SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Hatalmas bulit csaptak A Nemzet Színészének tiszteletére

Hatalmas bulit csaptak A Nemzet Színészének tiszteletére

Bod­rogi Gyula három napja fo­lya­ma­to­san ün­ne­pel, hi­szen be­töl­tötte 85 élet­évét.

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

Nem várt meg­le­pe­tés fo­gadta...

A fit­nesz­gu­rut nem várt meg­le­pe­tés fo­gadta a szü­le­tés­napi va­cso­rája után. A helyi cuk­rász ugyanis kü­lö­nös néven em­lé­ke­zett meg róla.

Elképesztő helyen fotózták le Ördög Nórát, csodás látvány

Elképesztő helyen fotózták le Ördög Nórát, csodás látvány

Akár egy fest­mény! Bá­mu­la­tos hely­szí­nen for­gat a TV2 mű­sor­ve­ze­tője In­di­á­ban.

Akár egy fest­mény! Bá­mu­la­tos hely­szí­nen for­gat a TV2 mű­sor­ve­ze­tője In­di­á­ban.

Meglepő fotó készült az edzőteremben Liptai Claudiáról

Meglepő fotó készült az edzőteremben Liptai Claudiáról

Ko­mo­lyan veszi az edzést.

Úgy tűnik, a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető na­gyon ko­mo­lyan veszi az edzést.

Új fogadalmat tett Nyertes Zsuzsa

Új fogadalmat tett Nyertes Zsuzsa

A ter­mé­sze­tes mód­sze­rekre es­kü­szik.

A Vidám Szín­pad örök­ifjú mű­vész­nője a ter­mé­sze­tes mód­sze­rekre es­kü­szik, ami­kor szép­sé­gé­nek és fi­zi­kai fris­ses­sé­gé­nek, te­her­bí­rá­sá­nak meg­őr­zése a tét.

Elképesztő fotó: így kapták le a medencében Debreczeni Zitát

Elképesztő fotó: így kapták le a medencében Debreczeni Zitát

A gyö­nyörű mo­dell most smink nél­kül is meg­mu­tatta az arcát.

A gyö­nyörű mo­dell most smink nél­kül is meg­mu­tatta az arcát.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Dun­di­ká­nak elő­ször ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie, csak aztán lép­he­tett to­vább. Ebben pedig Maj­ká­val közös két fi­á­nak is nagy sze­repe volt.

Dun­di­ká­nak elő­ször ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie, csak aztán lép­he­tett to­vább. Ebben pedig Maj­ká­val közös két fi­á­nak is nagy sze­repe volt.

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Komoly változás állt be Jimmy édesanyjának állapotában

Zámbó Árpy mos­ta­ná­ban sokat ag­gó­dott a csa­lád­jáért, hi­szen ket­ten is kór­házba ke­rül­tek. Őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak.

Erre várt az egész világ, döbbenetes találkozások a Trónok harcában

Erre várt az egész világ, döbbenetes találkozások a Trónok harcában

A be­fe­jező évad pre­mi­er­jére fel­fog­ha­tat­la­nul sok ember volt kí­ván­csi va­sár­nap éjjel.

Elhagyták az országot: ide utaztak Rubint Rékáék

Elhagyták az országot: ide utaztak a tavaszból Rubint Rékáék

Idén is kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott Réka az Alak­re­form tá­bor­hoz. Több mint 100 fővel in­dul­tak útnak.

Idén is kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott Réka az Alak­re­form tá­bor­hoz. Több mint 100 fővel in­dul­tak útnak, ugyan­ak­kor még in­du­lás előtt be­je­lent­kez­tek egy közös csa­ládi fo­tó­val a Bu­da­pest Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­tér­ről.

Váratlan vendég érkezett Horváth Évához

Váratlan vendég érkezett Horváth Évához

Hor­váth Éva saját gye­rek­ko­rát éli újra a vad­re­gé­nyes tájon, ahol kisfi­á­val együtt lakik.

Hor­váth Éva saját gye­rek­ko­rát éli újra a vad­re­gé­nyes tájon, ahol kisfi­á­val együtt lakik.

Itt a bizonyíték: Szuperhősnek képzeli magát Cinthya Dictator

Itt a bizonyíték: Szuperhősnek képzeli magát Cinthya Dictator

Gyer­mek­ko­rá­ban ál­modta meg, fel­nőtt ko­rára meg­va­ló­sí­totta magát Cin­thya Dic­ta­tor.

