CÍMKE: 'barcelona'

Barcelonában három migráns halálra késelt egy fiatal férfit

Barcelonában három migráns halálra késelt egy fiatal férfit

Már a bel­ügy­mi­nisz­té­rium sze­rint is ez Spa­nyol­or­szág leg­ve­szé­lye­sebb vá­rosa.

Árulkodó jel, eligazol Neymar a PSG-ből

Árulkodó jel, eligazol Neymar a PSG-ből

Egy fo­ci­tor­nán de­rül­he­tett fény a klub­vál­tá­sára?

Egy fo­ci­tor­nán de­rül­he­tett fény a klub­vál­tá­sára?

Na végre, lezárult a nyár nagy hisztije a fociban

Na végre, lezárult a nyár nagy hisztije a fociban

A kö­rül­ud­va­rolt Gri­ez­mann végül csak le­lé­pett Mad­rid­ból, s ott köt ki, ahol né­hány napja még utál­ták.

A kö­rül­ud­va­rolt Gri­ez­mann végül csak le­lé­pett Mad­rid­ból, s ott köt ki, ahol né­hány napja még utál­ták.

Óriási magyar sportsikerről jött hír Barcelonából

Óriási magyar sikerről jött hír Barcelonából

Sz­tá­runk is csak ke­resi a sza­va­kat. Re­me­kelt az utóbbi sze­zon­ban, nem is ma­radt el a tel­je­sít­mé­nye ju­talma.

Sz­tá­runk is csak ke­resi a sza­va­kat. Re­me­kelt az utóbbi sze­zon­ban, nem is ma­radt el a tel­je­sít­mé­nye ju­talma.

Áll a bál, Neymar beintett, nem ment edzésre Párizsban

Áll a bál, Neymar beintett, nem ment edzésre Párizsban

To­vábbra sem ért véget Ney­mar ügye. A bra­zil lab­da­rúgó tá­vozni sze­retne a PSG-től a Bar­ce­lo­ná­hoz.

To­vábbra sem ért véget Ney­mar ügye. A bra­zil lab­da­rúgó tá­vozni sze­retne a PSG-től a Bar­ce­lo­ná­hoz.

Meglepő, világsztár csapattársat kaphat a magyar sportoló

Meglepő, világsztár csapattársat kaphat a magyar sportoló

Vi­lág­baj­no­kot iga­zol­ná­nak.

A Bar­ce­lona férfi ko­sár­lab­da­csa­pata igazi nagy do­básra ké­szül. Vi­lág­baj­nok klasszist iga­zol­ná­nak az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság­ból (NBA).

Erre a napra ne tervezz más programot, ha szereted a sportot!

Erre a napra ne tervezz más programot, ha szereted a sportot!

El­ké­szí­tet­ték a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság 2019/20-as sze­zon­já­nak me­net­rend­jét. Az első el Clá­si­cót ok­tó­ber­ben ren­de­zik.

El­ké­szí­tet­ték a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság 2019/20-as sze­zon­já­nak me­net­rend­jét.

Teljes a zűrzavar, Neymar édesapja a Barcával tárgyal

Teljes a zűrzavar, Neymar édesapja a Barcával tárgyal

Egy­más­nak el­lent­mondó hírek.

Egy­más­nak el­lent­mondó hírek je­len­tek meg a Paris Saint-Ger­main lab­da­rú­gója, Ney­mar kap­csán.

Óriási fordulat, tisztázta a Neymar-ügyet a Barca

Óriási fordulat, tisztázta a Neymar-ügyet a Barca

Ney­mar le­lépne Pá­rizs­ból.

Hetek óta tartja magát a pletyka, mi­sze­rint Ney­mar tá­vo­zik Pá­rizs­ból és vissza­tér Bar­ce­lo­nába.

Hullanak a fejek Barcelonában, Neymar miatt áll a bál

Hullanak a fejek Barcelonában, Neymar miatt áll a bál

A bra­zil csa­tár ala­po­san meg­ka­varta az ál­ló­vi­zet a ka­ta­lá­nok­nál. Tény­leg ek­kora be­fo­lyása lenne a sztár­lab­da­rú­gó­nak?

