CÍMKE: 'ítélet'

A miniszterelnököt gyalázhatják, Vonát nem

A miniszterelnököt gyalázhatják, Vonát nem

Ha aka­rom, vem­hes, ha aka­rom, nem. A ma­gyar bírák egy része si­ker­rel al­kal­mazza ezt a mon­dást.

Hihetetlen, ezért molesztáltak nőket az utcán ezek a tinik Budapesten

Hihetetlen, ezért molesztáltak nőket az utcán ezek a tinik Budapesten

A ka­masz fi­úk­ból álló banda Bu­da­pes­ten, a Par­la­ment kö­ze­lé­ben több nőt mo­lesz­tált az utcán.

FRISS HÍREK

Hivatali vesztegetés miatt elítélte a bíróság Kökény Attilát

Hivatali vesztegetés miatt elítélte a bíróság Kökény Attilát

Az éne­kesre egy­mil­lió fo­rin­tos pénz­bün­te­tést szab­tak ki, az íté­let nem jog­erős.

Az éne­kesre egy­mil­lió fo­rin­tos pénz­bün­te­tést szab­tak ki, az íté­let nem jog­erős.

Az oroszok nem viccelnek a terroristákkal

Az oroszok nem viccelnek a terroristákkal

Ti­zen­ki­lenc évi fegy­házra ítél­ték az Isz­lám Ál­lam­mal foly­ta­tott együtt­mű­kö­dés címén Gye­nyisz Hi­sza­mo­vot

Ti­zen­ki­lenc évi fegy­házra ítél­ték az Isz­lám Állam (IÁ) ter­ror­szer­ve­zet­tel foly­ta­tott együtt­mű­kö­dés címén Gye­nyisz Hi­sza­mo­vot.

Megszületett az ítélet a sztársportolót megkéselő betörő ügyében

Ítéletet hoztak a sztársportolót megkéselő betörő ügyében

Petra Kvit­o­vát 2016-ban, saját la­ká­sá­ban se­be­sí­tet­ték meg.

Petra Kvit­o­vát a saját la­ká­sá­ban se­be­sí­tet­ték meg, a to­vábbi pá­lya­fu­tása is ve­szélybe ke­rült.

Horrorgyilkosság a nyílt utcán: Kivégezte volt szerelmét Tibor

Horrorgyilkosság a nyílt utcán: Kivégezte volt szerelmét Tibor

Az asszony tes­tén 35 kés­szú­rás volt.

Az asszony tes­tén 35 kés­szú­rást ta­lál­tak, és mivel ezek el­szen­ve­dé­se­kor tu­da­tá­nál volt, vé­de­kezni is pró­bált, a férfi rend­kí­vül nagy szen­ve­dést oko­zott neki.

4 embert mészárolt le a brüsszeli zsidó múzeumban, végre elítélték

4 embert mészárolt le a brüsszeli zsidó múzeumban, végre elítélték

5 év után most meg­bün­tet­ték az el­kö­ve­tőt.

5 év után most meg­bün­tet­ték az el­kö­ve­tőt.

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Négy hónap börtönt kapott egy 14 éves nemi erőszakoló

Sokak sze­rint túl enyhe az íté­let.

Egy 14 éves mig­rá­ciós hát­terű ti­né­dzser­nek kel­lett a bécsi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­jára ülnie, mert az ügyész­ség vádja sze­rint meg­erő­sza­kolta az is­ko­la­tár­sát.

Sorsdöntő fordulat várható a darnózseli horrorgyilkosság ügyében

Sorsdöntő fordulat várható a darnózseli horrorgyilkosság ügyében

A bí­ró­ság sze­mé­lye­sen be­szélt a vé­dett ta­núk­kal, ha­ma­ro­san íté­le­tet is hoz­nak!

Migráns fenyegette az ápolónőt és az orvost

Migráns fenyegette az ápolónőt és az orvost

Egy 37 éves musz­lim mig­ráns hát­terű férfi Lon­don egyik köz­kór­há­zá­ban azért kez­dett el zak­latni egy női al­kal­ma­zot­tat, mert a nővér nem az isz­lám sza­bá­lyai sze­rint volt fel­öl­tözve.

