SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Így úszta meg Győzike, hogy a NAV elvigye Bea porcelánját

Így úszta meg Győzike, hogy a NAV elvigye Bea porcelánját

Gás­pár Bea sürög-forog a kony­há­ban.

Gás­pár Bea még áp­ri­lis­ban nyerte el a kony­ha­fő­nök címet és azóta is sürög-forog a kony­há­ban.

Megszületett az ítélet Hujber Ferenc drogos ügyében

Megszületett az ítélet Hujber Ferenc drogos ügyében

Rájár a rúd Huj­ber Fe­rencre.

Rájár a rúd Huj­ber Fe­rencre. Most ká­bí­tó­szer bir­tok­lá­sért kell fe­lel­nie a bí­ró­ság előtt.

Bombatestet villantott a sztáranyuka

Bombatestet villantott a sztáranyuka

Nők ezrei öl­né­nek olyan ala­kért, mint ami­lyen­nel az auszt­rá­lok leg­hí­re­sebb mo­dellje, Elle Macp­her­son büsz­kél­ked­het - az 53 éves szép­ség el­árulta, mi a titka!

Nők ezrei öl­né­nek olyan ala­kért, mint ami­lyen­nel az auszt­rá­lok leg­hí­re­sebb mo­dellje, Elle Macp­her­son büsz­kél­ked­het - az 53 éves szép­ség el­árulta, mi a titka!

Fény derült Diana hercegnő legféltettebb titkára

Fény derült Diana hercegnő legféltettebb titkára

Eddig min­denki csak ta­lál­ga­tott!

Eddig min­denki csak ta­lál­ga­tott: Vajon miért vi­selte sza­kí­tása után is csil­logó jegy­gyű­rű­jét?

A szívéhez kapott Nagy Feró felesége, nagyon aggódik

A szívéhez kapott Nagy Feró felesége, nagyon aggódik

Vajon jogos a fé­le­lem?

Vajon jogos az örök­ifjú ro­cker ne­jé­nek fé­lelme?

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Kiakadt a magyar énekesnő, ezt terjesztik róla

Kiakadt a magyar énekesnő, ezt terjesztik róla

Völ­gyi Zsu­zsi tel­je­sen le­döb­bent attól, amit leg­utóbb saját ma­gá­ról ol­va­sott egy új­ság­ban.

Völ­gyi Zsu­zsi tel­je­sen le­döb­bent attól, amit leg­utóbb saját ma­gá­ról ol­va­sott egy új­ság­ban. Lá­nyá­ról szólt a cikk.

Luxusautót vett gyermeke születésnapjára Gáspár Laci!

Luxusautót vett gyermeke születésnapjára Gáspár Laci!

Az éne­kes min­dent megad a gyer­me­ke­i­nek, ami­ről úgy gon­dolja, hogy bol­do­gab­bak le­het­nek.

Őrült szexi szerelésben vezetett műsort Mádai Vivien

Őrült szexi szerelésben vezetett műsort Mádai Vivien

Mádai Vi­vien szé­gyen­lős.

Mádai Vi­vien be­val­lása sze­rint kissé szé­gyen­lős, ám az el­múlt he­tek­ben min­den gát­lás­tól meg­sza­ba­dult.

A fiai nem fognak örülni Britney legújabb döntésének

A fiai nem fognak örülni Britney legújabb döntésének

Az éne­kesnő nem sze­retné, ha a gye­re­kei is meg­va­dul­ná­nak a túl nagy va­gyon­tól, ahogy ő. Ezért át­írta a vég­ren­de­le­tét...

Az éne­kesnő nem sze­retné, ha a gye­re­kei is meg­va­dul­ná­nak a túl nagy va­gyon­tól, ahogy ő. Ezért át­írta a vég­ren­de­le­tét...

Alul semmiben tarol Dér Heni az interneten

Alul semmiben tarol Dér Heni az interneten

Dér Heni nagy si­kert ara­tott leg­újabb vi­deo­klip­jé­vel. Az éne­kesnő bomba for­má­ban van, de a nóta is elég jó lett. Heni na­gyon örül.

Dér Heni nagy si­kert ara­tott leg­újabb vi­deo­klip­jé­vel. Az éne­kesnő bomba for­má­ban van, de a nóta is elég jó lett.

