SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Exkluzív fotó, megmutatta New York-i otthonát Till Attila

Exkluzív fotó, megmutatta New York-i otthonát Till Attila

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem tit­kolja to­vább, hol hajtja álom a fejét a ten­ge­ren­tú­lon.

Szörnyű hír, a reptéren ragadt Polgár Kriszta

Szörnyű hír, a reptéren ragadt Polgár Kriszta

Be­szá­molt a tör­tén­tek­ről!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be a tör­tén­tek­ről!

Brutális támadás érte a tehetségkutató sztárját

Brutális támadás érte a tehetségkutató sztárját

A leg­fris­sebb hírek sze­rint az éne­kes­nőt 15 fi­a­tal­ból álló banda tá­madta meg.

A leg­fris­sebb hírek sze­rint az éne­kes­nőt 15 fi­a­tal­ból álló banda tá­madta meg.

Friss hírek érkeztek a kórházból: Ez történik Cserhalmi Györggyel

Friss hírek érkeztek a kórházból: Ez történik Cserhalmi Györggyel

Exk­lu­zív in­ter­jút adott.

A nagy­be­teg szí­nész exk­lu­zív in­ter­jú­ban szá­molt be rész­le­te­sen a min­den­nap­ja­i­ról!

Atyaég, mit művel Katus Attila az idős nénivel

Atyaég, mit művel Katus Attila az idős nénivel

Hi­he­tet­len si­kert ara­tott Katus At­tila kö­zös­ségi ol­da­lára fel­töl­tött posztja. Az edző min­dent meg­tett a si­ke­rért.

Hi­he­tet­len si­kert ara­tott Katus At­tila kö­zös­ségi ol­da­lára fel­töl­tött posztja. Az edző min­dent meg­tett a si­ke­rért.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Betegsége miatt zokogott Bangó Margit

Rémisztő diagnózis, betegsége miatt zokogott Bangó Margit

Be­te­kin­tést en­ge­dett éle­té­nek azon ré­szébe, amit ke­ve­sen is­mer­nek.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő be­te­kin­tést en­ge­dett éle­té­nek azon ré­szébe, amit ke­ve­sen is­mer­nek iga­zán.

Idén nem lesz családi nyaralás Hajdúéknál

Idén nem lesz családi nyaralás Hajdúéknál

Hajdú Péter min­den ide­jét a mun­ká­nak szen­teli, ami­óta nem élnek vele gyer­me­kei, és ez a nyá­ron sem lesz más­képp.

Hajdú Péter min­den ide­jét a mun­ká­nak szen­teli, ami­óta nem élnek vele gyer­me­kei, és ez a nyá­ron sem lesz más­képp.

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója volt már sze­re­tői stá­tusz­ban, de egy­ál­ta­lán nem érez emi­att bűn­tu­da­tot.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója volt már sze­re­tői stá­tusz­ban, de egy­ál­ta­lán nem érez emi­att bűn­tu­da­tot.

Sosem látott fotók: ezt a házat árulja Görbe Nóra

Sosem látott fotók: ezt a házat árulja Görbe Nóra

Nehéz dön­tést ho­zott.

A Linda című so­ro­zat egy­kori sztárja ki­zá­ró­lag a Ri­pos­tot en­gedte be az el­adásra kí­nált in­gat­lanba. Olyan­nak sze­retné el­adni a házat, aki tudja ér­té­kelni.

Össze kellett varrni Nyertes Zsuzsa fenekét

Össze kellett varrni Nyertes Zsuzsa fenekét

Sok­szor eszébe jut a bal­esete.

A ma is csi­nos szí­nésznő nem fe­lejti el a kel­le­met­len bal­ese­tet, amit egyik kol­lé­gája oko­zott a fi­gyel­met­len­sé­gé­vel. Min­den csupa vér volt!

Nézd meg, kivel ébred minden reggel Tóth Vera

Nézd meg, kivel ébred minden reggel Tóth Vera

A cso­dá­san le­fo­gyott éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy ra­jong az ál­la­to­kért. Négy ku­tyája és ci­cája meg is há­lálja a sze­re­te­tét.