Egy 37 éves musz­lim mig­ráns hát­terű férfi Lon­don egyik köz­kór­há­zá­ban azért kez­dett el zak­latni egy női al­kal­ma­zot­tat, mert a nővér nem az isz­lám sza­bá­lyai sze­rint volt fel­öl­tözve. Ezt kö­ve­tően meg­fe­nye­gette a nő vé­del­mére siető ke­resz­tény or­vost. Heves szó­vál­tás ala­kult ki a két fél kö­zött, a férfi több­ször is meg­fe­nye­gette a nő­vért.

Nyalókára kért pénzt, aztán váratlan dolgot művelt

Nyalókára kért pénzt, aztán váratlan dolgot művelt

A 27 éves ke­gyet­len férfi ellen rab­lás miatt in­dult el­já­rás.

A 27 éves ke­gyet­len férfi ellen rab­lás miatt in­dult el­já­rás.

Ahmed H. egy vasat sem kap

Ahmed H. egy vasat sem kap

Elu­ta­sí­totta Ahmed H. ke­re­se­tét a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék.

Elu­ta­sí­totta az Ahmed H. által a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda ellen sze­mé­lyi­ségi jogi jog­sér­tés miatt be­nyúj­tott ke­re­se­tet a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék pén­teki el­ső­fokú, nem jog­erős íté­le­té­ben.

Ítélet született a Balla Irma-gyilkosság ügyében

Ítélet született a Balla Irma-gyilkosság ügyében

Ti­zenöt évnyi fegy­házra ítél­ték.

Ti­zenöt évnyi fegy­ház­bün­te­tésre ítél­ték a Balla Irma deb­re­ceni fi­de­szes ön­kor­mány­zati kép­vi­selő meg­gyil­ko­lá­sá­val vá­dolt férfit csü­tör­tö­kön.

Igazságot követel Devecser polgármestere

Igazságot követel Devecser polgármestere

Igaz­ság­ta­lan­nak, arány­ta­lan­nak és mél­tány­ta­lan­nak ne­vezte a vö­rö­si­szap­per­ben ho­zott hét­fői íté­le­tet.

Igaz­ság­ta­lan­nak, arány­ta­lan­nak és mél­tány­ta­lan­nak ne­vezte a vö­rö­si­szap­per meg­is­mé­telt el­ső­fokú el­já­rá­sá­ban ho­zott hét­fői íté­le­tet De­ve­cser pol­gár­mes­tere. Fe­ren­czi Gábor "az igaz­ság tel­jes fel­tá­rása ér­de­ké­ben" kez­de­mé­nyezi a Mal Zrt. pri­va­ti­zá­ciós szer­ző­dé­sé­nek fe­lül­vizs­gá­la­tát.

Börtönben fog meghalni az anyagyilkos

Börtönben fog meghalni az anyagyilkos

A sokat lá­tott bírók is rit­kán ta­lál­koz­nak olyan meg­rázó üggyel, mint amit csü­tör­tö­kön tár­gyalt a Sze­gedi Íté­lő­tábla.

A sokat lá­tott bírók is rit­kán ta­lál­koz­nak olyan meg­rázó üggyel, mint amit csü­tör­tö­kön tár­gyalt a Sze­gedi Íté­lő­tábla. Az ál­do­zat egy 83 éves édes­anya, aki annyira imádta a fiát, hogy ami­kor az verte, in­kább össze­szo­rí­tott fog­gal tűrt, csak hogy a szom­szé­dok meg ne tud­ják, fel ne je­lent­sék gyer­me­két.

Elítéltek kilenc, savas támadásokban bűnös muszlimot

Elítéltek kilenc, savas támadásokban bűnös muszlimot

14-17 év bör­tönt kap­tak Lon­don­ban a musz­lim férfiak.

14-17 év bör­tönt kap­tak Lon­don­ban a musz­lim férfiak.

Felmentett a német bíróság egy gyilkos migránst

Felmentett a német bíróság egy gyilkos migránst

Töb­ben ér­tet­le­nül állak az eset előtt.

Ha­tal­mas a fel­há­bo­ro­dás Né­met­or­szág­ban egy íté­let miatt. Sza­ba­don en­ged­tek egy afgán be­ván­dor­lót, aki hat kés­szú­rás­sal vég­zett egy 20 éves fi­a­tal­lal.

Döbbenet, a kőbányai vasútállomáson mutogatta magát a férfi

Döbbenet, a kőbányai vasútállomáson mutogatta magát a férfi

Sze­mé­rem­sér­tés vét­sége miatt emel­tek vádat a férfi ellen. Akár három év sza­bad­ság­vesz­tésre is ítél­he­tik a 21 éves fi­a­tal­em­bert.