A bra­zil csa­tár ala­po­san meg­ka­varta az ál­ló­vi­zet a ka­ta­lá­nok­nál. Tény­leg ek­kora be­fo­lyása lenne?

11 éves kisfiút erőszakolt meg egy Barcelonában élő pakisztáni

11 éves kisfiút erőszakolt meg egy Barcelonában élő pakisztáni

Be­lül­ről be­zárta az üz­le­tet, majd előbb egy por­no­gráf vi­deót mu­ta­tott neki.

Be­lül­ről be­zárta az üz­le­tet, majd előbb egy por­no­gráf vi­deót mu­ta­tott neki.

Neymar üzent, azonnal távozni szeretne Párizsból

Neymar üzent, azonnal távozni szeretne Párizsból

Klu­bot vál­tana a bra­zil.

Egyre in­kább úgy fest, hogy Ney­mar el­hagyja a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tát, és vissza­tér Bar­ce­lo­nába.

Sokat várt rá, valóra válhat a magyar sztársportoló álma

Sokat várt rá, valóra válhat a magyar sztársportoló álma

A Real Mad­rid ellen nyer­het.

Szinte hi­he­tet­len, de a 30 esz­ten­dős Hanga Ádám pá­lya­fu­tása során még sosem ün­ne­pel­he­tett baj­noki címet. A Real Mad­rid ellen nyer­het.

Minden eldőlt, Neymar igent mondott a Barcának

Minden eldőlt, Neymar igent mondott a Barcának

Úgy fest, a Bar­ce­lona és Ney­mar min­den­ben meg­egye­zett egy­más­sal, ha­ma­ro­san be­je­lent­he­tik a klub­cse­rét.

Úgy fest, a Bar­ce­lona és Ney­mar min­den­ben meg­egye­zett egy­más­sal, ha­ma­ro­san be­je­lent­he­tik a klub­cse­rét.

Lebukott, újra szerelmes Hosszú Katinka: ő az a férfi

Lebukott, újra szerelmes Hosszú Katinka: ő az a férfi

Az olim­pi­kont Bar­ce­lo­ná­ban kap­ták len­cse­végre új pár­já­val. Ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Az olim­pi­kont Bar­ce­lo­ná­ban kap­ták len­cse­végre új pár­já­val.

Elképesztő pletyka, ez lehet a nyár nagy durranása a fociban

Elképesztő pletyka, ez lehet a nyár nagy durranása a fociban

Gi­an­luigi Buffon 41 éve­sen sem akar nyug­díjba vo­nulni. Sőt, lehet, hogy egy újabb sztár­csa­pat­ban köt ki.

Gi­an­luigi Buffon 41 éve­sen sem akar nyug­díjba vo­nulni. Sőt, lehet, hogy egy újabb sztár­csa­pat­ban köt ki.

Óriási változás, új edzőt kaphat Lionel Messi

Óriási változás, új edzőt kaphat Lionel Messi

Jó lesz ez a vi­lág­sztár­nak?

Ka­ta­lán lap­ér­te­sü­lés sze­rint edzőt vált­hat a Bar­ce­lona. Már az új je­lölt­tel tár­gyal­nak.

Perverz lépés, kirúgták az óriásölő edzőt

Perverz lépés, kirúgták az óriásölő edzőt

Min­denki meg­döb­bent.

A szak­em­ber olyat ért el, amire min­denki fel­kapta a fejét. Még­sem ma­rad­hat a klub­nál.

Magyar sztár lett a budapesti női BL-döntő hőse

Magyar sztár lett a budapesti női BL-döntő hőse

Meg­védte címét a Lyon.

So­ro­zat­ban ne­gyed­szer is a fran­cia Lyon nyerte meg a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­ját, mi­u­tán a fi­ná­lé­ban ki­ütötte a spa­nyol Bar­ce­lo­nát.

Szomorú vallomás, így gyászolja elhunyt nagyapját a magyar sztár

Szomorú vallomás, így gyászolja elhunyt nagyapját a magyar sztár

Hanga Ádám, a Bar­ce­lona és a ma­gyar vá­lo­ga­tott klasszis ko­sár­lab­dá­zója már­ci­us­ban vesz­tette el a nagy­ap­ját.

