SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Ez igen, szédületes produkcióval készül A Nagy Duett párosa

Ez igen, szédületes produkcióval készül A Nagy Duett párosa

Már na­gyon ké­szül­nek.

Völ­gyesi Gabi és Sági Szi­lárd már na­gyon ké­szül­nek a va­sár­napi elő­adá­sukra A Nagy Duett szín­pa­dán.

Durva, a nyílt utcán űztek csúfot Ábel Anitából

Durva, a nyílt utcán űztek csúfot Ábel Anitából

Sok év után me­sélt a tör­tén­tek­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sok-sok évvel az in­ci­dens után me­sélt a tör­tén­tek­ről.

Mi folyik itt? Berki Krisztián a viszkis rablóval tűnt el az országból!

Mi folyik itt? Berki Krisztián a viszkis rablóval tűnt el az országból!

A hí­res­ség Amb­rus At­ti­lá­val és több más hí­res­ség­gel uta­zott el Ázsi­ába.

A hí­res­ség Amb­rus At­ti­lá­val és több más hí­res­ség­gel uta­zott el Ázsi­ába.

Lebukott Tóth Gabi: Ezzel a férfival töltötte az éjszakát

Lebukott Tóth Gabi: Ezzel a férfival töltötte az éjszakát

Jól érezte magát a part­ne­ré­vel!

A fotón jól lát­szik, a nép­szerű éne­kesnő na­gyon jól érezte magát sár­mos part­nere tár­sa­sá­gá­ban!

Nagy a baj! Több műtét vár Tóth Verára

Nagy a baj! Több műtét vár Tóth Verára

Sze­retne minél ha­ma­rabb túl­esni plasz­ti­kai mű­tét­jén Tóth Vera. Már kon­zul­tált is or­vo­sá­val, de elég nehéz idő­pon­tot egyez­tet­niük.

Sze­retne minél ha­ma­rabb túl­esni plasz­ti­kai mű­tét­jén Tóth Vera. Már kon­zul­tált is or­vo­sá­val, de elég nehéz idő­pon­tot egyez­tet­niük.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Pécsi Ildikó üzenete: Bocsánat, de még élek!

Pécsi Ildikó üzenete: Bocsánat, de még élek!

Pécsi Il­dikó meg­döb­benve ér­te­sült róla, hogy egy ma­ga­zin cím­lap­ján je­len­tette ki, am­pu­tá­ció fe­nye­geti őt. A szí­nésznő ala­po­san meg­le­pő­dött.

Pécsi Il­dikó meg­döb­benve ér­te­sült róla, hogy egy ma­ga­zin cím­lap­ján je­len­tette ki, am­pu­tá­ció fe­nye­geti őt.

Különleges ajándékot kaptak Majkáék Amerikában! Ennél szebb nincs!

Különleges ajándékot kaptak Majkáék Amerikában!

Min­den évben hosszabb időt tölt kint a csa­lád Ame­ri­ká­ban. Most azon­ban iga­zán kü­lön­le­ges dolog tör­tént, amit soha nem fe­lej­te­nek majd el.

Mit tett? Másodjára kívánták Zámbó Krisztián halálát

Mit tett? Másodjára kívánták Zámbó Krisztián halálát

Kom­ment­ben ér­ke­zett a ha­lál­üze­net.

A tra­gi­ku­san el­hunyt Jimmy fia nem szo­kott fog­lal­kozni a rossz­in­du­latú kom­men­tek­kel, de most tel­je­sen ki­akadt. Egy kom­men­telő a ha­lá­lát kí­vánta.

Hajdú Péter bevallotta: mégis volt köze Tornóczky Anitához

Hajdú Péter bevallotta: mégis volt köze Tornóczky Anitához

A pro­du­cer el­szólta magát a Slá­ger TV-ben, csó­ko­ló­zott Ani­tá­val.

A pro­du­cer el­szólta magát a Slá­ger TV-ben, mégis volt közte és Tor­nóczky Anita kö­zött ro­mánc. A ri­por­ter éve­ken ke­resz­tül ta­gadta, hogy bármi is lett volna köz­tük. Bódi Margó és Bódi Guszti Snóbli című mű­so­rá­ban el­me­sélte, mi tör­tént.

