SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Lefotóztuk, piszkosul dögös Ungár Anikó

Lefotóztuk, piszkosul dögös Ungár Anikó

Po­zi­tív ki­su­gár­zá­sá­val pil­la­na­tok alatt le­vett min­ket a lá­bunk­ról.

Po­zi­tív ki­su­gár­zá­sá­val pil­la­na­tok alatt le­vett min­ket a lá­bunk­ról. Majd ezzel a len­dü­let­tel sok­kolt is, ami­kor be­val­lotta, ő bi­zony már jóval kö­ze­lebb van a het­ven­hez, mint a hat­van­hoz.

Nagy a baj, ezért nem műthetik Boros Lajost

Nagy a baj, ezért nem műthetik Boros Lajost

Az is­mert rá­diós hó­na­pok óta várja a szív­mű­té­tet...

Az is­mert rá­diós hó­na­pok óta várja a szív­mű­té­tet, hogy végre el­in­dul­has­son a gyó­gyu­lás útján, ám az ope­rá­ció ismét várat ma­gára.

Húszéves nők keresik Dévényi Tibi kegyeit

Húszéves nők keresik Dévényi Tibi kegyeit

Tibi bácsi él­vezi a fi­a­tal lá­nyok fi­gyel­mét...

Tibi bácsi él­vezi a fi­a­tal lá­nyok fi­gyel­mét.

Drámai vallomás, Balázs évekig kórházba járt első kisfiával

Drámai vallomás, Balázs évekig kórházba járt első kisfiával

Be­nett-tel na­gyon sok gond volt az első idő­szak­ban, ami két­ségbe ej­tette a szü­leit.

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Egy hét­tel ez­előtt mondta ki a bol­do­gító igent az új fér­jé­nek.

Egy hét­tel ez­előtt mondta ki a bol­do­gító igent az új fér­jé­nek.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Komoly műtétre készül Vitányi Judit!

Komoly műtétre készül Vitányi Judit!

A hír­adós­nak régi álma tel­je­sül.

A hír­adós­nak régi álma tel­je­sül, ugyanis nem­so­kára, 27 év után el­vé­ge­zik rajta az áhí­tott be­avat­ko­zást.

Durván kiakadt, mindenkinek beszólt Baukó Éva

Durván kiakadt, mindenkinek beszólt Baukó Éva

A vé­le­mé­nyét soha nem tartja meg.

A vé­le­mé­nyét soha nem tartja ma­gá­ban az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő, aki az iga­záért a vég­te­len­sé­gig kiáll.

Tovább dagad a Czeizel-botrány, ez vár a genetikus volt szeretőjére

Tovább dagad a Czeizel-botrány, ez vár a genetikus volt szeretőjére

Új­ra­in­dult a nyo­mo­zás, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki Dórát.

Új­ra­in­dult a nyo­mo­zás, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a két­gyer­me­kes Dórát. A Ri­post meg­tudta, mi­lyen bün­te­tés vár­hat rá.

Feloldották a hírzárlatot: borzalmas dolgokat tett Michael Jackson hasonmása

Feloldották a hírzárlatot: borzalmas dolgokat tett Michael Jackson hasonmása

A férfi a csa­lád­já­val együtt állt bí­ró­ság elé, mert kö­zö­sen kí­noz­tak gye­re­ke­ket.

A férfi a csa­lád­já­val együtt állt bí­ró­ság elé, mert kö­zö­sen kí­noz­tak gye­re­ke­ket.

Oszter Sándor megtörte a csendet, ezt mondta az ítéletről

Oszter Sándor megtörte a csendet, ezt mondta az ítéletről

Elő­ször a Ri­post­nak nyi­lat­ko­zott.

A be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt szí­nész elő­ször a Ri­post­nak nyi­lat­ko­zott a vá­rat­lan íté­let­tel kap­cso­lat­ban.

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Mesés helyre utaz­tak.

Ele­gük lett az esős idő­já­rás­ból. Mesés helyre utaz­tak.

Fordulat a Czeizel-ügyben: nagy bajba kerülhet a tudós volt barátnője

Fordulat a Czeizel-ügyben: nagy bajba kerülhet a tudós volt barátnője

A ge­ne­ti­kus volt ba­rát­nője tör­vény­te­len módon es­he­tett te­herbe.