Vérlázító, mit művelt egy afgán migráns a Keletinél, el is ítélték

Vérlázító, mit művelt egy afgán migráns a Keletinél, el is ítélték

Gyor­sí­tott el­já­rás­ban, jog­erő­sen köz­mun­kára ítélte a bí­ró­ság azt az afgán mig­ránst, aki szil­vesz­ter éjjel egy párt bán­tal­ma­zott Bu­da­pes­ten a Ke­le­ti­nél.

Rossz helyre nyitott be a betörő, lebukott az egész banda

Rossz helyre nyitott be a betörő, lebukott az egész banda

Tár­sas­házi la­ká­sokra spe­ci­a­li­zá­ló­dott be­tö­rő­banda bu­kott le, a ta­go­kat Ti­sza­kür­tön és Ci­bak­há­zán fog­ták el a rend­őrök.

Tár­sas­házi la­ká­sokra spe­ci­a­li­zá­ló­dott be­tö­rő­banda bu­kott le, a ta­go­kat el­fog­ták a rend­őrök.

Szép büntetés, így kell elítélni egy drogcsempészt Magyarországon

Szép büntetés, így kell elítélni egy drogcsempészt Magyarországon

Íté­le­tet hir­de­tett a Sze­gedi Íté­lő­tábla egy szerb férfi ügyé­ben, aki több kiló ma­ri­hu­á­nát pró­bált Bécsbe csem­pészni.

Többször megerőszakolták a tinilányt, durva, ami ezután történt

Többször megerőszakolták a tinilányt, durva, ami ezután történt

A fi­a­tal nem hagyta magát, fé­le­lem­ből cse­le­ke­dett. So­káig nem ér­tet­ték, hogy ki­szol­gál­ta­tott hely­zetbe ke­rült.

Újra elítélte a bíróság a Viszkist: így dühöngött az ítélet hallatán

Újra elítélte a bíróság a Viszkist: így dühöngött az ítélet hallatán

Ol­csón meg­úszta ittas ve­ze­té­sét, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett Amb­rus At­tila.

Ol­csón meg­úszta ittas ve­ze­té­sét, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett Amb­rus At­tila

Súlyos büntetés, elítélték a verekedő magyar szurkolót

Súlyos büntetés, elítélték a verekedő magyar szurkolót

A meccs meg­kez­dése előtt a vád­lott a sor­ban előtte álló szur­ko­ló­tár­sát meg­ütötte.

A meccs meg­kez­dése előtt a vád­lott a sor­ban előtte álló szur­ko­ló­tár­sát meg­ütötte.

Holttest nélkül is elítélhető a gyilkos: három döbbenetes magyar eset

Holttest nélkül is elítélhető a gyilkos: három döbbenetes magyar eset

VV Fanni, el­tűnt vil­lany­sze­re­lők ügye és a dar­nó­zseli hen­tes. Sehol sem ke­rült elő a holt­test.

Döbbenet, milyen kegyetlen dolgot tett a békési pedofil tanár

Döbbenet, milyen kegyetlen dolgot tett a békési pedofil tanár

Sze­xu­á­lis erő­sza­kért el­ítél­ték.

Sze­xu­á­lis erő­sza­kért ki­lenc évet, a leg­szi­go­rúbb fegy­ház­bün­te­tést kapta Sz. Z., a bé­kési ro­bo­ti­ka­ta­nár..

Rátámadt a nagyira a családi pótlék miatt

Rátámadt a nagyira
a családi pótlék
miatt

A fi­a­tal­korú nő nem kap­hatta meg a jut­ta­tá­so­kat, mert még csak 16 éves. Ezért gyámja, a nagy­mama kapta meg az állam által fo­lyó­sí­tott já­ran­dó­sá­go­kat.

A fi­a­tal­korú nő nem kap­hatta meg a jut­ta­tá­so­kat, mert még csak 16 éves. Ezért gyámja, a nagy­mama kapta meg az állam által fo­lyó­sí­tott já­ran­dó­sá­go­kat. A nagy­mama nem adta oda neki és a gyer­me­ke­i­nek a pénzt, ezért ő erő­szak­kal kö­ve­telte.

