SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Testi épségüket kockáztatták a TV2 sztárjai

Testi épségüket kockáztatták a TV2 sztárjai

Ku­cse­ráék el­buk­tak az aka­dály­pá­lyán.

A vi­lá­gon eddig hatan tud­ták tel­je­sí­teni a TV2-n ha­ma­ro­san in­duló Ninja War­rior aka­dály­pá­lyá­ját. Ku­csera Gá­bo­rék el­buk­tak.

Fodor Zsóka döntött: nem perel

Fodor Zsóka döntött: nem perel

A szí­nésznő ma már úgy gon­dolja, hálás lehet...

A szí­nésznő ma már úgy gon­dolja, hálás lehet annak a kamu hír­por­tál­nak, ame­lyik meg­írta, hogy prosti ügybe ke­ve­re­dett. Zsóka akár meg is ölel­getné az "el­kö­ve­tőt".

Titkolózik édesanyja előtt Nyertes Zsuzsa lánya

Titkolózik édesanyja előtt Nyertes Zsuzsa lánya

A szí­nésznő lánya né­hány hete vette át a dip­lo­má­ját. Önálló éle­tet kezd, de egye­dül akar ér­vé­nye­sülni.

A szí­nésznő lánya, Zsu­zsó né­hány hete vette át a dip­lo­má­ját. Önálló éle­tet kezd, de egye­dül akar ér­vé­nye­sülni.

Ez hihetetlen - magyar moziban kaptuk el Jackie Chant

Ez hihetetlen - magyar moziban kaptuk el Jackie Chant

Meg­le­pe­tés­ven­dég­ként ér­ke­zett...

A világ talán leg­is­mer­tebb harc­mű­vé­sze meg­le­pe­tés­ven­dég­ként ér­ke­zett az Urá­nia Nem­zeti Film­szín­házba.

Elképesztő, mivel tölti idejét Rubint Réka unokahúga

Elképesztő, mivel tölti idejét Rubint Réka unokahúga

Ru­bint Réka uno­ka­húga, a ti­zen­ki­lenc éves Rella le se ta­gad­hatná a ro­kon­sá­got, jó úton halad a siker felé.

Ru­bint Réka uno­ka­húga, a ti­zen­ki­lenc éves Rella le se ta­gad­hatná a ro­kon­sá­got, jó úton halad a siker felé.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Cserbenhagyta, csúnyán elbánt Eszenyi Enikővel Stohl András

Cserbenhagyta, csúnyán elbánt Eszenyi Enikővel Stohl András

Ez a hála? A Víg­szín­ház igaz­ga­tója va­la­mi­kor sokat se­gí­tett Bu­ci­nak...

Ez a hála? A Víg­szín­ház igaz­ga­tója va­la­mi­kor sokat se­gí­tett Bu­ci­nak...

A hírnév átka: zaklatják a magyar sztárok gyermekeit

A hírnév átka: zaklatják a magyar sztárok gyermekeit

Bánt­ják őket szü­leik tet­tei miatt.

Sokan azt hi­szik, hogy csak fény és csil­lo­gás a ma­gyar hí­res­sé­gek élete. . Bár­mit tesz­nek, arról na­po­kig be­szél­nek az em­be­rek és kri­ti­zál­nak.

Csúnyán átverték a jóképű szívtiprót, még mindig szenved

Csúnyán átverték a jóképű szívtiprót, még mindig szenved

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket árult el...

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket árult el fris­sen véget ért kap­cso­la­tá­ról a TV2 fi­a­tal te­het­sége, Jabin Peti.

Gyűrűzik a Győzike-botrány, újabb támadás érte - VIDEÓ

Gyűrűzik a Győzike-botrány, újabb támadás érte - VIDEÓ

Vissza­nyalt a fagyi, mi­u­tán a Frizbi fel­vé­te­lén ki­te­re­gette lánya szennye­sét Győ­zike. Ismét ha­zug­ság­gal vá­dol­ják.

Vissza­nyalt a fagyi, mi­u­tán a Frizbi fel­vé­te­lén ki­te­re­gette lánya szennye­sét Győ­zike. Ismét ha­zug­ság­gal vá­dol­ják.

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Mióta a Ri­post ki­rob­ban­totta az újabb, Huj­ber Fe­ri­hez köt­hető bot­rányt, a szí­nész egyre na­gyobb baj­ban van. Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét.