A ge­ne­ti­kus volt ba­rát­nője tör­vény­te­len módon es­he­tett te­herbe Cze­i­zel End­ré­től.

Bájos videó, nekik szurkolnak a foci vb-n Magyarország Szépei

Bájos videó, nekik szurkolnak a foci vb-n Magyarország Szépei

Min­denki vb-láz­ban ég, ez nin­csen más­képp or­szá­gunk leg­szebb lá­nya­i­val.

Min­denki vb-láz­ban ég, ez nin­csen más­képp or­szá­gunk leg­szebb lá­nya­i­val.

Ezt üzente az ítélethirdetés után Oszter Sándornak a felesége

Ezt üzente az ítélethirdetés után Oszter Sándornak a felesége

Csü­tör­tö­kön reg­gel fel­men­tette a bí­ró­ság a szín­mű­vészt.

Csü­tör­tö­kön reg­gel fel­men­tette a bí­ró­ság a szín­mű­vészt.

Megható részletek, kisfia születéséről beszélt Tabáni István

Megható részletek, kisfia születéséről beszélt Tabáni István

Meg­szü­le­tett első gyer­meke, Na­ta­niel.

Meg­szü­le­tett Ta­báni Ist­ván első gyer­meke, Na­ta­niel. Az éne­kes a kö­zös­ségi ol­da­lán osz­totta meg az öröm­hírt ra­jon­gó­i­val.

Aggódnak a barátok: Újra kórházba került a nagybeteg Orbán Józsi

Aggódnak a barátok: Újra kórházba került a nagybeteg Orbán Józsi

Orbán Jó­zsef ős­szel tudta meg.

Orbán Jó­zsef ta­valy ős­szel tudta meg, hogy az agyá­ban és a tü­de­jé­ben is da­ga­na­tos el­vál­to­zá­sok van­nak.

Tündéri, itt az első fotó Farkasházi Réka kislányáról

Tündéri, itt az első fotó Farkasházi Réka kislányáról

Jú­nius 4-én hozta vi­lágra.

Az egy­kori so­ro­zat­sztár jú­nius 4-én hozta vi­lágra a har­ma­dik gyer­me­két. A kis­lány­ról Réka egyik kol­lé­ga­nője osz­tott meg egy ara­nyos fotót.

Csütörtökön ítélet születik: Felesége nem lesz Oszter Sándor mellett

Csütörtökön ítélet születik: Felesége nem lesz Oszter Sándor mellett

Egye­lőre kül­föl­dön várja Osz­ter Sán­dor fe­le­sége, Fa­i­loni Do­na­tella, hogy pont ke­rül­jön végre férje bí­ró­sági ügyé­nek vé­gére.

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Újra be­csa­jo­zott? Rej­té­lyes fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Újra be­csa­jo­zott? Rej­té­lyes fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára a ma­gyar éne­kes.

Csúnyán beszóltak Voksán Virágnak: itt a válasza!

Csúnyán beszóltak Voksán Virágnak: itt a válasza!

Ked­den je­len­tette be, hogy babát vár.

A csi­nos le­mez­lo­vas ked­den je­len­tette be, hogy babát vár. Az in­ter­net né­pé­nek pedig több se kel­lett: azon­nal ne­ki­es­tek! A kis­mama hig­gad­tan re­a­gált.

Ez durva: Nem szólhat idegen nőhöz Luxus Vivi férje

Ez durva: Nem szólhat idegen nőhöz Luxus Vivi férje

Nem vic­cel, a há­zas­sá­gá­ról van szó.

A Fe­le­sé­gek Lu­xus­ki­vi­tel­ben sze­rep­lője nem vic­cel, ha a há­zas­sá­gá­ról van szó. Igaz, Vi­vien a saját sza­bá­lyait ma­gára is ér­vé­nyes­nek tartja.

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Frida úgy érzi, Pin­tér Tibor mel­lett po­zi­tív irányba vál­to­zott.

Frida úgy érzi, Pin­tér Tibor mel­lett po­zi­tív irányba vál­to­zott, és már szóba ke­rült köz­tük a csa­lád­ala­pí­tás is.

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Élet­ve­szé­lyes fe­nye­ge­té­se­ket ka­pott a bör­tön­ben B. László.

