CÍMKE: 'felkészülés'

Mindenre felkészült a legendás Pásztor Erzsi

Mindenre felkészült a legendás Pásztor Erzsi

Sen­ki­nek sem akar a ter­hére lenni, kora el­le­nére is min­dent egye­dül pró­bál meg­ol­dani.

Kiröhögték a Sztárban Sztár énekesét

Kiröhögték a Sztárban Sztár énekesét

Détár Enikő min­dent meg­tesz, hogy a leg­jobb for­má­ját hozza majd a TV2 si­ker­mű­so­rá­nak má­so­dik élő adá­sá­ban Má­ri­ó­ként.

Détár Enikő min­dent meg­tesz, hogy a leg­jobb for­má­ját hozza majd a TV2 si­ker­mű­so­rá­nak má­so­dik élő adá­sá­ban Má­ri­ó­ként.

Nincs kiút, házukba zárkóztak a hurrikán elől Gombos Edináék

Nincs kiút, házukba zárkóztak a hurrikán elől Gombos Edináék

Tel­jes a káosz, min­denki me­ne­kül az égi pokol elől Flo­ri­dá­ban. Az egy­kori tévés a ma­ra­dás mel­lett dön­tött.

Min­denki me­ne­kül az égi pokol elől Flo­ri­dá­ban. Az egy­kori tévés a ma­ra­dás mel­lett dön­tött.

Botrány, elküldték a magyar válogatott szövetségi kapitányát

Botrány, elküldték a magyar válogatott szövetségi kapitányát

He­ve­sen rek­la­mált a szlo­vé­nok el­leni meccsen Iv­ko­vics Sz­to­jan, ezért a nagy­szü­net­ben ki­ál­lí­tot­ták.

He­ve­sen rek­la­mált a szlo­vé­nok el­leni meccsen Iv­ko­vics Sz­to­jan, ezért a nagy­szü­net­ben ki­ál­lí­tot­ták.

Gólyahír, nagypapa lesz az ismert magyar színész

Gólyahír, nagypapa lesz az ismert magyar színész

Alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa uno­ká­ját, aki­nek a nevét is el­árulta.

Nagy a baj a Herthánál, Dárdai is tehetetlen

Nagy a baj a Herthánál, Dárdai is tehetetlen

Rájár a rúd a ma­gyar edzőre.

Rájár a rúd a ber­li­niek ma­gyar edző­jére. Már csak abban bízik, hogy a sok csa­pás után, újabb gon­dok nél­kül ki­húzza a csa­pa­tá­val.

Ki hinné? Storck ezt kéri a játékosoktól

Ki hinné? Storck ezt kéri a játékosoktól

Orosz­or­szág és An­dorra ellen ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány el­árulta, mit vár a já­té­ko­sok­tól.

Orosz­or­szág és An­dorra ellen ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány el­árulta, mit vár a já­té­ko­sok­tól.

Becsöngetett Storck! Erőltetett menet az Eb-re

Becsöngetett Storck! Erőltetett menet az Eb-re

Nincs itt szó sem­mi­féle nya­ra­lás­ról. Bernd Storck 40 nap­pal az Eb-rajt előtt mun­kába állt já­té­ko­sa­i­val.

Nincs itt szó sem­mi­féle nya­ra­lás­ról. Bernd Storck 40 nap­pal az Eb-rajt előtt mun­kába állt já­té­ko­sa­i­val. Csak el ne fá­rad­ja­nak fiúk a jú­nius 14-i kez­dé­sig!

Váratlan fordulatok szülés közben! A legjobb, ha felkészülsz rá!

Váratlan fordulatok szülés közben! A legjobb, ha felkészülsz rá!

Jó, ha azt is tudod, hogy nem min­dig úgy men­nek a dol­gok, ahogy ter­vez­ted. Hat anyuka mesél az él­mé­nye­i­ről.

Vajon fel vagyunk készülve egy esetleges terrortámadásra?

Vajon fel vagyunk készülve egy esetleges terrortámadásra?

Mivel Ma­gyar­or­szág is nyíl­tan az Isz­lám Állam ke­reszt­tű­zébe ke­rült, jog­gal ve­tő­dik fel a kér­dés, hogy fel­ké­szül­ten tudná-e az or­szág a hely­ze­tet ke­zelni.

Mivel Ma­gyar­or­szág is nyíl­tan az Isz­lám Állam ke­reszt­tű­zébe ke­rült, jog­gal ve­tő­dik fel a kér­dés, hogy fel­ké­szül­ten tudná-e az or­szág a hely­ze­tet ke­zelni. A szak­em­be­rek ál­lít­ják, hogy van vész­for­ga­tó­könyv a fi­ó­kok­ban.

Ganxsta Zolee válogatott hokisokkal készül a koncertre

Ganxsta Zolee válogatott hokisokkal készül az EFOTT-ra

Profi se­gít­ség­gel kon­di­zott.

EFOTT40! Ganxsta20! Gengsz­ter­rap in­dítja be az idei EFOTT-ot. Iga­zán ütős bulit ter­vez­nek, így profi se­gít­ség­gel erő­sí­tet­ték ál­ló­ké­pes­sé­gü­ket Ganxsta Zolee-ék.

5 dolog, hogy biztonságban legyen az autód télen is!

5 dolog, hogy biztonságban legyen az autód télen is!

Las­san be­kö­szönt a tél hóval, faggyal, mí­nu­szok­kal. Nem­csak a ru­ha­tár­adat kell té­li­e­sí­teni, de a ko­csidra is for­díts kellő fi­gyel­met...

Las­san be­kö­szönt a tél hóval, faggyal, mí­nu­szok­kal. Nem­csak a ru­ha­tár­adat kell té­li­e­sí­teni, de a ko­csidra is for­díts kellő fi­gyel­met, hogy a hideg, csú­szós uta­kon is biz­ton­ság­gal köz­le­ked­hess!

A litvánokkal hangolunk a finnek elleni EB-selejtezőre

A litvánokkal hangolunk a finnek elleni Eb-selejtezőre

Dár­dai ka­pi­tány addig is ke­mény edzé­se­ket he­lye­zett ki­lá­tásba. Azt sze­retné, hogy a keret min­den tagja duz­zad­jon az erő­től.

Dár­dai Pál szö­vet­ségi ka­pi­tány ka­pi­tány addig is ke­mény edzé­se­ket he­lye­zett ki­lá­tásba. Azt sze­retné, hogy a keret min­den tagja duz­zad­jon az erő­től.