CÍMKE: 'frizura'

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

2019 legmenőbb, új hajszínei: ehhez már bátorság kell!

2019 legmenőbb, új hajszínei: ehhez már bátorság kell!

Ta­vasz min­dig a meg­úju­lás év­szaka, idén sincs más­kép­pen. Ezt mu­tat­ják a leg­újabb haj­szí­nek.

Ta­vasz min­dig a meg­úju­lás év­szaka, idén sincs más­kép­pen. Ezt mu­tat­ják a leg­újabb haj­szí­nek. Az át­vál­to­zás­hoz bá­tor­ság kell. Talán most jött el az ideje?

Íme a tavasz legdivatosabb, csodás hajszíne: hamvas barack

Íme a tavasz legdivatosabb, csodás hajszíne: hamvas barack

Ez a haj­szín fog ta­rolni a mos­tani sze­zon­ban. Pró­báld ki te is, meg­éri!

Micsoda őrület: Itt a felhőhaj!

Micsoda őrület, új frizuradivat hódít: itt a felhőhaj!

Pasz­tell szí­nek ka­val­kádja, égi ár­nya­la­tok a tin­cse­ken. Ezzel kí­sér­le­tez­nek a ter­ve­zők. Mit gon­dolsz, idén ta­vas­szal te is be­vál­lalsz egyet? Nem éppen vissza­fo­gott fri­zura...

Pasz­tell szí­nek ka­val­kádja, égi ár­nya­la­tok a tin­cse­ken. Ezzel kí­sér­le­tez­nek a ter­ve­zők. Mit gon­dolsz, idén ta­vas­szal te is be­vál­lalsz egyet? Nem éppen vissza­fo­gott és egy­szerű ez a fri­zura. Ugya­n­ak­kor a divat nem min­dig a ter­mé­sze­tes­ség­ről szól, még akkor sem, ha a ter­mé­szet ih­leti a ter­ve­ző­ket.

Nem hittünk a szemünknek: Alig maradt haja Balázs Palinak

Nem hittünk a szemünknek: Alig maradt haja Balázs Palinak

Egy kor­szak le­zá­rult, Ba­lázs Pali ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Egy kor­szak le­zá­rult, Ba­lázs Pali ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Őrület, mit találtak ki a szexi barna nők, ez az árnyalat lesz a divat

Őrület, mit találtak ki a szexi barna nők, ez az árnyalat lesz a divat

Itt az ideje a vál­toz­ta­tás­nak? Egy kis csoki, egy kis lila, így ké­szül el az új fri­zura 2019 slá­ger­szí­né­ben. Barna hajú höl­gyek előny­ben!

Viszlát, hosszú haj: 2019-ben ez a frizura lesz a menő

Viszlát, hosszú haj: 2019-ben ez a frizura lesz a menő

Egy nagy le­ve­gőt és irány a fod­rász!

Mo­dern és rend­kí­vül trendi haj­di­vat­tal ke­cseg­tet az idei év, jö­het­nek a rövid fri­zu­rák! Végy egy nagy le­ve­gőt és irány a fod­rász! Jó pár évet le­ta­gad­hatsz majd!

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Nem vé­let­len, hogy 2019-ben egyre gyak­rab­ban buk­kan fel majd a di­vat­ban a ter­mé­sze­te­sen meg­fa­kult, ősz haj. És most be­bi­zo­nyít­juk, ho­gyan lehet fri­zu­ra­ként stí­lu­sos és el­len­áll­ha­tat­lan!

Elképesztő fotó: Victoria Beckham kislánya most pont úgy néz ki, mint ő

Elképesztő fotó: Victoria Beckham kislánya most pont úgy néz ki, mint ő

Bár még csak hét­éves, a fri­zu­rá­ját máris édes­any­jáé­ról má­solta.

Bár még csak hét­éves, a fri­zu­rá­ját máris édes­any­jáé­ról má­solta. Vic­to­ria pedig na­gyon büszke a gyö­nyörű Har­perre!

2019-ben ez a hajszín lesz a legszexibb viselet: mézes gesztenye!

2019-ben ez a hajszín lesz a legszexibb viselet: mézes gesztenye!

Dögös, ele­gáns és esz­mé­let­len nőies a leg­újabb divat.

Dögös, ele­gáns és esz­mé­let­len nőies a leg­újabb divat. Sem­mi­képp ne hagyd ki!

