CÍMKE: 'fagy'
FRISS HÍREK

Erre nem számítottunk, ekkor tér vissza a hidegfronttal a fagy

Erre nem számítottunk, ekkor tér vissza a hidegfronttal a fagy

Va­sár­nap még cso­dás ta­va­szi időnk lesz, de a jövő héten ér­ke­zik a front.

Va­sár­nap még cso­dás ta­va­szi időnk lesz, de a jövő héten ér­ke­zik a front.

Sötét felhők gyűlnek az égre, ilyen fordulatot vesz az időjárás

Sötét felhők gyűlnek az égre, ilyen fordulatot vesz az időjárás

Fel­tá­mad a szél, és a haj­nali fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk meg min­den­hol...

Fel­tá­mad a szél, és a haj­nali fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk meg min­den­hol...

Szélviharral csap le a fagy, de délután jön a meglepetés

Szélviharral csap le a fagy, de délután jön a meglepetés

Sze­ren­csére csak ki­sebb esők le­het­nek az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Sze­ren­csére csak ki­sebb esők le­het­nek az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Erre készülj a héten, így tör be az országba a hideg

Erre készülj a héten, így tör be az országba a hideg

A vi­ha­ros szél­től nem sza­ba­du­lunk!

A vi­ha­ros szél­től egé­szen pén­te­kig nem sza­ba­du­lunk, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Összecsapnak az elemek, szélviharral támad a fagy

Összecsapnak az elemek, szélviharral támad a fagy

Meg­bo­lon­dult az idő­já­rás! Oly­kor azért elő­bú­jik a nap, de a ta­va­szias meleg várat ma­gára.

Meg­bo­lon­dult az idő­já­rás, a kö­vet­kező na­pok­ban nem sok jóra szá­mít­ha­tunk. Oly­kor azért elő­bú­jik a nap, de a ta­va­szias meleg várat ma­gára.

Ragyogó idővel folytatódik a hét, csak az itt lakók fognak elkeseredni

Ragyogó idővel folytatódik a hét, csak az itt lakók fognak elkeseredni

Néhol ugyanis még borús, sze­les napok jön­nek. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint!

Visszatértek a durva fagyok, itt kell nagyon vigyázni ma reggel

Visszatértek a durva fagyok, itt kell nagyon vigyázni ma reggel

Dé­lu­tán jobb idő lesz.

Bár az elő­re­jel­zé­sek sze­rint der­mesz­tően ala­kul­nak a haj­na­lok, dél­utá­non­ként már kel­le­me­sebb időre lehet szá­mí­tani.

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Hét­főre itt az újabb hi­deg­front, fa­gyok lesz­nek!

Szá­raz, egyre me­le­gebb idő vár­ható, va­sár­nap is sok­felé el­ér­het­jük a 20 fokot. Hét­főre azon­ban itt az újabb hi­deg­front.

Megbolondult az időjárás, a fagy után jön a meglepetés

Megbolondult az időjárás, a fagy után jön a meglepetés

Végre meg­sza­ba­du­lunk az eső­től, de más for­du­latra is szá­mít­hatsz a kö­vet­kező na­pok­ban.

Végre meg­sza­ba­du­lunk az eső­től, de más for­du­latra is szá­mít­hatsz a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

Döbbenetes, csonttá fagyott Amerika

Döbbenetes, csonttá fagyott Amerika

Rend­kí­vüli hideg van Ame­ri­ká­ban. Mí­nusz 36°C-ot mér­tek szer­dán.

Rend­kí­vüli hideg van Ame­ri­ká­ban. Mí­nusz 36°C-ot mér­tek szer­dán az észak-da­ko­tai Far­gó­ban, Chi­ca­gó­ban pedig mí­nusz 33-at a New York Times sze­rint. Ve­szé­lyes az ut­cákra menni.

88 fok különbség: Amerika kontra Ausztrália

88 fok különbség: Amerikában megfagynak, Ausztráliában megsülnek az emberek

Pusz­tít a szél­ső­sé­ges idő­já­rás...

Ilyen nagy szél­ső­sé­ge­ket mu­tató idő­já­rás nem volt.

