CÍMKE: 'olimpiai bajnok'

Ezzel vége, bejelentette visszavonulását az olimpiai bajnok

Ezzel vége, bejelentette visszavonulását az olimpiai bajnok

Ál­lí­tása sze­rint már egy­ál­ta­lán nem mo­ti­vált.

Kü­lö­nös prob­lé­má­val ta­lálta szem­ben magát, ál­lí­tása sze­rint már nem mo­ti­vált.

A mélybe vetette magát a magyar olimpiai bajnok

A mélybe vetette magát a magyar olimpiai bajnok

3300 méter ma­gas­ból tan­deme­zett. A fe­le­sé­gé­nek kö­szön­he­tően egy életre szóló él­ménnyel lett gaz­da­gabb Vajda At­tila.

3300 méter ma­gas­ból tan­deme­zett. A fe­le­sé­gé­nek kö­szön­he­tően egy életre szóló él­ménnyel lett gaz­da­gabb Vajda At­tila.

Brutális ütés miatt bűnhődik a magyar olimpiai bajnok

Brutális ütés miatt bűnhődik a magyar olimpiai bajnok

Varga Dénes Bu­rián Ger­gely­nek mo­sott be egyet a víz fö­lött, ezért fel­füg­gesz­tet­ték a já­ték­jo­gát.

Varga Dénes Bu­rián Ger­gely­nek mo­sott be egyet a víz fö­lött, ezért fel­füg­gesz­tet­ték a já­ték­jo­gát. Szer­dán biz­to­san nem ugor­hat vízbe a klasszis pólós.

Gyászol a sportvilág, meghalt az olimpiai bajnok legenda

Gyászol a sportvilág, meghalt az olimpiai bajnok legenda

Lina Cser­ja­zova öt­ven­éve­sen hunyt el.

Lina Cser­ja­zova öt­ven­éve­sen, hosszan tartó be­teg­ség után hunyt el. Rész­le­te­ket nem kö­zöl­tek arról, mi­lyen be­teg­ség­ben szen­ve­dett

Befejezi pályafutását az olimpiai bajnok magyar sportoló

Befejezi pályafutását az olimpiai bajnok magyar sportoló

Knoch Vik­tor men­tá­li­san fá­radt el. Egyet­len bá­nata, hogy nem si­ke­rült Eu­rópa-baj­nok­nak len­nie.

Knoch Vik­tor men­tá­li­san fá­radt el. Egyet­len bá­nata, hogy nem si­ke­rült Eu­rópa-baj­nok­nak len­nie.

Súlyos betegségeiről beszélt a magyar legenda

Nem lehet megműteni a súlyos betegségekkel küzdő magyar legendát

Kár­páti György nem tud sokat sé­tálni.

Kár­páti György cu­kor­be­teg­ség­ben és ér­szű­kü­let­ben szen­ved. Már a séta is ne­he­zen megy a Nem­zet Spor­to­ló­já­nak.

Tragédia, balesetben elhunyt a fiatal olimpiai bajnok

Tragédia, balesetben elhunyt a fiatal olimpiai bajnok

Sí­bal­ese­tet szen­ve­dett.

Az eve­zős az olim­piai érmei mel­lett vi­lág­baj­nok­sá­go­kon két arany- és három ezüst­ér­met nyert.

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák az olimpiai bajnokot

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák az olimpiai bajnokot

El­hunyt a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok And­rea Pol­lack.

El­hunyt a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok And­rea Pol­lack.

Kokainnal bukott meg, ez vár a magyar olimpiai bajnokra

Kokainnal bukott meg, ez vár a magyar olimpiai bajnokra

Rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult az olim­piai baj­nok, Pars Krisz­tián drog­hasz­ná­lata miatt.

Rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult az olim­piai baj­nok, Pars Krisz­tián drog­hasz­ná­lata miatt.

Durva, külföldön rabolták ki a magyar olimpiai bajnokot

Durva, külföldön rabolták ki a magyar olimpiai bajnokot

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte.

Kiss Ger­gely a csa­lád­já­val Auszt­rá­li­á­ban pihen. Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok pó­lóst egy auszt­rál nagy­vá­ros­ban.

