CÍMKE: 'megcsalás'
FRISS HÍREK

Elárulták a magánnyomozók: ez a biztos jele a megcsalásnak

Elárulták a magánnyomozók: ez a biztos jele a megcsalásnak

A szak­ér­tők sze­rint ez az, amire fon­tos oda­fi­gyelni.

A szak­ér­tők sze­rint ez az, amire fon­tos oda­fi­gyelni.

Károly tényleg ezzel a színésznővel csalta Camillát?

Károly tényleg ezzel a színésznővel csalta Camillát?

Bar­bra St­re­i­sand egye­sek sze­rint végre be­val­lotta, hogy köze volt a le­endő brit ural­ko­dó­hoz.

Bar­bra St­re­i­sand egye­sek sze­rint végre be­val­lotta, hogy köze volt a le­endő brit ural­ko­dó­hoz.

Így kergetik hűtlenségbe a nők a férfiakat

Így kergetik hűtlenségbe a nők a férfiakat

Van, hogy nem is a férfi a hibás, ami­ért fél­re­lép: van­nak kap­cso­la­tok, ahol az ala­pok rogy­nak meg.

Van, hogy nem is a férfi a hibás: van­nak kap­cso­la­tok, ahol az ala­pok rogy­nak meg. És sok­szor a nők kez­dik le­bon­tani a bi­zal­mat...

Nyilvánosságra hozta Pamela Anderson: írt neki a nő, akivel megcsalták

Nyilvánosságra hozta Pamela Anderson: írt neki a nő, akivel megcsalták

Tel­je­sen ki­akadt, ami­kor rá­jött, hogy 33 éves párja mit tett vele.

Tel­je­sen ki­akadt, ami­kor rá­jött, hogy 33 éves párja mit tett vele.

Összeomlott Pamela Anderson és családja, ezt tette vele a szerelme

Összeomlott Pamela Anderson és családja, ezt tette vele a szerelme

A sztár egész egy­sze­rűen nem képes fel­fogni, hogy párja hogy ve­te­med­he­tett erre.

Megöli a nő lelkét, ha a férfi így viselkedik a házasságban

Megöli a nő lelkét, ha a férfi így viselkedik a házasságban

A nők több­sége so­káig tűr. Még akkor is, ha a pár­kap­cso­la­tá­ban nincs min­den rend­ben.

A nők több­sége so­káig tűr. Még akkor is, ha a pár­kap­cso­la­tá­ban nincs min­den rend­ben. Ám van né­hány dolog, amit a leg­tü­rel­me­sebb al­kat­tal sem lehet so­káig ki­bírni. Vajon miről is lehet szó?

Kiakadtak a rajongók: Lady Gaga házas férfival csókolózott - videó

Kiakadtak a rajongók: Lady Gaga házas férfival csókolózott - videó

Az éne­kesnő kö­ve­tői sze­rint ked­ven­cük át­lé­pett egy ha­tárt.

Az éne­kesnő kö­ve­tői sze­rint ked­ven­cük át­lé­pett egy ha­tárt. Pláne azok után, amit han­goz­ta­tott...

Válságba került Jolly házassága: már külön is költöztek feleségével

Válságba került Jolly házassága: már külön is költöztek feleségével

Az éne­kes és fe­le­sége, Suzy rég­óta küzd gon­dok­kal. De most úgy tűnik, nem tud­ják meg­men­teni a há­zas­sá­gu­kat.

Olyan csúnyán bukott le a félrelépő férj, hogy az szuperkínos

Olyan csúnyán bukott le a félrelépő férj, hogy az szuperkínos

Kevés ek­kora ma­lőr­ről hal­lani.

Kevés ek­kora ma­lőr­ről hal­lani, mint ami tör­tént.

Lebukott Mariah Carey: Ezt művelte titkos szeretője ölében

Lebukott Mariah Carey: Ezt művelte titkos szeretője ölében

A dol­got csak sú­lyos­bítja, hogy a díva ekkor még gyű­rűs meny­asszony volt.

A dol­got csak sú­lyos­bítja, hogy az is­mert éne­kesnő ekkor még gyű­rűs meny­asszony volt.

Így viselkednek a nők, amikor szeretőt tartanak

Így viselkednek a nők, amikor szeretőt tartanak

Mik azok a jelek, el­térő vi­sel­ke­dési for­mák, me­lyek egy­ér­tel­műen fi­gyel­mez­tet­nek, hogy va­lami na­gyon nincs rend­ben?

