CÍMKE: 'fagy'

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Van­nak még jó és rossz hí­re­ink a kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Döbbenetes, csonttá fagyott Amerika

Döbbenetes, csonttá fagyott Amerika

Rend­kí­vüli hideg van Ame­ri­ká­ban. Mí­nusz 36°C-ot mér­tek.

Rend­kí­vüli hideg van Ame­ri­ká­ban. Mí­nusz 36°C-ot mér­tek szer­dán az észak-da­ko­tai Far­gó­ban, Chi­ca­gó­ban pedig mí­nusz 33-at.

FRISS HÍREK

Veszélyben vannak az utcán a hajléktalanok, van még hely a szállásokon

Veszélyben vannak az utcán a hajléktalanok, van még hely a szállásokon

Van elég fé­rő­hely, itt az idő be­menni még a na­gyobb fa­gyok előtt!

Van elég fé­rő­hely, itt az idő be­menni még a na­gyobb fa­gyok előtt!

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

Befagyott az ország és egész Európa, óriási havazás tart felénk

Újra jön a nagy hó: 5-10 centi is eshet!

A haj­nali -15 fokos hideg után sok­felé ónos eső ve­szé­lyez­teti a köz­le­ke­dést ma és hol­nap.

Kiadták a riasztást, hó és ónos eső érkezik a durva faggyal

Kiadták a riasztást, hó és ónos eső érkezik a durva faggyal

A héten igazi téli időre szá­mít­ha­tunk, ke­mény fa­gyok lesz­nek éj­je­lente. Ónos esőre és hóra is szá­mít­ha­tunk.

A héten igazi téli időre szá­mít­ha­tunk, ke­mény fa­gyok lesz­nek éj­je­lente.

Durva köd telepszik az országra, ónos eső is közeleg

Durva köd telepszik az országra, ónos eső is közeleg

Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban fa­gyos, szürke idő lesz jel­lemző az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Ónos eső és köd: mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

Ónos eső és köd: mutatjuk, hol lesz a legrosszabb a helyzet

Az utak is le­fagy­hat­nak.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a köd miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak. A kö­vet­kező na­pok­ban hideg idő lesz, az utak is le­fagy­hat­nak.

Kegyetlen időjárás lesz egész januárban

Kegyetlen időjárás lesz egész januárban, ritkán megy fagypont fölé a hőmérséklet

Vi­ha­ros szél­lel, ke­mény hi­deg­gel ér­ke­zett az új év, meg­ne­he­zítve az is­ko­la­kez­dést és a mun­kába járók dol­gát. A rossz hír az, hogy a durva idő itt marad egész ja­nu­ár­ban!

Vi­ha­ros szél­lel, ke­mény hi­deg­gel ér­ke­zett az új év, meg­ne­he­zítve az is­ko­la­kez­dést és a mun­kába járók min­den­nap­jait. A rend­kí­vül rossz hír az, hogy a durva idő itt marad egész ja­nu­ár­ban, így a fűtés számla is meg­ug­rik jócs­kán!

Ilyen szörnyűség vár ma ránk

Ilyen szörnyűség vár ma ránk

Sokan vágy­tak már rá, most végre meg­ér­ke­zett az igazi téli idő a ha­va­zás­sal. Az or­szág nagy ré­szén ma nem bújik elő a nap, és a leg­több he­lyen nap­pal is fagyni fog.

Sokan vágy­tak már rá, most végre meg­ér­ke­zett az igazi téli idő a ha­va­zás­sal. Az or­szág nagy ré­szén ma nem bújik elő a nap, és a leg­több he­lyen nap­pal is fagyni fog.

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

Nincs vége a fagyos napoknak, mutatjuk, mikor számíthatsz havazásra

A hét vé­géig nap­köz­ben is fagy­pont kö­rüli hő­mér­sék­letre kell szá­mí­tani, amit he­lyen­ként a szél még csí­pő­sebbé tesz.

Bekeményít a tél, most megjönnek az első durva fagyok is

Bekeményít a tél, most megjönnek az első durva fagyok is

Der­mesztő reg­ge­lek vár­nak.

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő reg­ge­lekre kell szá­mí­ta­nunk, de az időn­ként elő­for­duló ha­va­zás kár­pó­tol­hat. Hiába, a hét­vé­gén már de­cem­ber.

