SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Ő a magyar Chuck Norris

Ő a magyar Chuck Norris

Ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy va­laha au­tog­ra­mot kér­nek majd tőle.

A ma­gyar vál­lal­kozó ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy va­laha au­tog­ra­mot kér­nek majd tőle.

Először mutatta meg 14 évvel fiatalabb szerelmét Németh Kristóf

Először mutatta meg 14 évvel fiatalabb szerelmét Németh Kristóf

Ha­tal­mas vál­to­zá­sok tör­tén­tek Né­meth Kris­tóf éle­té­ben, de ezért a szí­nész is sokat tett.

Kiakadtak a netezők: ezért támadják Ördög Nórát és családját

Kiakadtak a netezők: ezért támadják Ördög Nórát és családját

Van, aki­nek nem iga­zán tet­szik a mű­sor­ve­zető csa­ládi vi­de­ob­log­já­nak leg­újabb része, és ennek han­got is adott.

Van, aki­nek nem iga­zán tet­szik a mű­sor­ve­zető csa­ládi vi­de­ob­log­já­nak leg­újabb része, és ennek han­got is adott.

Összeomlott az Ázsia Expressz sztárja

Összeomlott az Ázsia Expressz sztárja

Rosszul lett az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása alatt Muri Enikő.

Rosszul lett az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása alatt Muri Enikő. Mivel az éne­kesnő so­káig nél­kü­lö­zött, meg lett az ered­mé­nye.

Kórházba került a sztárszínész, az életéért hálálkodott az orvosának

Kórházba került a sztárszínész, az életéért hálálkodott az orvosának

A sár­mos szí­nész nem árulta el, ho­gyan sé­rült meg, de a jelek sze­rint attól tar­tott, hogy nem éli túl a véres bal­ese­tet.

Szétosztogatta pénzét a Kossuth- díjas színésznő

Szétosztogatta pénzét a Kossuth- díjas színésznő

Pász­tor Erzsi nem vál­toz­tatna az éle­tén, csak egy dol­got bán egy ki­csit. A szí­nész­nő­nek túl jó volt a szíve.

Pász­tor Erzsi nem vál­toz­tatna az éle­tén, csak egy dol­got bán egy ki­csit. A szí­nész­nő­nek vi­lág­éle­té­ben túl jó volt a szíve.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Izgalmas videó került fel az internetre az idei Balaton Soundról

Izgalmas videó került fel az internetre az idei Balaton Soundról

Eu­rópa leg­jobb víz­parti bu­li­já­nak leg­klasszabb pil­la­na­tai sej­le­nek fel a Sound vi­de­ó­já­ban.

Eu­rópa leg­jobb víz­parti bu­li­já­nak leg­klasszabb pil­la­na­tai sej­le­nek fel a Sound vi­de­ó­já­ban.

Kocsmázás közben tanult a Viszkistől a fiatal színész

Kocsmázás közben tanult a Viszkistől a fiatal színész

Ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak.

Ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak A Visz­kis mo­zifilm dísz­be­mu­ta­tó­jára kedd este.

Két gyerek után is bombanő a sztárszínésznő

Két gyerek után is bombanő a sztárszínésznő

Nincs oka a szé­gyen­ke­zésre.

Má­so­dik gye­reke szü­le­tése óta nem sze­reti köz­szem­lére tenni a tes­tét a szí­nésznő, pedig nincs oka a szé­gyen­ke­zésre.

Születendő gyermekéről vallott Cooky

Születendő gyermekéről vallott Cooky

Cooky a va­sár­nap este adásba ke­rülő Esti Friz­bi­ben mu­tatta meg vá­ran­dós sze­rel­mét.

Cooky a va­sár­nap este adásba ke­rülő Esti Friz­bi­ben mu­tatta meg vá­ran­dós sze­rel­mét.

Élő adásban szólt be leendő apósának Csobot Adél

Élő adásban szólt be leendő apósának Csobot Adél

Vajon mit szól hozzá Bence?

A nép­szerű éne­kesnő te­le­fo­non ke­resz­tül pi­rí­tott rá Is­te­nes Bence édes­ap­jára, Is­te­nes Lász­lóra a Mokka stú­di­ó­já­ban. Vajon mit szól Adél sze­relme?