A cso­dá­san le­fo­gyott éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy ra­jong az ál­la­to­kért. Négy ku­tyája és ci­cája meg is há­lál­ják sze­re­te­tét. A jó­szá­gok érzik, hogy mi­lyen jó dol­guk van Ve­rá­nál, meg is há­lál­ják a sze­re­te­tet.

Nagy bejelentést tett Király Viktor, ennek mindenki örülni fog

Nagy bejelentést tett Király Viktor, ennek mindenki örülni fog

Na­gyon meg­vi­selte az éne­kest az a hat hét fek­vő­gipsz, amit má­jusi ko­sár­labda-bal­esete miatt kel­lett hor­da­nia.

Na­gyon meg­vi­selte az éne­kest az a hat hét fek­vő­gipsz, amit má­jusi ko­sár­labda-bal­esete miatt kel­lett hor­da­nia. Nem akarta cser­ben hagyni ra­jon­góit, így a til­tás el­le­nére sem mondta le kon­cert­jeit. Las­sab­ban gyó­gyult, de végre már csak rög­zí­tő­kö­tést kell hor­da­nia.

Őszinte vallomás: megcsalta férje Jakupcsek Gabriellát

Őszinte vallomás: megcsalta férje Jakupcsek Gabriellát

Min­denki úgy is­meri a mű­sor­ve­ze­tőt, hogy ha­tá­ro­zott sze­mé­lyi­ség, aki­nek so­sincs gondja.

Min­denki úgy is­meri a mű­sor­ve­ze­tőt, hogy ha­tá­ro­zott sze­mé­lyi­ség, aki­nek so­sincs gondja.

Élvezi Várkonyi Andrea, hogy visszavághat Bochkornak

Élvezi Várkonyi Andrea, hogy visszavághat Bochkornak

Hí­r­adós­ként sokan prűd­nek és hi­deg­nek ta­lál­ták a TV2 sztár­ját. De új mű­so­rá­ban tel­je­sen más ol­da­lát mu­tatja meg.

Hoppá, már gyermekeinek is bemutatta szerelmét Demcsák Zsuzsa

Hoppá, már gyermekeinek is bemutatta szerelmét Demcsák Zsuzsa

Fér­jé­vel való pe­res­ke­dése után újra meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got a Mokka egy­kori mű­sor­ve­ze­tője.

Jó hírünk van: Maradt még tízmilliós luxusautó a Gáspár családban

Jó hírünk van: Maradt még tízmilliós luxusautó a Gáspár családban

Úgy tűnik, még­sem fog­lalt le min­den ér­té­ket tőlük a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal!

Szexi fotón mutatta meg elképesztő fogyását Gáspár Evelin

Szexi fotón mutatta meg elképesztő fogyását Gáspár Evelin

Lát­vá­nyos a vál­to­zás.

Győ­zike na­gyob­bik lánya lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban.

Meglepő ajánlatot tett Cooky: Tolonganak érte a nők

Meglepő ajánlatot tett Cooky: Tolonganak érte a nők

Nem min­den­napi öt­let­tel állt elő! Kü­lön­le­ges él­mény­ben lehet része a két sze­ren­csés ki­vá­lasz­tott­nak!

Nem min­den­napi öt­let­tel állt elő! Kü­lön­le­ges él­mény­ben lehet része a két sze­ren­csés ki­vá­lasz­tott­nak!

Fantasztikus képek a 35 éves Vilmos hercegről

Fantasztikus képek a 35 éves Vilmos hercegről

Min­denki imádja.

A világ leg­ke­len­dőbb agg­le­gé­nyé­ből vált a világ leg­ked­vel­tebb csa­lád­apá­jává Diana her­cegnő na­gyob­bik fia.

Madár fél, hogy nem lehet koraszülött kisfia mellett

Madár fél, hogy nem lehet koraszülött kisfia mellett

Erdei Zsolt attól talán nem lesz itt­hon.

Erdei Zsolt attól fél nem lesz Ma­gyar­or­szá­gon, ami­kor szük­ség lesz rá.

