SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Ezért sírta el magát a nagybeteg Fábián Juli

Ezért sírta el magát a nagybeteg Fábián Juli

Az éne­kesnő Fa­ce­book-ol­da­lán tá­jé­koz­tatta kö­ve­tőit ak­tu­á­lis ál­la­po­tá­ról.

Az éne­kesnő hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán tá­jé­koz­tatta kö­ve­tőit ak­tu­á­lis ál­la­po­tá­ról, akik­nek azt is meg­ígérte, nem adja fel!

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Min­dent be­vál­lal!

Min­dent be­vál­lal! Meg­­döb­­bentő képet tett közzé az Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lán Pász­­tor Anna!

Friss fotó, így néz ki műtét után Vámos Erika

Friss fotó, így néz ki műtét után Vámos Erika

A nép­szerű tévés né­hány hét­tel ez­előtt esett át egy ko­mo­lyabb ope­rá­ción. Végre le­ke­rült a gipsz!

A nép­szerű tévés né­hány hét­tel ez­előtt esett át egy ko­mo­lyabb ope­rá­ción. Végre le­ke­rült a gipsz!

Liptai Claudiából kitört a paramami!

Liptai Claudiából kitört a paramami!

Nem tit­kolja, képes ap­ró­sá­go­kon is pa­rázni...

Nem tit­kolja, képes ap­ró­sá­go­kon is pa­rázni...

Így néz ki Ullmann Mónika és Miller Zoltán fia

Így néz ki Ullmann Mónika és Miller Zoltán fia

Mil­ler Dávid az au­gusz­tus 15-én mo­zikba ke­rülő Pappa pia című film­ben ka­pott sze­re­pet.

Bizarr betegségtől hízott meg Robbie Williams

Bizarr betegségtől hízott meg Robbie Williams

Az éne­kes az utóbbi he­tek­ben ala­po­san ki­ke­re­ke­dett, és ennek most el­árulta nem min­den­napi okát.

Az éne­kes az utóbbi he­tek­ben ala­po­san ki­ke­re­ke­dett, és ennek most el­árulta nem min­den­napi okát.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Nem akar tovább vadházasságban élni a híres magyar színésznő

Nem akar tovább vadházasságban élni a híres magyar színésznő

Több mint negy­ven­há­rom éve al­kot­nak egy párt.

Több mint negy­ven­há­rom éve al­kot­nak egy párt gyer­meke ap­já­val, de még nem mond­ták ki az igent.

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Ezért igényel fokozott orvosi figyelmet az állapotos Szabó Zsófi

Csü­tör­tök reg­gel rob­ban a hír.

Csü­tör­tök reg­gel bom­ba­ként rob­ban a hír, hogy Szabó Zsófi gyer­me­ket vár.

Kiderült, itt tér vissza Gundel Takács Gábor

Kiderült, itt tér vissza Gundel Takács Gábor

Füg­get­len te­le­ví­zi­ós­ként a ve­tél­kedő műsor lesz az első mun­kája.

Füg­get­len te­le­ví­zi­ós­ként a ve­tél­kedő műsor lesz az első mun­kája a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Kockára teszi házasságát a TV2 sztárja

Kockára teszi házasságát a TV2 sztárja

A munka hozta meg a nya­ra­lást az el­fog­lalt mű­sor­ve­zető szá­mára, hi­szen a csa­lád­já­val együtt köl­tö­zött ide­ig­le­ne­sen a Ba­la­ton part­jára.

A munka hozta meg a nya­ra­lást az el­fog­lalt mű­sor­ve­zető szá­mára, hi­szen a csa­lád­já­val együtt köl­tö­zött ide­ig­le­ne­sen a Ba­la­ton part­jára.

Itt tartunk, ez a híres tévés lesz Berki Krisztián szolgája

Itt tartunk, ez a híres tévés lesz Berki Krisztián szolgája

Az egy­kori há­lóőr fo­ga­dást kö­tött kol­lé­gá­já­val, Is­te­nes Lász­ló­val, amit meg is nyert!

Az egy­kori há­lóőr fo­ga­dást kö­tött kol­lé­gá­já­val, Is­te­nes Lász­ló­val, amit meg is nyert!

Végre megmutatta kislányát Irina Shayk

Végre megmutatta kislányát Irina Shayk

Eddig min­dent meg­tett, hogy első gye­reke kis arcát el­ta­karja.