Új fejezet kezdődik Liptai Claudia életében

Új fejezet kezdődik Liptai Claudia életében

Ked­den indul az Appra ma­gyar!

Ked­den indul Lip­tai Cla­u­dia va­do­natúj show-mű­sora, az Appra ma­gyar! Clau szá­mára mér­földkő a pro­duk­ció, nem vé­let­le­nül izgul.

Drámai vallomás: ezt tették az Oscar-díjas színésznővel

Drámai vallomás: ezt tették az Oscar-díjas színésznővel

Leg­alább száz olyan tör­té­nete van a gyö­nyörű sztár­nak, ami­kor azért kel­lett szen­ved­nie a szak­má­já­ban, mert nő.

Leg­alább száz olyan tör­té­nete van a gyö­nyörű sztár­nak, ami­kor azért kel­lett szen­ved­nie a szak­má­já­ban, mert nő. Az egyik leg­dur­váb­bat pedig meg is osz­totta a kül­vi­lág­gal, mi­köz­ben szá­mos el­gon­dol­kod­tató pél­dát is említ a nemek kö­zött kü­lönb­sé­gek­ről Hol­ly­wood­ból.

Pengeélen táncol, ezért nem veszítheti el soha többé a fejét Ambrus Attila

Pengeélen táncol, ezért nem veszítheti el soha többé a fejét Ambrus Attila

Amb­rus At­tila Visz­kis rabló néven vált hír­hedtté. Közel 30 al­ka­lom­mal ra­bolt.

Amb­rus At­tila a média által rá­ag­ga­tott Visz­kis rabló néven vált hír­hedtté. Mint­egy har­minc al­ka­lom­mal ra­bolt ki ban­ko­kat, ta­ka­rék­szö­vet­ke­ze­te­ket, uta­zási iro­dá­kat, pos­tá­kat. Bör­tön­bün­te­té­sét le­ülte ugyan, de a jö­vő­ben sem árt vi­gyáz­nia.

Komoly elhatározásra jutott Klárika miatt Korda György, így döntött

Komoly elhatározásra jutott Klárika miatt Korda György, így döntött

A tánc­da­lok ki­rá­lya ko­moly ki­kö­tést tett.

A tánc­da­lok ki­rá­lya ko­moly ki­kö­tést tett, ami­től egyet­len fel­lé­pé­sén sem haj­landó el­térni.

Kőkemény szexjelenet: kollégájával bújt ágyba Kovács Patrícia

Kőkemény szexjelenet: kollégájával bújt ágyba Kovács Patrícia

A nép­szerű ma­gyar szí­nésznő rész­le­te­sen be­szá­molt a pi­káns je­le­ne­tek­ről.

Szívszorító vallomás: ezért volt szomorú Koós János születésnapja

Szívszorító vallomás: ezért volt szomorú Koós János születésnapja

No­vem­ber 20-án, hét­főn ün­ne­pelte 80. szü­le­tés­nap­ját a 60-as évek Tánc­dal­fesz­ti­vál­jain fel­tűnt nagy ne­vet­tető.

Beelőzte a NAV-osokat Harsányi Levente felesége

Beelőzte a NAV-osokat Harsányi Levente felesége

A rá­diós egy mű­sor­ban ko­tyogta ki...

Har­sá­nyi Le­vente a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban me­sélt a szív­me­len­gető tör­té­net­ről.

Árpa Attila így teszi boldoggá a nőket

Árpa Attila így teszi boldoggá a nőket

Árpa At­tila nagy hó­do­lója a gyen­géb­bik nem­nek, és min­dent meg­tesz, hogy a nők ked­vé­ben jár­jon. Bi­zo­nyára sze­ren­csés az a nő, akit At­tila szív­ből sze­ret.

Árpa At­tila nagy hó­do­lója a gyen­géb­bik nem­nek, és min­dent meg­tesz, hogy a nők ked­vé­ben jár­jon. Bi­zo­nyára sze­ren­csés az a nő, akit At­tila szív­ből sze­ret.

Óriási botrány, Liptai Claudia perel

Óriási botrány, Liptai Claudia perel

Csa­lók éltek vissza a nép­szerű tévés ne­vé­vel.

