SPORT

Meztelenül vonaglik a gigamellű szépség

Se bugyi, se más: meztelenül vonaglik a gigamellű szépség

April szár­nyal, ha a ked­venc csa­pa­tá­nak is fut a sze­kér. Most éppen mez­te­len­ség­gel ju­tal­mazta a já­té­ko­sok tel­je­sít­mé­nyét.

April szár­nyal, ha a ked­venc csa­pa­tá­nak is fut a sze­kér. Most éppen mez­te­len­ség­gel ju­tal­mazta a já­té­ko­sok tel­je­sít­mé­nyét.

Dagad a bundabotrány a magyar kéziseknél

Dagad a bundabotrány, három emberre csaptak le a rendőrök

Ki­lencre nőtt a gya­nú­sí­tot­tak száma.

A ké­zi­lab­dá­sok­nál rob­bant ki a bot­rány, a gya­nú­sí­tot­tak száma hir­te­len hat­ról ki­lencre nőtt.

Azt suttogják: Sorsdöntő fordulat várható Cristiano Ronaldo életében

Azt suttogják: Sorsdöntő fordulat várható Cristiano Ronaldo életében

Min­denki erre várt, ám sok ra­jon­gót el­szo­mo­rít a dön­tés.

Min­denki erre várt, ám sok ra­jon­gót el­szo­mo­rít a dön­tés. Vajon hi­he­tünk a plety­kák­nak?

Détári kioktatta Storckot

Détári kioktatta Storckot

Dét­ári Lajos a ko­rábbi hét­sze­res lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott nem érti, hogy Storck miért nem ta­nult meg ez idáig ma­gya­rul.

Dét­ári Lajos a ko­rábbi hét­sze­res lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott nem érti, hogy Storck miért nem ta­nult meg ez idáig ma­gya­rul.

Kiújuló rákkal küzd a Fradi jégkorongozója

Kiújuló rákkal küzd a Fradi jégkorongozója

Hardi Ri­chárd a Fradi 24 éves já­té­kosa ez­út­tal nem a jégen vívja meg csa­tá­ját.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar sportoló

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar sportoló

Egy 23 éves te­het­sé­get gyá­szol a te­nisz­tár­sa­da­lom. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Botrányosan őszinte vallomás: Ez történik az élsport legsötétebb bugyraiban

Botrányosan őszinte vallomás: Ez történik az élsport legsötétebb bugyraiban

Ma­nap­ság le­he­tet­len tel­je­sít­mény­fo­ko­zók nél­kül arany­ér­met nyerni?

Ma­nap­ság le­he­tet­len tel­je­sít­mény­fo­ko­zók nél­kül arany­ér­met nyerni?

Hibátlan popsival pucsít a bombatestű modell

Vadító formák, hibátlan popsival pucsít a bombatestű modell

Ext­rém he­lyen vet­kő­zött a mo­dell.

Egé­szen ext­rém he­lyen dobta le a mell­tar­tót Viki Odint­cova, de ez sem hozta za­varba. A férfi ra­jon­gó­kat annál in­kább.

Vallott a szemtanú, verekedés a párizsi öltözőben

Vallott a szemtanú, verekedés a párizsi öltözőben

A pálya után az öl­tö­ző­ben foly­tat­ták.

A pálya után az öl­tö­ző­ben foly­ta­tó­dott Edin­son Ca­vani és Ney­mar csa­tája. Úgy fest, ko­moly el­len­tét fe­szül a PSG két vi­lág­sztárja kö­zött.

Ebből mi lesz? Óriási gondban Bernd Storck

Ebből mi lesz? Óriási gondban Bernd Storck

Po­csék hírt ka­pott Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a soron kö­vet­kező két vi­lág­baj­noki se­lej­tező előtt. Ki lesz a csa­tára?

Po­csék hírt ka­pott Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a soron kö­vet­kező két vi­lág­baj­noki se­lej­tező előtt. Ki lesz a csa­tára?

Szalai Ádám elismerte, súlyos sérülést szenvedett

Szalai Ádám elismerte, súlyos sérülést szenvedett

El­árulta, mikor tér­het vissza a pá­lyára.

A Hoffen­heim és a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára el­árulta, mikor tér­het vissza a pá­lyára.

Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Micsoda buli! Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Ez­út­tal Lon­don­ban fu­tot­tak össze.

A ma­gyar mo­dell és a Forma-1-es brit sztár Lon­don­ban fu­tott össze, Ney­mar sem ma­radt ki a jóból.

