CÍMKE: 'erőszak'
FRISS HÍREK

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Erőszak áldozata lett a védtelen kislány, szörnyű, ami ezután történt

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test.

Rá­adá­sul a szü­lők fel sem akar­ják je­len­teni a tet­test. A rend­őr­ség ennek el­le­nére nyo­mo­zást in­dí­tott.

Borzalom: csapatostul erőszakolták meg a fiatal nőt fényes nappal

Borzalom: csapatostul erőszakolták meg a fiatal nőt fényes nappal

Kora reg­gel tá­madt rá a három férfi, akik ellen esé­lye sem volt.

Kora reg­gel tá­madt rá a három férfi, akik ellen esé­lye sem volt.

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Az ál­do­zat nem merte el­mon­dani, hogy mi tör­tént vele, de az or­vosi vizs­gá­la­ton nem tu­dott to­vább tit­ko­lózni.

Az ál­do­zat nem merte el­mon­dani, hogy mi tör­tént vele, de az or­vosi vizs­gá­la­ton már nem tu­dott to­vább tit­ko­lózni.

Fellélegzett a sztárapuka, végre lezárultak botrányos nőügyei

Fellélegzett a sztárapuka, végre lezárultak botrányos nőügyei

Nem ez volt az első eset, hogy fel­je­len­tet­ték. A tanúk azon­ban nem tud­ták bi­zo­nyí­tani a vá­da­kat...

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

A 37 éves, jól szi­tu­ált férfi­ről a kör­nyé­ken senki nem gon­dolta volna, hogy képes lenne bár­ki­nek ár­tani.

A 37 éves, jól szi­tu­ált férfi­ről a kör­nyé­ken senki nem gon­dolta volna, hogy képes lenne bár­ki­nek ár­tani.

Döbbenetes vallomás: ismerte támadóját az ultrafutó nő

Döbbenetes vallomás: ismerte támadóját az ultrafutó nő

Több­ször is kö­szön­tek egy­más­nak.

A gye­re­ke­im­mel sé­tálva több­ször is össze­fu­tot­tunk az utcán, is­mer­tük egy­mást, kö­szön­tünk is - me­sélte tá­ma­dó­já­tól Makai Vik­tó­ria.

Döbbenet: Így bukott le a futónő támadója

Döbbenet: Így bukott le a futónő támadója

Csak­nem ugyan­olyan tra­gé­dia tör­tént, mint öt éve So­rok­sá­ron.

Csak­nem ugyan­olyan tra­gé­dia tör­tént, mint öt éve, ami­kor meg­becs­te­le­ní­tet­ték és bru­tá­li­san meg­öl­ték Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát, a So­rok­sá­ron futni in­duló csa­lád­anyát.

Brutális erőszak áldozata lett a kislány, egy sportoló támadt rá

Brutális erőszak áldozata lett a kislány, egy sportoló támadt rá

A fo­cis­tát vér­fer­tő­zés­sel is vá­dol­ják. Va­ló­szí­nű­leg az ál­do­zata a ro­kona.

A fo­cis­tát vér­fer­tő­zés­sel is vá­dol­ják, így va­ló­szí­nű­sít­hető, hogy ál­do­zata a ro­kona.

Felfoghatatlan, elgázolt egy kislányt egy nő Borsodban, összeverték a sofőrt

Felfoghatatlan, véletlenül elgázolt egy kislányt egy nő Borsodban, összeverték a sofőrt

Egy 5 éves kis­lány sza­ladt ki az autó elé, sú­lyo­san meg­sé­rült.

Egy 5 éves kis­lány sza­ladt ki az autó elé, őt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Döbbenetes fordulat a soroksári kocogó nő ügyében: erre senki sem számított

Döbbenetes fordulat a soroksári kocogó nő ügyében: erre senki sem számított

A gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi ügy­védje át­ta­nul­má­nyozta a vas­kos nyo­mo­zati anya­got, meg­döb­bentő dolog de­rült ki...

Óriási bajban van Cristiano Ronaldo, beperelték anális erőszakért

Óriási bajban van Cristiano Ronaldo, beperelték anális erőszakért

Mi tör­tént a Las Vegas-i ho­tel­szo­bá­ban? Ki­lenc év után rob­ban a kínos ügy. Most elő­ször elő­állt vád­já­val a nő.