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Van­nak még jó és rossz hí­re­ink a kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. Mu­tat­juk, mit hoz a hét­vége!

Van­nak még jó és rossz hí­re­ink a kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. Mu­tat­juk, mit hoz a hét­vége!

Jön az év leghidegebb napja

Drámai előrejelzés: Jön az év leghidegebb napja

Pén­tekre le­fagy az or­szág: sok­felé az or­szág­ban nap­pal sem lesz fagy­pont fö­lötti a hő­mér­sék­let a haj­nali bru­tá­lis fagy, he­lyen­ként -17 fokos hő­mér­sék­let után!

Pén­tekre le­fagy az or­szág: sok­felé az or­szág­ban nap­pal sem lesz fagy­pont fö­lötti a hő­mér­sék­let a haj­nali bru­tá­lis fagy, he­lyen­ként -17 fokos hő­mér­sék­let után! A hét­vé­gén jön az eny­hü­lés és az ol­va­dás. Eu­rópa több or­szá­gá­ban ka­taszt­ro­fá­lis a hely­zet a ha­tal­mas hó miatt.

Veszélyben vannak az utcán a hajléktalanok, van még hely a szállásokon

Veszélyben vannak az utcán a hajléktalanok, van még hely a szállásokon

Van elég fé­rő­hely, itt az idő be­menni még a na­gyobb fa­gyok előtt!

Van elég fé­rő­hely, itt az idő be­menni még a na­gyobb fa­gyok előtt!

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

Újra jön a nagy hó: 5-10 centi is eshet!

A haj­nali -15 fokos hideg után sok­felé ónos eső ve­szé­lyez­teti a köz­le­ke­dést ma és hol­nap.

Kiadták a riasztást, hó és ónos eső érkezik a durva faggyal

Kiadták a riasztást, hó és ónos eső érkezik a durva faggyal

A héten igazi téli időre szá­mít­ha­tunk.

A héten igazi téli időre szá­mít­ha­tunk, ke­mény fa­gyok lesz­nek éj­je­lente.

Kegyetlen időjárás lesz egész januárban

Kegyetlen időjárás lesz egész januárban

Vi­ha­ros szél­lel, ke­mény hi­deg­gel ér­ke­zett az új év.

Vi­ha­ros szél­lel, ke­mény hi­deg­gel ér­ke­zett az új év, meg­ne­he­zítve az is­ko­la­kez­dést és a mun­kába járók dol­gát. A rossz hír az, hogy a durva idő itt marad egész ja­nu­ár­ban!

Jön a fordulat az időjárásban, eddig tart a dermesztő hideg

Jön a fordulat az időjárásban, eddig tart a dermesztő hideg

A kö­vet­kező na­pok­ban las­san el­kezd me­le­gedni az idő, addig is csak néhol lehet hó­szál­lin­gó­zásra szá­mí­tani.

Durva köd telepszik az országra, ónos eső is közeleg

Durva köd telepszik az országra, ónos eső is közeleg

Ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban fa­gyos, szürke idő lesz jel­lemző az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban fa­gyos, szürke idő lesz jel­lemző az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Ónos eső és köd: mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

Ónos eső és köd: mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

Az utak is le­fagy­hat­nak.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a köd miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak. A kö­vet­kező na­pok­ban hideg idő lesz, az utak is le­fagy­hat­nak.

Ilyen szörnyűség vár ma ránk

Ilyen szörnyűség vár ma ránk

Sokan vágy­tak már rá, most végre meg­ér­ke­zett az igazi téli idő.

Sokan vágy­tak már rá, most végre meg­ér­ke­zett az igazi téli idő a ha­va­zás­sal. Az or­szág nagy ré­szén ma nem bújik elő a nap, és a leg­több he­lyen nap­pal is fagy­pont alatt marad a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

A hét vé­géig nap­köz­ben is fagy­pont kö­rüli hő­mér­sék­letre kell szá­mí­tani.

A hét vé­géig nap­köz­ben is fagy­pont kö­rüli hő­mér­sék­letre kell szá­mí­tani.

Bekeményít a tél, most megjönnek az első durva fagyok is

Bekeményít a tél, most megjönnek az első durva fagyok is

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő reg­ge­lekre kell szá­mí­ta­nunk, de az időn­ként elő­for­duló ha­va­zás kár­pó­tol­hat.

