Menekülnie kellett, megdobálták a Chelsea tulajdonosát

Menekülnie kellett, megdobálták a Chelsea tulajdonosát

A Chel­sea 4-1-re verte az Ar­se­nalt a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga dön­tő­jé­ben.

Totális botrány Bakuban, mindenkit átvertek az Európa-liga döntőjén

Totális botrány Bakuban, mindenkit átvertek az Európa-liga döntőjén

Óri­á­sit égett az UEFA. Ka­mu­han­gu­lat, be­csa­pott szur­ko­lók, mél­tat­lan búcsú a csúcs­meccsen.

Botrány, a Chelsea trénere máris otthagyta a csapatot

Botrány, a Chelsea trénere máris otthagyta a csapatot

Bal­hé­val me­le­gí­tett az Ar­se­nal el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-liga-dön­tőre a Chel­sea.

Bal­hé­val me­le­gí­tett az Ar­se­nal el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-liga-dön­tőre a Chel­sea.

Dráma az NB I-ben, eldőlt három csapat sorsa

Dráma az NB I-ben, eldőlt három csapat sorsa

Tisz­tá­zó­dott az eu­ró­pai ku­pa­sze­rep­lés és a ki­esés kér­dése is az iz­gal­mas zá­ró­for­du­ló­ban.

Tisz­tá­zó­dott az eu­ró­pai ku­pa­sze­rep­lés és a ki­esés kér­dése is az iz­gal­mas zá­ró­for­du­ló­ban.

Kiakadtak a politikusok, ilyen még sosem volt az európai fociban

Kiakadtak a politikusok, ilyen még sosem volt az európai fociban

Más­fél hét­tel a nagy meccs előtt durva vál­to­zást kö­ve­tel­nek.

Más­fél hét­tel a nagy meccs előtt durva vál­to­zást kö­ve­tel­nek.

Hihetetlen dolog történt, ilyet még nem látott a sportvilág

Hihetetlen dolog történt, ilyet még nem látott a sportvilág

Ko­ráb­ban ilyenre nem volt példa.

Az angol fut­ball­csa­pa­tok idén ki­sa­já­tí­tot­ták az eu­ró­pai ku­pa­dön­tő­ket. Ko­ráb­ban ilyenre nem volt példa.

Détári Lajos csak a csodában bízik

Détári Lajos csak a csodában bízik

Így látja Döme a foci vál­to­zá­sát, a kü­lönb­sé­ge­ket az ő kor­szaka és a mo­dern fut­ball kö­zött. Ki­tért a fi­ze­té­sekre is. Esélyt la­tol­ga­tott az Eu­rópa-liga lon­doni elő­dön­tője előtt.

Így látja Döme a foci vál­to­zá­sát, a kü­lönb­sé­ge­ket az ő kor­szaka és a mo­dern fut­ball kö­zött. Ki­tért a fi­ze­té­sekre is. Esélyt la­tol­ga­tott az Eu­rópa-liga lon­doni elő­dön­tője előtt.

Hadüzenet a magyar fociban, riválisa szólt be a Fradinak

Hadüzenet a magyar fociban, riválisa szólt be a Fradinak

Úgy tűnik, a Fe­renc­vá­ros­nak még szok­nia kell azt a ter­he­lést, ami­vel a nem­zet­közi ku­pa­sze­rep­lés jár.

Eljött a nagy nap: sztárcsapat ellen játszik a magyar foci reménysége

Eljött a nagy nap: sztárcsapat ellen játszik a magyar foci reménysége

Vá­lo­ga­tott meg­hívó után még ez is! Szo­bosz­lai Do­mi­nik kezdő lesz a Na­poli el­leni Eu­rópa-liga vissza­vá­gón.

Maguknak köszönhetik: súlyos csapás érte a világ legjobb futballistáit

Maguknak köszönhetik a bajt: súlyos csapás érte a világ legjobb futballistáit

Paul Pog­báék heti fi­ze­té­sét 25 szá­za­lék­kal meg­vág­ják.