Élet­ve­szé­lyes fe­nye­ge­té­se­ket ka­pott a bör­tön­ben B. László.

Az erkélyén tart pezsgőfürdős bulikat Danny Blue!

Az erkélyén tart pezsgőfürdős bulikat Danny Blue!

Be­te­kin­tést en­ge­dett az ott­ho­nába!

A XIII. ke­rü­let leg­mo­der­nebb ré­szé­ben él Danny Blue. A men­ta­lista ott­hona - ahova most a Ri­post ol­va­sói is be­pil­lant­hat­nak - min­den igényt ki­elé­gít.

Durva, mi derült ki Verebes Istvánról: prostit vitt az oltár elé

Durva, mi derült ki Verebes Istvánról: prostit vitt az oltár elé

Csa­ládja na­gyon nem örült.

A 70 éves szí­nész-ren­dező csa­ládja na­gyon nem örült vá­lasz­tott­já­nak, aki azóta Ame­ri­ká­ban él.

Erre nem számított: Fegyveres támadt a Viszkisre

Erre senki sem számított: Fegyveres támadt a Viszkisre

Rabló tört rá Amb­rus At­ti­lára egy ék­szer­üz­let­ben az And­rássy úton. Fur­csa hely­ze­tet élt át.

Rabló tört rá Amb­rus At­ti­lára Bu­da­ps­ten, az akció egy ék­szer­üz­let­ben tör­tént az And­rássy úton. Fur­csa hely­ze­tet élt át a Visz­kis néven el­hí­re­sült egy­kori bank­rabló. Be­val­lotta: nem jó érzés, ha fegy­vert fog­nak az em­berre, még akkor sem, ha az eset­leg csak egy já­ték­stuk­ker.

Levegőben lógva mutatta meg formás testét Aleska

Levegőben lógva mutatta meg formás testét Aleska

Ale­ska ren­ge­te­get tor­ná­zik, sokat tesz az alak­jáért, amit idő­ről-időre meg is mutat.

Ale­ska ren­ge­te­get tor­ná­zik, sokat tesz az alak­jáért, amit idő­ről-időre meg is mutat.

Így házasodnak ők: sztáresküvők itthon

Így házasodnak ők: sztáresküvők itthon

Min­den há­za­su­landó pár éle­té­ben nagy kér­dés...

Min­den há­za­su­landó pár éle­té­ben nagy kér­dés, hol mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent. Sz­tár­ja­ink így dön­töt­tek!

Kórházba került Rubint Réka édesapja, műteni kellett

Kórházba került Rubint Réka édesapja, műteni kellett

Nehéz pil­la­na­to­kat élt át.

A ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő az Or­szá­gos Kar­dio­ló­giai In­té­zet fo­lyo­só­ján iz­gulta végig a be­avat­ko­zást.

Durva hangnemben osztotta ki a volt szerelmeit Cseke Katinka!

Durva hangnemben osztotta ki a volt szerelmeit Cseke Katinka!

A szí­nésznő ren­ge­te­get vál­to­zott az el­múlt évek­ben.

A szí­nésznő ren­ge­te­get vál­to­zott az el­múlt évek­ben, most már biz­tos benne, hogy nem kez­dene olyan férfi­ak­kal, mint akik­kel ko­ráb­ban össze­hozta a sors.

Ellopták Kelemen Anna aktképeit: itt élnek vissza velük

Ellopták Kelemen Anna aktképeit: itt élnek vissza velük

Őr­jöng An­nácska, aki­vel nem elő­ször for­dult elő ilyen bot­rá­nyos eset. Jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat.

Őr­jöng An­nácska, aki­vel nem elő­ször for­dult elő ilyen bot­rá­nyos eset. Jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat.

Horrorbaleset, arcon lőtte barátját a magyar sztár

Horrorbaleset, arcon lőtte barátját a magyar sztár

Vizs­gá­lat folyt a mu­la­tós ellen egy vé­let­len bal­eset miatt. Fegy­ver­rel se­be­sí­tette meg tár­sát.

Vizs­gá­lat folyt a mu­la­tós ellen egy vé­let­len bal­eset miatt. Fegy­ver­rel se­be­sí­tette meg tár­sát.