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő reg­ge­lekre kell szá­mí­ta­nunk, de az időn­ként elő­for­duló ha­va­zás kár­pó­tol­hat.

Fagyos idővel köszönt be a tél, leeshet az első hó is

Fagyos idővel köszönt be a tél, leeshet az első hó is

A csa­pa­dék is meg­ér­ke­zik.

Reg­ge­lente már rend­sze­res fa­gyokra kell szá­mí­tani, ké­sőbb pedig a csa­pa­dék is meg­ér­ke­zik.

Dermesztő hideggel indulnak a reggelek, mutatjuk, mikor esik először hó

Dermesztő hideggel indulnak a reggelek, mutatjuk, mikor esik először hó

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre ke­vésbé me­leg­szik fel a le­vegő, sőt hét­vé­gén akár ha­va­zás is lehet.

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

Dur­ván be­zu­han a hő­mér­sék­let és el­ke­rül­he­tet­le­nül jön a ha­va­zás!

A hosszú és kel­le­mes ősz után itt az óri­ási for­du­lat. Dur­ván be­zu­han a hő­mér­sék­let és el­ke­rül­he­tet­le­nül jön a ha­va­zás!

Dermesztő hírt közölt a meteorológia, máris jönnek a fagyok

Dermesztő hírt közölt a meteorológia, máris jönnek a fagyok

Az erős szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Pil­la­na­tok alatt for­dult át nyári idő­já­rás őszivé. A hideg idő­ben az erős szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Megérkezett az előrejelzés: ekkortól számíthatunk melegedésre

Megérkezett az előrejelzés: ekkortól számíthatunk melegedésre

Még egy ki­csit várni kell az igazi ta­vaszra, de las­san eny­hülni kezd az idő, bár még pár napig a reg­geli fa­gyo­kat el kell vi­sel­nünk.

Nyakunkon a tél, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Nyakunkon a tél, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

A kö­vet­kező na­pok­ban már fel kell ké­szülni a haj­nali mí­nu­szokra.

A kö­vet­kező na­pok­ban már fel kell ké­szülni a haj­nali mí­nu­szokra, és nap­köz­ben sem lesz sok­kal jobb a hely­zet.

Továbbra sem kímél az időjárás, mutatjuk, milyen meglepetést tartogat

Továbbra sem kímél az időjárás, mutatjuk, milyen meglepetést tartogat

Az igazi ta­vasz még ezen a héten sem ér­ke­zik meg.

Az igazi ta­vasz még ezen a héten sem ér­ke­zik meg, sőt van, ahol hó­fú­vásra kell szá­mí­tani.

Elképesztő fotót kaptunk, holttesttől rettegnek a járókelők Budapesten

Elképesztő fotót kaptunk, holttesttől rettegnek a járókelők Budapesten

Me­g­ijed­tek a já­ró­ke­lők a Nyu­gati tér­nél...

Me­g­ijed­tek a já­ró­ke­lők a Nyu­gati tér­nél...

Se bugyi, se más: a fagyban is anyaszült meztelenül illegeti magát a dögös modell

Se bugyi, se más: a fagyban is anyaszült meztelenül illegeti magát a dögös modell

A be­vál­la­lós szép­sé­get semmi sem ret­tent­heti el kü­lö­nös és egy­ben szexi hob­bi­já­tól.

Fagyott esővel jön a hó és a baljós ónos eső, erre készülj

Fagyott esővel jön a hó és a baljós ónos eső, erre készülj

Mu­tat­juk, mi­lyen időre szá­mít­hatsz!

A tél ismét ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het. Mu­tat­juk, mi­lyen időre szá­mít­hatsz!

Nem kegyelmez a rettentő hideg, de jövő héten már reménykedhetünk

Nem kegyelmez a rettentő hideg, de jövő héten már reménykedhetünk

Bár va­sár­nap és hét­főn még ke­mény mí­nu­szok lesz­nek, kedd­től már jön az eny­hü­lés.

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Csú­nya idő­vel bú­csú­zik a tél.

