CÍMKE: 'erőszak'

Muszlimok uralják a német iskolákat

Muszlimok uralják a német iskolákat

A német is­ko­lák in­teg­rá­lód­nak - a musz­li­mok­hoz.

Las­san­ként odáig süllyed­nek a német ok­ta­tási in­téz­mé­nyek, hogy in­teg­rá­lód­nak - a musz­li­mok aka­rata sze­rint.

A kutatók is elborzadtak attól, amit a hírhedt iskola mellett találtak

A kutatók is elborzadtak attól, amit a hírhedt iskola mellett találtak

Az köz­tu­dott, hogy a ne­ve­lő­in­té­zet­ben ke­gyet­le­nül bán­nak a gyer­me­kek­kel, de most más is ki­de­rült.

Undorító! Ököllel támadt egy hölgyre a miskolci ámokfutó

Undorító! Ököllel támadt egy hölgyre a miskolci ámokfutó

At­ro­ci­tás érte a Fi­desz egyik női szim­pa­ti­zán­sát dur­ván bán­tal­mazta egy férfi ked­den Mis­kol­con.

At­ro­ci­tás érte a Fi­desz egyik női szim­pa­ti­zán­sát ked­den Mis­kol­con, a na­gyob­bik kor­mány­párt tá­mo­ga­tó­ját dur­ván bán­tal­mazta egy férfi.

Sokkoló részletek, ezért verte agyon kislányát egy apa

Sokkoló részletek, ezért verte agyon kislányát egy apa

Még a fal is csupa vér volt, ami­kor a rend­őrök be­men­tek abba a házba, ahol a kis­lány ájul­tan fe­küdt.

Még a fal is csupa vér volt, ami­kor a rend­őrök be­men­tek abba a házba, ahol a kis­lány ájul­tan fe­küdt. A férfit le­tar­tóz­tat­ták.

Rács mögé kerülhet Fekete-Győr András

Rács mögé kerülhet Fekete-Győr András

A Bu­da­pesti Re­gi­o­ná­lis Nyo­mozó Ügyész­ség hi­va­ta­los sze­mély el­leni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt hall­gatta ki Fe­kete-Győr And­rást.

A Bu­da­pesti Re­gi­o­ná­lis Nyo­mozó Ügyész­ség hi­va­ta­los sze­mély el­leni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt hall­gatta ki Fe­kete-Győr And­rást.

Svédország a pusztulás felé tart

Svédország a pusztulás felé tart

Nem las­sítja, hanem gyor­sítja a mig­rá­ciót a kor­mány.

Vá­lasz­tási ígé­re­té­vel szem­ben nem las­sítja, hanem gyor­sítja az or­szágba ér­kező mig­rá­ciót a be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dali kor­mány Svéd­or­szág­ban. Az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tá­i­nak a ro­ko­nait is szí­ve­sen lát­nák.

Állig felfegyverkezve vonult ki a TEK, durva, ami Pest megyében folyt mostanáig

Állig felfegyverkezve vonult ki a TEK, durva, ami Pest megyében folyt mostanáig

Ki­de­rült, hogy egy csa­lád nőket dol­goz­ta­tott pros­ti­tu­ált­ként kül­föl­dön.

Ki­de­rült, hogy egy csa­lád nőket dol­goz­ta­tott pros­ti­tu­ált­ként kül­föl­dön.

Lebukott a perverz orvos, szörnyűségekre vetemedett

Lebukott a perverz orvos, szörnyűségekre vetemedett

Az ál­do­za­tok ször­nye­teg­nek ne­vez­ték.

Az ál­do­za­tok ször­nye­teg­nek ne­vez­ték őt, so­ku­kat évek el­tel­té­vel is kí­sért a trauma. Pedig sokan, so­káig ki­áll­tak mel­lette.

Állásinterjún erőszakolták meg a 21 éves lányt

Állásinterjún erőszakolták meg a 21 éves lányt

Meg­erő­sza­kolta, majd pénzt kö­ve­telt.

A 21 éves lányt a 45 éves ukrán férfi ál­lás­in­ter­júra hívta, meg­erő­sza­kolta, majd pénzt kö­ve­telt tőle.

Lelökte a szikláról a német turistát az olasz tengerparton egy tunéziai

Lelökte a szikláról a német turistát az olasz tengerparton egy tunéziai

Az ügyész­ség sze­rint a vég­ze­tes bal­eset sze­xu­á­lis erő­szak köz­ben tör­tént.