Szerelmi háromszögbe keveredett a népszerű magyar énekes

Szerelmi háromszögbe keveredett a népszerű magyar énekes

Pál Dénes új vi­de­ója egy igen­csak hét­köz­napi szi­tu­á­ciót dol­goz fel, bár vele még nem tör­tént ilyen eset.

Pál Dénes új vi­de­ója egy igen­csak hét­köz­napi szi­tu­á­ciót dol­goz fel, bár vele még nem tör­tént ilyen eset, most még is be­le­kós­tol­ha­tott a for­ga­tá­son.

Megdöbbentő dolgot árult el magáról Hódi Pamela

Megdöbbentő dolgot árult el magáról Hódi Pamela

Hódi Pa­mela ön­bi­za­lom­hi­ánnyal küzd.

Ki gon­dolná, hogy Hódi Pa­mela ön­bi­za­lom­hi­ánnyal küzd, mi több, nem tartja von­zó­nak magát.

Hihetetlen! Lajcsi portréjával gyalázták meg Bud Spencer emlékfalát

Hihetetlen! Lajcsi portréjával gyalázták meg Bud Spencer emlékfalát

Mint­egy har­minc­ezer kö­ve­tője van a Ma­gyar Bud Spen­cer és Te­rence Hill ra­jon­gói tár­sa­ság­nak a Fa­ce­book ol­da­lu­kon.

Most már biztos! Életmentő műtét vár a magyar sztárra

Most már biztos! Életmentő műtét vár a magyar sztárra

Ha­ma­ro­san mű­tő­asz­talra kell fe­küd­nie Cin­tu­lá­nak, akire élet­mentő szív­mű­tét vár.

Ha­ma­ro­san mű­tő­asz­talra kell fe­küd­nie Cin­tu­lá­nak, akire élet­mentő szív­mű­tét vár. A 73 éves le­mez­lo­vas tisz­tá­ban van vele, hogy egy ilyen ko­moly be­avat­ko­zás köz­ben bármi meg­tör­tén­het. De nem maga miatt ag­gó­dik. Attól tart, nem lesz, aki tá­mo­gassa a csa­lád­ját, ha vele meg­tör­té­nik a leg­rosszabb.

Magyar tévének adott exkluzív interjút Jackie Chan

Magyar tévének adott exkluzív interjút Jackie Chan

A harc­mű­vész­nek na­gyon tet­szik Bu­da­pest, de el­fog­lalt­sá­gai miatt csu­pán egy napot tu­dott töl­teni fő­vá­ro­sunk­ban.

A harc­mű­vész­nek na­gyon tet­szik Bu­da­pest, de el­fog­lalt­sá­gai miatt csu­pán egy napot tu­dott töl­teni fő­vá­ro­sunk­ban.

Kiderült, kalandvágy miatt hagyja el családját Fésűs Nelly

Kiderült, kalandvágy miatt hagyja el családját Fésűs Nelly

Nem kell semmi rosszra gon­dolni. A szí­nésznő csu­pán a TV2 új mű­so­rá­val uta­zik a világ túl­ol­da­lára.

Nem kell semmi rosszra gon­dolni. A szí­nésznő csu­pán a TV2 új mű­so­rá­val uta­zik a világ túl­ol­da­lára.

Az összeomlás szélére került, kiközösítették a romák Gáspár Lacit

Az összeomlás szélére került, kiközösítették a romák Gáspár Lacit

Tabuk nél­kül me­sélt.

Az éne­kes tabuk nél­kül me­sélt élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról.

Így imádják egymást Ördög Nóra gyerekei!

Így imádják egymást Ördög Nóra gyerekei!

A TV2 sztár­já­nak képei ta­rol­nak a neten.

Ördög Nóra sosem tar­to­zott azok közé a hí­res­sé­gek közé, akik ha­tal­mas üz­le­tet csi­nál­tak a gyer­me­keik szü­le­té­sé­ből, a TV2 leg­na­gyobb sztárja a leg­rit­kább eset­ben mu­tatta meg cse­me­téit és adta az ar­cu­kat rek­lám­célra.

