SPORT

Szívszorító, családi tragédia árnyékolta be a téli olimpiát

Szívszorító, családi tragédia árnyékolta be a téli olimpiát

Jon Lil­lis ha­lott öccse ru­há­já­ban állt ver­seny­hez. Köz­ben a test­vére ham­vai ott lóg­tak a nya­ká­ban.

Jon Lil­lis ha­lott öccse ru­há­já­ban állt ver­seny­hez. Köz­ben a test­vére ham­vai ott lóg­tak a nya­ká­ban. Közös álmuk volt az olim­pia sze­rep­lés.

FRISS HÍREK

Magyar focisták vagy légiósok? Meglepő adatok az NB I-ről

Magyar focisták vagy légiósok? Meglepő adatok az NB I-ről

Me­lyik csa­pat­épí­tési út a jobb?

Régi té­má­hoz új ada­lék. Most végre ki­de­rül va­lami abból, hogy me­lyik csa­pat­épí­tési út a cél­ra­ve­ze­tőbb.

Fedetlen mell, kivillanó mellbimbó: lecsúszott a jégtáncos ruhája

Fedetlen mell, kivillanó mellbimbó: lecsúszott a jégtáncos ruhája

Egy eme­lést kö­ve­tően kap­cso­ló­dott ki a ru­hája.

Sírva ha­ladt át az új­ság­írók kö­zött. Egy eme­lést kö­ve­tően kap­cso­ló­dott ki a ru­hája.

Hihetetlen, szénné alázták a magyar olimpikont

Hihetetlen, szénné alázták a magyar olimpikont

Swa­ney Eli­za­beth nem vitte túl­zásba a ver­seny­zést, sokan ne­ki­es­tek emi­att. Volt olyan is, aki a vé­del­mébe vette.

Swa­ney Eli­za­beth nem vitte túl­zásba a ver­seny­zést, sokan ne­ki­es­tek emi­att. Volt olyan is, aki a vé­del­mébe vette.

Hajmeresztő, szexre biztatják a sztárt

Hajmeresztő, szexre biztatják a sztárt

Tény­leg van össze­füg­gés a gólok és a pár­kap­cso­lat kö­zött?

Ilyen ta­ná­csot még nem hal­lot­tunk. Tény­leg van össze­füg­gés a gólok száma és az ágy­ban mu­ta­tott tel­je­sít­mény kö­zött?

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Meztelenül tekereg a rúdon a kerek mellű bombanő

Meztelenül tekereg a rúdon a kerek mellű bombanő

Mű­vé­szi ké­pe­ken mu­to­gatja tes­tét. A Bar­ce­lona lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak ha­tal­mas fa­na­ti­kusa a spa­nyol mo­dell.

Mű­vé­szi ké­pe­ken mu­to­gatja tes­tét. A Bar­ce­lona lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak ha­tal­mas fa­na­ti­kusa a spa­nyol mo­dell.

Súlyos milliókat veszített Liu Shaolin Sándor

Súlyos milliókat veszített Liu Shaolin Sándor

Az érem­esély mel­lett pénzt is bu­kott.

Az érem­esély mel­lett pénzt is bu­kott a klasszis gyors­kor­cso­lyázó. Vál­tó­ban és 500 mé­te­ren még van esé­lye a ja­ví­tásra a ma­gyar csa­pat sztár­já­nak.

Balhé a téli olimpián, ez már mindennek a legalja

Balhé a téli olimpián, ez már mindennek a legalja

Már megint egy orosz spor­toló...

Már megint egy orosz spor­toló... Ebből ka­taszt­rófa lehet! Érmet nyert Pjong­csang­ban sem­le­ges­ként, az öt­ka­ri­kás zászló alatt, mégis dop­pin­golt?

Szomorú hírt kaptunk: hosszú betegség után elhunyt a népszerű magyar sportoló

Szomorú hírt kaptunk: hosszú betegség után elhunyt a népszerű magyar sportoló

Dr. Ga­lam­bos Béla 68 éves ko­rá­ban szom­bat éj­szaka vesz­tette éle­tét.

Dr. Ga­lam­bos Béla 68 éves ko­rá­ban, hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után szom­bat éj­szaka vesz­tette éle­tét.