Mióta a Ri­post ki­rob­ban­totta az újabb, Huj­ber Fe­ri­hez köt­hető bot­rányt, a szí­nész egyre na­gyobb baj­ban van. Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét.

Hamarosan gyermeke lesz a népszerű műsorvezetőnek

Élő adásban jósolták meg, hamarosan gyermeke lesz a népszerű műsorvezetőnek

Ma­gán­éle­té­ről jó­sol­tak neki.

Mádai Vi­vien alig pár napja csat­la­ko­zott a leg­né­zet­tebb reg­geli mű­sor­hoz a Mok­ká­hoz. Máris olyan szi­tu­á­ci­óba ke­rült, hogy ma­gán­éle­té­ről jó­sol­tak neki.

Hoppá, veréssel fenyegetőzött Kasszás Erzsi

Hoppá, veréssel fenyegetőzött Kasszás Erzsi

Va­rázs­la­tos él­mény­ben volt része...

Va­rázs­la­tos él­mény­ben volt része...

Hoppá: Újabb ittas vezetés Oszteréknál

Hoppá: Újabb ittas vezetés Oszteréknál

Osz­ter Sán­dor alig­hogy vissza­kapta jo­go­sít­vá­nyát, most a fe­le­sége ült a volán mögé it­ta­san. Az asszony rá­adá­sul egy köz­úti bal­eset ré­szese is lett.

Osz­ter Sán­dor alig­hogy vissza­kapta jo­go­sít­vá­nyát, most a fe­le­sége ült a volán mögé it­ta­san. Az asszony rá­adá­sul egy köz­úti bal­eset ré­szese is lett.

Kész kis hölgy már Várkonyi Andiék kislánya!

Kész kis hölgy már Várkonyi Andiék kislánya!

Rá se is­mersz Boch­kor Nó­rára. Per­sze nem vé­let­le­nül ké­szült róla friss kép és ke­rült fel az in­ter­netre. Vár­ko­nyiék kis­lá­nya szü­li­na­pos, tíz éves lett.

Rá se is­mersz Boch­kor Nó­rára. Per­sze nem vé­let­le­nül ké­szült róla friss kép és ke­rült fel az in­ter­netre. Vár­ko­nyiék kis­lá­nya szü­li­na­pos, tíz éves lett. Éle­té­ben elő­ször ün­ne­pel­he­tett hó­esés­ben, ami máris kü­lön­le­gessé tette ezt a napot. Nézd meg Nórát, meg se is­mer­néd őt...

Kiakadt Balázs Fecó: Kitaláció, amit rólam pletykálnak

Kiakadt Balázs Fecó: Kitaláció, amit rólam pletykálnak

Ér­de­kes hírek lát­tak nap­vi­lá­got.. Azt mond­ják, rossz egész­ségi ál­la­pota miatt marad el kon­certje.

Ér­de­kes hírek lát­tak nap­vi­lá­got.. Azt mond­ják, rossz egész­ségi ál­la­pota miatt marad el kon­certje.

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Gyerek utáni vágyát pótolja a sok kutyával a magyar énekesnő?

Új ku­tyát fo­ga­dott örökbe Tóth Vera.

Az éne­kesnő hús­vét al­kal­má­ból nem nyu­szit vett, hanem újabb ku­tyát fo­ga­dott örökbe. Vera így most öt blö­ki­vel és egy ci­cá­val osztja meg ott­ho­nát.

Hoppá, lehet, hogy újra bepasizott Aleska?

Hoppá, lehet, hogy újra bepasizott Aleska?

Már fél éve annak, hogy sza­kí­tott...

Már fél éve annak, hogy sza­kí­tott ko­rábbi part­ne­ré­vel, At­ti­lá­val, aki­vel több mint egy év együtt­lét után be­lát­ták, hogy sze­rel­mük a vége felé már in­kább ba­rát­sággá sze­lí­dült. Mos­tanra vi­szont na­gyon úgy tűnik, hogy Sáf­rány Emese, Ale­ska újra bol­dog...

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

A szí­nésznő most most jött rá, hogy az éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz...

A szí­nésznő most most jött rá, hogy az éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az 54 éves szí­nész élete.

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az 54 éves szí­nész élete, mióta el­vet­ték a jo­go­sít­vá­nyát!