Wolf Katit "megették" a gyerekei

Wolf Katit "megették" a gyerekei

Sok nő iri­gyelné Wolf Katit kar­csú alak­jáért!

Sok nő iri­gyelné Wolf Katit: az éne­kes­nő­ről ugyanis a ter­hes­sé­gei során le­ol­vad­tak a kilók - ezért most hí­zó­kú­rára fogja magát.

Lagzi Lajcsi tizenöt éve megírta a végrendeletét

Lagzi Lajcsi tizenöt éve megírta a végrendeletét

A ze­nész fe­le­lős­ség­tel­jes csa­ládfő.

A ze­nész a Mi­csoda Nők mű­so­rá­ban me­sélt há­zas­sá­gá­ról és a fe­le­lős­ség­ről. Va­la­mint szóba ke­rült a vég­ren­de­lete is.

Kiderült a titok: Ezért szakított vőlegényével Weisz Fanni

Kiderült a titok: Ezért szakított vőlegényével Weisz Fanni

Le­rán­totta a lep­let! A gyö­nyörű mo­dell hó­na­po­kig külön élt sze­rel­mé­től, Haj­másy Pé­ter­től.

Le­rán­totta a lep­let! A gyö­nyörű mo­dell hó­na­po­kig külön élt sze­rel­mé­től, Haj­másy Pé­ter­től.

Fodor Zsóka nem tudja, mikor vesztette el szüzességét

Fodor Zsóka nem tudja, mikor vesztette el szüzességét

Az első sze­rel­mé­ről me­sélt.

Az egy­kori Magdi anyus szí­ve­sen em­lék­szik vissza élete első sze­rel­mére - a kap­cso­lat nem egy for­du­la­tot meg­élt.

Fillérekért adhatják el Győzike elbukott aranyát

Fillérekért adhatják el Győzike elbukott aranyát

Az angol ki­rály­nő­nek is be­csü­le­tére válna az az arany­tö­meg, amit a kom­man­dó­sok vit­tek el Győző széfjé­ből.

Az angol ki­rály­nő­nek is be­csü­le­tére válna az az arany­mennyi­ség, amit a NAV kom­man­dó­sai vit­tek el Gás­pár Győző széfjé­ből.

Végrehajtás alatt áll Gór Nagy Mária családjának cége

Végrehajtás alatt áll Gór Nagy Mária családjának cége

Ag­gasztó hely­zet­ben van a nép­szerű szí­nésznő, csa­ládi cége 2011 óta áll vég­re­haj­tás alatt.

Ag­gasztó hely­zet­ben van a nép­szerű szí­nésznő, csa­ládi cége 2011 óta áll vég­re­haj­tás alatt. A szí­nésznő három éve ál­lí­tó­lag meg­sza­ba­dult cé­gé­től.

Titkolózik édesanyja előtt Nyertes Zsuzsa lánya

Titkolózik édesanyja előtt Nyertes Zsuzsa lánya

Zsu­zsó most dip­lo­má­zott le.

A szí­nésznő lánya, Zsu­zsó né­hány hete vette át a dip­lo­má­ját. Most kezdi el saját éle­tét, mun­kát keres. De nem sze­retné ha anyu­kája miatt ven­nék fel.

Testi épségüket kockáztatták a TV2 sztárjai

Testi épségüket kockáztatták a TV2 sztárjai

A vi­lá­gon eddig hatan tud­ták tel­je­sí­teni a TV2-n ha­ma­ro­san in­duló Ninja War­rior aka­dály­pá­lyá­ját.

A vi­lá­gon eddig hatan tud­ták tel­je­sí­teni a TV2-n ha­ma­ro­san in­duló Ninja War­rior aka­dály­pá­lyá­ját. A csa­torna sztár­jai és híres spor­to­lók ki­pró­bál­ták, ők vajon végig tud­nak-e menni a fi­zi­ku­mot pró­bára tevő te­re­pen. A vi­lág­baj­nok ka­ja­kos Ku­csera Gá­bor­nak nem si­ke­rült.

