CÍMKE: 'erőszak'

Megerőszakolta kisgyerekeit a kiszabadult rendőrgyilkos

Megerőszakolta kisgyerekeit a kiszabadult rendőrgyilkos

Min­den bi­zonnyal az a férfi ke­rült most elő­ze­tesbe, aki ko­ráb­ban egy rend­őr­gyil­kos­ság­ban vett részt

Megszólalt egy pszichológus a zaklatással vádolt sportolók ügyében

Megszólalt egy pszichológus a zaklatással vádolt sportolók ügyében

Végh Jó­zsef sze­rint az érin­tet­tek éle­té­ben min­den­kép­pen nyo­mot hagy­nak az ese­mé­nyek.

FRISS HÍREK

Borítja a bilit az erőszakkal vádolt magyar sportoló volt felesége

Borítja a bilit az erőszakkal vádolt magyar sportoló volt felesége

"22 évig éltem Kósz Zol­tán­nal."

"22 évig éltem Kósz Zol­tán­nal, két gyer­me­ket ne­vel­tünk fel együtt."

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a buszmegállóból elrabolt tinit

Iszonyat, csoportosan erőszakolták meg a buszmegállóból elrabolt tinit

A lány épp egy órára tar­tott, ami­kor el­ká­bí­tot­ták és meg­tá­mad­ták.

A lány épp egy órára tar­tott, ami­kor el­ká­bí­tot­ták és meg­tá­mad­ták.

Megerőszakolta rajongóját a tehetségkutató sztárja

Döbbenet, megerőszakolta rajongóját a tehetségkutató sztárja - ez vár rá

Két fi­a­tal lányt hí­vott fel szál­lo­dai szo­bá­jába, akik nem fel­té­te­lez­tek semmi rosszat.

Borzalom az iskolában: elvetélt a tanárnő, akit gyomron rúgott egy diák

Borzalom az iskolában: elvetélt a tanárnő, akit gyomron rúgott egy diák

El­ké­pesztő dol­go­kat kel­lett el­vi­sel­nie a ta­ná­rok­nak.

El­ké­pesztő dol­go­kat kel­lett el­vi­sel­nie a ta­ná­rok­nak.

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

A ko­csi­ban ve­tette rá magát a véd­te­len lányra.

A ko­csi­ban ve­tette rá magát a véd­te­len lányra. Ko­ráb­ban is volt már pa­nasz a ke­gyet­len férfira, de a cég akkor nem fog­lal­ko­zott vele.

Átlagban havi 15 savas támadás történik a Nagy-Britanniában

Átlagban havi 15 savas támadás történik a Nagy-Britanniában

A sav­val el­kö­ve­tett erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek ko­ráb­ban nem szá­mí­tot­tak gya­ko­ri­nak.

A sav­val el­kö­ve­tett erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek ko­ráb­ban nem szá­mí­tot­tak gya­ko­ri­nak.

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Nyolcszor lett erőszak áldozata a védtelen tini, durva dolog történt ezután

Még ször­nyűbbé teszi a tör­tén­te­ket az, hogy a ka­maszt saját bátyja kí­nozta. Te­herbe esett tőle.

Fényes nappal ájultra erőszakolta a fiatal lányt a veresegyházi szatír

Fényes nappal ájultra erőszakolta a fiatal lányt a veresegyházi szatír

Erő­sza­ko­ló­tól ret­teg­nek a ve­res­egy­házi nők. A sza­tír reg­gel 8-kor te­pert le egy vo­nat­hoz igyekvő nőt...

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Borzalmas erőszak áldozata lett a tini, még durvább, ami ezután történt

Nem elég, hogy a lányt rend­sze­re­sen szexre kény­sze­rí­tette...

Nem elég, hogy a lányt rend­sze­re­sen szexre kény­sze­rí­tette, ag­gódó ro­ko­nait is csú­nyán át­verte.