Liu Shaolin Sándor boldog lehet, nagyon jó hírt kapott

Liu Shaolin Sándor boldog lehet, nagyon jó hírt kapott

Van esély, hogy rajt­hoz áll­jon Elise Ch­ris­tie. A fal­nak csa­pó­dott a szom­bati ver­se­nyen, or­dí­tott fáj­dal­má­ban.

Van esély, hogy rajt­hoz áll­jon Elise Ch­ris­tie. A fal­nak csa­pó­dott a szom­bati ver­se­nyen.

Nagy titkot árult el a magyar válogatott focista

Nagy titkot árult el a magyar válogatott focista

Alap­em­ber­nek szá­mít.

Nem hagyta el a télen az ukrán együt­test. Alap­em­ber­nek szá­mít az Eu­rópa-li­gá­ban is ér­de­kelt gár­dá­ban. Nyá­ron jöhet el szá­mára a nagy ugrás.

Hihetetlen dolgot csinált a magyar kapus: Itt a videó!

Hihetetlen dolgot csinált a magyar kapus: Itt a videó!

Ezt nem sokan tud­nák utána csi­nálni.

Ezt bi­zony nem sokan tud­nák utána csi­nálni. A le­gen­dás ko­lum­biai kapus, René Hi­gu­ita meg­moz­du­lá­sát utá­nozta a 28 éves há­lóőr.

Taxit loptak, hajnalban értek haza a válogatott focisták

Taxit loptak, hajnalban értek haza a válogatott focisták

Erre aztán mi szük­ség volt? Ér­de­kes es­téje le­he­tett a já­té­ko­sok­nak. Rend­őr­ségi ki­hall­ga­tás lett az eset­ből, meg­úsz­ták na­gyobb kö­vet­kez­mény nél­kül.

Erre aztán mi szük­ség volt? Ér­de­kes es­téje le­he­tett a já­té­ko­sok­nak. Rend­őr­ségi ki­hall­ga­tás lett az eset­ből, meg­úsz­ták na­gyobb kö­vet­kez­mény nél­kül.

Veszélyben Buffon rekordja? Bombaigazolás a láthatáron

Veszélyben Buffon rekordja? Bombaigazolás a láthatáron

Na­gyot szólna a dél-ame­ri­kai há­lóőr klub­vál­tása.

Na­gyot szólna a dél-ame­ri­kai há­lóőr klub­vál­tása. A Li­ver­pool ala­po­san zsebbe nyúl­hat a bra­zil já­té­ko­sért.

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Szinte tel­je­sen mez­te­le­nül, fe­hér­ne­mű­ben vé­gez­tek vizs­gá­la­to­kat Ali­ona Sav­chen­kón.

Szinte tel­je­sen mez­te­le­nül, fe­hér­ne­mű­ben vé­gez­tek vizs­gá­la­to­kat Ali­ona Sav­chen­kón. Ha­tá­sos volt, pár­já­val vi­lág­csú­csot ál­lí­tot­tak fel.

Lesd meg, majd kibuggyannak a dögös műsorvezetőnő mellei

Lesd meg, majd kibuggyannak a dögös műsorvezetőnő mellei

Di­letta Le­otta érti a dör­gést.

Di­letta Le­otta érti a dör­gést, nem vé­let­le­nül epe­ked­nek utána a férfiak. Meg is dol­go­zik azért, hogy ilyen teste le­gyen.

Aggódhat Liu Shaolin: kórházba rohantak a szerelmével!

Aggódhat Liu Shaolin Sándor: kórházba rohantak a szerelmével!

A csont­tö­rést meg­úszta Elise Ch­ris­tie.

Elise Ch­ris­tie hord­ágyon hagyta el a jeget. A rönt­gen­vizs­gá­la­tok sze­rint a csont­tö­rést meg­úszta.

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Amb­ros Martín az eszére hall­ga­tott.

Amb­ros Martín nem hosszab­bít szer­ző­dést. Be­val­lása sze­rint élete leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg, a szíve he­lyett az eszére hall­ga­tott.

Hosszú Katinka üzent, boldoggá tette a rajongókat

Hosszú Katinka üzent, boldoggá tette a rajongókat

Me­gint mo­soly­gós ked­vé­ben volt.