Paul Pog­báék heti fi­ze­té­sét ala­po­san meg­nyir­bál­ják. 25 szá­za­lék­kal kap­hat­nak ke­ve­seb­bet he­tente. Ez az ára annak, hogy a Man­ches­ter Uni­ted a kö­vet­kező sze­zon­ban nem in­dul­hat a BL-ben.

Visszatér Kassai Viktor, Spanyolországban vezet fontos meccset

Visszatér Kassai Viktor, Spanyolországban vezet fontos meccset

Három mér­kő­zést ka­pott idén a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don.

Három mér­kő­zést ka­pott idén a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don.

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

Nemzetközi botrány a Vidi-Chelsea meccs után, nyomoz az UEFA

Sú­lyos bün­te­tés lehet a vége.

An­ti­sze­mita rig­mu­sok hal­lat­szot­tak az angol szur­ko­lók szek­to­rá­ból. A sztár­klub el­ha­tá­ro­ló­dott a tör­tén­tek­től, de sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat.

Régi ismerős lesz fontos szereplő a Vidi El-mérkőzésén

Régi ismerős lesz fontos szereplő a Vidi El-mérkőzésén

Csü­tör­tö­kön dől el a to­vább­ju­tás.

Ma­ce­dón já­ték­ve­zető fújja majd a sípot a csü­tör­töki Vidi-Chel­sea ta­lál­ko­zón. Ko­ráb­ban két­szer is ve­ze­tett már mér­kő­zést a fe­hér­vá­ri­ak­nak.

Fejlemény a Vidi-Chelsea meccs nagy botrányában

Fejlemény a Vidi-Chelsea meccs nagy botrányában

Ebből sú­lyos bün­te­tés lesz! El­is­merte az UEFA, hogy vizs­gá­ló­dik a Gro­u­pama Aré­ná­ban tör­tén­tek miatt.

Ebből sú­lyos bün­te­tés lesz! El­is­merte az UEFA, hogy vizs­gá­ló­dik a Gro­u­pama Aré­ná­ban tör­tén­tek miatt.

Az év meccse vár a Vidire, összejöhet a bravúr a Chelsea ellen?

Az év meccse vár a Vidire, összejöhet a bravúr a Chelsea ellen?

Pi­hen­het­nek a lon­do­niak sztár­jai a fe­hér­vá­riak ellen.

A Chel­sea ve­ze­tő­edzője, Ma­u­ri­zio Sarri szinte biz­to­san pi­hen­teti majd leg­na­gyobb sztár­jait a MOL Vidi FC szem­pont­já­ból sors­döntő lab­da­rúgó Eu­rópa-liga mér­kő­zé­sen.

Van remény, az év meccse vár a Vidire

Van remény, az év meccse vár a Vidire

A várt­nál ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak a fe­hér­vári fo­cis­ták.

A várt­nál ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak a fe­hér­vári fo­cis­ták, de szó sincs arról, hogy ne le­hetne to­vább­jutni.

Magyar siker az Európa-ligában, a Vidinek is maradt még egy esélye

Magyar siker az Európa-ligában, a Vidinek is maradt még egy esélye

Kádár Tamás már to­vább­ju­tott az egye­nes ki­esé­ses sza­kaszba, a fe­hér­vá­riak vi­szont nem éltek az első le­he­tő­sé­gük­kel.

Megmondták a tutit a Vidi sztárjai

Megmondták a tutit a Vidi sztárjai, erre mindenki felkapta a fejét

Szi­por­kázó nyi­lat­ko­za­to­kat adtak a ma­gyar fut­bal­lis­ták.

Ko­vács Ist­ván és Ko­vá­csik Ádám vic­ces ked­vé­ben volt a PAOK el­leni győz­tes meccs után.

Görög pap szurkolt a Vidi ellenfelének az Európa-ligában

Görög pap szurkolt a Vidi ellenfelének az Európa-ligában

Hrisz­tosz atya igazi ultra.