Bizonyító fotó, brutálisan összeverette exét a sztár?

Bizonyító fotó, brutálisan összeverette exét a sztár?

Mi lesz a spor­to­ló­val, ha be­bi­zo­nyo­sod­nak a vádak?

Durva sztori bon­ta­ko­zik ki. Mi lesz a spor­to­ló­val, ha be­bi­zo­nyo­sod­nak ezek a vádak?

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

Amb­rus At­tila ma már tény­leg pél­dás éle­tet él fi­a­tal, vá­ran­dós fe­le­sé­gé­vel. Nem volt ez min­dig így!

Amb­rus At­tila ma már tény­leg pél­dás éle­tet él fi­a­tal fe­le­sé­gé­vel. De nem volt ez min­dig így.

Megszólal a véresre harapdált kislány anyukája

Megszólal a véresre harapdált kislány anyukája

A nemi szer­vét is meg­ha­rap­ták!

El­vit­tem or­vos­hoz, majd ami­kor ha­za­vit­tem és át­öl­töz­tünk, meg­lát­tam, hogy a nemi szerve is meg van ha­rapva! Majd­nem el­ájul­tam!

Ez elképesztő: Ezért maradt le saját tárgyalásáról Lópici Gáspár fia

Ez elképesztő: Ezért maradt le saját tárgyalásáról Lópici Gáspár fia

Péter éppen a be­szé­dét fo­gal­mazta, ami­kor la­punk­tól ér­te­sült, hogy meg­van a má­sod­fokú íté­let.

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Döntött a bíróság: Ilyen büntetésre számíthat Lópici Gáspár fia

Meg­szü­le­tett az íté­let má­sod­fo­kon Ló­pici Gás­pár, azaz Szil­ágyi Ist­ván fi­á­nak ügyé­ben.

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Terhes nőt erőszakolt meg az afgán "menekült"

Nem tudta sze­gény, hogy ez tilos.

Nem tudta sze­gény írás­tu­dat­lan, hogy ez Auszt­ri­á­ban tilos. Rá­adá­sul még egy ka­ros­szé­ket is hoz­zá­vá­gott dü­hé­ben.

Most érkezett: borzalmas dolgokat művelt gyerekeivel a sztáranyuka

Most érkezett: borzalmas dolgokat művelt gyerekeivel a sztáranyuka

A leg­fris­sebb hírek sze­rint mind­két gye­re­ket gyám­ság alá he­lyez­ték.

A leg­fris­sebb hírek sze­rint mind­két gye­re­ket azon­nali gyám­ság alá he­lyez­ték.

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Egy hónapig ütötte-verte nőismerősét a nógrádi drogos férfi

Több bűn­cse­lek­ményt is el­kö­ve­tett.

Sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­tése és más bűn­cse­lek­mé­nyek el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ják a sal­gó­tar­jáni rend­őrök a 42 éves ka­rancs­la­puj­tői férfit.

Élete végéig arcán viseli a támadás nyomát a magyar színész

Élete végéig arcán viseli a támadás nyomát a magyar színész

Ha tü­körbe néz, min­dig eszébe jut az az este, ami­kor mo­ziba ké­szült...

Ha tü­körbe néz, min­dig eszébe jut az az este, ami­kor mo­ziba ké­szült ba­rá­ta­i­val...

Gigabotrány Budapesten: ami a metrópótlón történt, az mindenen túltesz

Gigabotrány Budapesten: ami a metrópótlón történt, az mindenen túltesz

Egy szem­tanú szá­molt be a meg­le­he­tő­sen fel­ka­varó ese­mény­ről.

Egy szem­tanú szá­molt be a meg­le­he­tő­sen fel­ka­varó ese­mény­ről.

Csoportosan erőszakolták meg a fiatalt, de ezzel nem ért véget a rettenet

Csoportosan erőszakolták meg a védtelen nőt, de itt még nem ért véget a rettenet

Ka­me­ra­fel­vé­te­le­ken is lát­szik, ahogy egy ko­csiba tet­ték a szinte ön­tu­dat­lan lányt.