Tóth Gabi nagyon megváltozott, egészen meglepő az új külseje

Tóth Gabi nagyon megváltozott, egészen meglepő az új külseje

A sző­ke­sége már a múlté.

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő szőke fri­zu­rája már a múlté. Tip­pelj, mi­lyen színre vál­tott?! Most pedig kat­tints a he­lyes vá­la­szért!

Álomszép leszel ezzel a karácsonyi frizurával- hódíts különlegesen!

Álomszép leszel ezzel a karácsonyi frizurával- hódíts különlegesen!

Le­nyű­göző öt­le­tet mu­ta­tunk arra, ho­gyan le­gyél káp­rá­za­tos az ün­nepi va­cso­rán.

Durva változáson ment át Neymar

Úristen, mi történt Neymarral? Nagy változáson ment át a PSG sztárja

A bra­zil fut­ball­csil­lag meg­unta a régi fri­zu­rá­ját, ezért rasz­tás hajra vál­tott.

A bra­zil fut­ball­csil­lag meg­unta a régi fri­zu­rá­ját, ezért rasz­tás hajra vál­tott.

Ez a hajvágás visz mindent 2019-ben: 10 évet fiatalít az új frizura

Ez a hajvágás visz mindent 2019-ben: 10 évet fiatalít az új frizura

Nézd meg te is, ho­gyan vál­toz­tatja kis­lá­nyossá vi­se­lő­jét az új fazon!

A hűvös bob fri­zu­rák ideje le­ál­do­zó­ban, most a rövid, kissé té­pett fru­fru rob­bant be a fri­zu­rák vi­lá­gába.

Nem kell hozzá fodrász: tökéletes frizura karácsonyra, 50 feletti nőknek

Nem kell hozzá fodrász: tökéletes frizura karácsonyra, 50 feletti nőknek

Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb fél­hosszú fa­zo­no­kat, me­lyek­hez fod­rászra sem lesz szük­sé­ged!

Ha eddig azt gon­dol­tad, hogy egy bi­zo­nyos kor fe­lett csakis a fod­rász tudja be­lőni a fri­zu­rát, mely le­he­tő­leg minél rö­vi­debb le­gyen, akkor itt az idő, hogy ezt meg­cá­fol­juk. Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb fél­hosszú fa­zo­no­kat!

100 forintos trükk: műanyagpalackba rakják a hajukat a nők

100 forintos trükk: műanyagpalackba rakják a hajukat a nők

Sze­ret­néd, ha olyan fan­tasz­ti­ku­san hul­lá­mos lenne a hajad, mint a leg­na­gyobb sztá­roké? Íme a trükk.

Sze­ret­néd, ha olyan fan­tasz­ti­ku­san hul­lá­mos lenne a hajad, mint a leg­na­gyobb sztá­roké? Íme a trükk.

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek!

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek!

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

Le­g­újabb trend a fri­zu­rák kö­zött a kó­ku­szár­nya­latú haj. Légy bátor, és fes­tesd át a hajad erre a fan­tasz­ti­kus ár­nya­latra. Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

Íme a legmenőbb hajtrendek! Készülj már most az őszre!

Íme a legmenőbb hajtrendek! Készülj már most az őszre!

Bú­csúz­tasd új for­má­val a nya­rat!

Egy új for­má­val vagy szín­nel könnyeb­ben el­en­ge­ded a nya­rat és kez­ded el újra a mun­kás hét­köz­na­po­kat.

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

Fan­tasz­ti­kus fa­zon­nal rob­ban be az új sze­zon, ki­vé­tel nél­kül min­denki imádni fogja! Ez a szu­per fri­zura ugyanis igazi arany­kö­zépút: durva vál­toz­ta­tás nél­kül is üdí­tően friss, új kül­sőt köl­csö­nöz.

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

Orvosi beavatkozáson esett át Beckham? Leleplező fotó szivárgott ki róla

Orvosi beavatkozáson esett át Beckham? Leleplező fotó szivárgott ki róla

A le­si­fo­tó­sok fi­gyel­mét semmi sem ke­rüli el. Hiába, a sztár­fo­cista is öreg­szik, de úgy tűnik, ezt nem vi­seli olyan könnye­dén.

Elképesztő változás, az ország legjobb nője lett Sarka Kata!

Elképesztő változás, az ország legjobb nője lett Sarka Kata!