Hrisz­tosz atya igazi ultra. Ugrál, or­di­bál, gö­rög­tü­zet gyújt a PAOK ke­mény­mag­já­ban. Hite sze­rint a rossz hírük miatt ret­te­gett druk­ke­rek nem is olyan rosszak.

Rá sem lehet ismerni a Ferencváros otthonára

Rá sem lehet ismerni a Fradi otthonára

A Vidi miatt ka­pott kü­lön­le­ges dísz­vi­lá­gí­tást a Gro­u­pama Aréna. Csü­tör­tök este is piros-kék­ben pom­pá­zik majd a bu­da­pesti sta­dion.

A Vidi miatt ka­pott kü­lön­le­ges dísz­vi­lá­gí­tást a Gro­u­pama Aréna. Csü­tör­tök este is piros-kék­ben pom­pá­zik majd a bu­da­pesti sta­dion.

Meccslabda a Vidinél: ezért ugorhat továbbjutó helyre a magyar bajnok

Meccslabda a Vidinél: ezért ugorhat továbbjutó helyre a magyar bajnok

Óri­ási le­he­tő­ség az El-ben. Ne le­gyünk kis­hi­tűek, so­rol­juk az ér­ve­ket a ma­gyar fo­ci­csa­pat mel­lett.

Félelmetes videóval üzent a magyaroknak a Vidi ellenfele

Félelmetes videóval üzent a magyaroknak a Vidi ellenfele

A PAOK ult­rái Bu­da­pestre is el­jön­nek.

A PAOK ult­rái Cseh­or­szág­ban han­gol­tak a csü­tör­töki Eu­rópa-liga meccsre. A han­gu­latra biz­tos nem lesz pa­nasz a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Ez ám a siker, magyarokat dicsér az angol sajtó

Ez ám a siker, magyarokat dicsér az angol sajtó

Nem ma­radt vissz­hang nél­kül a jó tel­je­sít­mény. Na­gyon meg­ne­he­zí­tette a Chel­sea dol­gát a ma­gyar baj­nok.

El­is­me­rés a Vi­di­nek. Nem ma­radt vissz­hang nél­kül a jó tel­je­sít­mény. Na­gyon meg­ne­he­zí­tette a Chel­sea dol­gát a ma­gyar baj­nok.

Fura nyilatkozatok hangzottak el a Vidi-meccs után

Fura nyilatkozatok hangzottak el a Vidi-meccs után

Nem ér­tett egyett edző­jé­vel Ko­vács.

Nem ér­tett egyett edző­jé­vel Ko­vács "Kis­kokó" Ist­ván. Me­zőny­ben tény­leg jó volt a ma­gyar baj­nok já­téka, de a két kapu kö­ze­lé­ben...

Kiborult Lazovics, ezért lép le a Viditől a csapat sztárja

Kiborult Lazovics, ezért lép le a Viditől a csapat sztárja

Össze­ve­szett a tu­laj­do­nos­sal a csa­tár.

A szerb csa­tár ál­lí­tó­lag össze­ve­szett a tu­laj­do­nos­sal, aki na­gyon meg­ha­ra­gu­dott a dél­szláv já­té­ko­sa­ira a hét­végi baj­noki meccs után.

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

Fon­tos köz­le­ményt adott ki az UEFA. Fo­ko­za­tos re­for­mok­ról dön­töt­tek. A mi­e­in­ket is érin­tik a sport­ág­ban ter­ve­zett fej­lesz­té­sek.

Fon­tos köz­le­ményt adott ki az UEFA. Fo­ko­za­tos re­for­mok­ról dön­töt­tek. A mi­e­in­ket is érin­tik a sport­ág­ban ter­ve­zett fej­lesz­té­sek.

Megerősítették a hírt: sokkoló bejelentést tett az NB I sztárja

Megerősítették a hírt: sokkoló bejelentést tett az NB I sztárja

Nem kacsa, tény­leg így dön­tött az Eu­rópa-li­gára ké­szülő baj­nok­csa­pat leg­ne­ve­sebb já­té­kosa.