Négy támadót szerelt le a világhírű sorozatsztár

Négy támadót szerelt le a világhírű sorozatsztár

Azon­nal cse­le­ke­dett.

A szí­nész éppen a le­gen­dás nyo­mozó egy­kori ott­hona előtt járt, ami­kor ész­re­vette, hogy négy férfi üt­le­gel egy ötö­di­ket. Azon­nal cse­le­ke­dett.

Dagad a botrány: rockénekes férje miatt lehetett öngyilkos a magyar anyuka?

Dagad a botrány: rockénekes férje miatt lehetett öngyilkos a magyar anyuka?

Nyo­mo­zás in­dult Rády Krisz­tina ha­lá­lá­nak ügyé­ben.

Nyo­mo­zás in­dult Rády Krisz­tina ha­lá­lá­nak ügyé­ben. Ál­lí­tó­lag férje a ház­ban aludt, ami­kor fel­akasz­totta magát.

Megerőszakolta áldozatait a kegyetlen fiú, de nem érte be ennyivel

Megerőszakolta áldozatait a kegyetlen fiú, de nem érte be ennyivel

Bor­zal­mas dol­go­kon men­tek ke­resz­tül a véd­te­len gye­re­kek.

Bor­zal­mas dol­go­kon men­tek ke­resz­tül a véd­te­len gye­re­kek.

A migrációs válság óta eldurvult a helyzet a bécsi kórházakban

A migrációs válság óta eldurvult a helyzet a bécsi kórházakban

Sok­szor kések is elő­ke­rül­nek...

Egy szak­em­ber sze­rint 2015 óta sokat rom­lott a hely­zet, és azon­nali vál­to­zá­sokra van szük­ség.

Felkavaró részletek, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Felkavaró részletek, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Az öt­éves gye­rek apja is sze­re­pel a gya­nú­sí­tot­tak kö­zött. A kicsi is­merte gyil­ko­sát.

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

Míg 2014-ben még csak 24 erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény tör­tént egy ta­ní­tási év alatt a bécsi is­ko­lák­ban, addig 2017-re ez a szám már 312-re nőtt.

Míg 2014-ben még csak 24 erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény tör­tént egy ta­ní­tási év alatt a bécsi is­ko­lák­ban, addig 2017-re ez a szám már 312-re nőtt. Az 1200 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés­ben na­gyon ko­moly sze­re­pet ját­szik a 2015-ös mig­rá­ciós vál­ság is.

Budapesten is erőszakolhatott a producer

Budapesten is erőszakolhatott a producer

A zak­la­tási bot­rá­nyokba be­le­bukó vi­lág­hírű fil­mest, újabb egy­kori kol­lé­ga­nője vá­dolta meg nemi erő­szak­kal.

A zak­la­tási bot­rá­nyokba be­le­bukó vi­lág­hírű fil­mest, újabb egy­kori kol­lé­ga­nője vá­dolta meg nemi erő­szak­kal.

Teljes készültség, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Teljes készültség, iszonyatos erőszak áldozata lett a nagybányai kislány

Az öt­éves gye­rek holt­tes­tét egy gyár kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg.

Az öt­éves gye­rek holt­tes­tét egy gyár kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg. Meg­erő­sza­kol­ták és meg­kí­noz­ták.

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Összeverte a lányát gúnyoló fiút: Videóra vették

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel...

Döb­be­ne­tes fel­vé­tel ké­szült Auszt­rá­li­á­ban, me­lyen egy férfi el­ké­pesztő bru­ta­li­tás­sal támad egy ka­maszfi­úra. Meg­rázó kép­so­rok!