Életveszélyben Bódi Sylvi

Életveszélyben Bódi Sylvi

Most már egé­szen biz­tos, hogy a szexi mo­dell nem riad vissza sem­mi­től.

Most már egé­szen biz­tos, hogy a szexi mo­dell nem riad vissza sem­mi­től. Csak­hogy ez­út­tal az éle­té­vel ját­szik!

Hazugság volt a pletyka, esély sincs Brad Pitték békülésére

Hazugság volt a pletyka, esély sincs Brad Pitték békülésére

A vá­ló­per már el­in­dult, és úgy tűnik nincs visszaút, Brad Pitt és An­gel­ina Jolie már sosem lesz­nek egy pár.

Mi történhetett: teljesen eltorzult a magyar mulatós sztár arca

Mi történhetett: teljesen eltorzult a magyar mulatós sztár arca

MC Hawer tel­je­sen meg­újult, de talán túl­zásba vitte a szé­pít­ke­zést.

MC Hawer tel­je­sen meg­újult, de meg­le­het, hogy túl­zásba vitte a szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­so­kat.

Egy kis porfészekből indulva lett szupersztár Elvis Presley

Egy kis porfészekből indulva lett szupersztár Elvis Presley

Már 40 éve nincs köz­tünk, de máig a világ leg­na­gyobb zenei ikonja.

Már 40 éve nincs köz­tünk, de máig a világ leg­na­gyobb zenei ikon­já­nak szá­mít Elvis Pres­ley, aki nem­csak for­ra­dal­mat in­dí­tott el a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ban, de meg­va­ló­sí­totta az igazi ame­ri­kai álmot.

Hihetetlen történet: Náray Tamásnak így lett két jobb lába

Hihetetlen történet: Náray Tamásnak így lett két jobb lába

Náray Tamás ci­pő­bolt­ban járt a minap, és ami ott tör­tént vele, az vicc­nek is rossz.

Náray Tamás ci­pő­bolt­ban járt a minap, és ami ott tör­tént vele, az vicc­nek is rossz.

Baleset érte Metzker Vikit, azonnal a sürgősségire vitték

Baleset érte Metzker Vikit, azonnal a sürgősségire vitték

Las­san gyó­gyul.

Las­san gyó­gyul. Napok óta an­ti­bio­ti­ku­mot szed, és fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kon él.

Megint áll a bál: besokallt Gáspár Evelin

Megint áll a bál: besokallt Gáspár Evelin

Eve­lin nem vá­lo­gatta meg a sza­vait.

A na­gyob­bik Gás­pár lány dur­ván ne­ki­ment édes­ap­já­nak. Ez­út­tal nem vá­lo­gatta meg Győ­zi­ké­hez in­té­zett sza­vait.

Megdöbbent Molnár Anikó: elképesztő kincset talált a padláson

Megdöbbent Molnár Anikó: elképesztő kincset talált a padláson

Az egy­kori Nagy Ő ta­ka­rí­tás köz­ben buk­kant a kü­lön­le­ges tárgyra háza pad­lá­sán.

Leütötték Nagy Ferót, az arcán sérült meg

Leütötték Nagy Ferót, az arcán sérült meg

Bár hamar el­lát­ták az arcán lévő vérző sebet, de hosszú na­po­kig ko­moly fáj­dal­mai vol­tak a Be­at­rice front­em­be­ré­nek.

Bár hamar el­lát­ták az arcán lévő vérző sebet, de hosszú na­po­kig ko­moly fáj­dal­mai vol­tak a Be­at­rice front­em­be­ré­nek.

Sosem látott fotó került elő Törőcsik Mariról!

Sosem látott fotó került elő Törőcsik Mariról!

Nem csak ki­váló mű­vész, de túl­élő is.

A két­sze­res Kos­suth-díjas szí­nésznő be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem csak ki­váló mű­vész, de igazi túl­élő is.

Saját férje tartotta könnyűvérű nőcskének Európa szépét

Saját férje tartotta könnyűvérű nőcskének Európa szépét

Laky Zsu­zsi két gyö­nyörű kis­lány édes­anyja,büszke fe­le­ség. Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő nem hitte volna, hogy férj­hez megy.