Ez hihetetlen - magyar moziban kaptuk el Jackie Chant

Ez hihetetlen - magyar moziban kaptuk el Jackie Chant

A világ talán leg­is­mer­tebb harc­mű­vé­sze meg­le­pe­tés­ven­dég­ként ér­ke­zett az Urá­nia Nem­zeti Film­szín­házba...

A világ talán leg­is­mer­tebb harc­mű­vé­sze meg­le­pe­tés­ven­dég­ként ér­ke­zett a kínai film­hétre.

Bevallotta az igazságot: Ezért élt 20 évig egyedül Andor Éva

Bevallotta az igazságot: Ezért élt 20 évig egyedül Andor Éva

A csi­nos hír­adós rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post­tal mégis ki­vé­telt tett.

Fodor Zsóka döntött: nem perel

Fodor Zsóka döntött: nem perel

A szí­nésznő ma már úgy gon­dolja, hálás lehet annak a kamu hír­por­tál­nak, ame­lyik meg­írta, hogy prosti ügybe ke­ve­re­dett. Zsóka akár meg is ölel­getné az "el­kö­ve­tőt".

A szí­nésznő ma már úgy gon­dolja, hálás lehet annak a kamu hír­por­tál­nak, ame­lyik meg­írta, hogy prosti ügybe ke­ve­re­dett. Zsóka akár meg is ölel­getné az "el­kö­ve­tőt".

43 évesen újra szülne A Nagy Duett sztárja

43 évesen újra szülne A Nagy Duett sztárja

Haté­ves lesz idén az éne­kesnő első gyer­meke, Maja. Az éne­kesnő most 42 éves, de nem fél attól, hogy kora miatt baj lenne a ba­bá­val.

Haté­ves lesz idén az éne­kesnő első gyer­meke, Maja. Az éne­kesnő most 42 éves, de nem fél attól, hogy kora miatt baj lenne a ba­bá­val.

Nem találod ki, hány éves ma Jack Nicholson!

Nem találod ki, hány éves ma Jack Nicholson!

Az ezer­arcú vi­lág­sztár kerek év­for­du­lót ün­ne­pel! Hi­he­tet­len, mi­lyen jól tartja magát!

Az ezer­arcú vi­lág­sztár kerek év­for­du­lót ün­ne­pel! Hi­he­tet­len, mi­lyen jól tartja magát!

Cserbenhagyta, csúnyán elbánt Eszenyi Enikővel Stohl András

Cserbenhagyta, csúnyán elbánt Eszenyi Enikővel Stohl András

Ez a hála? A Víg­szín­ház igaz­ga­tója va­la­mi­kor sokat se­gí­tett Bu­ci­nak...

Gyűrűzik a Győzike-botrány, újabb támadás érte - VIDEÓ

Gyűrűzik a Győzike-botrány, újabb támadás érte - VIDEÓ

Vissza­nyalt a fagyi...

Vissza­nyalt a fagyi, mi­u­tán a Frizbi fel­vé­te­lén ki­te­re­gette lánya szennye­sét Győ­zike. Ismét ha­zug­ság­gal vá­dol­ják.

A hírnév átka: zaklatják a magyar sztárok gyermekeit

A hírnév átka: zaklatják a magyar sztárok gyermekeit

Bánt­ják őket szü­leik tet­tei miatt.

Sokan azt hi­szik, hogy csak fény és csil­lo­gás a ma­gyar hí­res­sé­gek élete. . Bár­mit tesz­nek, arról na­po­kig be­szél­nek az em­be­rek és kri­ti­zál­nak.

Hamarosan gyermeke lesz a népszerű műsorvezetőnek

Élő adásban jósolták meg, hamarosan gyermeke lesz a népszerű műsorvezetőnek

Ma­gán­éle­té­ről jó­sol­tak neki.

Mádai Vi­vien alig pár napja csat­la­ko­zott a leg­né­zet­tebb reg­geli mű­sor­hoz a Mok­ká­hoz. Máris olyan szi­tu­á­ci­óba ke­rült, hogy ma­gán­éle­té­ről jó­sol­tak neki.