Leg­alábbis ezt gon­dolja az ügyész­ség, amely sze­rint a vég­ze­tes bal­eset sze­xu­á­lis erő­szak köz­ben tör­tént. A nő to­ló­székbe ke­rült, és lehet, hogy már soha többé nem tud járni.

Rettenetes, 47 éves nő lett nemi erőszak áldozata

Rettenetes, 47 éves nő lett nemi erőszak áldozata

Egy ideig sen­ki­nek sem mert be­szélni a tör­tén­tek­ről, de végül mégis a rend­őr­ség­hez for­dult.

Egy ideig sen­ki­nek sem mert be­szélni a tör­tén­tek­ről, de végül mégis a rend­őr­ség­hez for­dult.

Erőszak Spanyolországban, gumibottal verték az embereket a rendőrök

Erőszak Spanyolországban, gumibottal verték az embereket a rendőrök

Az egyen­ru­há­sok nem kí­mél­ték az utcán sé­táló skót szur­ko­ló­kat.

Az egyen­ru­há­sok nem kí­mél­ték az utcán sé­táló skót szur­ko­ló­kat, ál­lí­tó­lag gu­mi­lö­ve­dé­ke­ket is be­ve­tet­tek.

Ököllel ütötte egy férfi a lopását leleplező Rossmann-alkalmazottat

Ököllel ütötte egy férfi a lopását leleplező Rossmann-alkalmazottat

A 39 éves férfi a mann­heimi pá­lya­ud­var dro­gé­ri­á­jába ment be...

A 39 éves férfi a mann­heimi pá­lya­ud­var dro­gé­ri­á­jába ment be, ahol babo­la­jat kent ma­gára, majd fi­ze­tés nél­kül tá­vozni akart. Egy al­kal­ma­zott le­buk­tatta, de az igazi dráma csak ezt kö­ve­tően kez­dő­dött.

Elítéltek kilenc, savas támadásokban bűnös muszlimot

Elítéltek kilenc, savas támadásokban bűnös muszlimot

14-17 év bör­tönt kap­tak Lon­don­ban a musz­lim férfiak.

14-17 év bör­tönt kap­tak Lon­don­ban a musz­lim férfiak.

Most jött a hír, hotelben erőszakolt a népszerű énekes

Most jött a hír, hotelben erőszakolt a népszerű énekes

A 24 éves ál­do­zat tett fel­je­len­tést.

A 24 éves ál­do­zat tett fel­je­len­tést. A sztár test­őrét is el­kapta a rend­őr­ség, még tart a nyo­mo­zás.

Tüntetgettek és erőszakoskodtak szombaton

Tüntetgettek és erőszakoskodtak szombaton

Meg­tá­mad­ták az Echo tv ope­ra­tő­rét.

Bár­mennyire ki­csiny­kére si­ke­re­dik egy "el­len­zéki", tün­te­téske, egyet­len eleme ál­landó ezek­nek a meg­moz­du­lá­sok­nak: az erő­szak.

Eltüntették a zsaruk a migránserőszak áldozatainak állított emlékeket

Eltüntették a zsaruk a migránserőszak áldozatainak állított emlékeket

A né­met­or­szági Ba­u­tzen nevű te­le­pü­lés tu­ris­ta­út­já­ról 23 fa­ke­resz­tet tá­vo­lí­tott el a rend­őr­ség a múlt hét­vé­gén.

Gulyás Gergely: A balliberális kormányok csődbe vitték az országot

Gulyás Gergely: A balliberális kormányok csődbe vitték az országot

Az el­len­zék egy része im­má­ron nem a de­mok­ra­ti­kus aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ban hisz, hanem az erő­szak­ban.

Többször megerőszakolták a tinilányt, durva, ami ezután történt

Többször megerőszakolták a tinilányt, durva, ami ezután történt

A fi­a­tal nem hagyta magát, fé­le­lem­ből cse­le­ke­dett.

Nem hagyta magát, fé­le­lem­ből cse­le­ke­dett. So­káig nem ér­tet­ték, hogy ki­szol­gál­ta­tott hely­zetbe ke­rült.

A magyarok döntő többsége elítéli a rendőrök elleni agressziót

A magyarok döntő többsége elítéli a rendőrök elleni agressziót

85 szá­za­lék el­uta­sítja az erő­sza­kos rend­bon­tást.