Hatalmasat buliztak Ashton Kutcherék a Szigeten

Hatalmasat buliztak Ashton Kutcherék a Szigeten

A hol­ly­woodi sztár fe­le­sé­gé­vel, Mila Ku­nis­szal va­sár­nap is ki­lá­to­ga­tott a Szi­getre, na­gyon jól érez­ték ma­gu­kat.

A hol­ly­woodi sztár fe­le­sé­gé­vel, Mila Ku­nis­szal va­sár­nap is ki­lá­to­ga­tott a Szi­getre, lát­ha­tóan na­gyon jól érez­ték ma­gu­kat a The Cha­in­smok­ers kon­cert­jén.

Klapka lánya kitálalt: csupán egy vidéki ház és egy autó árát örökölte

Klapka lánya kitálalt: csupán egy vidéki ház és egy autó árát örökölte

Az Arany­asszony ál­lítja, ő és test­vé­rei örök­sége ko­ránt­sem olyan mesés.

Az Arany­asszony ál­lítja, ő és test­vé­rei örök­sége ko­ránt­sem olyan mesés.

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val.

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val. A mű­sor­ve­zető nem ta­gadja, néha már az is eszébe ju­tott, ha így foly­tatja bajok, lesz­nek ott­hon.

Meztelenre vetkőzött egy magazin kedvéért Jennifer Lawrence!

Meztelenre vetkőzött egy magazin kedvéért Jennifer Lawrence!

Hol­ly­wood ün­ne­pelt sztárja, a leg­job­ban ke­reső szí­nésznő, és még min­dig csak hu­szon­hat éves.

Hol­ly­wood ün­ne­pelt sztárja, a leg­job­ban ke­reső szí­nésznő, és még min­dig csak hu­szon­hat éves. Az Oscar-díjas Jen­ni­fer Law­rence azon­ban kel­lően tu­da­tos ahhoz, hogy tudja, ho­gyan nö­vel­hetné még to­vább a nép­sze­rű­sé­gét és ver­hetné fel az árát. Mez­te­le­nül!

Kiderült az igazság: Ezért szakított Hajdú Péter és új kedvese

Kiderült az igazság: Ezért szakított Hajdú Péter és új kedvese

Hajdú Péter és fi­a­tal ba­rát­nője, Esz­ter külön uta­kon. Iga­zak a plety­kák?

Hajdú Péter és fi­a­tal ba­rát­nője, Esz­ter nem együtt je­lent meg egy nyil­vá­nos ese­mé­nyen. Iga­zak a plety­kák?

Aggódnak a színész életéért, lassan legyőzi a betegség

Aggódnak a színész életéért, lassan legyőzi a betegség

Sorra mondja le prog­ram­jait.

Sorra mondja le meg­je­le­né­seit a sztár­szí­nész - hosszas tit­ko­ló­zás után áp­ri­lis­ban je­len­tette be, hogy rákos.

A Família Kft. sztárja segíthet a lakásgondokkal küzdő Verebesnek

A Família Kft. sztárja segíthet a lakásgondokkal küzdő Verebesnek

Ko­moly prob­lé­má­val ta­lálta szembe magát a neves szí­nész-ren­dező, hi­szen kép­te­len bu­da­pesti al­bér­le­tet ta­lálni.

Vége az ellaposodott szexnek, a magyar szépség megmondja a tutit

Vége az ellaposodott szexnek, a magyar szépség megmondja a tutit

Pir­ner Alma a rúd­tánc mes­te­re­ként igen hi­te­les ta­nács­adó.

Pir­ner Alma igen hi­te­les ta­nács­adó, a rúd­tánc mes­te­re­ként jól tudja, ho­gyan kell sze­xi­nek lenni, de édes­anya és fe­le­ség­ként pár­kap­cso­lati té­mák­ban is já­ra­tos.

Beleöregedett az apaságba George Clooney

Beleöregedett az apaságba George Clooney

Né­hány hó­napja még alig várta, hogy apa le­gyen, azt azon­ban talán még maga sem gon­dolta volna, mennyi ál­mat­lan éj­sza­ká­val jár egy iker­pár.