A Dortmundé az év bukása

A Dortmundé az év bukása

Idén már nem játsz­hat a Ney­mar pót­lá­sára iga­zolt új Bar­ce­lona-sztár. Dem­bélé sú­lyo­san meg­sé­rült, de ezzel nem csak a ka­ta­lá­nok jár­tak rosszul.

Idén már nem játsz­hat a Ney­mar pót­lá­sára iga­zolt új Bar­ce­lona-sztár. Dem­bélé sú­lyo­san meg­sé­rült, de ezzel nem csak a ka­ta­lá­nok jár­tak rosszul. Ko­rábbi klubja 10 mil­lió eu­ró­ról mond­hat le.

Borzalmas hír, az életéért küzd a magyar boksztehetség

Borzalmas hír, az életéért küzd a magyar boksztehetség

A ko­rábbi ser­dülő és ifi­baj­nok azt hitte, már si­ke­rült le­győz­nie a rákot. Most az öccse ön­fel­ál­do­zása se­gít­het neki.

A ko­rábbi ser­dülő és ifi­baj­nok azt hitte, már si­ke­rült le­győz­nie a rákot. Most az öccse ön­fel­ál­do­zása se­gít­het neki.

Drámai változás, a poklot is megjárta az új magyar teniszhős

Drámai változás, a poklot is megjárta az új magyar teniszhős

Né­hány éve a te­niszt is majd­nem ab­ba­hagyta Fu­cso­vics, most élete sze­zon­ját futja.

Né­hány éve a te­niszt is majd­nem ab­ba­hagyta Fu­cso­vics, most élete sze­zon­ját futja.

Belepirulsz, oltárit terpeszt a nagy mellű színésznő

Belepirulsz, oltárit terpeszt a nagy mellű színésznő

Ca­rissa Ro­sa­rio sok­ol­dalú hölgy...

Ca­rissa Ro­sa­rio sok­ol­dalú hölgy, szá­mos te­rü­le­ten ered­mé­nye­sen tel­je­sít.

Megindító szavak, Schumacherről beszélt a barátja

Megindító szavak, Michael Schumacherről beszélt a barátja

Vet­tel egy olasz lap­nak me­sélt róla.

Se­bas­tian Vet­tel egy olasz lap­nak be­szélt egy­kori pél­da­ké­pé­ről, aki­hez ké­sőbb em­be­ri­leg is közel ke­rült.

Hosszú Katinka összeállt legelső edzőjével, ez lett belőle

Hosszú Katinka összeállt legelső edzőjével, ez lett belőle

Meg­ható fo­tó­val je­lent­ke­zett világ leg­jobb úszó­nője. A baj­noknő a nagy­pa­pá­ját lá­to­gatta meg.

Botrány Párizsban, Neymar balhézott Cavanival

Botrány Párizsban, Neymar balhézott Cavanival

Kel­le­met­len szó­csata.

Kel­le­met­len szó­csa­tába bo­nyo­ló­dott egy­más­sal a Paris Saint-Ger­main két vi­lág­sztárja a Lyon el­leni meccsen.

Mi történt a Hertha öltözőjében? Dárdai sokkolta a németeket

Mi történt a Hertha öltözőjében? Dárdai sokkolta a németeket

Nem csak a pont­szer­zés miatt volt bol­dog. Olyat mon­dott a ma­gyar edző, hogy min­den­kit meg­le­pett vele.

Nem csak a pont miatt volt bol­dog. Olyat mon­dott a ma­gyar edző, hogy min­den­kit meg­le­pett vele.

Éld újra a csodát, ezek a magyar világsiker legjobb felvételei

Éld újra a csodát, ezek a magyar világsiker legjobb felvételei

Fe­lejt­he­tet­len fotók és videó.

Fe­lejt­he­tet­len fotók és videó. Ilyet is rit­kán látni te­nisz­pá­lyán! Ma­gyar­or­szá­gon vég­képp nem meg­szo­kott az efféle sport­tör­té­nelmi hős­tett.

Itt a bizonyíték, Shakira és Piqué szakítottak

Itt a bizonyíték, Shakira és Piqué szakítottak

Úgy fest, a sztár­vi­lág tudja, mi tör­tént.

Úgy fest, a sztár­vi­lág már napok óta tudja, mi tör­tént a ko­lum­biai éne­kesnő, Sha­kira és a spa­nyol fut­bal­lista, Ge­rard Piqué kö­zött.

