CÍMKE: 'feljelentés'

Kedden rendőrségre megy Kapócs Zsóka: Nem kegyelmez

Kedden rendőrségre megy Kapócs Zsóka: Nem kegyelmez

A szí­nésznő be­tar­totta az ígé­re­tét és ko­moly had­já­ratba kez­dett a férfi ellen...

Mit lehet tenni, ha folyton éget a szomszéd?

Mit lehet tenni, ha folyton éget a szomszéd?

A kerti hul­la­dék ége­tése évek óta tilos az egész or­szág te­rü­le­tén...

Ez durva: Három nő szexelt a nyílt utcán

Ez durva: Három nő szexelt a nyílt utcán

Lát­tunk már ezt-azt, mióta az in­ter­netre gya­kor­la­ti­lag min­den fel­ke­rül, de ez a je­le­net még min­ket is meg­le­pett! Téged is meg fog...

Lát­tunk már ezt-azt, mióta az in­ter­netre gya­kor­la­ti­lag min­den fel­ke­rül, de ez a je­le­net még min­ket is meg­le­pett! Téged is meg fog...

Elszabadult a pokol: Eldurvult Baukó Éva szakítása

Elszabadult a pokol: Eldurvult Baukó Éva szakítása

Már biz­tos, hogy Baukó Éva leg­újabb sza­kí­tási tör­té­nete a rend­őr­sé­gen foly­ta­tó­dik.

Már biz­tos, hogy Baukó Éva leg­újabb sza­kí­tási tör­té­nete a rend­őr­sé­gen foly­ta­tó­dik. Erő­szak és ron­gá­lás hú­zó­dik meg a hát­tér­ben.

Csalt-e a Jobbik? Feljelent a Mi hazánk

Csalt-e a Jobbik? Feljelent a Mi hazánk

Vá­lasz­tási csa­lás­sal vá­dolja a Job­bi­kot a Mi Ha­zánk Moz­ga­lom, ezért vá­lasz­tás rendje el­leni bűn­cse­lek­mény gya­núja miatt tett fel­je­len­tést pén­te­ken Bu­da­pes­ten a Mi Ha­zánk.

Vá­lasz­tási csa­lás­sal vá­dolja a Job­bi­kot a Mi Ha­zánk Moz­ga­lom, ezért vá­lasz­tás rendje el­leni bűn­cse­lek­mény gya­núja miatt tet­tek fel­je­len­tést.

A tolvaj Sargentini-pártot feljelenti az MTVA

A tolvaj Sargentini-pártot feljelenti az MTVA

Fil­m­anya­got lop­tak a hol­land ba­lo­sok.

Fel­je­len­tést tesz a Mé­dia­szol­gál­ta­tás-tá­mo­gató és Va­gyon­ke­zelő Alap (MTVA) Sar­gen­ti­niék kam­pány­vi­de­ó­já­nak lo­pott fel­vé­te­lei miatt.

Felesége jelentette fel az erőszakkal fenyegetőző futballsztárt

Felesége jelentette fel a fenyegetőző futballsztárt

And­rej Ar­savin ellen ha­ma­ro­san nyo­mo­zást in­dít­hat a rend­őr­ség.

And­rej Ar­savin ellen ha­ma­ro­san nyo­mo­zást in­dít­hat a rend­őr­ség. Az Ar­se­nal ko­rábbi já­té­kosa egyre több­ször kerül a cím­la­pokra.

Füstbombát dobott, nyomozhatnak a Momentum elnöke ügyében

Füstbombát dobott, nyomozhatnak a Momentum elnöke ügyében

Hi­va­ta­los sze­mély el­leni erő­szak miatt fe­lel­het Fe­kete-Győr And­rás, mert egy tün­te­té­sen füst­grá­ná­tot do­bott a rend­őrökre.

Elbukta a feljelentést a Jobbik

Elbukta a feljelentést a Jobbik

Bűn­cse­lek­mény hi­á­nyá­ban el­uta­sí­tot­ták Gyön­gyösi Már­ton fel­je­len­té­sét.

