CÍMKE: 'kitoloncolás'

Üvegekkel és kövekkel dobálták a rendőröket egy migráns miatt Lipcsében

Kövekkel dobálták a rendőröket Lipcsében

A lip­csei rend­őr­ség jár­őrei kedd este egy szí­riai mig­ránst akar­tak őri­zetbe venni...

Bokszmeccset rendezett egy afrikai a klinikán

Bokszmeccset rendezett egy afrikai a klinikán

Hogy mit ke­re­sett a kór­ház sür­gős­ségi osz­tá­lyán a 41 éves ni­gé­riai, azt egy­előre nem tudni.

Még a közveszélyes migránsokat is lehetetlenség kitoloncolni

Még a közveszélyes migránsokat is lehetetlenség kitoloncolni

Ras­chid K.-t több al­ka­lom­mal is ve­szé­lyes­nek mi­nő­sí­tet­ték a ha­tó­sá­gok...

A cse­csen szár­ma­zású Ras­chid K.-t több al­ka­lom­mal ve­szé­lyes­nek mi­nő­sí­tet­ték a ha­tó­sá­gok.

Felrobbantotta volna az Eiffel-tornyot egy terrorista!

Felrobbantotta volna az Eiffel-tornyot egy terrorista!

Az al­gé­riai férfit az észak-af­ri­kai Al-Kaida pén­zelte és látta el éj­jel­látó szem­üveg­gel.

Az al­gé­riai férfit az észak-af­ri­kai Al-Kaida pén­zelte és látta el éj­jel­látó szem­üveg­gel.

El akarta hitetni a zsarukkal, hogy rosszul van, de nem tudta, hol a szíve

El akarta hitetni a zsarukkal, hogy rosszul van, de nem tudta, hol a szíve

A 21 éves be­ván­dorló min­dent be­ve­tett, hogy ne tud­ják ki­to­lon­colni.

A 21 éves be­ván­dorló min­dent be­ve­tett, hogy ne tud­ják ki­to­lon­colni, a zsa­ruk a ha­su­kat fog­ták.

Lehetetlen Európából kirakni a migránsokat, itt a bizonyíték!

Lehetetlen Európából kirakni a migránsokat, itt a bizonyíték!

Ha egy­szer be­tet­ték a lá­bu­kat...

Ha egy­szer be­te­szik a lá­bu­kat az Eu­ró­pai Uni­óba, onnan le­he­tet­len­ség őket ki­za­varni.

Valaki kulcsfontosságú infókat szivárogtat a migránsoknak

Valaki kulcsfontosságú infókat szivárogtat a migránsoknak

So­kad­jára for­dul elő Né­met­or­szág­ban, hogy a rend­őr­ség nem ta­lálja meg a ke­re­sett mig­rán­so­kat.

So­kad­jára for­dul elő Né­met­or­szág­ban, hogy a rend­őr­ség nem ta­lálja meg a ke­re­sett mig­rán­so­kat.

Ahmed H. ügye leleplezte a Soros-hálózatok működését

Ahmed H. ügye leleplezte a Soros-hálózatok magyarországi működését

Ide­gen­ren­dé­szeti őri­zetbe szál­lí­tot­ták.

Ide­gen­ren­dé­szeti őri­zetbe szál­lí­tot­ták a szír Ahmed H.-t.

Kitoloncoltak egy brit családot Új-Zélandról!

Kitoloncoltak egy brit családot Új-Zélandról!

Nem musz­li­mok vol­tak, nem po­li­ti­kai in­dok­ból de­por­tál­ták őket.

Nem musz­li­mok vol­tak, egy­ál­ta­lán nem po­li­ti­kai in­dok­ból de­por­tál­ták őket. Majd el­árul­juk, hogy miért, de meg fogsz döb­benni!

Magyar család miatt tüntetnek Kanadában, szörnyű, ami az anyára és fiaira vár

Magyar család miatt tüntetnek Kanadában, szörnyű, ami az anyára és fiaira vár

A ma­gyar asszony bru­tá­lis férje miatt szö­kött el két fi­á­val.

A ma­gyar asszony bru­tá­lis férje miatt szö­kött el két fi­á­val.

Az afgánok visszaküldtek egy bűnöző migránst Németországba

Az afgánok visszaküldtek egy bűnöző migránst Németországba

A magát af­gán­nak valló Mor­taza D. ki­to­lon­co­lása ki­lenc éven át hú­zó­dott.