Eddig min­dent meg­tett a top­mo­dell és Brad­ley Co­o­per, hogy első gye­re­kük kis arcát el­ta­kar­ják a kí­ván­csi sze­mek elől.

Ashton Kutcher ismét a vizes vb-n szurkolt

Ashton Kutcher ismét a vizes vb-n szurkolt

Ez­út­tal csa­ládja nem kí­sérte el, Ke­mény Dé­nes­sel ült a le­lá­tón.

Ez­út­tal csa­ládja nem kí­sérte el a hol­ly­woodi sztárt a mér­kő­zé­sekre, de most is Ke­mény Dé­nes­sel ült a Hajós Alf­réd uszoda le­lá­tó­ján, ví­zi­lab­da­meccset néz­tek.

Őszintén vallott a megcsalásról Gesztesi

Őszintén vallott a megcsalásról Gesztesi

A szí­nész vi­lág­éle­té­ben nép­szerű volt a nők­nél. Szinte biz­tos, hogy akkor is csá­bí­tot­ták, ami­kor há­zas­ság­ban, vagy pár­kap­cso­lat­ban élt.

A szí­nész vi­lág­éle­té­ben nép­szerű volt a nők­nél. Szinte biz­tos, hogy akkor is csá­bí­tot­ták, ami­kor há­zas­ság­ban, vagy pár­kap­cso­lat­ban élt.

Túl a hetvenen is gyönyörű Koncz Zsuzsa

Túl a hetvenen is gyönyörű Koncz Zsuzsa

A 71 éves éne­kesnő kü­lön­le­ges fo­tók­kal aján­dé­kozta meg ra­jon­góit a Fa­ce­book-ol­da­lán.

A 71 éves éne­kesnő kü­lön­le­ges fo­tók­kal aján­dé­kozta meg ra­jon­góit a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Öklendezve rohant ki az Oscar-díjas színésznő a színházból

Öklendezve rohant ki az Oscar-díjas színésznő a színházból

Sá­pad­tan, áju­lás kö­zeli ál­la­pot­ban hagyta el a né­ző­te­ret a hol­ly­woodi sztár, mi­u­tán meg­né­zett egy je­le­ne­tet.

Sá­pad­tan, áju­lás kö­zeli ál­la­pot­ban hagyta el a né­ző­te­ret a fi­a­tal hol­ly­woodi sztár.

Meglepő titkot árult el plasztikai műtéteiről Zimány Linda

Meglepő titkot árult el plasztikai műtéteiről Zimány Linda

Zi­mány Linda se­bé­szé­nél járt.

Zi­mány Linda a minap ked­venc plasz­ti­kai se­bé­szé­vel fo­tózta le magát.

Kiderült, mire vágyik Oroszlán Szonja

Kiderült, mire vágyik Oroszlán Szonja

A szép­sé­ges szőke szí­nésznő Ame­ri­ká­ban kez­dett új éle­tet.

A szép­sé­ges szőke szí­nésznő évek­kel ez­előtt Ame­ri­ká­ban kez­dett új éle­tet, de va­lami hi­ány­zik a tö­ké­le­tes bol­dog­sá­gá­hoz - és ezt csak Ma­gyar­or­szá­gon kap­hatja meg.

Botrányos titok derült ki a popsztárról, volt barátnői leplezték le

Botrányos titok derült ki a popsztárról, volt barátnői leplezték le

Ál­do­za­tai val­lot­tak.

Az éne­kes­ről azok val­lot­tak, aki­ket ko­ráb­ban szex­rab­szol­ga­ként tar­tott egye­sült ál­la­mok­beli la­ká­sa­i­ban.

Eljárás indulhat Varga Viktor ellen: durva, amit csinált

Eljárás indulhat Varga Viktor ellen: durva, amit csinált

Nagy bajba ke­rül­het!

Az éne­kes­nek már ko­ráb­ban is meg­gyűlt a baja a ha­tó­sá­gok­kal. Most ismét bajba ke­rül­het!

Őszintén vallott a magyar énekesnő: megműtötték!

Őszintén vallott a magyar énekesnő: megműtötték!

Erős szem­fáj­da­lom kí­nozta, el­ke­rül­he­tet­lenné vált a be­avat­ko­zás!

Erős szem­fáj­da­lom kí­nozta, el­ke­rül­he­tet­lenné vált a be­avat­ko­zás!