Az első ta­va­szi hét­vé­gére egy­előre még várni kell, csú­nya idő­vel bú­csú­zik a tél.

Vészjelzést kapott az ország: hófúvással jön a durva ónos eső

Vészjelzést kapott az ország: hófúvással jön a durva ónos eső

Saj­nos még min­dig nem sza­ba­du­lunk a der­mesztő tél­től. Ez­út­tal több fron­ton támad az idő­já­rás!

Saj­nos még min­dig nem sza­ba­du­lunk a der­mesztő tél­től. Ez­út­tal több fron­ton támad az idő­já­rás!

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb fagy jön!

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb fagy jön!

A szo­ká­sos­nál akár négy-nyolc fok­kal is hi­de­gebb lesz, éj­je­lente -10-15 fok is lehet.

Fordulatot hoz a tél, összecsapnak az elemek

Fordulatot hoz a tél, összecsapnak az elemek

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Minden a nyakunkba szakad hétvégén, mutatjuk a rizikós területeket

Minden a nyakunkba szakad hétvégén, mutatjuk a rizikós területeket

Még min­dig el­ered­het a hó, de néhol havas esőre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban még min­dig el­ered­het a hó, de néhol havas esőre kell ké­szülni.

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell!

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét fagyra kell ké­szülni, rá­adá­sul még havas eső­vel is ta­lál­koz­ha­tunk.

Bekeményít az időjárás, dermesztő hideggel indul a hét

Bekeményít az időjárás, dermesztő hideggel indul a hét

A mai nap­ban nem lesz kö­szö­net: a csí­pős, fa­gyos reg­gelt sok he­lyen ha­va­zás váltja, es­tére pedig meg­ér­ke­zik a köd is.

A mai nap­ban nem lesz kö­szö­net: a csí­pős, fa­gyos reg­gelt sok he­lyen ha­va­zás váltja, es­tére pedig meg­ér­ke­zik a köd is.

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

A borús idő­höz pára és köd is tár­sul hét­vé­gén. A vi­ha­ros szél pedig csak még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Magyarországon nem tilos, Ausztriában durván levesznek érte

Magyarországon nem tilos, Ausztriában durván levesznek érte

Né­hány perc elő­fű­tés­sel sok­kal él­vez­he­tőbb egy autó utas­tere. De vajon jó ötlet-e já­ratni a mo­tort?

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás. Jó hír vi­szont, hogy gyak­ran elő­bú­jik a nap!

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon! Saj­nos a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk a mí­nu­szok­ban.

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon! Saj­nos a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk a mí­nu­szok­ban.

Megőrült az időjárás, jön az év lehűlése

Megőrült az időjárás, jön az év lehűlése

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre der­mesz­tőbb időre kell ké­szülni. Saj­nos az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk!

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre der­mesz­tőbb időre kell ké­szülni. Saj­nos az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk!

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Most meg­mu­tatja igazi arcát az idő­já­rás, és ebben saj­nos nem lesz kö­szö­net. Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Elképesztő felvételek érkeztek, ezt teszi az állatokkal az ítéletidő

Elképesztő felvételek érkeztek, ezt teszi az állatokkal az ítéletidő

Ha le­csap a zi­mankó, bajuk eshet.

Van­nak olyan ál­la­tok, ame­lyek nem bír­ják a hi­de­get, így ha le­csap a zi­mankó, bajuk eshet.

Lajcsi menti meg a fagytól a nehéz sorsú színészt

Lajcsi menti meg a fagytól a nehéz sorsú színészt

A ze­nész nem tudta tét­le­nül nézni...

A ze­nész la­punk­ból ér­te­sült, hogy az is­mert szí­nész tü­zelő nél­kül ma­radt té­lire, így egy ba­rát­já­val azon­nal szer­vez­kedni kez­dett.

Hó lepi el az országot, egyre kegyetlenebb fagyok jönnek

Hó lepi el az országot, egyre kegyetlenebb fagyok jönnek

Rossz hí­re­ket kö­zölt a me­te­o­ro­ló­gia.

Rossz hí­re­ket kö­zölt a me­te­o­ro­ló­gia. A kö­vet­kező na­pok­ban a der­mesztő hi­de­gen kívül a hóval és szél­lel is meg kell küz­de­nünk.