Csa­lók éltek vissza a nép­szerű tévés ne­vé­vel. Még egy ál­in­ter­jút is kö­zöl­tek... A bot­rá­nyos ügy kap­csán meg­szó­lalt a tévés mű­sor­ve­ze­tő­ként is is­mert szí­nésznő me­nedzs­mentje.

Nagy bejelentést tett Sylvester Stallonéról a volt felesége

Nagy bejelentést tett Sylvester Stallonéról a volt felesége

Bri­gitte Ni­el­sen vé­del­mébe vette.

Bri­gitte Ni­el­sen vé­del­mébe vette a sze­xu­á­lis erő­szak­kal meg­vá­dolt Sly-t, és bom­ba­biz­tos ali­bit biz­to­sí­tott neki.

Durván megalázták a Gáspár családot, Bea asszony teljesen kiakadt

Durván megalázták a Gáspár családot, Bea asszony teljesen kiakadt

Győ­zike fe­le­sége Fa­ce­boo­kon fa­kadt ki, mert sok­kol­ták az ese­mé­nyek.

Győ­zike fe­le­sége Fa­ce­boo­kon fa­kadt ki, mert, saját sza­vai sze­rint, sok­kol­ták az ese­mé­nyek.

Itt a vége: ezzel a videóval búcsúzott Majka

Itt a vége: ezzel a videóval búcsúzott Majka

El­ké­pesztő szé­riát fu­tott Maj­ká­val a pro­duk­ció, de egy­szer min­den­nek vége lesz.

El­ké­pesztő szé­riát fu­tott Maj­ká­val a pro­duk­ció, de egy­szer min­den­nek vége lesz. Szom­bat este utol­jára je­lent­ke­zett a TV2 já­téka.

Megható fotó került elő a lábadozó Cserhalmi Györgyről

Megható fotó került elő a lábadozó Cserhalmi Györgyről

12 évvel ez­előtt ké­szült a fel­vé­tel.

A nem­zet szí­né­szé­ről és lá­nyá­ról 12 évvel ez­előtt ké­szült a fotó.

Stadler József végrendelete után kutatnak a rokonai

Stadler József végrendelete után kutatnak a rokonai

Az ira­tok után ku­tat­nak.

Hoz­zá­tar­to­zói a na­pok­ban fel­ke­res­ték az üz­let­em­ber akasz­tói lak­he­lyét, hogy az ira­tok után ku­tas­sa­nak.

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte, de nem akár­ki­nek kö­szön­heti a vég­ered­ményt.

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte, de nem akár­ki­nek kö­szön­heti a vég­ered­ményt.

Megszólalt a szexuális zaklatással vádolt magyar orgonaművész

Megszólalt a szexuális zaklatással vádolt magyar orgonaművész

Az el­múlt egy hó­nap­ban köz­ponti téma lett a sze­xu­á­lis zak­la­tás. Var­nus Xavér fel­há­bo­ro­dott.

Az el­múlt egy hó­nap­ban köz­ponti téma lett a sze­xu­á­lis zak­la­tás.

Súlyos betegségéről vallott Székhelyi József

Súlyos betegségéről vallott Székhelyi József

Ko­moly a baj, át­té­tet ta­lál­tak.

Szék­he­lyi Jó­zsef szín­mű­vészt mell­kasi prob­lé­má­val mű­töt­ték és az ope­rá­ció köz­ben de­rült ki, hogy ko­moly a baj, át­té­tet ta­lál­tak.

Nehezen gyógyul, nincs jól Kisó

Nehezen gyógyul, nincs jól Kisó

A csi­nos mű­sor­ve­zető ál­la­pota rom­lott az el­múlt he­tek­hez ké­pest.

A csi­nos mű­sor­ve­zető ál­la­pota rom­lott az el­múlt he­tek­hez ké­pest.

Sírva támadt játékostársára a TV2 versenyzője

Sírva támadt játékostársára a TV2 versenyzője

Eddig úgy tűnt, hogy Gaál Noémi és Né­meth Lajos az Ázsia Exp­ressz leg­bé­ké­sebb pá­rosa. Eddig!

