SPORT

Búcsúzzunk el együtt a 17. FINA Masters Világbajnokságtól!

Búcsúzzunk el együtt a 17. FINA Masters Világbajnokságtól!

Ha­ma­ro­san véget ér a min­den idők leg­jobb vizes vi­lág­baj­nok­sá­gát kö­vető 17. FINA Mas­ters Vi­lág­baj­nok­ság is.

Ha­ma­ro­san véget ér a min­den idők leg­jobb vizes vi­lág­baj­nok­sá­gát kö­vető 17. FINA Mas­ters Vi­lág­baj­nok­ság is.

Rossz hírt kapott a Videoton, ez nagyon nem hiányzott

Rossz hírt kapott a Videoton, ez nagyon nem hiányzott

Nem így ter­vez­ték a sta­di­on­épí­tést. Nem tér­het haza a csa­pat, utaz­hat­nak a szur­ko­lók.

Darko Lazovics a Lazióhoz tart

Átigazolás: Darko Lazovics a Lazióhoz tart

Szí­vük­höz kap­nak a Vidi-szur­ko­lói, de nincs okuk ag­gódni.

Szí­vük­höz kap­nak a Vi­deo­ton szur­ko­lói, de nincs okuk ag­gódni.

Minden eddiginél nagyobb csapás jön? Messi távozhat a Barcából

Minden eddiginél nagyobb csapás jön? Messi távozhat a Barcából

Nem elég Ney­mar le­fal­co­lása, Su­árez sé­rü­lése és a Real el­leni le­sze­rep­lés?

Nem elég Ney­mar le­fal­co­lása, Su­árez sé­rü­lése és a Real el­leni égés? Jö­vőre in­gyen vi­he­tik a sztárt.

Ennél jobb előjel nem kell a Vidinek az El-visszavágó előtt

Ennél jobb előjel nem kell a Vidinek az El-visszavágó előtt

Egy­szer már be­jött ez az ered­mény.

Egy­szer már be­jött az Eu­rópa-liga playoff kö­ré­ben a gól nél­küli dön­tet­len. Öt éve egy török együt­tes ellen ju­tott to­vább ha­sonló kö­rül­mé­nyek után a Vidi.

Gólyahír: újra apa lesz a sztárfocista, jön a negyedik gyerek

Gólyahír: újra apa lesz a sztárfocista, jön a negyedik gyerek

Úton a ne­gye­dik Ro­o­ney-bébi.

Úton a ne­gye­dik Ro­o­ney-bébi. A pár 2008-ban há­za­so­dott össze, már a ne­gye­dik gyer­me­kü­ket vár­ják. Wayne Ro­o­ney a nyá­ron vál­tott csa­pa­tot.

Most kaptuk a hírt, apa lett a válogatott focista

Most kaptuk a hírt, apa lett a válogatott focista

Nagy az öröm a Greut­her Fürth csa­pa­tá­nál. Pin­tér Ádám­nak kis­lá­nya szü­le­tett egy bu­da­pesti ma­gán­kli­ni­kán.

Nagy az öröm a Greut­her Fürth csa­pa­tá­nál. Pin­tér Ádám­nak kis­lá­nya szü­le­tett egy bu­da­pesti ma­gán­kli­ni­kán.

Félelem a focistadionban, törtek-zúztak a vandálok

Félelem a focistadionban, törtek-zúztak a vandálok

Félbe is kel­lett sza­kí­tani az Ever­ton meccsét, mert a hor­vát hu­li­gá­nok szé­kek­kel do­bál­ták az el­len­fél szur­ko­lóit.

Félbe is kel­lett sza­kí­tani az Ever­ton meccsét, a hor­vát hu­li­gá­nok szé­kek­kel do­bál­ták az el­len­fél szur­ko­lóit.

Kucsera Gábor erre várt, végre ünnepelhet

Kucsera Gábor erre várt, végre ünnepelhet

A vi­lág­baj­nok ka­ja­kos, Ku­csera Gábor so­káig várt erre a pil­la­natra.

A két­sze­res vi­lág­baj­nok ka­ja­kos, Ku­csera Gábor so­káig várt erre a pil­la­natra.

Megbuktatják a játékosok? Válaszolt a Fradi edzője

Megbuktatják a játékosok? Válaszolt a Fradi edzője

Tho­mas Doll re­a­gált a vá­dakra...