A magát af­gán­nak valló 23 éves Mor­taza D. ki­to­lon­co­lása ki­lenc éven át hú­zó­dott.

Kitoloncolják a karibi szexszigetre érkező turistákat!

Kitoloncolják a karibi szexszigetre érkező turistákat!

Pedig jó üzlet volt...

Fe­jen­ként bő más­fél mil­li­ó­ért ital, ká­bí­tó­szer és kor­lát­lan szex, 100 pros­ti­tu­ált­tal. Ez volt az üz­leti terv egy ma­gán­tu­laj­donú szi­ge­ten.

Több mint 800 bűnöző migránst takarítottak ki Ausztráliából!

Több mint 800 bűnöző migránst takarítottak ki Ausztráliából!

Kö­zöt­tük 13 gyil­kost, 100 pe­dofilt, 34 nemi erő­szak­te­vőt és így to­vább... Min­den­kit a saját or­szá­gába to­lon­col­tak vissza ta­valy.

Kö­zöt­tük 13 gyil­kost, 100 pe­dofilt, 34 nemi erő­szak­te­vőt és így to­vább... Min­den­kit a saját or­szá­gába to­lon­col­tak vissza ta­valy.

14 éve kitoloncolásra váró migráns erőszakoskodott kislányokkal a fürdőben

14 éve kitoloncolásra váró migráns erőszakoskodott kislányokkal a fürdőben

A ha­tó­sá­gok több­ször is el­ítél­ték...

Nemi erő­szak­kal és több rend­beli sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dol­ják azt az 56 éves iráni mig­ránst, akit már 14 évvel ez­előtt ki kel­lett volna to­lon­colni Né­met­or­szág­ból.

Óriásit hibáztak a német hatóságok a túszejtő ügyében

Óriásit hibáztak a német hatóságok a túszejtő ügyében

A szír mig­ráns­nak már rég­óta nem is lett volna sza­bad Né­met­or­szág­ban len­nie.

A német ha­tó­sá­gok ismét ha­tal­ma­sat hi­báz­tak. A szír mig­ráns­nak már rég­óta nem is lett volna sza­bad Né­met­or­szág­ban len­nie.

Búcsúlevelet írtak, majd magukra gyújtották a cellát a rabok

Búcsúlevelet írtak, majd magukra gyújtották a cellát a rabok

Ki­to­lon­co­lási őri­zet­ben volt az a hat rab, akik egy bécsi bör­tön cel­lá­já­ban tor­la­szol­ták el az ajtót.

Ettől fog csődbe menni Németország

Ettől fog csődbe menni Németország

101 rendőr kísér 46 ki­to­lon­colt mig­ránst.

A minap 46 el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­relmű mig­ránst to­lon­col­tak vissza Mün­chen­ből Ka­bulba. Az afgán mig­rán­sok közül 22 el­ítélt bű­nöző volt. A 46 il­le­gá­lis be­ván­dor­lót 101 német rendőr kí­sérte a ha­za­úton.

Még ilyet! Beteget jelentett a terrorista

Még ilyet! Beteget jelentett a terrorista

Ki­de­rült, hogy miért nem si­ke­rült ki­to­lon­colni azt a ve­szé­lyes ter­ro­ris­tát, aki­ről már rég­óta tud­ták a német ha­tó­sá­gok, hogy ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül.

Ki­de­rült, hogy miért nem si­ke­rült ki­to­lon­colni azt a ve­szé­lyes ter­ro­ris­tát, aki­ről már rég­óta tud­ták a német ha­tó­sá­gok, hogy ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül.

19 nigériai kábítószer-kereskedőt visszatoloncoltak Ausztriából!

19 nigériai kábítószer-kereskedőt visszatoloncoltak Ausztriából!

Ez volt a leg­utóbbi járat. Most de­rült ki, hogy az idén eddig már hét re­pü­lőt küld­tek vissza Af­ri­kába.

Az osztrák kancellár odacsapott a migránsoknak

Az osztrák kancellár odacsapott a migránsoknak

Nem en­gedné ki­kötni a ha­jó­kat.

Málta és Olasz­or­szág egy­másra mu­to­gat, hogy me­lyik kor­mány­nak kel­lene be­en­ged­nie a 177 mig­ráns­sal Eu­rópa part­ja­i­nál vá­ra­kozó mig­ráns­ha­jót.