Eddig úgy tűnt, hogy Gaál Noémi és Né­meth Lajos az Ázsia Exp­ressz leg­bé­ké­sebb pá­rosa. Eddig!

Ők a Sztárban Sztár meg 1 kicsi duettpárosai

Ők a Sztárban Sztár meg 1 kicsi duettpárosai

A té­vé­né­zők nem ma­rad­nak so­káig át­vál­to­zó­show nél­kül, hi­szen no­vem­ber 26-án foly­ta­tó­dik az or­szág há­zi­bu­lija a Su­perTV2-n.

A té­vé­né­zők nem ma­rad­nak so­káig át­vál­to­zó­show nél­kül, hi­szen no­vem­ber 26-án foly­ta­tó­dik az or­szág há­zi­bu­lija a Su­perTV2-n.

Árpa Attila nyíltan vállalja, így neveli lányát

Árpa Attila nyíltan vállalja, így neveli lányát

Árpa At­tila sa­já­tos módon ne­veli Ami­rát, és ebbe nem is tűr be­le­szó­lást. Igazi apa, erős aka­rat­tal irá­nyít.

Árpa At­tila sa­já­tos módon ne­veli Ami­rát, és ebbe nem is tűr be­le­szó­lást. Igazi apa, erős aka­rat­tal irá­nyít.

Elolvadsz: Igazi mintaapa lett a rosszfiúból

Elolvadsz: Igazi mintaapa lett a rosszfiúból

Sokat vál­to­zott a világ.

Sokat vál­to­zott a világ: né­hány éve még kocs­mák­ban bal­hé­zott a szí­nész, most pedig igazi apa­ként bi­cik­lizni ta­nítja a fiát.

Koós János kikészült, reagált a súlyos vádakra

Koós János kikészült, reagált a súlyos vádakra

De vajon mi az igaz­ság?

Nem tudta szó nél­kül hagyni kol­lé­ga­nője ál­lí­tá­sait! De vajon mi az igaz­ság?

Will Smith miatt nem nézi az amerikai focit Majka

Will Smith miatt nem nézi az amerikai focit Majka

Majka meg­ijedt.

Majka úgy meg­ijedt, hogy örökre le­mon­dott az ame­ri­kai fo­ci­ról.

Ezt teszi meg gyermeke jövőjéért Szabó Zsófi

Ezt teszi meg gyermeke jövőjéért Szabó Zsófi

Fel­ké­szült a be­avat­ko­zásra.

A szí­nésznő de­cem­berre várja első gyer­me­két, de már most fel­ké­szült arra a be­avat­ko­zásra, ami­vel biz­to­sít­hatja gyer­meke szá­mára az egész­sé­ges jövőt.

Király Viktor annyira megijedt, hogy elszaladt a helyszínről

Király Viktor annyira megijedt, hogy elszaladt a helyszínről

Ki­rály Vik­tor új ked­ve­sé­vel uta­zott el pi­henni Iz­ra­elbe, de ami ott tör­tént velük arra nem szá­mí­tot­tak.

Ki­rály Vik­tor új ked­ve­sé­vel uta­zott el pi­henni Iz­ra­elbe, de ami ott tör­tént velük arra nem szá­mí­tot­tak.

Hódi Pamela: ilyen brutális képek még nem készültek rólam

Hódi Pamela: ilyen brutális képek még nem készültek rólam

El­mondta, miért vál­lalta a fel­ké­rést.

Berki Krisz­tián exé­ről va­dító fo­tó­so­ro­zat ké­szült. Most el­mondta, miért vál­lalta a fel­ké­rést.

Ezt látnod kell, itt romantikázik szerelmével Király Viktor

Ezt látnod kell, itt romantikázik szerelmével Király Viktor

Gyö­nyörű he­lyen töl­tik ket­tes­ben az ide­jü­ket.

Gyö­nyörű he­lyen töl­tik ket­tes­ben az ide­jü­ket.

Végre kiderült: ő 2017 legszexibb pasija!

Végre kiderült: ő 2017 legszexibb pasija!

A cím, amire min­den férfi vá­gyik, és ame­lyet ko­ráb­ban olyan hí­res­sé­gek nyer­tek el, mint Brad Pitt vagy George Clo­o­ney.

