SPORT

Súlyos botrány az NB I-ben

Súlyos botrány az NB I-ben, büntetés várható

A Di­ós­győr csak paksi se­gít­ség­gel ma­radt benn az él­vo­nal­ban. A mis­kolci tré­ner sza­va­ira azon­ban senki nem szá­mí­tott.

A Di­ós­győr csak paksi se­gít­ség­gel ma­radt benn az él­vo­nal­ban. A mis­kolci tré­ner sza­va­ira azon­ban senki nem szá­mí­tott.

Meglepő név, igazi világvándor lesz a Honvéd új edzője!

Meglepő név, igazi világvándor lesz a Honvéd új edzője!

Hol­land edző váltja Ros­sit a kis­pa­don.

A Hon­véd szom­ba­ton meg­nyerte a baj­nok­sá­got, más­nap be­je­len­tet­ték az edző­cse­rét.

Túllépne Schumin a Ferrari

Túllépne Schumacheren a Ferrari, megtörik végre az átok?

Az olasz is­tálló em­ber­em­lé­ke­zet óta nem tu­dott nyerni Mo­na­có­ban.

Az olasz is­tálló em­ber­em­lé­ke­zet óta nem tu­dott nyerni Mo­na­có­ban.

Mocskos fotó került elő a peckes mellű, pucér álomnőről

Mocskos fotó került elő a peckes mellű, pucér álomnőről

Ro­sanna pisz­ko­sul jó nő. Meg per­sze tisz­tán is: azért úgy is mu­ta­tunk róla má­mo­rító ké­pe­ket.

Eldőlt, ők az NB I bajnokai és kiesői

Eldőlt, ők az NB I bajnokai és kiesői

Hu­szon­négy év után újra a Hon­véd az NB I baj­noka.

Hu­szon­négy év után újra a Hon­véd az NB I baj­noka. A kis­pes­tiek az arany­meccsen 1-0-ra le­győz­ték a Vi­deo­tont. Ki­esett az MTK.

Hosszú Katinka sem tudta volna szebben megnyitni az arénát

Hosszú Katinka sem tudta volna szebben megnyitni az arénát

Eu­rópa csú­csára ért a Szol­nok férfi ví­zi­lab­da­csa­pata. A gárda a Dub­rov­nik el­leni fi­ná­lé­ban meg­nyerte a BL-t.

Eu­rópa csú­csára ért a Szol­nok férfi ví­zi­lab­da­csa­pata. A Tisza-parti gárda a Dub­rov­nik el­leni fi­ná­lé­ban meg­nyerte a Baj­no­kok Li­gá­ját.

Balesete után a kórházból üzent Keszthelyi Vivien

Balesete után a kórházból üzent Keszthelyi Vivien

Végre mo­so­lyog a 16 éves ma­gyar pi­ló­ta­lány. Né­met­or­szági bal­esete után az in­ten­zív osz­tá­lyon töl­tötte az éj­sza­kát.

Debreceni fociüzlet, Andy Vajna cáfol

Debreceni fociüzlet, Andy Vajna cáfol

Saj­tó­hí­rek sze­rint a kor­mány­biz­tos az NB I-ben le­hetne tu­laj­do­nos.

Saj­tó­hí­rek sze­rint a kor­mány­biz­tos az NB I-ben le­hetne tu­laj­do­nos. Per­sze csak akkor, ha a gárda nem esik ki szom­ba­ton a má­sod­osz­tályba.

Micsoda átigazolás, olimpiai bajnok sztárt vett a Fradi

Olimpiai bajnok sztárt vett a Fradi

Szerb klasszis ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sa­i­hoz. Jö­vőre már a baj­noki cím a cél?

Szerb klasszis ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sa­i­hoz. Jö­vőre már a baj­noki cím a cél?

Aranymeccs, így verte a Videoton kétszer a Honvédot

Aranymeccs, így verte a Videoton a Honvédot

A fe­hér­vá­riak a sze­zon­ban már két­szer le­győz­ték ri­vá­li­su­kat. Az első hely­hez kö­te­lező a har­ma­dik siker.

A fe­hér­vá­riak a sze­zon­ban már két­szer le­győz­ték ri­vá­li­su­kat. Az első hely­hez kö­te­lező a har­ma­dik siker.

Sokk, intenzív osztályon kezelik a magyar sportolónőt

Sokk, intenzív osztályon kezelik a magyar sportolónőt

Ször­nyű bal­esete után kór­ház­ban tar­tot­ták Keszt­he­lyi Vi­vi­ent. Az or­vo­sok egy­előre hall­gat­nak ál­la­po­tá­ról.