Úgy vál­to­zik, mint egy ka­mé­leon.

A csi­nos üz­let­asszony úgy vál­toz­tatja a kül­se­jét, mint egy ka­mé­leon, leg­újabb fri­zu­rá­já­val min­den férfi­szí­vet meg­do­bog­ta­tott.

Idén ősszel szuperszexi leszel: rózsabarna hajszínnel hódíts!

Idén ősszel szuperszexi leszel: rózsabarna hajszínnel hódíts!

Me­se­szép ár­nya­lat lesz a leg­nye­rőbb ős­szel.

Me­se­szép ár­nya­lat lesz a leg­nye­rőbb ős­szel. Min­den­kit le­ve­szel majd a lá­bá­ról ezzel a nőies és kü­lön­le­ges szín­nel.

A legdögösebb frizurák tomboló kánikulára

A legdögösebb frizurák tomboló kánikulára

Ha sze­ret­nél iga­zán dögös és trendi lenni, akkor ké­szíts ma­gad­nak egy­szerű laza fo­na­tot.

Végre itt az igazi forró nyár. Ilyen­kor a hosszú haj ké­nyel­met­len lehet. Ha sze­ret­nél iga­zán dögös és trendi lenni, akkor ké­szíts ma­gad­nak egy­szerű laza fo­na­tot.

A legjobb frizurák vízparti nyaraláshoz

A legjobb frizurák vízparti nyaraláshoz

Fe­lejtsd el a kor­lá­to­kat, idén al­kot­hatsz ked­vedre! A lé­nyeg, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben és egy cso­danő néz­zen vissza a tü­kör­ből! Szexi, dögös és vad a nyári fri­zu­ra­di­vat.

Fe­lejtsd el a kor­lá­to­kat, idén al­kot­hatsz ked­vedre! A lé­nyeg, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben és egy cso­danő néz­zen vissza a tü­kör­ből! Szexi, dögös és vad a nyári fri­zu­ra­di­vat.

Álomszép leszel ezekkel a nyári frizurákkal! Hódíts meg mindenkit idén

Álomszép leszel ezekkel a nyári frizurákkal! Hódíts meg mindenkit idén

Vá­lo­gass ked­vedre a le­he­tő­sé­gek közül, és igazi bom­bázó le­szel a kö­vet­kező he­tek­ben.

Vá­lo­gass ked­vedre a le­he­tő­sé­gek közül, és igazi bom­bázó le­szel a kö­vet­kező he­tek­ben.

Zseniális, ezért a divatért őrülnek meg nyáron a barna hajú nők

Zseniális, ezért a divatért őrülnek meg nyáron a barna hajú nők

A barna haj­szín klasszi­kus, nőies, ter­mé­sze­tes vi­lá­gá­nak szám­ta­lan szín­ár­nya­lata lé­te­zik. Vál­toz­tass egy ki­csit rajta!

Őrület: Visszatér a '60-as évek legnagyobb hajdivatja

Őrület: Visszatér a '60-as évek legnagyobb hajdivatja

Egész nyá­ron trendi lesz a hajad!

In­nen­től kezdve vége a nem fris­sen mo­sott haj di­lem­má­já­nak! A könnyen va­ri­ál­ható és rend­kí­vül nőies ki­egé­szí­tő­vel egész nyá­ron trendi és ápolt lesz a hajad!

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok meccse előtt

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Ez a szexi és fiatalos frizura igazi bombázóvá tesz a nyáron!

Ez a szexi és fiatalos frizura igazi bombázóvá tesz a nyáron!

A leg­na­gyobb divat sok szép­sé­ges vál­to­za­tát mu­tat­juk most meg neked. Imádni fogod a ha­tást, me­lyet ki­vál­tasz vele.

A leg­na­gyobb divat sok szép­sé­ges vál­to­za­tát mu­tat­juk most meg neked. Imádni fogod a ha­tást, me­lyet ki­vál­tasz vele.

Furcsa melír lett a divat! Miért szeretik ezt a nők?

Furcsa melír lett a divat! Miért szeretik ezt a nők?

Itt a nyár nagy meg­le­pe­tése, me­tálba bo­rult a nők haja. Ismét hó­dí­ta­nak az ezüs­tös, őszülő tin­csek!

