CÍMKE: 'forralt bor'

Mutatjuk a tökéletes forralt bor receptjét

Ne igyál pancsot, mutatjuk a tökéletes forralt bor receptjét

Télen az egyik leg­ked­vel­tebb ital a for­ralt bor. El­árul­juk a tuti jó re­cep­tet!

Télen az egyik leg­ked­vel­tebb ital a for­ralt bor. Ke­rüld el az elő­re­gyár­tott vál­to­za­tot! Vá­lassz hozzá in­kább egy ál­ta­lad ked­velt, mi­nő­ségi bort.

Vidéken is drága a karácsonyi vásár

Vidéken is drága a karácsonyi vásár

Az ad­venti idő­szak­ban azért ér­de­mes fel­ke­resni va­la­me­lyi­ket.

Az ad­venti idő­szak­ban a han­gu­lat ked­véért min­den­kép­pen ér­de­mes el­lá­to­gatni va­la­me­lyik ka­rá­cso­nyi vá­sárba. A leg­több kis­te­le­pü­lé­sen és a fő­vá­rosi ke­rü­le­tek­ben is tar­ta­nak helyi vá­sá­ro­kat.

Megdöbbentő árak a karácsonyi vásárban

Megdöbbentő árak a karácsonyi vásárban

Évről évre egyre drá­gább a Vö­rös­marty téri for­ga­tag­ban vá­sá­rolni.

Meg­nyílt a bu­da­pesti ka­rá­cso­nyi vásár. Évről évre azon­ban egyre drá­gább a Vö­rös­marty téri for­ga­tag­ban ételt-italt vá­sá­rolni, emi­att is szinte csak a kül­föl­diek eszik itt a kür­tős­ka­lá­csot vagy a lán­gost.