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Az év utolsó nap­jain hideg, esős időre kell szá­mí­tani.

Az év utolsó nap­jain hideg, esős időre kell szá­mí­tani, he­lyen­ként ónos eső is eshet.

Bekeményít a tél, jönnek az eddigi legdurvább mínuszok

Bekeményít a tél, jönnek az eddigi legdurvább mínuszok

Na­gyon vi­gyázz!

Na­gyon vi­gyázz! A párás, ködös reg­ge­lek ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het­nek a köz­le­ke­dés­ben.

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

Be­ke­mé­nyít az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban be­ke­mé­nyít az idő­já­rás, és a hi­deg­ben sok esőre és hóra is ké­szülni kell.

Kiadták a riasztást: dermesztő faggyal jön az év lehűlése

Kiadták a riasztást: dermesztő faggyal jön az év lehűlése

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hóval és az erős szél­lel kell meg­küz­de­nünk.

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hóval és az erős szél­lel kell meg­küz­de­nünk. Saj­nos, még ezek­nél is rosszabb me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség vár ránk.

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Akár -10, -15 fokos fa­gyo­kat is hoz­hat­nak de­cem­ber első éj­sza­kái!

Akár -10, -15 fokos fa­gyo­kat is hoz­hat­nak de­cem­ber első éj­sza­kái!

Riasztó jóslat: képtelen idő tör be az országba hajnalban, erre készülj

Riasztó jóslat: képtelen idő tör be az országba hajnalban, erre készülj

A hét má­so­dik fe­lé­ben a faggyal és az eső­vel is meg kell bir­kóz­nunk, mu­tat­juk a leg­der­mesz­tőbb tá­ja­kat!

Ezért érzed különösen hidegnek az időt - most igazán beköszönt a tél

Ezért érzed különösen hidegnek az időt - most igazán beköszönt a tél

A vi­ha­ros erejű szél miatt akár mí­nusz 20 fok­nak is érez­het­jük a le­ve­gőt az or­szág­ban!

Átláthatatlan köd és fagy csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

Átláthatatlan köd és fagy csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

A mí­nu­szok­kal is meg kell küz­de­nünk a kö­vet­kező na­pok­ban.

A kö­vet­kező na­pok­ban a mí­nu­szok­kal is meg kell küz­de­nünk, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

A kö­vet­kező na­pok­ban nem sza­ba­du­lunk az eső­től és az erős szél­től. A ködös reg­gelt még rosszabb idő kö­veti.

Nem sza­ba­du­lunk az eső­től és az erős szél­től. A ködös reg­gelt még rosszabb idő kö­veti.

Kettészakad az ország, durva mínuszokkal keményít be az idő

Kettészakad az ország, durva mínuszokkal keményít be az idő

Mu­tat­juk, hol kell esőre ké­szülni.

Mu­tat­juk, hol kell esőre és vi­ha­ros szélre ké­szülni. Saj­nos ezen­túl a fa­gyok­kal is szá­molni kell.

Ez már sok: faggyal és átláthatatlan köddel ront ránk az időjárás

Ez már sok: faggyal és átláthatatlan köddel ront ránk az időjárás

Az eső is vissza­tér.

És ha mindez nem lenne elég, az eső is vissza­tér. Mu­tat­juk, hogy az or­szág mely te­rü­le­tén kell kü­lö­nö­sen ké­szülni!

Süvítő széllel érkezik a lehűlés, ebben nem lesz köszönet

Süvítő széllel érkezik a lehűlés, ebben nem lesz köszönet

A kö­vet­kező na­pok­ban a ma­i­hoz ha­sonló időre kell ké­szülni. De van még más is a me­te­o­ro­ló­gu­sok tar­so­lyá­ban!

A kö­vet­kező na­pok­ban a ma­i­hoz ha­sonló időre kell ké­szülni. De van még más is a me­te­o­ro­ló­gu­sok tar­so­lyá­ban!

Rossz hírt közölt a meteorológia: dermesztő időt sodor felénk a fagyos szél

Rossz hírt közölt a meteorológia: dermesztő időt sodor felénk a fagyos szél

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk.