Nem kacsa, tény­leg így dön­tött az Eu­rópa-li­gára ké­szülő baj­nok­csa­pat leg­ne­ve­sebb já­té­kosa.

Ömlött a vér, kegyetlenül elbántak a bíróval Ausztriában

Ömlött a vér, kegyetlenül elbántak a bíróval Ausztriában

Sö­rös­po­hár­ral tá­madt egy szur­koló.

Graz­ban sö­rös­po­hár­ral dob­ták fejbe a part­jel­zőt, aki azon­nal el­te­rült a föl­dön. A meccset is félbe kel­lett sza­kí­tani, az ügy­nek biz­to­san lesz foly­ta­tása.

Csodával búcsúzott a magyar szövetségi kapitány

Csodával búcsúzott a magyar szövetségi kapitány

Marco Rossi nagy győ­zel­met ara­tott.

Marco Rossi eu­fo­ri­kus győ­zel­met ün­ne­pel­he­tett a já­té­ko­sa­i­val. Egy da­ra­big most biz­to­san nem fog le­ülni a DAC kis­pad­jára.

Hogyan fér be Dzsudzsák a főtáblás Vidibe?

Hogyan fér be Dzsudzsák a főtáblás Vidibe?

A fe­hér­vári ku­pa­si­ker után Ni­ko­lics edző a ki­sze­mel­tek­ről szólva kö­rül­írta a ma­gyar sztárt.

Most már van esély a ha­za­té­ré­sére. A fe­hér­vári ku­pa­si­ker után Ni­ko­lics edző a ki­sze­mel­tek­ről szólva kö­rül­írta a ma­gyar sztárt.

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Négy­ből három ku­pa­csa­pa­tunk vette az első aka­dályt. Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet. Csak a Fradi esett ki rög­tön.

Négy­ből három ku­pa­csa­pa­tunk vette az első aka­dályt. Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet. Csak a Fradi esett ki rög­tön.

Furcsa dolog történt a magyar focicsapattal a reptéren

Furcsa dolog történt a magyar focicsapattal a reptéren

Nehéz dolga lesz az Új­pest­nek az Eu­rópa-liga mér­kő­zé­sen. Ti­zen­négy me­zőny­já­té­kosa ma­radt a lila-fe­hé­rek­nek.

Nehéz dolga lesz az Új­pest­nek az El-mér­kő­zé­sen. Ti­zen­négy me­zőny­já­té­kosa ma­radt a lila-fe­hé­rek­nek.

Meglepetés, hazatér Magyarországra a világvándor

Meglepetés, hazatér Magyarországra a világvándor

Csak az rej­tély, med­dig marad.

13 év után ját­szik újra ma­gyar csa­pa­tá­ban a sok­szo­ros vá­lo­ga­tott fo­cista. Csak az rej­tély, med­dig marad.

Utcai harcok, füstbombák robbantak a döntő árnyékában

Utcai harcok, füstbombák robbantak a döntő árnyékában

Nem csak a lab­da­rú­gás­ról szólt a lyoni Eu­rópa-liga döntő. Utcai össze­csa­pá­sok bor­zol­ták a ke­dé­lye­ket.

Érzelmes búcsú, könnyeivel küszködött a legendás sztáredző

Érzelmes búcsú, könnyeivel küszködött a legendás sztáredző

Wen­ger na­gyon akarta a győ­zel­met.

Wen­ger­nek nem si­ke­rült dön­tőbe vin­nie az Ar­se­nalt az Eu­rópa-li­gá­ban, ez na­gyon fájt neki.

Óriási a tét, az év meccsére készül Gulácsi

Óriási a tét, az év meccsére készül Gulácsi

Újabb nagy skal­pot sze­rez­het.

Ezt várja a ma­gyar lé­giós. Újabb nagy skal­pot sze­rez­het ka­pu­sunk az Eu­rópa-li­gá­ban me­ne­telő csa­pa­tá­val.

