SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Ez már gusztustalan: Berki ezt tette Hódi Pamelával

Ez már gusztustalan: Berki ezt tette Hódi Pamelával

Bot­rá­nyok­tól han­gos a média.

Hó­na­pok óta Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián bot­rá­nya­i­tól han­gos a média. Szinte min­den napra jut va­lami, kép­te­le­nek bé­ké­ben el­válni egy­más­tól.

Megmutatta sosem látott testvérét Szabó Ádám

Megmutatta sosem látott testvérét Szabó Ádám

A TV2 sztárja öccsé­vel közös képet posz­tolt. Sze­rin­ted ha­son­lí­ta­nak?

Ijesztő fotót töltött fel Sebestyén Balázs, kis híján tragédia történt

Ijesztő fotót töltött fel Sebestyén Balázs, kis híján tragédia történt

Csak a sze­ren­csén mú­lott, hogy sen­ki­nek sem esett semmi baja. Igen ve­szé­lyes ál­latra buk­kan­tak.

Csak a sze­ren­csén mú­lott, hogy sen­ki­nek sem esett semmi baja. Igen ve­szé­lyes ál­latra buk­kan­tak.

Durva szabálysértést követett el Berki szerelme, volt kitől tanulnia!

Durva szabálysértést követett el Berki szerelme, volt kitől tanulnia!

Úgy lát­szik, még­is­csak ragad va­lami Berki Krisz­ti­án­ról Ma­zsira. Per­sze nem jó ér­te­lem­ben.

Világsztárokkal futott össze Király Linda

Világsztárokkal futott össze Király Linda

A ra­jon­gók há­lá­sak, ami­ért meg­osz­totta velük az él­mé­nyeit.

A ra­jon­gók há­lá­sak, ami­ért meg­osz­totta velük az él­mé­nyeit.

Ilyen helyzetben sem láthattuk még Vilmost és Meghan Markle-t

Ilyen helyzetben sem láthattuk még Vilmost és Meghan Markle-t

Vil­mos a har­ma­dik gye­reke szü­le­tése után vissza­tért a mun­ká­hoz, és ez szült egy meg­lepő hely­ze­tet.

Vil­mos a har­ma­dik gye­reke szü­le­tése után vissza­tért a mun­ká­hoz, és ez szült egy meg­lepő hely­ze­tet.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Tündéri videóval köszöntötte anyukáját Hargitai Bea kisfia!

Tündéri videóval köszöntötte anyukáját Hargitai Bea kisfia!

Hi­he­tet­len, de az egy­kori play­mate ma ün­nepli 35. szü­le­tés­nap­ját!

Hi­he­tet­len, de az egy­kori play­mate ma ün­nepli 35. szü­le­tés­nap­ját!

Eltitkolt gyerekéről faggatták Bebét

Eltitkolt gyerekéről faggatták Bebét

Ko­ráb­ban Vár­ko­nyi And­rea kér­dezte meg tőle, hogy van a pici...

Ko­ráb­ban Vár­ko­nyi And­rea kér­dezte meg tőle, hogy van a pici...

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

Nem érzi jól magát.

A Rá­dió1 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője na­gyon nem érzi jól magát az el­múlt na­pok­ban.

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott.

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott. A het­ven­éves éne­kes jel­leg­ze­tes hang­já­val több év­ti­zede szó­ra­koz­tatja a kö­zön­sé­get. Pedig nem is erre a pá­lyára ké­szült, ere­de­ti­leg ba­lett tán­cos akart lenni.

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Ma reg­gel de­bü­tált a Fem3 Café új sze­rep­lője!

Ma reg­gel de­bü­tált a Fem3 Café új sze­rep­lője!

Mindenki osztozott a várandós Kulcsár Edina örömében

Mindenki osztozott a várandós Kulcsár Edina örömében

Együtt örül­nek vele.