A Szá­zad­vég köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint a ma­gya­rok 85 szá­za­léka el­uta­sítja az erő­sza­kos rend­bon­tást.

Rátámadt a nagyira a családi pótlék miatt

Rátámadt a nagyira a családi pótlék miatt

A fi­a­tal­korú nő nem kap­hatta meg a jut­ta­tá­so­kat, mert még csak 16 éves. Ezért gyámja, a nagy­mama kapta meg az állam által fo­lyó­sí­tott já­ran­dó­sá­go­kat. A nagy­mama nem adta oda neki.

A fi­a­tal­korú nő nem kap­hatta meg a jut­ta­tá­so­kat, mert még csak 16 éves. Ezért gyámja, a nagy­mama kapta meg az állam által fo­lyó­sí­tott já­ran­dó­sá­go­kat.

Nagy bajba került Ronaldo, új bizonyíték került elő az erőszakügyében

Nagy bajba került Ronaldo, új bizonyíték került elő az erőszakügyében

Nem mon­dott iga­zat a vi­lág­sztár? Kü­lö­nös dolog tör­tént a vissza­em­lé­ke­zé­sét tar­tal­mazó do­ku­men­tu­mok­kal.

Felbecsülhetetlen károk: Így verik szét a tüntetők a Diadalív belsejét

Felbecsülhetetlen károk: Így verik szét a tüntetők a Diadalív belsejét

A pá­ri­zsi tün­te­té­sek hét­ről hétre egyre ag­resszí­vab­bak.

A tün­te­té­sek hét­ről hétre egyre ag­resszí­vabb csa­ta­je­le­ne­tekbe tor­kol­la­nak Pá­rizs ut­cáin. A hét­vé­gén 75 ezren vo­nul­tak ut­cára, hogy til­ta­koz­za­nak az üzem­agya­gok adó­já­nak eme­lése ellen, va­la­mint Em­ma­nuel Mac­ron fran­cia elnök le­mon­dá­sáért.

Botrányos leleplező videó bukkant fel a neten, nőt vert a sztársportoló

Botrányos leleplező videó bukkant fel a neten, nőt vert a sztársportoló

A liga egyik leg­jobb­ját azon­nal ki­rúgta csa­pata.

A liga egyik leg­jobb­ját azon­nal ki­rúgta csa­pata. Lehet, hogy a pá­lya­fu­tá­sá­nak is annyi.

Szükségállapot: lángokban áll Párizs

Szükségállapot: lángokban áll Párizs

Több tíz­ezer tün­tető vo­nult ut­cára or­szág­szerte...

Az Em­ma­nuel Mac­ron és a nö­vekvő üzem­anyag­adó el­leni tün­te­té­sek új fe­je­zetbe lép­tek szom­ba­ton Fran­cia­or­szág­ban. A fő­vá­ros leg­hí­re­sebb ut­cá­ján pol­gár­há­bo­rús ál­la­po­tok ala­kul­tak ki.

14 éve kitoloncolásra váró migráns erőszakoskodott a fürdőben

14 éve kitoloncolásra váró migráns erőszakoskodott kislányokkal a fürdőben

Nemi erő­szak­kal és több rend­beli sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dol­nak egy 56 éves iráni mig­ránst.

Belehalt sérüléseibe a migránsok által megvert bécsi férfi

Belehalt sérüléseibe a migránsok által megvert idős bécsi férfi

A férfi a fe­le­sé­gé­vel sé­tált fé­nyes nap­pal Bécs egyik ut­cá­ján, ami­kor össze­tű­zésbe ke­rült több mig­rá­ciós hát­terű fi­a­tal­lal.

Egy 67 éves férfi a ne­jé­vel sé­tált fé­nyes nap­pal Bécs egyik ut­cá­ján, majd arra kérte az út­juk­ban álló fi­a­ta­lok­ból álló ban­dát, hogy en­ged­jék el őket a jár­dán. A nyug­dí­jast végül a fe­le­sége előtt ver­ték össze a török és ma­ce­dón hát­terű be­ván­dor­lók.

Így kampányol a megvert futónő - videó

Így kampányol a megvert futónő - videó

Makai Vik­tó­ria, akit meg­vert és kis híján meg­erő­sza­kolt a tá­ma­dója, Pé­ce­len vett részt egy flash­mo­bon és nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak.