Jön a fordulat az időjárásban, eddig tart a dermesztő hideg

Jön a fordulat az időjárásban, eddig tart a dermesztő hideg

A kö­vet­kező na­pok­ban las­san el­kezd me­le­gedni az idő.

A kö­vet­kező na­pok­ban las­san el­kezd me­le­gedni az idő, addig is csak néhol lehet hó­szál­lin­gó­zásra szá­mí­tani.

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

Bekeményít az időjárás, elképesztő, mi vár ránk a következő napokban

Dur­ván be­zu­han a hő­mér­sék­let és el­ke­rül­he­tet­le­nül jön a ha­va­zás!

A hosszú és kel­le­mes ősz után itt az óri­ási for­du­lat. Dur­ván be­zu­han a hő­mér­sék­let és el­ke­rül­he­tet­le­nül jön a ha­va­zás!

Fagyos idővel köszönt be a tél, leeshet az első hó is

Fagyos idővel köszönt be a tél, leeshet az első hó is

Reg­ge­lente már rend­sze­res fa­gyokra kell szá­mí­tani, ké­sőbb pedig a csa­pa­dék is meg­ér­ke­zik.

Reg­ge­lente már rend­sze­res fa­gyokra kell szá­mí­tani, ké­sőbb pedig a csa­pa­dék is meg­ér­ke­zik.

Dermesztő hideggel indulnak a reggelek, mutatjuk, mikor esik először hó

Dermesztő hideggel indulnak a reggelek, mutatjuk, mikor esik először hó

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre ke­vésbé me­leg­szik fel a le­vegő, sőt hét­vé­gén akár ha­va­zás is lehet.

Ennyivel löki meg a rezsit a hirtelen jött hideg

Ennyivel löki meg a rezsit a hirtelen jött hideg

A kar­ban­tar­tás díja is emel­ke­dett.

Sok csa­lád­ban és tár­sas­ház­ban heves vi­tá­kat foly­tat­nak a lakók: kell-e fű­teni a hir­te­len jött hi­deg­ben, vagy ráér­nek még vele pár hó­na­pot?

Nyakunkon a tél, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Nyakunkon a tél, rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

A kö­vet­kező na­pok­ban már fel kell ké­szülni a haj­nali mí­nu­szokra, és nap­köz­ben sem lesz sok­kal jobb a hely­zet.

Elképesztő fotót kaptunk, holttesttől rettegnek a járókelők Budapesten

Elképesztő fotót kaptunk, holttesttől rettegnek a járókelők Budapesten

Me­g­ijed­tek a já­ró­ke­lők Bu­da­pes­ten, töb­ben is azt ál­lít­ják, hogy egy holt­tes­tet lát­tak a Nyu­gati tér­nél.

Dermesztő hírt közölt a meteorológia, máris jönnek a fagyok

Dermesztő hírt közölt a meteorológia, máris jönnek a fagyok

Pil­la­na­tok alatt for­dult át nyári idő­já­rás őszivé. A hideg idő­ben az erős szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Pil­la­na­tok alatt for­dult át nyári idő­já­rás őszivé. A hideg idő­ben az erős szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Megérkezett az előrejelzés: ekkortól számíthatunk melegedésre

Megérkezett az előrejelzés: ekkortól számíthatunk melegedésre

Még egy ki­csit várni kell az igazi ta­vaszra, de las­san eny­hülni kezd az idő, bár még pár napig a reg­geli fa­gyo­kat el kell vi­sel­nünk.

Továbbra sem kímél az időjárás, mutatjuk, milyen meglepetést tartogat

Továbbra sem kímél az időjárás, mutatjuk, milyen meglepetést tartogat

Az igazi ta­vasz még ezen a héten sem ér­ke­zik meg, sőt van, ahol hó­fú­vásra kell szá­mí­tani.

Se bugyi, se más: a fagyban is anyaszült meztelenül illegeti magát a dögös modell

Se bugyi, se más: a fagyban is anyaszült meztelenül illegeti magát a dögös modell

Semmi sem ret­tent­heti el kü­lö­nös és egy­ben szexi hob­bi­já­tól.

Semmi sem ret­tent­heti el kü­lö­nös és egy­ben szexi hob­bi­já­tól.

Fagyott esővel jön a hó és a baljós ónos eső, erre készülj

Fagyott esővel jön a hó és a baljós ónos eső, erre készülj

A tél ismét ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het. Mu­tat­juk, mi­lyen időre szá­mít­hatsz!

A tél ismét ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het. Mu­tat­juk, mi­lyen időre szá­mít­hatsz!