Kiakadtak az osztrákok, máris csalást emlegetnek

Kiakadtak az osztrákok, máris csalást emlegetnek

Majd­nem meg­le­pe­tés tör­tént az Eu­rópa-li­gá­ban, a bíró itt is fő­sze­re­pet ját­szott.

Majd­nem meg­le­pe­tés tör­tént az Eu­rópa-li­gá­ban, a bíró itt is fő­sze­re­pet ját­szott.

Pamela Anderson halálra aggódta magát a szerelme miatt

Pamela Anderson halálra aggódta magát a szerelme miatt

De aztán bol­do­gan me­he­tett haza.

Az 50 éves szí­nésznő újra fel­buk­kant a Mar­seille sta­di­on­já­ban. Végül bol­do­gan me­he­tett haza a pár­já­val.

Magyar sztárt gyalázott a tévés, óriási a botrány

Magyar sztárt gyalázott a tévés, óriási a botrány

Még neki állt fel­jebb a trá­gár­ság után.

Még neki állt fel­jebb, mi­u­tán ki­de­rült, hogy trá­gár sza­vak­kal il­lette az RB Le­ip­zig vesz­tes fo­cis­táit.

Brutális késes támadás, folyt a vér a focistadionnál

Brutális késes támadás, folyt a vér a focistadionnál

A Mar­seille hu­li­gán­jai a meccs előtt tá­mad­tak rá a biz­ton­sági őrökre. Az egyi­kü­ket nya­kon is szúr­ták.

A Mar­seille hu­li­gán­jai a meccs előtt tá­mad­tak rá a biz­ton­sági őrökre. Az egyi­kü­ket nya­kon is szúr­ták.

Nagy a baj, edzője is aggódik a magyar focisztárért

Nagy a baj, edzője is aggódik a magyar focisztárért

Kádár Tamás a Lazio el­leni meccsen sán­ti­kált le a pá­lyá­ról. A vá­lo­ga­tott meccse­ket is ki­hagy­hatja.

Kádár Tamás a Lazio el­leni meccsen sán­ti­kált le a pá­lyá­ról. A vá­lo­ga­tott meccse­ket is ki­hagy­hatja.

Gera visszatért a Fulhamhez, meglepő volt a fogadtatás

Gera visszatért a Fulhamhez, meglepő volt a fogadtatás

Óri­ási ün­nep­lést ka­pott, és...

Le­genda, ha­tal­mas ma­gyar: így fo­gad­ták Ang­li­á­ban a Fradi ve­te­rán­ját. Óri­ási ün­nep­lést ka­pott, és ez még nem min­den...

Ilyen is régen volt, győztes magyar gól Európában

Ilyen is régen volt, győztes magyar gól Európában

A kö­zép­pá­lyás ta­lá­lata csak a győ­ze­lem­hez volt elég, a to­vább­ju­tás­hoz saj­nos nem.

Itt a teljes igazság, Gulácsi cáfolja a híreszteléseket

Itt a teljes igazság, Gulácsi cáfolja a híreszteléseket

Még hogy az ün­nep­lésbe sé­rült bele? Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk volt az Eu­rópa-liga-nyol­cad­döntő ma­gyar hőse - nem is akár­ho­gyan!

Még hogy az ün­nep­lésbe sé­rült bele? Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk volt az Eu­rópa-liga-nyol­cad­döntő ma­gyar hőse - nem is akár­ho­gyan!

Durva balhéról vallott a magyar labdarúgás sztárja

Durva balhéról vallott a magyar foci sztárja

Ezt a tet­tét na­gyon meg­bánta a haj­dani NB I-es gól­ki­rály. Máig szé­gyelli a hi­he­tet­len ese­tet.

Ezt a tet­tét na­gyon meg­bánta a haj­dani NB I-es gól­ki­rály. Máig kí­sér­tik a tör­tén­tek, szé­gyelli a hi­he­tet­len ese­tet.

Meghökkentő dolog történt a focimeccsen

Meghökkentő dolog történt az európai focimeccsen

Ez már tény­leg kész röhej! Sok kér­dést vet fel az El-mér­kő­zés.