George Clo­o­ney né­hány hó­napja még alig várta, hogy apa le­gyen, azt azon­ban talán még maga sem gon­dolta volna, mennyi ál­mat­lan éj­sza­ká­val jár egy iker­pár.

Ezért követel börtönbüntetést Sarka Kata

Ezért követel börtönbüntetést Sarka Kata

Sarka Kata kiáll a véd­te­len ál­la­tok jo­ga­i­ért és mos­tan­tól azért kam­pá­nyol, a ke­gyet­len­ke­dők ellen.

Sarka Kata kiáll a véd­te­len ál­la­tok jo­ga­i­ért és mos­tan­tól azért kam­pá­nyol, hogy a ke­gyet­len­ke­dők el­nyer­jék bün­te­té­sü­ket.

Pezsgőfürdőben kényezteti magát Tóth Vera

Pezsgőfürdőben kényezteti magát Tóth Vera

Tóth Vera meg­adja a mód­ját.

Tóth Vera meg­adja a mód­ját. Az éne­kesnő igen el­fog­lalt, így ami­kor csak te­heti ott­hon, saját kert­jé­ben lazít.

Keményen beszóltak Katalin hercegnének

Keményen beszóltak Katalin hercegnének

Diana egy­kori bi­zal­masa nem sze­reti túl­sá­go­san Vil­mos fe­le­sé­gét.

Mi­köz­ben a világ nagy része el van ájulva Vil­mos her­ceg fe­le­sé­gé­től, Diana egy­kori bi­zal­masa egé­szen más vé­le­mé­nyen van.

Tóth Vera nem áll le, szexi estélyiben mutatta meg formás idomait

Tóth Vera nem áll le, szexi estélyiben mutatta meg formás idomait

Tóth Vera eddig 45 ki­ló­tól sza­ba­dult meg és ennek meg­fe­le­lően ru­ha­tá­rát is ki­cse­rélte a sztár.

Hiába a milliós tőke, képtelen elkezdeni az új filmjét Gesztesi!

Hiába a milliós tőke, képtelen elkezdeni az új filmjét Gesztesi!

Ba­rá­tok és me­cé­ná­sok se­gí­tet­tek.

A szí­nész­nek ba­rá­tok és volt is­ko­la­tár­sak se­gí­tet­tek anya­gi­lag, ám a pén­zü­kért cse­rébe egy­előre nem lát­hat­nak pro­duk­tu­mot.

Megható fotó készült Bangó Margitról és az elhunyt előadóművészről!

Megható fotó készült Bangó Margitról és az elhunyt előadóművészről!

A két mű­vész egy­azon idő­pont­ban ka­pott Kos­suth-díjat.

A két mű­vész egy­azon idő­pont­ban ka­pott Kos­suth-díjat, az öröm­teli ta­lál­ko­zás al­kal­má­ból pedig jót be­szél­get­tek egy­más­sal.

Máris színpadra lépett Pink a Szigeten

Máris színpadra lépett Pink a Szigeten

Pró­bá­val han­go­ló­dik a szerda esti szu­per­kon­certre!

Pró­bá­val han­go­ló­dik a szerda esti szu­per­kon­certre!

Hatalmas kudarcként élte meg válását Básti Juli

Hatalmas kudarcként élte meg válását Básti Juli

Most ün­nepli 60. szü­le­tés­nap­ját.

Au­gusz­tus 10-én ün­nepli hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­ját a szí­nésznő.

Törőcsik Mari: Lesz még új filmem és színdarabom!

Törőcsik Mari: Lesz még új filmem és színdarabom!

A két­sze­res Kos­suth és két­sze­res Já­szai Mari-díjas szí­nésznő em­ber­fe­letti erő­vel küzd azért, hogy job­ban le­gyen.

A két­sze­res Kos­suth és két­sze­res Já­szai Mari-díjas szí­nésznő em­ber­fe­letti erő­vel küzd azért, hogy job­ban le­gyen.

Most megmutatta: Liptai Claudia bekeményített

Most megmutatta: Liptai Claudia bekeményített

A mű­sor­ve­zető ha las­san is, de ké­szül va­la­mi­féle vissza­té­résre. Erre utal a posztja is.