Megható képsorok, így őrzik az elhunyt magyar olimpiai bajnok emlékét

Megható képsorok, így őrzik az elhunyt magyar olimpiai bajnok emlékét

Nagy űrt ha­gyott maga után Ko­lo­nics György. A Sport­ág­vá­lasztó Ma­ga­zin össze­ál­lí­tást ké­szí­tett az em­lé­kére.

Ez nem semmi: hihetetlen, mire képes a 98 éves magyar híresség

Ez nem semmi: hihetetlen, mire képes a 98 éves magyar híresség

Ke­leti Ágnes idős ko­rá­ban is simán meg­csi­nálja az angol spár­gát.

Ke­leti Ágnes idős ko­rá­ban is simán meg­csi­nálja az angol spár­gát. Az öt­szö­rös olim­piai baj­nok ki­lenc­ven fö­lött is tor­ná­val in­dítja a nap­jait.

Szexuális életéről vallott a sztár, így tudott a csúcson maradni

Szexuális életéről vallott a sztár, így tudott a csúcson maradni

Usain Bolt sosem nyert, ha ver­seny előtt ágyba bújt egy nővel.

Usain Bolt sosem nyert, ha ver­seny előtt ágyba bújt egy nővel, ezért vál­toz­ta­tott. Kü­lön­le­ges meg­ál­la­po­dása volt az edző­jé­vel is.

Eltört a mécses: Egerszegi Krisztina elsírta magát boldogságában

Eltört a mécses: Egerszegi Krisztina elsírta magát boldogságában

Az öt­szö­rös olim­piai baj­nok ön­ma­gát látta meg Ké­sely Aj­ná­ban.

Az öt­szö­rös olim­piai baj­nok ön­ma­gát látta meg Ké­sely Aj­ná­ban, aki három ara­nyat nyert az ifi olim­pián.

Elképesztő képet rejt a magyar olimpiai bajnok édesanyjának táskája

Elképesztő képet rejt a magyar olimpiai bajnok édesanyjának táskája

Az úszónő éppen húsz évvel ez­előtt lett elő­ször ma­gyar baj­nok. Arról a pil­la­nat­ról édes­anyja őrzi ezt a fény­ké­pet.

Részegen tört-zúzott az amerikai csillag, letartóztatták

Részegen tört-zúzott az amerikai csillag, letartóztatás lett a vége

Lochte it­ta­san csi­nálta a fesz­ti­vált.

Ryan Lochte it­ta­san csi­nálta a fesz­ti­vált egy ho­tel­ban. A hat­szo­ros olim­piai baj­nok el­vo­nó­ká­rára vonul.

Kórházba kellett vinni az olimpiai bajnok legendát

Szomorú hír, kórházba kellett vinni az olimpiai bajnok legendát

Mi­chael John­son már job­ban van.

Mi­chael John­son csen­des sztró­kot ka­pott, de sze­ren­csére már job­ban van az egy­kori klasszis sprin­ter.

Fájdalmas napja ez a magyar sportnak: tíz éve halt meg a kenus zseni

Fájdalmas napja ez a magyar sportnak: tíz éve halt meg a kenus zseni

Élete utolsó olim­pi­á­ján akart bi­zo­nyí­tani, de már nem marad rá ideje. Edzés köz­ben állt le a szíve...

Megvan az ítélet, súlyos csapás érte az olimpiai bajnokot

Megvan az ítélet, súlyos csapás érte az olimpiai bajnokot

Ra­domsz­kát négy évre szóló el­til­tás­sal súj­tot­ták. Nem akart min­tát adni egy dop­ping­vizs­gá­lat al­kal­má­val.

Ra­domsz­kát négy évre szóló el­til­tás­sal súj­tot­ták. Nem akart min­tát adni egy dop­ping­vizs­gá­lat al­kal­má­val.

Szívmelengető: megmutatta újszülött kishúgát Liu Shaoang

Szívmelengető fotó: megmutatta újszülött kishúgát a magyar világsztár

Ettől a kép­től min­denki el­ol­vad.

Liu Sha­o­ang na­gyon ara­nyos képet posz­tolt a test­vé­ré­ről. Már most el­vá­laszt­ha­tat­la­nok egy­más­tól.

Nem tud leállni Usain Bolt, erre készül a népszerű világsztár

Nem tud leállni Usain Bolt, erre készül a népszerű világsztár

Min­den­képp fo­cizni akar a sprin­ter.