Bűn­cse­lek­mény hi­á­nyá­ban el­uta­sí­tot­ták a Job­bik el­nök­he­lyet­tese, Gyön­gyösi Már­ton által a párt volt szek­szárdi ve­ze­tője, Szabó Ba­lázs ellen tett fel­je­len­tést.

Erre ráfázhat: Meghan apját feljelentheti a királyi udvar

Erre ráfázhat: Meghan apját feljelentheti a királyi udvar

Tho­mas Markle most már jo­gi­lag is túl messzire ment, amit nem fog­nak szó nél­kül hagyni.

Tho­mas Markle most már jo­gi­lag is túl messzire ment, amit nem fog­nak szó nél­kül hagyni.

Pedofilbotrány: Feljelentést tettek a megvádolt pólósok

Fordulat a pedofilbotrányban: Feljelentést tettek a megvádolt pólósok

Kó­szék vá­la­szo­kat akar­nak kapni.

Kósz Zol­tán és Pe­tő­váry Zsolt tü­relme el­fo­gyott, vá­la­szo­kat akar­nak kapni a rend­őr­ség­től.

Kiderült az igazság Weisz Fanni adócsalási ügyében

Kiderült az igazság Weisz Fanni adócsalási ügyében

Meg­szó­lalt az ügy­véd.

Min­den bi­zonnyal nem vé­let­len, hogy a fel­je­lentő nem nyúj­totta be a do­ku­men­tu­mo­kat az il­le­té­kes hi­va­talba!

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

Ijesztő: Luxus Vivi tehetetlen, a rendőrség segítségét kéri

A lu­xus­fe­le­sé­get és fér­jét te­le­fo­non zak­lat­ják. A pén­zükre va­dász­nak.

A lu­xus­fe­le­sé­get és fér­jét te­le­fo­non zak­lat­ják. A pén­zükre va­dász­nak.

Most érkezett: Nyomoz a rendőrség a Hooligans énekese után

Most érkezett: Nyomoz a rendőrség a Hooligans énekese után

Szom­ba­ton üres lakás fo­gadta a Ho­oli­gans éne­ke­sét.

Szom­ba­ton üres lakás fo­gadta a Ho­oli­gans éne­ke­sét, ami­kor a fel­lé­pése után ha­za­tért ott­ho­nába.

Megtalálták Erőss Zsolt emléktáblájának darabjait

Megtalálták Erőss Zsolt emléktáblájának darabjait

A szikla tö­vé­ben ta­lál­ták meg a már­vány­da­ra­bo­kat.

A szikla tö­vé­ben ta­lál­ták meg a már­vány­da­ra­bo­kat.

Botrány, így élnek vissza Berki Krisztián fotóival

Botrány, így élnek vissza Berki Krisztián fotóival

Ismét bosszan­kod­hat az izom­ce­leb.

Ismét bosszan­kod­hat Berki Krisz­tián, akit újabb szél­há­mos sze­melt ki ma­gá­nak.

Nemi erőszak-botrány: túl nagy a csend

Nemi erőszak-botrány: túl nagy a csend

Pe­tí­ci­ó­ban áll­tak ki a pó­ló­sok mel­lett.

Hi­­va­­ta­­lo­­san to­­vábbra sem ke­­res­­ték meg a két ví­­zi­­lab­­dá­­zót a rend­ő­rök. Pe­tí­ci­ó­ban áll­nak ki a szü­lők a meg­vá­dolt ví­zi­lab­dá­zók mel­lett.

Megszólalt Kósz Zoltán, így reagált a feljelentésre

Megszólalt Kósz Zoltán, így reagált a feljelentésre

Hosszabb in­ter­jút adott a kapus.

Az olim­piai baj­nok há­lóőr el­mondta, hogy rég­óta is­meri a kis­lányt és csa­lád­ját. Hosszabb in­ter­jút adott az ügy kap­csán a pólós.

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Nem elég a NAV-bot­rány és a csa­ládi há­ború, újabb ne­héz­ség­gel kell szem­be­néz­nie a szép­ség­irály­nő­nek!

Felkavaró részletek: 11 éves kislánnyal szexelhetett két sztársportoló

Felkavaró részletek: 11 éves kislánnyal szexelhetett két sztársportoló

A két köz­is­mert sztár­spor­toló ellen fel­je­len­tés is szü­le­tett...

