CÍMKE: 'nyugdíjas'

Allah akbar kiáltással verték félholtra a 75 éves nyugdíjast

Allah akbar kiáltással verték félholtra a 75 éves nyugdíjast

Meg­szó­lalt az az 50 éves iker­pár, akik­nek édes­ap­ját verte fél­holtra egy af­ri­kai be­ván­dorló.

Meg­szó­lalt az az 50 éves iker­pár, akik­nek édes­ap­ját verte fél­holtra egy af­ri­kai be­ván­dorló.

Leszállították a bliccelő utast, bosszúból félholtra vert egy nyugdíjast

Leszállították a bliccelő utast, bosszúból félholtra vert egy nyugdíjast

A 75 éves ál­do­zat a verés során esz­mé­le­tét vesz­tette...

Az ál­do­zat a verés során esz­mé­le­tét vesz­tette, és még ma sincs ki­hall­gat­ható ál­la­pot­ban.

Fényes nappal nyúlt be a 74 éves néni szoknyája alá a migráns

Fényes nappal nyúlt be a 74 éves néni szoknyája alá a migráns

Egy 19 éves af­ri­kai mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak a tá­ma­dás­sal.

Egy 19 éves af­ri­kai mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak a tá­ma­dás­sal.

Legalább kilenc nyugdíjast rabolt ki a 17 éves fiatal, egyikük bele is halt

Legalább kilenc nyugdíjast rabolt ki a 17 éves fiatal, egyikük bele is halt

Leg­alább ki­lenc nyug­dí­jast tá­ma­dott meg egy cse­csen szár­ma­zású mig­ráns a né­met­or­szági Lip­csé­ben.

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Három férfi állta körül a magyar nyugdíjast, durva mire kényszerítették

Az idős férfit az egyik ro­kona fi­gyel­mez­tette arra, hogy csa­lás ál­do­zata lett. Ez­után a rend­őrök már gyor­san köz­be­avat­koz­tak.

Pincéjében ölték meg mindenki Ursula nénijét, egy egész város gyászol

Pincéjében ölték meg mindenki Ursula nénijét, egy egész város gyászol

Em­ber­ölés gya­nú­já­val ül elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban egy 23 éves afgán mig­ráns a né­met­or­szági Jé­ná­ban.

Fejében egy baltával fordult le a székről a 82 éves nyugdíjas

Fejében egy baltával fordult le a székről a 82 éves nyugdíjas

Az idős nyug­dí­jas éppen egy sport­csa­tor­nát né­zett, ami­kor a ház kö­rüli te­en­dő­ket el­látó se­gí­tője há­tul­ról egy bal­tát vá­gott a fe­jébe.

Az idős nyug­dí­jas éppen egy sport­csa­tor­nát né­zett, ami­kor a ház kö­rüli te­en­dő­ket el­látó se­gí­tője há­tul­ról egy bal­tát vá­gott a fe­jébe. A kazah szár­ma­zású gyil­kos azért ölt, mert be­dü­hö­dött, hogy a német férfi nem adott neki köl­csön.

Mulatni ment az idős nőhöz a fiatal férfi, szörnyű, ami reggel történt

Mulatni ment az idős nőhöz a fiatal férfi, szörnyű, ami reggel történt

Le­fe­küd­tek aludni, majd reg­gel a férfi át­ment a nő szo­bá­jába...

Le­fe­küd­tek aludni, majd reg­gel a férfi át­ment a nő szo­bá­jába...

Végre felszámolják
a nyugdíjasokat átverő országos bűnszervezetet

Végre felszámolják
a nyugdíjasokat átverő országos bűnszervezetet

A Ri­post le­buk­tatta őket, és most 52 ember ellen emel­tek vádat! Száz­ez­rekre húz­ták le a nyug­dí­ja­so­kat.

Alvás közben vágta el a 85 éves bácsi torkát a kertészkedő migráns

Alvás közben vágta el a 85 éves bácsi torkát a kertészkedő migráns

20 éves afgán a gya­nú­sí­tott...

A német rend­őr­ség őri­zetbe vett egy 20 éves afgán fi­a­talt, akit a gyil­kos­ság el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.

Váratlan ajándékot kapott több ezer magyar nyugdíjas

Váratlan ajándékot kapott több ezer magyar nyugdíjas

Mind­össze egy idős­kori in­fo­kom­mu­ni­ká­ciós prog­ram­ban kel­lett részt ven­niük hozzá.

Mind­össze egy idős­kori in­fo­kom­mu­ni­ká­ciós prog­ram­ban kel­lett részt ven­niük hozzá.

Száguldó BMW-s miatt kellett meghalnia a nyugdíjas Sanyi bácsinak

Száguldó BMW-s miatt kellett meghalnia a nyugdíjas Sanyi bácsinak

La­kott te­rü­le­ten több mint 120 ki­lo­mé­ter/órá­val haj­tott a gá­zoló...

La­kott te­rü­le­ten több mint 120 ki­lo­mé­ter/órá­val haj­tott az a férfi, aki BMW-jével el­ütötte a pa­ti­ká­ból ki­lépő 83 éves Sanyi bá­csit...

A Lázár János által bemutatott bécsi kerületben félholtra vertek egy nyugdíjast

A Lázár János által bemutatott bécsi kerületben félholtra vertek egy nyugdíjast

Ti­zen­éves fi­a­ta­lok tá­mad­tak meg egy nyug­dí­jas há­zas­párt Bécs­ben.

Ti­zen­éves fi­a­ta­lok tá­mad­tak meg egy nyug­dí­jas há­zas­párt Bécs­ben.

Így verte át a nyugdíjas nénit egy kamurendőr

Így verte át a nyugdíjas nénit egy kamurendőr

Két asszonyt kis át­vert...

A helyi D. Géza jú­lius 26-án Nagy Gábor rendőr törzs­zász­lós­nak adta ki magát. A rend­őr­ség to­vábbi ál­do­za­tok je­lent­ke­zé­sét várja!

Németh Lajos: Amolyan száguldó időjós lettem

Németh Lajos: Amolyan száguldó időjós lettem

67 éve­sen sem tud le­állni!

Nem tud le­állni! A 67 éves nyug­dí­jas él­vezi a haj­nali be­je­lent­ke­zé­se­ket.

Elképesztő, mit találtak ki a nagyon gazdag nyugdíjasoknak

Elképesztő, mit találtak ki a nagyon gazdag nyugdíjasoknak

Nehéz el­dön­teni, hogy egy szu­pe­r­in­tel­li­gens ro­bot­társ va­lódi meg­ol­dást je­lent-e az idős­kori ma­gányra.

Ez igen! Gereblyével esett egymásnak két nyugdíjas

Ez igen! Gereblyével esett egymásnak két nyugdíjas

Egyi­kü­ket őri­zetbe vet­ték...

Az egyik 72 éves néni tá­madt rá a 83 éves szom­széd­jára, aki­vel ko­ráb­ban vi­tába ke­ve­re­dett. A ve­sze­ke­dő­ket az egyik asszony fia pró­bálta ki­bé­kí­teni.