Felismered ezt a kisfiút? Ő most Magyarország kedvenc sportolója

Felismered ezt a kisfiút? Ő most Magyarország kedvenc sportolója

Hu­szon­két év után ért el bra­vúrt a ma­gyar te­nisz­vá­lo­ga­tott.

Hu­szon­két év után ért el bra­vúrt a ma­gyar te­nisz­vá­lo­ga­tott. A csa­pat ve­zé­ré­ről na­gyon cuki fény­ké­pet kap­tunk.

Tesznek a milliókra a Fradinál, Thomas Doll reagált

Tesznek a milliókra a Fradinál, Doll reagált

Sok­kal fon­to­sabb a ta­bella, mint az MLSZ-sza­bály. Úgy tűnik, egy­előre a zöld-fe­hé­rek­nek dön­töt­tek jól.

Sok­kal fon­to­sabb a ta­bella, mint az MLSZ-sza­bály. Úgy tűnik, egy­előre a zöld-fe­hé­rek­nek dön­töt­tek jól.

Kegyetlen brutalitás: biztonságiak vertek embereket Kispesten

Kegyetlen brutalitás: biztonságiak vertek embereket Kispesten

A Fe­renc­vá­ros­ban ját­szó Botka test­vére rob­ban­totta ki a bal­hét a hírek sze­rint. Az ügy­nek foly­ta­tása lesz.

Családja jelentette be: kórházba került, majd elhunyt a népszerű sportoló

Családja jelentette be: kórházba került, majd elhunyt a népszerű sportoló

A spor­toló sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

A spor­toló sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett, éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Újabb örömhír a csúcsfoci magyar szerelmeseinek

Újabb örömhír a csúcsfoci magyar szerelmeseinek

Marad az M4 Sport­nál a BL. A köz­szol­gá­lati csa­torna vá­laszt­hat elő­ször mér­kő­zést 2018 és 2021 kö­zött.

Marad az M4 Sport­nál a Baj­no­kok Li­gája. A köz­szol­gá­lati csa­torna vá­laszt­hat elő­ször mér­kő­zést 2018 és 2021 kö­zött.

Nem cáfolják, szakított az álompár

Nem cáfolják, szakított az álompár

A fo­cista és az éne­kesnő sza­kí­tá­sá­ról plety­kál­nak a kö­zeli ba­rá­tok.

A fo­cista és az éne­kesnő sza­kí­tá­sá­ról plety­kál­nak a kö­zeli ba­rá­tok. A két gyer­me­ket ne­velő sztár­pár egy­előre nem be­szél.

Tömegkarambol okozott sokkot az F1-ben

Félelmetes jelenet, tömegkarambol okozott sokkot az F1-ben

Ha­mil­ton lehet a nagy nyer­tes.

Zu­hogó eső­ben in­dul­tak el a sztár­pi­ló­ták, a Fer­rari járt a leg­rosszab­bul. Ha­mil­ton lehet a futam nagy nyer­tese.

22 éve nem látott csoda: újra a legjobbak között a magyar teniszezők

22 éve nem látott csoda: újra a legjobbak között a magyar teniszezők

Fu­cso­vics Már­ton szen­zá­ciós já­ték­kal verte orosz ri­vá­li­sát.

Fu­cso­vics Már­ton szen­zá­ciós já­ték­kal verte orosz ri­vá­li­sát, a ma­gyar fiúk ezzel fel­ju­tot­tak a vi­lág­elitbe!

Lecsapott a rendőrség a magyarokra támadó focihuligánokra

Lecsapott a rendőrség a magyarokra támadó focihuligánokra

Nem úsz­ták meg kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül az aljas tá­ma­dást az el­kö­ve­tők. Civil em­be­rek is se­gí­tet­ték a nyo­mo­zást.

Nem úsz­ták meg kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül az aljas tá­ma­dást az el­kö­ve­tők. Civil em­be­rek is se­gí­tet­ték a nyo­mo­zást.

Rossz hír, nehéz hetek várnak a magyar sztárfocistára

Rossz hír, nehéz hetek várnak a magyar sztárfocistára

Az edzője árulta el, hogy idén már nem játsz­hat több baj­noki meccset Kle­in­heis­ler.

Az edzője árulta el, hogy idén már nem játsz­hat több baj­noki meccset Kle­in­heis­ler.

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

A rend­őrök az egész vá­rost le­zár­ták.

A tá­ma­dás előtt a ba­rát­já­val edzett a 33 éves kapus, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A rend­őrök az egész vá­rost le­zár­ták a gyil­kos után va­dászva.

