SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Oscar-gála előkészületek, érdekességek

Oscar-gála előkészületek: kiterítették a vörös szőnyeget!

Ki­de­rül­nek a rész­le­tek!

Több tu­cat­nyi té­vé­stáb és szá­mos fotós je­len­lé­té­ben ki­te­rí­tet­ték a Hol­ly­wood Bo­ule­vard-on az Oscar-gála vörös sző­nye­gét.

Találd ki, hogy ki vagyok: te felismered a magyar sztárt a képen?

Találd ki, hogy ki vagyok: te felismered a magyar sztárt a képen?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető né­hány év­ti­zed­del ez­előtt édes kisfiú volt, most egy gye­rek­kori fo­tó­val idézte fel ezt az idő­sza­kot.

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban. De lehet, hogy neki van igaza, hi­szen min­den­ki­nek csak egy élete van.

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban. De lehet, hogy neki van igaza.

Így készül fiaival a farsangra Dundika

Így készül fiaival a farsangra Dundika

Ma­rián este még Pók­em­ber­nek sze­retne öl­tözni.

Ma­rián este még Pók­em­ber­nek sze­retne öl­tözni, de reg­gelre már in­kább Ame­rika ka­pi­tány lenne.

Újabb komoly műtét vár Boros Lajosra

Újabb komoly műtét vár Boros Lajosra

Ré­góta fenn­álló prob­lé­má­ról van szó, de eddig, nem műt­het­ték.

Ré­góta fenn­álló prob­lé­má­ról van szó, de szí­vére sze­dett gyógy­szeri miatt nem hajt­hat­ták végre rajta a be­avat­ko­zást.

Megmutatta új társát a TV2 műsorvezetője

Megmutatta új társát a TV2 műsorvezetője

Azu­rák Csaba nem sokat gon­dol­ko­dott, a szíve haj­totta, ami­kor ha­za­vitte új ba­rát­ját.Eddig min­den jól mű­kö­dik kö­zöt­tük

Azu­rák Csaba nem sokat gon­dol­ko­dott, a szíve haj­totta, ami­kor ha­za­vitte új ba­rát­ját.Eddig min­den jól mű­kö­dik kö­zöt­tük

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Freddie: Nem vagyok mindenre kapható

Freddie: Nem vagyok mindenre kapható

Fe­hér­vári Gábor Alf­ré­dért bom­la­nak a nők, de a sá­romos éne­kes ezzel nem él vissza. Fred­die szíve ugyanis jó ideje fog­lalt, és bi­zony ő hű­sé­ges típus.

Fe­hér­vári Gábor Alf­ré­dért bom­la­nak a nők, de a sá­romos éne­kes ezzel nem él vissza. Fred­die szíve ugyanis jó ideje fog­lalt, és bi­zony ő hű­sé­ges típus.

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Nem nya­lo­gatja a se­beit...

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább bru­tá­lis edzésbe kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ön­maga szá­mít.

Elképesztő fotó, ezt tette a rengeteg edzés Weisz Fanni testével!

Elképesztő fotó, ezt tette a rengeteg edzés Weisz Fanni testével!

Bi­ki­nis fotó ké­szült róla.

A csi­nos mo­dell je­len­leg Te­ne­ri­fén él­vezi a nyá­rias me­le­get a fér­jé­vel, a va­ká­ció alatt pedig egy bi­ki­nis fotó is ké­szült róla.

Falatnyi bikiniben mutatta meg kerek fenekét Dér Heni

Falatnyi bikiniben mutatta meg kerek fenekét Dér Heni

Dér Heni min­dent meg­tesz ki­fo­gás­ta­lan alak­jáért. A tánc mel­lett az edzés is rend­kí­vül ha­té­kony!

Dér Heni min­dent meg­tesz ki­fo­gás­ta­lan alak­jáért. A tánc mel­lett az edzés is rend­kí­vül ha­té­kony!

Meglepő titkok derültek ki a Szomszédok népszerű színésznőjéről

Meglepő titkok derültek ki a Szomszédok népszerű színésznőjéről

A so­ro­zat Lenke né­ni­jét min­denki sze­rette.

