CÍMKE: 'évértékelő'

Orbán: A magyarok ismét hisznek a jövőjükben

Orbán: A magyarok ismét hisznek a jövőjükben

Orbán Vik­tor meg­tar­totta 21. év­ér­té­ke­lő­jét a Vár­kert Ba­zár­ban. A mi­nisz­ter­el­nök úgy fo­gal­ma­zott: nem­ze­tünk tíz év alatt talpra állt.

Orbán Vik­tor meg­tar­totta 21. év­ér­té­ke­lő­jét a Vár­kert Ba­zár­ban. A mi­nisz­ter­el­nök úgy fo­gal­ma­zott: nem­ze­tünk tíz év alatt talpra állt és vissza­vette a sorsa fe­letti ren­del­ke­zés jogát.

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

Évér­té­ke­lést tar­tott.

A rap­per nem tit­kolja, nem min­dig volt szá­mára könnyű a 2018-as év: édes­anyja mel­lett egy ba­rá­tot is el­ve­szí­tett.

Orbán Viktor február 10-én értékeli az elmúlt évet

Orbán Viktor február 10-én értékeli az elmúlt évet

A Ma­gyar Idők ér­te­sü­lése sze­rint Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök feb­ruár 10-én a Vár­kert Ba­zár­ban tartja meg be­szé­dét.

A Ma­gyar Idők ér­te­sü­lése sze­rint Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök feb­ruár 10-én a Vár­kert Ba­zár­ban tartja meg az 1999-ben meg­ho­no­sí­tott ese­ményt. A téma töb­bek kö­zött a csa­lá­dok tá­mo­ga­tása ér­de­ké­ben ho­zott újabb lé­pés­cso­mag lesz, de vár­ha­tóan szó lesz a mig­rá­ci­ó­ról és az EP-vá­lasz­tási kam­pány­ról is.

Telt ház, rengeteg fiatal Orbán Viktor évértékelőjén

Telt ház, rengeteg fiatal Orbán Viktor évértékelőjén

Egy gom­bos­tűt nem le­he­tett le­ej­teni a hu­sza­dik év­ér­té­ke­lőn.

Figyelmeztetnek a mentősök, ilyen lesz az éjszaka idén szilveszterkor

Figyelmeztetnek a mentősök, ilyen lesz az éjszaka idén szilveszterkor

El­hi­va­tott és tar­tós munka fo­lyik a men­tők meg­újí­tá­sáért.

El­hi­va­tott és tar­tós munka fo­lyik a men­tők meg­újí­tá­sáért: idén két­ezer si­ke­res új­ra­élesz­tést vé­gez­tek, és 1,2 mil­lió em­ber­nek nyúj­tot­tak se­gít­sé­get.

Orbán: Öt nagy támadás indult Magyarország ellen

Orbán: Öt nagy támadás indult Magyarország ellen

Dé­lu­tán 3-kor év­ér­té­kelő.

Hu­sza­dik al­ka­lom­mal tart ma év­ér­té­ke­lőt Orbán Vik­tor. A mi­nisz­ter­el­nök a Vár­kert Ba­zár­ban mondja el be­szé­dét dél­után három óra­kor.