A cím, amire min­den férfi vá­gyik, és ame­lyet ko­ráb­ban olyan hí­res­sé­gek nyer­tek el, mint Brad Pitt vagy George Clo­o­ney.

Megszólalt Győzike: háborút fogok indítani, mert lelkileg tönkretettek

Megszólalt Győzike: háborút fogok indítani, mert lelkileg tönkretettek

A show­man Skype-on nyi­lat­ko­zott a Mok­ká­nak, el­mondta, fel­há­bo­rítja, hogy a Kúria dön­tése előtt ki­szállt hozzá a NAV.

Súlyos vádak, óriási a botrány Katalin hercegné családjában

Súlyos vádak, óriási a botrány Katalin hercegné családjában

Kínos ügy!

Kínos ügy ár­nyé­kolja be a bol­dog idő­sza­kot, ami­kor vá­ran­dós Vil­mos her­ceg fe­le­sége.

Reagált Hujber Ferenc felesége: válaszolt férje botrányos üzenetére

Reagált Hujber Ferenc felesége: válaszolt férje botrányos üzenetére

A szí­nész fe­le­sége sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A szí­nész fe­le­sége sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Nem tudta magában tartani, új szerelme kitálalt Király Viktorról

Nem tudta magában tartani, új szerelme kitálalt Király Viktorról

Ki­rály Vik­tor sze­relme ne­he­zen fogja vissza magát, ál­lan­dóan Vik­torra gon­dol a lány.

Ki­rály Vik­tor sze­relme ne­he­zen fogja vissza magát, ál­lan­dóan Vik­torra gon­dol a lány.

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Benkő László hó­na­po­kat várt.

Benkő László hó­na­po­kat várt, hogy végre meg­ope­rál­ják. A ke­mo­te­rá­pia sze­ren­csére hasz­nált, így a ze­nész­nek si­ke­rült túl­es­nie a be­avat­ko­zá­son.

Hihetetlen, fegyvert vett gyermekének a magyar sztárapuka

Hihetetlen, fegyvert vett gyermekének a magyar sztárapuka

Pápai Joci be­té­vedt egy boltba.

Pápai Joci be­té­vedt egy boltba és a leg­na­gyobb fegy­vert vette meg fi­á­nak.

Megszólalt az édesanya, akinek gyermeke Tóth Gabi miatt maradt életben

Megszólalt az édesanya, akinek gyermeke Tóth Gabi miatt maradt életben

Tóth Gabi nem gon­dol­ko­dott, egy­ből cse­le­ke­dett, ami­kor kel­lett.

Tóth Gabi nem gon­dol­ko­dott, egy­ből cse­le­ke­dett, ami­kor kel­lett, és éle­tet men­tett.

Megható történet, így mentette meg egy kislány életét Tóth Gabi

Megható történet, így mentette meg egy kislány életét Tóth Gabi

Tóth Gabi nem gon­dol­ko­dott, azon­nal cse­le­ke­dett a baj­ban.

Tóth Gabi nem gon­dol­ko­dott, azon­nal cse­le­ke­dett a baj­ban.

Kiakadt Tóth Vera: megtettük a jogi intézkedéseket

Kiakadt Tóth Vera: megtettük a jogi intézkedéseket

A nép­szerű éne­kes­nő­nek elege van abból, hogy foly­ton ma­gya­ráz­kod­nia kell.

A nép­szerű éne­kes­nő­nek elege van abból, hogy foly­ton ma­gya­ráz­kod­nia kell.

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

Ráfér a pi­he­nés.

A Sz­tár­ban Sztár után ráfér a pi­he­nés a nép­szerű éne­kesre, aki sze­rel­mé­vel uta­zott el.

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

Folytatódik a dráma: Váratlan fordulat Pécsi Ildikó bírósági ügyében

Folytatódik a dráma: Váratlan fordulat Pécsi Ildikó bírósági ügyében

Úgy tűnik, már sosem lesz vége Pécsi Il­dikó és volt menye, Pár­tos Csilla há­bo­rú­já­nak.