Komoly nehézségekkel küzd a TV2 sztárjának felesége

Komoly nehézségekkel küzd a TV2 sztárjának felesége

Fel­gyor­sult az élet az Erdei csa­lád­ban. Mióta ott­hon van a kis Vil­moska, nincs meg­ál­lás.

Nem adja fel: tovább harcol Szikora Róbert

Nem adja fel: tovább harcol Szikora Róbert

Félti a ma­gya­rok lel­két a Bu­da­pes­ten ismét fel­lépő Ma­ri­lyn Man­son­tól.

Az R-GO éne­kese félti a ma­gya­rok lel­két a csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten ismét fel­lépő Ma­ri­lyn Man­son­tól.

Szépészeti beavatkozáson esett át Vámos Erika

Szépészeti beavatkozáson esett át Vámos Erika

Mu­száj volt meg­műt­tet­nie az orrát, és ha már a mű­tő­asz­ta­lon fe­küdt, ki­sebb szé­pé­szeti be­avat­ko­zást is kért.

Mu­száj volt meg­műt­tet­nie az orrát, és ha már a mű­tő­asz­ta­lon fe­küdt, ki­sebb szé­pé­szeti be­avat­ko­zást is kért.

Nincs visszaút, súlyos döntést hozott Balázs Fecó

Nincs visszaút, súlyos döntést hozott Balázs Fecó

A Kos­suth- és Liszt Fe­renc-díjas ma­gyar éne­kes­nek meg kel­lett vál­nia Ba­la­ton-parti nya­ra­ló­já­tól.

A Kos­suth- és Liszt Fe­renc-díjas ma­gyar éne­kes­nek meg kel­lett vál­nia Ba­la­ton-parti nya­ra­ló­já­tól.

Pazar! Nézz be Zimány Linda új otthonába!

Pazar! Nézz be Zimány Linda új otthonába!

Ré­góta erről ál­mo­dott a mo­dell­ből lett ügy­véd­je­lölt.

Zi­mány Linda új éle­tet kez­dett, a fő­vá­ros Bel­vá­ro­sá­ban vett ma­gá­nak la­kást, amit most elő­ször a TV2 Ri­post című ma­ga­zin­já­ban mu­ta­tott meg a vi­lág­nak.

Nem találnád ki, kivel beszélget Ashton Kutcher a vizes vb lelátóján!

Nem találnád ki, kivel beszélget Ashton Kutcher a vizes vb lelátóján!

A hol­ly­woodi szí­nész és csa­ládja már hetek óta Ma­gyar­or­szá­gon van, és úgy tűnik a nagy ese­ményt sem akar­ták ki­hagyni.

Újabb fordulat: Balázsék nem tudnak szabadulni a Reggeli Show-tól

Újabb fordulat: Balázsék nem tudnak szabadulni a Reggeli Show-tól

Hiába kér­vé­nyez­ték a cse­rét, egy­előre marad a régi mű­sor­cím.

Hiába kér­vé­nyez­ték a cse­rét, egy­előre marad a régi mű­sor­cím.

Nem találod ki, hány éves lett ma Károly herceg felesége

Nem találod ki, hány éves lett ma Károly herceg felesége

Diana ri­vá­li­sa­ként is­merte meg a világ, így nem meg­lepő, hogy sokan ma sem sze­re­tik Ká­roly má­so­dik fe­le­sé­gét.

Diana ri­vá­li­sa­ként is­merte meg a világ, így nem meg­lepő, hogy sokan ma sem sze­re­tik.

Megszállott zaklatók, ilyen üzenetekkel ostromolják Görbe Nórát

Megszállott zaklatók, ilyen üzenetekkel ostromolják Görbe Nórát

Arc­pi­rító üze­ne­tek­kel bom­báz­zák Görbe Nórát! Az egy­kori so­ro­zat­sztárt 25-30 éves férfiak pró­bál­ják fel­szedni.

Így köszöntötte kislányát Liptai Claudia

Így köszöntötte kislányát Liptai Claudia

Szinte hi­he­tet­len, de már 11 éves.

Szinte hi­he­tet­len, de kis­lá­nya már ti­zen­egy éves. A csa­lád je­len­leg kül­föl­dön nya­ral, de Cla­u­dia így sem fe­lej­tette el meg­osz­tani örö­mét ra­jon­gó­i­val.