A so­ro­zat Lenke né­ni­jét min­denki sze­rette.

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya.

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya. A Visz­kis kép­te­len be­telni An­ná­val.

Bibliai böjttel fogyasztja magát Gesztesi Károly, itt az eredmény

Bibliai böjttel fogyasztja magát Gesztesi Károly, itt az eredmény

A nép­szerű szí­nész ja­nuár 6-án, Márkó fi­á­val együtt kezdte el a 60 napig tartó kü­lön­le­ges di­é­tát!

Párjára hallgatott: Csúnyán leégett Hódi Pamela

Párjára hallgatott: Csúnyán leégett Hódi Pamela

Hódi Pa­mela igye­ke­zett sze­relme ked­vé­ben járni, de lehet, hogy nem kel­lett volna.

Hódi Pa­mela igye­ke­zett sze­relme ked­vé­ben járni, de lehet, hogy nem kel­lett volna.

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Harry el­uta­zott, így egy­más nél­kül töl­tik a sze­rel­me­sek nap­ját.

Harry el­uta­zott, így egy­más nél­kül töl­tik a sze­rel­me­sek nap­ját. Pedig ez lett volna az első ro­man­ti­kus ün­ne­pük há­zas­társ­ként.

Nem hittünk a szemünknek: Alig maradt haja Balázs Palinak

Nem hittünk a szemünknek: Alig maradt haja Balázs Palinak

Egy kor­szak le­zá­rult, Ba­lázs Pali ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Egy kor­szak le­zá­rult, Ba­lázs Pali ko­moly dön­tésre szánta el magát.

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

40 év után tér vissza Moszkvába a legendás magyar műsorvezető

Azóta vissza­vá­gyik...

Judit annak ide­jén nyelv­tu­dá­sát mé­lyí­teni ér­ke­zett a ha­tal­mas or­szágba, ahol fél évet töl­tött el. Azóta vissza­vá­gyik.

Ambrus Attila: Az anyám nem láthatja a lányomat

Ambrus Attila: Az anyám nem láthatja a lányomat

Öt­ven­éve­sen lett apuka.

Öt­ven­éve­sen lett apuka Amb­rus At­tila, aki végig ott volt lánya szü­le­té­sé­nél.

Intim fotón mutatta meg óriási melleit Tolvai Reni, lekerült a póló

Intim fotón mutatta meg óriási melleit Tolvai Reni, lekerült a póló

Az éne­kesnő úgy sejti, hogy a be­vál­la­lós képe lát­tán el­le­pik majd a ne­ga­tív kom­men­tek az ol­da­lát, de ez egy­ál­ta­lán nem ér­dekli őt.

Dagad a botrány: Kihantolhatják Michael Jackson holttestét

Dagad a botrány: Kihantolhatják Michael Jackson holttestét

Egyre töb­ben kö­ve­te­lik, hogy a néhai pop­ki­rályt ves­sék alá DNS-vizs­gá­lat­nak a sú­lyos pe­dofil­vá­dak miatt.

Leleplező fotó: Őt szereti Cinthya Dictator

Leleplező fotó: Őt szereti Cinthya Dictator

Szárnyra kélt a pletyka, mi­sze­rint Cin­thya Dic­ta­tor ismét sze­rel­mes. A csi­nos lány, ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Szárnyra kélt a pletyka, mi­sze­rint Cin­thya Dic­ta­tor ismét sze­rel­mes. A csi­nos lány, ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Gáspár Bea kifakadt: Ismerősök akarnak nyerészkedni rajta

Gáspár Bea kifakadt: Ismerősök akarnak nyerészkedni rajta

Gás­pár Bea si­kere so­kak­nak fel­tűnt és van­nak, akik ké­ret­le­nül is ré­sze­sei akar­nak lenni.

Elképesztő fotók kerültek elő a legendás magyar énekesnőről

Elképesztő fotók kerültek elő a legendás magyar énekesnőről

Az éne­kesnő, ami­óta csak az eszét tudja, ze­né­vel fog­lal­ko­zik, így nem is csoda, hogy igazi gyöngy­sze­mekre akadt a fi­ókba.