Botokkal és övekkel vertek meg egy férfit a migránsok a metróban

Botokkal és övekkel vertek meg egy férfit a migránsok a metróban

A ber­lini rend­őr­ség fo­tók­kal kö­rözi azo­kat a mig­rán­so­kat, akik a ber­lini met­ró­ban bo­tok­kal és övek­kel ver­tek meg egy em­bert.

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

A 28 éves Adel S. en­ge­dély nél­kül él Né­met­or­szág­ban, hat hónap alatt pedig hét bűn­cse­lek­ményt kö­ve­tett el.

Sírós hangon közölte a gyönyörű énekesnő: elkábították és megerőszakolták

Sírós hangon közölte a gyönyörű énekesnő: elkábították és megerőszakolták

A csu­pán 26 éves sztár hoz­zá­tette, hogy "a pasik úgy ki tud­nak hasz­nálni, hogy rá­vesz­nek arra, hogy be­le­egyezz".

Bécsi mecset előtt rúgták hasba a közszolgálati tévé szerkesztőjét

Bécsi mecset előtt rúgták hasba a közszolgálati tévé szerkesztőjét

Az egyik bécsi me­cset­ről az el­múlt he­tek­ben sú­lyos bot­rá­nyok de­rül­tek ki.

Az egyik bécsi me­cset­ről az el­múlt he­tek­ben sú­lyos bot­rá­nyok de­rül­tek ki.

Megdöbbentő részletekről számolt be a leszbikus színésznő barátja!

Megdöbbentő részletekről számolt be a leszbikus színésznő barátja!

Az ügy ha­ma­ro­san a bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik, mi­köz­ben senki sem szó­lalt meg a másik ol­da­lá­ról. Egé­szen mos­ta­náig...

Hihetetlen, mit művelt a dunakeszi pedofil

Hihetetlen, mit művelt a dunakeszi pedofil

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték a 38 éves Sz. A.-t a du­na­ke­szi já­rás­bí­ró­sá­gon. A férfi be­is­merte: sze­xu­á­lis kap­cso­lata volt ne­velt lá­nyá­val.

Sokkoló fotó! Durván megverték a magyar énekest!

Sokkoló fotó! Durván megverték az átoperált magyar énekest!

A Me­gasztár egy­kori éne­ke­sét bru­tá­lis tá­ma­dás érte. Erről egy fotót is meg­osz­tott a kö­zös­ségi ol­da­lán.

A Me­gasztár egy­kori éne­ke­sét bru­tá­lis tá­ma­dás érte. Erről egy fotót is meg­osz­tott.

Szétverte a fél várost a 18 éves szír migráns

Szétverte a fél várost a 18 éves szír migráns

A 10 ezer fős la­kosú Ha­ge­now­ban egy szír mig­ráns két órán át ran­da­lí­ro­zott.

A 10 ezer fős la­kosú német vá­ros­ban, Ha­ge­now­ban egy fi­a­tal szír mig­ráns két órán ke­resz­tül ran­da­lí­ro­zott. Ki­ra­ka­tott tört be, rend­őrökre tá­madt, és sö­rös­üveg­gel do­bott meg egy em­bert...

Otthonról hozzák magukkal a migránsok az erőszak kultúráját

Otthonról hozzák magukkal a migránsok az erőszak kultúráját

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter által köz­zé­tett sta­tisz­ti­ká­ból ki­de­rült, hogy egyre több mig­ráns nyúl kés­hez, ha konflik­tusba kerül...

Elképesztő felvétel: Orbán Viktor nevét skandálták a német tüntetésen

Elképesztő felvétel: Orbán Viktor nevét skandálták a német tüntetésen

Kan­del­ben ta­valy de­cem­ber­ben egy afgán férfi meg­ölt egy német lányt.

Az erő­szak ellen tün­tet­tek a né­met­or­szági Kan­del­ben, ahol ta­valy de­cem­ber­ben egy afgán férfi meg­ölt egy német lányt, aki ko­ráb­ban a ba­rát­nője volt; a tün­te­tők egy része Orbán Vik­tor nevét skan­dálta...