Tho­mas Doll re­a­gált a vá­dakra, mi­sze­rint já­té­ko­sai el­lene fut­bal­loz­ná­nak.

Csúnyán beégett a Barca új sztárja

Csúnyán beégett a Barca új sztárja

Alig­ha­nem ennél na­gyobb fel­haj­tásra szá­mí­tott az FC Bar­ce­lona új szer­ze­mé­nye, Pa­u­linho, akire ke­ve­sen vol­tak kí­ván­csiak.

Alig­ha­nem ennél na­gyobb fel­haj­tásra szá­mí­tott az FC Bar­ce­lona új szer­ze­mé­nye, Pa­u­linho, akire ke­ve­sen vol­tak kí­ván­csiak.

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után. Páran vég­leg le­mond­hat­nak a nem­zeti csa­pat­ról?

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után. Páran vég­leg le­mond­hat­nak a nem­zeti csa­pat­ról?

Less be Ronaldo exének hálójába, oltári melleket villantott

Less be Ronaldo exének hálójába, oltári melleket villantott

Min­den ru­há­ját le­dobta a mo­dell. Da­ni­ella nec­ces ké­pek­kel szórja tele az in­ter­ne­tet.

Min­den ru­há­ját le­dobta a mo­dell. Da­ni­ella nec­ces ké­pek­kel szórja tele az in­ter­ne­tet.

Tömeges sérülés, aggasztó a Videoton helyzete

Tömeges sérülés, aggasztó a Videoton helyzete

Gól­nél­küli dön­tet­len­nel meg­ma­radt az esély az Eu­rópa-liga fő­táb­lá­jára. Csak ma­rad­jon egész­sé­ges já­té­kos Fe­hér­vá­ron.

Hosszú Katinka kitálalt: bevallotta, miért kapott ki

Hosszú Katinka kitálalt: bevallotta, miért kapott ki

Re­a­gált az őt ért tá­ma­dá­sokra is.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­sztá­runk re­a­gált az őt és Shane Tu­su­pot ért tá­ma­dá­sokra is. Katka leg­szí­ve­seb­ben robot lenne, de...

Durva balesetet szenvedett a világbajnok sportoló, nagy a baj

Durva balesetet szenvedett a világbajnok sportoló, nagy a baj

Men­tő­he­li­kop­ter vitte kór­házba a sportág leg­jobb­ját. Lőt­tek a sze­zon­rajt­nak, a leg­rosszabb­kor ütött be a krach.

Bunkók csatája, Messi Ramosszal balhézott

Bunkók csatája, Messi Ramosszal balhézott

Ez­út­tal sem ma­radt el a bot­rány a Real Mad­rid-Bar­ce­lona meccsen.

Ez­út­tal sem ma­radt el a bot­rány a Real Mad­rid-Bar­ce­lona meccsen. Ser­gio Ramos és Li­onel Messi je­le­nete emel­ke­dett ki a spa­nyol Szu­per­kupa-mér­kő­zé­sen.

1000 forintért venne sztárcsatárt a Honvéd

1000 forintért venne sztárcsatárt a Honvéd

A Hon­véd fan­tasz­ti­kus köz­le­ményt adott ki a tá­madó ügyé­ben. Az együt­tes ka­pusa pedig még erre is rá­kont­rá­zott.

A Hon­véd fan­tasz­ti­kus köz­le­ményt adott ki a tá­madó ügyé­ben. Az együt­tes ka­pusa pedig még erre is rá­kont­rá­zott.

Elkeserítő hírt kapott az újpesti labdarúgócsapat

Elkeserítő hírt kapott az újpesti labdarúgócsapat

Dup­lán bün­teti a klu­bot az MLSZ.

Dup­lán bün­teti a klu­bot a ma­gyar szö­vet­ség, erről csü­tör­tö­kön kap­tak le­ve­let. Szep­tem­ber vé­géig üres le­lá­tók előtt kell fo­ciz­niuk hazai pá­lyán.

Meglepő döntés, visszavonul a világbajnok focista

Meglepő döntés, visszavonul a világbajnok focista

35 éve­sen hagyja abba a lab­da­rú­gást.

A sztár­ka­pus 35 éve­sen hagyja abba a lab­da­rú­gást. A Bar­ce­lona szí­ne­i­ben 21 tró­feát nyert meg pá­lya­fu­tása során. Leg­utóbb Ang­li­á­ban lé­gi­ós­ko­dott.