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

A fo­cis­ták német mes­tere is érezte a bajt. Sze­rinte he­lye­sen dön­töt­tek a klub­ve­ze­tők.

Megáll az ész, ezek a legfurcsább focistasérülések

Megáll az ész, ezek a legfurcsább focistasérülések

Sok­szor rö­he­jes, más­kor tra­gi­kus.

Sok­szor rö­he­jes, más­kor vi­szont egye­ne­sen tra­gi­kus, ami a pá­lyán kívül tör­té­nik a fut­ball­sta­di­o­nok­ban meg­cso­dált vi­lág­sztá­rok­kal.

Késelés és lövöldözés, mindent látott a futballsztár

Késelés és lövöldözés, mindent látott a futballsztár

Ször­nyű dol­go­kat lá­tott.

Az angol vá­lo­ga­tott já­té­kosa ször­nyű dol­go­kat lá­tott Lon­don ut­cáin.

Meglepő fotó, így még sosem láthattad Gyurta Danit

Így még sosem láthattad Gyurta Danit

Ilyen az, ami­kor Dani nem úszik. Va­ló­szí­nű­leg az olim­piai baj­nok klasszis Ma­gyar­or­szág leg­la­zább sport­ve­ze­tője.

Ilyen az, ami­kor Dani nem úszik. Va­ló­szí­nű­leg az olim­piai baj­nok klasszis Ma­gyar­or­szág leg­la­zább sport­ve­ze­tője.

Forró pillanatok, meztelenül pózol a dögös énekesnő

Forró pillanatok, meztelenül pózol a dögös énekesnő

Iggy Aza­lea jó­kora meg­le­pe­tést okoz.

Iggy Aza­lea jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott leg­újabb ké­pe­i­vel. Nem szé­gyen­lős a hölgy...

Meglepetés, méretes pofont kapott a Videoton

Meglepetés, méretes pofont kapott a Videoton

Nincs több ve­ret­len csa­pat.

Nincs több ve­ret­len csa­pat a lab­da­rúgó NB I-ben. Meg­le­pe­tés a 9. for­du­ló­ban.

Csodát tettek, parádés magyar tenisz-diadal

Csodát tettek, parádés magyar tenisz-diadal

A ma­gyar férfi te­nisz­vá­lo­ga­tott 2-1-re vezet Orosz­or­szág ellen a Davis-ku­pá­ban. Va­sár­nap egyet­len siker elég a végső si­ker­hez.

A ma­gyar férfi te­nisz­vá­lo­ga­tott 2-1-re vezet Orosz­or­szág ellen a Davis-ku­pá­ban. Va­sár­nap egyet­len siker elég a végső si­ker­hez.

Mi történt Hamiltonnal? Erre senki sem számított

Mi történt Hamiltonnal? Erre senki sem számított

Finom szólva sem si­ke­rült a Szin­ga­púri Nagy­díj idő­mé­rője a brit Lewis Ha­mil­ton­nak.

Finom szólva sem si­ke­rült a Szin­ga­púri Nagy­díj idő­mé­rője a brit Lewis Ha­mil­ton­nak.

Shakira tombol, popsimodell nyomul a férjére

Shakira tombol, popsimodell nyomul a férjére

Suzy Cor­tez új cél­pon­tot ta­lált...

Suzy Cor­tez új cél­pon­tot ta­lált ma­gá­nak az FC Bar­ce­lo­ná­nál. Ez­út­tal Ge­rard Pi­qu­ére nyo­mul.

Csupa boldogság, Babos Timi repes az örömtől

Csupa boldogság, Babos Timi repes az örömtől

Remek for­má­ban ját­szik.

Az ak­tu­á­lis vi­lág­rang­lis­tán 63. ma­gyar já­té­kos a ka­na­dai Qu­é­bec­ben ját­szik.

Most érkezett a fotó, Pelé tolószékbe került

Most érkezett a fotó, Pelé tolószékbe került

Rossz ál­la­pot­ban lát­ták az Egye­sült Ál­la­mok­ban a bra­zil fut­ball le­gen­dás alak­ját, Pelét, aki három vi­lág­baj­noki címet szer­zett.

Rossz ál­la­pot­ban lát­ták az Egye­sült Ál­la­mok­ban a bra­zil fut­ball le­gen­dás alak­ját, Pelét, aki három vi­lág­baj­noki címet szer­zett.

Orgiák, ennyi nővel van együtt a bokszlegenda

Orgiák, ennyi nővel van együtt a bokszlegenda

Floyd May­weat­her be­val­lotta, hogy egy­szerre hány ba­rát­nője van. Jól bírja az ira­mot...

