CÍMKE: 'fiatalság'

Új fogadalmat tett Nyertes Zsuzsa

Új fogadalmat tett Nyertes Zsuzsa

A ter­mé­sze­tes mód­sze­rekre es­kü­szik.

A ter­mé­sze­tes mód­sze­rekre es­kü­szik.

Ez nem semmi: elképesztő retró fotó került elő Sütő Enikőről

Ez nem semmi: elképesztő retró fotó került elő Sütő Enikőről

Az egy­kori sztár­ma­nö­ken rend­kí­vül sze­ren­csés gé­ne­ket örö­költ.

Az egy­kori sztár­ma­nö­ken rend­kí­vül sze­ren­csés gé­ne­ket örö­költ: hiába múlik az idő, ő nem öre­gebb, hanem egyre fi­a­ta­labb!

Ez az anyuka jobb formában van, mint a legtöbb huszonéves lány. Elárulta a titkát

Ez az anyuka jobb formában van, mint a legtöbb huszonéves lány. Elárulta a titkát

Ezek­kel a tip­pek­kel meg­ál­lít­ha­tod az öre­ge­dést, leg­alábbis Be­linda sze­rint.

Ezek­kel a tip­pek­kel meg­ál­lít­ha­tod az öre­ge­dést, leg­alábbis Be­linda sze­rint.

Elképesztő! Kiderült, mi a világhírű magyar sztár titka

Elképesztő! Kiderült, mi a világhírű magyar sztár titka

Közel az 50-hez új ki­hí­vást ta­lált ma­gá­nak Rip­pel Feri. A nép­szerű ar­tista test­vé­ré­vel már meg­hó­dí­totta a vi­lá­got.

Közel az 50-hez új ki­hí­vást ta­lált ma­gá­nak Rip­pel Feri. Az ar­tista test­vé­ré­vel, Vik­tor­ral már meg­hó­dí­totta a vi­lá­got.

Elárulta fiatalsága titkát a magyar sztárénekes

Elárulta fiatalsága titkát a magyar sztárénekes

Hi­he­tet­len, de szer­dán be­töl­tötte 65. szü­le­tés­nap­ját Del­husa Gjon.

Hi­he­tet­len, de szer­dán be­töl­tötte 65. szü­le­tés­nap­ját Del­husa Gjon.

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Neki egy­sze­rűen jól áll az idő! Vagy jól áll neki a fi­a­tal­ság, hi­szen a képen egyik fi­a­tal kol­lé­gá­já­val lát­ható.

Kipakolt Balázs Klári, ezt teszi az arcával, hogy fiatalos maradjon

Kipakolt Balázs Klári, ezt teszi az arcával, hogy fiatalos maradjon

Az éne­kesnő ren­ge­te­get kon­cer­te­zik a fér­jé­vel, ezért kü­lö­nö­sen fon­tos szá­mára, hogy min­dig a leg­jobb for­má­ját nyújtsa.

Ez már mindenkinek sok: ismerősei is támadják Tóth Andit

Ez már mindenkinek sok: ismerősei is támadják Tóth Andit

A te­het­sé­ges éne­kesnő még csak 19 éves, de már évek óta egye­dül él Bu­da­pes­ten.

A te­het­sé­ges éne­kesnő még csak 19 éves, de már évek óta egye­dül él Bu­da­pes­ten. Hitt ma­gá­ban, ezért hagyta el Nagy­vá­ra­dot, és ezzel is­me­rő­seit is. Az er­dé­lyi lány gyor­san be­fu­tott, egyre töb­bet sze­re­pel a te­le­ví­zi­ó­ban, amit na­gyon élvez. Tóth Andi édes­anyja éppen ettől tar­tott.

Nem hittünk a fülünknek: Bochkor Gábor vérig sértette Liptai Claudiát

Nem hittünk a fülünknek: Bochkor Gábor vérig sértette Liptai Claudiát

Meg­hök­kentő tit­kot tud­hat­nak meg a ra­jon­gók a tévés éle­té­ből.