Magyar focistát ünnepelnek a skótok

Jujj de kínos, magyar focistát ünnepelnek a skótok

Kle­in­heis­ler László pa­rá­dés gól­passzt adott a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. A gond csak az, hogy nem a saját csa­pat­tár­sá­nak.

Kle­in­heis­ler László pa­rá­dés gól­passzt adott a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. A gond csak az, hogy nem a saját csa­pat­tár­sá­nak.

Cserbenhagyás, tízmilliókat bukhat a magyar válogatott sportoló

Tízmilliókat bukhat a magyar válogatott sportoló

DeAndre Kane eddig fittyet hány szer­ző­dé­sére.

DeAndre Kane eddig fittyet hány szer­ző­dé­sére. Pedig az Eb-re ké­szülő vá­lo­ga­tott­nak nagy szük­sége lenne a ho­no­sí­tott já­té­kosra.

Hihetetlenül formás melleivel pózol a dögös szurkolólány

Hihetetlenül formás melleivel pózol a dögös szurkolólány

Nem tud vá­lasz­tani ked­ven­cei kö­zött.

Nem tud vá­lasz­tani ked­venc csa­pa­tai kö­zött. Az NBA-ben sze­replő Chi­cago Bulls és a Miami Heat ko­sa­ra­sa­i­ért ra­jong az eg­zo­ti­kus szép­ség.

Alaposan meglepték a Fradi légiósát, erre nem számított

Alaposan meglepték a Fradi légiósát, erre nem számított

Az uru­gua­yi­nak tet­szik az NB I

Az uru­guayi já­té­kos­nak na­gyon tet­szik az NB I szín­vo­nala. Bárki meg­ver­het bár­kit a kö­zép­pá­lyás sze­rint. Ha­zá­já­ban ezt nem lehet el­mon­dani a csa­pa­tok­ról.

Hosszú Katinka remeg, tényleg nyakig benne van

Hosszú Katinka remeg, tényleg nyakig benne van

Leg­fris­sebb fo­tója alap­ján úgy vél­jük, há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk aligha érezte jól magát.

Leg­fris­sebb fo­tója alap­ján úgy vél­jük, há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk aligha érezte jól magát.

Kevesen örülnek, Sarapova kegyelmet kapott

Kevesen örülnek, Sarapova kegyelmet kapott

Ma­rija Sa­rap­ova a Ro­land Gar­ro­son és Wimb­le­don­ban nem játsz­ha­tott, a US Ope­nen azon­ban pá­lyára lép­het.

Ma­rija Sa­rap­ova a Ro­land Gar­ro­son és Wimb­le­don­ban nem játsz­ha­tott, a US Ope­nen azon­ban pá­lyára lép­het.

Világbajnok sztárt igazolt a Manchester United

Világbajnok sztárt igazolt a Manchester United

A Bar­ce­lona ellen mu­tat­koz­hat be.

A Bar­ce­lona ellen mu­tat­hatja meg magát Usain Bolt, ha fel­épül a sé­rü­lé­sé­ből. Több csa­pat is hívta már a ja­ma­i­cai klasszist.

Gulácsi újra Angliában? Reagált a kapus a bombahírre

Gulácsi újra Angliában? Reagált a kapus a bombahírre

Vá­lo­ga­tot­tunk az asz­talra csap.

Vá­lo­ga­tot­tunk az asz­talra csap. Nem csak a szer­ző­dé­sé­ből hát­ra­lévő idő nem stim­mel, a Be­ní­tez-hívás hírét is helyre teszi.

Üzent a gólkirály legenda, ezt várja a Videotontól

Üzent a gólkirály legenda, ezt várja a Videotontól

A Vi­deo­ton egy­kori csa­tára, Szabó Jó­zsef tu­laj­don­kép­pen egy­maga el­in­tézte a Par­ti­zan Be­o­gra­dot 1984 őszén.

A Vi­deo­ton egy­kori csa­tára, Szabó Jó­zsef tu­laj­don­kép­pen egy­maga el­in­tézte a Par­ti­zan Be­o­gra­dot 1984 őszén. Az utó­dok csü­tör­tö­kön az Eu­rópa-li­gá­ban ta­lál­koz­nak.