Undorító, ezt találta a kertjében Sebestyén Balázs

Undorító, ezt találta a kertjében Sebestyén Balázs

Egé­szen el­ké­pesztő.

A meg­döb­bentő rész­le­tek­ről a Ba­lázs­ék­ban be­szélt mű­sor­ve­ze­tő­tár­sa­i­nak.

Különös, mit találtunk Rékasi Károly Facebookján

Különös, mit találtunk Rékasi Károly Facebookján

Ismét aktív hasz­náló lett.

Közel egy év után ismét aktív hasz­ná­lója lett a Fa­ce­book­nak Ré­kasi Ká­roly.

A Depeche Mode nyitja a Telekom VOLT fesztivált

A Depeche Mode nyitja a Telekom VOLT fesztivált

150.000 fesz­ti­vá­lo­zót vár­nak.

Leg­alább 150.000 fesz­ti­vá­lo­zót vár­nak Sop­ronba jú­nius 26-tól, ami­kor a De­pe­che Mode nyitja meg a 26. Te­le­kom VOLT Fesz­ti­vált.

Ezért akadt ki a magyar rajongókra Will Smith

Ezért akadt ki a magyar rajongókra Will Smith

Will Smith már nem olyan ba­rát­sá­gos.

Will Smith-t már meg­erő­sí­tett biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek mel­lett szál­lít­ják.

Mindenki irigykedik, világsztárral futott össze Király Linda

Mindenki irigykedik, világsztárral futott össze Király Linda

Az arany­hangú éne­kesnő Ame­ri­ká­ban, Ma­li­bu­ban bot­lott bele a brit éne­kesbe.

Az arany­hangú éne­kesnő Ame­ri­ká­ban, Ma­li­bu­ban bot­lott bele a brit éne­kesbe.

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G!

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G

A rap­per hó­na­pok óta külön él a fe­le­sé­gé­től, mi­u­tán egy csi­nos mo­dell sze­mé­lyé­ben ta­lált rá az új sze­re­lem.

Nagy hírt közölt Szinetár Dóra, teljesen meghatódott

Nagy hírt közölt Szinetár Dóra, teljesen meghatódott

Hi­he­tet­le­nül büszke kis­lá­nyára.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő hi­he­tet­le­nül büszke kis­lá­nyára, Zor­kára.

Kulka János meglepő dolgot tett kedvenc, méregdrága sapkájával

Kulka János meglepő dolgot tett kedvenc, méregdrága sapkájával

A szí­nész még nem tért vissza a szín­padra, de már jó­té­kony­ko­dik...

A szí­nész még nem tért vissza a szín­padra, de már jó­té­kony­ko­dik...

Megdöbbentő, Horváth Tamás családi drámájáról vallott

Megdöbbentő, Horváth Tamás családi drámájáról vallott

Az éne­kes elő­ször mondta el, hogy min ment ke­resz­tül csa­ládja, ami­kor még gye­rek volt.

Az éne­kes elő­ször mondta el, hogy min ment ke­resz­tül csa­ládja, ami­kor még gye­rek volt. To­miék na­gyon nehéz idő­sza­kon men­tek ke­resz­tül...

Döbbenet, Koós Jánosnak kétszer van születésnapja

Döbbenet, Koós Jánosnak kétszer van születésnapja

Az éne­kes csak nevet a dol­gon...

Be­rú­gott a köz­jegyző, ami­kor az éne­kes szü­le­tett. Koós János csak kacag a dol­gon.

Klapka özvegye egyedül állított férjének sírkövet

Klapka özvegye egyedül állított férjének sírkövet

Klapka gye­re­kei nem se­gí­tet­tek.

Az Arany­em­ber gye­re­kei nem se­gí­tet­tek az asszony­nak. Ma­rika Ázsi­á­ból ho­zatta a grá­ni­tot a sír­hoz.

Botrányos viselkedés, kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka

Botrányos viselkedés, kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka

A szí­nésznő a tőle meg­szo­kott ve­he­men­ci­á­val mondta el vé­le­mé­nyét.

A szí­nésznő a tőle meg­szo­kott ve­he­men­ci­á­val mondta el vé­le­mé­nyét.

Bámulatos átváltozás, bugyiban fotózták le Singh Vikit

Bámulatos átváltozás, bugyiban fotózták le Singh Vikit

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg az el­múlt idő­szak­ban.