Rettenet Pest megyében, erősen vérzett a megerőszakolt kislány

Rettenet Pest megyében, erősen vérzett a megerőszakolt kislány

A sok­kos ál­la­pot­ban lévő gyer­me­ket egy bu­da­pesti kór­házba vit­ték.

A sok­kos ál­la­pot­ban lévő gyer­me­ket egy bu­da­pesti kór­házba vit­ték. A rend­őrök DNS-min­tát vesz­nek...

Megerőszakolta kisgyerekeit a rendőrgyilkos

Megerőszakolta kisgyerekeit a kiszabadult rendőrgyilkos

Min­den bi­zonnyal az a férfi ke­rült most elő­ze­tesbe, aki ko­ráb­ban egy rend­őr­gyil­kos­ság ré­szese volt.

Min­den bi­zonnyal az a férfi ke­rült most elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba, aki a rend­szer­vál­tás előtt nagy port fel­vert rend­őr­gyil­kos­ság­ban vett részt, a ha­lál­bün­te­tésre ítélt Soós Lajos bűn­társa volt.

Megszólalt egy pszichológus a zaklatással vádolt sportolók ügyében

Megszólalt egy pszichológus a zaklatással vádolt sportolók ügyében

Végh Jó­zsef sze­rint az érin­tet­tek éle­té­ben nyo­mot hagy­nak az ese­mé­nyek.

Végh Jó­zsef sze­rint az érin­tet­tek éle­té­ben min­den­kép­pen nyo­mot hagy­nak az ese­mé­nyek.

Nemi erőszak az uszodában: ki mond igazat?

Nemi erőszak az uszodában: ki mond igazat?

Na­gyon ne­he­zen de­rül­het ki az igaz­ság a pó­ló­sok és a kis­lány ügyé­ben.

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a buszmegállóból elrabolt tinit

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a buszmegállóból elrabolt tinit

A lány épp egy órára tar­tott, ami­kor el­ká­bí­tot­ták és meg­tá­mad­ták. Egye­lőre be­szélni sem tud.

Döbbenet, megerőszakolta rajongóját a tehetségkutató sztárja - ez vár rá

Döbbenet, megerőszakolta rajongóját a tehetségkutató sztárja - ez vár rá

Két fi­a­tal lányt hí­vott fel szo­bá­jába.

Két fi­a­tal lányt hí­vott fel szál­lo­dai szo­bá­jába, akik nem fel­té­te­lez­tek rosszat.

Vér áztatja London utcáit! Szinte szó szerint kibeleztek egy fiatalt

Vér áztatja London utcáit! Szinte szó szerint kibeleztek egy fiatalt

Szinte szó sze­rint ki­be­lez­tek egy fi­a­talt Lon­don dél-ke­leti ré­szén.

Szinte szó sze­rint ki­be­lez­tek egy fi­a­talt Lon­don dél-ke­leti ré­szén.

Átlagban havi 15 savas támadás történik a Nagy-Britanniában

Átlagban havi 15 savas támadás történik a Nagy-Britanniában

A sav­val el­kö­ve­tett erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek ko­ráb­ban nem szá­mí­tot­tak gya­ko­ri­nak.

A sav­val el­kö­ve­tett erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek ko­ráb­ban nem szá­mí­tot­tak gya­ko­ri­nak.

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Még ször­nyűbbé teszi a tör­tén­te­ket az, hogy a ka­maszt saját bátyja kí­nozta. Te­herbe esett tőle.

Fényes nappal ájultra erőszakolta a fiatal lányt a veresegyházi szatír

Fényes nappal ájultra erőszakolta a fiatal lányt a veresegyházi szatír

Erő­sza­ko­ló­tól ret­teg­nek a ve­res­egy­házi nők. A sza­tír reg­gel 8-kor te­pert le egy vo­nat­hoz igyekvő nőt...

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Nem elég, hogy a lányt rend­sze­re­sen szexre kény­sze­rí­tette...