A két köz­is­mert sztár­spor­toló ellen fel­je­le­nés is szü­le­tett, ami­ből fel­ka­varó rész­le­tek de­rül­nek ki!

Botrány a trolibuszon: borzasztó dolgot tettek a fuldokló nyugdíjassal

Botrány a trolibuszon: borzasztó dolgot tettek a fuldokló nyugdíjassal

Ököl­lel üt­he­tett arcon egy férfi egy idős nőt az egyik tro­li­bu­szon, az ügy­ben fel­je­len­tés is szü­let­het...

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel a lengyel ügyészségen

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel

A len­gyel állam ká­rára el­kö­ve­tett több mint két és fél mil­li­árd fo­rint ér­tékű költ­ség­ve­tési csa­lás gya­núja miatt je­len­tet­ték fel a len­gyel ügyész­sé­gen.

Újabb részletek: "ketyegő bombán" ültek a veronai tragédia áldozatai

Újabb részletek: "ketyegő bombán" ültek a veronai tragédia áldozatai

A leg­újabb vizs­gá­la­tok sze­rint a jármű el sem in­dul­ha­tott volna...

A leg­újabb vizs­gá­la­tok sze­rint a jármű el sem in­dul­ha­tott volna, olyan ál­la­pot­ban volt! Több ál­do­zat hoz­zá­tar­to­zója fel­je­len­tést tesz...

Így zsarolja, fenyegeti a magyar sztárszínésznőt gyermeke apja

Így zsarolja, fenyegeti a magyar sztárszínésznőt gyermeke apja

Új éle­tet kez­dett Dancs An­na­mari, akit vá­ló­fél­ben lévő férje fel­je­len­tett.

Pró­bál új éle­tet kez­deni Dancs An­na­mari, de vá­ló­fél­ben lévő férje fel­je­len­tette.

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Berki Krisz­tián ala­po­san meg­sér­tő­dött, mi­u­tán ki­de­rült, hogy ígé­rete el­le­nére sem fi­ze­tett az Ázsia Exp­ressz ce­leb­pár­ja­i­nak.

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. A szí­nész most tény­leg be­rá­gott.

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. Az oldal szer­kesz­tői ugyanis nemes egy­sze­rű­ség­gel ko­ka­in­füg­gő­nek ki­ál­tot­ták ki a szí­nészt.

Büntetőfeljelentés az ügyészségen Juhász Péter ellen: Családon belüli erőszak

Büntetőfeljelentés az ügyészségen Juhász Péter ellen: Családon belüli erőszak

Mi­u­tán be­is­merő val­lo­mást tett, bün­te­tő­el­já­rás indul a po­li­ti­kus ellen.

Mi­u­tán be­is­merő val­lo­mást tett bün­te­tő­el­já­rás indul a po­li­ti­kus ellen.

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Már nem csak be­szél róla.

Már nem csak be­szél róla, de meg is tette a fel­je­len­tést a Gás­pár csa­lád feje. Sőt, ennél is to­vább­ment, kár­té­rí­tést kö­ve­tel.

Csúnyán cserben hagyták Tatár Csillát, a rendőrséghez fordult

Csúnyán cserben hagyták Tatár Csillát, a rendőrséghez fordult

A műsör­ve­ze­tőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte szerda reg­gel, ami­kor sze­re­tett volna el­in­dulni au­tó­já­val.

Nagy bajba került: megint feljelentették Győzikét

Nagy bajba került: megint feljelentették Győzikét

A show­man­nak to­vábbra sem si­ke­rül meg­sza­ba­dul­nia a ha­tó­sá­gok­tól és a bí­ró­ság­tól.

A show­man­nak to­vábbra sem si­ke­rül meg­sza­ba­dul­nia a ha­tó­sá­gok­tól és a bí­ró­ság­tól.

Nagy bajban van: Újabb feljelentést tettek Oszter Sándor ellen

Nagy bajban van: Újabb feljelentést tettek Oszter Sándor ellen

Osz­ter Sán­dort az ág is húzza, de a szí­nész állja a sarat.