Három évet kaphat apja megveréséért Szilágyi István fia

Három évet kaphat apja megveréséért Szilágyi István fia

Péter most "csak" apja, Szil­ágyi Ist­ván bor­dáit törte el, de vajon leg­kö­ze­lebb meg­áll-e itt?

Péter most "csak" apja, Szil­ágyi Ist­ván bor­dáit törte el, de vajon leg­kö­ze­lebb meg­áll-e itt? Van jogi le­he­tő­ség Ló­pici Gás­pár éle­té­nek meg­men­té­sére.

33 éve hallgat a férjére Esztergályos Cecília

33 éve hallgat a férjére Esztergályos Cecília

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sokat kö­szön­het élete tár­sá­nak, akit több év­ti­zed­del ez­előtt is­mert meg. Bár Ce­cí­lia ke­mény nő, a férfi ta­ná­csait mégis meg­hall­gatja.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sokat kö­szön­het élete tár­sá­nak, akit több év­ti­zed­del ez­előtt is­mert meg.

Kínos lesifotón Stohl Luca: Vajon mit szól ehhez Stohl András?

Kínos lesifotón Stohl Luca: Vajon mit szól ehhez Stohl András?

Ér­de­kes fo­tóra buk­kan­tunk.

Ér­de­kes fo­tóra buk­kan­tunk a csi­nos mű­sor­ve­zető Ins­tag­ram-ol­da­lán!

Családjával együtt elhagyta otthonát Majka

Családjával együtt elhagyta otthonát Majka

Fel­pa­kolt a Ma­jo­ros csa­lád.

Fel­pa­kolt a Ma­jo­ros csa­lád és egy időre el­hagy­ták a fő­vá­rost.

Végre itt a teljes igazság Hujber őrült ámokfutásáról

Végre itt a teljes igazság Hujber őrült ámokfutásáról

Szín­já­ték vagy men­tá­lis zavar? Az is­mert ren­dező úgy dön­tött, végre tiszta vizet önt a po­hárba!

Szín­já­ték vagy men­tá­lis zavar? Az is­mert ren­dező úgy dön­tött, végre tiszta vizet önt a po­hárba!

Nehéz döntés, Elhagyta családját Erdei Zsolt

Nehéz döntés, Elhagyta családját Erdei Zsolt

A leg­ke­mé­nyebb idő­szak­ban lé­pett le a csa­ládfő. Rész­le­te­sen val­lott az okok­ról!

A leg­ke­mé­nyebb idő­szak­ban lé­pett le a csa­ládfő. Rész­le­te­sen val­lott az okok­ról!

Lemondtak az orvosok Lerch Istvánról

Lemondtak az orvosok Lerch Istvánról

Ijesztő so­ro­kat ol­vas­hat­tunk a V'Moto Rock bil­len­tyű­sé­nek Fa­ce­book­ján.

Ijesztő so­ro­kat ol­vas­hat­tunk a V'Moto Rock bil­len­tyű­sé­nek hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán.

Lebukott, titokban ment férjhez Hullan Zsuzsa

Lebukott, titokban ment férjhez Hullan Zsuzsa

Egyik ba­rát­nője fe­csegte ki a hírt.

Egyik ba­rát­nője fe­csegte ki a nép­szerű so­ro­zat­sztár tit­kát. Kény­te­len volt színt val­lani!

Ezért nem engedik ki a kórházból Erdei Zsolt koraszülött kisfiát

Ezért nem engedik ki a kórházból Erdei Zsolt koraszülött kisfiát

Erdei Zsolt kisfia fo­lya­ma­tos or­vosi fel­ügye­letre szo­rul. Még nem vi­he­tik haza...

Erdei Zsolt kisfia fo­lya­ma­tos or­vosi fel­ügye­letre szo­rul. Még nem vi­he­tik haza...

Bejutottunk a horrorbalesetet szenvedett Jordán Tamáshoz

Bejutottunk a horrorbalesetet szenvedett Jordán Tamáshoz

Jor­dán Tamás négy napja Pé­csett szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet.