A nyolc­szo­ros olim­piai baj­nok sprin­ter nem haj­landó fel­adni az álmát. Auszt­rá­li­á­ban vál­hat be­lőle profi fut­bal­lista?

Drámai bejelentés: sokkoló döntést hoztak az ország kedvencei

Sokkoló döntést hoztak az ország kedvencei

Ma­da­ras Nor­bert és Varga Dá­niel egy­szerre je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát.

Ma­da­ras Nor­bert és Varga Dá­niel egy­szerre je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát. Mind­ket­ten ma­rad­nak a Fra­di­nál.

Növényi Norbert szétverte utolsó ellenfelét

Növényi Norbert szétverte utolsó ellenfelét

Egy foj­tás­sal in­tézte el.

Az olim­piai baj­nok spor­toló végül győ­ze­lem­mel zárta hosszú pá­lya­fu­tá­sát. El­len­fele hiába volt 30 évvel fi­a­ta­labb, meg­ta­nulta hol lakik a Jó­is­ten.

Megszólalt Növényi Norbert: így reagált a bíróság ítéletére

Megszólalt Növényi Norbert: így reagált a bíróság ítéletére

Három év négy hónap bör­tönt ka­pott Nö­vé­nyi Nor­bert a nyolc éve hú­zódó más­fél mil­li­ár­dos adó­csa­lási ügyé­ben.

Három év négy hónap bör­tönt ka­pott Nö­vé­nyi Nor­bert a nyolc éve hú­zódó más­fél mil­li­ár­dos adó­csa­lási ügyé­ben. A sportág hazai kép­vi­se­lői közül azon­ban nem ő az első, aki össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a tör­vénnyel.

Kőkemény vád: csalással gyanúsítják az olimpiai bajnok legendát

Csalással gyanúsítják az olimpiai bajnok legendát

Asbel Kip­rop ta­gadja, hogy til­tott szert fo­gyasz­tott.

Asbel Kip­rop ta­gadja, hogy til­tott szert fo­gyasz­tott. Három vi­lág­baj­noki címe is van.

Nagy a baj: botrány botrányt követ Pars Krisztián életében

Nagy a baj: botrány botrányt követ Pars Krisztián életében

Rossz for­du­la­tot vett a sorsa.

Az olim­piai arany­érem meg­szer­zése óta rossz for­du­la­tot vett a ka­la­pács­vető sorsa.

Milliós ajánlatokkal bombázzák a téli olimpia magyar hőseit

Milliós ajánlatokkal bombázzák a téli olimpia magyar hőseit

A szí­nész­ke­dést is ki­pró­bál­nák.

Liu Sha­o­li­nék ha­ma­ro­san az egyik hazai té­vé­so­ro­zat­ban is fel­buk­kan­hat­nak.

Elképesztően cuki fotó készült a fiatalabbik Liu testvérről!

Elképesztően cuki fotó készült a fiatalabbik Liu testvérről!

Ma­gyar­or­szág leg­idő­sebb és leg­fi­a­ta­labb olim­piai baj­noka mo­so­lyogva pó­zolt egy­más mel­lett.

Ma­gyar­or­szág leg­idő­sebb és leg­fi­a­ta­labb olim­piai baj­noka mo­so­lyogva pó­zolt egy­más mel­lett.

Ijesztő hír: szívbetegséggel küzd az olimpiai bajnok legenda

Ijesztő hír: szívbetegséggel küzd az olimpiai bajnok legenda

A világ leg­ered­mé­nye­sebb bi­at­lo­no­sá­nak ez az utolsó sze­zonja.

A világ leg­ered­mé­nye­sebb bi­at­lo­no­sá­nak ez az utolsó sze­zonja. Vi­lág­baj­nok­sá­go­kon húsz győ­ze­lem­nek volt ré­szese, s mel­lette szá­mos el­is­me­rés­sel büsz­kél­ked­het. A nor­vég sport­em­ber 44 éve­sen dön­tött úgy, hogy vissza­vo­nul.

Megható pillanatok, így köszönt el az úszástól Gyurta Dániel

Megható pillanatok, így köszönt el az úszástól Gyurta Dániel

Az olim­piai baj­nok ma­gyar úszó pá­lya­fu­tása utolsó 50 mé­te­rét hét gye­rek mel­lett úszta le.