Játékokkal próbálta eltorlaszolni az ajtót a megerőszakolt kislány

Játékokkal próbálta eltorlaszolni az ajtót a megerőszakolt kislány

A férfi egy per­cig sem ta­gadta le azt, hogy több­szöri al­ka­lom­mal meg­erő­sza­kolta a kis­lányt.

A férfi egy per­cig sem ta­gadta le azt, hogy több­szöri al­ka­lom­mal meg­erő­sza­kolta a kis­lányt.

Az arab bedrogozta és többször is megerőszakolta a dortmundi nőt

Az arab bedrogozta és többször is megerőszakolta a dortmundi nőt

Ko­ráb­ban már kap­cso­lat­ban vol­tak.

Rá­adá­sul a saját la­ká­sá­ban. Ko­ráb­ban már kap­cso­lat­ban vol­tak, de a sza­kí­tás után férfi újra meg­kí­vánta a 42 éves nőt. Durva dol­gok tör­tén­tek a hét­vé­gén.

Brutális támadás érte a népszerű rockzenészt, megmutatta véres arcát

Brutális támadás érte a népszerű rockzenészt, megmutatta véres arcát

Meg­rázó fotót tett közzé.

Meg­rázó fotót tett közzé a sztára­puka. Arról, hogy mi tör­tén­he­tett, el­len­té­tes in­for­má­ciók ter­jed­nek...

Tönkretette az életét: megerőszakolta a zokogó anyát a kegyetlen férfi

Tönkretette az életét: megerőszakolta a zokogó anyát a kegyetlen férfi

Az anyuka nem tudta fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Az anyuka nem tudta fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Férje közölte: idegösszeroppanást kapott a népszerű színésznő

Férje közölte: idegösszeroppanást kapott a népszerű színésznő

Rend­őrt kel­lett hívni a sztár­anyuka há­zá­hoz, mert fék­te­len őr­jön­gésbe kez­dett. De ezzel nem ol­dó­dott meg a prob­léma.

Nagy bajba keveredett a gyönyörű tévésztár, a rendőrök vitték el

Nagy bajba keveredett a gyönyörű tévésztár, a rendőrök vitték el

Rossz ha­tás­sal lehet rá ked­vese?

Rossz ha­tás­sal lehet rá ked­vese? Ko­ráb­ban de­presszi­ója miatt vi­sel­ke­dett fe­le­lőt­le­nül a szí­nésznő.

Begyógyszerezte, megverte, bezárta gyermekei anyját a magyar politikus

Begyógyszerezte, megverte, bezárta három gyermeke anyját a magyar politikus

El­ké­pesztő bí­ró­sági jegy­ző­köny­vek ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra a jól is­mert po­li­ti­kus ma­gán­éle­té­ről.

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben.

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben.

Többször is megerőszakolta diákját a tanárnő, nem ússza meg

Többször is megerőszakolta diákját a tanárnő, nem ússza meg a büntetést

A helyi tör­vé­nyek sze­rint a fiú ennyi idő­sen még nem egyez­he­tett bele az együtt­létbe.

Ikerlányokat erőszakolt a kegyetlen férfi, egy 12 évest is teherbe ejtett

Ikerlányokat erőszakolt a kegyetlen férfi, egy 12 évest is teherbe ejtett

A fi­a­tal, véd­te­len lá­nyok sem­mit sem te­het­tek a tá­madó ellen. Későn de­rült fény a bor­zal­makra.

Szeretőjével bukott le a fiatal nő, ezután jött a sokk

Szeretőjével bukott le a fiatal nő, ezután jött a sokk

Két férfi is kór­házba ke­rült az eset után, egyi­kük­nek nem jók a ki­lá­tá­sai az or­vo­sok sze­rint.

Két férfi is kór­házba ke­rült az eset után, egyi­kük­nek nem jók a ki­lá­tá­sai az or­vo­sok sze­rint.