Ha­za­tért Olasz­or­szág­ból az olim­piai baj­nok úszó, aki­nek futás köz­ben is volt ereje egy mo­soly­gós szelfire.

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

A ma­gyar klasszis egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort az 1000 mé­te­res dön­tő­ben.

A ma­gyar klasszis egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort az 1000 mé­te­res dön­tő­ben.

Dráma és könnyek, Roger Federer újra csodát tett

Dráma és könnyek, Roger Federer újra csodát tett

Újra vi­lág­első lesz a 36 éves klasszis.

A svájci sztár 36 éve­sen újra vi­lág­első lesz, ennyi idő­sen erre még senki nem volt képes. Rög­tön egy másik re­kor­dot is be­ír­tak a neve mellé.

Ilyen még nem történt Dárdai Pállal

Ilyen még nem történt Dárdaival, cserbenhagyták a játékosai

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki.

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki. Újra fi­gyel­mez­tet­nie kel­lett a csa­pa­tát.

Teljesült a férfiak álma, kificcentek a sportolólány eszményi mellei

Teljesült a férfiak álma, kificcentek a sportolólány eszményi mellei

Holly-Daze adott­sá­gai hi­he­tet­le­nek, és nem csak a ször­fö­zés­hez...

Rég vár­tuk már! Holly-Daze hi­he­tet­len adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik, és nem csak a ször­fö­zés­hez...

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott.

A Bar­ce­lona sztár­fo­cis­tája ha­tal­mas ter­metű ku­tyu­sá­ról osz­tott meg ké­pe­ket. Már bán­hatja a dol­got.

Erre ki számított? Igazi hírességet igazolt az Újpest

Erre ki számított? Igazi hírességet igazolt az Újpest

Újra ked­venc csa­pa­tá­ban játsz­hat.

Újra ked­venc csa­pa­tá­ban játsz­hat a pla­ti­na­le­me­zes rap­per, ko­rábbi fo­cista. Az Új­pest fut­sal­csa­pata a má­sod­osz­tá­lyú baj­nok­ság­ban sze­re­pel.

Ezekben a hímtagokban gyönyörködhetnek a téli olimpia résztvevői

Ezekben a hímtagokban gyönyörködhetnek a téli olimpia résztvevői

Aki egy­szer látja, az soha nem fe­lejti el.

Aki egy­szer látja, az soha nem fe­lejti el. Sokan lá­to­gat­nak el a fur­csa ki­ál­lí­tásra a téli olim­pia kö­ze­lé­ben.

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

A ko­rábbi úszó­ka­pi­tány be­szélt az ame­ri­kai edző sor­sá­ról. A Duna Aré­nát ked­vez­mé­nye­sen bér­lik.

A ko­rábbi úszó­ka­pi­tány be­szélt az ame­ri­kai edző sor­sá­ról. A Duna Aré­nát ked­vez­mé­nye­sen bér­lik.

Ez nagyot szólhat, 120 milliós üzletre készül a Real Madrid

Ez nagyot szólhat, 120 milliós üzletre készül a Real Madrid

Nagy név­vel erő­sít­het a Real Mad­rid.

Könnyen lehet, hogy a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság után igazi nagy név­vel erő­sít a Real Mad­rid.

Újabb fiú! Megszületett Rooney negyedik gyermeke

Újabb fiú! Megszületett Rooney negyedik gyermeke

Immár négy fia van.

Immár négy fia van az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott leg­gól­erő­sebb já­té­ko­sá­nak.

Végre remek hírek, Törőcsik sokkal jobban van

Végre remek hírek, Törőcsik sokkal jobban van

Az utóbbi idő­ben rend­kí­vül kevés jó hír ér­ke­zett a le­gen­dás lab­da­rúgó ál­la­po­tá­ról.

Az utóbbi idő­ben rend­kí­vül kevés jó hír ér­ke­zett a le­gen­dás lab­da­rúgó ál­la­po­tá­ról.

Lesd meg, pucér fotón a magyar válogatott focista és kedvese

Lesd meg, pucér fotón a magyar válogatott focista és kedvese

Me­rész kép ké­szült a bol­dog fi­a­tal pár­ról a für­dő­kád­ban. Ren­de­sen össze­ga­ba­lyod­tak.