Őrület, el akarják venni Gyurta Dani állampolgárságát

Őrület, el akarják venni Gyurta Dani állampolgárságát

A vi­lág­baj­nok­sá­gon rosszul sze­replő ma­gyar úszó ellen akar­ják fel­bő­szí­teni az em­be­re­ket, for­dítva sült el a dolog. Ha­ma­ro­san meg is szűn­het az oldal.

A vi­lág­baj­nok­sá­gon rosszul sze­replő ma­gyar úszó ellen akar­ják fel­bő­szí­teni az em­be­re­ket, for­dítva sült el a dolog. Ha­ma­ro­san meg is szűn­het az oldal.

Őszinte vallomás, Babos Timi reagált a kudarcokra

Őszinte vallomás, Babos Timi reagált a kudarcokra

Babos Tímea to­vábbra is for­mán kívül tel­je­sít. A leg­ran­go­sab­ban jegy­zett női te­ni­sze­zünk po­csék évet fut.

Babos Tímea to­vábbra is for­mán kívül tel­je­sít. A leg­ran­go­sab­ban jegy­zett női te­ni­sze­zünk po­csék évet fut.

Örömhír érkezett, babát vár a magyar sport sztárpárja

Örömhír érkezett, babát vár a magyar sport sztárpárja

Kí­mélő mód­ban foly­ta­tó­dik a munka.

Kí­mélő üzem­mód­ban tré­nin­ge­zik to­vább a vi­lág­baj­nok spor­to­lónő a büszke edző-férj irá­nyí­tá­sá­val. Egy vébé ki­ma­rad, cél a kö­vet­kező olim­pia.

A hadifogság sem törte meg a masters-vb 97 éves magyar hősét

A hadifogság sem törte meg a masters-vb 97 éves magyar hősét

Arany­érem­mel kezdte a ma­s­ters-vi­lág­baj­nok­sá­got Bánki Hor­váth Béla.

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a focielnök

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a fociklub elnöke

A csa­pat még nye­ret­len az NB I-ben.

Görög mil­li­ár­dos ve­heti át Szima Gábor he­lyét, akit a hírek sze­rint már az ön­kor­mány­zat sem akar látni.

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Fű és csomó más szer: brutális, mivel nyomta tele magát a világsztár

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát.

Nem csoda, hogy ki­ütötte magát. Or­vosi kan­na­bisz mel­lett négy fáj­da­lom­csil­la­pító és al­tató is volt a szer­ve­ze­té­ben.

Ledobta a bugyit, meztelenül napozik a nagy mellű modell

Ledobta a bugyit, meztelenül napozik a nagy mellű modell

Irina Kern nem jön za­varba, tel­je­sen mez­te­le­nül he­ve­ré­szik - ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére.

Irina Kern nem jön za­varba, tel­je­sen mez­te­le­nül he­ve­ré­szik - ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére.

Nincs több titok, a Ferencváros leleplezte új szerzeményét

Nincs több titok, a Ferencváros leleplezte új szerzeményét

Lu­xus­ban utaz­hat­nak a fo­cis­ták.

Most már lu­xus­kö­rül­mé­nyek kö­zött utaz­hat­nak a klub fo­cis­tái. Az új busz kül­se­jét a Fradi grafi­ku­sai ter­vez­ték.

Balhé az NB I-ben, kőkeményen beleszállt a klubvezető az edzőbe

Balhé az NB I-ben, kőkeményen beleszállt a klubvezető az edzőbe

Nincs bo­csá­nat a si­ker­tré­ner­nek. Az újonc­csa­pat ve­zére sú­lyos vád­dal állt elő.

Gyászba borult a sportvilág, fiatalon meghalt az olimpiai bajnok

Gyászba borult a sportvilág, fiatalon meghalt az olimpiai bajnok

Két hónap múlva lett volna 40 éves az auszt­rá­lok spor­to­lója.

Két hónap múlva lett volna 40 éves az auszt­rá­lok spor­to­lója. At­hén­ban lett arany­ér­mes.

Kész röhej, már nem is Neymar a legdrágább focista?

Kész röhej, már nem is Neymar a legdrágább focista?

Rob­ban az újabb fo­ci­bomba.

Máris rob­ban az újabb fo­ci­bomba. Még a Bar­ce­lo­ná­tól el­csak­li­zott bra­zil árá­nál is mé­lyeb­ben nyúl­nak a bur­nusz­zsebbe a pá­ri­zsi klub ve­ze­tői.