Meg­hök­kentő tit­kot tud­hat­nak meg a ra­jon­gók a tévés, il­letve a rá­diós éle­té­ből.

Sosem hinnéd, hol dolgozott fiatal lányként Fodor Zsóka!

Sosem hinnéd, hol dolgozott fiatal lányként Fodor Zsóka!

Ti­zen­négy éves kora óta dol­go­zik.

A szí­nésznő ren­ge­teg szak­má­ban ki­pró­bálta magát, mi­előtt fel­vé­te­li­zett a Szín­mű­vé­sze­tire, rá­adá­sul ti­zen­négy éves kora óta dol­go­zik.

Gór Nagy Mária: Napi két deci borral tartom fiatalon magam!

Gór Nagy Mária: Napi két deci borral tartom fiatalon magam!

Fur­csa re­ak­ciók lep­ték el a netet.

Meg­lepő re­ak­ciók lep­ték el az in­ter­ne­tet Gór Nagy Mária FEM3 Cafés in­ter­júja után. A szí­nésznő ked­den Joshi Bha­rat ven­dé­ge­ként lá­to­ga­tott el a mű­sorba.

Idősebb lány vette el Paudits Béla szüzességét

Idősebb lány vette el Paudits Béla szüzességét

So­ro­za­tunk első ré­szé­ben ki­de­rült, mi­lyen gyer­mek­kora volt Pa­u­dits Bé­lá­nak.

So­ro­za­tunk első ré­szé­ben ki­de­rült, mi­lyen gyer­mek­kora volt Pa­u­dits Bé­lá­nak. Fel­nőtt­ként már több sze­ren­cséje volt a Já­szai Mari-díjas szí­nész­nek. A lá­nyok ked­vel­ték őt az in­tel­li­gen­ci­á­jáért, ám ő sosem von­zó­dott a sze­xu­a­li­tás­hoz.

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Az éne­kes gőz­erő­vel ké­szül áp­ri­lis 7-i kon­cert­jére.

Az éne­kes gőz­erő­vel ké­szül áp­ri­lis 7-i kon­cert­jére, ki­de­rült, mi tartja őt fi­a­ta­lon.

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Majka kü­lön­le­ges aján­dék­kal lepte meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sát.

Majka vic­ces ked­vé­ben volt, kü­lön­le­ges aján­dék­kal lepte meg Til­lát.

Elárulta a titkát: Ezért nem öregszik Csisztu Zsuzsa

Elárulta a titkát: Ezért nem öregszik Csisztu Zsuzsa

Csisztu Zsu­zsa re­me­kül tartja magát.

Csisztu Zsu­zsa a na­pok­ban ün­ne­pelte negy­ven­he­te­dik szü­le­tés­nap­ját.

Ettől ilyen fiatalos Galambos Erzsi!

Ettől ilyen fiatalos Galambos Erzsi!

Az el­is­mert szí­nésznő remek for­má­ban van!

Az el­is­mert szí­nésznő remek for­má­ban van! A szü­le­tés­na­pos sztár el­árulta, mi az oka annak, hogy nem fog rajta az idő! Ér­de­mes róla má­sok­nak is pél­dát venni!

Ez nem lehet: Szerinted hány éves a magyar divatikon?

Ez nem lehet: Szerinted hány éves a magyar divatikon?

Meg­ta­lálta a fi­a­tal­ság for­rá­sát?

Bár­mennyi időt is szán rá az ember, nem iga­zán lehet meg­ta­lálni a di­vat­guru élet­ko­rát az in­ter­ne­ten. Ha annyi, amennyi­nek szá­mol­juk, akkor...

Na végre, félmeztelenül pózolt a TV2 sztárja

Na végre, félmeztelenül pózolt a TV2 sztárja

Pél­da­kép­nek lenni édes teher.

Pél­da­kép­nek lenni édes teher Kul­csár Edi­ná­nak, de azt nem ta­gadja, hogy nem könnyű a világ má­so­dik leg­szebb nő­jé­nek lenni.