Döbbenetes, hogyan néz ki smink nélkül Kárpáti Rebeka

Döbbenetes, hogyan néz ki smink nélkül Kárpáti Rebeka

Arc­fes­ték nél­kül mu­tatta meg magát.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője arc­fes­ték nél­kül mu­tatta meg magát ra­jon­gó­i­nak.

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Re­méli, hogy ba­rátja jövő hét csü­tör­tö­kön már szín­padra áll­hat.

Az Omega front­em­bere re­méli, hogy ba­rátja jövő hét csü­tör­tö­kön már szín­padra áll­hat.

Ördög Nóráé a nap legszebb és leggusztustalanabb videója

Ördög Nóráé a nap legszebb és leggusztustalanabb videója

A Ná­nási csa­lád vi­de­ó­blogja már a 10. epi­zód­nál tart, és olyat ju­bi­lál­tak, hogy a sza­vunk is el­akadt!

Komoly próbatétel előtt Tóth Gabi és Vera viszonya

Komoly próbatétel előtt Tóth Gabi és Vera viszonya

Nem vol­tak még ilyen hely­zet­ben.

Ha­ma­ro­san Tóth Vera és test­vére, Tóth Gabi is be­köl­tö­zik a ma­gya­rok nap­pa­li­jába.

Megható, élő adásban sírta el magát Stohl András

Megható, élő adásban sírta el magát Stohl András

A nép­szerű szí­nész Ki­rály Vik­tor elő­adá­sá­tól ér­zé­ke­nyült el.

A nép­szerű szí­nész Ki­rály Vik­tor elő­adá­sá­tól ér­zé­ke­nyült el.

Szerelme miatt magyarázkodhat Vámos Erika

Szerelme miatt magyarázkodhat Vámos Erika

Bár jó hí­re­ket ka­pott, tudja, hogy lesz­nek olya­nok, akik­nek ez szúrni fogja a sze­mét.

Bár jó hí­re­ket ka­pott, tudja, hogy lesz­nek olya­nok, akik­nek ez szúrni fogja a sze­mét.

Ördög Nóri gyermekeinél nincsenek tündéribb kalandorok

Ördög Nóri gyermekeinél nincsenek tündéribb kalandorok

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja soha nem lá­tott pil­la­na­to­kat osz­ta­nak meg éle­tük leg­iz­gal­ma­sabb ka­land­já­ról.

Elkápráztatta a látvány: Csodás égi jelenségre ébredt Tatár Csilla

Elkápráztatta a látvány: Csodás égi jelenségre ébredt Tatár Csilla

Gyö­nyörű lát­vány fo­gadta a csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt, ami­kor szom­bat reg­gel ki­né­zett az ab­la­kon!

Így még sosem láttuk: megérkeztek az első fotók Beyonce ikreiről

Így még sosem láttuk: megérkeztek az első fotók Beyonce ikreiről

A ki­csi­ket még nem fo­tóz­ták le azóta, hogy szü­le­té­sük­kor édes­any­juk meg­mu­tatta őket.

A ki­csi­ket még nem fo­tóz­ták le azóta, hogy szü­le­té­sük­kor édes­any­juk meg­mu­tatta őket.

Mindenki gratulált Debreczeni Zitáéknak

Mindenki gratulált Debreczeni Zitáéknak

Kü­lön­le­ges in­for­má­ci­ó­kat osz­tott meg kö­ve­tő­i­vel az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Gi­anni fe­le­sége kü­lön­le­ges in­for­má­ci­ó­kat osz­tott meg kö­ve­tő­i­vel az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Ezt a magyar hírességet csókolta Tóth Vera

Ezt a magyar hírességet csókolta Tóth Vera

Együtt bu­li­zott a pesti éj­sza­ká­ban.

A két ma­gyar hí­res­ség együtt bu­li­zott a pesti éj­sza­ká­ban.

Elege van a hazugságokból, kitálalt a betegségről Balázs Klári

Elege van a hazugságokból, kitálalt a betegségről Balázs Klári

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

A hat­vanöt éves éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Egymilliárd forintot várt az intenzíven fekvő Stadler József

Egymilliárd forintot várt az intenzíven fekvő Stadler József

Ha­tal­mas össze­get várt agy­vér­zése előtt St­ad­ler Jó­zsef, ami meg­old­hatta volna éle­tét és amely­ből kifi­zet­hette volna adós­sá­gait.