Floyd May­weat­her be­val­lotta, hogy egy­szerre hány ba­rát­nője van. Jól bírja az ira­mot...

Döbbenetes pénzek, elárulták az NB I-es fizetéseket

Döbbenetes pénzek, elárulták az NB I-es fizetéseket

Év­ti­ze­dek óta ta­bu­té­mát je­len­tet­tek.

Év­ti­ze­dek óta ta­bu­té­mát je­len­tet­tek a ma­gyar lab­da­rú­gók fi­ze­té­sei.

Meghökkentő dolog történt a focimeccsen

Meghökkentő dolog történt az európai focimeccsen

Ez már tény­leg kész röhej! Sok kér­dést vet fel az El-mér­kő­zés.

Ez már tény­leg kész röhej! Sok kér­dést vet fel az Eu­rópa-liga-mér­kő­zés, egy­előre csak ke­res­sük a vá­la­szo­kat.

Csalódás, ez történt a Vidinél a magyar sztárral

Csalódás, ez történt a Vidinél a magyar sztárral

Egy év alatt óri­á­sit for­dult a világ a ma­gyar kö­zép­pá­lyás­sal, Bódi Ádám­mal a Vi­deo­ton­nál.

Egy év alatt óri­á­sit for­dult a világ a ma­gyar kö­zép­pá­lyás­sal, Bódi Ádám­mal a Vi­deo­ton­nál.

Rangadók fordulója, ezüstből lesz a Vidi-arany?

Rangadók fordulója, ezüstből lesz a Vidi-arany?

Baj­nok és ku­pa­győz­tes, ezüst- és bronz­ér­mes meccsel egy­más­sal az NB I szom­bati kö­ré­ben. A Vi­deo­ton jöhet ki ebből a leg­job­ban.

Baj­nok és ku­pa­győz­tes, ezüst- és bronz­ér­mes meccsel egy­más­sal az NB I szom­bati kö­ré­ben. A Vi­deo­ton jöhet ki ebből a leg­job­ban.

Kádban kéjeleg a pompás mellű, pucér szöszi

Kádban kéjeleg a pompás mellű, pucér szöszi

Na­ta­lie tö­ké­le­tes keb­lei éppen kézre áll­nak. Mil­liók ra­jon­ga­nak a dögös fo­tó­i­ért - mu­tat­juk, miért!

Na­ta­lie tö­ké­le­tes keb­lei éppen kézre áll­nak. Mil­liók ra­jon­ga­nak a dögös fo­tó­i­ért - mu­tat­juk, miért!

Váratlan hír, távozik a holland szövetségi kapitány

Váratlan hír, távozik a holland szövetségi kapitány

A vébén már új edző irá­nyít.

A vi­lág­baj­nok­sá­gon már új edző irá­nyít. A hol­land szak­em­ber azt ki­fo­gá­solta, hogy a stáb­já­ból több em­bert is el­küld­tek. Ar­gen­tin tré­ner vette át a he­lyét.

Cserbenhagyták Dárdait a Hertha szurkolói

Nagy csalódás, cserbenhagyták Dárdait a Hertha szurkolói

Nem iga­zán jöt­tek lázba a ber­li­niek.

Fél­ház sem volt csü­tör­tök este az Olim­piai Sta­di­on­ban, pedig igazi sztár­csa­pat­tal ját­szot­tak a ber­li­niek.

Hihetetlen, ennyit alszik Ronaldo egy nap alatt!

Hihetetlen, ennyit alszik Ronaldo egy nap alatt!

Min­dig be­tartja a me­net­ren­det.

A Real Mad­rid sztárja na­ponta öt­ször más­fél órára dől ágyba, a me­net­ren­det min­dig be­tartja. Az is fon­tos, hogy min­dig friss ágy­ne­mű­ben szu­nyó­kál­jon el.

Eső is kell a magyar teniszcsodához

Eső is kell a magyar teniszcsodához

Fu­cso­vics Már­ton játssza az első mér­kő­zést.

Fu­cso­vics Már­ton játssza az első mér­kő­zést pén­te­ken Bu­da­pes­ten az oro­szok el­leni te­nisz Davis Kupa-pár­harc­ban, mely­nek tétje a vi­lág­cso­portba jutás.

Ebben a balatoni luxusban pihen Dárdai Pál

Ebben a balatoni luxusban pihen Dárdai Pál

Nem akár­mi­lyen kö­rül­mé­nyek vár­ják a Her­tha si­ker­edző­jét ide­haza. A me­den­cé­jét még fel is tur­bóz­ták.