Osz­ter Sán­dort az ág is húzza, de a szí­nész állja a sarat. Ahogy eddig is, ár­tat­lan­nak vallja magát.

Azt hiszi, mindent megtehet: Feljelentették a luxusfeleséget

Azt hiszi, mindent megtehet: Feljelentették a luxusfeleséget

Ha pénz van, min­den van! Ezzel a gon­do­lat­tal hajt­ha­tott.

Ha pénz van, min­den van! Ezzel a gon­do­lat­tal hajt­ha­tott az au­tó­pá­lya le­ál­ló­sáv­já­ban.

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Töb­ben fel­je­len­tést is tet­tek az ügy­ben! Sok pénz­zel tar­to­zik a férfi a szí­né­szek­nek, szín­há­zak­nak! Dagad a bot­rány!

Nőveréssel vádolják a népszerű magyar zenészt, bíróság elé kell állnia

Nőveréssel vádolják a népszerű magyar zenészt, bíróság elé kell állnia

Már nyolc éve hú­zó­dik Mül­ler Péter Szi­ámi pere, azzal vá­dol­ják, hogy bán­tal­mazta nő­is­me­rő­sét.

Dagad a botrány: Ismét feljelentették Kozsot!

Dagad a botrány: Ismét feljelentették Kozsot!

Vajon kinek van igaza?

Most éppen egy régi ba­rát­nője je­len­tette fel a ze­nészt egy zűrös üz­leti ügy miatt. Vajon kinek van igaza?

Dagad a családi botrány: Kitálalt feljelentéséről Győzike

Dagad a családi botrány: Kitálalt feljelentéséről Győzike

Más­fél hó­nap­pal Gás­pár Győző le­tar­tóz­ta­tása után de­rült ki, hogy ki volt az az il­lető, aki fel­nyomta őt a NAV-nál.

Életveszélyesen megfenyegették Oszter Sándort

Életveszélyesen megfenyegették Oszter Sándort

Újabb fel­hők gyü­le­kez­nek a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész feje fö­lött.

Újabb fel­hők gyü­le­kez­nek a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész feje fö­lött.

Feljelenti Gyárfást az úszószövetség?

Úszóháború újratöltve, feljelenti Gyárfást a szövetség?

Saj­tó­hí­rek sze­rint vissza­élé­sekre buk­kan­tak a könyv­vizs­gá­lók.

Saj­tó­ér­te­sü­lés sze­rint sú­lyos vissza­élé­se­ket ál­la­pí­tott meg az előző éra gaz­dál­ko­dá­sá­nak át­vi­lá­gí­tása.

Egymásnak adták a kilincset a rendőrségen a somogyi idősek

Sorban álltak a rendőrségen a somogyi idősek

Egész­ség­ügyi ter­mé­kek tu­cat­jait fog­lalta le a rend­őr­ség, mi­u­tán Ka­pos­vá­ron is ren­ge­teg nyug­dí­jas tett fel­je­len­tést.

Rendőrségi feljelentés: Kirabolták Valkó Eszteréket!

Rendőrségi feljelentés: Kirabolták Valkó Eszteréket!

Anya­gi­lag pad­lóra ke­rült a há­zas­pár a tör­tén­tek miatt! Azon­nal a ha­tó­ság­hoz for­dul­tak!

Anya­gi­lag pad­lóra ke­rült a há­zas­pár a tör­tén­tek miatt! Azon­nal a ha­tó­ság­hoz for­dul­tak!

Eljárás indul Alekosz ellen: Durva, gyomorforgató történet

Eljárás indul Alekosz ellen: Durva, gyomorforgató történet

Erős ideg­zet és még erő­sebb gyo­mor kell ahhoz, hogy vé­gig­ol­vasd a szto­rit.

Erős ideg­zet és még erő­sebb gyo­mor kell ahhoz, hogy vé­gig­ol­vasd ezt a szto­rit.

Kemény lépés, feljelentést tesz a Ferencváros

Kemény lépés, feljelentést tesz a Ferencváros

A FIFA-hoz for­dul az FTC.

A FIFA-hoz for­dul az FTC, va­la­mint a kö­vet­kező na­pok­ban bün­tető fel­je­len­tést fog tenni.