A hűt­len férfi­ak­ról gyak­ran esik szó. De ho­gyan fog­ha­tunk gya­nút, ha a nő lép félre? Mik azok a jelek, el­térő vi­sel­ke­dési for­mák, me­lyek egy­ér­tel­műen fi­gyel­mez­tet­nek, hogy va­lami na­gyon nincs rend­ben? Le­het­sé­ges, hogy pá­runk sze­re­tőt tart? Jobb, ha szem­be­né­zünk a té­nyek­kel

Olyan, mint az apja: Lefotózták a félrelépő Vilmost?

Olyan, mint az apja: Lefotózták a félrelépő Vilmost?

Már nem­csak plety­kál­nak arról, hogy a camb­ridge-i her­ceg meg­csalta Ka­ta­lint, hanem elő­ke­rült egy fotó is.

Már nem­csak plety­kál­nak arról, hogy a camb­ridge-i her­ceg meg­csalta Ka­ta­lint, hanem elő­ke­rült egy fotó is.

Szakértők szerint ez a biztos jele, hogy megcsal a párod

Szakértők szerint ez a biztos jele, hogy megcsal a párod

A gya­nak­vás sok­szor nem alap­ta­lan.

A gya­nak­vás sok­szor nem alap­ta­lan. De biz­to­san van rá okod?

Ezért pereli a férjét 1 millió dollárra egy nő

Ezért pereli a férjét 1 millió dollárra egy nő

A te­le­fon be­nyo­mó­dott, így a nő vé­let­le­nül fül­ta­núja lett a fél­re­lé­pés­nek.

A te­le­fon be­nyo­mó­dott, így a nő vé­let­le­nül fül­ta­núja lett a férje ka­ma­tyo­lá­sá­nak. A sze­rető ki­léte is ala­po­san meg­lepte.

Kitálalt az exmodell: Édeshármasért könyörgött Jennifer Lopez vőlegénye

Kitálalt az exmodell: Édeshármasért könyörgött Jennifer Lopez vőlegénye

A dögös sző­ke­ség nem tett la­ka­tot a szá­jára!

A dögös sző­ke­ség nem tett la­ka­tot a szá­jára!

Kitört a botrány: megcsalta Jennifer Lopezt a vőlegénye?

Kitört a botrány: megcsalta Jennifer Lopezt a vőlegénye?

Csak most volt az el­jegy­zése...

Csak most volt az el­jegy­zése Jen­ni­fer Lo­pez­nek, de lehet, hogy már vége is a kap­cso­lat­nak?

Íme a megcsalás legbiztosabb jele - erre figyelj a szakértő szerint!

Íme a megcsalás legbiztosabb jele - erre figyelj a szakértő szerint!

Nem min­den jel biz­tos nyom. De van­nak szinte egy­ér­tel­műen hely­ze­tek...

Nem min­den jel biz­tos nyom. De van­nak szinte egy­ér­tel­műen hely­ze­tek...

Hűtlen nőt még soha nem hoztak ennyire kellemetlen helyzetbe!

Hűtlen nőt még soha nem hoztak ennyire kellemetlen helyzetbe!

A meg­csalt auszt­rál pasas a nyil­vá­nos­ság be­vo­ná­sá­val vá­gott vissza hűt­len ked­ve­sé­nek.

A meg­csalt auszt­rál pasas a nyil­vá­nos­ság be­vo­ná­sá­val vá­gott vissza hűt­len ked­ve­sé­nek.

Kitálalt a családtag Zámbó Jimmy botrányos házasságáról!

Kitálalt a családtag Zámbó Jimmy botrányos házasságáról!

Bár so­káig őriz­ték a bol­dog­ság lát­sza­tát, Zámbó Árpy sze­rint Jimmy ha­lála előtt két évvel már tönk­re­ment a há­zas­sága.

A párkapcsolatoknak ez a nem kívánatos vadhajtása durván függővé tehet

A párkapcsolatoknak ez a nem kívánatos vadhajtása durván függővé tehet

Vajon aki egy­szer meg­csalta a pár­ját, az ké­sőbb is könnyen fél­re­lép? Van­nak, akik sze­rint ez egy örök ér­vé­nyű igaz­ság.

