CÍMKE: 'elvonó'

Kitálalt MC Hawer: Ezért nem hisz Curtis gyógyulásában

Kitálalt MC Hawer: Ezért nem hisz Curtis gyógyulásában

Sze­rinte az idő, amit a ka­mu­el­vo­nón töl­tött, csak arra volt jó, hogy ki­tisz­tul­jon a szer­ve­zete.

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Ta­valy év végén vál­tak külön.

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után.

FRISS HÍREK

Meglepődtek a rajongók: Ezt tette a Curtis a visszatérő koncertjén

Meglepődtek a rajongók: Ezt tette a Curtis a visszatérő koncertjén

Még min­dig sokan ag­gód­nak az új­pesti rap­pe­rért!

Még min­dig sokan ag­gód­nak az új­pesti rap­pe­rért!

A Ripost megtudta: Csapdába csalta Curtist a szcientológiai egyház

A Ripost megtudta: Csapdába csalta Curtist a szcientológiai egyház

Ja­nu­árra si­ke­rült őt rá­venni, hogy ön­ként vo­nul­jon be az 5 és fél hetes ka­mu­el­vo­nóra.

Pokoli szenvedésen ment keresztül, erre készül most Curtis

Pokoli szenvedésen ment keresztül, erre készül most Curtis

A rap­per már job­ban érzi magát, új éle­té­ben pedig tiszta lap­pal sze­retne in­dulni.

A rap­per már job­ban érzi magát, új éle­té­ben pedig tiszta lap­pal sze­retne in­dulni.

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het.

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het a re­hab­ról. Meny­asszo­nya, Krisz­tike nem is tudja lep­lezni bol­dog­sá­gát.

Váratlan fordulat, Curtis máris otthagyja az elvonót?

Váratlan fordulat, Curtis máris otthagyja az elvonót?

Kon­cer­tezni fog.

A fi­a­tal ze­nész ká­bí­tó­szer-prob­lé­mái miatt ön­ként vonul el­vo­nóra, de a kon­cer­te­zés­ről, úgy tűnik, nem akar le­mon­dani.

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről és azt is el­mondta, mit gon­dol az el­vo­nó­ról.

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről és azt is el­mondta, mit gon­dol az el­vo­nó­ról.

Drámai vallomást tett Curtis a drogról: befekszik az elvonóra

Drámai vallomást tett Curtis a drogról: befekszik az elvonóra

Be­is­merte be­teg­sé­gét...

Már ezen a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba. Be­is­merte be­teg­sé­gét...

Lebukott a 26 éves sztár: alig engedték ki az elvonóról, már ezt tette

Lebukott a 26 éves sztár: alig engedték ki az elvonóról, már ezt tette

A gye­rek­szí­nész­ből éne­kes­nővé váló Demi Lo­vato úgy tűnik, máris ran­di­zik.

Ezt üzente Tatár Csilla az elvonóra készülő Curtisnek

Ezt üzente Tatár Csilla az elvonóra készülő Curtisnek

Az új­pesti rap­per hétfő dél­előtt is­merte el, hogy sú­lyos drog­füg­gő­ség­gel küzd, és még a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba.

Az új­pesti rap­per hétfő dél­előtt is­merte el, hogy sú­lyos drog­füg­gő­ség­gel küzd, és még a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba.

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a sztármami

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a Spice Girls-ből ismert sztármami

Mel B fel­tárta éle­té­nek leg­sö­té­tebb pil­la­na­tait. Nem fogta vissza magát, ma­gán­éle­té­ről is ken­dő­zet­le­nül me­sélt.

Mel B fel­tárta éle­té­nek leg­sö­té­tebb pil­la­na­tait. Nem fogta vissza magát, ma­gán­éle­té­ről is ken­dő­zet­le­nül me­sélt. Ijesztő dol­gokra de­rült fény, ke­ve­sen cse­rél­né­nek vele.