Bevallotta: abortusza volt a népszerű magyar sorozatsztárnak

Bevallotta: abortusza volt a népszerű magyar sorozatsztárnak

Fi­a­tal­sága el­le­nére durva tra­gé­diák ár­nyé­kol­ják be Vas­váry Vi­vien éle­tét.

Fi­a­tal­sága el­le­nére durva tra­gé­diák ár­nyé­kol­ják be a Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben sze­rep­lő­jé­nek éle­tét.

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, miben rej­lik a titok.

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, miben rej­lik a titok.

Sebestyén Balázs elárulta az örök fiatalság titkát

Sebestyén Balázs elárulta az örök fiatalság titkát

Se­bes­tyén Ba­lázs job­ban néz ki, mint tíz évvel ez­előtt. A mű­sor­ve­zető oda­fi­gyel ma­gára.

Se­bes­tyén Ba­lázs job­ban néz ki, mint tíz évvel ez­előtt. A mű­sor­ve­zető oda­fi­gyel ma­gára.

Elképesztő: 20 éves szerelmétől akar gyermeket a TV2 sztárja

Elképesztő: 20 éves szerelmétől akar gyermeket a TV2 sztárja

Ba­ba­pro­jek­ten dol­go­zik Cooky, sok­kal fi­a­ta­labb sze­rel­mé­vel, Debó­rá­val.

Már a ba­ba­pro­jek­ten dol­go­zik Cooky, sok­kal fi­a­ta­labb sze­rel­mé­vel, Debó­rá­val.

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

El­árulja a tit­kot, hogy le­hetsz ilyen fitt!

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél! Negy­ven fe­lett sem le­he­tet­len kar­ban tar­tani ma­gun­kat.

Brutálisan szexi ez a nő, és biztosan nem mondod meg, hány éves!

Brutálisan szexi ez a nő, és biztosan nem mondod meg, hány éves!

Egé­szen el­ké­pesztő adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik! Odafi­gyel ma­gára, egész­sé­ge­sen él és spor­tol, ami­kor csak te­heti. De akkor is...

Zavarba ejtő családi fotó: senki nem tudja, ki lehet az anyuka

Zavarba ejtő családi fotó: senki nem tudja, ki lehet az anyuka

Fo­gad­junk, azt hit­ted, három ti­zen­évest látsz a képen! Nos, el­árul­juk: messzebb nem is jár­hat­nál az igaz­ság­tól.

Fo­gad­junk, azt hit­ted, három ti­zen­évest látsz a képen! Nos, el­árul­juk: messzebb nem is jár­hat­nál az igaz­ság­tól. Pró­báld ki­ta­lálni, hány éve­sek le­het­nek! Nem csak a ko­ru­kat árul­ták el, de az is ki­de­rült, mit tesz­nek, hogy ilyen ész­vesz­tően fi­a­ta­lo­sak ma­rad­ja­nak!

Mindössze napi 4 perc lenne az örök fiatalság titka?

Mindössze napi 4 perc lenne az örök fiatalság titka?

Egy új ta­nul­mány sze­rint mind­össze né­hány­szor 4 perc in­ten­zív ke­rék­pá­ro­zás védi a sej­te­ket az öre­ge­dés­től.

Egy új ta­nul­mány sze­rint mind­össze né­hány­szor 4 perc in­ten­zív ke­rék­pá­ro­zás védi a sej­te­ket az öre­ge­dés­től.

8 szuper sminktipp, amitől tényleg megfiatalodik az arcod

8 szuper sminktipp, amitől tényleg megfiatalodik az arcod

10-15 éve ugyan­az­zal a smink­kel mász­kálsz? Lehet, hogy ami régen jót tett az ar­cod­nak, az mára már nem az igazi.

Meglepő vallomás: Plasztikával tartja magát fiatalon Lakatos Márk!

Meglepő vallomás: Plasztikával tartja magát fiatalon Lakatos Márk!

Fer­ge­te­ges bu­li­val ün­ne­pelte negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját a nép­szerű sty­list, aki el­ké­pesztő for­má­ban van!