Édes a bosszú, hihetetlen, mit tett a megcsalt anyuka

Édes a bosszú, hihetetlen, mit tett a megcsalt anyuka

Mint mondta, venni kell egy másik kony­ha­kést: "az enyém ugyanis a ko­csi­ke­re­ké­ből lóg ki éppen."

Mint mondta, azért kel­lett ezt ten­nie, mert ven­nie kell egy másik kony­ha­kést: "az enyém ugyanis a ko­csi­ke­re­ké­ből lóg ki éppen."

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Itt a megcsalás új módszere: Így tünteti el párod előled a pénzt

Eddig senki nem be­szélt róla...

Job­ban be­le­gon­dolva, semmi új­don­ság nincs benne, csak eddig senki nem be­szélt róla. A ku­ta­tás ered­mé­nyei döb­be­ne­te­sek...

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk.

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk el­dön­teni.

Kegyetlen szakítás: Hűtlen férfit még nem tettek lapátra ilyen megalázó módon

Kegyetlen szakítás: Hűtlen férfit még nem tettek lapátra ilyen megalázó módon

Egyet­len férfi­em­ber sem kí­vánja magát ennek a srác­nak a he­lyébe.

Egyet­len férfi­em­ber sem kí­vánja magát annak pa­si­nak a he­lyébe, akit a ba­rá­tai és sze­ret­tei gyű­rű­jé­ben tet­tek la­pátra.

Durva lebukás, két nő kitálalt a focisztárról a menyasszonyának

Durva lebukás, két nő kitálalt a focisztárról a menyasszonyának

Ced­ric So­a­res nem ilyen vég­já­tékra szá­mí­tott. A por­tu­gál lab­da­rúgó ma­gya­ráz­kod­hat a meny­asszo­nyá­nak.

Ced­ric So­a­res nem ilyen vég­já­tékra szá­mí­tott. A por­tu­gál lab­da­rúgó ma­gya­ráz­kod­hat.

Kipakolnak az elvált férfiak: Utolsó csepp a pohárban, ezért lett vége

Kipakolnak az elvált férfiak: Utolsó csepp a pohárban, ezért lett vége

Ha egy férj adja be a vá­ló­ke­re­se­tet, annak adott eset­ben igen durva oka lehet. Me­re­dek szto­rik kö­vet­kez­nek...

Jobb ha figyelsz: Ezen a napon nagy valószínűséggel megcsal a párod!

Jobb ha figyelsz: Ezen a napon nagy valószínűséggel megcsal a párod!

Egy köz­vé­le­mény-ku­ta­tás ki­de­rí­tette, hogy a hét me­lyik nap­ján ér­de­mes a szo­ká­sos­nál is job­ban oda­fi­gyelni a pár­kap­cso­la­todra.

Kiderült: így bukott le Diana előtt Károly és a szeretője

Kiderült: így bukott le Diana előtt Károly és a szeretője

Elég hamar rá­jött.

Ká­roly és Ca­milla vi­szo­nyára ha­ma­rabb jött rá Diana her­cegnő, mint eddig gon­dol­tuk.

Így kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

Rózsaszállal a szájában kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

Do­na­tella pon­to­san tudta...

A le­gen­dás ma­gyar szí­nész­ről fe­le­sége pon­to­san tudta, hogy...

Kiderült, két nővel csalta meg a szőke bemondónőt a sztár

Kiderült, két nővel csalta meg a szőke bemondónőt a sztár

A szőke be­mon­dó­nő­nek két másik hölgy je­len­tette, párja velük csalta meg őt.

A szőke be­mon­dó­nő­nek két másik hölgy je­len­tette, párja velük csalta meg őt.

Bebizonyosodott a megcsalás-elmélet, elképesztő felismerés

Bebizonyosodott a megcsalás-elmélet, elképesztő tudományos felismerés

Aki egy­szer fél­re­lép, más­kor is fog?

Aki egy­szer fél­re­lép, más­kor is félre fog? Ezt igye­kez­tek ki­de­rí­teni ame­ri­kai egye­temi ku­ta­tók.

Ez a biztos jel, ha megcsal a párod - töltsd ki tesztünket, és biztosra mehetsz

Ez a biztos jel, ha megcsal a párod - töltsd ki tesztünket, és biztosra mehetsz

Úgy érzed, va­lami nem stim­mel? Rossz meg­ér­zé­seid van­nak? Se­gí­tünk!