Nem kérnek a migránsokból a spanyolok sem

Nem kérnek a migránsokból a spanyolok sem

Ön­kor­mány­za­tok­tól kért se­gít­sé­get a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sá­hoz a te­rü­le­tért fe­le­lős spa­nyol ál­lam­tit­kár­ság egy spa­nyol lap be­szá­mo­lója sze­rint.

Neymar visszatért Barcelonába

Neymar visszatért Barcelonába, különleges helyen fotózták

A fut­ball­sztár a hely­szí­nen te­kin­tette meg az F1-es Spa­nyol Nagy­dí­jat.

A bra­zil fut­ball­sztár a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Forma-1-es Spa­nyol Nagy­dí­jat. Jó ba­rát­ját, Lewis Ha­mil­tont is tá­mo­gatta.

Elképesztő, a labdaszedő okozta a Barca kudarcát

Elképesztő, a labdaszedő okozta a Barca kudarcát

Egy kí­vül­álló volt a hőse a Li­ver­pool vá­rat­lan si­ke­ré­nek a Bar­ce­lona el­leni Baj­no­kok Li­gája mér­kő­zé­sen.

Egy kí­vül­álló volt a hőse a Li­ver­pool vá­rat­lan si­ke­ré­nek a Bar­ce­lona el­leni Baj­no­kok Li­gája mér­kő­zé­sen.

Mindenki ezen röhög: szénné alázták a Barcelona sztárjait

Mindenki ezen röhög: szénné alázták a Barcelona sztárjait

Ak­ci­óba lép­tek a mém­gyá­ro­sok.

A Li­ver­pool cso­da­számba menő győ­zelme után a mém­gyá­ro­sok ak­ci­óba lép­tek. Egy va­lami biz­tos, Su­ár­e­zék ezt nem fog­ják zsebre tenni.

Nagyon durva, mi történt a liverpooli BL-csoda után a stadionban

Nagyon durva, mi történt a liverpooli BL-csoda után a stadionban

Össze­fog­laló és min­den más vi­de­ó­kon. Könnyek, tom­bo­lás, hi­tet­len­ke­dés és Klopp-nyi­lat­ko­zat csak fel­nőt­tek­nek.

Lesújtott az átok, Messiék rettegni fogják ezt a nevet

Lesújtott az átok, Messiék rettegni fogják ezt a nevet

Alis­son Be­c­ker ta­valy a Roma, idén a Li­ver­pool já­té­ko­sa­ként ba­bo­názta meg a Bar­ce­lona sztár­jait.

Alis­son Be­c­ker ta­valy a Roma, idén a Li­ver­pool já­té­ko­sa­ként ba­bo­názta meg a Bar­ce­lona sztár­jait.

Itt az év szívatása, újabb liverpooli BL-csoda

Itt az év szívatása, újabb liverpooli BL-csoda

Amire senki nem gon­dolt, be­ju­tot­tak az an­go­lok a BL-dön­tőbe. A Bar­ce­lona ebből a sokk­ból so­káig nem áll fel.

Amire senki nem gon­dolt, be­ju­tot­tak az an­go­lok a BL-dön­tőbe. A Bar­ce­lona ebből a sokk­ból so­káig nem áll fel.

Messi visszavonul? Elszólta magát a Barca elnöke

Messi visszavonul? Elszólta magát a Barca elnöke

Új kor­szakra ké­szül a Bar­ce­lona.

A Bar­ce­lona el­nöke Li­onel Messi jö­vő­jé­ről nyi­lat­ko­zott, és a vi­lág­klasszist kö­vető kor­szak­ról be­szélt.

Óriási bajba kerülhet Messi: ököllel ütötte ellenfelét?

Óriási bajba kerülhet Messi: ököllel ütötte ellenfelét?

Ezrek kö­ve­te­lik az el­til­tá­sát.

Ezrek vá­dol­ják az in­ter­ne­ten a Bar­ce­lona vi­lág­sztár­ját. A Baj­no­kok Li­gája-döntő kü­szö­bén az el­til­tá­sát kö­ve­te­lik.