Meg nem született gyermeke üzent a magyar énekesnőnek

Meg nem született gyermeke üzent a magyar énekesnőnek

Szandi imádja a gyer­me­keit, és tit­kon min­dig abban re­mény­ke­dett, hogy még egy kis­lány anyu­kája lehet.

Szandi imádja a gyer­me­keit, és tit­kon min­dig abban re­mény­ke­dett, hogy még egy kis­lány anyu­kája lehet.

Nem hiszed el, hogyan segít a talált kutyákon a magyar sztár

Nem hiszed el, hogyan segít a talált kutyákon a magyar sztár

Ká­rász Ró­bert és csa­ládja imádja örök­be­fo­ga­dott ku­tyá­ju­kat, csa­lád­tag­ként ke­ze­lik az ebet.

Ká­rász Ró­bert és csa­ládja imádja örök­be­fo­ga­dott ku­tyá­ju­kat, csa­lád­tag­ként ke­ze­lik az ebet. Ezért nem csoda, hogy ahová csak tud­ják, vi­szik ma­guk­kal négy­lábú ked­ven­cü­ket. Így ami­kor el­utaz­nak, előre ki­né­zik a ku­tya­ba­rát szál­lá­so­kat.

Hét hónapos kislányát quaddal vitte vásárolni a magyar sztár

Hét hónapos kislányát quaddal vitte vásárolni a magyar sztár

Klaus­mann Vik­tor lánya imádja a szá­gul­dást, már saját négy­ke­re­kűje is van, pedig még csak nyolc­éves.

Klaus­mann Vik­tor lánya imádja a szá­gul­dást, már saját négy­ke­re­kűje is van, pedig még csak nyolc­éves.

Felnőtt! Így néz ki a világ legszebb kislánya!

Felnőtt! Így néz ki a világ legszebb kislánya!

Ti­zen­hat éves már.

Ti­zen­hat éves már, a le­gen­dás képe pedig ma is na­ponta buk­kan fel az in­ter­ne­ten. Már négy éve­sen neves di­vat­be­mu­ta­tó­kon vo­nult fel, ti­zen­egy éve­sen pedig a Vogue cím­lap­ján pó­zolt.

Tündéri babafotót mutatott a fiatal magyar sztár

Tündéri babafotót mutatott a fiatal magyar sztár

Ádám egy igazi cu­ki­ság­bomba.

Az Ope­rett­szín­ház álom­pár­já­nak kisfia a na­pok­ban már öt hó­na­pos lesz. Szü­lei rit­kán mu­tat­ják meg a picit ra­jon­gó­ik­nak, de a fi­a­tal szí­nész most ki­vé­telt tett.

Döntött a bíróság: Elítélték Curtist

Döntött a bíróság: Elítélték Curtist

Első fokon íté­let szü­le­tett a rap­per au­tó­bal­ese­té­nek ügyé­ben!

Első fokon íté­let szü­le­tett a rap­per au­tó­bal­ese­té­nek ügyé­ben! A tár­gya­lá­son az is ki­de­rült, hogy Cur­tis nem­csak ivott, hanem ko­ka­i­no­zott is.

Dömpingszerűen alázza a sztárokat Puzsér Róbert!

Dömpingszerűen alázza a sztárokat Puzsér Róbert!

Már a ra­jon­góit is ta­szítja.

A kri­ti­kus évek­kel ez­előtt ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dett, azóta vi­szont már a ra­jon­góit is ta­szítja a durva vi­sel­ke­dése.

Erkölcsileg és anyagilag is padlóra került Zana József

Erkölcsileg és anyagilag is padlóra került Zana József

Az is­mert ma­gyar szí­nész na­gyon bol­dog lenne, ha va­laki pénz­zel tá­mo­gatná őt.

Az is­mert ma­gyar szí­nész na­gyon bol­dog lenne, ha va­laki pénz­zel tá­mo­gatná őt.

Pécsi Ildikó: Nem játszom a hülyét, én, kérem, hülye vagyok!

Pécsi Ildikó: Nem játszom a hülyét, én, kérem, hülye vagyok!

Első tár­gya­lá­sán vett részt.

A nép­szerű szí­nésznő éle­té­ben elő­ször vett részt bí­ró­sági tár­gya­lá­son, és úgy gon­dolja, jó dön­tést ho­zott.