Megszólalt Oszter Sándor: ezt találta nála a katasztrófavédelem

Megszólalt Oszter Sándor: ezt találta nála a katasztrófavédelem

A le­gen­dás szí­nész bízik benne, hogy a per ked­vező véget ér szá­mára.

A le­gen­dás szí­nész bízik benne, hogy a tó miatt el­lene in­dí­tott per ked­vező véget ér szá­mára.

Együtt ünnepelt Sári Évi és Balázs Andi

Együtt ünnepelt Sári Évi és Balázs Andi

Évit imá­dott ku­tyája, Ropi is el­kí­sérte a ju­bi­le­umi elő­adást kö­vető par­tira.

Évit imá­dott ku­tyája, Ropi is el­kí­sérte a ju­bi­le­umi elő­adást kö­vető fo­ga­dásra.

Hajdú Péter elhagyta az országot, mesés helyről jelentkezett be

Hajdú Péter elhagyta az országot, mesés helyről jelentkezett be

Úgy tűnik, meg­elé­gelte a telet!

Úgy tűnik, meg­elé­gelte a telet! Bár azt nem lehet tudni, pon­to­san me­lyik or­szágba uta­zott, a táj gyö­nyörű!

Ezek a filmek arattak Londonban vasárnap este

Ezek a filmek arattak Londonban vasárnap este

Átad­ták a Brit Film- és Te­le­ví­ziós Mű­vé­szeti Aka­dé­mia (BAFTA) dí­ji­ait teg­nap este Lon­don­ban a díj­ki­osztó gálán.

Átad­ták a Brit Film- és Te­le­ví­ziós Mű­vé­szeti Aka­dé­mia (BAFTA) dí­ji­ait teg­nap este Lon­don­ban a díj­ki­osztó gálán. A Freddy Merc­uryt ala­kító Rami Malek kapta a leg­jobb férfi fő­sze­rep­lő­nek járó el­is­me­rést a Bohém rab­szó­di­á­ban nyúj­tott ala­kí­tá­sáért.

Döbbenetes videó készült Liptai Claudiáról, így indul a reggele

Döbbenetes videó készült Liptai Claudiáról, így indul a reggele

Ez az az élet­hely­zet, amit min­den nő ga­ran­tál­tan át tud érezni!

Ez az az élet­hely­zet, amit min­den nő ga­ran­tál­tan át tud érezni!

Egy korszak vége: Mindenét eladta Náray Tamás, elbúcsúzott

Egy korszak vége: Mindenét eladta Náray Tamás, elbúcsúzott

A neves di­vat­ter­vező a mű­ter­mé­től, min­den benne lévő hol­mi­já­tól, és még a sza­bász­asz­ta­lá­tól is meg­vált.

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het.

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het a re­hab­ról. Meny­asszo­nya, Krisz­tike nem is tudja lep­lezni bol­dog­sá­gát.

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hét­vé­gén árulja el a gye­re­ke­i­nek, hogy mi vár rájuk!

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hét­vé­gén árulja el a gye­re­ke­i­nek, hogy mi vár rájuk!

Különleges ajándékkal rukkol elő Valentin napra Hódi Pamela

Különleges ajándékkal rukkol elő Valentin napra Hódi Pamela

Hódi Pa­mela egy éve alkot egy párt a fo­cista Tóth Ben­cé­vel. A sze­rel­me­sek bol­dog­sága tö­ret­len.

Hódi Pa­mela egy éve alkot egy párt a fo­cista Tóth Ben­cé­vel. A sze­rel­me­sek bol­dog­sága tö­ret­len.

Tápai Szabina elárulta, mitől működik a házassága

Tápai Szabina elárulta, mitől működik a házassága

Tápai Sza­bina két gye­rek mel­lett is oda­fi­gyel arra, hogy fe­le­ség­ként is helyt­áll­jon.