Börtönbe kell mennie a robbantással fenyegető férfinak

Börtönbe kell mennie a robbantással fenyegető férfinak

Első fokon 2 év 6 hó­na­pot ka­pott a fe­nye­ge­tőző. Az íté­let nem jog­erős.

Első fokon 2 év 6 hó­na­pot ka­pott a fe­nye­ge­tőző. Az íté­let nem jog­erős.

Nyolc követőjét erőszakolta meg a lelkész

Nyolc követőjét erőszakolta meg a lelkész

Ti­zenöt év bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték.

Ti­zenöt év bör­tön­bün­te­tésre ítélte a bí­ró­ság Szö­ul­ban azt a lel­készt, aki nyolc kö­ve­tő­jét erő­sza­kolta meg több mint negy­ven al­ka­lom­mal.

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

Döntött a bíróság az afgán erőszakoló sorsáról

30 napig biz­to­san rács mö­gött marad.

A gyanú sze­rint a férfi szep­tem­ber­ben egy ét­te­rem mos­dó­já­ban erő­sza­kolta meg a fi­a­tal nőt. Ma bí­ró­ság elé állt.

Őrizetbe vette a rendőrség a Dózsa György úti gázolót

Őrizetbe vette a rendőrség
a Dózsa György úti gázolót

A gá­zoló ügy­védje saj­tó­köz­le­ményt adott ki az eset kap­csán. Egy régi ügyé­nek lehet köze a mos­tani le­tar­tóz­ta­tá­sá­hoz.

A gá­zoló ügy­védje saj­tó­köz­le­ményt adott ki az eset kap­csán. Egy régi ügyé­nek lehet köze a mos­tani le­tar­tóz­ta­tá­sá­hoz.A bal­eset­ben ket­ten meg­hal­tak. M. Ri­chárd a bal­eset előtt ká­bí­tó­sze­re­zett.

Dráma a pusztaszeri reptéren: maradandó károsodást okozott a pilóta

Dráma a pusztaszeri reptéren: maradandó károsodást okozott a pilóta

A férfit ko­ráb­ban négy év bör­tönre ítél­ték tette miatt.

A férfit ko­ráb­ban négy év bör­tönre ítél­ték tette miatt, most vi­szont eny­hí­tet­tek a bün­te­té­sén. Meg­döb­bentő, de a férfi ko­ráb­ban va­dász­pi­ló­ta­ként is dol­go­zott. Több év­ti­ze­des gya­kor­lat­tal ren­del­ke­zett.

Felkavaró részletek: így használta szexjátékszernek 2 éves kislányát az anya

Felkavaró részletek: így használta szexjátékszernek 2 éves kislányát az ózdi anya

A 29 éves nő és élet­társa be­te­ges sze­xu­á­lis vá­gyait élte ki...

A 29 éves nő és élet­társa be­te­ges sze­xu­á­lis vá­gyait élte ki az asszony két­éves kis­lá­nyán, va­la­mint nyolc­esz­ten­dős fián.

Másik lányt is kiszemelt a kakucsi Vivien gyilkosa

Másik lányt is kiszemelt a kakucsi Vivien gyilkosa

Va­ló­szí­nű­leg él­ve­zet­ből ölt...

Va­ló­szí­nű­leg él­ve­zet­ből ölt a vi­de­ó­má­niás, va­dász­tő­rös gyil­kos, aki egy tanú sze­rint mást is ki­sze­melt ma­gá­nak. A bí­ró­ság dön­tött a gyil­kos sor­sá­ról.

Ítélet született a nagyerdei brutális gyilkosság ügyében

Ítélet született a nagyerdei brutális gyilkosság ügyében

Sok volt a vád­lott szám­lá­ján.

Egy bru­tá­lis gyil­kos­ság és nyolc sú­lyos testi sér­tés volt a vád­lott szám­lá­ján.

Saját húga szolgáltatott bizonyítékot a Teréz körúti robbantó ellen

Saját húga szolgáltatott bizonyítékot a Teréz körúti robbantó ellen

Fegy­ház­ban le­töl­tendő élet­fogy­tig­lani bör­tönre ítélte a bí­ró­ság a Teréz kör­úti rob­ban­tót, a 25 éves fi­a­tal nem je­lent meg.

Döbbenetes, mire készül most a Teréz körúti robbantó

Döbbenetes, mire készül most a Teréz körúti robbantó

A Teréz kör­úti rob­bantó csak annyit kér­de­zett édes­ap­já­tól, mikor en­ge­dik már ki a bör­tön­ből, hi­szen ár­tat­lan..