Úgy érzed, va­lami nem stim­mel? Rossz meg­ér­zé­seid van­nak? Se­gí­tünk el­iga­zodni.

Sokkot kapott a feleség: megtudta, mit művelt férje az esküvőjük napján

Sokkot kapott a feleség: megtudta, mit művelt férje az esküvőjük napján

Nem len­nénk sze­gény nő he­lyé­ben...

A döb­be­net­től alig tu­dott szó­hoz jutni. Nem len­nénk sze­gény nő he­lyé­ben.

Így hülyítette a naiv nőt a magyar férfi

Így hülyítette a naiv nőt a magyar férfi, durva, ami történt

A ma­ga­biz­tos nő­csá­bá­szok azt hi­szik, hogy a nők vég­te­le­nül os­to­bák...

A ma­ga­biz­tos nő­csá­bá­szok azt hi­szik, hogy a nők vég­te­le­nül os­to­bák. Nos, szá­mukra rossz hír, hogy a több­ség pon­to­san is­meri a mód­sze­re­ket...

Nem érdekel, ki mit gondol: Ezért izgatnak fel iszonyatosan a házas férfiak

Nem érdekel, ki mit gondol: Ezért izgatnak fel iszonyatosan a házas férfiak

Sok nő ki­mon­dot­tan a nős pa­sikra va­dá­szik, és azt ál­lít­ják: velük sok­kal is­te­nibb a szex, mint az egye­dül­ál­lók­kal.

Botrány a tévéstúdióban: élő adásban alázta meg feleségét a sportoló

Botrány a tévéstúdióban: élő adásban alázta meg feleségét a sportoló

A ko­sa­ras azzal kér­ke­dett, hány nővel csalta meg a fe­le­sé­gét.

A ko­sa­ras azzal kér­ke­dett, hány nővel csalta meg a fe­le­sé­gét - mi­köz­ben a nő ott ült mel­lette.

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Össze­gyűj­töt­tük a leg­gya­nú­sabb je­le­ket, és mu­ta­tunk egy tesz­tet is, mely alap­ján már biz­tosra me­hetsz.

Össze­gyűj­töt­tük a leg­gya­nú­sabb je­le­ket, és mu­ta­tunk egy tesz­tet is, mely alap­ján már biz­tosra me­hetsz.

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Sok­szor elég csak egy­szer ki­ka­csin­tani a há­zas­ság­ból, és máris vége, vissza­for­dít­ha­tat­la­nul el­rom­la­nak a dol­gok.

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma...

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma, hogy nem is a saját gyer­me­két ne­veli. A gyanú meg­ke­se­ríti az apák hét­köz­nap­jait, a hűt­len fe­le­sé­gek pedig hall­gat­nak.

Ez az 5 férfi megcsalta a feleségét: Őszintén elmondják, mit éreznek

Ez az 5 férfi megcsalta a feleségét: Őszintén elmondják, mit éreznek

Bru­tá­li­san őszinte val­lo­má­sok kö­vet­kez­nek!

Ilyes­mi­ről több­nyire csak maguk közt be­szél­nek a férfiak, de most fel­leb­ben­tik a fáty­lat a té­má­ról! Na­gyon el­térő a bűn­tu­da­tuk, füg­get­le­nül attól, hogy part­ne­reik tud­nak-e a meg­csa­lás­ról vagy sem. Bru­tá­li­san őszinte val­lo­má­sok!

Ennyi volt: szakított milliárdos párjával a magyar sztármodell

Ennyi volt: szakított milliárdos párjával a magyar sztármodell

Senki nem ígért nagy jövőt a 23 éves férfi és a dús­gaz­dag örö­kösnő kap­cso­la­tá­nak.

Senki nem ígért nagy jövőt a 23 éves férfi és a dús­gaz­dag örö­kösnő kap­cso­la­tá­nak. Ennek el­le­nére Za­ho­rán Ber­told ta­valy azt mondta, hogy a nála 28 évvel idő­sebb kínai Wendi Deng szá­mára az igazi, a csa­lád­ala­pí­tást ter­vezte. Hiába fi­gyel­mez­tet­ték ba­rá­tai.

Durva, részegen csalta meg énekesnő feleségét a sztársportoló

Durva, részegen csalta meg énekesnő feleségét a sztársportoló

Nem ma­radt kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül az eset, a fe­le­ség el­köl­tö­zött.