Nem akár­mi­lyen kö­rül­mé­nyek vár­ják a Her­tha si­ker­edző­jét ide­haza. A me­den­cé­jét még fel is tur­bóz­ták.

Gólyahír: megszületett a neves magyar focista kisfia!

Gólyahír: megszületett a neves magyar focista kisfia!

A Zé­tény ke­reszt­ne­vet kapta.

A 28 éves védő gyer­meke este hét óra után jött vi­lágra. Zé­tény 2810 gram­mal és 53 cen­ti­mé­ter­rel szü­le­tett.

Rettegés Londonban, német focidrukkerek rohanták le a fővárost

Rettegés Londonban, német focidrukkerek rohanták le a fővárost

Fé­lel­me­te­sen me­ne­tel­tek a köl­niek.

20 ezer Köln szur­koló akart be­jutni az Ar­se­nal sta­di­on­jába, leg­több­jük jegy nél­kül. Sok né­met­nél el­sza­kadt a cérna.

Ilyen még nem volt, már bárkit focipályára engednek Európában

Már bárkit focipályára engednek Európában

A Gu­i­ma­res fo­ci­csa­pa­tá­nak edzője olyat tett, amit még soha egyet­len együt­tes tré­nere sem.

A Gu­i­ma­res fo­ci­csa­pa­tá­nak edzője olyat tett, amit még soha egyet­len együt­tes tré­nere sem.

Sokkoló hír, gyilkos kórral küzd a Fradi játékosa

Sokkoló hír, gyilkos kórral küzd a Fradi játékosa

Hát­rányba ke­rült élete nagy meccsén. Újra meg­tá­madta a szer­ve­ze­tét az egy­szer már le­győ­zött be­teg­ség.

Össze­om­lott a 24 éves spor­toló. Hát­rányba ke­rült élete nagy meccsén. Újra meg­tá­madta a szer­ve­ze­tét az egy­szer már le­győ­zött be­teg­ség.

Bevállalós vetkőzés, meztelenül villantott a csodás bemondónő

Bevállalós vetkőzés, meztelenül villantott a csodás bemondónő

Me­l­issa Gi­raldo le­dobta a tex­tilt.

Me­l­issa Gi­ral­dót eddig leg­in­kább a te­le­ví­ziós sze­rep­lé­sei miatt is­mer­ték. Most rá­tett egy la­pát­tal...

Dárdai bizonyíthat Európában, spanyol sztárcsapat az ellenfél

Dárdai bizonyíthat Európában, spanyol sztárcsapat az ellenfél

Spa­nyol ri­vá­lis­sal kez­de­nek az El-ben.

Spa­nyol ri­vá­lis­sal kezd az El-ben a Her­tha. A Bil­bao el­leni si­kerre fel­kap­nák a fe­jü­ket Eu­ró­pá­ban.

Így vehetik el a magyar állampolgárságot az amerikai kosarastól

Így vehetik el a magyar állampolgárságot az amerikai kosarastól

Nem lesz egy­szerű menet. Kane ko­moly pénz­bün­te­tésre is szá­mít­hat.

Nem lesz egy­szerű menet. Kane ko­moly pénz­bün­te­tésre is szá­mít­hat. Cser­ben­hagyta a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat.

Őrületes összeg, ennyiért vihetik a Real Madrid új csillagát

Őrületes összeg, ennyiért vihetik a Real Madrid új csillagát

A hírek sze­rint 700 mil­lió eurót kel­lene kifi­zetni érte. Ennyit talán az arab sej­kek sem ad­ná­nak egy fo­cis­táért.

A hírek sze­rint 700 mil­lió eurót kel­lene kifi­zetni érte. Ennyit talán az arab sej­kek sem ad­ná­nak érte.

Nagy László reagált, ennyit ivott a vezetés előtt

Nagy László ennyit ivott a vezetés előtt

El­fo­gadta a pénz­bün­te­tést.

A Ri­post szá­molt be elő­ször arról, hogy a Veszp­rém klasszisa le­bu­kott egy rend­őri el­len­őr­zés során. Nem gon­dolta volna, hogy nem ürül ki idő­ben a sör a szer­ve­ze­té­ből.

Ronaldóval akar ünnepelni a magyar válogatott focista

Ronaldóval akar ünnepelni a magyar válogatott focista

Sal­la­i­nak az egyik álma már tel­je­sült.