Jól lát­szik, Edina leg­na­gyobb ra­jon­gói fo­lya­ma­to­san kö­ve­tik ked­ven­cük min­den apró lé­pé­sét. De, ami a leg­jobb, együtt örül­nek vele.

Jó híreket hoztunk a nagybeteg Boros Lajosról

Jó híreket hoztunk a nagybeteg Boros Lajosról

Szív­mű­tétre vár. Bízik a leg­job­bak­ban.

A 71 éves rá­diós nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül. Szív­mű­tétre vár. Bízik a leg­job­bak­ban.

Szomorú hírt közölt a budapesti színház, nincs jól Pokorny Lia

Szomorú hírt közölt a budapesti színház, nincs jól Pokorny Lia

A nép­szerű szí­nésznő or­vo­sai ja­vas­la­tára több elő­adá­sát is le­mondta az utóbbi idő­ben.

A nép­szerű szí­nésznő or­vo­sai ja­vas­la­tára több elő­adá­sát is le­mondta az utóbbi idő­ben.

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Kembe Sorel nem adja fel, meg­küzd gyer­meke fel­ügye­leti jo­gáért.

Kembe Sorel nem adja fel, meg­küzd gyer­meke fel­ügye­leti jo­gáért. A szí­nész nem akar va­sár­napi apuka lenni.

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb kis­lá­nyuk­nak, aki jö­vőre is­ko­lába megy.

Ijesztő látvány a temetőben, mi történt Czeizel Endre sírjával?

Ijesztő látvány a temetőben, mi történt Czeizel Endre sírjával?

Min­denki erről be­szél.

Min­denki erről be­szél az óbu­dai sír­kert­ben? De vajon mi rá a ma­gya­rá­zat és miért hall­gat a csa­lád?

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Nagy Adri

Titkos részletek a babavárásról, megszólalt Nagy Adri

Apás szü­lésre ké­szül.

A Nagy Duett zsű­ri­tagja úgy ter­vezi, ter­mé­sze­tes úton hozza vi­lágra kisfiát, és sze­retné, ha párja is osz­toz­hatna vele az él­mény­ben.

Aggódik Tóth Vera, orvosok segítségét kérte

Aggódik Tóth Vera, orvosok segítségét kérte

Min­denki mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­vánt.

Min­denki mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­vánt az éne­kesnő házi ked­ven­cé­nek, Car­los­nak.

Súlyos betegségéről vallott Orbán Józsi

Súlyos betegségéről vallott Orbán Józsi

A Mok­ká­ban be­szélt ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről a le­gen­dás ze­nész. Tudja, hogy hosszú út előtt áll még a tel­jes fel­épü­lé­sig.

A Mok­ká­ban be­szélt ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről a le­gen­dás ze­nész. Tudja, hogy hosszú út előtt áll még a tel­jes fel­épü­lé­sig.

Újabb évfordulót ünneplünk, megszólaltak a magyar sztárszínészek

Újabb évfordulót ünneplünk, megszólaltak a magyar sztárszínészek

Áp­ri­lis 30-án or­szág­szerte a ma­gyar film nagy kor­sza­kai és al­ko­tói előtt tisz­te­leg­nek.

Elképesztő fotó került fel az internetre Balázs Kláriról, nézd meg!

Elképesztő fotó került fel az internetre Balázs Kláriról, nézd meg!

Korda György és fe­le­sége Spa­nyol­or­szágba uta­zott. A 79 éves éne­kes Marb­el­lán fo­tózta le Klá­ri­kát.

Vége, eltűnik a képernyőről a sorozatsztár

Vége, eltűnik a képernyőről a sorozatsztár

Ma lát­ható utol­jára a té­vé­ben a Be­ze­rédi dok­tort ala­kító Ked­vek Ri­chárd, a Jóban Rossz­ban sze­rep­lője.

Ma lát­ható utol­jára a té­vé­ben a Be­ze­rédi dok­tort ala­kító Ked­vek Ri­chárd, a Jóban Rossz­ban sze­rep­lője.