Ez a buli nem si­ke­rült jól. Nem ma­radt kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül az eset, a fe­le­ség el­köl­tö­zött a gye­re­kek­kel.

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, hány éves nővel csalja a férje

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, hány éves nővel csalja a férje - nem hiszed el!

Alig egy éve ment fe­le­sé­gül a fi­a­tal nő a pár­já­hoz, és olyan po­font ka­pott, hogy egy életre nem fe­lejti el sze­gény.

Bevallotta hűtlenségét Verebes István

Bevallotta hűtlenségét Verebes István

Ma már más­ként vi­sel­kedne.

Ma már más­ként vi­sel­kedne az első há­zas­sá­gá­ban. A neves tévés úgy érzi: nagy­részt az ő hi­bá­já­ból ment tönkre a kap­cso­lata gyer­me­kei édes­any­já­val.

Megcsaltak és úgy érzed, belepusztulsz? Van kiút a gödörből, ezt nézd!

Megcsaltak és úgy érzed, belepusztulsz? Van kiút a gödörből, ezt nézd!

Nem csoda, ha el­vi­sel­he­tet­len te­her­nek érzed, ha ki­de­rül a pá­rod­ról, hogy el­árult. Nem min­den kap­cso­lat ment­he­tet­len!

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Min­den férfi tudja, hogy a meg­csa­lás nem marad meg­to­ro­lat­lan.

Van­nak nők, akik nem érik be a sza­kí­tás­sal, és olyan bosszút áll­nak, amire a férfi a leg­va­dabb rém­ál­má­ban sem gon­dolt volna. Durva szto­rik kö­vet­kez­nek!

"Kiszakadt a szívem, amikor megláttam a lánnyal" - vallomás egy megcsalt nőtől

"Kiszakadt a szívem, amikor megláttam a lánnyal" - vallomás egy megcsalt nőtől

Ez a tör­té­net meg­rázó, de a va­ló­ság írta. Re­mél­jük, neked nem is­me­rős...

Ez a tör­té­net meg­rázó, de a va­ló­ság írta. Re­mél­jük, te nem éltél meg ha­son­lót...

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

Vége a ta­lál­ga­tás­nak. Ki­de­rült, hogy mik a jelei annak, ha a párod fél­re­lép. Fi­gyelj jól!

Vége a ta­lál­ga­tás­nak. Ki­de­rült, hogy mik a jelei annak, ha a párod fél­re­lép. Fi­gyelj jól!

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.

Fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.

Nemcsak a férfiak, a nők is ezért lépnek félre

Beszédes szextanulmány: Nemcsak a férfiak, a nők is ezért lépnek félre

Mu­tat­juk, mi az!

A hűt­len­ke­dők több­sége a szex egy bi­zo­nyos tí­pusa miatt csalja meg pár­ját. Mu­tat­juk, me­lyik az!

Shane Tusup is félrelépett, kiderült, kivel csalta meg Katinkát

Shane Tusup is félrelépett, kiderült, kivel csalta meg Katinkát

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki Hosszú Ka­tin­káék ügyé­ben. To­vább dagad a csü­tör­tö­kön ki­rob­bant bot­rány.

Nagy az aggodalom a gyönyörű énekesnő körül: Megint összetörik a szívét?

Nagy az aggodalom a gyönyörű énekesnő körül: Megint összetörik a szívét?

Ba­rá­tai attól tar­ta­nak, hogy Kylie Mi­nogue rosszul vá­lasz­tott párt.

Ba­rá­tai attól tar­ta­nak, hogy Kylie Mi­nogue ismét rosszul vá­lasz­tott párt ma­gá­nak.

Dudás Dániel a saját kapcsolatát is tönkretette?

Dudás Dániel a saját kapcsolatát is tönkretette?

Ka­tinka miatt sza­kí­tot­tak a pár­já­val? Ta­valy még egy ka­pos­vári lánnyal járt a 24 éves úszó.

Hosszú Ka­tinka miatt sza­kí­tot­tak a pár­já­val? Ta­valy még egy ka­pos­vári lánnyal járt a 24 éves úszó. Ins­tag­ra­mon még van­nak ké­peik.