Jor­dán Tamás négy napja Pé­csett szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet, azóta az ideg­se­bé­szet in­ten­zív osz­tá­lyán ápol­ják. A szín­igaz­gató jó ke­dé­lyű, nin­cse­nek fáj­dal­mai, de az arca ala­po­san össze­tört.

Kipakolt Sarka Kata: Cáfolja a pletykákat

Kipakolt Sarka Kata: Cáfolja a pletykákat

Máris tá­mad­ják a va­sár­napi szép­ség­ver­seny győz­te­sét, Ko­rok­nyai Vi­rá­got. Sarka Kata tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Máris tá­mad­ják a va­sár­napi szép­ség­ver­seny győz­te­sét, Ko­rok­nyai Vi­rá­got. Sarka Kata tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Brutális családi vita: Megalázták Lerch István feleségét

Brutális családi vita: Megalázták Lerch István feleségét

Al­pári ve­sze­ke­désbe csöp­pen­tünk.

Al­pári ve­sze­ke­désbe tor­kollt a ze­nész Fa­ce­book-ol­da­lán a fe­le­ség posztja. Enikő tö­rölni akarja az ol­dalt, ez ellen til­ta­koz­nak.

Ezért képtelen Kozso elengedni a teaházát

Ezért képtelen Kozso elengedni a teaházát

Ko­zsót ren­ge­teg emlék fűzi a bel­vá­rosi tea­ház­hoz.

Ko­zsót ren­ge­teg emlék fűzi a bel­vá­rosi tea­ház­hoz, talán ezért esik ne­he­zére vég­leg to­vább­állni.

Pindroch Csaba keményen edzett, hogy lefogyjon

Pindroch Csaba keményen edzett, hogy lefogyjon

Za­varta a rajta levő fe­les­leg.

A szí­nészt za­varta a rajta levő né­hány ki­lo­gramm fe­les­leg, ezért ke­mény edzésbe kez­dett, ami új filmje szem­pont­já­ból is jó dön­tés volt.

Banánnal etette a gidáját Szikora Róbert!

Banánnal etette a gidáját Szikora Róbert!

Az R-GO front­em­be­ré­ről vic­ces kép ke­rült elő a múlt­ból, amint egy saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón vic­ce­lő­dött a kol­lé­ga­nő­jé­vel. A vidám pil­la­na­tot sze­ren­csére a ka­mera is meg­örö­kí­tette.

Az R-GO front­em­be­ré­ről vic­ces kép ke­rült elő a múlt­ból, amint egy saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón vic­ce­lő­dött a kol­lé­ga­nő­jé­vel. A vidám pil­la­na­tot sze­ren­csére a ka­mera is meg­örö­kí­tette.

Elképesztően dögös bikiniben Zimány Linda

Elképesztően dögös bikiniben Zimány Linda

Súly­prob­lé­mák­kal küz­dött a mo­dell.

Ke­ve­sen gon­dol­nák a mo­dell­ből lett jo­gász­nő­ről, hogy ré­geb­ben súly­prob­lé­mák­kal küz­dött. Sok di­é­tát ki­pró­bált, amik ki­sebb-na­gyobb ered­ményt hoz­tak.

Aggasztó hírt kapott az orvosoktól Beyoncé

Aggasztó hírt kapott az orvosoktól Beyoncé

Ki­de­rült, miért nem vi­heti haza a kór­ház­ból új­szü­lött ik­reit!

Ki­de­rült, miért nem vi­heti haza a kór­ház­ból új­szü­lött ik­reit!

Mi történt? Külföldre menekül Kiss Ramóna!

Mi történt? Külföldre menekül Kiss Ramóna!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek tá­volra kell utaz­nia! El­árulta, mi ennek az oka! Vajon vissza­jön? Ra­jon­gói na­gyon iz­gul­nak...

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek tá­volra kell utaz­nia! El­árulta, mi ennek az oka! Vajon vissza­jön?