Nem elég, hogy a lányt rend­sze­re­sen szexre kény­sze­rí­tette, ag­gódó ro­ko­nait is csú­nyán át­verte.

Bizonyító fotó, brutálisan összeverette exét a sztár?

Bizonyító fotó, brutálisan összeverette exét a sztár?

Mi lesz a spor­to­ló­val, ha be­bi­zo­nyo­sod­nak ezek a vádak?

Durva sztori bon­ta­ko­zik ki. Mi lesz a spor­to­ló­val, ha be­bi­zo­nyo­sod­nak ezek a vádak?

Megszólal a véresre harapdált kislány anyukája

Megszólal a véresre harapdált kislány anyukája

A nemi szer­vét is meg­ha­rap­ták!

El­vit­tem or­vos­hoz, majd ami­kor ha­za­vit­tem és át­öl­töz­tünk, meg­lát­tam, hogy a nemi szerve is meg van ha­rapva! Majd­nem el­ájul­tam!

Ez elképesztő: Ezért maradt le saját tárgyalásáról Lópici Gáspár fia

Ez elképesztő: Ezért maradt le saját tárgyalásáról Lópici Gáspár fia

Péter éppen a be­szé­dét fo­gal­mazta, ami­kor la­punk­tól ér­te­sült, hogy meg­van a má­sod­fokú íté­let.

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

Amb­rus At­tila ma már tény­leg pél­dás éle­tet él fi­a­tal fe­le­sé­gé­vel, és szinte sem­mi­vel nem lehet ki­hozni a sod­rá­ból. Nem volt ez min­dig így.

Amb­rus At­tila ma már tény­leg pél­dás éle­tet él fi­a­tal fe­le­sé­gé­vel, és szinte sem­mi­vel nem lehet ki­hozni a sod­rá­ból. Nem volt ez min­dig így.

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Meg­szü­le­tett az íté­let má­sod­fo­kon Szil­ágyi Ist­ván fia ügyé­ben.

Meg­szü­le­tett az íté­let má­sod­fo­kon Ló­pici Gás­pár, azaz Szil­ágyi Ist­ván fi­á­nak ügyé­ben.

Most érkezett: borzalmas dolgokat művelt gyerekeivel a sztáranyuka

Most érkezett: borzalmas dolgokat művelt gyerekeivel a sztáranyuka

A leg­fris­sebb hírek sze­rint mind­két gye­re­ket gyám­ság alá he­lyez­ték.

A leg­fris­sebb hírek sze­rint mind­két gye­re­ket azon­nali gyám­ság alá he­lyez­ték.

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Több bűn­cse­lek­ményt is el­kö­ve­tett.

Sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tése és más bűn­cse­lek­mé­nyek el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják a sal­gó­tar­jáni rend­őrök a 42 éves ka­rancs­la­puj­tői férfit.

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Nem tudta sze­gény, hogy ez tilos.

Nem tudta sze­gény írás­tu­dat­lan, hogy ez Auszt­ri­á­ban tilos. Rá­adá­sul még egy ka­ros­szé­ket is hoz­zá­vá­gott dü­hé­ben.

Csoportosan erőszakolták meg a fiatalt, de ezzel nem ért véget a rettenet

Csoportosan erőszakolták meg a védtelen nőt, de itt még nem ért véget a rettenet

Ka­me­ra­fel­vé­te­le­ken is lát­szik, ahogy egy ko­csiba tet­ték a szinte ön­tu­dat­lan lányt.

Élete végéig arcán viseli a támadás nyomát a magyar színész

Élete végéig arcán viseli a támadás nyomát a magyar színész

Ha tü­körbe néz, min­dig eszébe jut az az este, ami­kor mo­ziba ké­szült...

Ha tü­körbe néz, min­dig eszébe jut az az este, ami­kor mo­ziba ké­szült ba­rá­ta­i­val...

Négy támadót szerelt le a világhírű sorozatsztár

Négy támadót szerelt le a világhírű sorozatsztár

A szí­nész éppen a le­gen­dás nyo­mozó egy­kori ott­hona előtt járt, ami­kor ész­re­vette...

A szí­nész éppen a le­gen­dás nyo­mozó egy­kori ott­hona előtt járt, ami­kor ész­re­vette, hogy négy férfi üt­le­gel egy ötö­di­ket. Azon­nal cse­le­ke­dett.