A nők el­leni erő­szak meg­szün­te­té­sé­nek vi­lág­nap­ján szá­mos fó­ru­mon és ren­dez­vé­nyen hív­ták fel a fi­gyel­met a prob­lé­mára. Makai Vik­tó­ria, akit meg­vert és kis híján meg­erő­sza­kolt a tá­ma­dója, Pé­ce­len vett részt egy flash­mo­bon és nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak.

Nyolc követőjét erőszakolta meg a lelkész

Nyolc követőjét erőszakolta meg a lelkész

Ti­zenöt év bör­tön­bün­te­tésre ítélte a bí­ró­ság Szö­ul­ban azt a lel­készt, aki nyolc kö­ve­tő­jét erő­sza­kolta meg.

Ti­zenöt év bör­tön­bün­te­tésre ítélte a bí­ró­ság Szö­ul­ban azt a lel­készt, aki nyolc kö­ve­tő­jét erő­sza­kolta meg negy­ven al­ka­lom­mal.

Brutális erőszak áldozata lett a fiatal lány, még durvább, ami ezután történt

Brutális erőszak áldozata lett a fiatal lány, még durvább, ami ezután történt

Mégis az ál­do­za­tot hi­báz­tat­ják. A lány bele is be­te­ge­dett a tör­tén­tekbe, és nem kap se­gít­sé­get.

Sokkoló hír jött: kisgyereket erőszakolt az olimpiák legendája?

Sokkoló hír jött: kisgyereket erőszakolt az olimpiák legendája?

Ezt nem akar­juk el­hinni róla!

Ezt nem akar­juk el­hinni róla! Le­csuk­ták a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ököl­ví­vót. El­tus­sol­hat­ták a ko­rábbi ha­sonló bot­rá­nyait.

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test. A rend­őr­ség ennek el­le­nére nyo­mo­zást in­dí­tott.

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

Jól szi­tu­ált férfi­nek is­mer­ték.

A 37 éves, jól szi­tu­ált férfi­ről a kör­nyé­ken senki nem gon­dolta volna, hogy képes lenne bár­ki­nek ár­tani.

Borzalom: csapatostul erőszakolták meg a fiatal nőt fényes nappal

Borzalom: csapatostul erőszakolták meg a fiatal nőt fényes nappal

Kora reg­gel tá­madt rá a három férfi, akik ellen esé­lye sem volt.

Kora reg­gel tá­madt rá a három férfi, akik ellen esé­lye sem volt.

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Az ál­do­zat pszi­chi­át­ri­ára ke­rült.

Az ál­do­zat nem merte el­mon­dani, hogy mi tör­tént vele, de az or­vosi vizs­gá­la­ton már nem tu­dott to­vább tit­ko­lózni. Pszi­chi­át­ri­ára ke­rült.

Fellélegzett a sztárapuka, végre lezárultak botrányos nőügyei

Fellélegzett a sztárapuka, végre lezárultak botrányos nőügyei

Nem ez volt az első eset, hogy fel­je­len­tet­ték. A tanúk azon­ban nem tud­ták bi­zo­nyí­tani a vá­da­kat...

Brutális erőszak áldozata lett a kislány, egy sportoló támadt rá

Brutális erőszak áldozata lett a kislány, egy sportoló támadt rá

A fo­cis­tát vér­fer­tő­zés­sel is vá­dol­ják, így va­ló­szí­nű­sít­hető, hogy ál­do­zata a ro­kona.

A fo­cis­tát vér­fer­tő­zés­sel is vá­dol­ják, így va­ló­szí­nű­sít­hető, hogy ál­do­zata a ro­kona.

Döbbenetes vallomás: ismerte támadóját az ultrafutó nő

Döbbenetes vallomás: ismerte támadóját az ultrafutó nő

Az ult­ra­ma­ra­to­nista épp­hogy el­ke­rülte a So­rok­sá­ron meg­gyil­kolt fu­tónő, Kar­dosné Gyu­rik Krisz­tina sor­sát: csak oda­ér­kező férje men­tette meg...

Az ult­ra­ma­ra­to­nista épp­hogy el­ke­rülte a So­rok­sá­ron meg­gyil­kolt fu­tónő sor­sát.