Me­rész kép ké­szült a bol­dog fi­a­tal pár­ról a für­dő­kád­ban. Ren­de­sen össze­ga­ba­lyod­tak a sze­rel­me­sek.

Hosszú és Tusup ekkora összegen osztozkodhat válás esetén

Hosszú és Tusup ekkora összegen osztozkodhat válás esetén

Ha­tal­mas va­gyont hal­moz­tak fel. Peren kívül is meg­egyez­het­nek, ha nem kö­töt­tek há­zas­sági szer­ző­dést.

Kibuggyan a melle, miniben terpeszt a világ legdögösebb sakkozónője

Kibuggyan a melle, miniben terpeszt a világ legdögösebb sakkozónője

Char­lie Riina meg­al­kotta min­den idők leg­dö­gö­sebb sakk­fo­tó­ját. Látni kell, nincs mit hoz­zá­fűzni.

Cristiano Ronaldo földöntúli segítséget kapott? Ilyet még nem láttál

Cristiano Ronaldo földöntúli segítséget kapott? Ilyet még nem láttál

A Real Mad­rid 3-1-re győzte le a Paris Saint-Ger­ma­int a BL-nyol­cad­döntő első mér­kő­zé­sén.

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Com­b­izom­sza­ka­dás hát­rál­tatja.

Com­b­izom­sza­ka­dás miatt nem uta­zik Fran­cia­or­szágba a ma­gyar te­nisz­csil­lag. Ígéri, ez sem töri meg.

Ez igen, nagyszerű bravúrt ért el a magyar fociválogatott

Ez igen, nagyszerű bravúrt ért el a magyar fociválogatott

Újra be­ke­rült az első öt­venbe a vi­lág­rang­lis­tán a nem­zeti csa­pat. Több vb-részt­ve­vőt is meg­előz­nek a mi­e­ink.

Újra be­ke­rült az első öt­venbe a vi­lág­rang­lis­tán a nem­zeti csa­pat. Több vb-részt­ve­vőt is meg­elő­zünk.

Fordulat Hosszú Katinka ügyében, cáfolják a pletykát

Fordulat Hosszú Katinka ügyében, máris cáfolják a pletykát

Rö­vidre zár­ták a ta­lál­ga­tást.

Egy le­he­tő­sé­get va­ló­szí­nű­leg már ki­húz­ha­tunk a lis­tá­ról. Rö­vidre zár­ták a ta­lál­ga­tást.

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Megszólalt Dzsudzsák menedzsere, szokatlan helyzetbe kerültek

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak nyá­ron lejár a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál. Ha­ma­ro­san dön­tést hoz­nak a ma­gyar lab­da­rúgó jö­vő­jé­ről.

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént a Svéd­or­szág-Nor­vé­gia férfi jég­ko­rong meccsen a pjong­csangi téli olim­pián.

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént a Svéd­or­szág-Nor­vé­gia férfi jég­ko­rong meccsen a pjong­csangi téli olim­pián.

Titkok a szobából, így még nem láttuk Ronaldót

Titkok a szobából, így még nem láttuk Ronaldót

Be­pil­lan­tást en­ge­dett a nap­pa­li­jába.

A Real Mad­rid vi­lág­klasszis lab­da­rú­gója be­pil­lan­tást en­ge­dett a nap­pa­li­jába. Rit­kán lát­hat­juk ilyen hely­zet­ben.

Kibuggyanó keblek, a szoláriumban lesték meg a meztelen sportolónőt

Kibuggyanó keblek, a szoláriumban lesték meg a meztelen sportolónőt

Alig bír ha­tal­mas mel­le­i­vel a szőke bom­bázó. Ko­ráb­ban hat évig ko­sár­lab­dá­zott.

Itt a magyarázat: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka a férjének

Itt a magyarázat: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka a férjének

Úszónk túl van a ne­he­zén? Ez lehet az oka az utóbbi hetek tör­té­né­se­i­nek.

Úszó­sztá­runk túl van a ne­he­zén? Ez lehet az oka az utóbbi hetek tör­té­né­se­i­nek.