Itt a nyár nagy meg­le­pe­tése, me­tálba bo­rult a nők haja. Ismét hó­dí­ta­nak az ezüs­tös, őszülő tin­csek! Fesz­ti­vá­lok ked­vence lesz idén.

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Mi­csoda vál­to­zás! De vajon mit szól ehhez a ló­imádó szí­nész fi­a­tal ba­rát­nője, Frida?

Mi­csoda vál­to­zás! De vajon mit szól ehhez a ló­imádó szí­nész fi­a­tal ba­rát­nője, Frida?

Ezt nézd: Elképesztő átalakuláson ment át Dobó Kata

Ezt nézd: Elképesztő átalakuláson ment át Dobó Kata

Ilyen egy gyors át­vál­to­zás.

Dobó Kata min­dig képes meg­le­pe­tést sze­rezni a ra­jon­gó­i­nak, most sem volt ez más­ként. Ti­ni­lá­nyos meg­je­le­né­sé­vel óri­ási si­kert ara­tott.

7 szuper hajszín, ami tavasszal mindent elsöpör

7 szuper hajszín, ami tavasszal mindent elsöpör

Ta­va­szi meg­úju­lás a fri­zu­ra­di­vat­ban.

Ta­va­szi meg­úju­lás a fri­zu­ra­di­vat­ban. Ha nem jön be a ter­mé­sze­tes, vá­lassz va­lami dögös, fes­tett ár­nya­la­tot. Ha vál­toz­tatsz a kül­ső­dön, belül is meg­vál­to­zol.

A szalagmelír az új divat, őrülten szexi lesz minden nő

A szalagmelír az új divat, őrülten szexi lesz minden nő

Cso­dás fri­zu­rák, egy kis fi­a­ta­los va­rázs, itt a nyári, szu­per melír! Vá­lassz sza­lag csí­ko­kat a ha­jadba, akár ter­mé­sze­tes, akár va­dító ha­tás­sal!

Cso­dás fri­zu­rák, egy kis fi­a­ta­los va­rázs, itt a nyári, szu­per melír! Vá­lassz sza­lag csí­ko­kat a ha­jadba, akár ter­mé­sze­tes, akár va­dító ha­tás­sal! Idén is jól jöhet egy kis újí­tás, nem kell azon­nal a vég­le­tek­kel kez­deni, ezzel a meg­ol­dás­sal vi­szont nem lő­hetsz félre!

Sokkot kaptak a rajongók: Neymar új frizurát villantott

Sokkot kaptak a rajongók: Neymar új frizurát villantott

A sé­rü­lé­sé­ből lá­ba­dozó fo­ci­sztár most ráér hü­lyés­kedni. Leg­utóbb a haján vál­toz­tat­tak drasz­ti­ku­san.

A sé­rü­lé­sé­ből lá­ba­dozó fo­ci­sztár most ráér hü­lyés­kedni. Leg­utóbb a haján vál­toz­tat­tak drasz­ti­ku­san.

Visszatér a 80-as évek nagy frizuradivatja! Ezek lesznek a menő fazonok

Visszatér a 80-as évek nagy frizuradivatja! Ezek lesznek a menő fazonok

Az el­múlt évek­ben min­den nő szor­gal­ma­san va­salta ott­hon a haját, hi­szen a szög­egye­nesre si­mí­tott, fri­zura volt a divat.

Most jött a hír: Visszatér a '90-es évek őrült nagy frizuradivatja

Most jött a hír: Visszatér a '90-es évek őrült nagy frizuradivatja

Di­vat­be­mu­ta­tó­kon már így hord­ják a csa­jok a ha­ju­kat, hoz­zák vissza a di­vatba a 90'-es éve­ket!

Megbolondult a világ: kék frufru lesz a divat?

Megbolondult a világ: kék frufru lesz a divat?

Évről-évre ki­pat­tan va­lami új a di­vat­gu­ruk fe­jé­ből. Vál­toz­nak a szí­nek, vissza­tér­nek régi for­mák. Idén meg­le­pe­tést okoz­tak a ki­fu­tó­kon.

Évről-évre ki­pat­tan va­lami új a di­vat­gu­ruk fe­jé­ből. Vál­toz­nak a szí­nek, vissza­tér­nek régi for­mák. Idén meg­le­pe­tést okoz­tak a ki­fu­tó­kon a kék fru­fru­val, így ke­rült ki a trend az ut­cákra is.Őrü­let, hogy mi min­dent ki nem ta­lál­nak, bár a fri­zura di­va­ton nem ér­de­mes cso­dál­kozni.