Sal­lai Ro­land­nak az egyik álma már tel­je­sült, a másik álom el­éré­sé­hez még sokat kell dol­goz­nia. Úgy érzi, jó csa­pat­hoz ke­rült.

Ennyi volt? Szomorú hírt közölt a ferencvárosi legenda

Ennyi volt? Szomorú hírt közölt a ferencvárosi legenda

Gera Zol­tán ok­tó­ber­ben is ki­hagy­hatja a vá­lo­ga­tott meccse­ket. Vajon lát­juk még őt va­laha cí­me­res mez­ben?

Gera Zol­tán ok­tó­ber­ben is ki­hagy­hatja a vá­lo­ga­tott meccse­ket. Vajon lát­juk még őt va­laha cí­me­res mez­ben?

Tovább zuhant a magyar válogatott, itt áll most a világranglistán

Tovább zuhant a magyar válogatott, itt áll most a világranglistán

Három he­lyet ron­tot­tak a mi­e­ink. Né­met­or­szág ve­zeti a vi­lág­rang­lis­tát.

Három he­lyet ron­tot­tak a mi­e­ink a let­tek el­leni siker el­le­nére is. Né­met­or­szág ve­zeti a vi­lág­rang­lis­tát, Por­tu­gá­lia már a har­ma­dik.

Váratlan fordulat, kirúgta partnerét Alonso csapata

Váratlan fordulat, kirúgta partnerét Alonso csapata

A Re­nault se­gít­sé­gé­vel talán két­sze­res vi­lág­baj­nok ver­seny­ző­jét is meg­tart­hat­ják a wo­kin­giak.

A Re­nault se­gít­sé­gé­vel talán két­sze­res vi­lág­baj­nok ver­seny­ző­jét is meg­tart­hat­ják a wo­kin­giak.

Önzetlen, Hosszú Katinka ehhez adja az arcát

Önzetlen, Hosszú Katinka ehhez adja az arcát

To­vább nö­velte nép­sze­rű­sé­gét.

Alig­ha­nem to­vább nö­velte nép­sze­rű­sé­gét a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Hihetetlen összeg, ennyit osztanak szét a Bajnokok Ligájában

Hihetetlen összeg, ennyit osztanak szét a Bajnokok Ligájában

Na­gyot lehet ka­szálni.

Az idén sem jár­nak rosszul a csa­pa­tok. A végső győz­tes óri­ási össze­get rak­hat zsebre, de már a cso­port­körbe ke­rü­lé­sért is ko­moly pén­zek jár­nak.

Kerek kebleiről ledobta a melltartót a vadító szőke modell

Kerek kebleiről ledobta a melltartót a vadító szőke modell

A gör­deszka az élete.

A gör­deszka az élete a fi­a­tal szép­ség­nek. Imád bi­ki­ni­ben pó­zolni a gyö­nyörű szőke mo­dell, Ins­tag­ra­mon 3 mil­lió kö­ve­tő­vel ren­del­ke­zik.

Ez igen, világsztár sportoló érkezik a Hősök terére

Ez igen, világsztár sportoló érkezik a Hősök terére

Sz­tár­ven­dég lesz Bu­da­pes­ten.

A há­rom­szo­ros NBA-baj­nok sztár­ven­dég lesz. A Hősök terén lehet ta­lál­kozni a San An­to­nio Spurs le­gen­dá­já­val. Kő­ke­mény védő volt.

Kolozsvári terror, itt a teljes videó

Kolozsvári terror, itt a teljes videó

Elő­ke­rült a tel­jes fel­vé­tel a bal­hé­ról. A ko­lozs­vári U ult­rái tá­mad­tak rá a ko­lozs­vári CFR ma­gyar szur­ko­ló­ira. Egy sport­ren­dez­vé­nyen tör­tént az össze­tű­zés.

Elő­ke­rült a tel­jes fel­vé­tel a bal­hé­ról. A ko­lozs­vári U ult­rái tá­mad­tak rá a ko­lozs­vári CFR ma­gyar szur­ko­ló­ira. Egy sport­ren­dez­vé­nyen tör­tént az össze­tű­zés.

Tünemény, itt az első fotó a világsztár kisbabájáról

Tünemény, itt az első fotó a világsztár kisbabájáról

Se­rena Wil­li­ams két hét­tel szü­lése után mu­tatta meg a kis­lá­nyát. Ennél cu­kibb ma már nem lesz az in­ter­ne­ten.