Túltolták a szexet az olimpikon jégtáncosok

Túltolták a szexet az olimpikon jégtáncosok

Túl­sá­go­san is pro­vo­ka­tív volt a baj­noki címet hozó elő­adá­suk. A ka­na­dai páros ru­gal­ma­san állt a kér­dés­hez, ki­vet­ték a pro­duk­ci­ó­ból a ki­fo­gá­solt ele­met és ez bi­zony ara­nyat ért.

Túl­sá­go­san is pro­vo­ka­tív volt a baj­noki címet hozó elő­adá­suk. A ka­na­dai páros ru­gal­ma­san állt a kér­dés­hez, és ez ara­nyat ért.

Nem jutunk szóhoz, levetkőzött a két legszexibb sportolónő

Nem jutunk szóhoz, levetkőzött a két legszexibb sportolónő

Őrü­le­tes fotók ké­szül­tek róluk.

Őrü­le­tes fotók ké­szül­tek a te­nisz- és a golf­vi­lág két leg­dö­gö­sebb höl­gyé­ről. A lát­vány be­in­dítja a pasik fan­tá­zi­á­ját, alig jut­nak szó­hoz.

Tündéri fotó, először mutatta meg kisbabáját az olimpiák királya

Tündéri fotó, először mutatta meg kisbabáját az olimpiák királya

Mi­chael Phelps büsz­kébb lehet a kis jö­ve­vényre, mint az arany­ér­me­ire. Pedig 23 me­dál­lal büsz­kél­ked­het a két­gyer­me­kes apa.

Emberéletet követelt a sztársportoló autóbalesete

Emberéletet követelt a sztársportoló autóbalesete

Négy autó üt­kö­zött a reg­geli órák­ban. Az egyik kocsi so­főrje nem élte túl a ka­ram­bolt.

Négy autó üt­kö­zött a reg­geli órák­ban Los An­ge­les­ben. A bal­eset nem csak a spor­to­lót, de egy is­mert hol­ly­woodi szí­nészt is érin­tette. Az egyik kocsi so­főrje nem élte túl a ka­ram­bolt, míg egy másik ál­do­za­tot azon­nal kór­házba szál­lí­tot­tak, mert ál­la­pota mi­előbbi or­vosi el­lá­tást igé­nyelt.

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Most jelentették be, hogy máshol kell fociznia a Fradinak

Rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben fo­gad­ják Tho­mas Doll együt­te­sét.

Ez bi­zony ki­fe­je­zet­ten rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben kény­te­le­nek fo­gadni Tho­mas Doll együt­te­sét. Az ok meg­lepő, s nem csak sport­kö­rök­ben lehet ko­moly bot­rány be­lőle. Re­mél­he­tő­leg a fiúk já­té­kára nem hat majd ne­ga­tí­van a vál­to­zás.

Hosszú Katinka így tölti az idei Valentin-napot

Hosszú Katinka így tölti az idei Valentin-napot

Férje nél­kül is jól meg­van.

Férje nél­kül is jól meg­van az Iron Lady. Olasz­or­szágba uta­zott ked­den. Fan­tasz­ti­kus he­lyen szállt meg, erről osz­tott meg ké­pe­ket.

Dráma a jégen, a döntőben bukott el Liu Shaolin Sándor szerelme

Dráma a jégen, a döntőben bukott el Liu Shaolin szerelme

Elise Ch­ris­tie arany­esé­lyes volt a szá­má­ban, de zo­kogva tá­vo­zott. Ma­gyar ked­vese is alig tudta meg­vi­gasz­talni a skót spor­to­ló­nőt.

Kokainhegyeket csempészett a sztár, hihetetlen, hogyan bukott le

Kokainhegyeket csempészett a sztár, hihetetlen, hogyan bukott le

Száz­mil­liós ká­bí­tó­szer­fo­gás Ame­ri­ká­ban. Na­gyon rosszul áll az idő­köz­ben vissza­vo­nult spor­toló szé­nája.

Durcás kisfiúként hisztizett Noszály Sándor, ezt látni kell

Durcás kisfiúként hisztizett Noszály Sándor, ezt látni kell

Nem pa­lás­tolta elé­ge­det­len­sé­gét.