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Évek óta ki-be jár­kál a kü­lön­böző kór­há­zak­ból a Kos­suth-nagy­dí­jas szí­nésznő.

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Elszólta magát: Különleges képessége van Gregor Bernadettnek

Elszólta magát: Különleges képessége van Gregor Bernadettnek

Gre­gor Ber­na­dett sem érti, de va­lami miatt könnyen tanul.

Gre­gor Ber­na­dett sem érti, de va­lami miatt na­gyon könnyen tud szö­ve­get ta­nulni.

Ijesztő ultrahang: Ez történt Ariana Grande agyával

Ijesztő ultrahang: Ez történt Ariana Grande agyával

A fi­a­tal éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, ami 2017-ben tör­tént a man­ches­teri kon­cert köz­ben.

A fi­a­tal éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, ami 2017-ben tör­tént a man­ches­teri kon­cert köz­ben.

Nagy fájdalmak gyötrik Gergely Róbertet, szombaton megműtik

Nagy fájdalmak gyötrik Gergely Róbertet, szombaton megműtik

Hely­ze­tét ne­he­zíti, hogy az ope­rá­ció után három nap­pal már ját­sza­nia kell, dísz­be­mu­ta­tója lesz.

Ijesztő, egy hét alatt kétszer ütötték el Szabó Győzőt

Ijesztő, egy hét alatt kétszer ütötték el Szabó Győzőt

Mo­tor­ral járta a vá­rost, ami­kor...

Mo­tor­ral járta a vá­rost, ami­kor meg­tör­tént a baj. Egy héten belül két­szer is.

Kiderült: Ekkor hagyhatja el a kórházat Für Anikó

Kiderült: Ekkor hagyhatja el a kórházat Für Anikó

Kínzó fáj­da­lom gyö­törte.

Kínzó fáj­da­lom gyö­törte, de sze­ren­csére gyor­san ja­vult az ál­la­pota.

Mindenki meglepődött: Itt tér vissza Damu Roland

Mindenki meglepődött: Itt tér vissza Damu Roland

Ki­de­rült, hol foly­tatja!

A zűrös életű szí­nész so­káig fi­ze­tő­pin­cér­ként dol­go­zott, ám vá­rat­la­nul fel­mon­dott. Most ki­de­rült, hol foly­tatja!

Koncertjén lett rosszul: Azonnal kórházba vitték a magyar zenészt

Koncertjén lett rosszul: Azonnal kórházba vitték a magyar zenészt

Min­den­kit meg­ijesz­tett, de sze­ren­csére idő­ben ér­ke­zett a se­gít­ség.

Min­den­kit meg­ijesz­tett, de sze­ren­csére idő­ben ér­ke­zett a se­gít­ség.

Beszóltak a netezők: Nem hagyta magát Kulcsár Edina

Beszóltak a netezők: Nem hagyta magát Kulcsár Edina

Kul­csár Edina nem akar meg­fe­lelni.

Kul­csár Edina nem tud és nem is akar min­den­ki­nek meg­fe­lelni.

Nem hiszed el, mit tesz saját anyatejével Horváth Éva

Nem hiszed el, mit tesz saját anyatejével Horváth Éva

Ál­lítja, ennél kevés szebb dolog van.

Ál­lítja, ennél kevés szebb dolog van a vi­lá­gon.

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

A sus­sexi her­cegi pár első gye­re­kük kap­csán vég­leg sza­kí­ta­nak a ki­rá­lyi ha­gyo­má­nyok­kal.

A sus­sexi her­cegi pár első gye­re­kük kap­csán vég­leg sza­kí­ta­nak a ki­rá­lyi ha­gyo­má­nyok­kal.

A díjak gyógyítják meg Törőcsik Marit!

A díjak gyógyítják meg Törőcsik Marit!

A nem­zet szí­né­sze nem­ré­gi­ben Kos­suth Nagy­dí­jat ka­pott, emel­lett pedig Eger­ben, az Egri Csil­la­gok sé­tá­nyon is fel­avat­ták a csil­la­gát.

A nem­zet szí­né­sze nem­ré­gi­ben Kos­suth Nagy­dí­jat ka­pott, emel­lett pedig Eger­ben, az Egri Csil­la­gok sé­tá­nyon is fel­avat­ták a csil­la­gát.