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg az el­múlt idő­szak­ban.

Fülöp herceg nélkül kellett ünnepelnie II. Erzsébetnek

Fülöp herceg nélkül kellett ünnepelnie II. Erzsébetnek

Ka­to­nai pom­pá­val ün­ne­pel­tek.

Ha­gyo­má­nyos ka­to­nai pom­pá­val ün­ne­pel­ték meg szom­ba­ton Lon­don­ban a 92 esz­ten­dős II. Er­zsé­bet ki­rálynő "hi­va­ta­los" szü­le­tés­nap­ját.

Megérkezett az első fotó Liptai Claudia esküvőjéről

Megérkezett az első fotó Liptai Claudia esküvőjéről

Till At­tila töl­tötte fel az első fotót a sztár­té­vés tit­kos lag­zi­já­ról, aki hi­va­ta­lo­san már csü­tör­tö­kön ki­mondta a bol­do­gító igent.

Till At­tila töl­tötte fel az első fotót a sztár­té­vés tit­kos lag­zi­já­ról, aki hi­va­ta­lo­san már csü­tör­tö­kön ki­mondta a bol­do­gító igent.

Micsoda szégyen, kitálalt botrányos ügyéről Jolly

Micsoda szégyen, kitálalt botrányos ügyéről Jolly

Na­po­kig ment az adok-kapok az in­ter­ne­ten. Ret­te­ne­te­sen szé­gyelli a tör­tén­te­ket.

Na­po­kig ment az adok-kapok az in­ter­ne­ten. Ret­te­ne­te­sen szé­gyelli a tör­tén­te­ket.

Ebből botrány lesz, durva dologra akarják rávenni Meghan Markle-t

Ebből botrány lesz, durva dologra akarják rávenni Meghan Markle-t

A kérés be­ár­nyé­kolja II. Er­zsé­bet hi­va­ta­los szü­le­tés­napi ün­nep­sé­gét.

A meg­bot­rán­koz­tató kérés be­ár­nyé­kolja a fris­sen mű­tött II. Er­zsé­bet hi­va­ta­los szü­le­tés­napi ün­nep­sé­gét.

Ennek a nőnek köszönheti boldogságát Liptai Claudia

Nem titok többé: Ennek a nőnek köszönheti boldogságát Liptai Claudia

Elát­koz­ták, mégis si­ke­rült meg­ta­lál­nia a bol­dog­sá­got. Lip­tai Cla­u­dia so­káig szen­ve­dett.

Borzalmas pillanatokat élt át Debreczeni Zita

Borzalmas pillanatokat élt át Debreczeni Zita

Mű­teni kel­lett Pa­ma­csot.

A csi­nos fotós végig ked­vence, Pa­macs mel­lett volt. Az ál­la­tot mű­teni kel­lett.

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

A szí­nésznő két és fél éve él pár­kap­cso­lat­ban Gö­möri And­rás Má­té­val, aki ta­valy ta­vas­szal kérte meg a kezét.

Nagy álma válik valóra a Hooligans dobosának

Nagy álma válik valóra a Hooligans dobosának

Kiss Endi sokat dol­go­zott.

Kiss Endi sokat dol­go­zott az évek alatt és sze­retné végre le­aratni a mun­kája gyü­möl­csét.

Harminc millió a tét: Közeleg a Honfoglaló végső nagy csatája

Harminc millió a tét: Közeleg a Honfoglaló végső nagy csatája

Le­zá­rult a ha­to­dik Baj­no­kok Hete a Duna Te­le­ví­zió mű­so­rán lát­ható kvíz­já­ték te­le­ví­ziós vál­to­za­tá­ban.

Le­zá­rult a ha­to­dik Baj­no­kok Hete a Duna Te­le­ví­zió mű­so­rán lát­ható kvíz­já­ték te­le­ví­ziós vál­to­za­tá­ban.

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera, ebből nagy baj lehet

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera, ebből nagy baj lehet

Az éne­kesnő ügy­véd­hez for­dul.

Az éne­kesnő ügy­véd­hez for­dul és a rend­őr­sé­gen is be­je­len­tést sze­retne tenni.

Belestünk az MTVA szívtiprójának otthonába

Belestünk az MTVA szívtiprójának otthonába

Sokan iri­gyel­ték a mű­sor­ve­ze­tőt.