Megerőszakolta áldozatait a kegyetlen fiú, de nem érte be ennyivel

Megerőszakolta áldozatait a kegyetlen fiú, de nem érte be ennyivel

Bor­zal­mas dol­go­kon men­tek ke­resz­tül a véd­te­len gye­re­kek.

Bor­zal­mas dol­go­kon men­tek ke­resz­tül a véd­te­len gye­re­kek.

A migrációs válság óta eldurvult a helyzet a bécsi kórházakban

A migrációs válság óta eldurvult a helyzet a bécsi kórházakban

Sok­szor kések is elő­ke­rül­nek...

Egy szak­em­ber sze­rint 2015 óta sokat rom­lott a hely­zet, és azon­nali vál­to­zá­sokra van szük­ség.

Felkavaró részletek, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Felkavaró részletek, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Az öt­éves gye­rek apja is sze­re­pel a gya­nú­sí­tot­tak kö­zött. A kicsi is­merte gyil­ko­sát.

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

Míg 2014-ben még csak 24 erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény tör­tént egy ta­ní­tási év alatt a bécsi is­ko­lák­ban, addig 2017-re ez a szám már 312-re nőtt.

Míg 2014-ben még csak 24 erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény tör­tént egy ta­ní­tási év alatt a bécsi is­ko­lák­ban, addig 2017-re ez a szám már 312-re nőtt. Az 1200 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés­ben na­gyon ko­moly sze­re­pet ját­szik a 2015-ös mig­rá­ciós vál­ság is.

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Budapesten is erőszakolhatott a producer

A zak­la­tási bot­rá­nyokba be­le­bukó vi­lág­hírű fil­mest, újabb egy­kori kol­lé­ga­nője vá­dolta meg nemi erő­szak­kal.

A zak­la­tási bot­rá­nyokba be­le­bukó vi­lág­hírű fil­mest, újabb egy­kori kol­lé­ga­nője vá­dolta meg nemi erő­szak­kal.

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel...

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ké­szült Auszt­rá­li­á­ban, me­lyen egy férfi el­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal támad egy ka­maszfi­úra. Meg­rázó kép­so­rok!

Botokkal és övekkel vertek meg egy férfit a migránsok a metróban

Botokkal és övekkel vertek meg egy férfit a migránsok a metróban

A ber­lini rend­őr­ség fo­tók­kal kö­rözi azo­kat a mig­rán­so­kat, akik a ber­lini met­ró­ban bo­tok­kal és övek­kel ver­tek meg egy em­bert.

Teljes készültség, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Teljes készültség, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Az öt­éves gye­rek holt­tes­tét egy gyár kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg.

Az öt­éves gye­rek holt­tes­tét egy gyár kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg. Meg­erő­sza­kol­ták és meg­kí­noz­ták.

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

Egy évvel ke­ve­seb­bet kell bör­tön­ben töl­te­nie az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­nak...

Adel S. en­ge­dély nél­kül él Né­met­or­szág­ban, hat hónap alatt pedig hét bűn­cse­lek­ményt kö­ve­tett el. Annak el­le­nére, hogy a mig­ráns pró­ba­időn volt, em­be­re­ket ra­bolt ki, ott­ho­nokba tört be és egyik ál­do­za­tá­nak még a fél arcát is fel­vágta...

Bécsi mecset előtt rúgták hasba a közszolgálati tévé szerkesztőjét

Bécsi mecset előtt rúgták hasba a közszolgálati tévé szerkesztőjét

Az egyik bécsi me­cset­ről az el­múlt he­tek­ben sú­lyos bot­rá­nyok de­rül­tek ki.

Az egyik bécsi me­cset­ről az el­múlt he­tek­ben sú­lyos bot­rá­nyok de­rül­tek ki.

Megdöbbentő részletekről számolt be a leszbikus színésznő barátja!

Megdöbbentő részletekről számolt be a leszbikus színésznő barátja!

Az ügy ha­ma­ro­san a bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik, mi­köz­ben senki sem szó­lalt meg a másik ol­da­lá­ról. Egé­szen mos­ta­náig...