Komoly fájdalmak kínozták: sokkot kapott Zimány Linda

Komoly fájdalmak kínozták: sokkot kapott Zimány Linda

Zi­mány Linda ügyel az egész­sé­gére.

Zi­mány Linda ügyel az egész­sé­gére éppen ezért, ha úgy érzi, va­lami nincs rend­ben, azon­nal ke­zel­teti magát.

Fogyókúrába kezdett: Konditeremből posztoltak képet Király Lindáról

Fogyókúrába kezdett: Konditeremből posztoltak képet Király Lindáról

Ki­rály Linda el­szánta magát, spor­tolni kez­dett és még in­kább oda­fi­gyel az egész­sé­gére.

Most jött a hír: Kórházba került Für Anikó

Most jött a hír: Kórházba került Für Anikó

Bár azt nem lehet tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént a nép­szerű szí­nész­nő­vel, az biz­tos, hogy pén­tek este el­ma­rad a sze­gedi fel­ol­va­só­estje.

Bár azt nem lehet tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént a nép­szerű szí­nész­nő­vel, az biz­tos, hogy pén­tek este el­ma­rad a sze­gedi fel­ol­va­só­estje.

Magából kikelve ordított a sztármami, nem bírta nézni gyermeke fájdalmát

Magából kikelve ordított a sztármami, nem bírta nézni gyermeke fájdalmát

Van­nak pil­la­na­tok, ami­kor túl­dra­ma­ti­zálja az ese­mé­nye­ket.

Van­nak pil­la­na­tok, ami­kor túl­dra­ma­ti­zálja az ese­mé­nye­ket.

Kiderült, keményen irányít otthon a sztáranyuka

Kiderült, keményen irányít otthon a sztáranyuka

Laky Zsu­zsi nem bízza a vé­let­lenre.

Laky Zsu­zsi nem bízza a vé­let­lenre, saját ke­zébe vette az irá­nyí­tást.

Újra meg kell műteni Bangó Marikát, ez a diagnózis

Újra meg kell műteni Bangó Marikát, ez a diagnózis

A fo­gá­val van­nak gon­dok.

Bár az éne­kesnő ál­la­pota szé­pen javul már­ci­usi csí­pő­mű­tétje óta, újabb be­avat­ko­zás vár rá. Most a fo­gá­val van­nak gon­dok.

Hatalmas megtiszteltetés: Meghatódott a magyar színész

Hatalmas megtiszteltetés: Meghatódott a magyar színész

Nagy Sán­dor el­is­me­rés­ben ré­sze­sült. Egy fon­tos in­téz­mény dí­jazta.

Nagy Sán­dor el­is­me­rés­ben ré­sze­sült. Egy szá­mára na­gyon fon­tos in­téz­mény dí­jazta a mun­kás­sá­gát.

Nem hiszed el, ki kelti életre Zámbó Jimmyt

Nem hiszed el, ki kelti életre Zámbó Jimmyt

A Jimmy-ra­jon­gók a kü­lön­le­ges tech­ni­ká­nak kö­szön­he­tően újra lát­hat­ják ked­ven­cü­ket egy rend­ha­gyó duett ere­jéig.

A Jimmy-ra­jon­gók a kü­lön­le­ges tech­ni­ká­nak kö­szön­he­tően újra lát­hat­ják ked­ven­cü­ket egy rend­ha­gyó duett ere­jéig.

Fájdalmas vallomást tett Medveczky Ilona, aggódnak a barátok

Fájdalmas vallomást tett Medveczky Ilona, aggódnak a barátok

A mű­vésznő meg­pró­bál min­dent egye­dül el­vé­gezni a ház körül, ám emi­att több­ször ke­rült már ve­szélybe.

A mű­vésznő meg­pró­bál min­dent egye­dül el­vé­gezni a ház körül, több­ször ke­rült már ve­szélybe.

Kiderült, a hatóságnál van jelenése a Viszkisnek

Kiderült, a hatóságnál van jelenése a Viszkisnek

El­jött a nap, ma vizs­gá­zik KRESZ-ből.

El­jött a nap, ma vizs­gá­zik KRESZ-ből a Visz­kis. Bár az utóbbi idő­ben na­gyon szor­gal­ma­san gya­ko­rolt, a meg­mé­ret­te­té­sen bi­zony semmi sem ga­ran­tált.