Ezért hagyta el az országot Bereczki Zoltán

Ezért hagyta el az országot Bereczki Zoltán

A szí­nész­nek fon­tos a meg­úju­lás.

Be­reczki Zol­tán­nak fon­tos a meg­úju­lás és hogy al­kotó fá­zisba ke­rül­hes­sen. Épp ezért lá­to­ga­tott el most a ten­ge­ren túlra.

Gúnyt űznek rajongói Tóth Gabiból: Szakítása miatt ócsárolják

Gúnyt űznek rajongói Tóth Gabiból: Szakítása miatt ócsárolják

A nép­szerű éne­kesnő és ked­vese, Mol­nár Tibor a na­pok­ban a Fa­ce­boo­kon erő­sí­tet­ték meg: el­vál­tak út­jaik.

Dagad a botrány, sírva fakadt a sikkasztással vádolt Győzike

Dagad a botrány, sírva fakadt a sikkasztással vádolt Győzike

Az adó­ha­tó­ság mun­ka­tár­sai éb­resz­tet­ték őket. A show­man tel­je­sen ki­ké­szült!

Az adó­ha­tó­ság mun­ka­tár­sai éb­resz­tet­ték őket. A show­man tel­je­sen ki­ké­szült!

Itt az igazság: Kitálalt a szörnyű múltról a betegeskedő Pécsi Ildikó

Itt az igazság: Kitálalt a szörnyű múltról a betegeskedő Pécsi Ildikó

A szí­nész­nő­nek sok ke­se­rű­ség ju­tott az utóbbi évek­ben.

A szí­nész­nő­nek sok ke­se­rű­ség ju­tott az utóbbi évek­ben.

Így kérte meg Kasza Tibi élő adásban szerelme kezét - VIDEÓ

Így kérte meg Kasza Tibi élő adásban szerelme kezét - VIDEÓ

Négy éve alkot egy párt a Nagy Duett zsű­ri­tagja és sze­relme Darai Andi, vagyis Man­ker.

Vicces versekkel készülnek húsvétra a sztárok!

Vicces versekkel készülnek húsvétra a sztárok!

Meg­lo­csol­ják hölgy­is­me­rő­se­i­ket.

Sok ma­gyar hí­res­ség hű a szép ha­gyo­mány­hoz, hús­vét­hét­főn fel­ke­re­ked­nek és meg­lo­csol­ják hölgy­is­me­rő­se­i­ket.

Megdöbbentő vallomás: felkészült a halálra a legendás magyar színész

Megdöbbentő vallomás: felkészült a halálra a legendás magyar színész

Be­töl­tötte 83. élet­évét Bod­rogi Gyula, aki sze­ren­csés­nek tartja magát.

Be­töl­tötte 83. élet­évét Bod­rogi Gyula, aki na­gyon sze­ren­csés­nek tartja magát. Ma is aktív éle­tet él, de tisz­tá­ban van vele, hogy ő sem él örökké. Ki­sebb egész­ség­ügyi prob­lé­mái van­nak, de úgy van vele, ez az ő ko­rá­ban már ter­mé­sze­tes.

Elviselhetetlen kínokat él át Bangó Margit

Elviselhetetlen kínokat él át Bangó Margit

Bangó Mar­git a kínok kín­ját élte át, mégis mo­sollyal az arcán druk­kolt va­sár­nap este Emi­lió­ék­nak A Nagy Du­ett­ben.

Bangó Mar­git a kínok kín­ját élte át, mégis mo­sollyal az arcán druk­kolt va­sár­nap este Emi­lió­ék­nak A Nagy Du­ett­ben.

Ebbe még a zsűri is belepirult: kéjesen nyögött Hódi Pamela

Ebbe még a zsűri is belepirult: kéjesen nyögött Hódi Pamela

Újabb arcát mu­tatta meg a vi­lág­nak.

Újabb arcát mu­tatta meg a vi­lág­nak a híres ma­gyar celeb, aki meg­lepő pro­duk­ci­ó­val ruk­kolt elő A Nagy Du­ett­ben.

Ez aztán ciki: élő adásban felejtette el a szövegét a magyar sztár

Ez aztán ciki: élő adásban felejtette el a szövegét a magyar sztár

Nem fel­tét­le­nül a szín­pad az ő pá­lyája, de ren­ge­te­get ké­szült A Nagy Du­et­tes pro­duk­ci­óra, ami azon­ban még­sem jött össze jól...