Nem úszhatja meg: Rendőrségi feljelentés vár Berki Krisztiánra

Nem úszhatja meg: Rendőrségi feljelentés vár Berki Krisztiánra

Fzet­nie kell majd fi­gyel­met­len­sé­géért.

Min­den bi­zonnyal fi­zet­nie kell majd fi­gyel­met­len­sé­géért.

Betelt a pohár, feljelenti a rágalmazóit Molnár Anikó!

Betelt a pohár, feljelenti a rágalmazóit Molnár Anikó!

Leg­utóbb Havas Hen­rik sér­tette vérig az ál­lat­védő hí­res­sé­get.

Leg­utóbb Havas Hen­rik sér­tette vérig az ál­lat­védő hí­res­sé­get, aki úgy dön­tött, jogi lé­pé­se­ket tesz.

Durva! Fogva tartották Nótár Maryt? A rendőrség nyomoz!

Durva! Fogva tartották Nótár Maryt? A rendőrség nyomoz!

Élő adás­ban őr­jöngve me­sélte az iga­zát a sztár­éne­kes. Meg­döb­bentő dol­go­kat állít L. L. Ju­ni­or­ról és ki­adó­já­ról.

Élő adás­ban őr­jöngve me­sélte az iga­zát a sztár­éne­kes. Meg­döb­bentő dol­go­kat állít.

Megtörte a csendet Oszter Sándor: így reagált a vádakra!

Megtörte a csendet Oszter Sándor: így reagált a vádakra!

Fe­le­sége Fa­ce­book­ján je­lent­ke­zett

A Kos­suth-díjas szí­nész a fe­le­sége Fa­ce­book-ol­da­lán írta ki vé­le­mé­nyét az el­lene folyó el­já­rás­sal kap­cso­lat­ban.

Betelt a pohár: nagy bajba kerülhet a Charlie Hebdo

Betelt a pohár: nagy bajba kerülhet a Charlie Hebdo

Fel­je­len­tést tet­tek el­le­nük.

A föld­ren­gés súj­totta Amat­rice város ön­kor­máy­zata fel­je­len­tette a fran­cia sza­ti­ri­kus lapot.

Botrány: hihetetlen, miért jelentették fel a magyar határvédőket!

Botrány: hihetetlen, miért jelentették fel
a magyar határvédőket!

Bo­csá­na­tot kér­tek tet­tü­kért azok a ka­to­nák, akik a déli ha­tár­nál tel­je­sí­te­nek szol­gá­la­tot, töb­ben ugyanis fel­je­len­tet­ték őket.

Bo­csá­na­tot kér­tek tet­tü­kért azok a ka­to­nák, akik a déli ha­tár­nál tel­je­sí­te­nek szol­gá­la­tot, töb­ben ugyanis fel­je­len­tet­ték őket.

Csalók akarták átverni, a rendőrséghez fordul Nagy Adri

Csalók akarták átverni, a rendőrséghez fordul Nagy Adri

A csi­nos éne­kes­nő­ben em­be­rére akadt a te­le­fo­nos szél­há­mos.

A csi­nos éne­kes­nő­ben em­be­rére akadt a te­le­fo­nos szél­há­mos.

Dagad a botrány Baukó Éva körül: "Örülhet, hogy nem jelentettem fel!"

Dagad a botrány Baukó Éva körül: "Örülhet, hogy nem jelentettem fel!"

Az Édes Élet sztár­ját dur­ván ki­osz­tot­ták ce­leb­tár­sai...

Az Édes Élet sztár­ját dur­ván ki­osz­tot­ták ce­leb­tár­sai ko­rábbi vá­das­ko­dása miatt.

Vissza a rácsok mögé: újra börtönbe kerülhet Damu Roland?

Vissza a rácsok mögé: újra börtönbe kerülhet Damu Roland?

Damu Edina ba­rát­nője ál­lítja: ren­ge­teg pénzt adott köl­csön a szí­nész­nek, amit hiába kér, azóta sem kap vissza.

Belebetegedett Klapka György és felesége a zaklatásokba!

Belebetegedett Klapka György és felesége a zaklatásokba!

Aludni sem hagy­ják a há­zas­párt...