Szomszédai szerint életveszélyben van a magyar színész

Szomszédai szerint életveszélyben van a magyar színész

Mi­köz­ben a bí­ró­ság ha­za­en­gedte a szí­nész erő­sza­kos fiát, a ra­jon­gók és a kör­nyé­ken élők se­gít­sé­gért ki­ál­ta­nak.

Mi­köz­ben a bí­ró­ság ha­za­en­gedte a szí­nész erő­sza­kos fiát, a ra­jon­gók és a kör­nyé­ken élők se­gít­sé­gért ki­ál­ta­nak. Nem vé­let­le­nül!

Multikulturális rögeszme áldozatai lesznek a gyerekeink

Multikulturális rögeszme áldozatai lesznek a gyerekeink

A gyer­me­kek vé­del­mé­ért tün­tet­tek.

A né­met­or­szági, 9 ezer fős Kan­del­ben ezren vo­nul­tak ut­cára azért, hogy a jobb köz­biz­ton­sá­gért és a gyer­me­kek na­gyobb vé­del­mé­ért tün­tes­se­nek.

Zokogó nőt erőszakolt a night club főnöke

Zokogó nőt erőszakolt a night club főnöke

Egye­lőre sen­kit sem tar­tóz­tat­tak le az üggyel kap­cso­lat­ban.

Egye­lőre sen­kit sem tar­tóz­tat­tak le az üggyel kap­cso­lat­ban, pedig a fi­a­tal nő is­meri tá­ma­dó­ját.

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Fenyeget és szüleit terrorizálja Lópici Gáspárék fia

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik, ami eddig is a nap­nál vi­lá­go­sabb volt, az idős szí­nészre ko­moly ve­szélyt je­lent az elő­ze­tes­ből ha­za­en­ge­dett fia.

Be­i­ga­zo­lódni lát­szik, ami eddig is a nap­nál vi­lá­go­sabb volt, az idős szí­nészre ko­moly ve­szélyt je­lent az elő­ze­tes­ből ha­za­en­ge­dett fia.

Sokkoló tanulmány került nyilvánosságra

Sokkoló tanulmány került nyilvánosságra

200 mil­li­ó­nál is több ke­resz­tényt zak­lat­tak vi­lág­szerte. El­ké­szült a ta­va­lyi ada­to­kat tar­tal­mazó ta­nul­mány. Észak-Ko­re­á­ban a leg­rosszabb a hely­zet.

200 mil­li­ó­nál is több ke­resz­tényt zak­lat­tak vi­lág­szerte. El­ké­szült a ta­va­lyi ada­to­kat tar­tal­mazó ta­nul­mány.

Orvosszakértő igazolja: Fia megverte az idős magyar színészt

Orvosszakértő igazolja: Fia megverte az idős magyar színészt

Pén­tek dél­előtt foly­ta­tó­dott Szil­ágyi Ist­ván fi­á­nak bün­te­tő­pere, aki a vád sze­rint jú­nius 8-án sú­lyo­san bán­tal­mazta édes­ap­ját.

Nagyon durva dolgok derültek ki az anyukát fejbe lövő férfiról

Nagyon durva dolgok derültek ki a rákoskeresztúri anyukát fejbe lövő férfiról

Nor­bert ko­ráb­ban be­zárta Vi­vi­ent..

Nor­bert ko­ráb­ban be­zárta és éhez­tette Vi­vi­ent, sőt volt, hogy el­ra­bolta és ha­lá­lo­san meg­fe­nye­gette...

Rugdosta a barátnőjét, keményen megbüntették a sztárt

Rugdosta a barátnőjét, megbüntették a sztárt

Íté­le­tet hir­det­tek az angol fut­bal­lista ügyé­ben. A Li­ver­pool sztárja a ba­rát­nő­jé­nek esett neki a nyílt utcán.