Vészjelzést kapott az ország: hófúvással jön a durva ónos eső

Vészjelzést kapott az ország: hófúvással jön a durva ónos eső

Több fron­ton támad az idő­já­rás!

Saj­nos még min­dig nem sza­ba­du­lunk a der­mesztő tél­től. Ez­út­tal több fron­ton támad az idő­já­rás!

Nem kegyelmez a rettentő hideg, de jövő héten már reménykedhetünk

Nem kegyelmez a rettentő hideg, de jövő héten már reménykedhetünk

Hét­főn még ke­mény mí­nu­szok lesz­nek, kedd­től már jön az eny­hü­lés.

Bár va­sár­nap és hét­főn még ke­mény mí­nu­szok lesz­nek, kedd­től már jön az eny­hü­lés.

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb fagy jön!

Szibériai hideg zúdul Európára, minden eddiginél nagyobb fagy jön!

A szo­ká­sos­nál akár négy-nyolc fok­kal is hi­de­gebb lesz.

A szo­ká­sos­nál akár négy-nyolc fok­kal is hi­de­gebb lesz, éj­je­lente -10-15 fok is lehet.

Fordulatot hoz a tél, összecsapnak az elemek

Fordulatot hoz a tél, összecsapnak az elemek

Erre ké­szülj!

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Minden a nyakunkba szakad hétvégén, mutatjuk a rizikós területeket

Minden a nyakunkba szakad hétvégén, mutatjuk a rizikós területeket

A kö­vet­kező na­pok­ban még min­dig el­ered­het a hó, de néhol havas esőre kell ké­szülni.

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Az első ta­va­szi hét­vé­gére egy­előre még várni kell, csú­nya idő­vel bú­csú­zik a tél.

Az első ta­va­szi hét­vé­gére egy­előre még várni kell, csú­nya idő­vel bú­csú­zik a tél.

Bekeményít az időjárás, dermesztő hideggel indul a hét

Bekeményít az időjárás, dermesztő hideggel indul a hét

A mai nap­ban nem lesz kö­szö­net: a csí­pős, fa­gyos reg­gelt sok he­lyen ha­va­zás váltja, es­tére pedig meg­ér­ke­zik a köd is.

A mai nap­ban nem lesz kö­szö­net: a csí­pős, fa­gyos reg­gelt sok he­lyen ha­va­zás váltja, es­tére pedig meg­ér­ke­zik a köd is.

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét fagyra kell ké­szülni, rá­adá­sul még havas eső­vel is ta­lál­koz­ha­tunk.

Nem tudott tovább várni a mentőkre, az út szélén, fagyban szült meg egy nő

Nem tudott tovább várni a mentőkre, az út szélén, fagyban szült meg egy nő

A fi­a­tal pár nem tu­dott mit tenni: a kis­mama a hi­deg­ben, le­te­rí­tett ru­hákra szülte meg a kis­ba­bá­ját.

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás. Jó hír vi­szont, hogy gyak­ran elő­bú­jik a nap!

Megőrült az időjárás, jön az év lehűlése

Megőrült az időjárás, jön az év lehűlése

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre der­mesz­tőbb időre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre der­mesz­tőbb időre kell ké­szülni. A hótól és a szél­től sem sza­ba­du­lunk!

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

A borús idő­höz pára és köd is tár­sul hét­vé­gén.

A borús idő­höz pára és köd is tár­sul hét­vé­gén. A vi­ha­ros szél pedig csak még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Magyarországon nem tilos, Ausztriában durván levesznek érte

Magyarországon nem tilos, Ausztriában durván levesznek érte

Né­hány perc elő­fű­tés­sel sok­kal él­vez­he­tőbb egy autó utas­tere. De vajon jó ötlet-e já­ratni a mo­tort?

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Kiadták a riasztást: veszélyes ónos esővel jön a dermesztő hideg

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon!

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon! Saj­nos a hótól és az erős szél­től sem sza­ba­du­lunk a mí­nu­szok­ban.

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Most meg­mu­tatja igazi arcát az idő­já­rás, és ebben saj­nos nem lesz kö­szö­net. Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Most meg­mu­tatja igazi arcát az idő­já­rás, és ebben saj­nos nem lesz kö­szö­net. Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Elképesztő felvételek érkeztek, ezt teszi az állatokkal az ítéletidő

Elképesztő felvételek érkeztek, ezt teszi az állatokkal az ítéletidő

Van­nak olyan ál­la­tok, ame­lyek nem bír­ják a hi­de­get, így ha le­csap a zi­mankó, bajuk eshet.