Ha­tal­mas össze­get várt agy­vér­zése előtt St­ad­ler Jó­zsef, ami meg­old­hatta volna éle­tét és amely­ből kifi­zet­hette volna adós­sá­gait.

Szomorú bejelentést tett Hajdú Péter

Szomorú bejelentést tett Hajdú Péter

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem lesz fel­hőt­le­nül bol­dog az idei ka­rá­cso­nya. Egye­dül fog ün­ne­pelni. Azt is el­mondja, miért.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem lesz fel­hőt­le­nül bol­dog az idei ka­rá­cso­nya. Azt is el­mondja, miért.

Durva természeti jelenséget fotóztak

Elképesztő felvételek, durva természeti jelenséget fotóztak

A világ egyik leg­rit­kább ter­mé­szeti je­len­sé­gét kapta el a ma­gyar ze­ne­kar.

A világ egyik leg­rit­kább ter­mé­szeti je­len­sé­gét kapta el a ma­gyar ze­ne­kar Iz­lan­don.

Készen áll egy új párkapcsolatra: ilyen férfira vágyik Hódi Pamela

Készen áll egy új párkapcsolatra: ilyen férfira vágyik Hódi Pamela

Berki Krisz­tián gyer­me­ké­nek édes­anyja a sza­kí­tá­suk óta elő­ször be­szélt erről a té­má­ról.

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

Be­szá­molt a fej­le­mé­nyek­ről.

A na­gyob­bik Gás­pár lány az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

Újra sokkol Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

Újra sokkol Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

Ki­adta ma­gá­ból a gon­do­la­tait.

A szí­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán adta ki ma­gá­ból a gon­do­la­tait.

Ördög Nóra megmutatta: Így néz ki hajnalban, ébredés után

Ördög Nóra megmutatta: Így néz ki hajnalban, ébredés után

Az aki szép, az reg­gel is szép, ami­kor ébred még ha össze is gyűrte az ágy...

Az aki szép, az reg­gel is szép, ami­kor ébred még ha össze is gyűrte az ágy...

Liptai Claudia a nap nyertese, övé a legédesebb fotó

Liptai Claudia a nap nyertese, övé a legédesebb fotó

A kis Mar­cell min­den­hogy imád­ni­való, de ahogy most fo­tóz­ták le, még nem lát­hat­tuk.

Hatalmas változások a TV2-nél

Hatalmas változások a TV2-nél

A 47. héten át­ala­kul a Su­perTV2 esti mű­sor­struk­tú­rája.

A 47. héten át­ala­kul a Su­perTV2 esti mű­sor­struk­tú­rája.

Munkája miatt magyarázkodhat otthon Stohl András

Munkája miatt magyarázkodhat otthon Stohl András

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja élő adás­ban val­lotta be, a dön­té­seit fo­lya­ma­to­san kri­ti­zálja a párja.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja élő adás­ban val­lotta be, a dön­té­seit fo­lya­ma­to­san kri­ti­zálja a párja.

Gondoltad volna? Ő is elkísérte Pápai Jocit az élő showra

Gondoltad volna? Ő is elkísérte Pápai Jocit az élő showra

Meg­lepő lát­vány a né­ző­té­ren.

Meg­lepő lát­vány a né­ző­té­ren.

Vicces, így szurkolt Stohl ritkán látott lánya a stúdióban

Vicces, így szurkolt Stohl ritkán látott lánya a stúdióban

Min­den kiült az ar­cára.

A bájos kis­lány már nem elő­ször kí­séri el apu­ká­ját a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­jára.

Fájdalmait leplezve állt színpadra Berkes Olivér

Fájdalmait leplezve állt színpadra Berkes Olivér

Be­fe­je­ző­dött a ver­seny Ber­kes Oli­vér­nek, aki­nek éppen a döntő előtt kel­lett bú­csúz­nia a Sz­tár­ban Sz­tár­ból.

Be­fe­je­ző­dött a ver­seny Ber­kes Oli­vér­nek, aki­nek éppen a döntő előtt kel­lett bú­csúz­nia a Sz­tár­ban Sz­tár­ból.