Eltűnt Hosszú Katinka, nem tudott üzenni a rajongóinak

Eltűnt Hosszú Katinka, nem tudott üzenni a rajongóinak

A sok uta­zás miatt tar­tott szü­ne­tet.

Nem jöt­tek a fotók és be­jegy­zé­sek az Iron Lady­től, aki a sok uta­zás miatt tar­tott szü­ne­tet.

Mi történt Storck és Nikolics között?

Mi történt Storck és Nikolics között?

Ni­ko­lics Ne­manja 2016 ok­tó­be­ré­ben ját­szott utol­jára a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban. A leg­gól­erő­sebb fut­ball­csa­tárt azóta fo­lya­ma­to­san ki­hagyta Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány.

Ni­ko­lics Ne­manja 2016 ok­tó­be­ré­ben ját­szott utol­jára a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban. A leg­gól­erő­sebb fut­ball­csa­tárt azóta fo­lya­ma­to­san ki­hagyta Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány, ez­út­tal pedig a já­té­kos kérte a mel­lő­zé­sét.

Dárdaiékat alaposan meglepték, erre nem számítottak a meccsen

Dárdaiékat alaposan meglepték, erre nem számítottak a meccsen

A nem várt szü­net el­le­nére to­vább­men­tek. Mind­két tábor bal­hé­zott Dár­daiék ku­pa­meccsén. A Her­tha 2-0-ra nyert.

A nem várt szü­net el­le­nére to­vább­men­tek. Mind­két tábor bal­hé­zott.

Félpucéran kacérkodik a formás mellű szurkolólány

Félpucéran kacérkodik a formás mellű szurkolólány

Imádja a Bar­ce­lo­nát a csi­nos mo­dell.

A csi­nos druk­ker­lány min­dent meg­tett a Barca leg­utóbbi si­ke­réért, hiába. Ins­tag­ram-ol­da­lán büsz­kén mu­to­gatja, hogy mennyire sze­reti a klu­bot.

Magyar sztárra költi Neymar-pénzét a Barcelona

Magyar sztárra költi Neymar-pénzét a Barcelona

Me­gegyez­tek a ma­gyar já­té­kos­ról.

Úgy tűnik meg­egyez­tek a ma­gyar já­té­kos árá­ról. A Bar­ce­lo­ná­nak si­ke­rült je­len­tő­sen le­al­kud­nia az össze­get. Hanga 100 mil­li­ó­nál is töb­bet ér.

Szörnyű tragédia, 38 évesen elhunyt a korábbi NB I-es focista

Szörnyű tragédia, 38 évesen elhunyt a korábbi NB I-es focista

Vá­rat­la­nul érte a halál a Sió­fok ko­rábbi já­té­ko­sát. A klub szék­há­zá­nál gyer­tyás meg­em­lé­ke­zést tar­tot­tak.

Vá­rat­la­nul érte a halál a Sió­fok ko­rábbi já­té­ko­sát. A klub szék­há­zá­nál gyer­tyás meg­em­lé­ke­zést tar­tot­tak. Az NB I-ben négy­szer lé­pett pá­lyára.

Durva ítélet, nagyon ráfázott Cristiano Ronaldo

Durva ítélet, nagyon ráfázott Cristiano Ronaldo

Erre aztán senki sem szá­mí­tott. Hosszú ideig gon­dol­kod­hat az el­kö­ve­tett bu­ta­sá­gain.

Erre aztán senki sem szá­mí­tott. A Real Mad­rid ki­ál­lí­tott csil­laga játék he­lyett hosszú ideig gon­dol­kod­hat a Bar­ce­lona ellen el­kö­ve­tett bu­ta­sá­gain.

Elhagyta a Videotont a válogatott focista

Elhagyta a Videotont a válogatott focista

Az Eu­rópa-liga ta­lál­kozó előtt tá­vo­zott a ma­gyar já­té­kos.

Az Eu­rópa-liga ta­lál­kozó előtt tá­vo­zott a ma­gyar já­té­kos. Vissza­tért ko­rábbi si­ke­rei hely­szí­ne­ire a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás. A Vidi szí­ne­i­ben 21-szer sze­re­pelt 2016 nyara óta.