Mit csinált Messi? Rajta röhög most a fél világ

Mit csinált Messi? Rajta röhög most a fél világ

Ér­de­kes te­to­vá­lást vál­lalt be.

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár újabb te­to­vá­lást vál­lalt be, most emi­att ci­ki­zik sokan. Nem szok­vá­nyos he­lyet vá­lasz­tott neki, az biz­tos.

Lefotózták, így néz ki Kolonics György sírja

Lefotózták, így néz ki Kolonics György sírja

A több­­szö­­rös baj­nok le­genda 2008-ban hunyt el sú­lyos szív­elég­te­len­ség­ben. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra. A Ri­post ol­va­sója egy friss fotót ké­szí­tett a sír­ról!

A több­­szö­­rös baj­nok le­genda 2008-ban hunyt el sú­lyos szív­elég­te­len­ség­ben. A Ri­post ol­va­sója egy friss fotót ké­szí­tett a sír­ról!

Ronaldónak nem volt elég, újra magyar ellen focizik

Ronaldónak nem volt elég, újra magyar ellen focizik

Cip­rusi csa­pat ellen kezd a Baj­no­kok Li­gája cím­vé­dője. A Real Mad­rid azt az APOEL-t fo­gadja.

Cip­rusi csa­pat ellen kezd a Baj­no­kok Li­gája cím­vé­dője. A Real Mad­rid azt az APOEL-t fo­gadja.

Ittas vezetéssel csípték meg a magyar sztársportolót

Ittas vezetéssel csípték meg a magyar sztársportolót

Ismét meg­bu­kott egy vi­lág­hírű ma­gyar spor­toló! Nagy Lász­lót, a Veszp­rém ké­zi­labda já­té­ko­sát köz­úti el­len­őr­zés során iga­zol­tat­ták Bu­da­pes­ten.

Ilyen még nem volt, történelmi bejelentést tett a Ferencváros

Ilyen még nem volt, történelmi bejelentést tett a Ferencváros

Ke­mény ke­re­tet hoz­tak össze.

Ke­mény ke­re­tet hoz­tak össze a Fra­di­nál. A klub tör­té­ne­té­ben elő­ször indít ví­zi­labda-csa­pa­tot. Az OB I-ben in­dul­nak.

Iszonyat, láncokkal és botokkal támadtak magyarokra

Iszonyat, láncokkal és botokkal támadtak magyarokra

Véres je­le­ne­tek zaj­lot­tak Ko­lozs­vá­ron egy hét­végi sport­ren­dez­vé­nyen. Ma­gyar szur­ko­lókra tá­mad­tak.

Véres je­le­ne­tek zaj­lot­tak Ko­lozs­vá­ron egy hét­végi sport­ren­dez­vé­nyen. Ma­gyar szur­ko­lókra tá­mad­tak.

Nincs visszaút? Ezért ül a kispadon Nagy Ádám

Nincs visszaút? Ezért ül a kispadon Nagy Ádám

Ki­szo­rult a Bo­logna kez­dő­csa­pa­tá­ból Nagy Ádám, aki az ed­digi három for­du­lót a kis­pa­don ülte végig.

Ki­szo­rult a Bo­logna kez­dő­csa­pa­tá­ból Nagy Ádám, aki az ed­digi három for­du­lót a kis­pa­don ülte végig.

Botrány, elvennék a magyar állampolgárságot a sztárkosarastól

Botrány, elvennék a magyar állampolgárságot a sztárkosarastól

Be­ke­mé­nyí­tett a szö­vet­ség. Magas pénz­bün­te­tésre, és a ma­gyar ál­lam­pol­gár­sága el­bu­ká­sára szá­mít­hat DeAndre Kane.

Nagy változás, öten pályázhatnak az úszóelnöki posztra

Nagy változás, öten pályázhatnak az úszóelnöki posztra

Gyár­fás nem fo­gadta el a je­lö­lést.

Gyár­fás Tamás végül nem fo­gadta el a je­lö­lést, aho­gyan Sárdi Ákos sem. Szak­mai al­el­nök Dar­nyi Ta­más­ból vagy Turi György­ből lehet.

Mindenét megmutatja, meztelenül hever a nagy mellű bombázó

Mindenét megmutatja, meztelenül hever a nagy mellű bombázó

Amy Lee Sum­mers nép­sze­rű­sége tö­ret­len, a szexi képei le­nyű­gö­zőek.

Amy Lee Sum­mers nép­sze­rű­sége tö­ret­len, a szexi sző­ke­ség új képei le­nyű­gö­zőek.