Kórházba került, műteni kellett Bebét

Kórházba került, műteni kellett Bebét

Né­hány hete egy ki­sebb da­ga­na­tot tá­vo­lí­tot­tak el a ma­gyar sztár­éne­kes nya­ká­ból. Most el­mondta a rész­le­te­ket.

Né­hány hete egy ki­sebb da­ga­na­tot tá­vo­lí­tot­tak el a ma­gyar sztár­éne­kes nya­ká­ból. Most el­mondta a rész­le­te­ket.

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Mar­cel­l­ina úgy érzi, re­mény­te­len.

Mar­cel­l­ina két válás után na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, de úgy érzi, re­mény­te­len a hely­zet.

Elképesztő átalakulás! Teljesen megújult a magyar műsorvezető!

Elképesztő átalakulás! Teljesen megújult a magyar műsorvezető!

Rá­to­nyi Kriszta ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! A vég­ered­ményt meg is osz­totta kö­ve­tő­i­vel.

Rá­to­nyi Kriszta ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! A vég­ered­ményt meg is osz­totta kö­ve­tő­i­vel.

Kitört a botrány: egymásnak estek a zenészek, lopás a vád

Kitört a botrány: egymásnak estek a zenészek, lopás a vád

Jolly ál­lítja, ő sze­rezte a "Kire csil­log a sze­med" című dalt, ami­vel Bódi Gusz­tiék arat­nak.

Jolly ál­lítja, ő sze­rezte a "Kire csil­log a sze­med" című dalt, ami­vel Bódi Gusz­tiék arat­nak. Ehhez Gusz­ti­nak is van né­hány szava, ke­mé­nyen vág vissza.

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Bár lesz­bi­kus kap­cso­lat­ban él, Cini azt sze­retné, ha lánya ter­mé­sze­tes úton szülne majd uno­kát.

Hazugságvizsgáló buktatta le VV Fanni feltételezett gyilkosát

Fordulat VV Fanni ügyében: Hazugságvizsgáló buktatta le a gyanúsítottat

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton.

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton B. László.

Az igen, szexműsorral sokkolnak Zámbóék

Az igen, szexműsorral sokkolnak Zámbóék

Zámbó Jimmy ti­zen­nyolc éve már, hogy el­ment, ám csa­ládja azóta is ápolja az em­lé­két. A ra­jon­gók­ról sem fe­led­kez­nek meg.

Zámbó Jimmy ti­zen­nyolc éve már, hogy el­ment, ám csa­ládja azóta is ápolja az em­lé­két.A ra­jon­gók­ról sem fe­led­kez­nek meg.

Ez forró, falatnyi bikiniben mutatta meg bájait Hódi Pamela

Ez forró, falatnyi bikiniben mutatta meg bájait Hódi Pamela

Hódi Pa­mela nem sze­rény­ke­dett, egy szál für­dő­ru­há­ban fo­tózta magát.

Hódi Pa­mela nem sze­rény­ke­dett, egy szál für­dő­ru­há­ban fo­tózta magát a tükör előtt.

Szárnyakat kaphatnak a Petőfi Rádió hallgatói!

Szárnyakat kaphatnak a Petőfi Rádió hallgatói!

A Nagy Futam hete ezen a héten min­den hét­köz­nap 6-tól 10-ig a Talpra ma­gyar­ban!

A Nagy Futam hete ezen a héten min­den hét­köz­nap 6-tól 10-ig a Talpra ma­gyar­ban a Pe­tőfi Rádió mű­so­rán!

Tündéri fotót osztott meg kisfiáról Horváth Éva

Tündéri fotót osztott meg kisfiáról Horváth Éva

So­káig nem lát­hatta a nagy­kö­zön­ség.

So­káig nem lát­hatta a nagy­kö­zön­ség Kris­tóf arcát, de most már egy­ál­ta­lán nem ta­kar­gatja őt az anyja.