A mű­sor­ve­zető ha las­san is, de ké­szül va­la­mi­féle vissza­té­résre. Erre utal, hogy el­kez­dett edzeni, rá­adá­sul mind­járt egy ütős sport­ágba kós­tolt bele.

Váratlan visszatérés: Újraindul a legendás Esmeralda című sorozat

Váratlan visszatérés: Újraindul a legendás Esmeralda című sorozat

Ha­ma­ro­san vissza­tér­nek a te­le­no­vel­lák leg­na­gyobb klasszi­ku­sai. Sokan nosz­tal­gi­kus él­ményre szá­mít­hat­nak.

Kóbor János elfogadta, hogy sosem látja többé az ellopott pénzt

Kóbor János elfogadta, hogy sosem látja többé az ellopott pénzt

A Omega le­gen­dás front­em­bere úgy gon­dolja, hogy soha nem kerül rend­őr­kézre az a bű­nöző, aki más­fél hete be­tört hozzá.

Tíz évre is elvehetik a piásan vezető magyar sztárzenész jogosítványát!

Tíz évre is elvehetik a piásan vezető magyar sztárzenész jogosítványát!

A nép­szerű pa­ró­dia­ze­ne­kar tagja ál­lítja, csu­pán két korsó sör a bűne.

A nép­szerű pa­ró­dia­ze­ne­kar tagja ál­lítja, csu­pán két korsó sör a bűne, ám ke­mé­nyen meg­la­kol­hat a hi­báért.

Retro fotó: ilyen kismama volt második terhessége idején Szinetár Dóra!

Retro fotó: ilyen kismama volt második terhessége idején Szinetár Dóra!

A szí­nésznő tíz évvel ez­előtt ugyan­csak vá­ran­dós volt.

A szí­nésznő tíz évvel ez­előtt ugyan­csak vá­ran­dós volt, bol­do­gan várta kis­lá­nyát, Zor­kát.

Robbie Willams miatt foghatják a fejüket a Fradinál

Robbie Willams miatt foghatják a fejüket a Fradinál

Min­dent át kel­lett szer­vezni!

Min­dent át kel­lett szer­vezni a vi­lág­sztár kö­zelgő kon­certje miatt! De vajon mit szól­nak ehhez a druk­ke­rek?

Ezt üzente Stohl András fiatal kollégájának

Ezt üzente Stohl András fiatal kollégájának

Ve­szé­lyes do­logra vál­lal­ko­zott!

Ve­szé­lyes do­logra vál­lal­ko­zott a fi­a­tal szí­nész, Buci azon­ban bá­to­rítja!

Tarol a neten a Despacito magyar verziója, ezt látnod kell

Tarol a neten a Despacito magyar verziója, ezt látnod kell

El­ké­pesztő fel­dol­go­zás­sal ruk­kol­tak elő Szol­noki Pé­te­rék!

El­ké­pesztő fel­dol­go­zás­sal ruk­kol­tak elő Szol­noki Pé­te­rék! A vi­de­ó­ban még a nép­szerű vad­ál­lat­be­fogó, Both Zol­tán is sze­re­pet ka­pott!

Nem hiszed el, ki kapta meg Dobó Kata szerepét

Nem hiszed el, ki kapta meg Dobó Kata szerepét

A nagy sze­re­lem mel­lett a nagy sze­rep is meg­ta­lálta a fi­a­tal szí­nész­nőt! Vajon Kata meg­nézi majd a da­ra­bot?

A nagy sze­re­lem mel­lett a nagy sze­rep is meg­ta­lálta a fi­a­tal szí­nész­nőt! Vajon Kata meg­nézi majd a da­ra­bot?

Hiába könyörögtek, kiszivárgott Diana botrányos videója

Hiába könyörögtek, kiszivárgott Diana botrányos videója

Intim té­má­kat fe­sze­get.

Meg­le­he­tő­sen intim té­má­kat fe­sze­get a közel 20 éve el­hunyt, tra­gi­kus sorsú her­cegnő!

Megható fotón Bajor Imre és Horváth Charlie!

Megható fotón Bajor Imre és Horváth Charlie!

Jó ba­rát­ság­ban vol­tak egy­más­sal.