Van­nak olyan ál­la­tok, ame­lyek nem bír­ják a hi­de­get, így ha le­csap a zi­mankó, bajuk eshet.

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Kegyetlen fordulattal zárja az évet az időjárás, durva napok jönnek

Az év utolsó nap­jain hideg, esős időre kell szá­mí­tani, he­lyen­ként ónos eső is eshet.

Bekeményít a tél, jönnek az eddigi legdurvább mínuszok

Bekeményít a tél, jönnek az eddigi legdurvább mínuszok

Na­gyon vi­gyázz!

Na­gyon vi­gyázz! A párás, ködös reg­ge­lek ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het­nek a köz­le­ke­dés­ben.

Lajcsi menti meg a fagytól a nehéz sorsú színészt

Lajcsi menti meg a fagytól a nehéz sorsú színészt

A ze­nész la­punk­ból ér­te­sült, hogy az is­mert szí­nész tü­zelő nél­kül ma­radt té­lire, így egy ba­rát­já­val azon­nal szer­vez­kedni kez­dett.

A ze­nész la­punk­ból ér­te­sült, hogy az is­mert szí­nész tü­zelő nél­kül ma­radt té­lire, így egy ba­rát­já­val azon­nal szer­vez­kedni kez­dett. Ak­ci­ó­juk ered­mé­nye­kép­pen pedig nem­csak tű­zifa, de vi­ta­mi­nok és éle­lem is kerül a nép­szerű szín­mű­vész ott­ho­nába.

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

A kö­vet­kező na­pok­ban be­ke­mé­nyít az idő­já­rás, és a hi­deg­ben sok esőre és hóra is ké­szülni kell.

Be­ke­mé­nyít az idő­já­rás, és a hi­deg­ben sok esőre és hóra is ké­szülni kell.

Kiadták a riasztást: dermesztő faggyal jön az év lehűlése

Kiadták a riasztást: dermesztő faggyal jön az év lehűlése

Hónál és szél­nél is rosszabb kö­ze­leg...

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hóval és az erős szél­lel kell meg­küz­de­nünk. Saj­nos, még ezek­nél is rosszabb me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség vár ránk.

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Kegyetlen hidegfront tart Magyarország felé, csak 24 óra a haladék

Akár -10, -15 fokos fa­gyo­kat is hoz­hat­nak de­cem­ber első éj­sza­kái a de­rült, vas­ta­gabb hóval bo­rí­tott tá­ja­kon!

Hó lepi el az országot, egyre kegyetlenebb fagyok jönnek

Hó lepi el az országot, egyre kegyetlenebb fagyok jönnek

Rossz hí­re­ket kö­zölt a me­te­o­ro­ló­gia. A kö­vet­kező na­pok­ban a der­mesztő hi­de­gen kívül a hóval és szél­lel is meg kell küz­de­nünk.

Rossz hí­re­ket kö­zölt a me­te­o­ro­ló­gia. A kö­vet­kező na­pok­ban a der­mesztő hi­de­gen kívül a hóval és szél­lel is meg kell küz­de­nünk.

Átláthatatlan köd és fagy csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

Átláthatatlan köd és fagy csap le az országra, mutatjuk a veszélyzónákat

A mí­nu­szok­kal is meg kell küz­de­nünk a kö­vet­kező na­pok­ban.

A kö­vet­kező na­pok­ban a mí­nu­szok­kal is meg kell küz­de­nünk, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Riasztó jóslat: képtelen idő tör be az országba hajnalban, erre készülj

Riasztó jóslat: képtelen idő tör be az országba hajnalban, erre készülj

A hét má­so­dik fe­lé­ben a faggyal és az eső­vel is meg kell bir­kóz­nunk.

A hét má­so­dik fe­lé­ben a faggyal és az eső­vel is meg kell bir­kóz­nunk.

Ezért érzed különösen hidegnek az időt - most igazán beköszönt a tél

Ezért érzed különösen hidegnek az időt - most igazán beköszönt a tél

A vi­ha­ros erejű szél miatt akár mí­nusz 20 fok­nak is érez­het­jük a le­ve­gőt az or­szág­ban!

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

Jön a szél és az eső!

A kö­vet­kező na­pok­ban nem sza­ba­du­lunk az eső­től és az erős szél­től. A ködös reg­gelt még rosszabb idő kö­veti.