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk. De mu­tat­juk, mikor jön az eny­hü­lés!

Ez fájni fog: így indítja az októbert az időjárás

Ez fájni fog: így indítja az októbert az időjárás

Fa­gyo­san indul a nap, de aztán min­den jobb lesz. Szép, őszi idő­ben bíz­ha­tunk az esős, hideg idő­já­rás előtt. Ér­de­mes még ki­hasz­nálni a nap­sü­tést.

Fa­gyo­san indul a nap, de aztán min­den jobb lesz. Szép, őszi idő­ben bíz­ha­tunk az esős, hideg idő­já­rás előtt. Ér­de­mes még ki­hasz­nálni a nap­sü­tést.

Ilyen nincs! Megint itt a fagy, ezt teszik a lakók a hidegben

Ilyen nincs! Megint itt a fagy, ezt teszik a lakók a hidegben

Idén két nap­pal ko­ráb­ban ér­kez­tek a fa­gyos­szen­tek! Olyan hideg volt, hogy sok he­lyen már teg­nap fű­teni kel­lett, ma haj­nalra pedig néhol fa­gyot jó­sol­tak!

Jégeső és fagypont alatti hőmérséklet várható hétfőn

Jégeső és fagypont alatti hőmérséklet várható hétfőn

Nem lesz derűs a hús­vét hétfő.

Nem lesz derűs a hús­vét hétfő, aki lo­csolni megy, vi­gyen es­er­nyőt!

Egy utolsót rúg belénk az időjárás, erre senki sem számított!

Egy utolsót rúg belénk az időjárás, erre senki sem számított!

Ke­mény haj­nalt ígér­nek pén­tekre.

Bár már nyi­to­gatja szár­nyait a ta­vasz, a me­te­o­ro­ló­gu­sok még ke­mény haj­nalt ígér­nek pén­tekre.

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Ri­asz­tást ka­pott az or­szág! Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Durva faggyal indul a reggel: eső és viharos szél is lesz

Durva faggyal indul a reggel: eső és viharos szél is lesz

Hűvös, esős időnk lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban hűvös, esős időnk lesz, de a hét má­so­dik fele for­du­la­tot hoz.

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni.

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni.

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

A me­te­o­ro­ló­gu­sok egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki! Nem­so­kára min­den a nya­kunkba sza­kad...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki! Nem­so­kára min­den a nya­kunkba sza­kad...

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a ri­asz­tást!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a ri­asz­tást! Vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás.

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

A der­mesztő fa­gyok ma­rad­nak...

Át­lát­ha­tat­lan köd eresz­ke­dik az or­szágra, de a der­mesztő fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk...

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Csü­tör­tö­kön ket­té­sza­kad az or­szág... Ha jót akarsz ma­gad­nak, nem ülsz au­tóba!

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést a me­te­o­ro­ló­gu­sok.

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Nem csak az ónos eső­vel kell meg­küz­de­nünk...

Rémisztő idő csap le szerdán! Nem fogsz hinni a szemednek

Rémisztő idő csap le szerdán! Nem fogsz hinni a szemednek

A me­te­o­ro­ló­gu­sok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy or­szág­szerte vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy or­szág­szerte vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás...

Tévedtek a meteorológusok: riasztó időt hoz a február

Tévedtek a meteorológusok: riasztó időt hoz a február

Ne té­ves­szen meg, hogy gyak­ran kisüt a nap, a fa­gyok­tól nem sza­ba­du­lunk!

Megdöbbentő lesz a mai időjárás: már a vészjelzést is kiadták!

Megdöbbentő lesz a mai időjárás: már a vészjelzést is kiadták!

Nap­köz­ben át­ala­kul az idő­já­rás...

Durva köd­del és ke­mény mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, de nap­köz­ben még át­ala­kul az idő­já­rás...

Pokoli idő vár ránk! A fél országra kiadták a riasztást

Pokoli idő vár ránk! A fél országra kiadták a riasztást

A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem győ­zik ki­adni a vész­jel­zé­se­ket... Sűrű, át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik az or­szágra.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem győ­zik ki­adni a vész­jel­zé­se­ket... Sűrű, át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik az or­szágra.