Storck meglepődött a szurkolókon, nem ezt várta tőlük

Storck meglepődött a szurkolókon, nem ezt várta tőlük

A német edző meg­védte Sza­lai­é­kat.

A német szak­em­ber sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon csak az ered­mény szá­mít. A vá­lo­ga­tott tá­ma­dóit a vé­del­mébe vette.

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt a ka­pi­tány.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya az An­dorra el­leni égés­ről, és a mel­lő­zött Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt.

Világbajnokok lettek a magyar pólólegendák

Világbajnoki aranyat ért a magyar pólólegendák varázslata

Már a szü­net­ben nyolc gól­lal ve­ze­tett a Mil­len­nium a Hajós uszo­dá­ban.

Már a szü­net­ben nyolc gól­lal ve­ze­tett a Mil­len­nium a Hajós uszo­dá­ban, a vé­gére még na­gyobb lett a kü­lönb­ség.

Elárulta a Fradi sztárja, hogy kivel játszana a válogatottban

Elárulta a Fradi sztárja, hogy kivel játszana a válogatottban

A klub­csa­pa­tá­ban már együtt fut­bal­loz­hat a test­vé­ré­vel Lov­ren­csics Gergő, ugyan­ezt sze­retné a vá­lo­ga­tott­ban is.

A vá­lo­ga­tott­ban is együtt fut­bal­lozna a test­vé­ré­vel Lov­ren­csics Gergő.

Újra nyert Hosszú Katinka, Tusup bánhatja a legjobban

Újra nyert Hosszú Katinka, Tusup bánhatja a legjobban

Fo­ga­dás­ban sem rossz az Iron Lady.

Még a vi­lág­baj­nok­ság előtt fo­ga­dást kö­tött fér­jé­vel a ma­gyar úszó­klasszis, végül neki si­ke­rült nyer­nie. Szo­ros volt a ver­seny.

Felfedte őrjítő melleit a vadóc gördeszkás bombázó

Felfedte őrjítő melleit a vadóc gördeszkás bombázó

Lyna imádja az ext­rém spor­to­kat.

Lyna Perez imádja az ext­rém spor­to­kat, ha kedve szottyan egy szál gör­desz­kán szeli át a vá­rost...

Megható fotó, kimondta a boldogító igent olimpiai bajnokunk

Megható fotó, kimondta a boldogító igent olimpiai bajnokunk

Szil­ágyi Áron és Szántó Betti csa­ládi és ba­ráti kör­ben há­za­so­dott össze.

Szil­ágyi Áron és Szántó Betti csa­ládi és ba­ráti kör­ben há­za­so­dott össze.

Kiderült, ezért nem járt sikerrel Kapás Bogi a vb-n

Kiderült, ezért nem járt sikerrel Kapás Bogi a vb-n

Kapás Bog­lárka érem nél­kül zárt a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon. Edzője el­árulta az okát.

Kapás Bog­lárka érem nél­kül zárt a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon. Edzője el­árulta az okát.

Füttykoncert, elvitte a balhét a Fradi edzője

Füttykoncert, elvitte a balhét a Fradi edzője

A Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Paks­sal.

A Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Paks­sal a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, ötö­dik for­du­ló­já­ban.

Focisták drogbalhéi: tonnás szállítmányokkal is lebuktak

Focisták drogbalhéi: lebuktak tonnás szállítmányokkal is

Mar­quez előtt is sok lab­da­rúgó ke­ve­re­dett ká­bí­tó­sze­res ügyekbe. Kis­fo­gyasz­tók­tól a ton­nás szál­lít­má­nyo­kig, íme a leg­em­lé­ke­ze­te­seb­bek.

Visszatért a pályára Schumi fia, legendás kocsit vezetett

Visszatért a pályára Schumacher fia, legendás kocsit vezetett

Abba az au­tóba ül­he­tett be a német pi­lóta, ami­vel apja meg­nyerte az első vi­lág­baj­noki címét.

Abba az au­tóba ül­he­tett be a német pi­lóta, ami­vel apja meg­nyerte az első vi­lág­baj­noki címét. Au­gusz­tus végén a nézők előtt is meg­mu­tatja magát.

Bevállalós, levetkőzött a csodás keblű bombázó

Bevállalós, levetkőzött a csodás keblű bombázó

Paola Canas imád gol­fozni, és rend­sze­re­sen lá­to­gatja az edző­ter­me­ket. Utób­bit le sem ta­gad­hatná...