A három évvel ez­előtt el­hunyt szí­nész és az éne­kes rend­kí­vül jó ba­rát­ság­ban vol­tak egy­más­sal, amit egy ko­ra­beli fel­vé­tel is meg­örö­kí­tett.

Kórházba került L.L. Junior édesanyja

Kórházba került L.L. Junior édesanyja

A rap­per ag­gó­dott édes­any­jáért, aki reg­geli rosszul­lé­tekre pa­nasz­ko­dott.

A rap­per ag­gó­dott édes­any­jáért, aki reg­geli rosszul­lé­tekre pa­nasz­ko­dott.

Fogadjunk, még sosem láttad így Liptai Claudiát

Fogadjunk, még sosem láttad így Liptai Claudiát

Egyre több­ször en­gedi meg ma­gá­nak a ter­mé­sze­tes­sé­get, ra­jon­gói pedig ren­ge­teg lájk­kal ju­tal­maz­zák.

Egyre több­ször en­gedi meg ma­gá­nak a ter­mé­sze­tes­sé­get, ra­jon­gói pedig ren­ge­teg lájk­kal ju­tal­maz­zák.

Megrázó vallomást tett Rékasi Károly, elfogytak a tartalékai

Megrázó vallomást tett Rékasi Károly, elfogytak a tartalékai

Te­he­tet­le­nül vár.

Még min­dig nem zá­rult le a szí­nész bal­ese­té­nek ügye. Te­he­tet­le­nül várja a kö­vet­kező ér­te­sí­tést vagy ren­del­ke­zést a rend­őr­ség ré­szé­ről.

Másfél év után derült ki, itt temethették el Némedi Marit

Másfél év után derült ki, itt temethették el Némedi Marit

A te­me­té­sé­ről min­den­kit ki­til­tot­tak.

Ta­valy a nép­szerű szí­nésznő te­me­té­sé­ről min­den­kit ki­til­tott a csa­lád. Azóta sem tudta senki, hol van a végső nyug­he­lye.

Összekapta magát Hujber Feri

Összekapta magát Hujber Feri

Hosszú he­te­kig dol­goz­tak együtt. Most a Va­lami Ame­rika 3. ren­de­zője tá­lalt ki a 42 éves bot­rá­nyos szí­nész ma­ga­tar­tá­sá­ról.

Hosszú he­te­kig dol­goz­tak együtt. Most a Va­lami Ame­rika 3. ren­de­zője tá­lalt ki a 42 éves bot­rá­nyos szí­nész ma­ga­tar­tá­sá­ról.

Nem adja fel, tovább küzd gyermekéért Kembe Sorel

Nem adja fel, tovább küzd gyermekéért Kembe Sorel

A bí­ró­sá­gon har­col három és fél éves kis­lá­nya fel­ügye­leti jo­gáért a Jóban Rossz­ban egy­kori sztárja.

A bí­ró­sá­gon har­col három és fél éves kis­lá­nya fel­ügye­leti jo­gáért a Jóban Rossz­ban egy­kori sztárja.

Szörnyű tragédia, halálra gázolták Kasszás Erzsi testvérét

Szörnyű tragédia, halálra gázolták Kasszás Erzsi testvérét

Tra­gé­diák so­ro­za­tát élte át.

Su­gár­zik be­lőle a vi­dám­ság, pedig ko­ráb­ban ala­po­san meg­té­pázta az élet. A szí­nésznő tra­gé­diák so­ro­za­tát élte át.

Válik a szexuális ragadozó sztárszínész, felesége nem bírta tovább

Válik a szexuális ragadozó sztárszínész, felesége nem bírta tovább

Sum­mer Pho­e­nix ki­bé­kít­he­tet­len el­len­té­tekre hi­vat­kozva válik el az Oscar-díjas szí­nész­től, Casey Affleck­től.

Megdöbbentő vallomást tett a gyászoló Görbe Nóra

Megdöbbentő vallomást tett a gyászoló Görbe Nóra

A Linda című so­ro­zat egy­kori sztár­ját nem min­den­napi üze­ne­tek­kel bom­báz­zák az in­ter­ne­ten.

A Linda című so­ro­zat egy­kori sztár­ját nem min­den­napi üze­ne­tek­kel bom­báz­zák az in­ter­ne­ten.