Pró­bára teszi a neves vál­lal­kozó ide­geit egy is­me­ret­len férfi, aki még aludni sem hagyja az idős há­zas­párt...

Váratlan fordulat a gyerekverési ügyben: mégsem perel Lagzi Lajcsi

Váratlan fordulat a gyerekverési ügyben: mégsem perel Lagzi Lajcsi

Vissza­vonta a fel­je­len­tést. Így a trom­bi­tás egy újabb rend­őr­ségi ügy­től me­ne­kült meg.

Botrány: Cáfolják Lajcsi vádjait!

Botrány: Cáfolják Lajcsi vádjait!

Saj­tó­köz­le­ményt adott ki a te­le­ví­zió, mely­nek tu­laj­do­no­sát meg­vá­dolta.

Saj­tó­köz­le­ményt adott ki a te­le­ví­zió, mely­nek tu­laj­do­no­sát fel­je­len­tő­je­ként ne­vezte meg Ga­lam­bos Lajos kedd reg­gel.

Súlyos döntés, ezért tesz feljelentést a doppingoló kajakos

Súlyos döntés, ezért tesz feljelentést a doppingoló kajakos

Domb­vári Bence tisz­tázni akarja a nevét, a harc­ban a pénz sem szá­mít neki.

Domb­vári Bence tisz­tázni akarja a nevét, a harc­ban a pénz sem szá­mít neki. El­dön­tötte, mi lesz akkor, ha a leg­sú­lyo­sabb bün­te­tést kapja.

Óriási fordulat, feljelentést tett a verekedő olimpikon!

Óriási fordulat, feljelentést tett a verekedő olimpikon!

A spor­toló kezdte a balhé.

A spor­toló kezdte a bal­hét, mégis ő tett fel­je­len­tést. Az olim­pi­kon egy­előre nem áll a nyil­vá­nos­ság elé.

Ezért ránthatott fegyvert Kis Grófo

Ezért ránthatott fegyvert Kis Grófo

Meg­vert és meg­fe­nye­ge­tett két abo­nyi férfit a bu­li­báró test­vére.

Meg­vert és meg­fe­nye­ge­tett két abo­nyi férfit a bu­li­báró test­vére.

Lajcsi megnevezte feljelentőjét, és nagy bejelentésre készül!

Lajcsi megnevezte feljelentőjét, és nagy bejelentésre készül!

A trom­bi­tás­ról egyre el­ké­pesz­tőbb plety­kák kap­nak szárnyra, ezért most úgy dön­tött, tiszta vizet önt a po­hárba!

A trom­bi­tás­ról egyre el­ké­pesz­tőbb plety­kák kap­nak szárnyra, ezért most úgy dön­tött, tiszta vizet önt a po­hárba!

Sváby szerint gusztustalan volt a bezárt cukrászda

Sváby szerint gusztustalan volt a bezárt cukrászda

Sváby And­rás reg­gelre kelve szem­ben ta­lálta magát az in­ter­ne­ten ter­jedő hír­rel, és re­a­gált is rá. Így si­ke­rült!

Sváby And­rás reg­gelre kelve szem­ben ta­lálta magát az in­ter­ne­ten ter­jedő hír­rel, és re­a­gált is rá. Így si­ke­rült!

Brutális támadás! Bosszút álltak Győzikén

Brutális támadás! Bosszút álltak Győzikén

Győ­zőt eddig csak fe­nye­get­ték!

Gás­pár Győző az el­múlt két nap­ban fo­lya­ma­to­san ka­pott fe­nye­ge­té­se­ket, ami­ért el­in­dult és meg­nyerte saját ka­te­gó­ri­á­ját egy fit­nesz ver­se­nyen.

Megzsarolták Lagzi Lajcsit! Milliókat várnak tőle

Megzsarolták Lagzi Lajcsit! Milliókat várnak tőle

Egy is­me­ret­len férfi ke­reste meg.

Meg­zsa­rol­ták Ga­lam­bos La­jost 5 mil­lió fo­rintra e-ma­i­len ke­resz­tül. Egy is­me­ret­len férfi ke­reste meg az áram­lo­pás­sal gya­nú­sí­tott ze­nész ügy­véd­jét.