Ez hihetetlen: Az Oxfordi Egyetemre hívták oktatni Cicciolinát

Ez hihetetlen: Az Oxfordi Egyetemre hívták oktatni Cicciolinát

Stal­ler Ilona szex­dok­tor­nak áll! Az egy­kori por­nó­szí­nésznő ha­ma­ro­san az Ox­fordi Egye­te­men oktat.

Nem hittünk a szemünknek: Különös fotók Ördög Nóráról

Nem hittünk a szemünknek: Különös fotók Ördög Nóráról

Ördög Nóra néha el­me­reng a múl­ton.

Ördög Nóra néha fur­csán te­kint régi ön­ma­gára. Most ki­de­rül, hogy miért!

Óriásplakáton mutatta meg bájait a három magyar műsorvezető!

Óriásplakáton mutatta meg bájait a három magyar műsorvezető!

Íz­lé­ses fo­tó­so­ro­za­ton mu­tat­ták be, hogy egy nő anya­ként is lehet vonzó.

Jól kezdődik a hét: Melltartóban állt modellt a TV2 műsorvezetője

Jól kezdődik a hét: Melltartóban állt modellt a TV2 műsorvezetője

Mádai Vi­vien a reg­geli Mok­ká­ban is üdítő lát­vány.

Mádai Vi­vien a reg­geli Mok­ká­ban is üdítő lát­vány, de úgy tűnik, hogy azt is képes fo­kozni.

Egészen elképesztő, ami a luxusfeleséggel történt és még ő köszönte meg

Egészen elképesztő, ami a luxusfeleséggel történt és még ő köszönte meg

A Fe­­le­­sé­­gek lu­­xus­­ki­­vi­­tel­­ben sze­­rep­­lője, Far­­kas Rita na­gyon meg­ijedt, hová tűn­he­tett az au­tója.

Most érkezett: elhunyt a magyar filmrendező

Most érkezett: elhunyt a nemzetközileg elismert magyar filmrendező

Ki­lenc­ven­négy éves ko­rá­ban meg­halt György Ist­ván.

Ki­lenc­ven­négy éves ko­rá­ban meg­halt György Ist­ván.

Ezt a látványt sose felejted el: szexi fűzőben vonaglott az izmos színész

Ezt a látványt sose felejted el: szexi fűzőben vonaglott az izmos színész

A 32 éves sztárt eddig a min­dig ko­moly Havas Jon­ként is­mer­tük.

A 32 éves sztárt eddig a min­dig ko­moly Havas Jon­ként is­mer­tük.

A fodrászszékben került szorult helyzetbe Horváth Éva

A fodrászszékben került szorult helyzetbe Horváth Éva

Hor­váth Éva sokat ad a kül­se­jére. Épp egy fod­rá­szat­ban ké­nyez­tet­ték, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Hor­váth Éva sokat ad a kül­se­jére. Épp egy fod­rá­szat­ban ké­nyez­tet­ték, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Ezt üzente Kóbor Jánosnak a lengyel Sztárban Sztár énekese

Ezt üzente Kóbor Jánosnak a lengyel Sztárban Sztár énekese

Antek Smy­ki­ewicz min­den vágya, hogy ta­lál­koz­zon az Omega front­em­be­ré­vel.

Bővült Schmuck Andor családja, ezért fogadták örökbe Icát

Bővült Schmuck Andor családja, ezért fogadták örökbe Icát

Gyors dön­tést ho­zott.

Gyors dön­tést ho­zott a Tisz­te­let Tár­sa­sá­gá­nak el­nöke és 22 éves ba­rát­nője, Esz­ter.

Elárult magát: így védekezik Tóth Gabi

Elárult magát: így védekezik Tóth Gabi

Tóth Gabi so­káig adott a ká­ro­gók sza­vára, de már egy jó ideje nem tö­rő­dik velük. Az éne­kes­nő­nek egy iga­zán ér­de­kes ba­bo­nája van.

Tóth Gabi so­káig adott a ká­ro­gók sza­vára, de már egy jó ideje nem tö­rő­dik velük. Az éne­kes­nő­nek egy iga­zán ér­de­kes ba­bo­nája van.

Az edzőteremben mutatta meg formás keblét Tolvai Reni

Az edzőteremben mutatta meg formás keblét Tolvai Reni

Tol­vai Reni nem éppen szé­gyen­lős, és ezt mos­tani fo­tó­já­val sem cá­folta meg. Sőt...