"Azt hiszem, haldoklom" - megrázó vallomás a szexi sztáranyukától

"Azt hiszem, haldoklom" - megrázó vallomás a szexi sztáranyukától

A világ egyik leg­szebb nő­jé­nek tar­tott szí­nésznő ren­ge­te­get szen­ve­dett, míg si­ke­rült meg­sza­ba­dul­nia súly­fe­les­le­gé­től.

Hisztirohamot kapott Debreczeni Zita

Hisztirohamot kapott Debreczeni Zita

Nem min­den­napi hob­biba vá­gott bele Deb­rec­zeni Zita. A csi­nos sztár ször­fözni tanul, de ez nem olyan egy­szerű, mint gon­dolta.

Nem min­den­napi hob­biba vá­gott bele Deb­rec­zeni Zita. A csi­nos sztár ször­fözni tanul.

A megélhetés a tét: Eltilthatják a szerepléstől Vastag Tamást

A megélhetés a tét: Eltilthatják a szerepléstől Vastag Tamást

Hiába a te­­het­­ség és a szín­­pa­­don töl­­tött évek, félt­­heti a mun­­ká­­ját, aki­­nek nincs pa­­pírja.

Ezt tette válása után Árpa Attila volt felesége

Ezt tette válása után Árpa Attila volt felesége

Mo­dell­ként meg­hó­dí­totta a ki­fu­tó­kat.

Mo­dell­ként meg­hó­dí­totta a világ ki­fu­tóit, mára pedig egy tíz­éves kis­lány oda­adó édes­anyja.

Fájdalmak gyötrik, megkínozták a műtéten átesett Koós Jánost

Fájdalmak gyötrik, megkínozták a műtéten átesett Koós Jánost

A műtét óta fél év sem volt ele­gendő a tel­jes fel­épü­lés­hez!

A műtét óta fél év sem volt ele­gendő a tel­jes fel­épü­lés­hez!

Elszólta magát Benkő Dániel fiatal barátnője, ezt nem gondoltad volna

Elszólta magát Benkő Dániel fiatal barátnője, ezt nem gondoltad volna

A lant­mű­vész sze­relme ki­fe­csegte a rész­le­te­ket.

A lant­mű­vész sze­relme ki­fe­csegte a rész­le­te­ket.

Megszólalt Cserhalmi György: nem hozott jó híreket

Megszólalt Cserhalmi György: nem hozott jó híreket

Nem tudja, mikor tér vissza.

Hó­na­pok óta hall­ga­tott ál­la­po­tá­ról a szí­nész, aki nem tudja még, mikor áll­hat újra szín­padra.

Véget ért a Czeizel-háború: Eldőlt a hagyaték sorsa

Véget ért a Czeizel-háború: Eldőlt a hagyaték sorsa

Más­fél éve tar­tott a hu­za­vona.

Más­fél éve tar­tott a hu­za­vona, ami­nek most pont ke­rült a vé­gére.

Nótár Maryvel való viszonyáról vallott L.L. Junior

Nótár Maryvel való viszonyáról vallott L.L. Junior

Hosszú hó­na­pok után most a rap­per őszin­tén be­szélt egy­kori kol­lé­gá­já­val való kap­cso­la­tá­ról!

Hosszú hó­na­pok után most a rap­per őszin­tén be­szélt egy­kori kol­lé­gá­já­val való kap­cso­la­tá­ról!

Celebkvíz! Felismered, ki van a képen?

Celebkvíz! Felismered, ki van a képen?

Hi­he­tet­len, hogy mennyi min­den kerül elő az in­ter­net­nek kö­szön­he­tően. Most épp az alábbi képet fújta be a szer­kesz­tő­sé­günk ab­la­kán a vi­lág­háló szele.

Hi­he­tet­len, hogy mennyi min­den kerül elő az in­ter­net­nek kö­szön­he­tően. Most épp az alábbi képet fújta be a szer­kesz­tő­sé­günk ab­la­kán a vi­lág­háló szele. Ele­inte mi is ké­tel­ked­tünk a va­ló­di­sá­gá­ban, ám némi ku­ta­tó­mun­ká­val le tud­tuk el­len­őrizni - a fény­kép valós!

