A NAV nevében húzzák le a bankkártyánkat

A NAV nevében húzzák le a bankkártyánkat

Adófi­ze­tők bank­kár­tyá­i­nak ada­ta­ira va­dász­nak a csa­lók, a NAV ne­vé­ben.

Szép új világ: egy cégnél chipet ültetnek a dolgozókba

Szép új világ: egy cégnél chipet ültetnek a dolgozókba

"Jedi-moz­du­la­tok­kal" nyíl­nak az ajtók, de fi­zetni is tud­nak az al­kal­ma­zot­tak - egyet­len le­gyin­tés­sel!

Vigyázz: Ha ilyen levelet kaptál a bankodtól, semmiképp se bontsd ki

Vigyázz: Ha ilyen levelet kaptál a bankodtól, semmiképp se bontsd ki

Cel­lux­szal le­ra­gasz­tott, ko­ráb­ban fel­bon­tott le­ve­let ka­pott egy pesti nő.

Cel­lux­szal le­ra­gasz­tott, ko­ráb­ban fel­bon­tott le­ve­let ka­pott egy pesti nő.

Ezt te is töltsd le a telefonodra! Megkönnyíti az életed

Ezt te is töltsd le a telefonodra! Megkönnyíti az életed

Nem kell többé a bank­kár­tyát elő­ha­lászni a táska mé­lyé­ről, jön egy for­ma­bontó új al­kal­ma­zás!

Nem kell többé a bank­kár­tyát elő­ha­lászni a táska mé­lyé­ről, jön egy for­ma­bontó új al­kal­ma­zás!

Fontos újítás: bankkártyával is fizethetsz a buszokon!

Bankkártyával is fizethetsz a buszokon!

Egyre több le­he­tő­ség nyí­lik a tö­meg­köz­le­ke­dők előtt... Ha­ma­ro­san már nem csak kész­pénz­zel fi­zet­hetsz!

Egyre több le­he­tő­ség nyí­lik a tö­meg­köz­le­ke­dők előtt... Ha­ma­ro­san már nem csak kész­pénz­zel fi­zet­hetsz a jár­mű­ve­ken!

Új bankkártyás lehúzás terjed, erre vigyázz!

Új bankkártyás lehúzás terjed, erre vigyázz!

Saj­nos, nem rém­álom...

Saj­nos, nem rém­álom, de te­hetsz el­lene...

Már a bankkártya-adataiddal is visszaélnek! Ezt a férfit keresik!

Már a bankkártya- adataiddal is visszaélnek! Ezt a férfit keresik!

A férfi szó sze­rint ki­szol­gálta magát egy ide­gen bank­kár­tyá­já­val.

A férfi szó sze­rint ki­szol­gálta magát egy ide­gen bank­kár­tyá­já­val.

Elképesztő, hogy bukott le a lúzer pénztárcatolvaj!

Elképesztő, hogy bukott le a lúzer pénztárcatolvaj!

A férfit a fo­tója alap­ján ke­re­sik.

Egy negy­ven év kö­rüli ko­pasz férfi lo­pott el az egyik esz­ter­gomi ét­te­rem­ből egy pénz­tár­cát, majd a benne lévő bank­kár­tyá­val pénzt akart fel­venni.

Másfélszeresére nőtt a bankkártyás csalások száma, veszélyben a pénzed

Másfélszeresére nőtt a bankkártyás csalások száma, veszélyben a pénzed

Az el­ve­szett, el­lo­pott bank­kár­tyák van­nak a leg­na­gyobb ve­szély­ben, de in­ter­ne­tes vá­sár­lás­kor is le­húz­hat­nak.

Vigyázz! PayPal-os csalók bukkantak fel, magyar áldozat is van

Vigyázz! PayPal-os csalók bukkantak fel, magyar áldozat is van

A tá­ma­dók 100 ezer fo­rint nagy­ság­rendű össze­ge­ket pró­bál­nak meg el­utalni mások szám­lá­já­ról, de néha pár tíz­ezer fo­rint­tal is be­érik.

A tá­ma­dók 100 ezer fo­rint nagy­ság­rendű össze­ge­ket pró­bál­nak meg el­utalni mások szám­lá­já­ról, de néha pár tíz­ezer fo­rint­tal is be­érik. Van olyan ma­gyar ál­do­zat, akit a bank fi­gyel­mez­te­tett, hogy ve­szély­ben a meg­ta­ka­rí­tása. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan vé­de­kez­hetsz.

Így lopják az adataidat, ha kártyával fizetsz

Így lopják az adataidat, ha kártyával fizetsz

Egyre könnyeb­ben csem­pész­nek olyan esz­kö­zö­ket a kár­tya­le­ol­va­sókra, ami­vel gyor­san el lehet lopni az ada­to­kat.

Egyre könnyeb­ben csem­pész­nek olyan esz­kö­zö­ket a kár­tya­le­ol­va­sókra, ami­vel gyor­san el lehet lopni az ada­to­kat.

Így pózolt a kamerának a nagytarcsai tolvaj!

Így pózolt a kamerának a nagytarcsai tolvaj!

Egy is­me­ret­len férfit ke­res­nek.

Egy is­me­ret­len tet­test keres a rend­őr­ség, aki a gyanú sze­rint el­lo­pott egy ké­zi­tás­kát, benne mo­bil­te­le­fon­nal és bank­kár­tyá­val.