Bombasztikus melleit csak a hajával takarja el a focimániás modell

Bombasztikus melleit csak a hajával takarja el a focimániás modell

Hol­ly­wood­ban él az olasz bom­bázó.

Hol­ly­wood­ban élő olasz szí­nész­nő­ként jel­lemzi magát a fo­ci­ra­jongó bom­bázó. A Na­poli nagy szur­ko­lója.

Erre senki nem gondolt, hazatérhet az NB I-es sikeredző

Erre senki nem gondolt, hazatérhet az NB I-es sikeredző

Kül­földi kar­rier he­lyett Por­tu­gá­li­á­ban kap­hat mun­kát Paulo Sousa. A Vi­deo­ton ko­rábbi mes­tere igazi sztár­csa­pat­hoz szer­ződ­het.

Kül­földi kar­rier he­lyett Por­tu­gá­li­á­ban kap­hat mun­kát Paulo Sousa. A Vi­deo­ton ko­rábbi mes­tere igazi sztár­csa­pat­hoz szer­ződ­het.

Családi nyaralásért sincs jegy az NB I-es aranymeccsre

Családi nyaralásért sincs jegy az NB I-es aranymeccsre

Ki­tört a fo­ci­láz Kis­pes­ten. Bár­mit megér a be­lépő a telt­há­zas baj­noki dön­tőre. Hon­véd-mez kerül a rend­őr­pán­cél alá is.

Vég­képp ki­tört a fo­ci­láz Kis­pes­ten. Bár­mit megér a be­lépő a telt­há­zas baj­noki dön­tőre. Hon­véd-mez kerül még a rend­őr­pán­cél alá is.

Ennyi volt, Rooney beint Mourinhónak és lelép

Ennyi volt, Rooney beint Mourinhónak és lelép

Úgy fest, ezen a nyá­ron el­hagyja a Man­ches­ter Uni­te­det a ki­váló angol csa­tár.

Úgy fest, ezen a nyá­ron el­hagyja a Man­ches­ter Uni­te­det a ki­váló angol csa­tár.

Legendánk kifakadt, Bernd Storck nem köszön neki

Legendánk kifakadt, Bernd Storck nem köszön neki

Úgy véli, sok a kül­földi tré­ner...

Az egy­kori szö­vet­ségi ka­pi­tány, Mé­szöly Kál­mán nem érzi in­do­kolt­nak a sok kül­földi tré­ner al­kal­ma­zá­sát.

Szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Kettétört élet, szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Már meg­van az új mun­kája.

Nem tá­vo­lo­dik el tel­je­sen a lab­da­rú­gás­tól a ko­rábbi te­het­ség, már az új mun­kája is meg­van. So­ro­za­tos sé­rü­lé­sek gyö­tör­ték pá­lya­fu­tása során.

Hihetetlen balhé a magyar focibírók között, székek is repültek

Hihetetlen balhé a magyar focibírók között, székek is repültek

Hu­li­gán ke­ve­re­dett volna a spo­rik közé. Sör­rel és fes­ték­kel ön­tötte le a ko­rábbi FIFA-já­ték­ve­ze­tőt.

Harrison Fordnak ajánlott szerepet a magyar polgármester

Harrison Fordnak ajánlott szerepet a magyar polgármester

Igazi vi­lág­sztárt kö­szönt­he­tünk...

Könnyen lehet, hogy igazi vi­lág­sztárt kö­szönt­he­tünk jú­ni­us­ban a Ve­len­cei-tónál.

Schumacher-rejtély, beszélt végre a titkolózó menedzser

Schumacher-rejtély, beszélt végre a titkolózó menedzser

Sa­bine Kehm rit­kán nyi­lat­ko­zik a Forma-1 le­gen­dá­já­ról, de most szót kért. Erről eddig még nem be­szélt.

Sa­bine Kehm rit­kán nyi­lat­ko­zik a Forma-1 le­gen­dá­já­ról, de most ter­je­del­mes in­ter­jút adott. Olyan té­má­kat is érin­tett, ame­lyek­ről eddig még nem be­szélt.

Budapestre jön a Manchester United

Budapestre jön a Manchester United

Az MU mel­lett több kül­földi sztár­csa­pat is ér­ke­zik a fő­vá­rosba.

Az MU mel­lett több kül­földi sztár­csa­pat is ér­ke­zik a fő­vá­rosba. Töb­bek kö­zött a Benfica és a DI­namo Zagreb is. A mér­kő­zé­sek­nek a Hi­deg­kuti Nán­dor sta­dion is ott­hont ad.