Csúnyán átverték a jóképű szívtiprót, még mindig szenved

Csúnyán átverték a jóképű szívtiprót, még mindig szenved

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket árult el fris­sen véget ért kap­cso­la­tá­ról a TV2 fi­a­tal te­het­sége, Jabin Peti.

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket árult el fris­sen véget ért kap­cso­la­tá­ról a TV2 fi­a­tal te­het­sége, Jabin Peti.

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét a ve­jé­ről.

Mióta a Ri­post ki­rob­ban­totta az újabb, Huj­ber Fe­ri­hez köt­hető bot­rányt, a szí­nész egyre na­gyobb baj­ban van. Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét a bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott ve­jé­ről.

Hoppá: Újabb ittas vezetés Oszteréknál

Hoppá: Újabb ittas vezetés Oszteréknál

Osz­ter Sán­dor alig­hogy vissza­kapta jo­go­sít­vá­nyát...

Osz­ter Sán­dor alig­hogy vissza­kapta jo­go­sít­vá­nyát, most a fe­le­sége ült a volán mögé it­ta­san. Az asszony rá­adá­sul egy köz­úti bal­eset ré­szese is lett.

Hoppá, veréssel fenyegetőzött Kasszás Erzsi

Hoppá, veréssel fenyegetőzött Kasszás Erzsi

Bolt kö­zeli, má­gi­kus él­ménnyel lepi meg Kasszás Er­zsit Haj­nó­czy Soma az új vi­de­ó­já­ban

Bolt kö­zeli, má­gi­kus él­ménnyel lepi meg Kasszás Er­zsit Haj­nó­czy Soma az új vi­de­ó­já­ban

Kész kis hölgy már Várkonyi Andiék kislánya!

Kész kis hölgy már Várkonyi Andiék kislánya!

Rá se is­mersz Boch­kor Nó­rára. Per­sze nem vé­let­le­nül ké­szült róla friss kép és ke­rült fel az in­ter­netre. Vár­ko­nyiék kis­lá­nya szü­li­na­pos, tíz éves lett.

Rá se is­mersz Boch­kor Nó­rára. Per­sze nem vé­let­le­nül ké­szült róla friss kép és ke­rült fel az in­ter­netre. Vár­ko­nyiék kis­lá­nya szü­li­na­pos, tíz éves lett.

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Új ku­tyát fo­ga­dott örökbe Tóth Vera.

Az éne­kesnő hús­vét al­kal­má­ból nem nyu­szit vett, hanem újabb ku­tyát fo­ga­dott örökbe. Vera így most öt blö­ki­vel és egy ci­cá­val osztja meg ott­ho­nát.

Kiakadt Balázs Fecó: Kitaláció, amit rólam pletykálnak

Kiakadt Balázs Fecó: Kitaláció, amit rólam pletykálnak

Ér­de­kes hírek lát­tak nap­vi­lá­got. Azt mond­ják, rossz egész­ségi ál­la­pota miatt marad el kon­certje.

Ér­de­kes hírek lát­tak nap­vi­lá­got. Azt mond­ják, rossz egész­ségi ál­la­pota miatt marad el kon­certje.

Hoppá, lehet, hogy újra bepasizott Aleska?

Hoppá, lehet, hogy újra bepasizott Aleska?

Már fél éve annak, hogy sza­kí­tott ko­rábbi part­ne­ré­vel, At­ti­lá­val, aki­vel több mint egy évig vol­tak együtt!

Már fél éve annak, hogy sza­kí­tott ko­rábbi part­ne­ré­vel, At­ti­lá­val, aki­vel több mint egy év együtt­lét után be­lát­ták, hogy sze­rel­mük a vége felé már in­kább ba­rát­sággá sze­lí­dült. Mos­tanra vi­szont na­gyon úgy tűnik, hogy Sáf­rány Emese, Ale­ska újra bol­dog...