Gyászol Katalin: a fájdalomtól sírva halt meg barátnője

Gyászol Katalin: a fájdalomtól sírva halt meg barátnője

A gye­rek­kori ba­rátnő alat­to­mos agy­tu­mor­ral küz­dött, csa­ládja vi­gasz­tal­ha­tat­lan.

A két nő még az ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban is­mer­ke­dett meg, a gye­rek­kori ba­rátnő alat­to­mos agy­tu­mor­ral küz­dött, csa­ládja vi­gasz­tal­ha­tat­lan.

Feleségével együtt ünnepelt Joshi Bharat

Feleségével együtt ünnepelt Joshi Bharat

Joshi Bha­rat jú­lius 31-én töl­tötte be 62. élet­évét.

Joshi Bha­rat jú­lius 31-én töl­tötte be 62. élet­évét. A mű­sor­ve­ze­tőt csa­ládja és ba­rá­tai kö­szön­töt­ték fel. A mű­sor­ve­ze­tőn lát­szik az őszinte bol­dog­ság, hi­szen úgy tűnik, a há­zas­sága is végre po­zi­tív for­du­la­tot vett.

Balesetet szenvedett Polgár Kriszta: ilyen állapotban van

Balesetet szenvedett Polgár Kriszta: ilyen állapotban van

A láb­fe­jén sé­rült meg.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a láb­fe­jén sé­rült meg. Kór­házba ment, ahol az or­vo­sok a műtét mel­lett dön­töt­tek.

Belefeledkezett a bulizásba Stohl Luca

Belefeledkezett a bulizásba Stohl Luca

Stohl And­rás leg­idő­sebb lá­nyát a két hét múlva film­vá­szonra ke­rülő Pappa pia című zenés víg­já­ték­ban lát­hatja majd a kö­zön­ség.

Stohl And­rás leg­idő­sebb lá­nyát a két hét múlva film­vá­szonra ke­rülő Pappa pia című zenés víg­já­ték­ban lát­hatja majd a kö­zön­ség.

Sebestyén Balázs alaposan leoltotta Majkát

Sebestyén Balázs alaposan leoltotta Majkát

Ba­lázs ren­de­sen rá­vert az idei me­zőnyre és min­den­kit maga mögé uta­sí­tott a For­bes Ma­ga­zin lis­tá­ján.

Ba­lázs ren­de­sen rá­vert az idei me­zőnyre és min­den­kit maga mögé uta­sí­tott a For­bes Ma­ga­zin lis­tá­ján, me­lyen ér­té­kük sze­rint rang­so­rol­ják a hí­res­sé­ge­ket.

Sírva fakadt a kórházban Lorán Lenke: ezt a hírt kapta

Sírva fakadt a kórházban Lorán Lenke: ezt a hírt kapta

Ha­tal­mas el­is­me­rés­ben ré­sze­sí­tette a Vidám szín­pad a Já­szai Mari-díjas ma­gyar szí­nész­nőt.

Ha­tal­mas el­is­me­rés­ben ré­sze­sí­tette a Vidám szín­pad a Já­szai Mari-díjas ma­gyar szí­nész­nőt.

Norbi kitálalt a tésztabotrányról, itt a teljes igazság

Norbi kitálalt a tésztabotrányról, itt a teljes igazság

Óri­ási vi­hart ka­vart a fotó.

Óri­ási vi­hart ka­vart a Fa­ce­bookra fel­töl­tött fotó, a si­ke­res fit­nesz­guru épp ezért dön­tött úgy, hogy meg­töri a csen­det.

Ezért a videóért őrüknek meg most a netezők

Ezért a videóért őrüknek meg most a netezők

Egy lé­gi­tár­sa­ság ké­szí­tette.

Egy lé­gi­tár­sa­ság ké­szí­tette el a ne­te­zők új ked­ven­cét, egy vic­ces vi­deót, amely­ben új kön­tösbe öl­töz­tet­ték a biz­ton­sági tá­jé­koz­ta­tást.

Csak a HELLO!-ban: megmutatta pesti otthonát a milliárdos tesztpilóta!