Aki lop, az maradhat! Ez a migránsok új mottója

Aki lop, az maradhat! Ez a migránsok új mottója

Egyre újabb trük­kö­ket ta­lál­nak ki a mig­rán­sok azért, hogy ne tud­ják őket ki­to­lon­colni Né­met­or­szág­ból.

Egyre újabb trük­kö­ket ta­lál­nak ki a mig­rán­sok azért, hogy ne tud­ják őket ki­to­lon­colni Né­met­or­szág­ból.

Őrület: vissza kell szállítani a veszélyes terroristát Németországba

Őrület: vissza kell szállítani a veszélyes terroristát Németországba

Túl korán ittak a német ha­tó­sá­gok a medve bő­rére...

Túl korán ittak a német ha­tó­sá­gok a medve bő­rére...

Íme, Németország legabszurdabb migránstörténete

Íme, Németország legabszurdabb migránstörténete

Ta­nul­sá­gos tör­té­net kö­vet­ke­zik...

A 39 éves Jeff­rey Omo­ro­dion tör­té­nete rá­vi­lá­gít arra, hogy Né­met­or­szágba csak az a mig­ráns nem tud be­utazni, ame­lyik nem akar.

Lehetetlen 16 veszélyes dzsihadista kitoloncolása

Lehetetlen 16 veszélyes dzsihadista kitoloncolása

Ab­szurd hely­zet állt elő...

Az észak-rajna-veszt­fá­liai me­ne­kült­ügyi mi­nisz­té­rium egy hi­va­ta­los meg­ke­re­sésre kény­te­len volt el­árulni, hogy töb­be­ket is kép­te­le­nek ki­to­lon­colni...

Pánikriadó: Repülőn fojtogatta utastársát egy megbilincselt férfi

Pánikriadó: Repülőn fojtogatta utastársát egy megbilincselt férfi

Két rendőr szi­go­rúan őrizte azt a meg­bi­lin­cselt gui­neai mig­ránst, akit egy Düs­sel­dorf­ból in­duló re­pü­lő­vel akar­tak vissza­to­lon­colni a ha­zá­jába.

Két rendőr őrizte azt a meg­bi­lin­cselt gui­neai mig­ránst, akit egy Düs­sel­dorf­ból in­duló re­pü­lő­vel akar­tak vissza­to­lon­colni a ha­zá­jába. Az il­le­gá­lis be­ván­dorló az in­téz­ke­dé­sek el­le­nére fel­pat­tant, és foj­to­gatni kezdte egyik utas­tár­sát.

Pokolgépeket akart robbantani ez a férfi Németországban

Pokolgépeket akart robbantani ez a férfi Németországban

A jor­dá­niai Abu Dhess Düs­sel­dorf­ban és Ber­lin­ben akart po­kol­gé­pes me­rény­le­tet vég­re­haj­tani 2004-ben.

A jor­dá­niai Abu Dhess Düs­sel­dorf­ban és Ber­lin­ben akart po­kol­gé­pes me­rény­le­tet vég­re­haj­tani 2004-ben.

25 elutasított menedékkérő migránsból egy tér haza Afrikába

25 elutasított menedékkérő migránsból egy tér haza Afrikába

2015, vagyis a mig­rá­ciós vál­ság kez­dete óta össze­sen 1,4 mil­lió mig­ráns ér­ke­zett Né­met­or­szágba.

Svédországban a nemi erőszak "nem elég nagy bűn" a kitoloncoláshoz!

Svédországban a nemi erőszak "nem elég nagy bűn" a kitoloncoláshoz!

Rá­adá­sul az erit­reai be­ván­dorló csak 10 hó­na­pot kapot. Ez a nemi erő­szak Upp­sala bel­vá­ro­sá­ban tör­tént.

Olasz belügyminiszter: kezdjenek csomagolni a migránsok

Olasz belügyminiszter: kezdjenek csomagolni a migránsok

Az új olasz bel­ügy­mi­nisz­ter, Mat­teo Sal­vini, a Liga ve­ze­tője szi­go­rí­tott mig­rá­ciós po­li­ti­kát ígér.

Az új olasz bel­ügy­mi­nisz­ter, Mat­teo Sal­vini, a Liga ve­ze­tője szi­go­rí­tott mig­rá­ciós po­li­ti­kát ígér. Ál­lí­tása sze­rint az egyik leg­első fel­adata az lesz az új kor­mány­nak, hogy ki­to­lon­col fél­mil­lió il­le­gá­lis be­ván­dor­lót.