Fellázadt az internet, csúnyán beleszálltak Dudás Dánielbe

Fellázadt az internet, csúnyán beleszálltak Dudás Dánielbe

Kö­zös­ségi ol­da­lán ren­ge­teg kri­ti­kát kap az úszó. Gyű­löl­ködő hoz­zá­szó­lá­sok is ér­kez­tek.

Kö­zös­ségi ol­da­lán ren­ge­teg kri­ti­kát kap az úszó. Gyű­löl­ködő hoz­zá­szó­lá­sok is ér­kez­tek.

Kiborítja a nőket, ha így viselkedik egy férfi: Rosszabb a megcsalásnál

Kiborítja a nőket, ha így viselkedik egy férfi: Rosszabb a megcsalásnál

A férfiak azt hi­szik, a hűt­len­ség a leg­rosszabb, pedig...

A férfiak azt hi­szik, a hűt­len­ség a leg­rosszabb, amit egy pár­kap­cso­lat­ban el­kö­vet­nek. Pedig ez egy­ál­ta­lán nem így van, lé­te­zik va­lami, amit a nők sok­kal job­ban utál­nak. Egy fó­ru­mon el­mond­ták, mivel tudja leg­in­kább ki­akasz­tani őket a pa­si­juk.

Lebuktak, énekesnővel csalja a feleségét a focisztár

Lebuktak, énekesnővel csalja a feleségét a focisztár

A Man­ches­ter City lab­da­rú­gója bajba ke­rült egy kép miatt. Ne­he­zen fogja meg­ma­gya­rázni a fe­le­sé­gé­nek.

A Man­ches­ter City lab­da­rú­gója bajba ke­rült egy kép miatt. Ne­he­zen fogja meg­ma­gya­rázni a fe­le­sé­gé­nek.

Kitálalt Hódi Pamela: Kiderült, kivel csalta meg Berki Krisztián

Kitálalt Hódi Pamela: Kiderült, kivel csalta meg Berki Krisztián

Hódi Pa­mela nem fogja vissza magát.

Hódi Pa­mela mos­tan­tól nem fogja vissza magát, el­mondja, amit gon­dol, ki­nyitja a szá­ját és kiáll az iga­záért.

Berki a netes párkeresőn? Így reagált párja, amikor megtudta...

Berki a netes párkeresőn? Így reagált párja, amikor megtudta...

Baukó Éva "buk­tatta le" a nyil­vá­nos­ság előtt Berki Krisz­ti­ánt, mond­ván, mai napig fenn van egy társ­ke­re­sőn.

El se hisszük, mi történt: kitálalt szakításáról Lola

El se hisszük, mi történt: kitálalt szakításáról Lola

Itt van­nak a szo­morú rész­le­tek.

Több, mint fél évvel a tör­tén­tek után be­szélt elő­ször a szo­morú rész­le­tek­ről a sztár­éne­kesnő.

A művésznő szerint annál a pasinál, aki nem lép félre, valami gáz van

A művésznő szerint annál a pasinál, aki nem lép félre, valami gáz van

A szí­nésznő sze­rint a mo­no­gá­mia szép és jó dolog, ám az erő­seb­bik nem kép­vi­se­lői kép­te­le­nek rá.

Gólyahír érkezett, megszületett a legkisebb Kardashian baba

Gólyahír érkezett, megszületett a legkisebb Kardashian baba

A kis­lány csü­tör­tök haj­nal­ban látta meg a nap­vi­lá­got.

A kis­lány csü­tör­tök haj­nal­ban látta meg a nap­vi­lá­got, a szü­lés­nél pedig a hűt­len apa is jelen volt.

Megcsal a párod? Most kiderül, jól sejted-e...

Megcsal a párod? Most kiderül, jól sejted-e...

Úgy érzed, va­lami nem stim­mel? Talán újabb sze­replő ke­rült a képbe? Ezek a biz­tos jelek, me­lyek se­gít­het­nek rá­jönni a va­ló­ságra.

Úgy érzed, va­lami nem stim­mel? Talán újabb sze­replő ke­rült a képbe? Ezek a biz­tos jelek.

Botrányos szakítás Manchesterben, kirúgták a United sztárját

Botrányos szakítás Manchesterben, kirúgták a United sztárját

Piros lapot kapott barátnőjétől az angol válogatott focista.

Piros lapot kapott barátnőjétől a válogatott focista. Nem csak pár meccsre, örökre szól a büntetés.

