CÍMKE: 'irtás'

Itt a poloskainvázió!

Máris elérte Magyarországot a poloskainvázió!

Tö­me­gé­vel lepik el a la­ká­sok er­ké­lyeit és re­pül­nek be az ott­ho­nokba ezek­ben a na­pok­ban a po­los­kák szerte az or­szág­ban. Sen­kit nem vi­gasz­tal, hogy ár­tal­mat­la­nok, hi­szen ir­tó­za­tos bűzt tud­nak árasz­tani.

Tö­me­gé­vel lepik el a la­ká­sok er­ké­lyeit és re­pül­nek be az ott­ho­nokba ezek­ben a na­pok­ban a po­los­kák szerte az or­szág­ban. Sen­kit nem vi­gasz­tal, hogy ár­tal­mat­la­nok, hi­szen ir­tó­za­tos bűzt tud­nak árasz­tani. Ir­tá­su­kat ugyan­ak­kor nem vál­lal­ják a ro­var­irtó cégek.

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

A Csö­möri HÉV vo­na­lán több ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül virít a gyom a sínek mel­lett. A Ri­post ezt sem hagyja annyi­ban!

A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen! Újabb siker Pest megyében

A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen! Újabb siker Pest megyében

Egy ol­va­sónk je­lezte, hogy Pi­lis­vö­rös­vár és Pi­lisszent­iván ha­tá­rá­ban egy be­ke­rí­tett te­rü­le­ten vi­rág­zik a par­lagfű...

Egy ol­va­sónk je­lezte, hogy Pest me­gyé­ben, Pi­lis­vö­rös­vár és Pi­lisszent­iván ha­tá­rá­ban egy be­ke­rí­tett te­rü­le­ten vi­rág­zik az al­ler­gén par­lagfű, de nem tudja, ki a tulaj és kinek szól­jon. A Ri­post utá­na­járt a prob­lé­má­nak, és meg­ol­dotta!

Támadnak a lakótelepi csótányok

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni.

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni egy sötét sa­rokba.

A Ripost harcot indít a parlagfű ellen, felvesszük a kesztyűt!

A Ripost harcot indít a parlagfű ellen, felvesszük a kesztyűt az allergén növénnyel szemben!

Ol­va­só­ink se­gít­sé­gé­vel már több hely­színt ta­lál­tunk, ahol a tör­vény el­le­nére sem ir­tot­ták ki az al­ler­giát okozó gyom­nö­vényt.

Nem en­ged­jük, hogy el­bo­rítsa a par­lagfű az or­szá­got! Ol­va­só­ink se­gít­sé­gé­vel már több hely­színt ta­lál­tunk, ahol a tör­vény el­le­nére sem ir­tot­ták ki a gyom­nö­vényt. Van, ahol a Ri­post cikke nyo­mán in­téz­ked­tek.

Támadnak a szárnyas hangyák, mutatjuk a tuti ellenszert!

Támadnak a szárnyas hangyák, mutatjuk a tuti ellenszert!

Tö­me­ge­sen rajz­za­nak ki ezek­ben a na­pok­ban a szár­nyas han­gyák. Az ag­gasztó je­len­ség­nek pon­tos oka van, sze­ren­csére lé­te­zik el­len­szer, mu­tat­juk is!