Csak a HELLO!-ban: megmutatta pesti otthonát a milliárdos tesztpilóta!

Josh Cartu Bu­da­pest egyik leg­drá­gább há­zá­ban vett la­kást, bár csak évente három hó­na­pot tar­tóz­ko­dik a fő­vá­ros­ban.

Rubint Réka elbúcsúzott, elhagyták az országot

Rubint Réka elbúcsúzott, elhagyták az országot

Réka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be.

Réka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be kö­ve­tő­i­nek, hogy egy ideig nél­kü­löz­niük kell őt az edzé­sek­ről, mivel fér­jé­vel együtt el­utaz­tak.

Elképesztő helyen nyaral Csonka András

Elképesztő helyen nyaral Csonka András

A nép­szerű szí­nész jól meg­ér­de­melt va­ká­ci­ó­ját tölti a Ka­nári-szi­ge­te­ken. Cso­dás he­lye­ken jár, ame­lye­ket ra­jon­gó­i­nak is meg­mu­tat.

A nép­szerű szí­nész jól meg­ér­de­melt va­ká­ci­ó­ját tölti a Ka­nári-szi­ge­te­ken. Cso­dás he­lye­ken jár, me­lye­ket ra­jon­gó­i­nak is meg­mu­tat.

Bálint gazda megrázó vallomása: elfogadom, ami következik

Bálint gazda megrázó vallomása: elfogadom, ami következik

Üzen a fi­a­ta­lok­nak is.

Bá­lint gazda a 98. szü­le­tés­nap­ján is dol­go­zott, de a Ri­pos­tot fo­gadta ott­ho­ná­ban. A leg­sze­mé­lye­sebb kér­dé­sekre is vá­la­szolt.

Váratlan fordulat Oszteréknél: egy hónapra újra összeköltöztek

Váratlan fordulat Oszteréknél: egy hónapra újra összeköltöztek

A zon­go­ra­mű­vész a Ri­post-nak el­árulta, nem úgy gyó­gyul, aho­gyan várta! Vi­szont van se­gít­sége.

Pusztító viharba került a magyar sztárpár

Pusztító viharba került a magyar sztárpár

Varga Feri gyer­me­ke­i­vel és fe­le­sé­gé­vel, Ba­lássy Betty­vel nya­ralt Gö­rög­or­szág­ban. Rész­le­te­sen be­szá­mol­tak él­mé­nye­ik­ről a Ri­post­nak.

Varga Feri gyer­me­ke­i­vel és fe­le­sé­gé­vel, Ba­lássy Betty­vel nya­ralt Gö­rög­or­szág­ban. Rész­le­te­sen be­szá­mol­tak él­mé­nye­ik­ről a Ri­post­nak.

Hazatért családjával Gombos Edina

Hazatért családjával Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába, azóta csak rit­kán tér­nek haza Ma­gyar­or­szágra. Most itt­hon va­ká­ci­óz­nak.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába, azóta csak rit­kán tér­nek haza Ma­gyar­or­szágra. Most itt­hon va­ká­ci­óz­nak.

Ördög Nóra extrém helyen szurkolta végig a vízilabdadöntőt

Ördög Nóra extrém helyen szurkolta végig a vízilabdadöntőt

Báli ru­há­ban iz­gult a pó­ló­so­kért.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője szom­bat este az Anna-bálon szó­ra­ko­zott fér­jé­vel, de a báli for­ga­tag­ban is sza­kí­tott rá időt, hogy szur­kol­jon

Így lubickol a tengerben Claudia kisfia

Így lubickol a tengerben Claudia kisfia

Nya­ral a csa­lád.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető éppen csa­ládi va­ká­ci­ó­ját tölti, de a tá­vol­ból is rend­sze­re­sen posz­tol ra­jon­gói ol­da­lán.

Hujber Feri különös képpel bizonyítja, hogy nem hagyta el családját

Hujber Feri különös képpel bizonyítja, hogy nem hagyta el családját

Igazi apa-lánya pil­la­nat­tal üzent a két­ke­dők­nek.

A mos­ta­ná­ban bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült szí­nész­ről azt re­bes­get­ték, hogy el­hagyta csa­lád­ját, de úgy tűnik ez még­sem így van.