Felfoghatatlan, elgázolt egy kislányt egy nő Borsodban, összeverték a sofőrt

Felfoghatatlan, elgázolt egy kislányt egy nő Borsodban, összeverték a sofőrt

Egy 5 éves kis­lány sza­ladt ki az autó elé, őt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Rettenet Pest megyében, erősen vérzett a megerőszakolt kislány

Rettenet Pest megyében, erősen vérzett a megerőszakolt kislány

A sok­kos ál­la­pot­ban lévő gyer­me­ket egy bu­da­pesti kór­házba vit­ték.

Döbbenet: Így bukott le a futónő támadója

Döbbenet: Így bukott le a futónő támadója

Csak­nem ugyan­olyan tra­gé­dia tör­tént, mint öt éve, ami­kor meg­becs­te­le­ní­tet­ték és bru­tá­li­san meg­öl­ték Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát, a So­rok­sá­ron futni in­duló csa­lád­anyát.

Csak­nem ugyan­olyan tra­gé­dia tör­tént, mint öt éve, ami­kor meg­becs­te­le­ní­tet­ték és bru­tá­li­san meg­öl­ték Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát, a So­rok­sá­ron futni in­duló csa­lád­anyát. Most egy is­mert ult­ra­ma­ra­to­nista futó, Makai Vik­tó­ria volt az ál­do­zat, az éle­tét va­ló­szí­nű­leg csak az idő­ben ér­kező férje men­tette meg.

Döbbenetes fordulat a soroksári kocogó nő ügyében: erre senki sem számított

Döbbenetes fordulat a soroksári kocogó nő ügyében: erre senki sem számított

A gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi ügy­védje át­nézte a nyo­mo­zati anya­got...

A gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi ügy­védje át­nézte a nyo­mo­zati anya­got...

Megerőszakolta kisgyerekeit a kiszabadult rendőrgyilkos

Megerőszakolta kisgyerekeit a kiszabadult rendőrgyilkos

Min­den bi­zonnyal az a férfi ke­rült most elő­ze­tesbe aki a rend­szer­vál­tás előtt egy rend­őr­gyil­kos­ság ré­szese volt.

A zaklatási ügyről beszélt egy pszichológus

Megszólalt egy pszichológus a zaklatással vádolt sportolók ügyében

Meg­vál­to­zik a spor­to­lók élete.

Végh Jó­zsef kri­mi­nál­pszi­cho­ló­gus sze­rint az érin­tet­tek éle­té­ben min­den­kép­pen nyo­mot hagy­nak az ese­mé­nyek.

Óriási bajban van Cristiano Ronaldo, beperelték anális erőszakért

Óriási bajban van Cristiano Ronaldo, beperelték anális erőszakért

Mi tör­tént a veg­asi ho­tel­szo­bá­ban? Ki­lenc év után rob­ban a kínos ügy.

Mi tör­tént a Las Vegas-i ho­tel­szo­bá­ban? Ki­lenc év után rob­ban a kínos ügy. Hosszas hall­ga­tás után, most elő­ször elő­állt vád­já­val a nő.

Borítja a bilit az erőszakkal vádolt magyar sportoló volt felesége

Borítja a bilit az erőszakkal vádolt magyar sportoló volt felesége

"22 évig éltem Kósz Zol­tán­nal."

"22 évig éltem Kósz Zol­tán­nal, két gyer­me­ket ne­vel­tünk fel együtt. Ma már külön élünk, de az el­múlt két nap ese­mé­nyei okán meg kell szó­lal­nom."

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a buszmegállóból elrabolt tinit

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a buszmegállóból elrabolt tinit

A lány épp egy órára tar­tott, ami­kor el­ká­bí­tot­ták és meg­tá­mad­ták. Egye­lőre be­szélni sem tud.

Megerőszakolta rajongóját a tehetségkutató sztárja

Döbbenet, megerőszakolta rajongóját a tehetségkutató sztárja - ez vár rá

Két fi­a­tal lányt hí­vott fel szál­lo­dai szo­bá­jába, akik nem fel­té­te­lez­tek semmi rosszat.

Átlagban havi 15 savas támadás történik a Nagy-Britanniában

Átlagban havi 15 savas támadás történik a Nagy-Britanniában

El­ké­pesztő emel­ke­dés...

A sav­val el­kö­ve­tett erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek ko­ráb­ban nem szá­mí­tot­tak gya­ko­ri­nak.