Tápai Sza­bina két gye­rek mel­lett is oda­fi­gyel arra, hogy fe­le­ség­ként is helyt­áll­jon.

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Gás­pár Bea nem tűr­hette to­vább.

Gás­pár Bea nem vesz min­dent ma­gára, de ezt a hely­ze­tet már ő sem tűr­hette to­vább.

Dobó Kata: Andynek lesz egy hely a premieren

Dobó Kata: Andynek lesz egy hely a premieren

Fon­tos nap volt ez...

Fon­tos nap volt ez az el­sőfil­mes ren­dező szá­mára, hi­szen fő tá­ma­sza, Andy Vajna már nem mond­hatta el vé­le­mé­nyét az el­ké­szült al­ko­tás­ról.

Szulák Andi vallomása: Nem bírom a nyugdíjas tempót

Szulák Andi vallomása: Nem bírom a nyugdíjas tempót

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját...

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját Szu­lák And­rea, aki bár tisz­tá­ban van a ko­rá­val, még­sem érzi az idő mú­lá­sát.

Nagy a baj, szövődmények miatt rohantak kórházba a sztárénekessel

Nagy a baj, szövődmények miatt rohantak kórházba a sztárénekessel

Fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia, de re­méli, hogy ha­ma­ro­san ismét szín­padra áll­hat. A ra­jon­gók ag­gód­nak.

Meghódította Amerikát Nótár Mary

Meghódította Amerikát Nótár Mary

Nótár Mary éle­té­ben elő­ször járt Ame­ri­ká­ban. Sze­ren­csére jól si­ke­rült a ki­ruc­ca­nás, sokan örül­tek a lá­to­ga­tá­sá­nak.

Nótár Mary éle­té­ben elő­ször járt Ame­ri­ká­ban. Sze­ren­csére jól si­ke­rült a ki­ruc­ca­nás, sokan örül­tek a lá­to­ga­tá­sá­nak.

Tóth Vera nagy bejelentést tett a magánéletéről, íme a közlemény

Tóth Vera nagy bejelentést tett a magánéletéről, íme a közlemény

Az éne­kesnő sze­retne végre tiszta vizet ön­teni a po­hárba és kéri a sajtó meg­ér­té­sét.

Nem gondoltuk volna: Hihetetlen dolgok derültek ki Bud Spencerről

Nem gondoltuk volna: Hihetetlen dolgok derültek ki Bud Spencerről

Carlo Pe­ders­oli, vagy ahogy vi­lág­szerte is­me­rik, Bud Spen­cer, sok­kal több volt, mint nagy­szerű spor­toló vagy fil­mes po­fon­osztó.

Elképesztő fotó: így fest smink nélkül Várkonyi Andrea

Elképesztő fotó: így fest smink nélkül Várkonyi Andrea

A mű­sor­ve­zető kis­lá­nyá­val osz­tott meg egy közös képet az esti pi­he­né­sük­ről.

A mű­sor­ve­zető kis­lá­nyá­val osz­tott meg egy közös képet az esti pi­he­né­sük­ről.

Rengeteget fogyott Czippán Anett, összezáródott a hasizma

Rengeteget fogyott Czippán Anett, összezáródott a hasizma

Szi­gorú di­é­tába kez­dett és kő­ke­mé­nyen edz. Már lát­szik is az ered­mé­nye a mun­ká­nak. De még nincs vége.

Mi történik? Kiárusította méregdrága ruháit Náray Tamás

Mi történik? Kiárusította méregdrága ruháit Náray Tamás

Nők tu­cat­jai vá­ra­koz­tak, hogy végre delet üssön az óra.

Nők tu­cat­jai vá­ra­koz­tak, hogy végre delet üssön az óra, és le­csap­has­sa­nak az is­mert ter­vező cso­dás ru­ha­köl­te­mé­nye­ire, rá­adá­sul ak­ciós áron.

Orvoshoz kellett mennie: Ordított fájdalmában Emilio

Orvoshoz kellett mennie: Ordított fájdalmában Emilio

Az éne­kes sok­szor, sok­fajta mód­szer­rel pró­bálta már meg­tar­tani a sú­lyát, vagy épp még több kilót le­adni.