A Teréz kör­úti rob­ban­tá­sért élet­fogy­tig­lani fegy­házra ítélt férfi az íté­let után csak annyit kér­de­zett édes­ap­já­tól, mikor en­ge­dik már ki a bör­tön­ből, hi­szen ár­tat­lan..

Mégis gyilkoltak Burkáék: bottal ütheti az állam a 45 millió nyomát

Mégis gyilkoltak Burkáék: bottal ütheti az állam a 45 millió nyomát

Bű­nös­nek ta­lálta a két Bur­kát a Deb­re­ceni Íté­lő­tábla is, így vissza­jár a 45 mil­liós re­kord kár­té­rí­tés!

Döbbenetes dolgot mondott a szemtanú a Teréz körúti robbantó elítélése után

Döbbenetes dolgot mondott a szemtanú a Teréz körúti robbantó elítélése után

P. Lász­lót élet­fogy­tig tartó fegy­házra ítélte a bí­ró­ság, leg­ko­ráb­ban 25 év múlva sza­ba­dul­hat. Az íté­let után meg­szó­lalt a szem­tanú...

Elítélték Spanyolországban a Real Madrid világsztárját

Elítélték Spanyolországban a Real Madrid világsztárját

Nagy bajba ke­rült Mar­celo. Sokba ke­rült neki a trük­kö­zés az adó­val.

Nagy bajba ke­rült Mar­celo. Tény­leg trük­köz­niük kel­lett az adó­val az évente mil­li­ár­do­kat ke­reső fo­cis­ták­nak?

Döntött a bíróság a tatabányai hajléktalangyilkos fiú ügyében

Döntött a bíróság a tatabányai hajléktalangyilkos fiú ügyében

Két ember éle­tét ol­totta ki a 16 éves ka­masz.

Két ember éle­tét ol­totta ki a 16 éves ka­masz.

Rékasi Károly döntött: ilyen sok pénzt követelhet a gázoló sofőrtől

Rékasi Károly döntött: ilyen sok pénzt követelhet a gázoló sofőrtől

A szí­nész ke­mény kár­té­rí­tést kér mo­tor­bal­­e­se­te oko­zó­já­tól. A so­főrt szer­dán ítélte el a bí­ró­ság, ki­mond­ták: nem Ré­kasi hi­bá­zott...

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

A szí­nész lát­ha­tóan nem ter­vezte, hogy üzen az őt fo­tózó és vi­de­ózó új­ság­író­kon ke­resz­tül.

Rékasi Károly: Szánom és megvetem ezt az embert

Rékasi Károly: Szánom és megvetem ezt az embert

A szí­nész három évvel ez­előtt még el­fo­gadta volna a vét­kes sofőr bo­csá­nat­ké­ré­sét, de ma már nem tart rá igényt. Mond­juk ki, igaza van!

A szí­nész három évvel ez­előtt még el­fo­gadta volna a vét­kes sofőr bo­csá­nat­ké­ré­sét, de ma már nem tart rá igényt. Mond­juk ki, igaza van!

Nevetséges ítélet született az exbarátnőjét szíven szúró férfi ügyében

Nevetséges ítélet született az exbarátnőjét szíven szúró férfi ügyében

Nyolc hó­nap­pal a gyil­kos­ság után íté­let szü­le­tett a lan­daui bí­ró­sá­gon.

Bő nyolc hó­nap­pal a ke­gyet­len gyil­kos­ság után íté­let szü­le­tett a lan­daui bí­ró­sá­gon.

Veronai busztragédia: Itthon is nevezzék meg a felelősöket!

Veronai busztragédia: Itthon is nevezzék meg a felelősöket!

Au­gusz­tus 21-ével lejár a ha­tár­idő...

Au­gusz­tus 21-ével lejár a ve­ro­nai busz­tra­gé­dia nyo­mo­zá­sá­nak ha­tár­ideje, de a ma­gyar ha­tó­sá­gok még min­dig nem ne­vez­ték meg a fe­le­lő­sö­ket.

Fordulat a lúgos orvos ügyében, megszólalt az áldozat

Fordulat a lúgos orvos ügyében, megszólalt az áldozat

Ez nem sze­re­lem volt.