Gyönyörű ajándékkal lepte meg rajongója Bangó Margitot

Gyönyörű ajándékkal lepte meg rajongója Bangó Margitot

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte a mű­vész­nőt, ami­kor egy futár be­csen­ge­tett hozzá. Egy óri­ási ró­zsa­csok­rot ka­pott.

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte a mű­vész­nőt, ami­kor egy futár be­csen­ge­tett hozzá.

Kínos prostiügy, így alázta meg Puzsér Róbert Tóth Gabit

Kínos prostiügy, így alázta meg Puzsér Róbert Tóth Gabit

Csú­nyán be­szólt az éne­kes­nő­nek.

A nagy­szájú kri­ti­kus csú­nyán be­szólt a 29 éves, ext­rém stí­lu­sá­ról is­mert éne­kes­nő­nek.

Nagy döntést hozott Céline Dion

Nagy döntést hozott Céline Dion

Las­san más­fél éve, hogy el­vesz­tette fér­jét az éne­kesnő.

Las­san más­fél éve, hogy el­vesz­tette fér­jét az éne­kesnő, és úgy dön­tött, hogy nem akar többé szo­mor­kodni. Pró­bálja a bol­dog­sá­gát hir­detni.

Elutasítja a segítséget a megvert színész

Elutasítja a segítséget a megvert színész

Csak egyet­len dolog biz­tos, még­pe­dig, hogy va­la­ki­nek ten­nie kel­lene va­la­mit Szil­ágyi Ist­ván ér­de­ké­ben, mi­előtt tra­gé­di­ába tor­kol­lik a dráma.

Csak egyet­len dolog biz­tos, még­pe­dig, hogy va­la­ki­nek ten­nie kel­lene va­la­mit Szil­ágyi Ist­ván ér­de­ké­ben.

Eljegyzésük után rögtön új jövevénnyel bővült a sztárpár családja

Eljegyzésük után rögtön új jövevénnyel bővült a sztárpár családja

Po­lyák Lilla gyer­me­kei na­gyon vágy­tak egy ku­tyusra.

Po­lyák Lilla gyer­me­kei saját ku­tyá­juk, Zserbó el­vesz­tése óta vágy­tak egy ku­tyusra.

Ezért pártolná az eutanáziát Tahi Tóth László

Ezért pártolná az eutanáziát Tahi Tóth László

A szí­nész két hó­­na­pig volt kór­­ház­­ban.

Tahi Tóth László két hó­­na­pig fek­üdt kór­­ház­­ban, ahol sú­­lyos agy­­mű­­té­­ten esett át, mi­u­­tán egy elő­a­dá­­son rosszul lett. Mára, úgy tűnik, túl van a ne­­he­­zén.

Külföldi segítséget kaphat Lajcsi a peréhez

Külföldi segítséget kaphat Lajcsi a peréhez

Egy Skó­ci­á­ban élő férfi ke­reste fel.

Egy Skó­ci­á­ban élő férfi ke­reste fel a mu­la­tós ze­nészt, hogy sze­retné tá­mo­gatni bün­te­tő­ügyé­ben. Laj­csi sze­rint min­den se­gít­ség jól jöhet.

Bármikor megnősülhet az ismert magyar zenész

Bármikor megnősülhet az ismert magyar zenész

Három éve al­kot­nak egy párt, és abból két éve együtt is él Pus­kás Peti és sze­relme. Mos­ta­ná­ban több­ször fog­lal­koz­tatja őket a jövő kér­dése.

Három éve al­kot­nak egy párt, és abból két éve együtt is él Pus­kás Peti és sze­relme. Mos­ta­ná­ban több­ször fog­lal­koz­tatja őket a jövő kér­dése.

Sosem bocsájt meg volt férjének a magyar sztár

Sosem bocsájt meg volt férjének a magyar sztár

Tatár Csilla és Gönczi Gábor nyolc évig vol­tak há­za­sok, 2015-ben vál­tak el. A mű­sor­ve­zető egy kom­ment­ben kri­ti­zált.