A ko­rábbi ma­gyar te­nisz­csil­lag nem pa­lás­tolta elé­ge­det­len­sé­gét. El­vesz­tette a mér­kő­zést. Nem volt elé­ge­dett a bí­ró­val a 45 éves spor­toló.

Hosszú Katinka sztártrénerre cserélheti a férjét

Hosszú Katinka sztártrénerre cserélheti a férjét

Könnyen lehet, hogy Hosszú Ka­tinka ha­ma­ro­san be­je­lenti, ki lesz az új edzője.

Iz­gal­mas vál­to­zás a lát­ha­tá­ron. Könnyen lehet, hogy Hosszú Ka­tinka ha­ma­ro­san be­je­lenti, ki lesz az új edzője.

Ekkora pocakot eresztett a magyar szívtipró

Ekkora pocakot eresztett a magyar szívtipró

Nosz­ály kép­te­len le­állni a te­nis­szel.

Nosz­ály Sán­dor kép­te­len le­állni a te­ni­sze­zés­sel. A sportág ko­rábbi ma­gyar csil­laga gon­dolt egy me­ré­szet, s el­in­dult az or­szá­gos baj­nok­sá­gon.

Fürdőzés közben kukkantottak be a pucér modellhez

Fürdőzés közben kukkantottak be a pucér modellhez

Nem jött za­varba Sum­mer Lynn Hart.

Nem jött za­varba Sum­mer Lynn Hart, akit álom­pop­si­val ál­dott meg a sors. Régen a ko­sár­lab­dáért ra­jon­gott a szép­ség, ám végül a ka­me­rát vá­lasz­totta.

Hoppá, újra Neymar helyzete a téma a PSG-nél

Hoppá, újra Neymar helyzete a téma a PSG-nél

Az egyik csa­pat­társa ko­tyogta ki, hogy fo­lya­ma­to­san ki­vé­te­lez­nek a bra­zil csil­lag­gal. Ez nem csak rá igaz.

Az egyik csa­pat­társa ko­tyogta ki, hogy fo­lya­ma­to­san ki­vé­te­lez­nek a bra­zil csil­lag­gal. Ez rajta kívül még egy já­té­kosra igaz.

Döbbenet, az életéért küzdött a magyar síző a téli olimpián

Döbbenet, az életéért küzdött a magyar síző a téli olimpián

Ké­kesi Már­ton sze­rint csoda, hogy egy­ál­ta­lán pá­lyán tu­dott ma­radni. Sam­sal Da­li­bor is pa­nasz­ko­dott a je­ge­se­désre.

Ké­kesi Már­ton sze­rint csoda, hogy egy­ál­ta­lán pá­lyán tu­dott ma­radni. Da­li­bor is pa­nasz­ko­dott.

Folytatódik a csúcsfoci, végre valódi izgalmak a BL-ben

Folytatódik a csúcsfoci, végre valódi izgalmak a BL-ben

Ked­den foly­ta­tó­dik a Baj­no­kok Li­gája.

Ked­den kez­dő­dik a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája leg­iz­gal­ma­sabb sza­ka­sza, egye­nes ki­esé­ses rend­szer­ben foly­tat­ják.

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

A vi­lág­baj­nok­sá­got el­bukta, ettől még nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar fo­ci­bí­rót. Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár.

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár, aki a na­pok­ban osz­totta meg a ször­nyű tit­kot a csa­lád­já­val.

Magyar siker a téli olimpián, él az éremesély

Magyar siker a téli olimpián, él az éremesély

Liu Sha­o­lin Sán­dor és test­vére, Sha­o­ang is ér­de­kelt volt a pjong­csangi téli olim­pia keddi nap­ján.

Liu Sha­o­lin Sán­dor és test­vére, Sha­o­ang is ér­de­kelt volt a pjong­csangi téli olim­pia keddi nap­ján.

Doll elégedett, Böde felkötheti a gatyáját

Doll elégedett, Böde felkötheti a gatyáját

A Fe­renc­vá­ros mes­tere, Tho­mas Doll a csa­pat új csa­tá­rát di­csérte.

A Fe­renc­vá­ros mes­tere, Tho­mas Doll a csa­pat új csa­tá­rát di­csérte. Böde Dá­niel ko­moly ri­vá­list ka­pott.