A nő biz­tos benne, hogy az orvos nem azért cson­kí­totta meg, mert sze­rel­mes volt belé.

Rohác vallomása mindent megváltoztathat: újabb fordulat várható

Rohác vallomása mindent megváltoztathat: újabb fordulat várható

Bi­za­ko­dás­sal várja a Kúria dön­té­sét H. Ist­ván, akit évek­kel ez­előtt jog­erő­sen 15 évre el­ítél­tek Prisz­tás Jó­zsef meg­ölé­séért.

Ítélet a visszaváltható üvegeket gyűjtő nő megerőszakolóinak ügyében

Ítélet a visszaváltható üvegeket gyűjtő nő megerőszakolóinak ügyében

Az ügyész­ség sze­rint kü­lö­nö­sen ke­gyet­len tá­ma­dás tör­tént.

6-tól 8 évig ter­jedő bör­tönre ítél­ték azt a négy erit­reai mig­ránst, akik ta­valy cso­por­to­san meg­erő­sza­kol­tak egy 56 éves nőt. Az ügyész­ség sze­rint kü­lö­nö­sen ke­gyet­len tá­ma­dás tör­tént.

Kiderült, hogy van most a kisfiú, akit perverz tanára akart külföldre szöktetni

Kiderült, hogy van most a kisfiú, akit perverz tanára akart külföldre szöktetni

A 33 éves bé­kés­csa­bai tanár egy 11 éves kisfiút pró­bált meg­szök­tetni...

A 33 éves bé­kés­csa­bai tanár egy 11 éves kisfiút pró­bált meg kül­földre szök­tetni, az egész csa­lá­dot ret­ten­tően meg­vi­selte az eset...

Itt a vége, döntött a hatóság Nótár Mary ügyében

Itt a vége, döntött a hatóság Nótár Mary ügyében

Nem örül­het az éne­kesnő.

Végre pont ke­rült a más­fél éve hú­zódó ügy vé­gére. Az éne­kesnő ennek el­le­nére nem örül­het...

Itt az újabb Tusup-botrány, ezt komolyan gondolta Katinka exe?

Itt az újabb Tusup-botrány, ezt komolyan gondolta Katinka exe?

Sem­mibe vette az íté­le­tet.

Az ame­ri­kai edző sem­mibe vette a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék íté­le­tét, nem csoda, ha egyre ke­ve­seb­ben van­nak róla jó vé­le­ménnyel.

Ez mindenen túltesz: ezt is megúszta a botrányhős sztárapuka

Ez mindenen túltesz: ezt is megúszta a botrányhős sztárapuka

Már szá­mos al­ka­lom­mal ke­rült össze­tű­zésbe a rend­őr­ség­gel, még­sem fogja vissza magát.

Életveszélyben a gyerekek, rákkeltő játékot árultak az egész országban

Életveszélyben a gyerekek, rákkeltő játékot árultak az egész országban

Az ang­liai pá­ros­nak csak a pénz szá­mí­tott, a gye­re­kek egész­sé­gére egy­ál­ta­lán nem gon­dol­tak.

Hihetetlen! Ez történt vele, mert eladta a petesejtjeit

Hihetetlen! Ez történt vele, mert eladta a petesejtjeit

Egy nő a pe­te­sejt­jeit mes­ter­sé­ges meg­ter­mé­ke­nyí­tés cél­já­ból árulta. A vá­sár­lók pedig meddő nők vol­tak.

Egy nő a pe­te­sejt­jeit mes­ter­sé­ges meg­ter­mé­ke­nyí­tés cél­já­ból árulta. A vá­sár­lók pedig meddő nők vol­tak.

Durva iskolai botrány után lett öngyilkos a miskolci tinilány

Durva iskolai botrány után lett öngyilkos a miskolci tinilány

Zsófi mind­össze 16 éves volt...

Zsófi mind­össze 16 éves volt. Három évvel ez­előtt ba­rát­női mellé állt, és meg­ver­tek egy kis­lányt az is­ko­lá­ban, az ügy miatt bí­ró­ságra kel­lett jár­niuk, nem­rég szü­le­tett íté­let...

Fájdalmas dolgokat mondott kisfia meggyilkolásáról az anya

Így viselte az ítéletet a gyerekgyilkos anya

Nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak az az anya, akit ti­zen­két év bör­tönre ítélt a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szék, mert 2016 ok­tó­ber 30-án több­ször is olyan erő­vel föld­höz csapta az akkor más­fél éves kisfiát.