Paola Canas imád gol­fozni, és rend­sze­re­sen lá­to­gatja az edző­ter­me­ket. Utób­bit le sem ta­gad­hatná...

Egyre rosszabb, újabb blama érte a Fradit

Egyre rosszabb, újabb blama érte a Fradit

Ez­út­tal sem tu­dott nyerni a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben.

Ez­út­tal sem tu­dott nyerni a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben. Egyre rosszabb a hely­zet.

Semmi jutalom, fizetnek az úszásért a vébén

Semmi jutalom, fizetnek az úszásért a vébén

A profi szin­ten már nem ver­senyző spor­to­lók­nak nem csak a szint­idő­ket kell tel­je­sí­te­niük: még fi­zet­het­nek is.

Dupla kudarc, Hosszú Katinkát nagyon elverték

Dupla kudarc, Hosszú Katinkát nagyon elverték

Erre aligha szá­mí­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok az úszók rö­vid­pá­lyás vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak eind­ho­veni ál­lo­má­sán.

Erre aligha szá­mí­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok az úszók rö­vid­pá­lyás vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak eind­ho­veni ál­lo­má­sán.

Micsoda apa, elolvadsz Ronaldo új fotójától

Micsoda apa, elolvadsz Ronaldo új fotójától

Cris­ti­ano Ro­naldo már három gyer­mek bol­dog és büszke édes­apja. A Real Mad­rid sztárja szom­ba­ton új képet osz­tott meg.

Cris­ti­ano Ro­naldo már három gyer­mek bol­dog és büszke édes­apja. A Real Mad­rid sztárja szom­ba­ton új képet osz­tott meg.

Rendőrautókat is rongáltak a sztársportoló letartóztatásán

Rendőrautókat is rongáltak a sztársportoló letartóztatásán

Ma­ri­hu­ána bir­tok­lás és el­adási szán­dék a vád.

Ma­ri­hu­ána bir­tok­lás és el­adási szán­dék a vád a Kings ásza ellen. Ko­moly balhé a le­kap­cso­lás­nál.

Nagyon laza, Budapesten hajókázik a világsztár

Nagyon laza, Budapesten hajókázik a világsztár

Bárki össze­fut­hat vele.

Bárki össze­fut­hat Bu­da­pes­ten a vi­lág­sztár­ral és csa­lád­já­val. Ez­út­tal a Du­ná­ról kö­szönt be.

Őrület, nem áll le a PSG, újabb brazil érkezik

Őrület, nem áll le a PSG, újabb brazil érkezik

Ney­mar után újabb bra­zil jöhet.

Ney­mar meg­szer­zése után újabb bra­zil fut­ball­sztár­ral erő­sít­het a Paris Saint-Ger­main.

Örömlány vallott a válogatott focistáról

Örömlány vallott a válogatott focistáról

Ko­moly bajba so­dorta magát a vá­lo­ga­tott fo­cista.

Ko­moly bajba so­dorta magát a vá­lo­ga­tott fo­cista, aki most a fe­le­sé­gé­nek ma­gya­ráz­kod­hat.

Meztelenül fotózza magát a tetkós mellű táncosnő

Meztelenül fotózza magát a tetkós mellű táncosnő

Kayla Ca­dorna bátor szelfit ké­szí­tett.

Kayla Ca­dorna bátor szelfit ké­szí­tett ma­gá­ról, meg­mu­tatta for­más mel­leit a ka­me­rá­nak.

Bernd Storck válaszolt Nikolics váratlan bejelentésére

Bernd Storck válaszolt Nikolics váratlan bejelentésére

Ni­ko­lics Ne­manja távol marad a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két mér­kő­zé­sé­től. A ka­pi­tány re­a­gált.

Ni­ko­lics Ne­manja távol marad a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két mér­kő­zé­sé­től. A ka­pi­tány re­a­gált.

Ismét letarolta a piacot a világ leggazdagabb bajnoksága

Ismét letarolta a piacot a világ leggazdagabb bajnoksága

A négy top­liga közül el­ső­ként az angol él­vo­nal­beli lab­da­rúgó-baj­nok­ság (Pre­mier League) veszi kez­de­tét.