Pillecukor haj az új divat

Pillecukor haj az új divat

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok. Nincs is mit ten­ned, csak ta­lálj rá a saját ár­nya­la­todra, ehhez se­gí­tünk hozzá, vá­lo­gass ked­vedre, mu­tat­juk a pél­dá­kat!

Továbbra is divatban: Íme 2018 kedvenc hajszíne

Továbbra is divatban: Íme 2018 kedvenc hajszíne

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás idén, ha a vörös ha­ja­dat ki­csit ki­vi­lá­go­sí­tod, vagy a sző­két eny­hén sö­té­tí­ted!

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás idén, ha a vörös ha­ja­dat ki­csit ki­vi­lá­go­sí­tod, vagy a sző­két eny­hén sö­té­tí­ted! Még min­dig hódít a vörös ötven ár­nya­lata. Pró­báld ki te is!

Fallayage: ez a frizuradivat tarol tavasszal, bombasztikus az új trend

Fallayage: ez a frizuradivat tarol tavasszal, bombasztikus az új trend

Az ombre és a ba­layage után min­den ed­di­gi­nél káp­rá­za­to­sabb új trend hódít a fri­zu­rák vi­lá­gá­ban. Mu­tat­juk, miről is van szó!

Az ombre és a ba­layage után min­den ed­di­gi­nél káp­rá­za­to­sabb új trend hódít a fri­zu­rák vi­lá­gá­ban. Mu­tat­juk, miről is van szó!

Mindenkit meghódítasz ezzel a szuperdögös, szilveszteri frizurával

Mindenkit meghódítasz ezzel a szuperdögös, szilveszteri frizurával

Álom­szép le­szel, ha ezt vi­se­led! Le­gyél igazi bom­bázó már az újév első órá­i­ban is!

Íme, 2018 hajtrendje: Elképesztően szexi árnyalatok

Íme, 2018 hajtrendje: Elképesztően szexi árnyalatok

Tom­bol a ter­mé­sze­tes haj di­vatja, de ma­rad­nak a sze­xin szí­ne­zett tin­csek és a vad ár­nya­la­tok is!

Tom­bol a ter­mé­sze­tes haj di­vatja, de ma­rad­nak a sze­xin szí­ne­zett tin­csek és a vad ár­nya­la­tok is!

A világ legbizarrabb frizuráját nyírta ez a szerbiai borbély

A világ legbizarrabb frizuráját nyírta ez a szerbiai borbély

A haj­te­to­vá­lók va­lódi mű­vé­szek...

A haj­te­to­vá­lók va­lódi mű­vé­szek, bár­mi­lyen képet ké­pe­sek a fri­zu­rába nyírni.

Merész változás, mi történt Sarka Katával?

Merész változás, mi történt Sarka Katával?

Meg­hitt ka­rá­cso­nyi fotón mu­tatta meg új kül­se­jét a csi­nos sztár­anyuka.

Meg­hitt ka­rá­cso­nyi fotón mu­tatta meg új kül­se­jét a csi­nos sztár­anyuka.

Új frizurát és bugyit villantott súlyos betegsége után a szexi énekes

Új frizurát és bugyit villantott súlyos betegsége után a szexi énekes

Se­lena Gomez vissza­tért a szín­padra, és elég sokat mu­ta­tott ma­gá­ból.

Se­lena Gomez vissza­tért a szín­padra, és elég sokat mu­ta­tott ma­gá­ból.

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura! Bombázó leszel!

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura! Bombázó leszel!

Ennél nagy­sze­rűbb vi­se­let nincs!

Ennél nagy­sze­rűbb vi­se­let nincs! És szen­zá­ci­ó­san fogsz ki­nézni vele. Pró­báld ki és ra­gyogj!

Gyors és egyszerű módszerek, hogy divatosan göndör legyen a hajad

Gyors és egyszerű módszerek, hogy divatosan göndör legyen a hajad

Az ősz nagy di­vatja a csá­bí­tóan szexi, gön­dör fri­zura lesz. A lá­gyan le­omló tin­csek a hét­köz­na­po­kon is ele­gánssá va­rá­zsol­nak.

Eszméletlen frizuraötletek: szexibb és nőiesebb leszel, mint valaha!