Az éne­kes sok­szor, sok­fajta mód­szer­rel pró­bálta már meg­tar­tani a sú­lyát, vagy épp még több kilót le­adni.

Műtétje előtt szelfizett a kórházban a legendás magyar énekes

Műtétje előtt szelfizett a kórházban a legendás magyar énekes

Feró a műtét előtt tudta meg, hogy a meg­be­szél­tek el­le­nére al­ta­tás­ban vég­zik, így félve ké­szült a be­avat­ko­zásra.

Ijesztő percek: Ez történt Boros Lajossal vizsgálat közben

Ijesztő percek: Ez történt Boros Lajossal vizsgálat közben

Nem jöt­tek érte a nő­vé­rek...

Lali ki­rály­nak ere­de­ti­leg 50 per­cen át kel­lett volna ve­zény­szóra be­szív­nia és ki­fúj­nia a le­ve­gőt, ehe­lyett azon­ban más tör­tént...

Csúnyán elbánt a Story magazin Vajna Timi gyászoló húgával

Csúnyán elbánt a Story magazin Vajna Timi gyászoló húgával

Sza­vak sin­cse­nek arra a bá­nás­módra, aho­gyan a ma­ga­zin szó sze­rint ki­pen­de­rí­tette a fi­a­tal fo­tóst. Gyo­mor­for­gató, mivel zsa­rol­ták.

Sza­vak sin­cse­nek arra a bá­nás­módra, aho­gyan a ma­ga­zin szó sze­rint ki­pen­de­rí­tette a fi­a­tal fo­tóst. Gyo­mor­for­gató, mivel zsa­rol­ták.

Hetek óta fájdalommal él a magyar műsorvezető

Hetek óta fájdalommal él a magyar műsorvezető

Nóra hat hét­tel ez­előtt szen­ve­dett fur­csa bal­ese­tet, de még mos­tanra sem si­ke­rült fel­gyó­gyul­nia sé­rü­lé­sé­ből.

Nóra hat hét­tel ez­előtt szen­ve­dett fur­csa bal­ese­tet, de még mos­tanra sem si­ke­rült fel­gyó­gyul­nia sé­rü­lé­sé­ből.

Brutális vallomás: Meg akart gyilkolni egy férfit Liam Neeson

Brutális vallomás: Meg akart gyilkolni egy férfit Liam Neeson

Örökre el­in­téz­hette a kar­ri­er­jét.

El­kép­zel­hető, hogy a nép­szerű szí­nész örökre el­in­tézte a kar­ri­er­jét, mi­u­tán be­val­lotta leg­sö­té­tebb tit­kát.

Stohl András sírt a színpadon: Ez még a börtönnél is rosszabb volt

Stohl András sírt a színpadon: Ez még a börtönnél is rosszabb volt

Bár Buci élete lát­szó­lag egye­nesbe jött, a kínzó lel­ki­is­me­ret­fur­da­lás­sal nem tud mit kez­deni!

Furcsa dolgot művelt Mihalik Enikő a fürdőszobában, lefotózták

Furcsa dolgot művelt Mihalik Enikő a fürdőszobában, lefotózták

Ér­de­kes kép ké­szült a ma­gyar mo­dell­ről az egyik bu­da­pesti szál­loda für­dő­jé­ben!

Megtörte a csendet Marcellina: Így van súlyos balesete után

Megtörte a csendet Marcellina: Így van súlyos balesete után

Fájó kéz­zel is sza­xo­font ra­ga­dott.

Szü­le­tés­nap­ján fájó kéz­zel is sza­xo­font ra­ga­dott, hogy el­játssza ked­venc da­lait.

Nagy bajba került Détár Enikő, majd jöttek a rendőrök...

Nagy bajba került Détár Enikő, majd jöttek a rendőrök...

Vá­rat­lan szi­tu­á­ci­óba ke­ve­re­dett!