Nem hisszük el: ezt üzente Berki Krisztiánnak a szerelme

Nem hisszük el: ezt üzente Berki Krisztiánnak a szerelme

Az izom­ce­leb a ba­rát­nője nél­kül uta­zott el kül­földre. Mazsi az in­ter­ne­ten írt sze­rel­mé­nek.

Meglepő pletyka, megkérte barátnője kezét Freddie

Meglepő pletyka, megkérte barátnője kezét Freddie

Dal­los Bogi ismét ki­tárta aj­ta­ját egy is­mert ember előtt, hogy meg­vi­tas­sák az élet fon­tos dol­gait.

Dal­los Bogi ismét ki­tárta aj­ta­ját egy is­mert ember előtt, hogy meg­vi­tas­sák az élet fon­tos dol­gait.

Összetörték a szívét! Elárulta szerelme Bereczki Zolit!

Összetörték a szívét! Elárulta szerelme Bereczki Zolit!

A szí­nész ke­ve­set be­szél ma­gán­éle­té­ről, most azon­ban el­árulta, hogy na­gyon meg­bán­totta sze­relme, ami miatt nem má­szott ki a gö­dör­ből...

Friss hírek érkeztek a Vígszínház legendás színésznőjének állapotáról

Friss hírek érkeztek a Vígszínház legendás színésznőjének állapotáról

A 72 éves szí­­nész­­nő­­nek le kel­­lett mon­­da­­nia a már­ci­usi és áp­ri­lisi elő­adá­sait.

A Viszkis beismerte, hibázott: bocsánatot kér Pamelától!

A Viszkis beismerte, hibázott: bocsánatot kér Pamelától!

Amb­rus At­tila na­gyon meg­bánta, hogy is­me­ret­le­nül be­le­szólt Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián kap­cso­la­tába.

Amb­rus At­tila na­gyon meg­bánta, hogy is­me­ret­le­nül be­le­szólt Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián kap­cso­la­tába.

Dráma a stúdióban, ők A Nagy Duett első kiesői

Dráma a stúdióban, ők A Nagy Duett első kiesői

Nem győz­ték meg a né­ző­ket.

Bár­mennyire is igye­kez­tek, nem győz­ték meg a há­rom­tagú zsű­rit és a né­ző­ket.

Megdöbbentek a britek, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Megdöbbentek a britek, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Ál­lí­tó­lag egy pa­ra­fe­no­mén iker­pár vette fel a kap­cso­la­tot az 1997 au­gusz­tu­sá­ban el­hunyt Lady Di-vel.

Szívszorító! Avicii legismertebb dalait harangozta egy holland templom

Szívszorító! Avicii legismertebb dalait harangozta egy holland templom

A vi­lág­sztár ha­lála az egész vi­lá­got meg­rázta.

A vi­lág­sztár ha­lála az egész vi­lá­got meg­rázta. Hol­lan­di­á­ban egyedi módon bú­csúz­tak el a 28 éves szu­per­sztár­tól.

Fotó a kórházból, most születik Vasvári Vivien második gyereke

Fotó a kórházból, most születik Vasvári Vivien második gyereke

Ér­ke­zik a kisfiú! A szü­lő­szo­bá­ról üzent a ma­gyar lu­xus­fe­le­ség. Óri­ási az iz­ga­lom!

Ér­ke­zik a kisfiú! A szü­lő­szo­bá­ról üzent a ma­gyar lu­xus­fe­le­ség. Óri­ási az iz­ga­lom!

Megható családi fotóval üzent Sarka Kata

Élete egyik legfontosabb emberének üzent közösségi oldalán Sarka Kata

Az anyuka na­gyon büszke lehet, hi­szen kis­lá­nya már igazi "nagy­lánnyá" cse­pe­re­dett...