Ezért kell kórházba vonulnia Fresh Wikinek

Ezért kell kórházba vonulnia Fresh Wikinek

Né­hány hét múlva vonul be egy bu­da­pesti kór­ház szü­lé­szeti osz­tá­lyára. Fresh Wiki au­gusz­tusra várja gye­re­két.

Né­hány hét múlva vonul be egy bu­da­pesti kór­ház szü­lé­szeti osz­tá­lyára. Fresh Wiki au­gusz­tusra várja el­ső­szü­lött fiát!

A Balaton közepén vészelik át a meleget a hazai hírességek

A Balaton közepén vészelik át a meleget a hazai hírességek

Van va­lami bája a Ba­la­ton­nak.

Van va­lami ti­tok­za­tos bája a Ba­la­ton­nak, mivel a forró na­po­kon szám­ta­lan ma­gyar sztár lá­to­gatja.

Fedetlen keblek, formás popsik, buliztak a sztárok a Balaton Soundon

Fedetlen keblek, formás popsik, buliztak a sztárok a Balaton Soundon

A héten a Ba­la­ton So­un­don par­ti­zott a leg­több celeb. Mu­tat­juk ké­pek­ben, kinek mi­lyen for­róra si­ke­re­dett a party.

Fagyival hűtik magukat a hőségben a sztárok!

Fagyival hűtik magukat a hőségben a sztárok!

A fe­kete fagyi na­gyon íz­lett nekik.

A va­do­natúj fe­kete fagy­lal­tot el­ső­ként híres ma­gyar sztár­ja­ink pró­bál­hat­ták ki, az egész­sé­ges nya­lánk­ság pedig na­gyon íz­lett nekik.

Kiderült, rengeteg pénzt kaszálhat Aleska

Kiderült, rengeteg pénzt kaszálhat Aleska

Kü­lö­nös hob­bit ta­lált ma­gá­nak.

Kü­lö­nös hob­bit ta­lált ma­gá­nak Sáf­rány Emese Ale­ska, aki ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy akár száz­ez­re­ket ke­res­het is vele.

Nem semmi, kiderült végre, miből él valójában Berki Krisztián

Nem semmi, kiderült végre, miből él valójában Berki Krisztián

Berki egyet­len nap­szem­üvege töb­bet ér, mint egy át­lag­em­ber jö­ve­delme.

Berki Krisz­tián egyet­len nap­szem­üvege töb­bet ér, mint egy át­lag­em­ber havi jö­ve­delme.

Sosem látott fotó került elő Szinetár Dóra édesanyjáról

Sosem látott fotó került elő Szinetár Dóra édesanyjáról

Húsz évvel ez­előtt ké­szült a kép.

A nép­szerű szí­nész­nőt húsz évvel ez­előtt ér­dem­rend­del ju­tal­maz­ták.

Szomorú hírek érkeztek a műtéten átesett Koós János állapotáról

Szomorú hírek érkeztek a műtéten átesett Koós János állapotáról

Bár a 79 éves éne­kes azt re­mélte, hamar fel­gyó­gyul ki­sebb bal­ese­té­ből, saj­nos nem így tör­tént.

Szörnyen fest a balesetet szenvedett híres magyar sztár

Szörnyen fest a balesetet szenvedett híres magyar sztár

Rip­pel Feri épp a szom­bati fel­lé­pé­sére ké­szült test­vé­ré­vel, ami­kor ne­ki­csa­pó­dott egy vas­szer­ke­zet­nek.

Rip­pel Feri épp a szom­bati fel­lé­pé­sére ké­szült test­vé­ré­vel, ami­kor ne­ki­csa­pó­dott egy vas­szer­ke­zet­nek.

Ezért szégyellik Berkit egykori jegyesei

Ezért szégyellik Berkit egykori jegyesei

Öt nő kezét kérte már meg Berki Krisz­tián, az es­küvő azon­ban min­den al­ka­lom­mal el­ma­radt. De vajon mi ennek az oka?

Öt nő kezét kérte már meg Berki Krisz­tián, az es­küvő azon­ban min­den al­ka­lom­mal el­ma­radt.

Elolvadsz tőle! Caramel kislánya énekel

Elolvadsz! Caramel kislánya énekel

Nem is akár­mit. Fel­is­me­red?

Ettől éde­sebb videó nem lesz ma az in­ter­ne­ten: dalra fa­kadt Ca­ra­mel kis­lá­nya, a büszke édes­anyja pedig te­le­font ra­ga­dott, hogy meg­örö­kítse a nem min­den­napi pil­la­na­tot.