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

A ko­csi­ban ve­tette rá magát a véd­te­len lányra.

A ko­csi­ban ve­tette rá magát a véd­te­len lányra. Ko­ráb­ban is volt már pa­nasz a ke­gyet­len férfira.

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Nem elég, hogy a lányt rend­sze­re­sen szexre kény­sze­rí­tette...

Nem elég, hogy a lányt rend­sze­re­sen szexre kény­sze­rí­tette, ag­gódó ro­ko­nait is csú­nyán át­verte.

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Még ször­nyűbbé teszi a tör­tén­te­ket az, hogy a ka­maszt saját bátyja kí­nozta.

Még ször­nyűbbé teszi a tör­tén­te­ket az, hogy a ka­maszt saját bátyja kí­nozta.

Bizonyító fotó, brutálisan összeverette exét a sztár?

Bizonyító fotó, brutálisan összeverette exét a sztár?

Durva sztori bon­ta­ko­zik ki. Mi lesz a spor­to­ló­val, ha be­bi­zo­nyo­sod­nak ezek a vádak?

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

At­tila ma már pél­dás éle­tet él...

Amb­rus At­tila ma már tény­leg pél­dás éle­tet él fi­a­tal fe­le­sé­gé­vel, és szinte sem­mi­vel nem lehet ki­hozni a sod­rá­ból. Nem volt ez min­dig így.

Fényes nappal ájultra erőszakolta a fiatal lányt a veresegyházi szatír

Fényes nappal ájultra erőszakolta a fiatal lányt a veresegyházi szatír

Erő­sza­ko­ló­tól ret­teg­nek a ve­res­egy­házi nők...

Erő­sza­ko­ló­tól ret­teg­nek a ve­res­egy­házi nők. A sza­tír reg­gel 8-kor te­pert le egy vo­nat­hoz igyekvő nőt...

Megszólal a véresre harapdált kislány anyukája

Megszólal a véresre harapdált kislány anyukája

El­vit­tem or­vos­hoz, majd ami­kor ha­za­vit­tem és át­öl­töz­tünk, meg­lát­tam, hogy a nemi szer­vét is meg ha­rap­ták!

El­vit­tem or­vos­hoz, majd ami­kor ha­za­vit­tem és át­öl­töz­tünk, meg­lát­tam, hogy a nemi szer­vét is meg ha­rap­ták!

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Meg­szü­le­tett az íté­let má­sod­fo­kon Ló­pici Gás­pár, azaz Szil­ágyi Ist­ván fi­á­nak ügyé­ben.

Most érkezett: borzalmas dolgokat művelt gyerekeivel a sztáranyuka

Most érkezett: borzalmas dolgokat művelt gyerekeivel a sztáranyuka

A leg­fris­sebb hírek sze­rint mind­két gye­re­ket azon­nali gyám­ság alá he­lyez­ték.

Ez elképesztő: Ezért maradt le saját tárgyalásáról Lópici Gáspár fia

Ez elképesztő: Ezért maradt le saját tárgyalásáról Lópici Gáspár fia

Péter éppen a be­szé­dét fo­gal­mazta, ami­kor la­punk­tól ér­te­sült a hír­ről.

Péter éppen a be­szé­dét fo­gal­mazta, ami­kor la­punk­tól ér­te­sült, hogy meg­van a má­sod­fokú íté­let. A férfi "idő­hu­rokba" ke­rült.

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tése és más bűn­cse­lek­mé­nyek el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják a sal­gó­tar­jáni rend­őrök a 42 éves ka­rancs­la­puj­tői férfit.

Sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tése és más bűn­cse­lek­mé­nyek el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják a sal­gó­tar­jáni rend­őrök a 42 éves ka­rancs­la­puj­tői férfit.

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Nem tudta sze­gény, hogy ez tilos.

Nem tudta sze­gény írás­tu­dat­lan, hogy ez Auszt­ri­á­ban tilos. Rá­adá­sul még egy ka­ros­szé­ket is hoz­zá­vá­gott dü­hé­ben.

Élete végéig arcán viseli a támadás nyomát a magyar színész

Élete végéig arcán viseli a támadás nyomát a magyar színész

Ha tü­körbe néz, min­dig eszébe jut az az este, ami­kor mo­ziba ké­szült ba­rá­ta­i­val, de végül egy ro­ham­men­tő­ben ta­lálta magát...