Veszélyben az élő adás: nincs jól Rózsa György

Veszélyben az élő adás: nincs jól Rózsa György

Vajon vál­lalja a fel­lé­pést?

A 70 éves mű­sor­ve­zető és Cso­bot Adél a TV2 ka­me­rá­já­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről. Vajon vál­lal­ják a fel­lé­pést?

Egy hónappal a szülés előtt meztelen terheshasat villantott Luxus Dalma

Egy hónappal a szülés előtt meztelen terheshasat villantott Luxus Dalma

A re­a­lity sze­replő még min­dig jó for­má­ban van!

A re­a­lity sze­replő még min­dig jó for­má­ban van! De ez nem vé­let­len: a ter­hes­ség alatt végig oda­fi­gyelt arra, hogy mit eszik.

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

A show­man már 3 hó­napja nem szedi pá­nik­ro­ha­ma­ira a gyógy­sze­reit...

A show­man már 3 hó­napja nem szedi pá­nik­ro­ha­ma­ira a gyógy­sze­reit...

Meglepő fotó került elő Palvin Barbaráról!

Meglepő fotó került elő Palvin Barbaráról!

A most 24 éves Barbi már több, mint 10 éve mo­dell­ke­dik! Most egy 11 évvel ez­előtti kép ke­rült elő róla: szép­sége már akkor is szem­be­tűnő volt...

A most 24 éves Barbi már több, mint 10 éve mo­dell­ke­dik! Most egy 11 évvel ez­előtti kép ke­rült elő róla: szép­sége már akkor is szem­be­tűnő volt...

Őszintén mesélt élete legnehezebb időszakáról Bereczki Zoltán

Őszintén mesélt élete legnehezebb időszakáról Bereczki Zoltán

A szí­nész-éne­kes Ábel Ani­tát avatta be leg­fél­tet­tebb tit­ka­iba, sőt azt is el­árulta, hogy ke­mény éve­ken van túl...

Ezt látnod kell: Így ülte meg a bikát Bangó Margit unokája

Ezt látnod kell: Így ülte meg a bikát Bangó Margit unokája

Tina és Emi­lio ka­land­park­ban jár­tak.

Tina és Emi­lio a minap ka­land­park­ban jár­tak, ahol min­dent ki­pró­bál­tak. A lá­to­ga­tás vic­cesre si­ke­re­dett.

Hihetetlen, milyen arcot vágott II. Erzsébet a kínos jelenet láttán

Hihetetlen, milyen arcot vágott II. Erzsébet a kínos jelenet láttán

A ki­rálynő volt az egyet­len, aki más­hogy re­a­gált, mint a kö­zön­ség többi tagja.

Élőben tetováltatta magát Baukó Éva

Élőben tetováltatta magát Baukó Éva

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ret­te­gett, ami­kor el­kezd­ték te­to­válni a kar­ját, de le­győzte fé­lel­mét és egy sokat mondó fel­ira­tot te­to­vál­ta­tott ma­gára.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő ret­te­gett, ami­kor el­kezd­ték te­to­válni a kar­ját, de le­győzte fé­lel­mét és egy sokat mondó fel­ira­tot te­to­vál­ta­tott ma­gára.

Fordulat a Czeizel-ügyben, Schmuck Andor felháborodott

Fordulat a Czeizel-ügyben, Schmuck Andor felháborodott

Erre aztán nem szá­mí­tott.

Erre aztán nem szá­mí­tott a Tisz­te­let Tár­sa­sá­gá­nak el­nöke!

Durva támadás érte: Letörölte magát az internetről Caramel felesége

Durva támadás érte: Letörölte magát az internetről Caramel felesége

Ca­ra­mel és fe­le­sége kis­lá­nyuk be­teg­sége miatt nehéz idő­sza­kot élnek meg, de van­nak, akik ennek el­le­nére rossz­in­du­la­túak.