Pánik, kórházba siettek a világbajnok legendával!

Nagy a pánik, kórházba siettek a világbajnok legendával!

Ko­moly sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Edzés köz­ben esett el az ola­szok kö­zön­ség­ked­vence. Mell­kasi és hasi sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Visszafordult Klein Dávid, nem sikerült a bravúr

Visszafordult Klein Dávid, nem sikerült a bravúr

A ma­gyar hegy­má­szó 8115 méter ma­ga­san adta fel a küz­del­met a Mount Eve­res­ten.

A ma­gyar hegy­má­szó 8115 méter ma­ga­san adta fel a küz­del­met a Mount Eve­res­ten. Már csak hét­száz méter hi­ány­zott a si­ker­hez.

Nincsenek szavak: vadítóan domborít a pucér álomnő

Nincsenek szavak: vadítóan domborít a pucér álomnő

Egy sztár­fo­cista is felfi­gyelt rá.

A szőke szép­sé­get meg­pró­bálta fel­szedni egy olasz sztár­fo­cista, ami­ről gyor­san ér­te­sült min­denki.

Rejtély, az utolsó pillanatig izgulhatnak a Honvéd és a Videoton játékosai

Rejtély, az utolsó pillanatig izgulhatnak a Honvéd és a Videoton játékosai

To­vábbra sem tudni, ki ve­zeti az arany­ról döntő ta­lál­ko­zót. Vél­he­tően csak pén­te­ken dől el a já­ték­ve­zető ki­léte.

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Az adó­ha­tó­ság sze­rint a négy­sze­res arany­lab­dás já­té­kos 2011 és 2014 kö­zött 15 mil­lió eu­ró­val rö­vi­dí­tette meg az ál­lam­kasszát.

Az adó­ha­tó­ság sze­rint a négy­sze­res arany­lab­dás já­té­kos 2011 és 2014 kö­zött 15 mil­lió eu­ró­val rö­vi­dí­tette meg az ál­lam­kasszát.

Böde lelép a Fraditól! Tényleg ide igazol?

Böde lelép a Fraditól! Tényleg ide igazol?

Szen­zá­ciót okoz­hat az át­iga­zo­lási pi­a­con a Fe­renc­vá­ros.

Szen­zá­ciót okoz­hat az át­iga­zo­lási pi­a­con a Fe­renc­vá­ros, ha tény­leg le­mon­dana a vá­lo­ga­tott csa­tár­ról.

Beszólt Dárdaiéknak a világ egyik legnagyobb sportolója

Beszólt Dárdaiéknak a világ egyik legnagyobb sportolója

Ki­akad­tak az at­lé­ták a ber­lini ter­ven.

Ki­akad­tak az at­lé­ták a ber­lini ter­ve­ken. Még a nyolc­szo­ros olim­piai baj­nok Usain Bolt is fel­emelte a sza­vát.

Beintett Ronaldo barátnője, jobb ajánlatot kapott

Beintett Ronaldo barátnője, jobb ajánlatot kapott

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak ma­gasra ívelt a kar­ri­erje, és úgy fest, új ba­rát­nője is az ő pél­dá­ját kö­veti.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak ma­gasra ívelt a kar­ri­erje, és úgy fest, új ba­rát­nője is az ő pél­dá­ját kö­veti.

Szinte mindent megmutat hatalmas melleiből a fitneszmodell

Szinte mindent megmutat hatalmas melleiből a fitneszmodell

A fit­nesz­ra­jongó lány sze­mér­met­le­nül mu­to­gatja bá­jait.

A fit­nesz­ra­jongó lány sze­mér­met­le­nül mu­to­gatja bá­jait. A test­edzés mel­lett a bok­szot sem veti meg a hol­land szép­ség. Cso­dá­la­tos keb­le­i­vel sok kö­ve­tőt szer­zett már Ins­tag­ram-fi­ók­ján, ahol lé­leg­zet­el­ál­lító ké­pe­ket posz­tol.

El-döntőben jutott a BL-be a Manchester United - íme, a gólok

El-döntőben jutott a BL-be a Manchester United - íme, a gólok

Mo­u­rinho meg­ígérte, és be is tar­totta: kupát nyert és Baj­no­kok Li­gája-fő­táb­lás az MU.

José Mo­u­rinho meg­ígérte, és be is tar­totta: nem­zet­közi kupát nyert és ezzel ősz­től Baj­no­kok Li­gája-fő­táb­lás az MU.