Gigabotrány Budapesten: ami a metrópótlón történt, az mindenen túltesz

Gigabotrány Budapesten: ami a metrópótlón történt, az mindenen túltesz

Egy szem­tanú szá­molt be a meg­le­he­tő­sen fel­ka­varó ese­mény­ről. Ré­misztő hely­zet ala­kult ki a bu­szon.

Megerőszakolta áldozatait a kegyetlen fiú, de nem érte be ennyivel

Megerőszakolta áldozatait a kegyetlen fiú, de nem érte be ennyivel

Bor­zal­mas dol­go­kon men­tek ke­resz­tül a véd­te­len gye­re­kek. A tet­tes most kora el­le­nére sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat.

Dagad a botrány: rockénekes férje miatt lehetett öngyilkos a magyar anyuka?

Dagad a botrány: rockénekes férje miatt lehetett öngyilkos a magyar anyuka?

Nyo­mo­zás in­dult Rády Krisz­tina ha­lá­lá­nak ügyé­ben.

Nyo­mo­zás in­dult Rády Krisz­tina ha­lá­lá­nak ügyé­ben.

Csoportosan erőszakolták meg a fiatalt, de ezzel nem ért véget a rettenet

Csoportosan erőszakolták meg a védtelen nőt, de itt még nem ért véget a rettenet

Ka­me­ra­fel­vé­te­le­ken is lát­szik, ahogy egy ko­csiba tet­ték a szinte ön­tu­dat­lan lányt.

Négy támadót szerelt le a világhírű sorozatsztár

Négy támadót szerelt le a világhírű sorozatsztár

Azon­nal cse­le­ke­dett.

A szí­nész éppen a le­gen­dás nyo­mozó egy­kori ott­hona előtt járt, ami­kor ész­re­vette, hogy négy férfi üt­le­gel egy ötö­di­ket. Azon­nal cse­le­ke­dett.

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

2014-ben 24 erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény tör­tént az is­ko­lák­ban, addig 2017-re ez a szám már 312-re nőtt.

2014-ben 24 erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény tör­tént az is­ko­lák­ban, addig 2017-re ez a szám már 312-re nőtt.

A migrációs válság óta eldurvult a helyzet a bécsi kórházakban

A migrációs válság óta eldurvult a helyzet a bécsi kórházakban

Egy szak­em­ber sze­rint 2015 óta sokat rom­lott a hely­zet, és azon­nali vál­to­zá­sokra van szük­ség.

Egy szak­em­ber sze­rint 2015 óta sokat rom­lott a hely­zet, és azon­nali vál­to­zá­sokra van szük­ség.

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Újabb vád...

A zak­la­tási bot­rá­nyokba be­le­bukó vi­lág­hírű fil­mest, újabb egy­kori kol­lé­ga­nője vá­dolta meg nemi erő­szak­kal.

Teljes készültség, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Teljes készültség, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Az öt­éves gye­rek holt­tes­tét egy gyár kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg. Meg­erő­sza­kol­ták és meg­kí­noz­ták.

Felkavaró részletek, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Felkavaró részletek, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Az öt­éves gye­rek apja is sze­re­pel a gya­nú­sí­tot­tak kö­zött.

Az öt­éves gye­rek apja is sze­re­pel a gya­nú­sí­tot­tak kö­zött. A kicsi is­merte gyil­ko­sát.

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel, egy férfi el­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal támad egy ka­maszfi­úra. Meg­rázó kép­so­rok!

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ke­ring az in­ter­ne­ten, me­lyen egy férfi, el­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal támad egy ka­maszfi­úra. Meg­rázó kép­so­rok!

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

A 28 éves Adel S. en­ge­dély nél­kül él Né­met­or­szág­ban, hat hónap alatt pedig hét bűn­cse­lek­ményt kö­ve­tett el.

Botokkal és övekkel vertek meg egy férfit a migránsok a metróban

Botokkal és övekkel vertek meg egy férfit a migránsok a metróban

A ber­lini rend­őr­ség fo­tók­kal köröz három mig­ránst...

A ber­lini rend­őr­ség fo­tók­kal kö­rözi azo­kat a mig­rán­so­kat, akik a ber­lini met­ró­ban bo­tok­kal és övek­kel ver­tek meg egy em­bert, utána pedig ko­moly ká­ro­kat okoz­tak a sze­rel­vény­ben is.