Sokan iri­gyel­ték a Pe­tőfi TV mű­sor­ve­ze­tő­jét, hi­szen mo­dell­ként nem csak a vi­lá­got járta be, de meg­le­he­tő­sen jól is ke­re­sett.

Szinte soha nem beszél róla: Ez a szépség Lányi Lala szerelme

Szinte soha nem beszél róla: Ez a szépség Lányi Lala szerelme

Lányi Lala féltve őrzi ma­gán­éle­tét, ezért cso­da­szép ked­ve­sét is csak rit­kán mu­tatja meg.

Lányi Lala féltve őrzi ma­gán­éle­tét, ezért cso­da­szép ked­ve­sét is csak rit­kán mu­tatja meg.

Hűha, nincs melltartó Debreczeni Zitán, ezt látnod kell

Hűha, nincs melltartó Debreczeni Zitán, ezt látnod kell

Dur­ván ki­vá­gott ru­há­ban pózol a ka­me­rá­nak a szexi fotós. Va­dító lát­ványt nyújt!

Dur­ván ki­vá­gott ru­há­ban pózol a ka­me­rá­nak a szexi fotós. Va­dító lát­ványt nyújt!

Elrabolta feleségét Till Attila: mesés helyre vitte

Elrabolta feleségét Till Attila: mesés helyre vitte

Kü­lön­le­ges va­ká­ci­ó­val lepte meg.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lön­le­ges va­ká­ci­ó­val lepte meg gyer­me­kei édes­any­ját, Krisz­ti­nát.

Nagy a boldogság: fordulat Vámos Erika örökbefogadási ügyében

Nagy a boldogság: fordulat Vámos Erika örökbefogadási ügyében

Hosszú éve­ken át ke­reste a bol­dog­sá­got Vámos Erika, aki most végre az élet min­den te­rü­le­tén révbe érhet.

Itt tér vissza a képernyőre Szabó Erika

Itt tér vissza a képernyőre Szabó Erika

Jú­nius 18-tól szá­mos újí­tás­sal, régi és új mű­sor­ve­ze­tők­kel indul a Ba­la­toni Nyár.

Jú­nius 18-tól szá­mos újí­tás­sal, régi és új mű­sor­ve­ze­tők­kel indul a Ba­la­toni Nyár. A Duna Te­le­ví­zió nép­szerű ma­ga­zin­mű­sora a hét min­den nap­ján je­lent­ke­zik majd. A nézők által jól is­mert mű­sor­ve­zető gár­dá­hoz pedig idén ket­ten is csat­la­koz­nak.

Véget ért egy korszak, elbúcsúzott a képernyőtől Nagy Adri!

Véget ért egy korszak, elbúcsúzott a képernyőtől Nagy Adri!

A csi­nos kis­mama ked­den ve­ze­tett utol­jára mű­sort a FEM3 Ca­fé­ban, A Nagy Duett után szü­lési sza­bad­ságra ment.

A csi­nos kis­mama ked­den ve­ze­tett utol­jára mű­sort a FEM3 Ca­fé­ban, A Nagy Duett után szü­lési sza­bad­ságra ment.

Friss hírek érkeztek Paudits Béláról: tragikus az állapota

Friss hírek érkeztek Paudits Béláról: tragikus az állapota

Agy­vér­zést ka­pott.

A Já­szai Mari-díjas szí­nészt va­sár­nap szál­lí­tot­ták kór­házba. Agy­vér­zést ka­pott.

Ezt nézd: Hatalmasat villantott a nyílt utcán Baukó Éva

Ezt nézd: Hatalmasat villantott a nyílt utcán Baukó Éva

Baukó Éva jó for­má­ban van.

Baukó Éva jó for­má­ban van, így nem bánja, ha mások is meg­cso­dál­ják for­más ido­mait.

Segítséget kért: Kikészült az ítélettől Növényi Norbert

Segítséget kért: Kikészült az ítélettől Növényi Norbert

Nö­vé­nyi Nor­bert három év, négy hónap le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tést ka­pott első fokon.

Nö­vé­nyi Nor­bert három év, négy hónap le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tést ka­pott első fokon.