Nehéz családi hátteréről tálalt ki Áll az alku! gyönyörű játékosa

Nehéz családi hátteréről tálalt ki Áll az alku! gyönyörű játékosa

Szü­lei a vi­et­námi ha­gyo­má­nyok sze­rint ne­vel­ték.

Szü­lei a vi­et­námi ha­gyo­má­nyok sze­rint ne­vel­ték.

Schobert Norbi elárulta: Így ünnepelte a születésnapját

Schobert Norbi elárulta: Így ünnepelte a születésnapját

Több szá­zan kö­szön­töt­ték fel a fit­nesz­gu­rut.

Több szá­zan kö­szön­töt­ték fel a fit­nesz­gu­rut.

30 millió forint várja a Szuperbajnokság győztesét a Honfoglalóban!

30 millió forint várja a Szuperbajnokság győztesét a Honfoglalóban!

A Duna Te­le­ví­zió kvíz­já­téka négy baj­no­kot ava­tott a héten, akik to­vább­ju­tot­tak a Szu­per­baj­nok­ság jú­ni­usi se­lej­te­ző­jébe.

Undorító, amit Weisz Fannival műveltek: kitálalt a modell

Undorító, amit Weisz Fannival műveltek: kitálalt a modell

Fel­hívta ra­jon­gói fi­gyel­mét.

Két­ség­be­eset­ten hívta fel ra­jon­gói fi­gyel­mét a tör­tén­tekre.

Váratlan fordulat a világsztár rejtélyes halálával kapcsolatban

Váratlan fordulat a világsztár rejtélyes halálával kapcsolatban

Prince ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban a mai napig van­nak tisz­tá­zat­lan rész­le­tek.

A le­gen­dás pop­ikon, Prince ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban a mai napig van­nak tisz­tá­zat­lan rész­le­tek.

Kitálalt Hódi Pamela: Kiderült, kivel csalta meg Berki Krisztián

Kitálalt Hódi Pamela: Kiderült, kivel csalta meg Berki Krisztián

Hódi Pa­mela mos­tan­tól nem fogja vissza magát, el­mondja, amit gon­dol, ki­nyitja a szá­ját és kiáll az iga­záért.

Hódi Pa­mela mos­tan­tól nem fogja vissza magát, el­mondja, amit gon­dol, ki­nyitja a szá­ját.

Döntött a bíróság Pártos gyerektartásának ügyében

Döntött a bíróság Pártos gyerektartásának ügyében

Pécsi Il­dikó egy­kori menye szá­mára most újabb ked­ve­zőt­len íté­let szü­le­tett.

Kiderült, ki rabolta el a magyar tinisztár szívét!

Kiderült, ki rabolta el a magyar tinisztár szívét!

Patai Anna szíve már három éve fog­lalt, most az is ki­de­rült, kibe sze­rel­mes a fi­a­tal éne­kesnő.

Patai Anna szíve már három éve fog­lalt, most az is ki­de­rült, kibe sze­rel­mes a fi­a­tal éne­kesnő.

Hűha, ilyen lesz Liptai Claudia menyasszonyi ruhája

Hűha, ilyen lesz Liptai Claudia menyasszonyi ruhája

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője nyá­ron megy férj­hez kisfia édes­ap­já­hoz, Pa­taki Ádám­hoz.

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője nyá­ron megy férj­hez kisfia édes­ap­já­hoz, Pa­taki Ádám­hoz.

Előadás közben érte baleset a magyar színészt

Előadás közben érte baleset a magyar színészt

A Víg­szín­ház köz­le­mény­ben tu­datta, hogy a szí­nész sé­rü­lése miatt el­ma­rad az áp­ri­lis 23-ra meg­hir­de­tett elő­adás.

A Víg­szín­ház köz­le­mény­ben tu­datta, hogy a szí­nész sé­rü­lése miatt el­ma­rad az áp­ri­lis 23-ra meg­hir­de­tett elő­adás.