Tatár Csilla és Gönczi Gábor nyolc évig vol­tak há­za­sok, 2015-ben vál­tak el. Azóta mind­ket­ten új­ra­há­za­sod­tak, de most ki­de­rült: belül még for­tyog­nak az in­du­la­tok a volt fe­le­ség­ben. Csilla egy Fa­ce­book poszt­hoz kom­men­telte oda: fo­gal­mam sincs, kivel éltem tíz évig, Ura­mis­ten!

Úgy összeverte fia a magyar színészt, hogy mentő vitte el

Úgy összeverte fia a magyar színészt, hogy mentő vitte el

Szil­ágyi Ist­vánt ál­lí­tó­lag már több­ször bán­tal­mazta fia, akit most bi­lincs­ben ve­zet­tek el a rend­őrök.

Szil­ágyi Ist­vánt ál­lí­tó­lag már több­ször bán­tal­mazta fia, akit most bi­lincs­ben ve­zet­tek el a rend­őrök.

Balesetet szenvedett Bangó Tina, ömlött a vér a lábából

Balesetet szenvedett Bangó Tina, ömlött a vér a lábából

Na­gyon meg­ijedt Emi­lio.

Na­gyon meg­ijedt Emi­lio, ami­kor meg­hal­lotta sze­relme fáj­da­lom­tól el­tor­zult hang­ját. Az éne­kes éppen zu­ha­nyozni ké­szült, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Elképesztő, a porszívő hangjára alszik el a sztárénekesnő kislánya

Elképesztő, a porszívő hangjára alszik el a sztárénekesnő kislánya

Völ­gyi Zsu­zsi nem ta­gadja, hogy a gyer­meke meg­szü­le­tése utáni öt-hat hét em­bert pró­báló idő­szak volt szá­mára.

Eltorzult az arca: Felismerhetetlen lett Apáti Bence

Eltorzult az arca: Felismerhetetlen lett Apáti Bence

Szinte sok­kolta kö­zön­sé­gét.

Szinte sok­kolta kö­zön­sé­gét Apáti Bence, ami­kor elő­ször a szín­padra lé­pett!

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

A TV2 sztárja tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja. A bot­rá­nya­i­ról, al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról hír­hedt Éva tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Balesete után a reptéren bukott le Kulcsár Edina: Elhagyta az országot

Balesete után a reptéren bukott le Kulcsár Edina: Elhagyta az országot

Sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán!

Sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán!

Döbbenetes, így bukott húszmilliót Csepregi Éva

Döbbenetes, így bukott húszmilliót Csepregi Éva

Végre el­adta ott­ho­nát!

Új gaz­dára ta­lált Csep­regi Éva ta­hi­tót­fa­lui ott­hona. A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője mil­li­ók­kal ol­csób­ban sza­ba­dult meg a ha­tal­mas ház­tól!

Nézd meg, hogy köszöntötte fel szerelmét Tóth Gabi

Nézd meg, hogy köszöntötte fel szerelmét Tóth Gabi

Az éne­kesnő imádja ku­tyá­ját, aki ma ün­nepli első szü­le­tés­nap­ját.

Törőcsik Marit féltik a kánikulától: Különleges megoldások a kórházban

Törőcsik Marit féltik a kánikulától: Különleges megoldások a kórházban

Fo­ko­zot­tan fi­gyel­nek rá az or­vo­sok.

A szí­nész­le­genda ál­la­po­tát nagy­ban be­fo­lyá­solja az idő­já­rás vál­to­zé­kony­sága.

Élő adásban sírta el magát a műsorvezető

Élő adásban sírta el magát a műsorvezető

Czip­pán Anett má­sod­szor is anya lesz.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­két be­szá­molt, Czip­pán Anett má­sod­szor is anya lesz.

Ezért vált rémálommá Dévényi Tibor koncertje, óriási a botrány

Ezért vált rémálommá Dévényi Tibor koncertje, óriási a botrány

Meg­alázó pil­la­na­to­kat élt át az örök­ifjú le­mez­lo­vas! Rá­adá­sul ön­hi­bá­ján kívül!

Gólyahír, nagymama lesz Darvasi Ilona

Gólyahír, nagymama lesz Darvasi Ilona

Első há­zas­sá­gá­ból szü­le­tett lánya, Ce­cí­lia anyai örö­mök elé néz! Elő­ször a Ri­post­nak árul­ták el a baba nemét! Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban!