Drasztikus lépésre szánta rá magát Kiss László társa

Drasztikus lépésre szánta rá magát Kiss László társa

Hiába kért bo­csá­na­tot ál­do­za­tá­tól az egy­kori szö­vet­ségi ka­pi­tány, ez nem szol­gál pél­da­ként két társa, Lan­tos László és Vár­szegi Lajos szá­mára.

Hiába kért bo­csá­na­tot ál­do­za­tá­tól az egy­kori szö­vet­ségi ka­pi­tány, ez nem szol­gál pél­da­ként két társa, Lan­tos László és Vár­szegi Lajos szá­mára. Sőt, előbbi fel­je­len­tést fon­tol­gat!

Döbbenetes feljelentés: Lagzi Lajcsi sorsára juthat Kozso

Döbbenetes feljelentés: Lagzi Lajcsi sorsára juthat Kozso

Áram­lo­pás miatt fel­je­len­tést tett Kozso ellen egy­kori üz­let­társa, tea­há­zá­nak üz­let­ve­ze­tője.

Áram­lo­pás miatt fel­je­len­tést tett Kozso ellen egy­kori üz­let­társa, tea­há­zá­nak üz­let­ve­ze­tője.

Szexuális zaklatással vádolják Elton Johnt!

Szexuális zaklatással vádolják Elton Johnt!

Az ál­do­zat ál­lítja: hiába til­ta­ko­zott, nem tudta meg­vé­deni magát.

Az ál­do­zat ál­lítja: hiába til­ta­ko­zott, nem tudta meg­vé­deni magát Elton John­nal szem­ben, és in­kább a fel­mon­dás mel­lett dön­tött.

Újabb pofon, feljelentették a Lokit

Újabb pofon, feljelentették a Debrecent

A Tank­csapda után saját ka­pusa okoz gon­dot a fo­ci­csa­pat­nak.

A Tank­csapda után saját ka­pusa okoz gon­dot a fo­ci­csa­pat­nak. Már a nem­zet­közi szö­vet­ség­nél van a ki nem fi­ze­tett kapus ügye. Ebből még el­til­tás is lehet.

Dühös nők jelentik fel az RTL Klubot

Dühös nők jelentik fel az RTL Klubot

Nem sok je­len­té­keny ka­rak­tert zsú­fol­tak bele a Farmba, de egyi­kő­jük­nek mégis si­ke­rült ki­vív­nia az ál­ta­lá­nos gyű­lö­le­tet.

Nem sok je­len­té­keny ka­rak­tert zsú­fol­tak bele a Farmba, de egyi­kő­jük­nek mégis si­ke­rült ki­vív­nia olyan szintű ál­ta­lá­nos gyű­lö­le­tet, amit még a VV Éva-VV Ale­kosz páros is csak irigy­kedve néz­het.

Aggasztó trend: pusztuljon el a kutya, ha tilos láncon tartani?

Aggasztó trend: pusztuljon el a kutya, ha tilos láncon tartani?

Egyre több az ut­cára tett és a gya­nús kö­rül­mé­nyek kö­zött el­pusz­tult eb...

Jolly felesége tinilányt zaklat, feljelentették

Jolly felesége tinilányt zaklat

Suzy fél­té­keny­sé­gé­ben Jolly 16 éves ra­jon­gó­já­nak íro­gat fe­nye­gető üze­ne­te­ket. A két­ség­be­esett kis­lány rend­őr­ségi fel­je­len­tést tett el­lene.

Peller Károly feljelentette Rékasi őrült zaklatóját!

Az Operettszínház sztárja már feljelentette Rékasi őrült zaklatóját!

Egyre csak dagad a bot­rány! Pel­ler Ká­roly el­árulta: ő már a rend­őr­ség­hez for­dult "Haj­nalka" miatt.

Lelkészt molesztált egy szerelmes férfi!

Lelkészt molesztált egy szerelmes férfi!

Fel­je­len­tést tett a Pest me­gyei lel­késznő.

Fel­je­len­tést tett az a Pest me­gyei lel­késznő, akit meg­ál­lás nél­kül zak­la­tott egy férfi.