Haj­nal­ban tar­tott haza egy fel­lé­pés­ről, ami­kor vá­rat­lan szi­tu­á­ci­óba ke­ve­re­dett!

Nagy bejelentést tett a Budapesti Operettszínház új igazgatója

Nagy bejelentést tett a Budapesti Operettszínház új igazgatója

Kiss-B. At­tila pén­te­ken lé­pett hi­va­talba.

Kiss-B. At­tila pén­te­ken lé­pett hi­va­talba, a Ri­post ott volt az első tár­su­lati ülé­sen!

Ezért ért véget a románc: ismét csalódnia kellett Bebének

Ezért ért véget a románc: ismét csalódnia kellett Bebének

Pedig alig egy hó­napja új­sá­golta, hogy ismét rá­ta­lált a sze­re­lem.

Pedig alig egy hó­napja új­sá­golta, hogy ismét rá­ta­lált a sze­re­lem.

Megműtötték Hódi Pamela arcát: így néz ki most

Megműtötték Hódi Pamela arcát: így néz ki most

A be­avat­ko­zás rész­le­te­i­ről is be­szélt.

A dögös sztár­anyuka az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a be­avat­ko­zás rész­le­te­i­ről.

Álhíreket terjesztenek Kern Andrásról, kiborult a színész

Álhíreket terjesztenek Kern Andrásról, kiborult a színész

A Fa­ce­boo­kon tisz­tázta a dol­go­kat.

A 71 éves szí­nész a Fa­ce­boo­kon ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Szigorú diéta, ezért sanyargatja magát Csepregi Éva

Szigorú diéta, ezért sanyargatja magát Csepregi Éva

A 65 éves éne­kesnő min­dent meg­tesz a fo­gyás ér­de­ké­ben, nyárra leg­alább öt ki­ló­tól meg akar sza­ba­dulni.

A 65 éves éne­kesnő min­dent meg­tesz a fo­gyás ér­de­ké­ben, nyárra leg­alább öt ki­ló­tól meg akar sza­ba­dulni.

Ez kínos: összekeverték a színésznőt Katalin hercegnével

Ez kínos: összekeverték a színésznőt Katalin hercegnével

Kínos dolog tör­tént a kór­házba ke­rült Kate Beckin­sale-lel.

Kínos dolog tör­tént a kór­házba ke­rült Kate Beckin­sale-lel.

Félelmetes látvány: Lángoló kuka mellett pózol Cinthya Dictator

Félelmetes látvány: Lángoló kuka mellett pózol Cinthya Dictator

Min­dig fel­ta­lálja magát.

Cin­thya Dic­ta­tor a leg­fur­csább hely­zet­ben is képes fel­ta­lálni magát.

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

Most érkezett: Érzéstelenítő nélkül műtötték meg Kulcsár Edinát

Most érkezett: Érzéstelenítő nélkül műtötték meg Kulcsár Edinát

Erős fáj­da­lom gyö­törte rossz foga miatt Kul­csár Edi­nát.

Erős fáj­da­lom gyö­törte rossz foga miatt Kul­csár Edi­nát.

Kiderült, miért nem akarja szerepeltetni kislányát Hódi Pamela

Kiderült, miért nem akarja szerepeltetni kislányát Hódi Pamela

Hódi Pa­mela elő­re­látó, gon­dos­kodó szülő, aki a leg­job­bat sze­retné a gyer­me­ké­nek.

Hódi Pa­mela elő­re­látó, gon­dos­kodó szülő, aki a leg­job­bat sze­retné a gyer­me­ké­nek.

Balesetet okozott a színésznő: a súlyos sérült milliókra perelte be

Balesetet okozott a színésznő: a súlyos sérült milliókra perelte be

Gwy­neth Palt­row egy szó nél­kül el­hagyta a hely­színt, a sú­lyos sé­rült sem ér­de­kelte.

Élete álmát váltja valóra a TV2 sztárja

Élete álmát váltja valóra a TV2 sztárja

Az egy­kori ket­rec­har­cos rég­óta dé­del­ge­tett egy álmot...