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Eldőlt Schumacher sorsa, itt versenyez a legenda fia

Eldőlt Schumacher sorsa, itt versenyez a legenda fia

Az él­me­zőny­ben, a leg­jobb ver­seny­zők­kel akar csa­tázni Mick Schu­m­a­cher.

Az él­me­zőny­ben, a leg­jobb ver­seny­zők­kel akar csa­tázni Mick Schu­m­a­cher. Ka­te­gó­riát nem vált a 18 éves ver­senyző.

Gyomros Katinkának: elbukhatja az úszóakadémiát?

Gyomros Hosszú Katinkának: elbukhatja az úszóakadémiát?

A há­zas­sági vál­sága miatt lehet, hogy végül nem az Iron Lady kapja a Csil­le­bércre ter­ve­zett lé­te­sít­ményt.

A há­zas­sági vál­sága miatt lehet, hogy végül nem az Iron Lady kapja a Csil­le­bércre ter­ve­zett lé­te­sít­ményt. Dar­nyi Tamás lehet az ügy nyer­tese.

Rányitottak, meztelenül zuhanyozik a csodás mellű műsorvezetőnő

Rányitottak, meztelenül zuhanyozik a csodás mellű műsorvezetőnő

Va­­len­­tina Vig­­nali 2014 óta a Sport­ita­lia ko­sár­labda ma­ga­zint ve­zeti.

Va­­len­­tina Vig­­nali 2014 óta a Sport­ita­lia ko­sár­labda ma­ga­zin­já­nak mű­sor­ve­ze­tője.

Kemény szavak, nem mindenki örül a sztáredző üzenetének

Kemény szavak, nem mindenki örül a veszprémi sztáredző üzenetének

Vran­jes tü­relme eddig tar­tott.

Lju­bo­mir Vran­jes tü­relme eddig tar­tott, mos­tan­tól más csa­pa­tot akar a pá­lyán látni. A gyor­sabb já­té­ko­sok előnyt él­vez­nek nála.

Elcsattant a csók, így készül olimpikonunk

Elcsattant a csók, szerelmes hangulatban készül olimpikonunk

Nagy Kon­rád hét­fői edzé­sen egy gyors puszi is be­le­fért a prog­ramba.

Nagy Kon­rád hét­fői edzé­sen egy gyors puszi is be­le­fért a prog­ramba. A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zóért ked­den szur­kol­ha­tunk.

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Új helyzet, ez vár Dzsudzsák Balázsra a nyáron

Erre még nem volt példa.

Olyan hely­zetbe ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, amire még nem volt példa kül­földi kar­ri­erje során.

Sztriptíz a téli olimpián, bajban a szexi jégtáncos lány

Sztriptíz a téli olimpián, bajban a szexi jégtáncos lány

Fotón és vi­deón a kínos eset.

Fotón és vi­deón a kínos eset. A hazai kö­zön­ség előtt ver­senyző újonc olim­pi­kon még a mez­te­len­ség ve­szé­lyét is vál­lalta a pon­to­kért.

Ezt hogy? Félelmetes dolgot csinált az olimpia legnagyobb sztárja

Ezt hogy? Félelmetes dolgot csinált az olimpia legnagyobb sztárja

Nem min­den­napi mu­tat­ványt haj­tott végre.

Nem min­den­napi mu­tat­ványt haj­tott végre. Nála kevés vic­ce­sebb spor­toló van.

Váratlan fordulat, még nem térhet haza Mészöly Kálmán

Váratlan fordulat, még nem térhet haza Mészöly Kálmán

A hét­vé­gén nem en­ged­ték haza.

A hét­vé­gén nem en­ged­ték haza kór­ház­ból. Sok­kal job­ban van már a "Szőke Szikla". Kál­mán bácsi hu­mor­ér­zéke sem­mit nem vál­to­zott.

Eszelős, amit az észak-koreai lányok az olimpián művelnek

Eszelős, amit az észak-koreai lányok az olimpián művelnek

A párt­tit­kár fa­arc­cal ül, bi­zarr...