Tol­vai Reni nem éppen szé­gyen­lős, és ezt mos­tani fo­tó­já­val sem cá­folta meg. Sőt...

Ledöbbent a focista: Ezt találta Hódi Pamela lakásában

Ledöbbent a focista: Ezt találta Hódi Pamela lakásában

Ázsi­á­ban igyek­szik tel­je­sí­teni.

Hódi Pa­mela egy hete már Ázsi­á­ban igyek­szik tel­je­sí­teni a fel­ada­to­kat.

Durván kiborultak a rajongók Curtisre, ezt már nem nézik el neki

Durván kiborultak a rajongók Curtisre, ezt már nem nézik el neki

Egy szőr­me­bun­dá­ban fo­tóz­ták.

Las­san nem ma­rad­nak olya­nok, aki­ket így, vagy úgy nem ha­ra­gí­tott ma­gára Cur­tis! A rap­per új al­bu­má­nak bo­rí­tó­ján egy szőr­me­bun­dá­ban lát­ható, ami miatt so­kak­nak ki­nyílt a zse­bé­ben a bicska.

Nem hiszed el, mivel lepte meg kisfiát Kapócs Zsóka

Nem hiszed el, mivel lepte meg kisfiát Kapócs Zsóka

Kü­lö­nös fotó a für­dő­szo­bá­ból! Vajon mit szól Bo­risz a nem min­den­napi aján­dék­hoz?

Kü­lö­nös fotó a für­dő­szo­bá­ból! Vajon mit szól Bo­risz a nem min­den­napi aján­dék­hoz?

Kóbor János a lengyel Sztárban Sztárban: Így reagált az énekes

Kóbor János a lengyel Sztárban Sztárban: Így reagált az énekes

Az Omega éne­kese csak utó­lag tudta meg, hogy a Gyöngy­hajú lány el­hang­zott a mű­sor­ban.

Az Omega éne­kese csak utó­lag tudta meg, hogy a Gyöngy­hajú lány el­hang­zott a mű­sor­ban.

Nem hittünk a szemünknek: Vele ünnepelte születésnapját Zimány Linda

Nem hittünk a szemünknek: Vele ünnepelte születésnapját Zimány Linda

Har­minc­há­rom éves lett a mo­dell.

Har­minc­há­rom éves lett a csi­nos mo­dell, aki nagy bulit szer­ve­zett.

Hallani sem akar a születésnapjáról Bangó Margit

Hallani sem akar a születésnapjáról Bangó Margit

A nóták ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője.

A nóták ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője ha­ma­ro­san be­tölti a 69. élet­évét. Bangó Mar­git el­árulta, mit gon­dol erről.

Óriási örömhír: Negyedszer is anya lesz Kim Kardashian

Óriási örömhír: Negyedszer is anya lesz Kim Kardashian

Ismét bér­anyát fo­ga­dott.

A gyer­mek ismét bér­anyá­tól szü­le­tik majd, vár­ha­tóan május ele­jén. Már a ne­vére is van egy öt­lete a sztár­pár­nak!

Rékasi Károly Veresgyházán vendégeskedik

Rékasi Károly Veresgyházán vendégeskedik

Itt lép fel ven­dég­elő­adó­ként.

A szí­nész feb­ruár végén je­len­tette be, hogy ott­hagyja a Jó­zsef At­tila Szín­há­zat, de az évad vé­géig még lát­ható az an­gyal­földi te­át­rum­ban.

Megtudtuk, autóbalesetet szenvedett Fenyő Iván

Megtudtuk, autóbalesetet szenvedett Fenyő Iván

Bu­da­pest XI. ke­rü­le­té­ben tör­tént a baj, a Ka­ro­lina út és a Bocs­kai út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Bu­da­pest XI. ke­rü­le­té­ben tör­tént a baj, a Ka­ro­lina út és a Bocs­kai út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Dögös fotón mutatta meg testét a magyar énekeső, ezt gondolja magáról

Dögös fotón mutatta meg testét a magyar énekeső, ezt gondolja magáról

Az utóbbi idő­ben 12 kilós súly­fe­les­le­get do­bott le ma­gá­ról, és most úgy érzi, végre si­ke­rült el­fo­gad­nia az adott­sá­gait.