Bajban a Liverpool, rossz hírt kapott az orvosoktól Klopp

Bajban a Liverpool, rossz hírt kapott az orvosoktól Klopp

Most már biz­tos, hogy Mo­ha­med Sza­lah nem játsz­hat kedd este a Bar­ce­lona ellen. Ro­berto Fir­mino sem lesz ott a pá­lyán.

Most már biz­tos, hogy Mo­ha­med Sza­lah nem játsz­hat kedd este a Bar­ce­lona ellen. Ro­berto Fir­mino sem lesz ott a pá­lyán.

Áll a bál, honfitársai ellen szurkolt a két sztár

Áll a bál, honfitársai ellen szurkolt a két sztár

Nem min­den­napi videó ké­szült a Bar­ce­lona-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Nem min­den­napi videó ké­szült a Bar­ce­lona-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Elárulta magát Messi, itt a mindent eldöntő bizonyíték

Elárulta magát Messi, itt a mindent eldöntő bizonyíték

A Barca sztárja tény­leg föl­dön­kí­vüli? Más ma­gya­rá­zat egy­sze­rűen nincs a 600. gól­jára.

A Barca ar­gen­tin sztárja tény­leg föl­dön­kí­vüli? Más ma­gya­rá­zat egy­sze­rűen nincs a 600. gól­jára, ame­lyet a Li­ver­pool el­leni BL-elő­dön­tő­ben szer­zett.

Messi csapattársa besokallt, a tévében üzent a főnökeinek

Messi csapattársa besokallt, a tévében üzent a főnökeinek

Jas­per Cil­les­sen csa­pa­tot akar vál­tani.

Jas­per Cil­les­sen nyá­ron sze­retne csa­pa­tot vál­tani, mert elege lett a cse­re­sze­rep­ből. Ezt őszin­tén el is mondta a Bar­ce­lona 30 éves ka­pusa.

Rendszeresen fenyegetik, Messi életéért aggódik a kisfia

Rendszeresen fenyegetik, Messi életéért aggódik a kisfia

Ar­gen­tí­ná­ban to­vábbra is rend­kí­vül nép­sze­rűt­len az FC Bar­ce­lona fut­ball­sztárja, Li­onel Messi.

Hajmeresztő pletyka kelt szárnyra: Messi és Ronaldo egy csapatban?

Hajmeresztő pletyka kelt szárnyra: Messi és Ronaldo egy csapatban?

Fran­cia­or­szág­ból jött a hír. A Ju­ven­tus por­tu­gál vi­lág­sztárja és edzője is meg­szó­lalt már az ügy­ben.

Dupla öröm, remekül sikerült Fucsovics Márton napja

Dupla öröm, remekül sikerült Fucsovics Márton napja

A 2. for­du­lóba ju­tott Bar­ce­lo­ná­ban.

A ma­gyar te­nisz­klasszis a má­so­dik for­du­lóba ju­tott a bar­ce­lo­nai sa­lak­pá­lyás tor­nán. A vi­lág­rang­lis­tán is ja­ví­tott a 27 éves spor­toló.

Örülhetnek a fociszurkolók, ez a két sztárcsapat érkezik Budapestre

Örülhetnek a fociszurkolók, ez a két sztárcsapat érkezik Budapestre

A spa­nyol Bar­ce­lona és a fran­cia Lyon játssza majd a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája má­jusi dön­tő­jét a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Cuki fotó, így ünnepelt a pályán Lionel Messi a gyermekeivel

Cuki fotó, így ünnepelt a pályán Lionel Messi a gyermekeivel

Ismét baj­nok a Bar­ce­lona.

A ka­ta­lán sztár­csa­pat 1-0-ra le­győzte a Le­van­tét, így meg­sze­rezte tör­té­nete 26. spa­nyol baj­noki címét.

Parádés siker, magyar sztár repíti a Barcát

Parádés siker, magyar sztár repíti a Barcát

Fon­tos mér­kő­zést nyert a Bar­ce­lona férfi ko­sár­labda-csa­pata a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Hanga Ádám volt a ka­ta­lá­nok leg­jobbja.

Fon­tos mér­kő­zést nyert a Bar­ce­lona férfi ko­sár­labda-csa­pata a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Hanga Ádám volt a ka­ta­lá­nok leg­jobbja.