Ez már tény­leg kész röhej! Sok kér­dést vet fel az Eu­rópa-liga-mér­kő­zés, egy­előre csak ke­res­sük a vá­la­szo­kat.

Cserbenhagyták Dárdait a Hertha szurkolói

Nagy csalódás, cserbenhagyták Dárdait a Hertha szurkolói

Nem iga­zán jöt­tek lázba a ber­li­niek.

Fél­ház sem volt csü­tör­tök este az Olim­piai Sta­di­on­ban, pedig igazi sztár­csa­pat­tal ját­szot­tak a ber­li­niek.

Kínos kérdés, Dárdai már a legrosszabbra gondol

Kínos kérdés, Dárdai már a legrosszabbra gondol

Újra ki­ka­pott a Her­tha Ber­lin az Eu­rópa-li­gá­ban. A gárda po­csék so­ro­zat­ban van.

Újra ki­ka­pott a Her­tha Ber­lin az Eu­rópa-li­gá­ban. A gárda po­csék so­ro­zat­ban van, Dár­dai nem tudja, van-e visszaút.

Rettegés Londonban, német focidrukkerek rohanták le a fővárost

Rettegés Londonban, német focidrukkerek rohanták le a fővárost

20 ezer Köln szur­koló akart be­jutni az Ar­se­nal sta­di­on­jába, leg­több­jük jegy nél­kül. Sok né­met­nél el­sza­kadt a cérna.

20 ezer Köln szur­koló akart be­jutni az Ar­se­nal sta­di­on­jába, leg­több­jük jegy nél­kül. Sok né­met­nél el­sza­kadt a cérna.

Ilyen még nem volt, már bárkit focipályára engednek Európában

Már bárkit focipályára engednek Európában

A Gu­i­ma­res fo­ci­csa­pa­tá­nak edzője olyat tett, amit még soha egyet­len együt­tes tré­nere sem.

A Gu­i­ma­res fo­ci­csa­pa­tá­nak edzője olyat tett, amit még soha egyet­len együt­tes tré­nere sem.

Elkergetnék sztárjaikat a Vidi szurkolói

Saját sztárjátékosaikat kergetnék el a Videoton szurkolói

A szerb edző is rög­tön cél­tábla lett.

Az eddig ked­velt szerb edző is rög­tön cél­tábla lett. Ko­vács Fe­renc sze­rint ér­tel­met­len a já­té­ko­so­kat bán­tani.

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült.

Nin­cse­nek nagy el­vá­rá­sai a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek, de egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült. Volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk rög­tön nyi­lat­ko­zott is a tör­tén­tek­ről.

Nagy kárt okozott a bíró a Videotonnak, itt a bizonyíték!

Nagy kárt okozott a bíró a Videotonnak, itt a bizonyíték!

El­ma­radt egy piros lap a bí­ró­tól.

Jo­gos­nak tűnő piros lapot kér­tek szá­mon a fe­hér­vá­riak az angol bírón. A meccset is be­fo­lyá­sol­hatta a dön­tés.

Most érkezett: lázban a Vidi-szurkolók, Nikolics hazatér

Most érkezett: lázban a Vidi-szurkolók, Nikolics hazatér

Ki­sor­sol­ták a Vi­deo­ton el­len­fe­lét.

Ki­sor­sol­ták a Vi­deo­ton el­len­fe­lét az Eu­rópa-li­gá­ban. A tét a fő­táb­lás sze­rep­lés és a vele járó száz­mil­liók.

Mint az óvodások, úgy esett ki a Videoton. Ezt komolyan gondolták?

Mint az óvodások, úgy esett ki a Videoton. Ezt komolyan gondolták?

Per­cek alatt ki­vé­gezte a Par­ti­zan a ma­gyar csa­pa­tot. Ilyen buta já­ték­kal nincs is he­lyünk a fő­táb­lán.

Per­cek alatt ki­vé­gezte a Par­ti­zan a ma­gyar csa­pa­tot.