Első há­zas­sá­gá­ból szü­le­tett lánya, Ce­cí­lia anyai örö­mök elé néz! Elő­ször a Ri­post­nak árul­ták el a baba nemét! Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban!

Mindenki őket nézte: Nem hiszed el, ki ölelgette Weisz Fannit

Mindenki őket nézte: Nem hiszed el, ki ölelgette Weisz Fannit

Nem csoda, hogy azon­nal össze­súg­tak a gyö­nyörű mo­dell háta mö­gött! De vajon ho­gyan ala­kul a kap­cso­la­tuk?

Nem csoda, hogy azon­nal össze­súg­tak a gyö­nyörű mo­dell háta mö­gött!

Ezt is megcsinálta Bódi Sylvi: Papírja van róla

Ezt is megcsinálta Bódi Sylvi: Papírja van róla

Ször­fös­ként már bi­zo­nyí­tott...

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell mos­tan­tól nem csak a víz­fel­szín, de a mély­ség ki­rály­nője is lehet. Ször­fös­ként már bi­zo­nyí­tott, most pedig hi­va­ta­lo­san is búvár lett.

Itt a vége! Távozik a Vígszínház fiatal sztárja

Itt a vége! Távozik a Vígszínház fiatal sztárja

Len­gyel Tamás így bú­csú­zott.

Len­gyel Tamás szom­bat este utol­jára állt a Víg­szín­ház szín­pa­dán tár­su­lati tag­ként.

Tiszta apja: Megmutatta kisfiát a TV2 sztárja

Tiszta apja: Megmutatta kisfiát a TV2 sztárja

A Mokka mű­ve­ze­tője a Ri­post ka­me­rá­i­nak mu­tatta meg kisfiát, aki­vel közös szen­ve­dély­nek hó­dol­nak.

A Mokka mű­ve­ze­tője a Ri­post ka­me­rá­i­nak mu­tatta meg kisfiát, aki­vel közös szen­ve­dély­nek hó­dol­nak. A mű­sor­ve­zető sze­ren­csés­nek mond­hatja magát, hi­szen mind­két fia igen te­het­sé­gesre si­ke­re­dett.

Lábadozás helyett nyáron már filmet forgat Tahi Tóth László

Lábadozás helyett nyáron már filmet forgat Tahi Tóth László

Az élet­mentő agy­ér­mű­tét után a szí­nész azt mondta, hogy a nya­rat a tel­jes re­ge­ne­rá­ló­dásra hasz­nálja és csak ős­szel dol­go­zik újra.

Az élet­mentő agy­ér­mű­tét után a szí­nész azt mondta, hogy a nya­rat a tel­jes re­ge­ne­rá­ló­dásra hasz­nálja és csak ős­szel dol­go­zik újra. A Kos­suth-díjas mű­vészt ha­za­térte után több mun­kára is fel­kér­ték, de a szín­da­ra­bo­kat vissza­uta­sí­totta.

Fenyő Iván most tényleg betörhet Hollywoodba

Fenyő Iván most tényleg betörhet Hollywoodba

A nép­szerű szí­nész nem adja fel ál­mait, min­dent meg­pró­bál annak ér­de­ké­ben, hogy le­he­tő­sé­get kap­jon.

A nép­szerű szí­nész nem adja fel ál­mait, min­dent meg­pró­bál annak ér­de­ké­ben, hogy le­he­tő­sé­get kap­jon a film­vi­lág fő­vá­ro­sá­ban.

Különleges fotó került elő Gönczi Gáborról és kisfiáról

Különleges fotó került elő Gönczi Gáborról és kisfiáról

El­ol­vad­tak a ra­jon­gók!

A nép­szerű tévés fi­á­tól el­ol­vad­tak a ra­jon­gók!

Ez üzente a magyaroknak az Oscar-díjas világsztár

Ez üzente a magyaroknak az Oscar-díjas világsztár

Imádja ha­zán­kat a film­zene ki­rá­lya.