Hihetetlen, mit művelt a dunakeszi pedofil

Hihetetlen, mit művelt a dunakeszi pedofil

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték a 38 éves Sz. A.-t a du­na­ke­szi já­rás­bí­ró­sá­gon. A férfi be­is­merte: sze­xu­á­lis kap­cso­lata volt ne­velt lá­nyá­val.

Sírós hangon közölte a gyönyörű énekesnő: elkábították és megerőszakolták

Sírós hangon közölte a gyönyörű énekesnő: elkábították és megerőszakolták

A csu­pán 26 éves sztár hoz­zá­tette, hogy "a pasik úgy ki tud­nak hasz­nálni, hogy rá­vesz­nek arra, hogy be­le­egyezz".

Szétverte a fél várost a 18 éves szír migráns

Szétverte a fél várost a 18 éves szír migráns

A 10 ezer fős la­kosú Ha­ge­now­ban egy szír mig­ráns két órán át ran­da­lí­ro­zott.

A 10 ezer fős la­kosú német vá­ros­ban, Ha­ge­now­ban egy fi­a­tal szír mig­ráns két órán ke­resz­tül ran­da­lí­ro­zott. Ki­ra­ka­tott tört be, rend­őrökre tá­madt, és sö­rös­üveg­gel do­bott meg egy em­bert...

Sokkoló fotó! Durván megverték az átoperált magyar énekest!

Sokkoló fotó! Durván megverték a magyar énekest!

A Me­gasztár egy­kori éne­ke­sét bru­tá­lis tá­ma­dás érte. Erről egy fotót is meg­osz­tott a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Elképesztő felvétel: Orbán Viktor nevét skandálták a német tüntetésen

Elképesztő felvétel: Orbán Viktor nevét skandálták a német tüntetésen

Újra tün­tet­tek Kan­del­ben, ahol ta­valy de­cem­ber­ben egy afgán férfi meg­ölt egy német lányt.

Otthonról hozzák magukkal a migránsok az erőszak kultúráját

Otthonról hozzák magukkal a migránsok az erőszak kultúráját

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter által köz­zé­tett sta­tisz­ti­ká­ból ki­de­rült, hogy egyre több mig­ráns nyúl kés­hez...

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter által köz­zé­tett sta­tisz­ti­ká­ból ki­de­rült, hogy egyre több mig­ráns nyúl kés­hez...

Játékokkal próbálta eltorlaszolni az ajtót a megerőszakolt kislány

Játékokkal próbálta eltorlaszolni az ajtót a megerőszakolt kislány

A férfi egy per­cig sem ta­gadta le azt, hogy több­szöri al­ka­lom­mal meg­erő­sza­kolta a kis­lányt.

A férfi egy per­cig sem ta­gadta le azt, hogy több­szöri al­ka­lom­mal meg­erő­sza­kolta a kis­lányt.

Az arab bedrogozta és többször is megerőszakolta a dortmundi nőt

Az arab bedrogozta és többször is megerőszakolta a dortmundi nőt

Ko­ráb­ban már kap­cso­lat­ban vol­tak.

Rá­adá­sul a saját la­ká­sá­ban. Ko­ráb­ban már kap­cso­lat­ban vol­tak, de a sza­kí­tás után férfi újra meg­kí­vánta a 42 éves nőt. Durva dol­gok tör­tén­tek a hét­vé­gén.

Brutális támadás érte a népszerű rockzenészt, megmutatta véres arcát

Brutális támadás érte a népszerű rockzenészt, megmutatta véres arcát

Meg­rázó fotót tett közzé a sztára­puka.

A tör­tén­tek­ről egy­más­nak el­lent­mondó in­for­má­ciók ter­jed­nek.

Férje közölte: idegösszeroppanást kapott a népszerű színésznő

Férje közölte: idegösszeroppanást kapott a népszerű színésznő

Rend­őrt kel­lett hívni a sztár­anyuka há­zá­hoz, mert fék­te­len őr­jön­gésbe kez­dett. De ezzel nem ol­dó­dott meg a prob­léma.

Nagy bajba keveredett a gyönyörű tévésztár, a rendőrök vitték el

Nagy bajba keveredett a gyönyörű tévésztár, a rendőrök vitték el

Rossz ha­tás­sal lehet rá ked­vese?

Rossz ha­tás­sal lehet rá ked­vese? Ko­ráb­ban de­presszi­ója miatt vi­sel­ke­dett fe­le­lőt­le­nül a szí­nésznő.

Tönkretette az életét: megerőszakolta a zokogó anyát a kegyetlen férfi

Tönkretette az életét: megerőszakolta a zokogó anyát a kegyetlen férfi

Az anyuka nem tudta fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Az anyuka nem tudta fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket, fia sze­rint ez ve­zet­he­tett ha­lá­lá­hoz.

Erőszakkal térítik át a keresztény foglyokat a börtönben lévő muszlimok

Erőszakkal térítik át a keresztény foglyokat a börtönben lévő muszlimok

Azt a lel­készt, aki ezt el­mondta a fő­nö­ké­nek, azon­nal el­bo­csáj­tot­ták.

Azt a lel­készt, aki ezt el­mondta a musz­lim fő­nö­ké­nek, azon­nal el­bo­csáj­tot­ták. Senki sem állt ki mel­lette. Sem a bör­tön ve­ze­tő­sége, sem az igaz­ság­ügyi mi­nisz­té­rium.

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben.

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben.

Többször is megerőszakolta diákját a tanárnő, nem ússza meg

Többször is megerőszakolta diákját a tanárnő, nem ússza meg a büntetést

A helyi tör­vé­nyek sze­rint a fiú ennyi idő­sen még nem egyez­he­tett bele az együtt­létbe.

Ikerlányokat erőszakolt a kegyetlen férfi, egy 12 évest is teherbe ejtett

Ikerlányokat erőszakolt a kegyetlen férfi, egy 12 évest is teherbe ejtett

A fi­a­tal, véd­te­len lá­nyok sem­mit sem te­het­tek a tá­madó ellen. Későn de­rült fény a bor­zal­makra.

Begyógyszerezte, megverte, bezárta gyermekei anyját a magyar politikus

Begyógyszerezte, megverte, bezárta három gyermeke anyját a magyar politikus

El­ké­pesztő bí­ró­sági jegy­ző­köny­vek ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra a jól is­mert po­li­ti­kus ma­gán­éle­té­ről.

Multikulturális rögeszme áldozatai lesznek a gyerekeink

Multikulturális rögeszme áldozatai lesznek a gyerekeink

A gyer­me­kek vé­del­mé­ért tün­tet­tek.

A né­met­or­szági, 9 ezer fős Kan­del­ben ezren vo­nul­tak ut­cára azért, hogy a jobb köz­biz­ton­sá­gért és a gyer­me­kek na­gyobb vé­del­mé­ért tün­tes­se­nek.

Szeretőjével bukott le a fiatal nő, ezután jött a sokk

Szeretőjével bukott le a fiatal nő, ezután jött a sokk

Két férfi is kór­házba ke­rült az eset után, egyi­kük­nek nem jók a ki­lá­tá­sai az or­vo­sok sze­rint.

Két férfi is kór­házba ke­rült az eset után, egyi­kük­nek nem jók a ki­lá­tá­sai az or­vo­sok sze­rint.

Szomszédai szerint életveszélyben van a magyar színész

Szomszédai szerint életveszélyben van a magyar színész

Se­gít­sé­get kö­ve­tel­nek!

Mi­köz­ben a bí­ró­ság ha­za­en­gedte a szí­nész erő­sza­kos fiát, a ra­jon­gók és a kör­nyé­ken élők se­gít­sé­gért ki­ál­ta­nak. Nem vé­let­le­nül!

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik a fé­le­lem.

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik, ami eddig is a nap­nál vi­lá­go­sabb volt, az idős szí­nészre ko­moly ve­szélyt je­lent az elő­ze­tes­ből ha­za­en­ge­dett fia.

Zokogó nőt erőszakolt a night club főnöke

Zokogó nőt erőszakolt a night club főnöke

Egye­lőre sen­kit sem tar­tóz­tat­tak le az üggyel kap­cso­lat­ban, pedig a fi­a­tal nő is­meri tá­ma­dó­ját. Nem ő le­he­tett az első ál­do­zat.

Egye­lőre sen­kit sem tar­tóz­tat­tak le az üggyel kap­cso­lat­ban, pedig a fi­a­tal nő is­meri tá­ma­dó­ját. Nem ő le­he­tett az első ál­do­zat.

Sokkoló tanulmány került nyilvánosságra

Sokkoló tanulmány került nyilvánosságra

200 mil­li­ó­nál is több ke­resz­tényt zak­lat­tak vi­lág­szerte. El­ké­szült a ta­va­lyi ada­to­kat tar­tal­mazó ta­nul­mány. Észak-Ko­re­á­ban a leg­rosszabb a hely­zet.

200 mil­li­ó­nál is több ke­resz­tényt zak­lat­tak vi­lág­szerte. El­ké­szült a ta­va­lyi ada­to­kat tar­tal­mazó ta­nul­mány.

Orvosszakértő igazolja: Fia megverte az idős magyar színészt

Orvosszakértő igazolja: Fia megverte az idős magyar színészt

Pén­tek dél­előtt foly­ta­tó­dott Szil­ágyi Ist­ván fi­á­nak bün­te­tő­pere, aki a vád sze­rint jú­nius 8-án sú­lyo­san bán­tal­mazta édes­ap­ját.

Nagyon durva dolgok derültek ki az anyukát fejbe lövő férfiról

Nagyon durva dolgok derültek ki a rákoskeresztúri anyukát fejbe lövő férfiról

Nor­bert ko­ráb­ban be­zárta Vi­vi­ent..

Nor­bert ko­ráb­ban be­zárta és éhez­tette Vi­vi­ent, sőt volt, hogy el­ra­bolta és ha­lá­lo­san meg­fe­nye­gette...

Rugdosta a barátnőjét, keményen megbüntették a sztárt

Rugdosta a barátnőjét, megbüntették a sztárt

Íté­le­tet hir­det­tek az angol fut­bal­lista ügyé­ben. A Li­ver­pool sztárja a ba­rát­nő­jé­nek esett neki a nyílt utcán.

Íté­le­tet hir­det­tek az angol fut­bal­lista ügyé­ben. A Li­ver­pool sztárja a ba­rát­nő­jé­nek esett neki a nyílt utcán.

Gyermekotthonban bántalmazták társaikat a fiatal lányok

Gyermekotthonban bántalmazták társaikat a fiatal lányok

Min­d­annyian fe­lelni fog­nak az erő­sza­kos tet­te­i­kért...

Min­d­annyian fe­lelni fog­nak az erő­sza­kos tet­te­i­kért... Több al­ka­lom­mal meg­ver­ték a lá­nyo­kat.

Steiner Kristóf nem kér elégtételt vádlójától

Steiner Kristóf nem kér elégtételt vádlójától

Ok­tó­ber­ben ke­rült bajba...

A nép­szerű gasztrob­log­ger ta­valy ok­tó­ber­ben ke­rült mél­tat­lan hely­zetbe Iz­ra­el­ben, mi­u­tán egy nő őt azo­no­sí­totta tá­ma­dó­ja­ként.

Lesz békés karácsony Lópici Gáspáréknál

Lesz békés karácsony Lópici Gáspáréknál

Szil­ágyi Ist­ván és fe­le­sége szo­mor­ká­san ké­szül­nek a ka­rá­csonyra.

Szil­ágyi Ist­ván és fe­le­sége szo­mor­ká­san ké­szül­nek a ka­rá­csonyra fiuk nél­kül, aki to­vábbra is elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van édes­apja meg­ve­ré­séért.

Szabadulása után sem mehet haza "Lópici" erőszakos fia

Szabadulása után sem mehet haza "Lópici" erőszakos fia

Pé­tert ja­nuár 12-én jó eséllyel ki­en­ged­he­tik az elő­ze­tes­ből, ám Szil­ágyi Ist­ván nem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Pé­tert ja­nuár 12-én jó eséllyel ki­en­ged­he­tik az elő­ze­tes­ből, ám Szil­ágyi Ist­ván nem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.