Soha nem látott képek a gyönyörű magyar modellről

Soha nem látott képek a gyönyörű magyar modellről

Ős­régi fotón a vi­lág­hírű szu­per­mo­dell, így még biz­to­san nem lát­tad! Ki­ta­lá­lod ki ő?

Ős­régi fotón a vi­lág­hírű szu­per­mo­dell, így még biz­to­san nem lát­tad! Ki­ta­lá­lod ki ő?

Kiderült: Ezért nem fog az idő az 56 éves Eszenyi Enikőn!

Kiderült: Ezért nem fog az idő az 56 éves Eszenyi Enikőn!

Hi­he­tet­len! A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője szer­dán tölti be 56. élet­évét! A Ri­post meg­tudta, mi a szí­nésznő fi­a­tal­sá­gá­nak a titka!

Hi­he­tet­len! A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője szer­dán tölti be 56. élet­évét! A Ri­post meg­tudta, mi a szí­nésznő fi­a­tal­sá­gá­nak a titka!

Retro: Így nézett ki huszonhét éve Balázs Klári

Retro: Így nézett ki huszonhét éve Balázs Klári

Az éne­kesnő las­san három év­ti­zede nem vál­to­zott sem­mit.

Az éne­kesnő las­san három év­ti­zede nem vál­to­zott sem­mit.

Megtörte a csendet Kovács Kati! Ettől fiatalodott meg...

Megtörte a csendet Kovács Kati! Ettől fiatalodott meg...

Meg­kér­dez­tük, mi a titka!

A Sz­tár­ban sztár va­sár­nap esti adása óta meg­kez­dőd­tek a ta­lál­ga­tá­sok, mi tör­tén­he­tett a Kos­suth-díjas éne­kes­nő­vel, aki el­ké­pesz­tően meg­fi­a­ta­lo­dott!

7 ötlet, hogy azonnal 10 évvel fiatalabbnak érezd magad

7 ötlet, hogy azonnal 10 évvel fiatalabbnak érezd magad

Légy örökké fi­a­tal!

Ne légy el­ke­se­redve, bi­zo­nyí­tott tény, hogy az öre­ge­dés szá­mos po­zi­tí­vum­mal is jár. Ta­pasz­talt vagy, anya­gi­lag füg­get­len, és tel­je­sen ki­for­rott a sze­mé­lyi­sé­ged.

Mitől fiatalodott meg ennyire Esztergályos Cecília?

Mitől fiatalodott meg ennyire Esztergályos Cecília?

Egy ránc sincs az arcán!

El­ké­pesztő, mi­lyen jó for­má­ban van a 73 éves mű­vésznő! Egy ránc sincs az arcán, fel­tű­nően jól néz ki!

60 felett is lehetsz szexi, csak lesd el a trükköket!

60 felett is lehetsz szexi, csak lesd el a trükköket!

A nő örök! És 60 fe­lett is lehet szép!

A nő örök! Mi pedig be­bi­zo­nyít­juk, hogy 60 fe­lett is lehet szép, sőt szexi! Mind­össze azt kell tud­nod, ho­gyan tün­tesd el ar­cod­ról az idő nyo­mait.

Ez az, amiért már nem akarnánk újra húszévesek lenni

Ez az, amiért már nem akarnánk újra húszévesek lenni

Fe­szes bőr és át­bu­li­zott éj­sza­kák? Vonzó lenne vissza­kapni, de kö­szön­jük, nem kér­jük.

Fe­szes bőr és át­bu­li­zott éj­sza­kák? Vonzó lenne vissza­kapni, de kö­szön­jük, nem kér­jük.

Elképesztő fotó! Mi történt Szinetár Dórával?

Elképesztő fotó! Mi történt Szinetár Dórával?

Ki­rob­banó for­má­ban van!

A csi­nos édes­anya éppen is­ko­lába vitte Zor­kát, ami­kor kis­lá­nya le­fo­tózta a szí­nész­nőt!