Dárdainak meglepő tervei vannak a Videotonnal

Dárdainak meglepő tervei vannak a Videotonnal

Nagy nap lesz a pén­teki.

Nagy nap lesz szá­mára a pén­teki. El­árulta az el­kép­ze­lé­seit a Her­tha BSC ma­gyar edzője, ezek a kí­ván­sá­gai.

Félelem a stadionban, törtek-zúztak a vandálok

Félelem a focistadionban, törtek-zúztak a vandálok

Szé­kek­kel do­bá­lóz­tak a hor­vá­tok.

Félbe is kel­lett sza­kí­tani az Ever­ton meccsét, mert a hor­vát hu­li­gá­nok szé­kek­kel do­bál­ták az el­len­fél szur­ko­lóit.

Megdöbbentő adat, emiatt szégyenkezhet a Fradi

Megdöbbentő adat, emiatt szégyenkezhet a Fradi

Nem tör­tént csoda, a Fradi fo­ci­csa­pata el­bú­csú­zott Dá­ni­á­ban a nem­zet­közi ku­pa­po­rond­tól.

Nem tör­tént csoda, a Fradi fo­ci­csa­pata el­bú­csú­zott Dá­ni­á­ban a nem­zet­közi ku­pa­po­rond­tól.

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Fran­cia­or­szág, Len­gyel­or­szág, Bul­gá­ria vagy Lit­vá­nia lehet a kö­vet­kező ál­lo­más. Nem jár­tak rosszul ku­pa­csa­pa­ta­ink, de...

Fran­cia­or­szág, Len­gyel­or­szág, Bul­gá­ria vagy Lit­vá­nia lehet a kö­vet­kező ál­lo­más. Nem jár­tak rosszul ku­pa­csa­pa­ta­ink, de...

Nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Drága kaland, nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Két csa­pat­nak is Iz­ra­elbe kell utaz­nia.

Nem jár­tak jól a Vasas és a Hon­véd szim­pa­ti­zán­sai. A Vi­deo­ton­nak Mál­tára, a Fe­renc­vá­ros­nak Lett­or­szágba kell utaz­nia.

Nem semmi, hogyan reagált a Vasas-focista a bundavádakra

Nem semmi, hogyan reagált a Vasas-focista a bundavádakra

Re­mili Mo­ha­med csa­pat­ka­pi­tány­ként vá­la­szolt a piros-ké­ke­ket ért tá­ma­dá­sokra. A saját szur­ko­ló­ik­nak is oda­bö­kött.

Re­mili Mo­ha­med csa­pat­ka­pi­tány­ként vá­la­szolt a piros-ké­ke­ket ért tá­ma­dá­sokra. A saját szur­ko­ló­ik­nak is oda­bö­kött.

Őrült ötlet, ilyet még nem hallottunk magyar focistától!

Őrült ötlet, ilyet még nem hallottunk magyar focistától!

A Vasas vé­dője eléggé op­ti­mista.

A Vasas vé­dője meg­le­he­tő­sen op­ti­mis­tán nyi­lat­ko­zott csa­pata ku­pa­ter­vé­ről. A re­a­li­tást látva sok esé­lyük nem lesz be­tar­tani azt.

Kezdődnek a selejtezők, itt szavazhatsz a kupacsapatainkra

Kezdődnek a selejtezők, itt szavazhatsz a kupacsapatainkra

Ismét jön a re­mény­ke­dés idő­szaka. De med­dig tart?

Si­ke­rül va­la­me­lyi­kük­nek az át­tö­rés? Ismét jön a re­mény­ke­dés idő­szaka a ma­gyar klu­bok és szur­ko­lóik éle­té­ben. De med­dig tart?

Mindenkit meglepett Ibrahimovic nyilatkozata a kupadöntő után

Mindenkit meglepett Ibrahimovic nyilatkozata a kupadöntő után

El­dobta a man­kóit Ibra, aztán oda­állt a mik­ro­fo­nok elé... Egy szur­koló a fe­le­sé­gét is föl­aján­lotta neki.