Az olim­piai baj­nok ma­gyar úszó pá­lya­fu­tása utolsó 50 mé­te­rét hét gye­rek mel­lett úszta le.

Bréking, drámai bejelentést tett a magyar úszás világsztárja

Bréking, drámai bejelentést tett a magyar úszás világsztárja

Sors­for­dító lé­pésre szánta el magát. Kö­zös­ségi ol­da­lán osz­totta meg or­szág­gal-vi­lág­gal a drá­mai dön­tést.

Rossz hír, súlyosan megsérült olimpiai bajnok legendánk

Rossz hírt közöltek, súlyosan megsérült olimpiai bajnok legendánk

Vár­ha­tóan 3-4 hétig nem játsz­hat.

Varga Dá­niel lába egy sze­ren­csét­len moz­du­lat után tört el. Vár­ha­tóan 3-4 hétig nem játsz­hat.

Nagy megtiszteltetés, így még nem láttad olimpiai bajnokainkat

Nagy megtiszteltetés, így még nem láttad olimpiai bajnokainkat

Meg­hív­ták őket a Sán­dor-pa­lo­tába.

A Liu fi­vé­re­ket és Már­ton Ani­tát is meg­hív­ták a Sán­dor-pa­lo­tába. A ki­lá­tást is meg­mu­tat­ták nekik a te­rasz­ról.

Magyar világsztárok voltak a téli olimpia hősei!

Új magyar világsztárok születtek, ők voltak a téli olimpia hősei!

A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Spor­to­ló­ink fan­tasz­ti­kus pil­la­na­to­kat sze­rez­tek a ma­gyar em­be­rek­nek. A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud.

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud. Léna miatt a jég­pá­lyá­tól sem tu­dott el­sza­kadni.

Remek hírt kaptunk: már jobban van Kárpáti György!

Remek hírt kaptunk: jobban van a háromszoros olimpiai bajnok

Nincs tö­rése a sport­le­gen­dá­nak.

Akár már csü­tör­tö­kön ha­za­me­het a kór­ház­ból há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok le­genda, Kár­páti György.

Most kaptuk a hírt: kórházba került a Nemzet Sportolója!

Most kaptuk a hírt: kórházba került a Nemzet Sportolója!

Ott­ho­ná­ban esett el Kár­páti György.

Ott­ho­ná­ban esett el Kár­páti György, azon­nal kór­házba vit­ték a há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kot.

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zók tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni.

A ma­gyar ko­ri­sok tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni. Most vissza­néz­hető a döntő.

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon.

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon.

15 milliót bukott a magyar olimpikon

15 milliót bukott a magyar olimpikon

Nö­vé­nyi Nor­bertre jó ideje rájár a rúd. Rö­vi­de­sen íté­let szü­let­het ügyé­ben.

Nö­vé­nyi Nor­bertre jó ideje rájár a rúd. Rö­vi­de­sen íté­let szü­let­het mil­li­ár­dos sik­kasz­tási ügyé­ben, ko­ráb­ban pedig sok­mil­liós já­ran­dó­sá­gá­tól esett el.

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per...

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Leleplező fotó, ringó női popsihoz dörgölte magát Usain Bolt

Leleplező fotó, ringó női popsihoz dörgölte magát Usain Bolt

Nem akarta vissza­fogni magát a világ leg­gyor­sabb em­bere. Még a szín­padra is fel­ug­rott.

Nem akarta vissza­fogni magát a világ leg­gyor­sabb em­bere. Még a szín­padra is fel­ug­rott, hogy be­mu­tassa tánc­tu­dá­sát az em­be­rek­nek.

Gyurta kihagyhatja az olimpiát

Szívszorító vallomás: Gyurta Dani kihagyhatja az olimpiát

A ma­gyar úszó ha­tá­ro­zot­tan cá­folja a vissza­vo­nu­lá­sá­ról szóló hí­re­ket.

A ma­gyar úszó ha­tá­ro­zot­tan cá­folja a vissza­vo­nu­lá­sá­ról szóló hí­re­ket. Abban vi­szont nem biz­tos, hogy To­ki­ó­ban ott lesz.

Megrázó képsorok: az olimpiai bajnok élő adásban vetélt el

Megrázó képsorok: az olimpiai bajnok élő adásban vetélt el

Magát hi­báz­tatja.