Dúsabb és szexibb hajkoronával válj nőiesebbé, mint valaha!

Vé­kony szálú a hajad? Ke­ves­led a tö­me­gét?

Vé­kony szálú a hajad? Ke­ves­led a tö­me­gét? Akkor mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld, ho­gyan érj el lát­vá­nyos ha­tást.

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura

Le­gyél újra a leg­ra­gyo­góbb for­mád­ban! Ezzel a fri­zu­rá­val új­já­szü­letsz! Nagy­sze­rűen érzed majd magad - ezt pedig mások is ész­re­ve­szik!

Le­gyél újra a leg­ra­gyo­góbb for­mád­ban! Ezzel a fri­zu­rá­val új­já­szü­letsz!

Frizurát váltott Liptai Claudia, elképesztő, hogy néz ki!

Frizurát váltott Liptai Claudia, elképesztő, hogy néz ki!

Az biz­tos, hogy mos­ta­ná­ban nem lát­hat­tuk így a gyö­nyörű szí­nész­nőt!

Az biz­tos, hogy mos­ta­ná­ban nem lát­hat­tuk így a gyö­nyörű szí­nész­nőt!

Hoppá! Tóth Gabi merész frizurát vállalt be!

Hoppá! Tóth Gabi merész frizurát vállalt be!

Ismét hi­he­tet­len át­ala­ku­lá­son ment át Tóth Gabi. Az éne­kesnő évek óta az él­har­cosa a kü­lön­le­ges fri­zu­rák­nak, - most újra na­gyot do­bott.

Ismét hi­he­tet­len át­ala­ku­lá­son ment át Tóth Gabi. Az éne­kesnő évek óta az él­har­cosa a kü­lön­le­ges fri­zu­rák­nak, smin­kek­nek és pol­gár­puk­kasztó, vagy épp szexi vi­se­let­nek - most újra na­gyot do­bott. Olyan fri­zu­rát vá­ga­tott ma­gá­nak, amit nem na­gyon lehet más­képp vi­selni.

Hoppá! Új frizurával hódít Lewis Hamilton!

Hoppá! Új frizurával hódít Lewis Hamilton!

Hi­he­tet­len vál­to­zás Lewis Ha­mil­ton éle­té­ben! A Forma-1-es vi­lág­baj­nok hosszú idő után most megint új fri­zu­rát csi­nál­ta­tott ma­gá­nak. Lehet, hogy egy új sze­re­lem van a hát­tér­ben?

Hi­he­tet­len vál­to­zás Lewis Ha­mil­ton éle­té­ben! A Forma-1-es vi­lág­baj­nok hosszú idő után most megint új fri­zu­rát csi­nál­ta­tott ma­gá­nak. Lehet, hogy egy új sze­re­lem van a hát­tér­ben? Vagy egész egy­sze­rűen csak ilyen di­va­tos haj­jal sze­retne majd sze­re­pelni azo­kon a fo­tó­kon, ame­lyek az új­don­sült vi­lág­baj­nok­ról ké­szül­nek majd?

Újra itt a 60-as évek frizuradivatja, bolondulnak érte a nők

Újra itt a 60-as évek frizuradivatja, bolondulnak érte a nők

Nosz­tal­gi­ázz! Ha te is imá­dod a bo­hó­kás, vidám, nőies fri­zu­rá­kat, pró­báld ki a 60-as évek régi ked­ven­ceit.

Nosz­tal­gi­ázz! Ha te is imá­dod a bo­hó­kás, vidám, nőies fri­zu­rá­kat, pró­báld ki a 60-as évek régi ked­ven­ceit. Ismét tom­bol­nak a régi kor­szak fe­lül­múl­ha­tat­lan fa­zon­jai. Máris mu­ta­tunk neked né­hány öt­le­tet.

Visszatért a 20-as évek nagy frizuradivatja: mindenki imádja

Visszatért a 20-as évek nagy frizuradivatja: mindenki imádja

A bu­bi­fri­zura már több, mint egy év­szá­zada a füg­get­len, ma­ga­biz­tos nők ko­ro­nája.

Íme, 2017 őszének legmenőbb frizurái! Imádni fogod!

Íme, 2017 őszének legmenőbb frizurái! Imádni fogod!

Ked­vedre vá­lo­gat­hatsz a jobb­nál-jobb meg­ol­dá­sok közül. Egyik fri­zura sze­xibb, mint a másik.