Könnyekig hatódott a színpadon a népszerű színésznő

Könnyekig hatódott a színpadon a népszerű színésznő

A Dal győz­tes dalát, Pápai Joci Ori­gó­ját adta elő Ábel Anita és Emi­lió, azon­ban arra ők sem szá­mí­tot­tak, ami végül tör­tént.

A Dal győz­tes dalát, Pápai Joci Ori­gó­ját adta elő Ábel Anita és Emi­lió, azon­ban arra ők sem szá­mí­tot­tak, ami végül tör­tént.

Így csókol Majka fia

Így csókol Majka fia

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb. Iga­zán sze­ren­csés a kis Oli­vér!

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb!

Tóth Vera és Gabi egy kis szőrössel kíván kellemes húsvétot mindenkinek

Tóth Vera és Gabi egy kis szőrössel kíván kellemes húsvétot mindenkinek

El­fogta a nosz­tal­gia a Tóth lá­nyo­kat. Kis­lány­ként is sze­ret­ték...

El­fogta a nosz­tal­gia a Tóth lá­nyo­kat, akik már kis­lány­ként is imád­ták a hús­vé­tot.

A közös babázás kovácsolta össze a két híres magyar sztárt

A közös babázás kovácsolta össze a két híres magyar sztárt

Most fény de­rült a ti­tokra.

Míg Pel­ler Ma­ri­annt és Péter-Szabó Szil­vit eddig csak egy­más­tól füg­get­le­nül lát­hat­tuk a té­vé­ben és az új­sá­gok­ban, most fény de­rült a ti­tokra.

Döbbenetes, hogy ünnepli a húsvétot a híres műsorvezető

Döbbenetes, hogy ünnepli a húsvétot a híres műsorvezető

Már év­ti­ze­dek óta él Ma­gyar­or­szá­gon

Az in­diai Joshi Bha­rat már év­ti­ze­dek óta él Ma­gyar­or­szá­gon és bár hindu val­lású, mégis tartja a hús­vé­tot.

Komoly műtétek várnak még a magyar élsportolóra

Komoly műtétek várnak még a magyar élsportolóra

Ha­ma­ro­san bővül a csa­lád!

Ha­ma­ro­san bővül a csa­lád Bár­dosi Sa­nyi­ék­nál, azon­ban a rá váró mű­té­tek miatt nem sze­retné, ha gyer­me­kei a nyom­do­ka­iba lép­né­nek...

Friss! Kapás Bogi Thaiföldi lazítós videója!

Friss! Kapás Bogi Thaiföldi lazítós videója!

Te­legdy Ádám műve...

A három hetes edző­tá­bor végén töl­tötte fel az in­ter­netre Te­legdy Ádám művét. Irány a Bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­ság!

Végre megmutatta kisbabáját Janet Jackson

Végre megmutatta kisbabáját a válófélben lévő Janet Jackson

Egy hét­tel az­után, hogy be­je­len­tette vá­lá­sát, úgy dön­tött, nem rej­te­geti to­vább tün­déri kisfiát.

Egy hét­tel az­után, hogy be­je­len­tette vá­lá­sát, úgy dön­tött, nem rej­te­geti to­vább tün­déri kisfiát.

Micsoda nyuszilány! Így köszönti a húsvétot Weisz Fanni

Micsoda nyuszilány! Így köszönti a húsvétot Weisz Fanni

Vonzó és szexi, mint min­dig.

Vonzó és szexi, mint min­dig. Ilyen mo­soly­gó­san sze­ret­jük látni!

Kiakadt Sarka Kata, elege van a számító emberekből

Kiakadt Sarka Kata, elege van a számító emberekből

Sarka Ka­tá­nak sokat kel­lett csa­lód­nia.

Sarka Ka­tá­nak sokat kel­lett csa­lód­nia a hozzá kö­zel­ál­lók­ban az utóbbi idő­ben...

Jósnőnek állt Vajna Timi

Jósnőnek állt Vajna Timi

Egy ma­gyar ta­nács­adót, Ba­ra­nyi Rozit hívta ott­ho­nába Gol­die Hawn, ahová Vajna Timi is hi­va­ta­los volt. Hi­he­tet­len tit­kokra de­rült fény.