Tündéri lesifotó, nagy a boldogság Szinetár Dóra családjában

Tündéri lesifotó, nagy a boldogság Szinetár Dóra családjában

Auszt­ri­á­ban pi­hen­nek.

A szí­nésznő és csa­ládja Auszt­ri­á­ban pi­hen­nek. Jól lát­szik, ki­tű­nően érzik ma­gu­kat.

Nem hittünk a szemünknek: Saját nyakára taposott rá Aleska

Nem hittünk a szemünknek: Saját nyakára taposott rá Aleska

Ale­ska haj­lé­kony­sá­gát sokan meg­iri­gyel­het­nék, most pedig, va­lami olyat mu­ta­tott, ami­től min­den­ki­nek le­esett az álla.

Hoppá, világsztárt fotóztunk a Budai Várban

Hoppá, világsztárt fotóztunk a Budai Várban

Még nem járt ha­zánk­ban.

Egé­szen mos­ta­náig még nem járt ha­zánk­ban. Kí­ván­csian tér­ké­pezte fel a te­re­pet.

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

A ke­mo­te­rá­pi­ára jól re­a­gált a ze­nész szer­ve­zete, most a mel­lék­ha­tá­sok okoz­nak prob­lé­mát.

Elképesztő videó a TV2 stúdiójából: le kellett állítani a felvételt

Elképesztő videó a TV2 stúdiójából: le kellett állítani a felvételt

A Bezár a bazár! ga­me­show mű­sor­ve­ze­tői kép­te­le­nek vol­tak ural­kodni ma­gu­kon.

A Bezár a bazár! ga­me­show mű­sor­ve­ze­tői kép­te­le­nek vol­tak ural­kodni ma­gu­kon.

Megszólalt az özvegy, ez történik Torgyán József összedőlt sírjával

Megszólalt az özvegy, ez történik Torgyán József összedőlt sírjával

Az 1 mil­lió fo­rint­ból el­ké­szí­tett sír­em­lé­ket feb­ru­ár­ban sem­mi­sí­tette meg egy fa, ami rá­dőlt a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Durván kimerült Vastag Csaba, nehéz időszakon van túl

Durván kimerült Vastag Csaba, nehéz időszakon van túl

A Slá­ger TV Hí­r­adó csü­tör­töki adá­sá­ban Vas­tag Csaba be­szá­mol a fá­rasztó he­tek­ről...

A Slá­ger TV Hí­r­adó csü­tör­töki adá­sá­ban Vas­tag Csaba be­szá­mol a fá­rasztó he­tek­ről...

Aggódnak a rajongók: Ijesztően lefogyott Cinthya Dictator

Aggódnak a rajongók: Ijesztően lefogyott Cinthya Dictator

A fo­tó­mű­vész már meg­szokta, hogy kül­seje miatt sok kri­tika éri, de nem hall­gat sen­kire.

A fo­tó­mű­vész már meg­szokta, hogy kül­seje miatt sok kri­tika éri, de nem hall­gat sen­kire.

Drámai vallomás: Ezért kell leállítani Boros Lajos szívét

Drámai vallomás: Ezért kell leállítani Boros Lajos szívét

Boros Lajos szív­bil­len­tyűi be­te­gek.

Boros Lajos szív­bil­len­tyűi, ahogy ő fo­gal­maz, ra­maty ál­la­pot­ban van­nak, nem­rég pace­ma­kert ül­tet­tek be a szí­vébe, de ön­ma­gá­ban ez nem ele­gendő.

Szomorú hír érkezett, elhunyt a legendás first lady

Szomorú hír érkezett, elhunyt a legendás first lady

Utolsó nap­jait sze­rető csa­ládja kö­ré­ben töl­tötte. Ön­ként mon­dott le a kór­házi ke­ze­lés­ről.

Utolsó nap­jait sze­rető csa­ládja kö­ré­ben töl­tötte. Ön­ként mon­dott le a kór­házi ke­ze­lés­ről.