Ez elképesztő: Ezért maradt le saját tárgyalásáról Lópici Gáspár fia

Ez elképesztő: Ezért maradt le saját tárgyalásáról Lópici Gáspár fia

Péter éppen a be­szé­dét fo­gal­mazta, ami­kor la­punk­tól ér­te­sült a hír­ről.

Péter éppen a be­szé­dét fo­gal­mazta, ami­kor la­punk­tól ér­te­sült, hogy meg­van a má­sod­fokú íté­let.

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Meg­szü­le­tett az íté­let má­sod­fo­kon Ló­pici Gás­pár, fi­á­nak ügyé­ben.

Meg­szü­le­tett az íté­let má­sod­fo­kon Ló­pici Gás­pár, azaz Szil­ágyi Ist­ván fi­á­nak ügyé­ben.

Emberrablás miatt kerül börtönbe a szolnoki vállalkozó

Itt az ítélet! Emberrablás miatt kerül börtönbe a szolnoki vállalkozó

Ve­rő­em­be­re­ket is fel­fo­ga­dott.

Ve­rő­em­be­re­ket is fel­fo­ga­dott, hogy az egy­kori üz­let­tár­sá­val el­bán­jon.

Sorsdöntő fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében, döntött a bíróság

Sorsdöntő fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében, döntött a bíróság

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték O. Áront, aki még ta­valy, ré­sze­gen csa­pó­dott bele egy pi­ros­nál vá­ra­kozó au­tóba.

Kemény ítélet, döntött a bíróság a nagymamát lefejező nő ügyében

Kemény ítélet, döntött a bíróság a nagymamát lefejező nő ügyében

Sze­gény néni te­á­val és pi­rí­tós­sal kí­nálta meg a té­bo­lyo­dott nőt, aki...

Sze­gény néni te­á­val és pi­rí­tós­sal kí­nálta meg a té­bo­lyo­dott nőt, aki ké­sőbb kést rán­tott.

Hiába várta családja Oszter Sándort az ítélet után

Hiába várta családja Oszter Sándort az ítélet után

Bár meg­be­szél­ték...

Bár meg­be­szél­ték, hogy az íté­let után a csa­lád ba­la­toni há­zá­ban ün­ne­pel­nek majd, végül még­sem ér­ke­zett meg a Kos­suth-díjas szí­nész.

Váratlan fejlemény az elgázolt kőbányai bankrabló ügyében

Váratlan fejlemény az elgázolt kőbányai bankrabló ügyében

Meg­szü­le­tett az el­ső­fokú íté­let.

A férfi ellen meg­szü­le­tett az el­ső­fokú íté­let, de a dön­tés egy­előre nem jog­erős.

Elképesztő ítélet! Öten erőszakolták meg a 18 éves lányt

Elképesztő ítélet! Öten erőszakolták meg a 18 éves lányt

Ren­ge­te­gen vo­nul­tak az ut­cára, hogy ki­áll­ja­nak a lány iga­záért. Le is vi­de­óz­ták az ál­do­za­tot.

Ren­ge­te­gen vo­nul­tak az ut­cára, hogy ki­áll­ja­nak a lány iga­záért. Két évvel ez­előtt egy ötfős, ma­gu­kat Far­kas­fal­ká­nak (La ma­nada) ne­vező tár­sa­ság cso­por­to­san meg­erő­sza­kolt egy mad­ridi di­ák­lányt az észak-spa­nyol­or­szági Pamp­lo­ná­ban, a 2016-os San Fer­mín-ünnep ideje alatt.

Sikítottak, az életükért ordítottak: rettenetes részletek a halálkamionról

Sikítottak, az életükért ordítottak: rettenetes részletek a halálkamionról

El­ítél­ték Kecs­ke­mé­ten a négy em­ber­csem­pészt...

El­ítél­ték Kecs­ke­mé­ten azt a négy em­ber­csem­pészt, akik miatt 71 mig­ráns ful­ladt meg bor­zal­mas kö­rül­mé­nyek kö­zött egy ha­lál­ka­mi­on­ban három éve. Első fokon 25-25 év fegy­há­zat kap­tak, és örökre ki­til­tot­ták őket Ma­gyar­or­szág­ról.