Egy ma­gyar ta­nács­adót, Ba­ra­nyi Rozit hívta ott­ho­nába Gol­die Hawn, ahová Vajna Timi is hi­va­ta­los volt.

Segítségre szorult a magyar színésznő, amiért nem lehet több gyermeke

Segítségre szorult a magyar színésznő, amiért nem lehet több gyermeke

Gre­gor Ber­na­dett ne­he­zen dol­gozta fel, hogy nem lehet ismét anya.

Gre­gor Ber­na­dett ne­he­zen dol­gozta fel, hogy nem lehet ismét anya.

Puzsér Róbert döbbenetes vallomása: sokáig nyugtatókon élt

Puzsér Róbert döbbenetes vallomása: sokáig nyugtatókon élt

Hó­na­po­kig nyug­ta­tó­kon élt pá­nik­be­teg­sége és szo­ron­gá­sai miatt a mű­sor­ve­zető.

Leonardo DiCaprióval forgathat a Brazilok sztárja?

Leonardo DiCaprióval forgathat a Brazilok sztárja?

Tiszta hol­ly­woodi si­ker­sztori.

Tiszta hol­ly­woodi si­ker­sztori a bagi kisfiúé, akit egy ár­tat­lan fut­bal­los dél­utá­non szó­lí­tot­tak meg a Bra­zi­lok című új ma­gyar si­kerfilm ké­szí­tői.

Hajdú Péterék megegyeztek a vagyonon és a gyerekek láthatásán

Hajdú Péterék megegyeztek a vagyonon és a gyerekek láthatásán

Ma reg­gel áll elő­ször bí­ró­ság elé a Hajdú-Sarka há­zas­pár.

Ma reg­gel áll elő­ször bí­ró­ság elé a Hajdú-Sarka há­zas­pár. Sok meg­le­pe­tésre azon­ban nem lehet szá­mí­tani, hi­szen egyik fél sem kíván aka­dályt gör­dí­teni a válás elé.

Ezzel a nővel csalta gyermeke anyját a magyar sztárszínész

Ezzel a nővel csalta gyermeke anyját a magyar sztárszínész

Nagy Ervin most be­szélt elő­ször tel­je­sen őszin­tén sza­kí­tá­sá­ról, és arról, mikor sze­re­tett bele mos­tani pár­jába.

Nagy Ervin most be­szélt elő­ször tel­je­sen őszin­tén sza­kí­tá­sá­ról, és arról, mikor sze­re­tett bele mos­tani pár­jába.

Kiderült, hónapok óta kórházban van: durván lefogyott Lerch István

Kiderült, hónapok óta kórházban van: durván lefogyott Lerch István

Las­san, de biz­to­san gyó­gyul a V' Moto-Rock ze­né­sze. Ren­ge­te­get fo­gyott, kór­ház­ban re­ha­bi­li­tá­ló­dik.

Keményen beszólt támadóinak az ismert magyar műsorvezető

Keményen beszólt támadóinak az ismert magyar műsorvezető

Az egy­kori ki­be­szélő show...

Az egy­kori ki­be­szélő show há­zi­asszo­nyát so­káig fruszt­rálta mások vé­le­mé­nye, mára azon­ban nem haj­landó tö­rődni a rossz­in­du­latú meg­jegy­zé­sek­kel.

Így menekült meg a hitelcsapdából Görbe Nóra

Így menekült meg a hitelcsapdából Görbe Nóra

Éve­ken ke­resz­tül arról szól­tak a hírek, hogy a Linda című so­ro­zat fő­sze­rep­lője a csőd szé­lére ke­rült a de­vi­za­hi­tele miatt.

Éve­ken ke­resz­tül arról szól­tak a hírek, hogy a Linda című so­ro­zat fő­sze­rep­lője a csőd szé­lére ke­rült a de­vi­za­hi­tele miatt.

Semmi nem takarja a fehérneműben motorozó magyar sztár szeméremajkait

Semmi nem takarja a fehérneműben motorozó magyar sztár szeméremajkait

Cic­cio­lina soha nem a vissza­fo­gott­sá­gá­ról volt híres.

Cic­cio­lina soha nem a vissza­fo­gott­sá­gá­ról volt híres, és to­vábbra sem kí­vánja a szende szü­zek tá­bo­rát erő­sí­teni. Ezt a tényt erő­síti az is, hogy csu­pasz pop­si­val pu­csí­tott egy mo­to­ron.