Nem hittünk a szemünknek: Cicik közé került Majka

Nem hittünk a szemünknek: Cicik közé került Majka

Maj­ká­nak sok női ra­jon­gója van.

Maj­ká­nak sok női ra­jon­gója van, így vár­ható volt, hogy egy­szer ez is be­kö­vet­ke­zik.

Így néz ki most Curtis várandós menyasszonya

Így néz ki most Curtis várandós menyasszonya

Cur­tis nem­rég tu­datta a vi­lág­gal, hogy apa lesz. A rap­per már most na­gyon iz­ga­tott.

Cur­tis nem­rég tu­datta a vi­lág­gal, hogy apa lesz. A rap­per már most na­gyon iz­ga­tott.

Kiszivárgott, ezzel tölti idejét a nagybeteg sztárapuka

Kiszivárgott, ezzel tölti idejét a nagybeteg sztárapuka

Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia, de a sem­mit­te­vést na­gyon unal­mas­nak tartja.

Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia, de a sem­mit­te­vést na­gyon unal­mas­nak tartja.

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Szép­ség­na­pot szer­vez­tek.

Im­má­ron he­te­dik al­ka­lom­mal Szép­ség­na­pot szer­vez­tek szom­ba­ton az Üdv­had­se­reg által mű­köd­te­tett Vá­laszút Háza re­ha­bi­li­tá­ciós in­téz­mény­ben.

Máris munkába állt: Bejelentkezett Ázsiából Ördög Nóra

Máris munkába állt: Bejelentkezett Ázsiából Ördög Nóra

Alig pár napot tu­dott pi­henni.

Alig pár napot tu­dott pi­henni a csa­lád­dal, máris for­gat­nia kell a mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott a magyar énekesnő

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott a magyar énekesnő

Nincs elég ideje, nem tud egy­szerre min­denre kon­cent­rálni az éne­kesnő.

Nincs elég ideje, nem tud egy­szerre min­denre kon­cent­rálni az éne­kesnő.

Lekapták a magyar műsorvezetőt, ezt tette a medencében

Lekapták a magyar műsorvezetőt, ezt tette a medencében

Köböl Ani­tá­nak egy régi álma vált va­lóra. Sokan is irigy­ked­nek most a gyö­nyörű té­vésre.

Köböl Ani­tá­nak egy régi álma vált va­lóra. Sokan is irigy­ked­nek most a gyö­nyörű té­vésre.

Ez aranyozza be Somló Tamás özvegyének hétköznapjait

Ez aranyozza be Somló Tamás özvegyének hétköznapjait

Két hob­bija a futás és a főzés.

Gyöngy­vér éle­té­nek fon­tos ré­szét ké­pezi két hob­bija, a futás és a főzés, most el­árulta, me­lyik az egyik ked­venc étele.

Exkluzív interjú, a Família Kft. nagypapáján nem fog az idő

Exkluzív interjú, a Família Kft. nagypapáján nem fog az idő

Gobbi Hilda-élet­mű­díj­jal tün­tet­ték ki Ba­ra­nyi Lász­lót, aki idén ün­nepli 92. szü­le­tés­nap­ját.

Minden koncertet lemondott a világsztár, titokzatos betegség támadta meg

Minden koncertet lemondott a világsztár, titokzatos betegség támadta meg

Idő­ben ta­lál­ták meg az el­vál­to­zást.

A Rol­ling Stones 75 éves front­em­bere min­den turné előtt or­vos­hoz megy, ezért idő­ben ta­lál­ták meg nála az el­vál­to­zást.

Négy napig bujkált Növényi Norbert

Négy napig bujkált Növényi Norbert

Az egy­kori olim­pi­kon úgy gon­dolta, vi­lággá megy. Ígé­re­tét tettre is vál­totta, négy napig rej­tőz­kö­dött.Per­sze meg­volt az oka arra, amit tett.

Az egy­kori olim­pi­kon úgy gon­dolta, vi­lággá megy. Ígé­re­tét tettre is vál­totta, négy napig rej­tőz­kö­dött.Per­sze meg­volt az oka arra, amit tett.

Képtelen meglenni munka nélkül Boros Lajos

Képtelen meglenni munka nélkül Boros Lajos

Boros Lajos egyre job­ban van, fel­ké­szült arra, hogy ismét ko­mo­lyan el­fog­lalja magát.