Oszter Sándor megtörte a csendet, ezt mondta az ítéletről

Oszter Sándor megtörte a csendet, ezt mondta az ítéletről

A be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt szí­nész elő­ször a Ri­post­nak nyi­lat­ko­zott a vá­rat­lan íté­let­tel kap­cso­lat­ban.

A be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt szí­nész elő­ször a Ri­post­nak nyi­lat­ko­zott.

Döntött a bíróság Oszter Sándor sorsáról

Döntött a bíróság Oszter Sándor sorsáról

Osz­ter Sán­dort be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­tak meg.

Más­fél éve jár a bí­ró­ságra Osz­ter Sán­dor, akit be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­tak meg.

Éveket kapott, mert megpofozta a kalauzt

Éveket kapott, mert megpofozta a kalauzt

Bör­tön­nel súj­totta a Má­té­szal­kai Já­rás­bí­ró­ság a ka­la­uzt bán­tal­ma­zót.

Bör­tön­bün­te­tés­sel súj­totta a Má­té­szal­kai Já­rás­bí­ró­ság azt a férfit, aki it­ta­san szállt fel a vo­natra még május 30-án, és az el­len­őr­nek jegy he­lyet po­font adott.

Elképesztő ítélet, börtönbüntetést kapott Növényi Norbert!

Elképesztő ítélet, börtönbüntetést kapott Növényi Norbert!

Ked­den véget ért az olim­pi­kon évek óta hú­zódó adó­csa­lási ügye, íté­le­tet hir­de­tett a bí­ró­ság.

Csütörtökön ítélet születik: Felesége nem lesz Oszter Sándor mellett

Csütörtökön ítélet születik: Felesége nem lesz Oszter Sándor mellett

Egye­lőre kül­föl­dön várja Fa­i­loni Do­na­tella az íté­le­tet.

Egye­lőre kül­föl­dön várja Osz­ter Sán­dor fe­le­sége, Fa­i­loni Do­na­tella a férje ügyé­ben szü­lető íté­le­tet.

Ez derült ki a gyerekgyilkos anyáról

Ez derült ki a gyerekgyilkos anyáról

Három abor­tu­sza volt és egy­szer el­ve­télt, kis­lá­nyát pedig meg­ölte.

Három abor­tu­sza volt és egy­szer el­ve­télt, élve szü­le­tett kis­lá­nyát pedig saját ke­zű­leg ölte meg Ma­ri­etta. A 7 hó­na­pos Ken­drá­nak egyet­len bűne volt: han­go­san sírt, és nem hagyta abba.

Segítséget kért: Kikészült az ítélettől Növényi Norbert

Segítséget kért: Kikészült az ítélettől Növényi Norbert

Nö­vé­nyi Nor­bert bör­tön­bün­te­tése.

Nö­vé­nyi Nor­bert három év, négy hónap le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tést ka­pott első fokon.

Holtában is szép volt a brutálisan meggyilkolt magyar lány

Holtában is szép volt a meggyilkolt magyar lány

A tet­tes egész csa­ládja ott volt a Győri Tör­vény­szé­ken, ami­kor a bí­ró­ság íté­le­tet hir­de­tett a Győr­ben fi­a­ta­lon meg­gyil­kolt Tompa Esz­ter ügyé­ben.

A tet­tes egész csa­ládja ott volt a Győri Tör­vény­szé­ken, ami­kor a bí­ró­ság íté­le­tet hir­de­tett a Győr­ben fi­a­ta­lon meg­gyil­kolt Tompa Esz­ter ügyé­ben.

Zokogott az áldozat a bíróságon, undorító dolgokat tett vele a tévés

Zokogott az áldozat a bíróságon, undorító dolgokat tett vele a tévés

A hu­mo­rista nem ússza meg, fe­lel­nie kell tet­te­i­ért. Bill Cosby ma­gába ros­kadva hall­gatta az íté­le­tet.

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

Ért­he­tet­len, de egy évvel ke­ve­seb­bet kell bör­tön­ben töl­te­nie az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­nak...

Megszületett a döntés: 20 év börtönt kapott a párizsi merénylő

Megszületett a döntés: 20 év börtönt kapott a párizsi merénylő

A pá­ri­zsi me­rény­le­tek szer­ve­ző­jét, Salah Ab­des­la­mot most nem a me­rény­let miatt ál­lí­tot­ták bí­ró­ság elé. Ebben az ügy­ben is bű­nös­nek ta­lál­ták.