Az olim­piai baj­nok tor­nász élete bol­dog és szo­morú pil­la­na­tait is meg­osztja kö­ve­tő­i­vel.

Tragédia, meghalt a többszörös olimpiai bajnok legenda

Tragédia, meghalt a többszörös olimpiai bajnok legenda

50 éve­sen, egy isz­tam­buli kór­ház­ban hunyt el a tö­rö­kök híres súly­eme­lője. 1988-ban, 1992-ben és 1996-ban is olim­piai arannyal tért haza.

50 éve­sen, egy isz­tam­buli kór­ház­ban hunyt el a tö­rö­kök híres súly­eme­lője. 1988-ban, 1992-ben és 1996-ban is olim­piai arannyal tért haza.

Soha nem látott fotó került elő Egerszegi Krisztináról

Soha nem látott fotó került elő Egerszegi Krisztináról

A több­szö­rös olim­piai baj­nok a na­pok­ban lepte meg szur­ko­lóit.

A több­szö­rös olim­piai baj­nok a na­pok­ban lepte meg szur­ko­lóit.

El sem hiszed kivel csinált közös képet Hosszú Katinka

El sem hiszed kivel csinált közös képet Hosszú Katinka

A két ma­gyar hí­res­ség saját kö­zös­ségi ol­da­lu­kon osz­totta meg közös ké­pü­ket.

A két ma­gyar hí­res­ség saját kö­zös­ségi ol­da­lu­kon osz­totta meg közös ké­pü­ket.

Botrány a tornászoknál: olimpiai bajnok erőszakolt meg egy 15 éves lányt?

Botrány a tornászoknál: 15 éves lányt erőszakolt meg az olimpiai bajnok?

Hu­szon­hét év múl­tán bo­rí­tott az ál­do­zat. Eddig el­hall­gatta ször­nyű tit­kát, de most or­szág-világ elé tárta.

Hihetetlenül cuki sztorival állt elő a terhes olimpiai bajnok

Hihetetlenül cuki sztorival állt elő a terhes olimpiai bajnok

Na­gyot bé­ná­zott, mégis bol­dog.

Na­gyot bé­ná­zott, mégis bol­dog. Ilyen kü­lön­le­ges in­dok­kal még egyet­len spor­toló sem ho­za­ko­dott elő ku­darc után.

Gyász, fiatalon meghalt az olimpiai bajnok

Gyászba borult a sportvilág, fiatalon meghalt az olimpiai bajnok

Két hónap múlva lett volna 40 éves.

Két hónap múlva lett volna 40 éves az auszt­rá­lok spor­to­lója, aki At­hén­ban lett arany­ér­mes. Két gyer­me­ket ha­gyott hátra.

Gyászol a sportvilág, elhunyt a legidősebb legenda

Gyászol a sportvilág, elhunyt a legidősebb legenda

Már 17 éve­sen olim­piai baj­nok volt.

A spor­toló már 17 éve­sen olim­piai baj­nok­nak mond­hatta magát.

Megható fotó, kimondta a boldogító igent olimpiai bajnokunk

Megható fotó, kimondta a boldogító igent olimpiai bajnokunk

Szil­ágyi Áron és Szántó Betti csa­ládi és ba­ráti kör­ben há­za­so­dott össze.

Szil­ágyi Áron és Szántó Betti csa­ládi és ba­ráti kör­ben há­za­so­dott össze.

Lányával bulizott a magyar olimpiai bajnok

Lányával bulizott a magyar olimpiai bajnok

Ví­zi­lab­da­zseni és prog­ram­szer­vező...

Dr. Kiss Ger­gely ví­zi­lab­da­zseni ott­honi fel­ada­tai közé tar­to­zik a prog­ram­szer­ve­zés, és mivel ze­ne­imádó, lá­nyá­val meg­nyi­totta a fesz­ti­vál­sze­zont.

Megható képet osztott meg klasszis bajnokunk

Megható képet osztott meg klasszis bajnokunk

Egyre job­ban göm­bö­lyö­dik a po­cakja.

Már az első ci­pő­jét is elő­ké­szí­tette szü­le­tendő kis­lá­nyá­nak öt­szö­rös olim­piai baj­no­kunk, aki múlt héten há­za­so­dott.