100 rendőrautóval mentek a menekültszállóra! Elképesztő, mi folyt ott

100 rendőrautóval mentek a menekültszállóra! Elképesztő, mi folyt ott

Az első raz­zia azon­ban balul sült el.

A raz­zia azon­ban balul sült el, mi­u­tán 150 mig­ráns olyan ag­resszí­van lé­pett fel az egyen­ru­há­sok­kal szem­ben, hogy vissza­vo­nu­lót kel­lett fúj­niuk.

Kitoloncolták Németországból, mert hazajárt nyaralni Marokkóba - Videó!

Kitoloncolták Németországból, mert hazajárt nyaralni Marokkóba - Videó!

Több ma­rok­kói be­ván­dorló is ha­sonló sorsra ju­tott.

Több ma­rok­kói be­ván­dorló is ha­sonló sorsra ju­tott.

Kitoloncoltak egy magyart Angliából. Most videóban meséli el a sztorit

Kitoloncoltak egy magyart Angliából. Most videóban meséli el a sztorit

Né­hány hete ugyan­így járt az Iden­ti­tás Ge­ne­rá­ció oszt­rák ve­ze­tője, Mar­tin Sell­ner is.

Kitoloncoltak egy magyar fiatalt Nagy-Britanniából!

Kitoloncoltak egy magyar fiatalt Nagy-Britanniából!

Az isz­la­mi­zá­ci­ó­ról be­szélt volna.

Azaz, be sem en­ged­ték, mert az isz­la­mi­zá­ci­ó­ról be­szélt volna. Né­hány hete ugyan­így járt az Iden­ti­tás Ge­ne­rá­ció oszt­rák ve­ze­tője, Mar­tin Sell­ner is.

Nagyszabású kitoloncolási akció kezdődött Ausztriában!

Nagyszabású kitoloncolási akció kezdődött Ausztriában!

Ko­szovó után Ni­gé­ri­ába és Af­ga­nisz­tánba re­pül­te­tik vissza azo­kat, akik­nek a ké­rel­mét meg­ta­gad­ták az oszt­rák ha­tó­sá­gok.

Megint nem toloncoltak ki egy migránst, megint tragédia lett belőle

Megint nem toloncoltak ki egy migránst, megint tragédia lett belőle

A rend­őr­ség ve­szé­lyes isz­lam­is­ta­ként tar­totta szá­mon a férfit, az azon­nali ki­to­lon­co­lás mégis el­ma­radt.

A finneknek elegük lett! Az idén kétszer több migránst küldenek haza

A finneknek elegük lett! Az idén kétszer több migránst küldenek haza

A finn "ci­vi­lek" per­sze til­ta­koz­nak ez ellen.

Azo­kat az észt és orosz ven­dég­mun­ká­so­kat is ki­to­lon­col­ják, akik bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el.

Orbán Viktor bajor barátja bekeményít a migránsokkal szemben

Orbán Viktor bajor barátja bekeményít a migránsokkal szemben

A po­li­ti­kus ezen­túl bel­ügy­mi­nisz­ter­ként dol­go­zik to­vább, és azt ál­lítja, hogy ke­mé­nyebb mig­ráns­po­li­tika kö­vet­ke­zik.

Meglepő indokot talált ki a kitoloncolás ellen 3 afgán és szomáliai nő

Meglepő indokot talált ki a kitoloncolás ellen 3 migráns nő

Erre még soha senki nem hi­vat­ko­zott Hol­lan­di­á­ban... A bí­ró­ság még nem dön­tött.

Most jelentették: Több embert is túszul ejtett egy migránsházaspár

Most jelentették: Több embert is túszul ejtett egy migránsházaspár

Egy azer­baj­dzsáni mig­ráns­há­zas­párt akar­tak ki­to­lon­colni az éj­szaka fo­lya­mán a német ha­tó­sá­gok.

Egy azer­baj­dzsáni mig­ráns­há­zas­párt akar­tak ki­to­lon­colni az éj­szaka fo­lya­mán a német ha­tó­sá­gok.

Szembeszáll a migránsokkal Franciaország

Szembeszáll a migránsokkal Franciaország

Po­li­ti­kai vi­hart ka­vart a dön­tés: le­szá­mol­nak az or­szág­ban il­le­gá­li­san tar­tóz­kodó mig­rán­sok ha­tal­mas tö­me­gé­vel.