Elküldené férjét a frissen szült énekesnő

Elküldené férjét a frissen szült énekesnő

A világ leg­bol­do­gabb kis­ma­mája Völ­gyi Zsu­zsi, aki még a fér­jét is meg­lepte egy kis aján­dék­kal! Fő­ző­tan­fo­lyamra kül­dené Gá­bort!

A világ leg­bol­do­gabb kis­ma­mája Völ­gyi Zsu­zsi, aki még a fér­jét is meg­lepte egy kis aján­dék­kal! Fő­ző­tan­fo­lyamra kül­dené Gá­bort!

A halál torkából menekült meg MC Hawer

A halál torkából menekült meg MC Hawer

Nem vette észre, mek­kora a baj.

So­káig észre sem vette, mek­kora a baj. Hiába kér­lel­ték sze­ret­tei, hogy áll­jon le, kép­te­len volt.

Ennél szexibb már nem lesz A Nagy Duett sztárja

Ennél szexibb már nem lesz A Nagy Duett sztárja

Min­den száj tátva ma­radt va­sár­nap...

Min­den száj tátva ma­radt va­sár­nap este, ami­kor Áb­ra­hám Edit be­lej­tett a szín­padra tal­pig fe­szü­lős tor­na­dressz­ben.

Először beszélt az apaságról a népszerű énekes

Először beszélt az apaságról a népszerű énekes

Vas­tag Tomi ren­ge­teg el­fog­lalt­sága mel­lett igyek­szik minél több időt töl­teni kisfi­á­val és ked­ve­sé­vel.

Vas­tag Tomi ren­ge­teg el­fog­lalt­sága mel­lett igyek­szik minél több időt töl­teni kisfi­á­val és ked­ve­sé­vel.

Szőrös testrészt villantott Madonna bikinis lánya

Szőrös testrészt villantott Madonna bikinis lánya

Lo­urdes Leon bi­ki­ni­ben na­po­zott.

A 20 éves szép­ség, Lo­urdes Leon fe­kete bi­ki­ni­jé­ben él­vezte a nap­sü­tést Miami ten­ger­part­ján - és a te­to­vá­lá­sai mel­lett mást is fel­fe­dett a tes­té­ből!

Anyaságáról vallott a magyar énekesnő

Anyaságáról vallott a magyar énekesnő

Péter Szabó Szil­via jobb for­má­ban van, mint szü­lés előtt volt.

Péter Szabó Szil­via jobb for­má­ban van, mint szü­lés előtt volt. Az éne­kesnő négy hó­napja adott éle­tet első ba­bá­já­nak, Emma Vik­tó­ri­á­nak, aki azóta be­ara­nyozza min­den­nap­jait.

Less be Judyék otthonába, így él A Nagy Duett sztárja

Less be Judyék otthonába, így él A Nagy Duett sztárja

Az éne­kesnő és férje, Ba­lázs pár évvel ez­előtt úgy dön­töt­tek, nem sze­ret­nék Maját a fő­vá­ros­ban fel­ne­velni.

Az éne­kesnő és férje, Ba­lázs pár évvel ez­előtt úgy dön­töt­tek, nem sze­ret­nék Maját a fő­vá­ros­ban fel­ne­velni.

Brutális bulival pótolta elmaradt koncertjét Zoltán Erika

Brutális bulival pótolta elmaradt koncertjét Zoltán Erika

Nagy si­kert ara­tott Zol­tán Erika 30 éves ju­bi­le­umi kon­cert­jén. Több ge­ne­rá­ció éne­kelt és bu­li­zott együtt.

Ha­tal­mas si­kert ara­tott Zol­tán Erika 30 éves ju­bi­le­umi kon­cert­jén. Több ge­ne­rá­ció éne­kelt együtt.

Jöhet a baba a magyar sztárpárnál

Jöhet a baba a magyar sztárpárnál

Kul­csár Edina és ked­vese, Csuti óri­ási lé­pésre ké­szül­nek

Ha­zánk egyik ked­venc sztár­pá­rosa, Kul­csár Edina és ked­vese, Csuti pár­kap­cso­lata las­san újabb mér­föld­kő­höz ér.