Süvítő széllel érkezik a lehűlés, ebben nem lesz köszönet

Süvítő széllel érkezik a lehűlés, ebben nem lesz köszönet

De van még meg­le­pe­té­sünk!

A kö­vet­kező na­pok­ban a ma­i­hoz ha­sonló időre kell ké­szülni. De van még más is a me­te­o­ro­ló­gu­sok tar­so­lyá­ban!

Ez fájni fog: így indítja az októbert az időjárás

Ez fájni fog: így indítja az októbert az időjárás

Fa­gyo­san indul a nap.

Fa­gyo­san indul a nap, de aztán min­den jobb lesz.

Kettészakad az ország, durva mínuszokkal keményít be az idő

Kettészakad az ország, durva mínuszokkal keményít be az idő

Mu­tat­juk, hol kell esőre és vi­ha­ros szélre ké­szülni. Saj­nos ezen­túl a fa­gyok­kal is szá­molni kell.

Mu­tat­juk, hol kell esőre és vi­ha­ros szélre ké­szülni. Saj­nos ezen­túl a fa­gyok­kal is szá­molni kell.

Ez már sok: faggyal és átláthatatlan köddel ront ránk az időjárás

Ez már sok: faggyal és átláthatatlan köddel ront ránk az időjárás

Az eső is vissza­tér.

És ha mindez nem lenne elég, az eső is vissza­tér. Mu­tat­juk, hogy az or­szág mely te­rü­le­tén kell kü­lö­nö­sen ké­szülni!

Rossz hírt közölt a meteorológia: dermesztő időt sodor felénk a fagyos szél

Rossz hírt közölt a meteorológia: dermesztő időt sodor felénk a fagyos szél

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk. De mu­tat­juk, mikor jön az eny­hü­lés!

Jégeső és fagypont alatti hőmérséklet várható hétfőn

Jégeső és fagypont alatti hőmérséklet várható hétfőn

Nem lesz derűs a hús­vét hétfő, aki lo­csolni megy, vi­gyen es­er­nyőt!

Nem lesz derűs a hús­vét hétfő, aki lo­csolni megy, vi­gyen es­er­nyőt!

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Ro­má­ni­á­ban ret­te­ne­tes fagy van.

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Durva faggyal indul a reggel: eső és viharos szél is lesz

Durva faggyal indul a reggel: eső és viharos szél is lesz

Hűvös, esős időnk lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban hűvös, esős időnk lesz, de a hét má­so­dik fele for­du­la­tot hoz.

Egy utolsót rúg belénk az időjárás, erre senki sem számított!

Egy utolsót rúg belénk az időjárás, erre senki sem számított!

Bár már nyi­to­gatja szár­nyait a ta­vasz, a me­te­o­ro­ló­gu­sok még ke­mény haj­nalt ígér­nek pén­tekre.

Bár már nyi­to­gatja szár­nyait a ta­vasz, a me­te­o­ro­ló­gu­sok még ke­mény haj­nalt ígér­nek pén­tekre.

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni. A fel­hők mel­lett a köd is meg­ke­se­ríti a hét­kez­dést.

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni. A fel­hők mel­lett a köd is meg­ke­se­ríti a hét­kez­dést.

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

Egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki! Nem­so­kára min­den a nya­kunkba sza­kad...

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás.

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Ri­asz­tást ka­pott az or­szág! Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést a me­te­o­ro­ló­gu­sok.

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Nem csak az ónos eső­vel kell meg­küz­de­nünk...

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

Át­lát­ha­tat­lan köd eresz­ke­dik az or­szágra, de a der­mesztő fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk...

Csü­tör­tö­kön át­lát­ha­tat­lan köd eresz­ke­dik az or­szágra, de a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint a der­mesztő fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk...

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Csü­tör­tö­kön ket­té­sza­kad az or­szág... Ha jót akarsz ma­gad­nak, nem ülsz au­tóba!

Rémisztő idő csap le szerdán! Nem fogsz hinni a szemednek

Rémisztő idő csap le szerdán! Nem fogsz hinni a szemednek

Vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy or­szág­szerte vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás...

Pokoli idő vár ránk! A fél országra kiadták a riasztást

Pokoli idő vár ránk! A fél országra kiadták a riasztást

Át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik ránk.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem győ­zik ki­adni a vész­jel­zé­se­ket... Sűrű, át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik az or­szágra.