Félt az anyaságtól Csobot Adél

Félt az anyaságtól Csobot Adél

Az éne­kesnő egy kis­ma­mák­nak szóló blo­gon me­sélt a vá­ran­dós­sá­gá­ról.

Az éne­kesnő egy kis­ma­mák­nak szóló blo­gon me­sélt a vá­ran­dós­sá­gá­ról és arról, hogy mit ér­zett, ami­kor meg­tudta, hogy anya lesz.

Hihetetlenül jól tartja magát a 70 éves Koncz Zsuzsa!

Hihetetlenül jól tartja magát a 70 éves Koncz Zsuzsa!

Hét­főn töl­tötte be het­ve­ne­dik élet­évét a le­gen­dás éne­kesnő, aki év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból.

Hét­főn töl­tötte be het­ve­ne­dik élet­évét a le­gen­dás éne­kesnő, aki év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból.

12 ok, amiért egy nő sem szeretne újra húszéves lenni

12 ok, amiért egy nő sem szeretne újra húszéves lenni

Messze már a 20. szü­li­na­pod? Na és aztán? Leg­alább 12 okod van arra, hogy ennek na­gyon is tudj örülni.

Messze már a 20. szü­li­na­pod? Na és aztán? Leg­alább 12 okod van arra, hogy ennek na­gyon is tudj örülni.

Nem gondolnád, hogy ez a nő 51 éves! Egyetlen étel a titok!

Nem gondolnád, hogy ez a nő 51 éves! Egyetlen étel a titok!

El­árulta fi­a­tal­sá­gá­nak tit­kát.

A két­gye­re­kes anyuka 51 éves, de csak 25-nek néz ki. A munka és a csa­lád el­le­nére egyet­len ránc sincs az arcán. El­árulta fi­a­tal­sá­gá­nak tit­kát.

Ezt üzente a fiataloknak Psota Irén

Ezt üzente a fiataloknak Psota Irén! Érdemes megfogadni

Ha­tá­ro­zott vé­le­mé­nye volt min­den­ről, de mon­da­ta­i­val sok erőt adott ra­jon­gó­i­nak. Ko­ráb­ban a fi­a­tal­ság­hoz is in­té­zett pár szót.

Kor­sza­kos je­len­tő­ségű mű­vész volt a na­pok­ban el­hunyt szí­nésznő, aki­nek já­té­kát egy­for­mán sze­ret­ték idő­sek és fi­a­ta­lok. Ha­tá­ro­zott vé­le­mé­nye volt min­den­ről, de mon­da­ta­i­val sok erőt adott ra­jon­gó­i­nak. A fi­a­ta­lok­hoz is in­té­zett pár szót.

Nem fogod elhinni, mi az új divat! Itt a vaginagőzölés

Nem fogod elhinni, mi az új divat! Itt a vaginagőzölés

Újra van min cso­dál­koz­nunk!

Azt hit­tük, a férfiak he­re­va­sa­lása után már nem lesz min cso­dál­koz­nunk, de na­gyot té­ved­tünk! Megér­ke­zett ugyanis a leg­újabb szép­ség­ápo­lási őrü­let, a va­gi­na­gő­zö­lés.

Minden ujjukra tíz nő akad: amorózó nyugdíjasok árasztották el a netet

Minden ujjukra tíz nő akad: amorózó nyugdíjasok árasztották el a netet

Ki­spor­tolt test, koc­kás has­izom, va­gány sze­re­lés. Le fogsz döb­benni!

Ki­spor­tolt test, koc­kás has­izom, va­gány sze­re­lés, ma­ga­biz­tos meg­je­le­nés. Le fogsz döb­benni, ha meg­lá­tod eze­ket a nagy­papa korú pa­si­kat!

Kenj citromot a bőrödre és évekkel fiatalabbnak látszol!

Kenj citromot a bőrödre és évekkel fiatalabbnak látszol!

A cit­rom egye­ne­sen cso­dákra képes!

A cit­rom egye­ne­sen cso­dákra képes a bő­rö­dön! El­árul­juk azt is, hogy ho­gyan.