Ezért ijedt meg férjétől a magyar színésznő

Ezért ijedt meg férjétől a magyar színésznő

Film­sze­rep miatt hí­zott Ru­dolf Péter.

Nem is­me­rik fel az utcán Ru­dolf Pé­tert, aki egy sze­rep miatt ko­pasz lett és tíz kilót hí­zott. De nem csak a já­ró­ke­lők döb­ben­tek le az át­ala­ku­lás­tól, fe­le­sége is.

Túl van az életveszélyen Badár Sándor

Túl van az életveszélyen Badár Sándor

Kő­ke­mény akk­li­ma­ti­zá­ciós nap után, végre meg­ér­ke­zett a Mount Eve­rest 5344 mé­te­ren lévő alap­tá­bo­rába a hu­mo­rista.

Kő­ke­mény akk­li­ma­ti­zá­ciós nap után, végre meg­ér­ke­zett a Mount Eve­rest 5344 mé­te­ren lévő alap­tá­bo­rába a hu­mo­rista.

Nem hiszed el, hol kérték meg a magyar énekesnő kezét

Nem hiszed el, hol kérték meg a magyar énekesnő kezét

Hó­na­po­kig ter­vezte Antal Timi párja, ho­gyan kérje meg sze­relme kezét har­ma­dik év­for­du­ló­ju­kon.

Hó­na­po­kig ter­vezte Antal Timi párja, ho­gyan kérje meg sze­relme kezét har­ma­dik év­for­du­ló­ju­kon.

Döbbenet, férfival látták csókolózni Stohl Andrást

Döbbenet, férfival látták csókolózni Stohl Andrást

Sok­kolta a kö­zön­sé­get a Pas­sió XXI.

Sok­kolta a kö­zön­sé­get Al­földi Ró­bert leg­újabb ren­de­zése, a XXI. Pas­siót egyet­len al­ka­lom­mal lát­hatta a kö­zön­ség. Al­földi Ró­bert ren­de­zése sok­kolt.

Ezt nem hiszed el: háromujjas technikával nyugtatja le magát Judy

Ezt nem hiszed el: háromujjas technikával nyugtatja le magát Judy

Judyt ru­ti­nos éne­kes­nő­ként is el­fogja néha a pánik szín­padra lépés előtt.

Hihetetlen, ezért akart szakítani a magyar sztár

Hihetetlen, ezért akart szakítani a magyar sztár

Gre­gor Ber­na­dett na­gyon közel állt ahhoz, hogy fel­hagy­jon hi­va­tá­sá­val, a szí­né­szet­tel.

Gre­gor Ber­na­dett na­gyon közel állt ahhoz, hogy fel­hagy­jon hi­va­tá­sá­val, a szí­né­szet­tel. Reg­ge­lente heves szív­do­bo­gás­sal éb­redt, és nem tudta mi­tévő le­gyen. Éppen mi­előtt le­járta szer­ző­dése a Pesti Ma­gyar Szín­ház­zal. A szí­nész­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy a tár­su­lat több tag­já­val együtt ut­cára ke­rült.

Nem hiszed el, mi a baja TV2 sztárjának

Nem hiszed el, mi a baja TV2 sztárjának

Kon­dá­kor Zsófi­nak egye­dül­álló anya­ként nehéz ko­or­di­nál­nia a reg­geli el­in­du­lást. A szí­nész­nő­nek saját be­val­lása sze­rint férfi­a­gya van.

Kon­dá­kor Zsófi­nak egye­dül­álló anya­ként nehéz ko­or­di­nál­nia a reg­geli el­in­du­lást. A szí­nésznő saját be­val­lása sze­rint tö­ké­le­te­sen par­kol, ki­vá­lóan olvas tér­ké­pet, de nem tud egy­szerre több do­logra kon­cent­rálni. Ami miatt ál­lan­dóan ott­hon fe­lejt va­la­mit. Emi­att min­den­nap vissza kell for­dul­niuk.

Magánéleti kudarcairól vallott a magyar tévés

Magánéleti kudarcairól vallott a magyar tévés

Már el­múlt 50 éves Klaus­mann Vik­tor, de a leg­hosszabb kap­cso­lata négy évig tar­tott. Két anyá­tól, két gyer­meke van.

Már el­múlt 50 éves Klaus­mann Vik­tor, de a leg­hosszabb kap­cso­lata négy évig tar­tott. Két anyá­tól, két gyer­meke van.