Igazi örömhír, Budapesten nevelhetik Lionel Messi utódját

Igazi örömhír, Budapesten nevelhetik Lionel Messi utódját

Fut­ball­aka­dé­miát indít Bu­da­pes­ten az FC Bar­ce­lona. A 4 és 14 éves gye­re­ke­ket kép­zik majd a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

Fut­ball­aka­dé­miát indít Bu­da­pes­ten a Bar­ce­lona. A 4 és 14 éves gye­re­ke­ket kép­zik majd.

Véres sérülés, Messiért aggódnak Barcelonában

Véres sérülés, Messiért aggódnak Barcelonában

A Barca Man­ches­ter­ben ját­szott.

Az FC Bar­ce­lona a Man­ches­ter Uni­ted ott­ho­ná­ban lé­pett pá­lyára a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­ben.

Meglepő helyen tűnt fel Tarlós István

Meglepő helyen tűnt fel Tarlós István

A hely­szí­nen te­kin­tette meg a Bar­ce­lona mér­kő­zé­sét.

Tar­lós Ist­ván bu­da­pesti fő­pol­gár­mes­ter és Szabó Tünde spor­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kár a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Bar­ce­lona lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak baj­noki mér­kő­zé­sét.

Retteghet a Barcelona, visszatér a város BL-hőse

Retteghet a Barcelona focicsapata, visszatér a katalán város Bajnokok Ligája-hőse

A Man­ches­ter Uni­ted kedd este a Bar­ce­lona ott­ho­nába lép a fel a Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek vissza­vá­gó­ján.

A Man­ches­ter Uni­ted kedd este a Bar­ce­lona ott­ho­nába lép a fel a Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek vissza­vá­gó­ján. Az iz­gal­mas­nak ígér­kező mér­kő­zés kap­csán meg­szó­lalt a nor­vég tré­ner.

Elképesztő, mit mondott Shakira pasija a kamerák kereszttüzében

Elképesztő, mit mondott Shakira pasija a kamerák kereszttüzében

Ge­rard Piqué nem szer­zett jó pon­to­kat a Real Mad­rid szur­ko­ló­i­nál.

Ge­rard Piqué nem szer­zett jó pon­to­kat a Real szur­ko­ló­i­nál. A Barca druk­ke­reit vi­szont meg­ne­vet­tette.

Barcelonából igazol jó nevű focistát a Vidi

Barcelonából igazol jó nevű focistát a Mol Vidi

Itt a baj­noki cím­védő csa­pat har­ma­dik téli szer­ze­mé­nye.

Itt a baj­noki cím­védő szé­kes­fe­hér­vári fut­ball­csa­pat har­ma­dik téli szer­ze­mé­nye Fu­tács Márkó és Elek Ákos után.

Óriási meccs, mindenki a BL legnagyobb csatájáról beszél

Óriási meccs a spanyoloknál, mindenki a BL legnagyobb csatájáról beszél

Ti­zen­ki­lenc évvel ez­előtt cso­dát tett a Va­len­cia. Vajon idén is össze­jön nekik a siker?

Botrány Barcelonában, nem csak Messiék verték a franciákat

Botrány Barcelonában, nem csak Messiék verték a franciákat

A Lyon szur­ko­lói ket­tős csa­pást szen­ved­tek el a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

A Lyon szur­ko­lói ket­tős csa­pást szen­ved­tek el a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Falnak csapta Ferrariját a német sztár, a mentősöket is riasztották

Falnak csapta Ferrariját a német sztár, a mentősöket is riasztották

Se­bas­tian Vet­tel au­tója meg­hi­bá­so­dott, ezért csú­szott bele a gu­mi­falba.

Se­bas­tian Vet­tel au­tója meg­hi­bá­so­dott, ezért csú­szott bele a gu­mi­falba. A négy­sze­res vi­lág­baj­nok sze­ren­csére jól van.

Óriási balhé Spanyolországban, kilép a Real Madrid a bajnokságból?

Óriási balhé Spanyolországban, kilép a Real Madrid a bajnokságból?

Áll a bál a Hanga Ádá­mék győ­zel­mé­vel véget ért ko­sa­ras ku­pa­döntő után.