Exkluzív fotók, így köszöntötte gyönyörű lányát Kökény Attila

Exkluzív fotók, így köszöntötte gyönyörű lányát Kökény Attila

Ki­zá­ró­lag a Ri­pos­tot en­gedte be!

Óri­ási szü­le­tés­napi par­tit tar­tott fe­le­sé­gé­nek és lá­nyá­nak Kö­kény At­tila! A nép­szerű éne­kes ki­zá­ró­lag a Ri­post ka­me­rá­ját en­gedte be!

Nézd meg, hogy esett egymásnak Hollywoodban Kiss Ramóna és párja

Nézd meg, hogy esett egymásnak Hollywoodban Kiss Ramóna és párja

Las­san fél éve alkot egy párt a szí­nésznő és Lékai Máté ké­zi­lab­dázó.

Las­san fél éve alkot egy párt a szí­nésznő és Lékai Máté ké­zi­lab­dázó, akik azóta már je­gye­sek is. Mivel Ra­mó­nát Bu­da­pest­hez köti a mun­kája, pár­ját meg Veszp­rém­hez, alig vár­ták, hogy vége le­gyen a sze­zon­nak és együtt nya­ralni men­je­nek.

Elutasította az adományt, a nyomorgó magyar színész felesége

Elutasította az adományt, a nyomorgó magyar színész felesége

Pró­bál­nak se­gí­teni a mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek közt élő Szil­ágyi Ist­ván­nak.

Pró­bál­nak se­gí­teni a mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek közt élő Szil­ágyi Ist­ván­nak, ám a fe­le­sége nem kér ezek­ből.

Lehull a lepel: Kipakolt a teljes igazságról Sebestyén Balázs

Lehull a lepel: Kipakolt a teljes igazságról Sebestyén Balázs

Re­a­gált a plety­kákra.

A mű­sor­ve­zető a Reg­geli Show véd­je­gyet érintő ide­ig­le­nes bí­ró­sági vég­zés kap­csán fel­me­rülő kér­dé­sekre re­a­gált.

Nélküle nem tudja elképzelni életét a TV2 sztárja

Nélküle nem tudja elképzelni életét a TV2 sztárja

A TV2 sztárja mára már el sem tudja kép­zelni az éle­tét ku­tyája, Sába nél­kül.

Köböl Anita mára már el sem tudja kép­zelni az éle­tét ku­tyája, Sába nél­kül. Nem volt ez min­dig így, sőt. Ami­kor párja fel­ve­tette, hogy sze­retne egy ma­gyar vizs­lát, nem iga­zán örült neki. Anita egy ki­sebb testű jó­szá­got kép­zelt el ma­guk­nak, mivel pa­nel­la­kás­ban élnek Pe­ti­vel.

Győzike teljesen tönkre teszi Bea asszonyt

Győzike teljesen tönkre teszi Bea asszonyt

Ha­ma­ro­san ét­ter­met nyit­hat Gás­pár Bea! De férje miatt ismét ha­tal­ma­sat buk­hat..

Ha­ma­ro­san ét­ter­met nyit­hat Gás­pár Bea! De férje miatt ismét ha­tal­ma­sat buk­hat..

Kiderült, kivel tölti a nyarat Bereczki Zoltán

Kiderült, kivel tölti a nyarat Bereczki Zoltán

A szí­nész szinte egyet­len pil­la­natra sem képes le­állni. Ren­ge­te­get dol­go­zik, egy sza­bad perce sincs. A nya­rat azon­ban egy olyan em­ber­rel tölti, aki örökre el­ra­bolta a szí­vét.

A szí­nész ren­ge­te­get dol­go­zik, egy sza­bad perce sincs. A nya­rat azon­ban egy olyan em­ber­rel tölti, aki örökre el­ra­bolta a szí­vét.

Elmenekült otthonról Berki Krisztián

Elmenekült otthonról Berki Krisztián

A TV2 sztárja a honi ce­leb­vi­lág talán leg­meg­osz­tóbb fi­gu­rája.

A TV2 sztárja a honi ce­leb­vi­lág talán leg­meg­osz­tóbb fi­gu­rája. Azok közé tar­to­zik, aki­nek as­port­kar­rier után, si­ke­rült meg­vet­nie a lábát a bul­vár­ban is úgy, hogy mű­sor­ve­ze­tő­ként fog­lal­koz­tatja a FEM3 csa­torna.