Gyász, tragikus hirtelenséggel hunyt el az olimpiai bajnok

Gyász, tragikus hirtelenséggel hunyt el az olimpiai bajnok

A mind­össze 37 éves spor­toló ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egy­előre tisz­tá­zat­la­nok.

A mind­össze 37 éves spor­toló ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egy­előre tisz­tá­zat­la­nok.

Gyászol a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Gyászol a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Az USA leg­idő­sebb olim­piai baj­noka volt az első, aki egy perc alatt tel­je­sí­teni tudta a 100 mé­te­res hát­úszást.

Az ame­ri­kaik leg­idő­sebb olim­piai baj­noka volt az első, aki egy perc alatt tel­je­sí­teni tudta a 100 mé­te­res hát­úszást.

Újabb gyász: 79 évesen elment a legendás sportoló

Újabb gyász: 79 évesen elment a legendás sportoló

Meg­halt Földi Imre, a ma­gyar súly­eme­lés első olim­piai baj­noka, a Nem­zet Spor­to­lója, aki május 8-án lett volna 79 esz­ten­dős.

Dopping! Megbukott az olimpiai bajnok!

Dopping! Megbukott az olimpiai bajnok!

A spor­toló szer­ve­ze­té­ben erit­ro­po­e­tin (EPO) nyo­ma­ira buk­kan­tak.

A spor­toló szer­ve­ze­té­ben erit­ro­po­e­tin (EPO) nyo­ma­ira buk­kan­tak a vizs­gá­lat során. Egy előre be nem je­len­tett dop­ping­el­len­őr­zé­sen bu­kott le.

Örömhír, babát vár olimpiai bajnokunk!

Örömhír, babát vár olimpiai bajnokunk!

A Hon­véd SE 27 éves spor­to­lója sze­rint most bőven be­le­fér a gyer­mek­vál­la­lás. Ha min­den jól megy, akkor már 2018-ban vissza­tér­het.

A Hon­véd SE 27 éves spor­to­lója sze­rint most bőven be­le­fér a gyer­mek­vál­la­lás. Ha min­den jól megy, akkor már 2018-ban vissza­tér­het.

Csodálatos kismama, így még sosem láttad olimpiai bajnokunkat

Csodálatos kismama, így még sosem láttad olimpiai bajnokunkat

A nem­zeti ünnep al­kal­má­ból tün­tet­ték ki Kozák Dan­utát. A baj­noknő le sem ta­gad­hatja, mek­kora öröm vár rá.

A nem­zeti ünnep al­kal­má­ból tün­tet­ték ki Kozák Dan­utát.

Gyász, meghalt a franciák olimpiai bajnoka

Gyász, meghalt a franciák olimpiai bajnoka

Ő ta­lálta ki a to­jás­tartó-tech­ni­kát.

Ő fej­lesz­tette ki az úgy­ne­ve­zett to­jás­tar­tást, amely gyor­sabb se­bes­ség el­éré­sét tette le­he­tővé a ver­seny­zők szá­mára.

Elnöknek választották Szilágyi Áront

Elnöknek választották Szilágyi Áront

Olim­piai baj­nok kard­ví­vónk meg­tisz­tel­te­tés­nek tartja a ki­ne­ve­zést.

Két­sze­res olim­piai baj­nok kard­ví­vónk ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­nek tartja a ki­ne­ve­zést. Nagy si­kert ért el a sport­dip­lo­má­cia te­rü­le­tén is.

Hihetetlen, visszavonul a magyar olimpiai bajnok....

Hihetetlen, visszavonul a magyar olimpiai bajnok....

Risz­tov Éva nem elő­ször, de most utol­jára akasztja szögre az úszód­resszt. A 31 éves vi­lág­klasszis Hajdú Pé­ter­nél je­len­tette be vissza­vo­nu­lá­sát.

Risz­tov Éva nem elő­ször, de most utol­jára akasztja szögre az úszód­resszt. A 31 éves vi­lág­klasszis Hajdú Pé­ter­nél je­len­tette be vissza­vo­nu­lá­sát.

Tragédia: Meghalt az olimpiai bajnok 15 éves lánya

Tragédia: Meghalt az olimpiai bajnok 15 éves lánya

A lány egy ét­te­rem­ben ült, ami­kor nya­kon lőt­ték. Az or­vo­sok nem tud­ták már meg­men­teni.