Már csak ezen múlik a magyar sztár NBA-szerződése

Már csak ezen múlik a magyar sztár NBA-szerződése

Hanga Ádám közel a Spurs­höz.

Hanga Ádám közel a San An­to­nio Spurs­höz. A ma­gyar sztár­ko­sa­ras sorsa a 39 éves ar­gen­tin klasszis, Manu Gin­o­bili ke­zé­ben van.

BL-bojkott, Kassai miatt áll a bál

BL-bojkott, még mindig Kassai Viktor miatt áll a bál

Nem hagyja békén a fut­ball­vi­lág egyik ha­tal­mas­sága.

To­vábbra is cél­ke­reszt­ben a ma­gyar já­ték­ve­zető. Több mint egy hónap múl­tán sem hagyja békén a fut­ball­vi­lág egyik ha­tal­mas­sága.

Hoppá, igazi sztárcsapat viheti az Újpest legjobbját

Hoppá, igazi sztárcsapat viheti az Újpest legjobbját

A világ egyik leg­jobb csa­pata nézte ki.

A ma­gyar együt­tes tá­ma­dó­jára a világ egyik leg­jobb csa­pata is felfi­gyelt. A ma­ce­dón vá­lo­ga­tott tá­madó 12 gólt lőtt idén a ma­gyar baj­nok­ság­ban.

Őrület, Jolly így készül a magyar foci nagy meccsére

Őrület, Jolly így készül a magyar foci nagy meccsére

Ked­venc csa­pa­tá­nak írt dalt.

Böde Dá­niel és az Eb-sze­replő ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után, most ked­venc klub­csa­pa­tá­nak írt dalt a mu­la­tós zene sztárja.

Megerősítették, börtönbüntetésre ítélték Lionel Messit

Megerősítették, börtönbüntetésre ítélték Lionel Messit

A Bar­ce­lona öt­szö­rös arany­lab­dás ar­gen­tin sztárja 21, édes­apja 15 hó­na­pot ka­pott adó­csa­lá­sért.

A Bar­ce­lona öt­szö­rös arany­lab­dás ar­gen­tin sztárja 21, édes­apja 15 hó­na­pot ka­pott adó­csa­lá­sért. Eu­ró­mil­li­ók­kal rö­vi­dí­tet­ték meg a spa­nyol ál­la­mot.

Totális csődtől menekül José Mourinho csapata

Totális csődtől menekül José Mourinho csapata

Csa­ló­dást okoz­tak.

Ak­kora csa­ló­dást oko­zott a Man­ches­ter Uni­ted Ang­li­á­ban, hogy a ma esti Eu­rópa-liga döntő csak koz­me­ti­kázna az ered­mé­nyen.

Megríkatta szurkolóját a magyar sztárcsatár

Ezt látni kell: megríkatta szurkolóját a magyar sztárcsatár

Ko­rábbi csa­pa­tá­nak is üzent.

A szom­bati ma­gyar baj­noki "döntő" előtt üzent ko­rábbi csa­pa­tá­nak a Chi­cago ásza. A szur­ko­ló­kat meg­ha­tot­ták a sza­vai.

Ilyen még nem történt a Videotonnal

Ilyen még nem történt a Videotonnal

Aligha jutna elő­dei sor­sára Hen­ning Berg, ha szom­ba­ton győ­ze­lemre ve­zetné a Vi­deo­tont a Hon­véd ellen és meg­nyer­nék a lab­da­rúgó NB I-et.

Aligha jutna elő­dei sor­sára Hen­ning Berg, ha szom­ba­ton győ­ze­lemre ve­zetné a Vi­deo­tont a Hon­véd ellen és meg­nyer­nék a lab­da­rúgó NB I-et.

Megrendítő vallomással állt elő Széles Sándor barátja

Megrendítő vallomással állt elő Széles Sándor barátja

Gyurta Dá­niel és Risz­tov Éva ko­rábbi edzője áp­ri­lis­ban esett kó­mába, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Gyurta Dá­niel és Risz­tov Éva ko­rábbi edzője áp­ri­lis­ban esett kó­mába, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Macsetével támadtak a brit ökölvívóra

Macsetével támadtak a brit ökölvívóra

Óri­ási trau­mát élt át a brit ököl­vívó, akire ha­tal­mas kés­sel tá­mad­tak.

Óri­ási trau­mát élt át a brit ököl­vívó, akire ha­tal­mas kés­sel tá­mad­tak.