Áll a bál a Hanga Ádá­mék győ­zel­mé­vel véget ért ko­sa­ras ku­pa­döntő után. Cél­ke­reszt­ben a bí­rás­ko­dás.

Úszik a boldogságban a magyar válogatott sztárja, ez az oka

Úszik a boldogságban a magyar válogatott sztárja, ez az oka

Hanga Ádám élete meccsét ját­szotta.

Hanga Ádá­mék drá­mai csa­tá­ban nyer­ték meg a Spa­nyol Kupát. A ma­gyar já­té­kos azt mondta, élete meccsét ját­szotta a Real Mad­rid ellen.

Lecsaptak a betörők, éjnek évadján rabolták ki a sztárfocistát

Lecsaptak a betörők, éjnek évadján rabolták ki a sztárfocistát

A Bar­ce­lona tá­ma­dója nem örül­he­tett tiszta szív­vel a leg­utóbbi győ­ze­lem­nek.

Komoly magyar siker, szomorkodhat a Barcelona

Komoly magyar siker, szomorkodhat a Barcelona

A Veszp­rém fon­tos pon­to­kat szer­zett.

A Veszp­rém fon­tos pon­to­kat szer­zett a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, már har­ma­dik he­lyen áll a cso­port­já­ban a ma­gyar ezüst­ér­mes.

Baj van, Lionel Messi kihagyhatja a Real Madrid elleni csúcsmeccset

Baj van, Lionel Messi kihagyhatja a Real Madrid elleni csúcsmeccset

Az ar­gen­tin klasszis a Va­len­cia el­leni hét­végi baj­noki ka­pott rú­gást a comb­jára, ez­után per­ce­kig ápolni kel­lett.

Szenzációs teljesítmény, magyar játékos volt a hős Barcelonában

Szenzációs teljesítmény, magyar játékos volt a hős Barcelonában

Hanga Ádám csa­pata leg­ered­mé­nye­sebbje volt.

Hanga Ádám csa­pata leg­ered­mé­nye­sebbje volt a férfi ko­sár­labda Eu­r­oliga csü­tör­töki já­ték­nap­ján.

Leleplező fotó, így még sosem láttad Lionel Messit

Leleplező fotó, így még sosem láttad Lionel Messit

A Bar­ce­lona fo­ci­csa­pata a kínai druk­ke­rek­ről sem fe­led­ke­zik el. Szerda este új for­má­ban lát­hat­juk a sztá­ro­kat.

Döbbenetes hírek a sztárról: hajléktalan lett az egykori szupermodell

Döbbenetes hírek a sztárról: hajléktalan lett az egykori szupermodell

A je­len­leg 57 éves volt mo­dellt a saját férje tette tönkre, most pedig csak a ba­rá­ta­ira szá­mít­hat.

Messi felesége mélyen dekoltált ruhában mutatta meg mellét

Messi felesége mélyen dekoltált ruhában mutatta meg mellét

An­ton­ella Roc­cuzzo dögös ru­ci­ban vo­nult végig a vörös sző­nye­gen. Ki­ke­re­ked­tek a férfi­sze­mek.

An­ton­ella Roc­cuzzo dögös ru­ci­ban vo­nult végig a vörös sző­nye­gen. Ki­ke­re­ked­tek a férfi­sze­mek.

Leleplezték Neymart, tombol a csatár

Leleplezték Neymart, tombol a brazilok sztárja

El­kép­zel­hető, hogy a csa­tár még­sem érzi olyan jól magát Pá­rizs­ban. A mos­tani szi­vá­rog­ta­tás­nak biz­to­san nem örül.

El­kép­zel­hető, hogy a bra­zil csa­tár még­sem érzi olyan jól magát Pá­rizs­ban. A mos­tani szi­vá­rog­ta­tás­nak biz­to­san nem örül.

Magyar ételért rajong Messi főnöke

Ezt ki gondolta volna? Magyar ételért rajong Messi főnöke

Büki Pé­tert meg­hív­ták főzni a Camp Nou-ba.

Büki Péter a sza­ká­csá­val 200 fő ré­szére fő­zött gu­lyást a a Camp Nou-ban. Min­d­eköz­ben a fe­le­sége az ét­ter­mük­ben, a Fut­bal­lá­ri­um­ban tar­totta a fron­tot.