Az egy­kori ket­rec­har­cos rég­óta dé­del­ge­tett egy álmot, ami ha­ma­ro­san va­ló­sággá válik. Meg­mu­tatta, hol épül majd fel új vál­lal­ko­zása.

Elképesztő helyen nyaralt a magyar színésznő

Elképesztő helyen nyaralt a magyar színésznő

Kata a ke­mény munka előtt uta­zott.

Kata a ke­mény munka előtt messzire uta­zott, hogy le­for­gassa leg­újabb vi­de­ók­lip­jét. Így pi­hent az éne­kesnő!

Megtörte a csendet Cooky, ezt mondta születendő babájáról

Megtörte a csendet Cooky, ezt mondta születendő babájáról

Na­gyon várja a kicsi ér­ke­zé­sét.

Bár ked­ve­sét na­ponta gyöt­rik rosszul­lé­tek, a pár már na­gyon várja a kis csöpp­ség ér­ke­zé­sét.

Szomorú hírt jelentett be a Budapesti Operettszínház

Szomorú hírt jelentett be a Budapesti Operettszínház

A Nagy­mező utcai te­át­rum hi­va­ta­los köz­le­mény­ben kért el­né­zést a né­zők­től.

A Nagy­mező utcai te­át­rum hi­va­ta­los köz­le­mény­ben kért el­né­zést a né­zők­től.

Súlyos döntés: Elhagyja az országot Mohamed Fatima

Súlyos döntés: Elhagyja az országot Mohamed Fatima

Kül­föl­dön kezd új éle­tet.

Mivel mély­sé­ge­sen csa­ló­dott a ze­ne­ipar­ban, úgy dön­tött, hogy kül­föl­dön kezd új éle­tet.

Óriási örömhír: 44 évesen nagypapa lesz Kökény Attila

Óriási örömhír: 44 évesen nagypapa lesz Kökény Attila

Ős­szel már uno­káz­hat!

Két hete még arról akarta meg­győzni fe­le­sé­gét, hogy vál­lal­ja­nak újabb gye­re­ket, most ki­de­rült: ős­szel uno­kája szü­le­tik.

Rakétamérnök viheti Gundi millióit

Rakétamérnök viheti Gundi millióit

Hétfő este újra harcba száll a mil­li­ó­kért a pén­te­ken já­tékba ke­rült Szabó János, aki a ha­to­dik kér­dé­sig me­ne­telt. Erre köl­tené a nye­re­ményt...

Hétfő este újra harcba száll a mil­li­ó­kért a pén­te­ken já­tékba ke­rült Szabó János, aki a ha­to­dik kér­dé­sig me­ne­telt.

Mexikó ellen száll harcba a magyar válogatott

Mexikó ellen száll harcba a magyar válogatott

Hétfő este újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zik az Exat­lon Hun­gary, hi­szen Ro­má­nia le­győ­zése után most Me­xikó jön.

Hétfő este újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zik az Exat­lon Hun­gary, hi­szen Ro­má­nia le­győ­zése után most Me­xikó jön.

Durván megalázták a magyar sztárt, nyilvános üzenetben vágott vissza

Durván megalázták a magyar sztárt, nyilvános üzenetben vágott vissza

A hí­res­ség nem szep­pent meg a csú­nya be­szó­lá­sok­tól, vá­la­szolt, majd a ra­jon­gókra bízta mocs­kos szájú kri­ti­zá­ló­ját.

Várandósan is hazajár a Hollandiában élő magyar tévés

Várandósan is hazajár a Hollandiában élő magyar tévés

Esz­ter férje Hol­lan­di­á­ban ka­pott ál­lást, ami ka­póra jött a mű­sor­ve­zető szá­mára is, hi­szen a kör­nye­zet­vál­to­zás szó sze­rint meg­hozta gyü­möl­csét.

Esz­ter férje Hol­lan­di­á­ban ka­pott ál­lást, ami ka­póra jött a mű­sor­ve­zető szá­mára is, hi­szen a kör­nye­zet­vál­to­zás szó sze­rint meg­hozta gyü­möl­csét.