Ez a férfi vett fel pénzt talált bankkártyával! Körözik!

Ez a férfi vett fel pénzt talált bankkártyával! Körözik!

Ta­lált a férfi egy pénz­tár­cát.

Bá­ta­szé­ken ta­lált a férfi egy pénz­tár­cát, benne sze­mé­lyes ira­tok­kal és bank­kár­tyá­val.

Így lepleződik le egy telefonos csaló! Tanulságos felvétel!

Így lepleződik le egy telefonos csaló! Tanulságos felvétel!

Az ál­do­zat hagyta, hogy a csaló vé­gig­mondja a be­etető szö­ve­get, és az egész be­szél­ge­tést rög­zí­tette.

Cso­dá­la­tos hang­fel­vé­tel ke­rült fel a netre a na­pok­ban. Egy te­le­fo­nos csaló pró­bál­ko­zott pénzt ki­csalni ki­sze­melt ál­do­za­tá­ból, aki hagyta, hogy vé­gig­mondja a be­etető szö­ve­get, köz­ben az egész be­szél­ge­tést rög­zí­tette. A végén aztán jött a fe­kete leves...

Így nyúlhatták le a pénzed a rafinált bankkártyacsalók

Így nyúlhatták le a pénzed a rafinált bankkártyacsalók

Ki­de­rült a trük­kös mód­szer, ami­vel a kár­tya­csa­lók szép kis össze­get emel­tek le a lo­pott bank­kár­tyák­ról, anél­kül, hogy tud­ták volna a PIN-kódot.

Ki­de­rült a trük­kös mód­szer, ami­vel a kár­tya­csa­lók szép kis össze­get emel­tek le a lo­pott bank­kár­tyák­ról, anél­kül, hogy tud­ták volna a PIN-kódot.

Új trükk terjed: Így lopják el a PIN-kódodat

Új trükk terjed: Így lopják el a PIN-kódodat

Azt hi­szed, hogy a te kó­do­dat senki sem tudja el­lopni? Té­vedsz! Elég csak be­üt­nöd, egy pil­la­nat alatt meg­szer­zik.

Azt hi­szed, hogy a te kó­do­dat senki sem tudja el­lopni? Té­vedsz! Elég csak be­üt­nöd, és egy pil­la­nat alatt meg­szer­zik.

Bekeményít a Magyar Posta!

Bekeményít a Magyar Posta!

Ez­út­tal nem el­le­nünk, hanem ér­tünk! Be­in­dul­tak a fej­lesz­té­sek.

Nem el­le­nünk, hanem ér­tünk! A kö­zel­jö­vő­ben akár a pos­tás­nál is fi­zet­he­tünk kár­tyá­val, a csek­ke­ket pedig au­to­ma­tá­nál, vagy a bolti pénz­tá­rak­nál is le­ren­dez­het­jük.

Lopott bankkártyával vásárolgatott Sopronban - Fotó!

Lopott bankkártyával vásárolgatott Sopronban - Fotó!

Vadul vá­sá­rol­gatni kez­dett.

Vadul vá­sá­rol­gatni kez­dett a lo­pott kár­tyá­val, csak a be­vá­sárló köz­pont ka­me­ráit nem vette fi­gye­lembe. Most a rend­őr­ség ke­resi.

Vigyázz a bankkártyás fizetéssel!

Bankkártyás fizetés: ellophatják az adataidat!

A pesti bol­tos a vá­sár­lók ada­tait men­tette ki egy saját ké­szí­tésű esz­köz­zel.

Hó­na­po­kon ke­resz­tül men­tette le a pesti bol­tos a vá­sár­lók ada­tait egy saját ké­szí­tésű esz­köz­zel, több száz­ezer fo­rin­tot csalt ki a gya­nút­lan ál­do­za­ta­i­tól.

Véletlenül lopott terminált a néni!

Véletlenül lopott terminált a néni!

Ha bé­kás­me­gyeri vagy, ebbe a boltba ne menj, ha kár­tyá­val fi­zet­nél!

Ha bé­kás­me­gyeri vagy, ebbe a boltba ne menj, ha kár­tyá­val fi­zet­nél!

Bankkártyás előnyök

Nem mindenki látja a bankkártyák előnyeit

Még min­dig lenne hová fej­lődni a tu­da­tos bank­kár­tya hasz­ná­lat terén, de­rült ki az egyik leg­na­gyobb bank­kár­tya ki­bo­csátó leg­fris­sebb fel­mé­ré­sé­ből. A ren­ge­teg plasz­tik közül töb­bek kö­zött az MNB in­ter­ne­tes kal­ku­lá­tora segít az ügy­fe­lek­nek vá­lasz­tani.

Még min­dig lenne hová fej­lődni a tu­da­tos bank­kár­tya hasz­ná­lat terén, de­rült ki az egyik leg­na­gyobb bank­kár­tya ki­bo­csátó, a Mas­terCard In­ter­na­tio­nal leg­fris­sebb fel­mé­ré­sé­ből. A ren­ge­teg plasz­tik közül töb­bek kö­zött az MNB kal­ku­lá­tora segít vá­lasz­tani. Aki biz­tosra akar menni, több he­lyen is bön­gé­szi a ke­res­ke­delmi ban­kok aján­la­tait.