Lecsukták a Barcelona legendás elnökét

Lecsukták a Barcelona legendás elnökét

Pénz­mo­sás­sal gya­nú­sít­ják a ka­ta­lán fut­ball­csa­pat ko­rábbi ve­zé­rét.

Pénz­mo­sás­sal gya­nú­sít­ják a ka­ta­lán fut­ball­csa­pat ko­rábbi ve­zé­rét.

Vezéráldozat, lemarad az aranymeccsről a csapatkapitány

Vezéráldozat, lemarad az aranymeccsről a csapatkapitány

Nagy vér­vesz­te­ség a sé­rü­lése. Sok év után ilyen ke­se­rűen bú­csú­zik a ne­ve­lő­egye­sü­le­té­től?

Nagy vér­vesz­te­ség a sé­rü­lése. Egy év­ti­zed után ilyen ke­serű száj­íz­zel bú­csú­zik a ne­ve­lő­egye­sü­le­té­től?

Gyászol Gyurta Dániel, meghalt a legendás úszóedző

Gyászol Gyurta Dániel, meghalt a legendás úszóedző

Hat­van­egy éves ko­rá­ban ked­den el­hunyt Szé­les Sán­dor úszó mes­ter­edző.

Hat­van­egy éves ko­rá­ban ked­den el­hunyt Szé­les Sán­dor úszó mes­ter­edző.

Döntött az UEFA, ez vár a Manchesterre

Döntött az UEFA, ez vár a Manchesterre

Az Eu­rópa-liga dön­tő­jé­vel kap­cso­lat­ban meg­hozta dön­té­sét az UEFA.

Az Eu­rópa-liga dön­tő­jé­vel kap­cso­lat­ban meg­hozta dön­té­sét az UEFA ve­ze­tése. Az Eu­ró­pai Lab­da­rúgó-szö­vet­ség sze­rint nincs jel arra, hogy ter­ror­tá­ma­dás ve­szé­lye fe­nye­getne.

Ez durva, kemény kritikát kapott Dzsudzsák a korábbi klasszistól

Ez durva, kemény kritikát kapott Dzsudzsák a korábbi klasszistól

Ezt a kri­ti­kát nem teszi ki az ab­lakba a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Hihetetlen, rendőrök törtek be a sztárfocista házába!

Hihetetlen, rendőrök törtek be a sztárfocista házába!

A csa­pat­tár­sá­hoz is el­lá­to­gat­tak, de még a csa­pa­tuk köz­pontja sem ma­radt ki a szó­rás­ból. A gyanú sze­rint mil­li­ó­kat tet­tek zsebre jog­ta­la­nul.

A csa­pat­tár­sá­hoz is el­lá­to­gat­tak, de még a csa­pa­tuk köz­pontja sem ma­radt ki a szó­rás­ból. A gyanú sze­rint mil­li­ó­kat tet­tek zsebre jog­ta­la­nul.

Újabb alpári beszólás, Urbán Flóri ismét lesújtott

Újabb alpári beszólás, Urbán Flóri ismét lesújtott

Ezen a héten sem ma­radt el az egy­kori ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó be­szó­lása.

Ezen a héten sem ma­radt el az egy­kori ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó be­szó­lása.

Tombol a fociláz, 23 éve nem történt ilyen a magyar pályán

Tombol a fociláz, 23 éve nem történt ilyen a magyar pályán

Óri­ási az ér­dek­lő­dés a "dön­tőre". Na­pok­kal a nagy meccs előtt ki­te­he­tik a sta­di­onra a meg­telt táb­lát.

Óri­ási az ér­dek­lő­dés a "dön­tőre". Na­pok­kal a nagy meccs előtt ki­te­he­tik a sta­di­onra a meg­telt táb­lát.

Fordulat a pedofíliával vádolt magyar edző ügyében

Fordulat a pedofíliával vádolt magyar edző ügyében

Vissza­tér­het az uszo­dába?

Vissza­tér­het az uszo­dába Tóth Ramon. A rend­őr­ség sze­rint nem tör­tént bűn­cse­lek­mény, de így is bün­tet a szö­vet­ség?

Pucéran térdel és pucsít a nagy mellű drukkerlány

Pucéran térdel és pucsít a nagy mellű drukkerlány

A ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get a mo­dell.

A ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get a szexi mo­dell, aki­nek el­fogy­tak a ruhái. Ön­kén­te­sek­ből biz­to­san nem lenne hiány.

Hihetetlen döntés, egy fordulóval a vége előtt rúgták ki az edzőt

Hihetetlen döntés, egy fordulóval a vége előtt rúgták ki az edzőt

Az utolsó kör előtt tá­vo­zik a tré­ner.