A lány egy ét­te­rem­ben ült, ami­kor nya­kon lőt­ték. Az or­vo­sok nem tud­ták már meg­men­teni.

Ez gyors volt: már megint új klubba került Hosszú Katinka

Már megint új klubba került Hosszú Katinka

Szűk elit­ben az Iron Lady, Csi­pes Ta­mara és Szász Emese. Ja­ví­tot­tak a nemek ará­nyán.

Szűk elit­ben a riói olim­pián arany­ér­mes Iron Lady, Csi­pes Ta­mara és Szász Emese. Ja­ví­tot­tak a nemek ará­nyán.

Titokban ment férjhez olimpiai bajnokunk

Titokban ment férjhez olimpiai bajnokunk

Még múlt héten volt a me­nyegző, ami­ből tel­je­sen ki­zár­ták a köz­vé­le­ményt.

Még múlt héten volt a me­nyegző, ami­ből tel­je­sen ki­zár­ták a köz­vé­le­ményt. Az edzője vi­szont ott volt a pár­baj­tő­rö­ző­nek, aki fe­led­he­tet­len él­mé­nyek­ben ré­sze­sült.

Bajnokok harca, beszóltak Hosszúnak

Bajnokok harca, beszóltak Hosszú Katinkának

Nem min­den­ki­nek van esé­lye há­rom­na­ponta öt arany­érem­mel pó­zolni.

Nem min­den­ki­nek van esé­lye há­rom­na­ponta öt arany­érem­mel pó­zolni. Utána azért a di­csé­ret sem ma­radt el.

Aranyos napocska: Ragyogj tovább Danuta!

Aranyos napocska: Ragyogj tovább Danuta!

Az apuka biz­tos a hol­napi arany­ban.

A büszke apuka sze­rint biz­tos, hogy hol­nap ara­nyat nyer a női ka­jak­né­gyes. Azért meg­ijedt, ami­kor a lánya el­ka­pott egy ví­rust a ver­se­nyek előtt.

Ezért nem tombolt Hosszú Katinka nagypapája

Ezért nem tombolt Hosszú Katinka nagypapája

Bakos László itt­hon­ról szur­kol.

Bakos László itt­hon­ról szur­kol uno­ká­já­nak, akit fon­tos ta­náccsal ellát. Vajon meg­fo­gadja Ka­tinka?

Lecsaptak Hosszúra, nem menekülhetett!

Lecsaptak Hosszú Katinkára, esélye sem volt a menekülésre!

Kap­kod­tak utána a kül­föl­diek, de jól állta a sarat az Iron Lady.

Három olim­piai arany­érem be­gyűj­tése után kap­kod­tak utána a kül­föl­diek, de jól állta a sarat az Iron Lady.

Magyar állampolgárságot Hosszú férjének!

Magyar állampolgárságot Hosszú férjének, ő is benne lenne!

Egy do­log­tól fél most.

Úszó­klasszi­sunk sze­rint ne­vet­sé­ges dolog kri­ti­zálni a kap­cso­la­tu­kat.

Hosszú Katinkáról máris utcát neveztek el Szegeden!

Hosszú Katinkáról máris utcát neveztek el Szegeden!

Mi­u­tán va­sár­nap Hosszú Ka­tinka vi­lág­re­kord­dal vert rá a vi­lágra, a hazai ra­jon­gók sem tét­len­ked­tek.

Mi­u­tán va­sár­nap Hosszú Ka­tinka vi­lág­re­kord­dal vert rá a vi­lágra, a hazai ra­jon­gók sem tét­len­ked­tek.

Ez ám a bevállalás! Körbeússza az országot Eb-győzelem esetén

Ez ám a bevállalás! Körbeússza az országot Eb-győzelem esetén

A ka­pi­tány sze­rint egy fel­té­tel­lel ez tel­je­sít­hető is, de...

A ka­pi­tány sze­rint egy fel­té­tel­lel ez tel­je­sít­hető is. Mi lesz, ha tény­leg a sza­ván fog­ják?

Karambolozott olimpiai bajnok vízilabdázónk!

Karambolozott olimpiai bajnok vízilabdázónk!

Mik­ro­buszba haj­tott.

A spor­toló a ké­zi­labda-szö­vet­ség mik­ro­bu­szába haj­tott bele ame­ri­kai au­tó­já­val.