Lát­ha­tóan meg­vet­tek egy egész szek­tor­nyi he­lyet, hogy iga­zán lát­vá­nyos le­gyen a hatás. A párt­tit­kár fa­arc­cal ül, ettől még bi­zar­rabb az egész!

Shane Tusup eltűnt Katinka életéből, itt töltötte a hétvégét

Shane Tusup eltűnt Katinka életéből, itt töltötte a hétvégét

Sokan re­mény­ked­tek abban, hogy Kecs­ke­mé­ten újra együtt lesz az sztár­pár.

Sokan re­mény­ked­tek abban, hogy Kecs­ke­mé­ten újra együtt lesz az sztár­pár.

Meglesték a zuhanyzóban a vadítóan pózoló fitneszmodellt

Meglesték a zuhanyzóban a vadítóan pózoló fitneszmodellt

Katya Elise Henry tudja, ho­gyan irá­nyítsa ma­gára a fi­gyel­met.

Katya Elise Henry tudja, ho­gyan irá­nyítsa ma­gára a fi­gyel­met. Leg­utóbbi fel­hí­vása sok férfit ér­de­kel­het.

Hatalmas élmény, Ronaldo kisfia erre örökre emlékezni fog

Hatalmas élmény, Ronaldo kisfia erre örökre emlékezni fog

Életre szóló él­ménnyel gaz­da­go­dott.

Cris­ti­ano Ro­naldo kisfia életre szóló él­ménnyel gaz­da­go­dott szom­bat este Mad­rid­ban.

Leleplező fotó, ringó női popsihoz dörgölte magát Usain Bolt

Leleplező fotó, ringó női popsihoz dörgölte magát Usain Bolt

Nem akarta vissza­fogni magát.

Nem akarta vissza­fogni magát a világ leg­gyor­sabb em­bere. Még a szín­padra is fel­ug­rott, hogy be­mu­tassa tánc­tu­dá­sát.

Börtönbe kerülhet Schumacher jó barátja

Börtönbe kerülhet Schumacher jó barátja

Fla­vio Bria­tore újabb bot­rányba ke­ve­re­dett. Az ügy­vé­dei talán meg tud­ják men­teni az olasz mil­li­ár­dost, aki 1,1 mil­li­árd fo­rint­nyi adót nem fi­ze­tett be.

Fla­vio Bria­tore újabb bot­rányba ke­ve­re­dett. Az ügy­vé­dei talán meg tud­ják men­teni az olasz mil­li­ár­dost, aki 1,1 mil­li­árd fo­rint­nyi adót nem fi­ze­tett be.

Szünetet tart Fucsovics Marci, legyőzte a fáradtság

Szünetet tart Fucsovics Marci, legyőzte a fáradtság

Nem si­ke­rült be­jut­nia a bu­da­pesti te­nisz­torna dön­tő­jébe, a teste ennyit bírt. A láb­sé­rü­lése nem múlt el vég­leg.

Nem si­ke­rült be­jut­nia a bu­da­pesti te­nisz­torna dön­tő­jébe, a teste ennyit bírt. Sze­ren­csére a láb­sé­rü­lése nem tűnik ko­moly­nak.

Ibra, Buffon, Fabregas: évtizedek óta várnak a BL-sikerre

Ibra, Buffon, Fabregas: évtizedek óta várnak a BL-sikerre

Elő­ször nyer­het­nek BL-tró­feát.

Feb­ruár 13-án meg­kez­dőd­nek a BL-nyol­cad­dön­tői. A három klasszis még nem nyerte meg a tró­feát.

Ezt látni kell, Szalai Ádám félmeztelenül villantott

Ezt látni kell, Szalai Ádám félmeztelenül villantott

Két gólt ün­ne­pelt.

A Hoffen­heim ma­gyar lab­da­rú­gója két gólt rú­gott a Bun­des­liga szom­bati já­ték­nap­ján.

Vészjelzés okozott pánikot, bombától rettegtek a téli olimpián

Vészjelzés okozott pánikot, bombától rettegtek a téli olimpián

Üze­ne­tet kap­tak a téli olim­pia spor­to­lói és új­ság­írói.

Üze­ne­tet kap­tak a téli olim­pia spor­to­lói és új­ság­írói, jó­kora ká­oszt oko­zott a pár sza­vas mon­dat.