Ezért hagyta el az országot Bereczki Zoltán

Ezért hagyta el az országot Bereczki Zoltán

A szí­nész­nek fon­tos a meg­úju­lás.

Be­reczki Zol­tán­nak fon­tos a meg­úju­lás és hogy al­kotó fá­zisba ke­rül­hes­sen. Épp ezért lá­to­ga­tott el most a ten­ge­ren túlra.

Gúnyt űznek rajongói Tóth Gabiból: Szakítása miatt ócsárolják

Gúnyt űznek rajongói Tóth Gabiból: Szakítása miatt ócsárolják

A nép­szerű éne­kesnő és ked­vese, Mol­nár Tibor a na­pok­ban a Fa­ce­boo­kon erő­sí­tet­ték meg: el­vál­tak út­jaik.

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az 54 éves szí­nész élete.

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az 54 éves szí­nész élete, mióta el­vet­ték a jo­go­sít­vá­nyát!

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

A szí­nésznő most jött rá, hogy az éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

A szí­nésznő most jött rá, hogy az éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

Dagad a botrány, sírva fakadt a sikkasztással vádolt Győzike

Dagad a botrány, sírva fakadt a sikkasztással vádolt Győzike

Az adó­ha­tó­ság mun­ka­tár­sai éb­resz­tet­ték őket. A show­man tel­je­sen ki­ké­szült!

Az adó­ha­tó­ság mun­ka­tár­sai éb­resz­tet­ték őket. A show­man tel­je­sen ki­ké­szült!

Így kérte meg Kasza Tibi élő adásban szerelme kezét - VIDEÓ

Így kérte meg Kasza Tibi élő adásban szerelme kezét - VIDEÓ

Négy éve alkot egy párt a Nagy Duett zsű­ri­tagja és sze­relme Darai Andi, vagyis Man­ker.

Ebbe még a zsűri is belepirult: kéjesen nyögött Hódi Pamela

Ebbe még a zsűri is belepirult: kéjesen nyögött Hódi Pamela

Újabb arcát mu­tatta meg a vi­lág­nak.

Újabb arcát mu­tatta meg a vi­lág­nak a híres ma­gyar celeb, aki meg­lepő pro­duk­ci­ó­val ruk­kolt elő A Nagy Du­ett­ben.

Elviselhetetlen kínokat él át Bangó Margit

Elviselhetetlen kínokat él át Bangó Margit

Mégis mo­sollyal az arcán druk­kolt...

Bangó Mar­git a kínok kín­ját élte át, mégis mo­sollyal az arcán druk­kolt va­sár­nap este Emi­lió­ék­nak A Nagy Du­ett­ben.

Könnyekig hatódott a színpadon a népszerű színésznő

Könnyekig hatódott a színpadon a népszerű színésznő

Pápai Joci Ori­gó­ját adták elő.

A Dal győz­tes dalát, Pápai Joci Ori­gó­ját adta elő Ábel Anita és Emi­lió, azon­ban arra ők sem szá­mí­tot­tak, ami végül tör­tént.

Ez aztán ciki: élő adásban felejtette el a szövegét a magyar sztár

Ez aztán ciki: élő adásban felejtette el a szövegét a magyar sztár

A Nagy Duett szín­pa­dán égett be a sztár­sza­kács.

A Nagy Duett szín­pa­dán égett be a sztár­sza­kács.

Így csókol Majka fia

Így csókol Majka fia

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb. Iga­zán sze­ren­csés a kis Oli­vér!

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb!

A közös babázás kovácsolta össze a két híres magyar sztárt

A közös babázás kovácsolta össze a két híres magyar sztárt

Most fény de­rült a ti­tokra.

Míg Pel­ler Ma­ri­annt és Péter-Szabó Szil­vit eddig csak egy­más­tól füg­get­le­nül lát­hat­tuk a té­vé­ben és az új­sá­gok­ban, most fény de­rült a ti­tokra.

Döbbenetes, hogy ünnepli a húsvétot a híres műsorvezető

Döbbenetes, hogy ünnepli a húsvétot a híres műsorvezető

Már év­ti­ze­dek óta él Ma­gyar­or­szá­gon

Az in­diai Joshi Bha­rat már év­ti­ze­dek óta él Ma­gyar­or­szá­gon és bár hindu val­lású, mégis tartja a hús­vé­tot.