Ked­vedre vá­lo­gat­hatsz a jobb­nál-jobb meg­ol­dá­sok közül. Egyik fri­zura sze­xibb, mint a másik.

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

Be­kö­szön­tött az ősz, el­bú­csúz­hatsz a kerti par­tik­tól, és a nyári divat szik­rázó szí­ne­i­től.

Be­kö­szön­tött az ősz, el­bú­csúz­hatsz a kerti par­tik­tól, és a nyári divat szik­rázó szí­ne­i­től. De sze­ren­csére ez az év­szak sem lesz unal­mas, már ami a fri­zu­ra­tren­det il­leti.

Álomfrizurák hosszú, egyenes hajhoz - idén ősszel ez lesz a legnagyobb divat!

Álomfrizurák hosszú, egyenes hajhoz - idén ősszel ez lesz a legnagyobb divat!

Le­gyél iga­zán csá­bító, vadóc, vagy éppen fi­a­ta­lo­san szexi! Hozd ki a ma­xi­mu­mot hosszú, egye­nes ha­jad­ból.

Kiszel Tünde új frizurája megint megér egy misét

Kiszel Tünde új frizurája megint megér egy misét

Tünde mos­ta­ná­ban a meg­úju­lás je­gyé­ben éli min­den­nap­jait. Leg­utóbb szin­tén a fri­zu­rá­ját vál­toz­tatta meg.

Tünde mos­ta­ná­ban a meg­úju­lás je­gyé­ben éli min­den­nap­jait. Leg­utóbb szin­tén a fri­zu­rá­ját vál­toz­tatta meg és most is a fod­rász­tól posz­tolt egy képet...

Szuperdögös frizurák a forró napokra! Bombázó leszel ezzel a hajjal

Szuperdögös frizurák a forró napokra! Bombázó leszel ezzel a hajjal

Egy­szerű, mégis ké­nyel­mes, szexi és vonzó. Ja, és rá­adá­sul még éve­ket fi­a­ta­lít is raj­tad. Kell ennél több?

Ismét támad a retro: Nagyihaj az új divat

Ismét támad a retro: Nagyihaj az új divat

Vedd elő a na­gyid fény­ké­pét, lépj vissza az előző szá­zadba!

Vedd elő a na­gyid fény­ké­pét, lépj vissza az előző szá­zadba, így csa­vard fel a hajad!

Csavartak a sikken egy hatalmasat a francia nők: Ez a frizura tarol augusztusban

Csavartak a sikken egy hatalmasat a francia nők: Ez a frizura tarol augusztusban

A leg­jobb nyári strand­fri­zura!

A leg­jobb nyári strand­fri­zura az, ame­lyik úgy sik­kes, hogy köz­ben nincs vele gond és gyor­san el­ké­szít­hető. A fran­cia nők is­me­rik a tit­kot, jöhet a laza konty, vagy épp a copf, ha azt job­ban sze­re­ted.

Bámulatosan szép a szezon hajdivatja! Így készítheted el, hogy te is hódíts vele

Bámulatosan szép a szezon hajdivatja! Így készítheted el, hogy te is hódíts vele

Az idei nyár egy­ér­telmű slá­gere ez a meg­ol­dás. És min­den­ki­nek ra­gyo­góan áll.

Az idei nyár egy­ér­telmű slá­gere ez a meg­ol­dás. És min­den­ki­nek ra­gyo­góan áll.

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

A me­se­szép át­me­ne­tes haj­szí­nek mel­lett idén az egy­színű, bár­so­nyos ár­nya­la­tok is hó­dí­ta­nak majd.

A me­se­szép át­me­ne­tes haj­szí­nek mel­lett idén az egy­színű, bár­so­nyos ár­nya­la­tok is hó­dí­ta­nak majd.

Igazi bombanővé tesz a tavasz legszuperebb hajszíne

Igazi bombanővé tesz a tavasz legszuperebb hajszíne

Ra­gyogó, dögös, ter­mé­sze­tes ha­tású és iz­gal­mas - ez az új divat leg­főbb is­mer­te­tője. Pró­báld ki, és bele fogsz sze­retni.

Ra­gyogó, dögös, ter­mé­sze­tes ha­tású és iz­gal­mas - ez az új divat leg­főbb is­mer­te­tője. Pró­báld ki, és bele fogsz sze­retni.