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

A há­rom­gyer­me­kes mű­vész végre őszin­tén val­lott al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról, va­la­mint arról, hogy mit élt át.

A há­rom­gyer­me­kes mű­vész végre őszin­tén val­lott al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról, va­la­mint arról, hogy mit élt át.

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár.

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár. Éppen egyik drog­kli­ni­ká­ról a má­sikra tar­tott, ami­kor el­vesz­tette a fejét. Nem ez az első fel­je­len­tés el­lene testi sér­tés miatt.

Nagy a baj, durván lecsúszott a sztárapuka

Nagy a baj, durván lecsúszott a sztárapuka

Nem­rég exe vitte be az el­vo­nóra...

Nem­rég exe vitte be az el­vo­nóra... Sokan a szí­nész je­len­legi ba­rát­nő­jét okol­ják a tör­tén­te­kért.

Váratlan döntést hozott az elvonóra induló sztáranyuka, ez végleges

Váratlan döntést hozott az elvonóra induló sztáranyuka, ez végleges

Az egy­kori Spice Girl még ho­zott egy vég­le­ges dön­tést a te­rá­pia kez­dete előtt és gyor­san csi­nál­ta­tott egy te­to­vá­lást.

Aggasztó fordulat a kórházba került Heather Locklear állapotában

Aggasztó fordulat a kórházba került Heather Locklear állapotában

A héten vit­ték be a leg­kö­ze­lebbi kli­ni­kára, mi­u­tán ismét be­szá­mít­ha­tat­lan ál­la­potba ke­rült, és őr­jön­geni kez­dett.

Szomorú fotók, azonnal az elvonóra kellett vinni Ben Afflecket

Szomorú fotók, azonnal az elvonóra kellett vinni Ben Afflecket

Ex­neje pat­tant a volán mögé, és azon­nal a leg­kö­ze­lebbi re­habra haj­tott.

Volt fe­le­sége pat­tant a volán mögé, és azon­nal a leg­kö­ze­lebbi re­habra haj­tott a zűrös életű sztár­ral.

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Őszintén, tabuk nélkül vallott az alkoholizmusáról Baukó Éva

Őszintén, tabuk nélkül vallott az alkoholizmusáról Baukó Éva

A mű­sor­ve­zető öt éve tette le a po­ha­rat, ám az azt meg­előző idő­szak bor­zal­mas szen­ve­dést oko­zott neki és a csa­lád­já­nak is.

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A szülők sem hitték el, 9 éves lányuk miért pisilt be, elvonóra küldték

A gye­rek annyira füg­gővé vált, hogy már az is­ko­lát is el­ha­nya­golta.

A gye­rek annyira füg­gővé vált, hogy már az is­ko­lát is el­ha­nya­golta.

Megrázó vallomás: szembenézett a halállal a műsorvezető

Megrázó vallomás: szembenézett a halállal a műsorvezető

A híres tévés a fe­le­sé­gé­nek és az el­vo­nó­nak kö­szön­heti éle­tét.

Összeomlott Heather Locklear: Elvonóra került

Összeomlott Heather Locklear: Elvonóra került

Ko­ráb­ban már négy­szer pró­bált meg­sza­ba­dulni a káros szen­ve­dé­lye­i­től.

Benzinkútról és boltból is lopott Kiss Tibi

Benzinkútról és boltból is lopott Kiss Tibi

Őszin­tén me­sélt ko­rábbi ön­pusz­tító élet­mód­já­ról.

A Qu­imby éne­kese, Kiss Tibi őszin­tén me­sélt ko­rábbi ön­pusz­tító élet­mód­já­ról.

Damu Roland terhes neje kitálalt, erre te sem számítottál!

Damu Roland terhes neje kitálalt, erre te sem számítottál!

Meg­lepú ki­je­len­tést tett a szí­nész ál­la­po­tos fe­le­sége, aki­ről az a hír járta, hogy el­vo­nón ke­zel­ték.