Tóth Vera és Gabi egy kis szőrössel kíván kellemes húsvétot mindenkinek

Tóth Vera és Gabi egy kis szőrössel kíván kellemes húsvétot mindenkinek

El­fogta a nosz­tal­gia a Tóth lá­nyo­kat, akik kis­lány­ként is hús­vé­t­ol­tak.

El­fogta a nosz­tal­gia a Tóth lá­nyo­kat, akik már kis­lány­ként is imád­ták a hús­vé­tot. Most bárki meg­néz­heti, miből lett a cse­re­bo­gár és ki volt ak­kori nagy ked­ven­cük.

Komoly műtétek várnak még a magyar élsportolóra

Komoly műtétek várnak még a magyar élsportolóra

Ha­ma­ro­san bővül a csa­lád Bár­dosi Sa­nyi­ék­nál, azon­ban ko­moly mű­té­tek vár­nak még a spor­to­lóra...

Ha­ma­ro­san bővül a csa­lád Bár­dosi Sa­nyi­ék­nál, azon­ban ko­moly mű­té­tek vár­nak még a spor­to­lóra...

Micsoda nyuszilány! Így köszönti a húsvétot Weisz Fanni

Micsoda nyuszilány! Így köszönti a húsvétot Weisz Fanni

Vonzó és szexi, mint min­dig.

Vonzó és szexi, mint min­dig. Ilyen mo­soly­gó­san sze­ret­jük látni!

Kiakadt Sarka Kata, elege van a számító emberekből

Kiakadt Sarka Kata, elege van a számító emberekből

Sarka Ka­tá­nak sokat kel­lett csa­lód­nia.

Sarka Ka­tá­nak sokat kel­lett csa­lód­nia a hozzá kö­zel­ál­lók­ban az utóbbi idő­ben...

Végre megmutatta kisbabáját Janet Jackson

Végre megmutatta kisbabáját a válófélben lévő 50 éves sztáranyuka

Egy hét­tel az­után, hogy be­je­len­tette vá­lá­sát, úgy dön­tött, nem rej­te­geti to­vább tün­déri kisfiát.

Egy hét­tel az­után, hogy be­je­len­tette vá­lá­sát, úgy dön­tött, nem rej­te­geti to­vább tün­déri kisfiát.

Friss! Kapás Bogi Thaiföldi lazítós videója!

Friss! Kapás Bogi Thaiföldi lazítós videója!

A három hetes edző­tá­bor végén töl­tötte fel az in­ter­netre Te­legdy Ádám művét.

Min­d­annyi­unk ked­vence Kapás Bol­g­lárk szá­mára véget ért a "be­me­le­gí­tés". A három hetes edző­tá­bor végén töl­tötte fel az in­ter­netre Te­legdy Ádám művét. Irány a Bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­ság!

Jósnőnek állt Vajna Timi

Jósnőnek állt Vajna Timi

Egy ma­gyar ta­nács­adót, Ba­ra­nyi Rozit hívta ott­ho­nába Gol­die Hawn, ahová Vajna Timi is hi­va­ta­los volt. Hi­he­tet­len tit­kokra de­rült fény.

Egy ma­gyar ta­nács­adót, Ba­ra­nyi Rozit hívta ott­ho­nába Gol­die Hawn, ahová Vajna Timi is hi­va­ta­los volt.

Segítségre szorult a magyar színésznő, amiért nem lehet több gyermeke

Segítségre szorult a magyar színésznő, amiért nem lehet több gyermeke

Gre­gor Ber­na­dett ne­he­zen dol­gozta fel, hogy ebben az élet­ben már nem ada­tik meg neki, hogy ismét anya le­gyen.

Hajdú Péterék megegyeztek a vagyonon és a gyerekek láthatásán

Hajdú Péterék megegyeztek a vagyonon és a gyerekek láthatásán

Ma reg­gel áll elő­ször bí­ró­ság elé a Hajdú-Sarka há­zas­pár. Sok meg­le­pe­tésre azon­ban nem lehet szá­mí­tani, hi­szen egyik fél sem kíván aka­dályt gör­dí­teni a válás elé.