Íté­le­tet hir­det­tek az angol fut­bal­lista ügyé­ben. A Li­ver­pool sztárja a ba­rát­nő­jé­nek esett neki a nyílt utcán.

Gyermekotthonban bántalmazták társaikat a fiatal lányok

Gyermekotthonban bántalmazták társaikat a fiatal lányok

Min­d­annyian fe­lelni fog­nak az erő­sza­kos tet­te­i­kért!

Min­d­annyian fe­lelni fog­nak az erő­sza­kos tet­te­i­kért.! A fi­a­tal­korú lá­nyok erő­sza­ko­san, a ne­ve­lők szeme lát­tára bán­tal­maz­ták a náluk fi­a­ta­labb lá­nyo­kat. Ez­után ta­lál­ko­zót szer­vez­tek le, ahol még ki is ra­bol­ták egyi­kü­ket

Szabadulása után sem mehet haza "Lópici" erőszakos fia

Szabadulása után sem mehet haza "Lópici" erőszakos fia

Pé­tert ja­nuár 12-én jó eséllyel ki­en­ged­he­tik az elő­ze­tes­ből, ám Szil­ágyi Ist­ván nem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Pé­tert ja­nuár 12-én jó eséllyel ki­en­ged­he­tik az elő­ze­tes­ből.

Steiner Kristóf nem kér elégtételt vádlójától

Steiner Kristóf nem kér elégtételt vádlójától

Ok­tó­ber­ben ke­rült bajba...

A nép­szerű gasztrob­log­ger ta­valy ok­tó­ber­ben ke­rült mél­tat­lan hely­zetbe Iz­ra­el­ben, mi­u­tán egy nő őt azo­no­sí­totta tá­ma­dó­ja­ként.

Lesz békés karácsony Lópici Gáspáréknál

Lesz békés karácsony Lópici Gáspáréknál

Szil­ágyi Ist­ván és fe­le­sége szo­mor­ká­san ké­szül­nek a ka­rá­csonyra.

Szil­ágyi Ist­ván és fe­le­sége szo­mor­ká­san ké­szül­nek a ka­rá­csonyra fiuk nél­kül, aki to­vábbra is elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van édes­apja meg­ve­ré­séért.

A rákkal műtött nőt a saját otthonában erőszakolta meg!

A rákkal műtött nőt a saját otthonában erőszakolta meg!

Egé­szen meg­döb­bentő tör­té­net.

Egé­szen meg­döb­bentő, hogy mi volt a ke­gyet­len férfi in­doka. A bí­ró­ság nem uta­sí­totta ki az or­szág­ból, mert az ott nem szo­kás...

Meggyilkolták a TV2 sztárjának édesanyját!

Meggyilkolták a TV2 sztárjának édesanyját!

Va­ló­szí­nű­leg po­li­ti­kai okok áll­hat­tak az ügy hát­te­ré­ben.

Nem rab­ló­tá­ma­dás tör­tént, va­ló­szí­nű­leg po­li­ti­kai okok áll­hat­tak a ször­nyű ügy hát­te­ré­ben. A szo­kat­lan foly­ta­tá­son a gyá­szoló is meg­le­pő­dött...

Kiderült, milyen élete van a kislányát teherbe ejtő apának a börtönben

Kiderült, milyen élete van a kislányát teherbe ejtő apának a börtönben

A férfi­nek, úgy tűnik, arany­élete van, sza­kács­ként dol­go­zik, és még rab­tár­sai is fél­nek tőle.

Hat marokkói összevert, kirabolt egy párt, majd rájuk gyújtották a házat

Hat marokkói összevert, kirabolt egy párt, majd rájuk gyújtották a házat

Egy el­ké­pesz­tően bru­tá­lis bűn­tett sok­kolja egy német kis­vá­ros, La­u­bach la­kóit.

Borzasztó dolgokon ment keresztül a sztáranyuka, valósággal rettegett

Borzasztó dolgokon ment keresztül a sztáranyuka, valósággal rettegett

Azt mondja, tudja mi­lyen a min­dent át­ható fé­le­lem.