Pólóznak a bajnok lányai

Csavard be, mint apa! Pólóznak a bajnok lányai

Igazi ví­zi­lab­dás csa­lád Kiss Ger­gely négy­tagú fa­mí­li­ája.

Igazi pó­lós­csa­lád Kiss Ger­gely négy­tagú fa­mí­li­ája. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ví­zi­lab­dázó lá­nyai a sport­ág­tól távol in­dul­tak el.

Olimpiai arany vagy csokiszuflé? Úszósztárunknak mindegy

Olimpiai arany vagy csokiszuflé? Úszósztárunknak mindegy

Risz­tov Éva aka­rat­erő­ről, és az arany után fel­for­dult éle­té­ről is be­szélt.

Risz­tov Éva ma már bol­dog, ki­egyen­sú­lyo­zott ember. D. Tóth Kriszta ko­csi­já­ban szó esett smink­ről, aka­rat­erő­ről, az ezüst­ára­dat­ról, és az arany után fel­for­dult éle­té­ről is.

Delfinek és cápák közt edz az olimpiai bajnokunk

Delfinek és cápák közt edz az olimpiai bajnokunk

Fa­ze­kas-Zur Krisz­tina ka­ja­ko­sunk gőz­erő­vel ké­szül a má­jusi olim­piai vá­lo­ga­tókra.

Fa­ze­kas-Zur Krisz­tina ka­ja­ko­sunk gőz­erő­vel ké­szül az olim­piai vá­lo­ga­tókra. Amíg itt­hon iz­ga­lom­men­tes az edzés, addig a ten­ge­ren­tú­lon vá­rat­lan lá­to­ga­tók kí­sé­rik őt. Elő­for­dult, hogy delfi­nek sze­gőd­tek mellé az óce­án­ban.

Pucér magyar olimpiai bajnoknő az iskolapadban

Pucér magyar olimpiai bajnoknő az iskolapadban

Hosszú lábak és hosszú si­ker­lista.

Hosszú lábak és hosszú si­ker­lista. Nem csak a hi­bát­lan alak­jára, de a szár­ma­zá­sára is büszke, mi pedig büsz­kék le­he­tünk rá.

Kivetkőzött magából olimpiai bajnokunk

Szókimondó videó, kivetkőzött magából olimpiai bajnokunk

Szé­csi Zol­tán sza­bad­jára en­gedte gon­do­la­tait. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ka­pu­sunk nem vá­lo­gatta meg sza­vait csa­pata baj­noki meccsén. Szó­ki­mondó, durva videó kö­vet­ke­zik.

Szé­csi Zol­tán sza­bad­jára en­gedte a gon­do­la­tait. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ka­pu­sunk nem vá­lo­gatta meg sza­vait csa­pata baj­noki meccsén. Szó­ki­mondó, durva videó kö­vet­ke­zik.

Bikiniben edz a sérült szexi olimpiai bajnok

Bikiniben edz a sérült szexi olimpiai bajnok

Lin­dsey Vonn két hete bo­ka­sé­rü­lést szen­ve­dett, de újra tré­nin­ge­zik.

Lin­dsey Vonn két hete bo­ka­sé­rü­lést szen­ve­dett, de immár el­kezdte az edzé­se­ket. Me­xi­kó­ban erő­síti a lábát a gyö­nyörű síző olim­piai baj­nok.

A megélhetésért küzd Csollány Szilveszter

A megélhetésért küzd Csollány Szilveszter

Egy or­szág ra­jon­gott érte, de most mun­ka­nél­kü­li­ként ten­gő­dik és ko­moly anyagi prob­lé­mák­kal küzd. Pedig bár­mi­lyen mun­kát el­vál­lalna.

Egy or­szág ra­jon­gott érte, de most mun­ka­nél­kü­li­ként ten­gő­dik és ko­moly anyagi prob­lé­mák­kal küzd. Pedig bár­mi­lyen mun­kát el­vál­lalna.

Gyurta Dánielt elhagyta szépségkirálynő kedvese

Gyurta Dánielt elhagyta szépségkirálynő kedvese

Három év után, tel­je­sen vá­rat­la­nul véget ért az olim­piai baj­nok Gyurta Dá­niel és Bor­kai Petra sze­relme.