Árulkodó fotó, így élvezi az életet Amerikában Gombos Edina

Árulkodó fotó, így élvezi az életet Amerikában Gombos Edina

Az egy­kori mű­sor­ve­zető két éve hagyta el Ma­gyar­or­szá­got, hogy a ten­ge­ren­tú­lon kezd­jen új éle­tet.

Meglepő fotót posztolt Rékasi Károly

Meglepő fotót posztolt Rékasi Károly

Újra bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott éle­tet élhet!

Véget ért Ré­kasi Ká­roly kál­vá­ri­ája! Ki­lenc műtét után újra bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott éle­tet élhet! Ezt bi­zo­nyítja a Fa­ce­book-ol­da­lára fel­töl­tött fo­tója is, amely­ről a Ri­post­nak me­sélt rész­le­te­sen.

Kiderült, miből telik Győzikének a luxuséletre

Kiderült, miből telik Győzikének a luxuséletre

A Ri­post meg­tudta az igaz­sá­got.

A Ri­post meg­tudta, hon­nan van pénze Gás­pár Győ­ző­nek, aki nap mint nap lu­xus­jár­gá­nyok­kal köz­le­ke­dik.

Ő az, akinek minden kívánságát teljesíti Ganxsta Zolee

Ő az, akinek minden kívánságát teljesíti Ganxsta Zolee

Hiába a zord külső, ha kis­lá­nyá­ról van szó, a rap­per azon­nal ke­zes­bá­rány lesz.

Hiába a zord külső, ha kis­lá­nyá­ról van szó, a rap­per azon­nal ke­zes­bá­rány lesz. Nem is csoda, hogy igyek­szik ren­ge­te­get Zo­é­val lenni.

Különleges kívánságot teljesített a Petőfi TV

Különleges kívánságot teljesített a Petőfi TV

Egy au­tista kis­lány­nak tet­ték bol­do­gabbá a 14. szü­le­tés­nap­ját!

Egy au­tista kis­lány­nak tet­ték bol­do­gabbá a 14. szü­le­tés­nap­ját! A Hol­nap Tali című so­ro­zat sze­rep­lői is fel­kö­szön­töt­ték.

Itt a szomorú igazság: Ezért nem látogathatják Törőcsik Marit

Itt a szomorú igazság: Ezért nem látogathatják Törőcsik Marit

A Nem­zet Szí­né­sze hosszú ideje fek­szik már kór­ház­ban. Min­denki azt ta­lál­gatja, mi lehet a baja.

Nem várt tovább: Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina

Nem várt tovább: Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja né­hány éve hagy­ták el Ma­gyar­or­szá­got, hogy a ten­ge­ren­tú­lon kezd­je­nek új éle­tet.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja né­hány éve hagy­ták el Ma­gyar­or­szá­got, hogy az USA-ban kezd­je­nek új éle­tet.

15 év után nyaralnak újra együtt a Tóth lányok

15 év után nyaralnak újra együtt a Tóth lányok

A két éne­kesnő né­hány napja még a VOLT fesz­ti­vá­lon bu­li­zott. Most Hor­vát­or­szág­ban pi­hen­nek.

Az éne­kes­nők né­hány napja még a VOLT fesz­ti­vá­lon bu­liz­tak.

Árulkodó fotó, így nézett ki régi házassága idején Détár Enikő!

Árulkodó fotó, így nézett ki régi házassága idején Détár Enikő!

A szí­nésznő hu­szon­ki­lenc évig élt együtt Ré­kasi Ká­rollyal, négy évvel ez­előtt azon­ban sza­kí­tot­tak. Azóta bol­do­gabb, mint va­laha.

Tizenhárom év után találkozott először a nagymamájával Benji!

Tizenhárom év után találkozott először a nagymamájával Benji!

A fi­a­tal te­het­ség több mint egy év­ti­zede nem látta a kül­föl­dön élő nagy­ma­má­ját, most végre pó­tol­ták az el­ma­radt idő­sza­kot.

A fi­a­tal te­het­ség több mint egy év­ti­zede nem látta a kül­föl­dön élő nagy­ma­má­ját, most végre pó­tol­ták az el­ma­radt idő­sza­kot.