Boros Lajos egyre job­ban van, fel­ké­szült arra, hogy ismét ko­mo­lyan el­fog­lalja magát.

Curtis lefújta a 7 milliós álomesküvőjét, ez az oka

Curtis lefújta a 7 milliós álomesküvőjét, ez az oka

Meg­ma­gya­rázta a dön­té­sét.

Az új­pesti rap­per a kis­baba ér­ke­zé­vel ma­gya­rázta a dön­té­sét.

Túl van a nehezén: Orvoshoz vitte kislányát Tápai Szabina

Túl van a nehezén: Orvoshoz vitte kislányát Tápai Szabina

Na­gyon saj­nálta kis­lá­nyát, de ezen min­den ba­bá­nak ke­resz­tül kell men­nie.

Gyerekeik miatt fogtak össze a magyar sztárapukák

Gyerekeik miatt fogtak össze a magyar sztárapukák

Több időt töl­te­nek együtt.

Ku­csera Gábor és Csuti jó ba­rá­tok, de mióta csa­lád­juk lett, még több időt töl­te­nek együtt.

Váratlan hírt kapott: Elsírta magát Korda György

Váratlan hírt kapott: Elsírta magát Korda György

Korda Györ­gyöt fe­le­sé­gé­vel ün­ne­pel.

Korda Györ­gyöt nem min­den­napi meg­tisz­tel­te­tés érte, fe­le­sé­gé­vel együtt ün­ne­pel.

Megelégelte a dolgot: Bezárta férje Weisz Fannit

Megelégelte a dolgot: Bezárta férje Weisz Fannit

Weisz Fanni és férje Lissza­bonba utaz­tak, ahol akadt némi fél­re­ér­tés kö­zöt­tük.

Weisz Fanni és férje Lissza­bonba utaz­tak, ahol akadt némi fél­re­ér­tés kö­zöt­tük.

Így fog védekezni Ázsiában: Elárulta, mitől retteg Hódi Pamela

Így fog védekezni Ázsiában: Elárulta, mitől retteg Hódi Pamela

Hódi Pa­mela is ver­senybe száll. A csi­nos mo­dell Ázsi­ába uta­zik, hogy a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban a leg­jobb he­lye­zést érje el.

Exkluzív fotók az Operett sztárjairól, így készülnek a premierre

Exkluzív fotók az Operett sztárjairól, így készülnek a premierre

A Vi­dám­park­ban gyűl­tek össze.

Kü­lön­le­ges hely­szí­nen tar­tot­ták a Ca­rousel-Li­liom pla­k­át­fo­tó­zá­sát.

Botrány Justin Bieber szobájában: Ki ez a nő?

Botrány Justin Bieber szobájában: Ki ez a nő?

A biz­ton­sá­gi­akra is szük­ség volt, a sztár ugyanis na­gyon kel­le­met­len hely­zetbe ke­ve­re­dett. Erre most na­gyon nem volt szük­sége...

A biz­ton­sá­gi­akra is szük­ség volt, a sztár ugyanis na­gyon kel­le­met­len hely­zetbe ke­ve­re­dett. Erre most na­gyon nem volt szük­sége...

Rajonganak a lányok Schobert Norbert fiáért

Rajonganak a lányok Schobert Norbert fiáért

Ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bora van.

Nor­bit rend­sze­rint ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bor várja édes­anyja edzé­sein.

Kitálalt MC Hawer: Ezért nem hisz Curtis gyógyulásában

Kitálalt MC Hawer: Ezért nem hisz Curtis gyógyulásában

Nem hiszi, hogy le­győzte a só­vár­gást.

Sze­rinte az a 6 hét, amit a rap­per a szci­en­to­ló­gus ka­mu­el­vo­nón töl­tött, csak arra volt jó, hogy ki­tisz­tul­jon a szer­ve­zete. A só­vár­gást nem szün­teti meg.

Mások előtt hozta kellemetlen helyzetbe feleségét Emilio

Mások előtt hozta kellemetlen helyzetbe feleségét Emilio

Tina és kis­lá­nya, Vi­vike úgy dön­töt­tek el­lá­to­gat­nak egy has­tánc órára. Úgy volt, hogy Emi­lio távol marad...

Tina és kis­lá­nya, Vi­vike úgy dön­töt­tek el­lá­to­gat­nak egy has­tánc órára. Bár úgy volt, hogy Emi­lio távol marad, de nem így lett.