Az utolsó, ki­esés­ről döntő mér­kő­zés előtt tá­vo­zik a ma­gyar csa­pat tré­nere.

Sokkoló hír, arany nélkül távozik a Videoton legjobbja

Sokkoló hír, arany nélkül távozik a Videoton legjobbja

A Vidi leg­jobbja volt idén a tá­madó.

A szerb tá­madó tá­voz­hat a fe­hér­vá­ri­ak­tól, ha nincs meg az első hely. A Vidi leg­jobbja volt idén a 34 éves tá­madó, 10 gólt szer­zett eddig az NB I-ben.

Gyilkos kór, a Real Madrid kapusa megható képet posztolt

Gyilkos kór, a Real Madrid kapusa megható képet posztolt

Key­lor Navas a baj­noki cím után hívta fel a fi­gyel­met a be­teg­ségre.

Key­lor Navas a baj­noki cím után hívta fel a fi­gyel­met a be­teg­ségre. Ko­paszra nyí­ratta magát.

Félelmetes: halálosan megfenyegették a híres sztársportolót!

Félelmetes: halálosan megfenyegették a híres sztársportolót!

A csa­lád­ját sem hagy­ták békén.

A gye­re­ke­ire biz­ton­sági em­be­rek vár­nak az is­ko­lá­nál. A 33 éves já­té­kos ta­gadja, hogy sé­rü­lést akart okozni.

Nem titkolózik tovább a Fradi, ez vár Thomas Dollra!

Nem titkolózik tovább a Fradi, ez vár Thomas Dollra!

Ki­állt mel­lette a ve­zér­igaz­gató.

A klub ve­zér­igaz­ga­tója be­szélt a fo­ci­csa­pat jövő évi ter­ve­i­ről, ami­ben a német edző­nek is sze­re­pet szán­nak. Dél-Ame­ri­ká­ból is ér­kez­het erő­sí­tés.

Önkívületben szidták a Barcelona sztárját a Real játékosai

Önkívületben szidták a Barcelona sztárját a Real játékosai

A mad­ridi já­té­ko­sok va­ló­sá­gos eu­fó­ri­ába ke­rül­tek a baj­noki cím meg­szer­zése után.

A mad­ridi já­té­ko­sok va­ló­sá­gos eu­fó­ri­ába ke­rül­tek a baj­noki cím meg­szer­zése után.

Óriási hőstett, törött ujjal védett a magyar csapat kapusa

Óriási hőstett, törött ujjal védett a magyar csapat kapusa

A spa­nyol kapus így is re­me­kelt.

A spa­nyol kapus tö­rött ujjal vé­dett a ma­gyar baj­nok­ság dön­tő­jé­ben. A 39 éves há­lóőr ennek el­le­nére is re­me­kelt, a vissza­vá­gón is vé­deni fog.

Hoppá, a Barcelona játékosai már tudják ki lesz az új edzőjük!

Hoppá, a Barcelona játékosai már tudják ki lesz az új edzőjük!

Mes­siék már tud­ják, ki irá­nyítja őket.

Mes­siék már tud­ják, ki irá­nyítja őket a kö­vet­kező sze­zon­ban. Luis En­ri­quét spa­nyol szak­em­ber váltja a kis­pa­don a hírek sze­rint.

Ezt látni kell, így fest Hosszú Katinka első tetoválása

Ezt látni kell, így fest Hosszú Katinka első tetoválása

Hosszú Ka­tinka élő­ben nézte meg ked­ven­cét. A mér­kő­zés végén azon­ban nem örül­he­tett a klasszis úszónő, aki­nek egy álma vált va­lóra.

Hosszú Ka­tinka élő­ben nézte meg ked­ven­cét. A mér­kő­zés végén azon­ban nem örül­he­tett a klasszis úszónő, aki­nek egy álma vált va­lóra. Ins­tag­ram fi­ók­ján ér­de­kes "te­to­vá­lást" posz­tolt a ta­lál­ko­zót meg­elő­zően. A Cleve­land az utolsó má­sod­perc­ben ka­pott ki a Bos­ton ellen.

Brutális terpesz, alig takar a modell apró bugyija

Brutális terpesz, alig takar a modell apró bugyija

Sam Cooke ha­ma­ro­san férj­hez megy, és az el­múlt idő­szak­ban szá­mos dögös képet lőt­tek róla.

