CÍMKE: 'bankkártya'
FRISS HÍREK

Biztonságosabb lesz az autópálya-matrica vásárlás

Biztonságosabb lesz az autópálya-matrica vásárlás

Áp­ri­lis­tól két­szintű ügy­fél hi­te­le­sí­tést vezet be a Nem­zeti Út­díjfi­ze­tési Szol­gál­tató (NÚSZ) Zrt.

Áp­ri­lis­tól két­szintű ügy­fél hi­te­le­sí­tést vezet be a Nem­zeti Út­díjfi­ze­tési Szol­gál­tató (NÚSZ) Zrt.

Ezt a magyar fiút keresi a rendőrség, Budapesten is feltűnt már

Ezt a magyar fiút keresi a rendőrség, Budapesten is feltűnt már

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a fel­vé­te­len lát­ható, is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

A banki rendszerek hibája miatt nem lehetett bankkártyával fizetni

A banki rendszerek hibája miatt nem lehetett bankkártyával fizetni

Több ol­va­sónk je­lezte, hogy nem tu­dott bank­kár­tyá­val fi­zetni a CBA-ban.

Több ol­va­sónk je­lezte, hogy nem tu­dott bank­kár­tyá­val fi­zetni a CBA üz­let­ben.

Talált bankkártyával költekeztek, ráfáztak

Talált bankkártyával költekeztek, ráfáztak

Ru­há­kat vett más­va­la­ki­nek a bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár.

Ru­há­kat vett más­va­la­ki­nek a bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár.

Ezt kell tudni a külföldi bankkártyahasználatról

Ezt kell tudni a külföldi bankkártyahasználatról

Sokan hasz­nál­ják egy-egy kül­földi uta­zás al­kal­má­val a bank­kár­tyá­ju­kat, mivel biz­ton­sá­go­sabb, mint a kész­pénz. Nekik erre kell fi­gyelni!

Egyre töb­ben hasz­nál­ják egy-egy kül­földi uta­zás vagy nya­ra­lás al­kal­má­val a bank­kár­tyá­ju­kat, mivel a leg­több he­lyen már el­fo­gad­ják és biz­ton­sá­go­sabb, mint a kész­pénz. Buk­ta­tói azon­ban ennek is van­nak!

Új világ jön, eltűnik a készpénz

Új világ jön, eltűnik a készpénz

Ré­góta ígé­rik, hogy meg­vál­ha­tunk a pa­pír­pénz­től és az ér­mék­től.

Ré­góta jó­sol­gat­ják, hogy ha­ma­ro­san meg­vál­ha­tunk a pa­pír­pénz­től és az ér­mék­től is, és min­den vá­sár­lá­sun­kat bank- és hi­tel­kár­tyák­kal in­téz­het­jük. Ez a pil­la­nat nem­so­kára tény­leg eljön!

Riasztja a rendőröket, ha fordítva írod be a PIN-kódod?

Riasztja a rendőröket, ha fordítva írod be a PIN-kódod?

Sokan oszt­ják a Fa­ce­boo­kon azo­kat az üze­ne­te­ket, hogy vész­hely­zet ese­tén elég for­dítva meg­adni az ATM-nél a PIN-kódot.

Sokan oszt­ják a Fa­ce­boo­kon azo­kat az üze­ne­te­ket, hogy vész­hely­zet ese­tén elég for­dítva meg­adni az ATM-nél a PIN-kódot.

6 bankkártyás tipp, ha külföldön nyaralsz!

6 bankkártyás tipp, ha külföldön nyaralsz!

Tíz­ez­re­ket spó­rol­hatsz ezek­kel a trük­kök­kel.

Itt a nyár, sokan már előre le­fog­lal­ták a kül­földi út­ju­kat, de van­nak, akik csak most dön­te­nek arról, az or­szág­ha­tá­ro­kon túl pi­he­nik ki az el­múlt hó­na­pok fá­ra­dal­mait.

Felismeri ezt a férfit? Azonnal hívja a rendőrséget!

Felismeri ezt a férfit? Azonnal hívja a rendőrséget!

Nem volt túl agya­fúrt az a férfi, aki Győr­ben pró­bált meg több­ször is jo­go­su­lat­la­nul pénz­hez jutni. Fel­vette a ka­mera!

Nem volt túl agya­fúrt az a férfi, aki Győr­ben pró­bált meg több­ször is jo­go­su­lat­la­nul pénz­hez jutni. Fel­vette a ka­mera!

Még idén eltűnik a készpénz?

Még idén eltűnik a készpénz?

A mo­dern fi­ze­tési meg­ol­dá­sok mel­lett a kész­pénz­nek le­ál­do­zott.

A mo­dern fi­ze­tési meg­ol­dá­sok mel­lett a kész­pénz­nek le­ál­do­zott - ideje bú­csút in­te­nünk a pa­pír­pén­zek­nek és az ér­mék­nek is?