Tévedtek a meteorológusok: kínzóan átalakul a hétvégi időjárás

Tévedtek a meteorológusok: kínzóan átalakul a hétvégi időjárás

Ez a hét­vége nem sok jót tar­to­gat az idő­já­rás szem­pont­já­ból... Nem sok a ha­la­dék, le­csap a tél!

Tévedtek a meteorológusok: riasztó időt hoz a február

Tévedtek a meteorológusok: riasztó időt hoz a február

Ne té­ves­szen meg, hogy gyak­ran kisüt a nap, a fa­gyok­tól nem sza­ba­du­lunk!

Ne té­ves­szen meg, hogy gyak­ran kisüt a nap, a fa­gyok­tól nem sza­ba­du­lunk!

Megdöbbentő lesz a mai időjárás: már a vészjelzést is kiadták!

Megdöbbentő lesz a mai időjárás: már a vészjelzést is kiadták!

Nap­köz­ben át­ala­kul az idő­já­rás...

Durva köd­del és ke­mény mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, de nap­köz­ben még át­ala­kul az idő­já­rás...

Rendkívüli időjárás érkezik: kiadták a riasztást a fél országra!

Rendkívüli időjárás érkezik: kiadták a riasztást a fél országra!

A der­mesztő mí­nu­szok­tól egy­előre nem sza­ba­du­lunk, de for­du­la­tot hoz az idő­já­rás!

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Ennek nem fogsz örülni. Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Durva lehűlés csap le az országra: újra megkínoz minket a fagy

Durva lehűlés csap le az országra: újra megkínoz minket a fagy

Az enyhe hét­vége után hi­deg­gel kö­szönt min­ket a hét.

Az enyhe hét­vége után hi­deg­gel kö­szönt min­ket a hét, így pedig még ne­he­zebb el­vi­selni a hét­főt...

Ezért nem lesz víz a lakásodban

Ezért nem lesz víz a lakásodban

Ren­ge­teg a cső­tö­rés a hideg miatt. Az ol­va­dás­kor még több a kár­eset.

Ren­ge­teg a cső­tö­rés a hideg miatt. Gon­dol­tad volna, hogy az ol­va­dás­kor még több a kár­eset, mint ami­kor fagy?

Még durvábban megkínoz minket a fagy, itt csap le az extrém hideg

Még durvábban megkínoz minket a fagy, itt csap le az extrém hideg

Több me­gyére is ri­asz­tást adtak ki az ext­rém hideg miatt. Egyes he­lye­ken akár mí­nusz 20 fok­nál is hi­de­gebb lesz!

Itt a vége - eddig tartott a korai tavasz! Újra támad a tél!

Itt a vége - eddig tartott a korai tavasz! Újra támad a tél!

Özön­víz után jön­nek ismét a mí­nu­szok. Még nem ve­het­jük elő a ta­va­szi ka­bá­tot.

Özön­víz után jön­nek ismét a mí­nu­szok. Még nem ve­het­jük elő a ta­va­szi ka­bá­tot.

Kegyetlen csavar az időjárásban: durva veszélyre figyelmeztetnek!

Kegyetlen csavar az időjárásban: durva veszélyre figyelmeztetnek!

Der­mesztő hét­vé­gére ké­szülj! A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a vész­jel­zést...

Der­mesztő hét­vé­gére ké­szülj! A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a vész­jel­zést...

Durva világ jön: ekkor ér ide a fagyos légáramlat

Durva világ jön: ekkor ér ide a fagyos légáramlat

Ebben nem lesz kö­szö­net.

Hiába van oda­kint der­mesz­tően hideg, a le­vegő még ennél is to­vább hűl... Ebben aztán nem lesz kö­szö­net!

Riasztást adtak ki: itt teremthet vészhelyzeteket az időjárás

Riasztást adtak ki: itt teremthet vészhelyzeteket az időjárás

To­vábbra is szá­mol­nunk kell a der­mesztő mí­nu­szok­kal. A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem sok jót ígér­nek...

Kiadták a vészjelzést: hihetetlen tempóban hűl le a levegő

Kiadták a vészjelzést: hihetetlen tempóban hűl le a levegő

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már a má­sod­fokú ri­asz­tást is ki­ad­ták! Faggyal és köd­del indul a reg­gel...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már a má­sod­fokú ri­asz­tást is ki­ad­ták! Faggyal és köd­del indul a reg­gel...