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Dagad a botrány: durva, mivel vádolja Jolly Majkát

Dagad a botrány: durva, mivel vádolja Jolly Majkát

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek.

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek. Ke­mé­nyen megy az adok-kapok a Fa­ce­boo­kon.

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a sztárok

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a sztárok

Idén ko­ráb­ban in­dult a nyár...

Idén ko­ráb­ban in­dult a nyár, ezért már má­jus­ban el­kez­dő­dött a strand­sze­zon...

Eddig titkolta: Hűtlenség miatt válik a népszerű magyar műsorvezető

Eddig titkolta: Hűtlenség miatt válik a népszerű magyar műsorvezető

A mű­so­rá­ban sok­féle és sok­rétű csa­ládi prob­lé­má­val ta­lál­ko­zott, mi­köz­ben a saját há­zas­sága is ro­mok­ban he­vert.

Sokkolta randipartnerét Horváth Éva látványa: így nézett ki

Sokkolta randipartnerét Horváth Éva látványa: így nézett ki

A sztár­anyuka ma is szé­gyelli a tör­tén­te­ket. Erről a Mi­csoda Nők!-ben be­szélt Vár­ko­nyi An­di­nak.

Megszólalt Növényi Norbert: így reagált a bíróság ítéletére

Megszólalt Növényi Norbert: így reagált a bíróság ítéletére

Három év négy hónap bör­tönt ka­pott Nö­vé­nyi Nor­bert a nyolc éve hú­zódó más­fél mil­li­ár­dos adó­csa­lási ügyé­ben.

Három év négy hónap bör­tönt ka­pott Nö­vé­nyi Nor­bert a nyolc éve hú­zódó más­fél mil­li­ár­dos adó­csa­lási ügyé­ben.

Hatalmas örömhír, megszületett Farkasházi Réka kislánya

Hatalmas örömhír, megszületett Farkasházi Réka kislánya

A bol­dog sztár­anyuka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt, igaz, az első ba­ba­fo­tóra még várni kell.

Fordulat az összevert Lópici Gáspár ügyében, nagy bajba került a fia

Fordulat az összevert Lópici Gáspár ügyében, nagy bajba került a fia

A bí­ró­ság dön­tött, sú­lyos­bí­tá­sért fel­leb­be­zett. A nehéz sorsú szí­nész ret­tegve várja a má­sod­fokú el­já­rás végét.

Curtis lesz Király Viktor gyerekének keresztapja?

Curtis lesz Király Viktor gyerekének keresztapja?

A rap­per jó kap­cso­la­tot ápol Ki­rály Vik­tor­ral, ezért nem meg­lepő az aján­lat...

A rap­per jó kap­cso­la­tot ápol Ki­rály Vik­tor­ral, ezért nem meg­lepő az aján­lat...

Filmszerepet kapott Bangó Margit unokája

Filmszerepet kapott Bangó Margit unokája

Tina és férje, Emi­lio na­gyon ké­szül­tek a nagy fel­adatra és még egy tőlük szo­kat­lan dol­got is be­vál­lal­tak a sze­rep ked­véért.

Tina és férje, Emi­lio na­gyon ké­szül­tek a nagy fel­adatra és még egy tőlük szo­kat­lan dol­got is be­vál­lal­tak a sze­rep ked­véért.

Ijesztő fotó, csúnya balesetet szenvedett Kárász Róbert

Ijesztő fotó, csúnya balesetet szenvedett Kárász Róbert

A bal lábán sé­rült meg.

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán tu­datta kö­ve­tő­i­vel a tör­tén­te­ket. A bal lábán sé­rült meg.

Gáspár Evelin: Rafkós vagyok, engem nem lehet lehúzni

Gáspár Evelin: Rafkós vagyok, engem nem lehet lehúzni

Eve­lin exk­lu­zív in­ter­jút adott.

Győ­zike lánya fel­nőtt, saját élete és mun­kája van. Eve­lin exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post­nak.

Megint elutazott, Majka itt pihen a családdal

Megint elutazott, Majka itt pihen a családdal

A rap­per meg­fo­gadta, hogy idén több időt tölt a csa­lád­dal és sza­kít időt a pi­he­nésre is...

A rap­per meg­fo­gadta, hogy idén több időt tölt a csa­lád­dal és sza­kít időt a pi­he­nésre is...