Zimány Linda újrakezdené Kedves Ferenccel

Zimány Linda újrakezdené Kedves Ferenccel

Zi­mány Linda rit­kán nyi­lat­ko­zik...

Zi­mány Linda rit­kán nyi­lat­ko­zik nyíl­tan a ma­gán­éle­té­ről, most azon­ban va­lami ki­kí­ván­ko­zott be­lőle.

Családi dráma, kitálalt apjáról Oszter Sándor lánya

Családi dráma, kitálalt apjáról Oszter Sándor lánya

Ket­te­jük vi­szo­nyá­ról val­lott!

Né­hány hó­napja de­rült ki: Osz­ter Sán­dor és lánya, Ale­xandra kap­cso­lata meg­rom­lott.

Hatalmas pánik, elvesztette társait a Mount Everesten a magyar sztár

Hatalmas pánik, elvesztette társait a Mount Everesten a magyar sztár

Ma­gá­nyos fu­tása köz­ben el­té­vedt Szá­raz Dénes.

Más­fél hete in­dult el Klein Dávid és Su­hajda Szi­lárd több ma­gyar sztár­ral a csúcs­hó­dí­tásra.

Érkezik az újabb trónörökös, ismét apa lesz Erdei Zsolt

Érkezik az újabb trónörökös, ismét apa lesz Erdei Zsolt

Már a pici nevét is tud­ják!

Nem ter­vez­ték, mégis új tag­gal bővül ha­ma­ro­san a csa­lád. Már a pici nevét is tud­ják!

Kitudódott, ebben a fertőző betegségben szenved Vastag Csaba

Kitudódott, ebben a fertőző betegségben szenved Vastag Csaba

Több szak­em­ber­nél is járt.

A nép­szerű éne­kes több szak­em­ber­nél is járt az el­múlt he­tek­ben.

Istennel beszélget, állítja a magyar színész

Istennel beszélget, állítja a magyar színész

Be­reczki Zol­tán őszin­tén be­szélt ter­mé­szet­fe­letti ta­pasz­ta­lá­sa­i­ról és lel­ké­nek fél­tett tit­ka­i­ról...

Be­reczki Zol­tán őszin­tén be­szélt ter­mé­szet­fe­letti ta­pasz­ta­lá­sa­i­ról és lel­ké­nek fél­tett tit­ka­i­ról az ezo­te­ri­kus té­vé­mű­sor­ban...

Megáldotta a Pápa Mága Zoltánt

Megáldotta a Pápa Mága Zoltánt

Ál­dás­ban ré­sze­sí­tette Fe­renc pápa a Va­ti­kán­ban Mága Zol­tánt! A nyi­tó­kon­cer­ten őszent­sége is jelen lesz! Meg­fogta a he­ge­dű­jét is!

Apos­toli ál­dás­ban ré­sze­sí­tette Fe­renc pápa a Va­ti­kán­ban Mága Zol­tánt! Onnan in­dít­hatja út­jára a 100 Temp­lomi Kon­cer­tet a le­gen­dás he­ge­dűs.

Berlusconi szemet vetett Friderikusz házára

Berlusconi szemet vetett Friderikusz házára

Va­ló­sá­gos álom­ház­ban él.

Fri­de­ri­kusz Sán­dor va­ló­sá­gos álom­ház­ban él, ám most, mint azt a Ri­post meg­írta, úgy dön­tött: meg­vá­lik az ott­ho­ná­tól. 2,5 mil­li­árd fo­rin­tért hir­deti az egy­kori Fenyő-vil­lát.

Kiderült az igazság, ezért van karanténban a magyar zenész

Kiderült az igazság, ezért van karanténban a magyar zenész

Gi­dó­falvy At­tila nem­rég ős­sejt­be­ül­te­té­sen esett át, és most ka­ran­tén­ban tart­ják.

Micsoda terpesztés Árpa Attila ágyában

Micsoda terpesztés Árpa Attila ágyában

Árpa At­tila ci­cusa bi­zony be­fe­küdt az ágyba, és nem is akár­mi­lyen póz­ban szen­de­rült mély álomba. Ilyen cu­ki­sá­got már régen lát­tunk.

Árpa At­tila ci­cusa bi­zony be­fe­küdt az ágyba, és nem is akár­mi­lyen póz­ban szen­de­rült mély álomba.