Őrületes fizetésről mondott le Németh Krisztián

Őrületes fizetésről mondott le Németh Krisztián

Vissza­tér az Egye­sült Ál­la­mokba.

A busás fi­ze­tés he­lyett a szak­mát vá­lasz­totta Né­meth Krisz­tián, aki bú­csút in­tett Ka­tar­nak és az Egye­sült Ál­la­mokba szer­ző­dött.

Drámai bejelentés, Nikolics lemondta a válogatottságot

Drámai bejelentés, Nikolics lemondta a válogatottságot

Eddig tűrte a mel­lő­zést a Chi­cago Fire ma­gyar fo­cis­tája? A csa­tár be­je­len­tette, au­gusz­tus­ban nem jön haza.

Eddig tűrte a mel­lő­zést a Chi­cago Fire ma­gyar fo­cis­tája? A csa­tár be­je­len­tette, au­gusz­tus­ban biz­to­san nem jön haza.

Örömhír Schumacher rajongóinak, közleményt adott ki a család

Örömhír Schumi rajongóinak, közleményt adott ki a család

Ré­góta vár­tak erre a be­je­len­tésre a Forma-1 le­gen­dá­já­nak hívei.

Ré­góta vár­tak erre a be­je­len­tésre a Forma-1 le­gen­dá­já­nak hívei.

Óriási fordulat: Ancelotti mellé került Dárdai

Óriási fordulat: Ancelotti mellé került Dárdai

Nagy hírt ka­pott a ma­gyar edző.

Nagy hírt ka­pott a ma­gyar edző. Nagy vál­to­zás állt be ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk meg­íté­lé­sé­ben.

Hosszú idő után kapott NB I-es meccset Kassai Viktor

Hosszú idő után kapott NB I-es meccset Kassai Viktor

Áp­ri­lis után vezet újra az él­vo­nal­ban.

Áp­ri­lis után újra él­vo­nal­beli mér­kő­zést ve­zet­het Kas­sai Vik­tor. Nem si­ke­rült jól az előző sze­zonja a 41 esz­ten­dős já­ték­ve­ze­tő­nek.

Közönsége és a kamerák előtt halt szörnyet a sportoló - 18+

Közönsége és a kamerák előtt halt szörnyet a sportoló - 18+

Bru­tá­lis je­le­net­nek le­het­tek szem­ta­núi a test­épí­tőt néző ra­jon­gók.

Bru­tá­lis je­le­net­nek le­het­tek szem­ta­núi a 22 éves test­épí­tőt néző ra­jon­gók.

Kirakták a keretből a zöld-fehérek magyar válogatott focistáját

Kirakták a keretből a zöld-fehérek magyar válogatott focistáját

A 37 éves já­té­kos már nem tar­to­zik a Ha­la­dás első ke­re­té­hez. Ál­lí­tó­lag túl sokat be­szélt.

A 37 éves já­té­kos már nem tar­to­zik a Ha­la­dás első ke­re­té­hez. Ál­lí­tó­lag túl sokat be­szélt.

A kapitány kitálalt, ennyit érnek ma a legendás pólósok

A kapitány kitálalt, ennyit érnek ma a legendás pólósok

Kon­dí­ci­ó­ban kel­lene fej­lőd­niük.

Az olim­piai baj­no­kok­nak kon­dí­ci­ó­ban kel­lene fej­lőd­niük, hogy az elit­hez tar­toz­za­nak. Hi­va­ta­los vébén a 10. hely kör­nyé­kén vé­gez­né­nek Ká­sásék.

Tökéletes popsival hódít a melleit simogató szőke fitneszmodell

Tökéletes popsival hódít a melleit simogató szőke fitneszmodell

Az ar­gen­tin bom­bázó a me­dence part­ján pu­csít. A szőke szép­ség je­len­leg Mi­a­mi­ban él, itt csi­szolja tö­ké­le­tes alak­ját.

Na végre, elhagyja Ázsiát a magyar sztárfocista

Na végre, elhagyja Ázsiát a magyar sztárfocista

Né­meth Krisz­tián vissza­tér oda, ahol annak ide­jén a leg­jobb volt. Ezzel vajon a vá­lo­ga­tott is jól jár?

Né­meth Krisz­tián vissza­tér oda, ahol annak ide­jén a leg­jobb volt. Ezzel vajon a vá­lo­ga­tott is jól jár?