Azt mondja, tudja mi­lyen a min­dent át­ható fé­le­lem, ami őt tel­je­sen meg­vál­toz­tatta.

Retteg a téltől az összevert magyar színész

Retteg a téltől az összevert magyar színész

Az idős szí­nész sorsa egyre ne­he­zebbre for­dul mióta bör­tönbe zár­ták az őt meg­verő fiát.

Az idős szí­nész sorsa egyre ne­he­zebbre for­dul mióta bör­tönbe zár­ták az őt meg­verő fiát. Most attól fél, hogy meg­fagy, mert nincs elég tű­zi­fá­juk.

Óriási balhé volt Budapest belvárosában, vérre mentek a biztonságiak

Óriási balhé volt Budapest belvárosában, vérre mentek a biztonságiak

A ve­sze­ke­dés hamar erő­szakká fa­jult, pedig az ál­do­za­tok ezt nem akar­ták ki­pro­vo­kálni.

Szilágyi István: Nehéz lesz a karácsony a fiunk nélkül

Szilágyi István: Nehéz lesz a karácsony a fiunk nélkül

Nem tudja mit te­hetne...

Az idős szí­nész na­gyon ne­he­zen vi­seli, hogy hiába tett meg min­dent, fiát nem en­gedte el a bí­ró­ság. Nem tudja mit te­hetne...

Plüssmackóba rejtett kamerával vettek fel több száz légyottot Szegeden

Plüssmackóba rejtett kamerával vettek fel több száz légyottot Szegeden

A fel­vé­te­lek­kel zsa­rolni akar­ták a kun­csaf­to­kat. El­ké­pesztő tör­té­net!

A fel­vé­te­lek­kel zsa­rolni akar­ták a kun­csaf­to­kat. El­ké­pesztő tör­té­net kö­vet­ke­zik!

Így erőszakolta meg a testvérpár az elrabolt lányt

Így erőszakolta meg a testvérpár az elrabolt lányt

A pécsi test­vér­pár a nyílt ut­cá­ról ra­bolta el a lányt, akit a ha­já­nál fogva rán­gat­tak be a ko­csi­jukba.

A pécsi test­vér­pár a nyílt utcán ra­bolta el a lányt, aki hiába pró­bált me­ne­külni, a ha­já­nál fogva rán­gat­tak be a ko­csi­jukba.

Összetörten érkezett a bíróságra a megvert magyar színész

Összetörten érkezett a bíróságra a megvert magyar színész

Ma min­den el­dől­het.

Az idős szí­nészt na­gyon meg­vi­sel­ték az el­múlt hó­na­pok, hi­szen nem lát­hatta fiát, aki éppen az ő meg­ve­rése miatt van elő­ze­tes­ben. Ma min­den el­dől­het.

Alkoholista apja terrorizálta a magyar színésznőt

Alkoholista apja terrorizálta a magyar színésznőt

Bogi ma már saját csa­lád­ban él...

Bogi ma már saját csa­lád­ban éli lu­xus­éle­tét mil­li­ár­dos férje ol­da­lán, de ma is kí­sér­tik gyer­mek­ko­rá­nak rém­ké­pei. Már nem ha­rag­szik apá­jára, de nem fe­lejt.

Ezért hazudott a bíróságon a brutálisan összevert magyar színész

Ezért hazudott a bíróságon a brutálisan összevert magyar színész

Szil­ágyi Ist­ván még ön­ma­gára is kezet emelt szerda dél­előtt a bí­ró­sá­gon!

Szil­ágyi Ist­ván még ön­ma­gára is kezet emelt szerda dél­előtt a bí­ró­sá­gon, olyan hév­vel pró­bálta meg­vál­toz­tatni a ko­ráb­ban fia ellen tett ter­helő val­lo­má­sát.