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel.

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a héten szü­le­tés­nap­ját tartó éne­kesnő! Nem akárki re­pí­tette a fel­le­gekbe a 31 esz­ten­dős Tóth Gabit!

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

A gyö­nyörű mo­dell Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

A gyö­nyörű mo­dell Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

Nagy a készültség Barcelonában, fenyegető üzenet érkezett

Nagy a készültség Barcelonában, fenyegető üzenet érkezett

Ter­ror­ri­asz­tás van ér­vény­ben a spa­nyol vá­ros­ban az ün­ne­pek ide­jén.

Dühösek és lázadnak, a portugál sztár ellen tüntetnek Barcelonában

Dühösek és lázadnak, a portugál sztár ellen tüntetnek Barcelonában

To­vábbra sem bo­csáj­tot­tak meg a por­tu­gál lab­da­rú­gó­nak Bar­ce­lo­ná­ban. Áru­ló­nak tart­ják.

Nem mindennapi nő! Így kelt figyelmet a Barca-kapus neje

Nem mindennapi nő! Így kelt figyelmet a Barca-kapus neje

Dani ter Ste­gen­nek nem kell pó­zol­nia ahhoz a kö­zös­ségi ol­da­la­kon, hogy fi­gyel­met kelt­sen.

Dani ter Ste­gen­nek nem kell pó­zol­nia ahhoz a kö­zös­ségi ol­da­la­kon, hogy fi­gyel­met kelt­sen.

Futballsztár is érintett az ismert énekesnő adócsalási ügyében

Futballsztár is érintett az ismert énekesnő adócsalási ügyében

El­já­rás in­dult Sha­kira ellen, mert a bar­ce­lo­nai ügyész­ség sze­rint 2012 és 2014 kö­zött el­mu­lasz­tott befi­zetni 14,5 mil­lió euró adót.

El­já­rás in­dult Sha­kira ellen, mert a bar­ce­lo­nai ügyész­ség sze­rint 2012 és 2014 kö­zött el­mu­lasz­tott befi­zetni 14,5 mil­lió euró adót.

Horror! 14 marokkói erőszakolt meg egy lányt Barcelonában

Horror! 14 marokkói erőszakolt meg egy lányt Barcelonában

Egy met­ró­ál­lo­más lift­jé­ben tör­tént.

Az eset egy met­ró­ál­lo­más lift­jé­ben tör­tént. A banda előbb a lány ba­rát­ját ké­selte meg. A hi­va­ta­los spa­nyol sajtó erről az ügy­ről sem adott még hírt.

Gyászol Barcelona, elhunyt a város kiváló legendája

Gyászol Barcelona, elhunyt a város kiváló legendája

A helyi klub iko­ni­kus el­nöke 87 esz­ten­dő­sen, sú­lyos be­teg­ség után hunyt el.

A helyi klub iko­ni­kus el­nöke 87 esz­ten­dő­sen, sú­lyos be­teg­ség után hunyt el.

Árulkodó mondatok: Neymar szeretne lelépni a PSG-től

Árulkodó mondatok: Neymar szeretne lelépni a PSG-től, ide igazolna

A pénz miatt buk­hat el az üzlet.

Ko­rábbi csa­pat­társa sze­rint a bra­zil fut­ball­sztár újra a Bar­ce­lo­ná­ban akar ját­szani. A pénz miatt buk­hat el az üzlet.

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Li­onel Messi miatt nem iga­zolt Bar­ce­lo­nába a vi­lág­baj­nok fran­cia fo­cista. Őszin­tén be­szélt a hely­zet­ről.

Li­onel Messi miatt nem iga­zolt Bar­ce­lo­nába a vi­lág­baj­nok fran­cia fo­cista. Őszin­tén be­szélt a hely­zet­ről.

Súlyos balesetet okozott egy utasokkal teli komp Spanyolországban!

Súlyos balesetet okozott egy utasokkal teli komp Spanyolországban! - videó

Nem tu­dott meg­állni idő­ben a ha­tal­mas hajó és a szá­raz­földi dokkba csa­pó­dott.