Po­li­ti­kai vi­hart ka­vart a fran­cia kor­mány dön­tése, mi­sze­rint le­szá­mol­nak az or­szág­ban il­le­gá­li­san tar­tóz­kodó mig­rán­sok ha­tal­mas tö­me­gé­vel.

Félelem: pilóták tagadják meg a kitoloncolt migránsok szállítását

Félelem: pilóták tagadják meg a kitoloncolt migránsok szállítását

Több száz eset­ben a lé­gi­tár­sa­sá­gok és a pi­ló­ták til­ta­ko­zása miatt hi­ú­sult meg ve­szé­lyes mig­rán­sok ki­to­lon­co­lása.

Kétmilliót kaphatnak a Németországot önként elhagyó migránsok

Kétmilliót kaphatnak a Németországot önként elhagyó migránsok

Né­met­or­szág­ban már rég­óta téma, hogy a ki­to­lon­co­lási rend­szer lé­nye­gé­ben mű­kö­dés­kép­te­len.

Máris Németországban van az alig 3 hónapja kitoloncolt afgán migráns

Máris Németországban van az alig 3 hónapja kitoloncolt afgán migráns

Egye­dül­álló tör­té­net az övé.

Egy 23 éves afgán férfi ka­to­na­ként dol­go­zott ko­ráb­ban, de az éle­tét féltve Né­met­or­szágba me­ne­kült, ahol el­uta­sí­tot­ták a me­ne­kült­ké­rel­mét.

Bűnözésből élnek a hatóságok elől bujkáló illegális bevándorlók

Bűnözésből élnek a hatóságok elől bujkáló illegális bevándorlók

Né­met­or­szág­ban több ezer olyan kül­földi ember él, akik a tör­vé­nyek sze­rint már nem tar­tóz­kod­hat­ná­nak ott.

Né­met­or­szág­ban több ezer olyan ember él, akik a tör­vé­nyek sze­rint már nem tar­tóz­kod­hat­ná­nak ott.

Műtétje után azonnal őrizetbe vették a 10 éves lányt

Műtétje után azonnal őrizetbe vették a 10 éves lányt

Ki akar­ják to­lon­colni.

Az ame­ri­kai be­ván­dor­lási hi­va­tal em­be­rei őri­zetbe vet­tek egy tar­tóz­ko­dási en­ge­déllyel nem ren­del­kező 10 éves lányt. Em­ber­jogi ak­ti­vis­ták pró­bál­nak se­gí­teni.

Több ezer migránst nem tudnak kitoloncolni

Több ezer migránst nem tudnak kitoloncolni

17 ezer mig­ráns adta fel a lec­két.

Az el­kö­vet­kező évek­ben meg­kö­ze­lí­tő­leg 50 ezer mig­ráns ese­té­ben bo­csát ki ki­to­lon­co­lási vég­zést a svéd mig­rá­ciós ügy­nök­ség.

Beindult a deportálásgépezet: európaiakat küldenek haza

Beindult a deportálásgépezet: európaiakat küldenek haza

Egy lett és két len­gyel férfi­nak kell el­hagy­nia az Egye­sült Ki­rály­sá­got.

Egy lett és két len­gyel férfi­nak kell ha­ma­ro­san el­hagy­nia az Egye­sült Ki­rály­sá­got, ha­csak a brit leg­felső bí­ró­ság nem az ő ja­vukra dönt.

39 éves bécsi nőt szedtek ki az Iszlám Állam hálózatából

39 éves bécsi nőt szedtek ki az Iszlám Állam hálózatából

Ti­tok­ban szál­lí­tot­ták Ka­bul­ból Auszt­ri­ába azt a 39 éves oszt­rák nőt, aki 10 éven át élt Af­ga­nisz­tán­ban.

Ti­tok­ban szál­lí­tot­ták Ka­bul­ból Auszt­ri­ába azt a 39 éves oszt­rák nőt, aki 10 éven át élt Af­ga­nisz­tán­ban. A gyanú sze­rint szo­ros kap­cso­la­tot ápol­ha­tott az Isz­lám Ál­lam­mal.

Botrány a briteknél: nem szabadulnak meg a migránsoktól

Botrány a briteknél: nem szabadulnak meg a migránsoktól

Közel egy­mil­lió olyan mig­ráns tar­tóz­ko­dik il­le­gá­li­san náluk, aki­ket sosem fog­nak tudni ki­to­lon­colni a ha­tó­sá­gok.