Íme, a boldog párok szexcsapdája: Ez egy ördögi kör

Íme, a boldog párok szexcsapdája: Ez egy ördögi kör

Azt hit­ted, azok haj­la­mo­sab­bak meg­csalni a pár­ju­kat, akik nem elé­ge­det­tek a sze­xu­á­lis éle­tük­kel?

Azt hit­ted, azok haj­la­mo­sab­bak meg­csalni a pár­ju­kat, akik nem elé­ge­det­tek a sze­xu­á­lis éle­tük­kel? Épp az el­len­ke­zője az igaz.

Bevallotta a színésznő: megalázó emléktől sírta el magát a forgatáson

Bevallotta a színésznő: megalázó emléktől sírta el magát a forgatáson

Az Iga­zá­ból sze­re­lem című film egyik kulcs­je­le­ne­té­ről van szó.

Az Iga­zá­ból sze­re­lem című film egyik kulcs­je­le­ne­té­ről van szó.

Durva válás elé néz Berki új szerelme

Durva válás elé néz Berki új szerelme

Még­sem olyan egy­szerű a kép­let Berki Krisz­tián új sze­relme kap­csán...

Még­sem olyan egy­szerű a kép­let Berki Krisz­tián új sze­relme kap­csán, mint azt el­sőre hinni le­he­tett. Ka­tona Re­náta, azaz Mazsi ugyanis házas! Sőt, a plety­kák sze­rint a nőnek nem­rég ko­moly közös ter­vei vol­tak a fér­jé­vel...

Vallott a sztár özvegye: férjének Marlon Brandóval volt viszonya

Vallott a sztár özvegye: férjének Marlon Brandóval volt viszonya

Az öz­vegy sze­rint nincs semmi ki­vet­ni­való a do­log­ban, hi­szen ak­ko­ri­ban sza­ba­do­san ke­zel­ték a sze­xu­a­li­tást.

Erre kíváncsi minden megcsalt feleség: Ilyen a szerető boldogsága

Erre kíváncsi minden megcsalt feleség: Ilyen a szerető boldogsága

A fe­le­sé­gek na­gyon sze­ret­nék tudni, mi is jár annak a nőnek a fe­jé­ben, aki el­sze­rette a fér­jü­ket. Lás­suk csak!

Vi­szony egy nős férfi­val? Le­gyünk őszin­ték, ez bi­zony meg­tör­té­nik. A fe­le­sé­gek pedig na­gyon sze­ret­nék tudni, mi is jár annak a nőnek a fe­jé­ben, aki el­sze­rette a fér­jü­ket. Lás­suk csak, mi­lyen a sze­re­tők bol­dog­sága! Tény­leg bol­dog­ság?

Véletlenül elárulta párjának, hogy megcsalta, ezért megölte magát a nő

Véletlenül elárulta párjának, hogy megcsalta, ezért megölte magát a nő

Gyö­törte a lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás, bor­zal­mas lé­pésre szánta el magát.

A fi­a­tal nőt gyö­törte a lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás, bor­zal­mas lé­pésre szánta el magát.

Fájdalmas dolgokat mondott Stohl Luca apja hűtlenségéről

Fájdalmas dolgokat mondott Stohl Luca apja hűtlenségéről

Ő ezt nem csi­nálta volna végig...

Stohl And­rás lánya nem lett volna olyan meg­bo­csátó, mint ami­lyen édes­anyja volt. Ő ezt nem csi­nálta volna végig...

Döbbenetes ok miatt csalja meg a legtöbb nő a férfit

Döbbenetes ok miatt csalja meg a legtöbb nő a férfit

Vajon észre lehet venni a je­le­ket?

Vajon észre lehet venni az intő je­le­ket? És ezek min­den­kép­pen a kap­cso­lat ha­nyat­lá­sát jel­zik? Fel lehet erre egy­ál­ta­lán ké­szülni?

Megcsal a párod? Íme a biztos bizonyíték rá!

Megcsal a párod? Íme a biztos bizonyíték rá!

Ne ha­bozz a szem­be­sü­lés­sel, nézz szembe azzal, amit már magad is sej­tesz. Se­gí­tünk, hogy ma­gadra ta­lálj a bá­nat­ban!

Ne ha­bozz a szem­be­sü­lés­sel, nézz szembe azzal, amit már magad is sej­tesz.