Sam Cooke ha­ma­ro­san férj­hez megy, és az el­múlt idő­szak­ban szá­mos dögös képet lőt­tek róla.

Itt tölti az estéjét Hosszú Katinka, valóra válik az álma

Itt tölti az estéjét Hosszú Katinka, valóra válik az álma

Iz­gal­mas es­téje lesz, nem akár­hol tölti.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nak iz­gal­mas es­téje lesz, nem akár­hol tölti.

Ilyen nincs: hihetetlen ok miatt perelték be a sztárjátékost

Ilyen nincs: hihetetlen ok miatt perelték be a sztárjátékost

Az USA-ban már ez sem meg­lepő.

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban már sem­min sem lehet meg­le­pődni, pert in­dí­tot­tak az NBA-sztár ellen.

Hihetetlen produkció, világsztár énekesnővel énekelt az edzőlegenda

Hihetetlen produkció, világsztár énekesnővel énekelt az edzőlegenda

Nem akár­mi­lyen fel­lé­pést lát­hat­tak az ün­nep­lők.

Nem akár­mi­lyen fel­lé­pést lát­hat­tak az ün­nep­lők. An­ce­lotti első évé­ben baj­nok lett a Bayern­nel, az 57 éves tré­ner rend­kí­vül jó­ked­vűen ün­ne­pelte az arany­ér­met a sztár­éne­kesnő ol­da­lán. Szinte min­den or­szág­ban baj­nok lett, ahol dol­go­zott.

Szuperszexi pózban fürdőzik a sztáredző lánya

Szuperszexi pózban fürdőzik a sztáredző lánya

Mas­si­mi­li­ano Al­legri a Ju­ven­tus fo­ci­csa­pa­tá­val ér el si­ke­re­ket, lánya pedig mel­lette kelt fel­tű­nést.

Mas­si­mi­li­ano Al­legri a Ju­ven­tus fo­ci­csa­pa­tá­val ér el si­ke­re­ket, lánya pedig mel­lette kelt fel­tű­nést.

Elképesztően cuki fotót posztolt a Forma-1 világbajnoka

Elképesztően cuki fotót posztolt a Forma-1 világbajnoka

Nagy­szerű hírt osz­tott meg ra­jon­gó­i­val Nico Ros­berg. A német pi­lóta és párja má­so­dik gyer­me­két várja.

Nagy­szerű hírt osz­tott meg ra­jon­gó­i­val Nico Ros­berg. A német pi­lóta és párja má­so­dik gyer­me­két várja.

Váratlan útitársat kapott Ibrahimovic a magángépen

Váratlan útitársat kapott Ibrahimovic a magángépen

El­hagyta az Egye­sült Ál­la­mo­kat Ib­ra­hi­movic, Eu­ró­pá­ban foly­tatja fel­épü­lé­sét. Ko­rábbi mi­lá­nói csa­pat­tár­sá­val uta­zott haza a svéd vi­lág­sztár.

Ilyen nincs: innen is kirúgták a Fradi korábbi edzőjét

Ilyen nincs: innen is kirúgták a Fradi korábbi edzőjét

Ennél a klub­nál sem so­káig dol­go­zott.

Ennél a klub­nál sem so­káig te­vé­keny­ke­dett a ko­rábbi Fradi-ked­venc. 2014 óta ez már a ne­gye­dik csa­pata volt a hol­land mes­ter­nek.

Gyász, öngyilkos lett a válogatott focista

Gyász, öngyilkos lett a válogatott focista

Hol­tan ta­lál­tak ott­ho­ná­ban a 34 éves lab­da­rú­góra.

Hol­tan ta­lál­tak ott­ho­ná­ban a 34 éves lab­da­rú­góra. Ez már a má­so­dik ön­gyil­kos­ság, ami meg­rázta a cseh fut­ballt az utóbbi egy hó­nap­ban. A Svájc­ban lé­gi­ós­kodó fo­cis­tára ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá.

Ez durva, Hosszú Katinka csúnyán leégett

Ez durva, Hosszú Katinka csúnyán leégett

Okkal nem mo­so­lyog az úszó klasszis.

Okkal nem mo­so­lyog a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó klasszis.

Így gúnyolta a kínaiakat a világsztár

Így gúnyolta a kínaiakat a világsztár

Nem az eszé­nek kö­szön­heti nép­sze­rű­sé­gét az ar­gen­tin fut­ball­csa­tár, aki kény­te­len volt bo­csá­na­tot kérni. Főleg, mert kínai csa­pat­ban ját­szik...