Közel egy­mil­lió olyan mig­ráns tar­tóz­ko­dik il­le­gá­li­san az Egye­sült Ki­rály­ság te­rü­le­tén, aki­ket sosem fog­nak tudni ki­to­lon­colni a ha­tó­sá­gok.

Unalmában gyilkolt a drogos migráns

Unalmában gyilkolt a drogos migráns

Ha­lálra vert és ké­selt egy férfit a nyílt utcán, majd úgy dön­tött...

Ha­lálra vert és ké­selt egy férfit a nyílt utcán, majd úgy dön­tött, biz­ton­sági okok­ból ki­to­lon­col­tatja magát a drog­ke­res­ke­de­lem­ből meg­gaz­da­godó szo­má­liai mig­ráns.

Gyermekmolesztáló migránsokért tüntetett a Soros támogatta szervezet

Gyermekmolesztáló migránsokért tüntetett a Soros támogatta szervezet

Mig­ráns­párti ak­ti­vis­ták akar­ták meg­aka­dá­lyozni a ki­to­lon­co­lá­so­kat.

Több száz migráns kitoloncolása az utolsó pillanatban hiúsult meg

Több száz migráns kitoloncolása az utolsó pillanatban hiúsult meg

A rosszul mű­ködő ki­to­lon­co­lási rend­szer már több éve ko­moly fej­tö­rést okoz a po­li­ti­ku­sok­nak Né­met­or­szág­ban.

Az osztrák börtönökben lévő rabok 70 százaléka bevándorló!

Az osztrák börtönökben lévő rabok 70 százaléka bevándorló!

Azért kezd­ték el őket ha­za­to­lon­colni, mert így spó­rol­hat­nak...

Azért kezd­ték el őket ha­za­to­lon­colni, mert így spó­rol­hat­nak a költ­sé­gek­kel...

"Itt halunk meg" - aggódnak a migránsok

"Itt halunk meg" - aggódnak a migránsok

Fel­gyor­sult a mig­rán­sok me­ne­dék­ké­rel­me­i­nek el­bí­rá­lása.

Hosszas hu­za­vona után az olasz kor­mány végül fel­gyor­sí­totta a mig­rán­sok me­ne­dék­ké­rel­me­i­nek el­bí­rá­lá­sát és az il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pők ki­uta­sí­tá­sát.

Döbbenet: 40.000 migráns tűnt el Ausztriában

Döbbenet: 40.000 migráns tűnt el Ausztriában

Egy friss je­len­tés arról szá­mol be...

Egy friss je­len­tés sze­rint közel negy­ven­ezer olyan mig­ráns buj­kál Auszt­ri­á­ban, akik­ről a ha­tó­sá­gok szinte sem­mit sem tud­nak.

Bejelentették a németek: elegük van a migránsokból

Bejelentették a németek: elegük van a migránsokból

El­kez­dik vissza­kül­deni a mig­rán­so­kat, idén már 40 ezer­től sza­ba­dul­ná­nak meg.

El­kez­dik vissza­kül­deni a mig­rán­so­kat, idén már 40 ezer­től sza­ba­dul­ná­nak meg.

3500 migráns törte, vágta át
a magyar határt márciusban!

3500 migráns törte, vágta át a magyar határt márciusban!

Me­gélén­kült Ma­gyar­or­szágra a "drót­vá­gós tu­riz­mus". Már­ci­us­ban több mint 3500 ember lépte át il­le­gá­li­san a ma­gyar ha­tárt. Mi lesz ezek­kel az em­be­rek­kel?

Elkezdődött: Tömegesen toloncolják ki a migránsokat!

Elkezdődött: Tömegesen toloncolják ki a migránsokat!

Évente 12 500 me­ne­kül­tet fog­nak ki­to­lon­colni Auszt­ri­á­ból 2019-ig. Öt­ven­ezer mig­ráns­tól akar­nak meg­sza­ba­dulni.

A templomba menekült, hogy ne toloncolják ki

A templomba menekült, hogy ne toloncolják ki

Egy éve él temp­lom­ban egy me­xi­kói.

Egy éve él temp­lom­ban az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy me­xi­kói nő azért, hogy a szent hely ol­tal­mát él­vezve ne to­lon­col­has­sák vissza ha­zá­jába.