Puzsér Róbert döbbenetes vallomása: sokáig nyugtatókon élt

Puzsér Róbert döbbenetes vallomása: sokáig nyugtatókon élt

Hó­na­po­kig nyug­ta­tó­kon élt pá­nik­be­teg­sége és szo­ron­gá­sai miatt a mű­sor­ve­zető.

Kiderült, hónapok óta kórházban van: durván lefogyott Lerch István

Kiderült, hónapok óta kórházban van: durván lefogyott Lerch István

Las­san, de biz­to­san gyó­gyul a V' Moto-Rock ze­né­sze. Ren­ge­te­get fo­gyott, kór­ház­ban re­ha­bi­li­tá­ló­dik.

Leonardo DiCaprióval forgathat a Brazilok sztárja?

Leonardo DiCaprióval forgathat a Brazilok sztárja?

Tiszta hol­ly­woodi si­ker­sztori a bagi kisfiúé, akit egy ár­tat­lan fut­bal­los dél­utá­non szó­lí­tot­ták meg a film ké­szí­tői.

Tiszta hol­ly­woodi si­ker­sztori a bagi kisfiúé, akit egy ár­tat­lan fut­bal­los dél­utá­non szó­lí­tot­tak meg a Bra­zi­lok című új ma­gyar si­kerfilm ké­szí­tői.

Ezzel a nővel csalta gyermeke anyját a magyar sztárszínész

Ezzel a nővel csalta gyermeke anyját a magyar sztárszínész

Nagy Ervin úgy érzi, bűnt kö­ve­tett el.

Nagy Ervin most be­szélt elő­ször tel­je­sen őszin­tén sza­kí­tá­sá­ról, és arról, mikor sze­re­tett bele mos­tani pár­jába. A szí­nész ta­valy de­cem­ber­ben hagyta el csa­lád­ját.

Így menekült meg a hitelcsapdából Görbe Nóra

Így menekült meg a hitelcsapdából Görbe Nóra

Ki­tá­lalt az igaz­ság­ról!

Éve­ken ke­resz­tül arról szól­tak a hírek, hogy a Linda című so­ro­zat fő­sze­rep­lője a csőd szé­lére ke­rült a de­vi­za­hi­tele miatt.

Keményen beszólt támadóinak az ismert magyar műsorvezető

Keményen beszólt támadóinak az ismert magyar műsorvezető

Az egy­kori ki­be­szélő show há­zi­asszo­nyát so­káig fruszt­rálta mások vé­le­mé­nye.

Az egy­kori ki­be­szélő show há­zi­asszo­nyát so­káig fruszt­rálta mások vé­le­mé­nye.

Semmi nem takarja a fehérneműben motorozó magyar sztár szeméremajkait

Semmi nem takarja a fehérneműben motorozó magyar sztár szeméremajkait

Cic­cio­lina soha nem a vissza­fo­gott­sá­gá­ról volt híres.

Cic­cio­lina soha nem a vissza­fo­gott­sá­gá­ról volt híres.

A halál torkából menekült meg MC Hawer

A halál torkából menekült meg MC Hawer

Nem vette észre, mek­kora a baj.

So­káig észre sem vette, mek­kora a baj. Hiába kér­lel­ték sze­ret­tei, hogy áll­jon le, kép­te­len volt.

Elküldené férjét a frissen szült énekesnő

Elküldené férjét a frissen szült énekesnő

A világ leg­bol­do­gabb kis­ma­mája Völ­gyi Zsu­zsi, aki még a fér­jét is meg­lepte egy kis aján­dék­kal! Fő­ző­tan­fo­lyamra kül­dené Gá­bort!

A világ leg­bol­do­gabb kis­ma­mája Völ­gyi Zsu­zsi, aki még a fér­jét is meg­lepte egy kis aján­dék­kal! Fő­ző­tan­fo­lyamra kül­dené Gá­bort!