Nem az eszé­nek kö­szön­heti nép­sze­rű­sé­gét az ar­gen­tin fut­ball­csa­tár, aki kény­te­len volt bo­csá­na­tot kérni. Főleg, mert kínai csa­pat­ban ját­szik...

Ronaldo csúcssebességgel száguld a bajnoki cím felé

Ronaldo csúcssebességgel száguld a bajnoki cím felé

A Real Mad­rid­dal má­so­dik baj­noki címét sze­rez­heti Cris­ti­ano Ro­naldo.

Fürdőkádjában pancsolva szelfizett a vadóc magyar úszólány

Fürdőkádjában pancsolva szelfizett a vadóc magyar úszólány

Ki­vé­te­le­sen nem a me­den­cé­ben lu­bic­kol a szexi spor­to­lónő. Az ilyen fo­tó­kért is a kö­zön­ség ked­vence.

Brutális dekoltázzsal sokkolt a vadító testű modell

Brutális dekoltázzsal sokkolt a vadító testű modell

Az Auszt­rá­li­á­ból szár­mazó Jes­sica már az Egye­sült Ál­la­mo­kat is meg­hó­dí­totta a sport­sze­re­te­té­vel.

Az Auszt­rá­li­á­ból szár­mazó Jes­sica már az Egye­sült Ál­la­mo­kat is meg­hó­dí­totta a sport­sze­re­te­té­vel.

Storck lépett, Szoboszlait lenyúlnák az osztrákok

Storck lépett, Szoboszlait lenyúlnák az osztrákok

Vajon miért si­et­teti Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a 16 éves ifjú sze­re­pel­te­té­sét a fel­nőtt vá­lo­ga­tott­ban?

Vajon miért si­et­teti Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a 16 éves ifjú sze­re­pel­te­té­sét a fel­nőtt vá­lo­ga­tott­ban?

Hatalmas csapás, visszavonul a magyar sport legendája

Hatalmas csapás, visszavonul a magyar sport legendája

A vá­lo­ga­tott­ban 175-ször ját­szott.

175 al­ka­lom­mal húzta ma­gára a vá­lo­ga­tott mezét. 2008-ban a ma­gyar jég­ko­rong­sport egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb gól­ját ő sze­rezte.

Kínos pillanat, megalázták Dárdai csapatát!

Kínos pillanat, megalázták Dárdai csapatát!

Sza­lai Ádá­mék le­csúsz­tak a bronz­ról.

Sza­lai Ádám és a Hoffen­heim az utolsó for­du­ló­ban csú­szott le a bronz­érem­ről. A Dort­mund csa­tára lett a gól­ki­rály.

Hosszú Katinkáék jogtalanul kaptak közel 14 millió forintot

Hosszú Katinkáék jogtalanul kaptak közel 14 millió forintot

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség sze­rint az Iron Aqua­tics Ka­tinka ered­mé­nyei miatt ré­sze­sült a jut­ta­tás­ban.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség sze­rint az Iron Aqua­tics Ka­tinka ered­mé­nyei miatt ré­sze­sült a jut­ta­tás­ban. Pa­pí­ron vi­szont nem járt volna pénz a klub­nak.

Szenzációs bejelentés, válogatott játékost igazolt a Fradi!

Szenzációs bejelentés, válogatott játékost igazolt a Fradi!

Ta­valy dön­tős volt a csa­pa­tá­val.

A tíz­sze­res vá­lo­ga­tott já­té­kos ta­valy a dön­tőig ju­tott, a rá­ját­szás­ban három gólt szer­zett. Ő már a ha­to­dik új szer­ze­mé­nye a zöld-fe­hé­rek­nek.

Fantasztikus Dzsudzsák, átkot tört a sztárfocista

Fantasztikus Dzsudzsák, kilenc éves átkot tört meg a sztárfocista

2008 után nyert újra kupát.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya újra kupát nyert, ami leg­utóbb 2008-ban si­ke­rült neki még Hol­lan­di­á­ban. Az anyu­kája is vele ün­ne­pelt.

Nagy elismerés: Phelpshez hasonlítják az új magyar úszózsenit

Nagy elismerés: Phelpshez hasonlítják az új magyar úszózsenit

A 17 éves te­het­ség úszó­tech­ni­kája na­gyon ha­son­lít az ame­ri­kai klasszi­séra.

A 17 éves te­het­ség úszó­tech­ni­kája na­gyon ha­son­lít a 23-szo­ros olim­piai baj­no­kéra. Cseh Lacit mér el­kapta az or­szá­gos baj­nok­sá­gon.