Imádja ha­zán­kat és a ma­gyar em­be­re­ket Ennio Mor­ri­cone, a film­tör­té­ne­lem leg­na­gyobb ha­tású ze­ne­szer­zője.

Botrány! Álorvos miatt kerülhet egy évre börtönbe Cicciolina

Botrány! Álorvos miatt kerülhet egy évre börtönbe Cicciolina

Egy­mil­lió fo­rin­tot csal­tak ki őket.

Több, mint egy­mil­lió fo­rin­tot csalt ki egy csaló dok­tor a por­nó­dí­vá­tól.

Elképesztően szexi tánccal hergeli a népet Mádai Vivien

Elképesztően szexi tánccal hergeli a népet Mádai Vivien

Ilyet még nem lát­tál! Mádai Vi­vien és Pach­mann Péter nem­csak tán­col­tak, még dalra is fa­kad­tak a Mok­ká­ban!

Ilyet még nem lát­tál! Mádai Vi­vien és Pach­mann Péter nem­csak tán­col­tak, még dalra is fa­kad­tak a Mok­ká­ban!

Képtelen lemondani függőségéről Gidófalvy Attila

Képtelen lemondani függőségéről Gidófalvy Attila

Hiába fi­gyel­mez­te­tik az or­vo­sok...

Bár min­dent meg­tesz a gyó­gyu­lá­sért, nem tud úrrá lenni szen­ve­dély­be­teg­sé­gén! Hiába fi­gyel­mez­te­tik az or­vo­sok...

Eltiltotta gyerekét a szüleitől Oszter Alexandra

Eltiltotta gyerekét a szüleitől Oszter Alexandra

El­mér­ge­se­dett a vi­szony.

El­mér­ge­se­dett a szí­nésznő és szü­lei kö­zött a vi­szony.

Less be a magyar sztárpár szerelmi fészkébe

Less be a magyar sztárpár szerelmi fészkébe

Ahogy be­lé­pünk Mül­ler At­tila és fe­le­sége közös ott­ho­nába, finom füs­tölő illat csapja meg az or­run­kat.

Ahogy be­lé­pünk Mül­ler At­tila és fe­le­sége közös ott­ho­nába, finom füs­tölő illat csapja meg az or­run­kat. La­ká­suk negy­ven­hat négy­zet­mé­ter bol­dog­ság.

Ilyenek George Clooney ikrei

Ilyenek George Clooney ikrei

A szí­nész-ren­dező édes­apja, Nick Clo­o­ney bol­do­gan me­sélt új­szü­lött uno­ká­i­ról, aki­ket rö­vid­del a szü­lés után lát­ha­tott is.

A szí­nész-ren­dező édes­apja, Nick Clo­o­ney bol­do­gan me­sélt új­szü­lött uno­ká­i­ról, aki­ket rö­vid­del a szü­lés után lát­ha­tott is.

Az egészségéért harcol: Kimerült lelkileg Zana József

Az egészségéért harcol: Kimerült lelkileg a népszerű magyar színész

So­ro­za­tos ope­rá­ci­ó­kon esett át.

So­ro­za­tos ope­rá­ci­ó­kon esett át az el­múlt hó­na­pok­ban Zana Jó­zsef. He­te­kig lá­ba­do­zott ott­hon ge­rinc­mű­tétje után, ké­sőbb pedig vissz­ér­be­teg­sége miatt kel­lett újra kés alá fe­küd­nie

Botrány a levegőben: Ezért tagadta meg saját szüleit Oszter Alexandra

Botrány a levegőben: Ezért tagadta meg saját szüleit Oszter Alexandra

Óri­ási bot­rány az Osz­ter csa­lád­ban! Ale­xandra a Fa­ce­boo­kon nyílt le­vél­ben ha­tá­ro­ló­dott el az édes­ap­já­tól.

Itt a bizonyíték: Elképesztően fogy Tóth Gabi

Itt a bizonyíték: Elképesztően fogy Tóth Gabi

A nép­szerű éne­kesnő nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban!

A nép­szerű éne­kesnő nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban!