SPORT

Igazi sztárral jött össze Cseh Laci

Igazi sztárral jött össze Cseh Laci

Rög­tön egy hul­lám­hosszra ke­rül­tek. Lát­ha­tóan nagy az össz­hang kö­zöt­tük.

Rög­tön egy hul­lám­hosszra ke­rül­tek. Lát­ha­tóan ki­váló az össz­hang friss vi­lág­baj­noki ezüst­ér­mes úszó­klasszi­sunk és új vá­lasz­tottja kö­zött.

Reagált a vádakra Hosszú Katinka

Reagált a vádakra Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő meg­lepő kér­dést ka­pott szer­dán a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő meg­lepő kér­dést ka­pott szer­dán a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Tombolt az aréna, Hosszú Katinka újra a dobogón

Tombolt az aréna, Hosszú Katinka újra a dobogón

Meg­van a ne­gye­dik ma­gyar érem a bu­da­pesti vébén. Hosszú Ka­tinka arany után újra örül­het.

Meg­van a ne­gye­dik ma­gyar érem a bu­da­pesti vébén. Hosszú Ka­tinka arany után újra örül­het.

A pillanat, amikor már Shane Tusup sem ért semmit

A pillanat, amikor már Shane Tusup sem ért semmit

Hosszú Ka­tinka párja szo­mo­rúan veszi tu­do­má­sul a 200 méter gyors be­fu­tó­ját.

Pólóelődöntő, együk meg a görögöket vacsorára

Pólóelődöntő, együk meg a görögöket vacsorára

A ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Gö­rög­or­szág­gal ta­lál­ko­zik az elő­dön­tő­ben.

Nagy csalódás, Gyurta Dániel óriásit bukott a világbajnokságon

Nagy csalódás, Gyurta Dániel óriásit bukott a világbajnokságon

Erre senki sem szá­mí­tott, Gyur­tá­nak nem megy a vb-n. Már az elő­fu­ta­mok során ki­esett a fő szá­má­ban.

Erre senki sem szá­mí­tott, Gyur­tá­nak nem megy a vb-n. Már az elő­fu­ta­mok során ki­esett.

Ismét Hosszú Katinkát ünnepelte a Duna Aréna

Ismét Hosszú Katinkát ünnepelte a Duna Aréna

A 200 m gyors dön­tő­jé­ben úszott.

Szer­dán dél­után Hosszú Ka­tinka a 200 m gyors dön­tő­jé­ben úszott a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Mélypontra került Kenderesi Tamás, szóba került a visszavonulása

Mélypontra került Kenderesi Tamás, szóba került a visszavonulása

Csa­ló­dott, de volt már ennél sok­kal rosszabb lel­ki­ál­la­pot­ban is.

Csa­ló­dott a 200 pil­lan­gón "csak" ne­gye­dik­ként célba csa­pott ma­gyar úszó­te­het­ség. De volt már ennél sok­kal rosszabb lel­ki­ál­la­pot­ban is.

Cseh László óriásit úszott, újabb magyar érem

Cseh László óriásit úszott, újabb magyar érem

Két ma­gyar is ér­de­kelt volt a férfi 200 méter pil­langó dön­tő­jé­ben a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Két ma­gyar is ér­de­kelt volt a férfi 200 méter pil­langó dön­tő­jé­ben a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Gyászol a magyar sport, elhunyt a Fradi legendája

Gyászol a magyar sport, elhunyt a Fradi legendája

A férje is a zöld-fe­hé­re­ket szol­gálta.

A vi­lág­baj­nok, négy­sze­res baj­nok ké­zi­lab­dá­zónő férje is a zöld-fe­hé­re­ket szol­gálta. A Nép­li­get­nek kö­szön­het­ték ha­lá­lu­kig tartó sze­rel­mü­ket.

Pánik Debrecenben, egyre nagyobb bajban a focisták

Pánik Debrecenben, egyre nagyobb bajban a focisták

Her­czeg And­rás is érzi, hogy gond van.

Két ve­re­ség­gel in­dí­tot­ták a baj­nok­sá­got, amire 17 éve nem volt példa a vá­ros­ban. Akkor kieső he­lyen vég­zett a klub.

Felrobbant a Hajós uszoda, csodát tettek a magyarok

Felrobbant a Hajós uszoda, csodát tettek a magyarok

Mí­nusz há­rom­ról jöt­tek vissza a női pó­ló­sok, így pén­te­ken az ötö­dik he­lyért játsz­hat­nak a Mar­git­szi­ge­ten.

Mí­nusz há­rom­ról jöt­tek vissza a női pó­ló­sok, így pén­te­ken az ötö­dik he­lyért játsz­hat­nak a Mar­git­szi­ge­ten.

Váratlan jelenet a Duna Arénában, bevetésben az életmentő

Váratlan jelenet a Duna Arénában, bevetésben az életmentő

Nem akárki buk­kant fel a víz­ben, hir­te­len senki sem tudta, mi tör­té­nik.

Nem akárki buk­kant fel a víz­ben, hir­te­len senki sem tudta, mi tör­té­nik.

Kizárták a magyarokat a világbajnokságról

Kizárták a magyarokat a világbajnokságról

Nincs to­vább, ug­rott a döntő. Pedig az idő alap­ján fi­ná­léba ju­tot­tak volna.

Nincs to­vább, ug­rott a döntő. Pedig az idő­ered­mé­nyük alap­ján fi­ná­léba ju­tot­tak volna Gyurta Dá­ni­e­lék. Egy el­ron­tott vál­tá­son múlt.

Nem kértek Csernus dokiból a magyar pólósok

Nem kértek Csernus dokiból a magyar pólósok

Senki nem a fel­aján­lás­sal.

Senki nem élt Cser­nus Imre fel­aján­lá­sá­val. A női vá­lo­ga­tott az 5. he­lyért foly­tat­hatja a csa­ló­dást keltő ki­esés után. A Ka­nada el­leni ki­esés nagy csa­ló­dás.

Levetkőzött, meztelenül pózol az álom mellű színésznő

Levetkőzött, meztelenül pózol az álom mellű színésznő

Jo­anna Krupa Chi­ca­gó­ban nőtt fel...

Jo­anna Krupa Chi­ca­gó­ban nőtt fel, de szá­munkra nem ezért ér­de­kes a mun­kás­sága...

Szenzációs csúcs a magyar úszótól, parádés nyilatkozat követte

Szenzációs csúcs a magyar úszótól, parádés nyilatkozat követte

Kozma Do­mi­nik újra meg­mondta. Or­szá­gos csú­csot úszott a dön­tő­ben. Le­decky ellen nem volt el­len­szer.

Sportoló holttestére bukkantak a 7-es út mellett

Sportoló holttestére bukkantak a 7-es út mellett

Rej­té­lyes gyil­kos­ság: hol­tan ta­lál­ták a rég el­tűnt bok­szo­lót, az edző­jét le­lőt­ték. Mi lehet a bor­zal­mak mö­gött?

Rej­té­lyes gyil­kos­ság: hol­tan ta­lál­ták a rég el­tűnt bok­szo­lót, az edző­jét le­lőt­ték. Mi lehet a bor­zal­mak mö­gött?

Döbbenetes fölény, egyre közelebb az aranyhoz a pólósok

Döbbenetes fölény, egyre közelebb az aranyhoz a pólósok

Tü­kör­sima győ­ze­lem.

Tü­kör­sima győ­zel­met ara­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Az oro­szok­nak esé­lyük sem volt. Az elő­dön­tő­ben a gö­rö­gök lesz­nek Var­gáék el­len­fe­lei.

Szomorú hír jött: holtan esett össze a válogatott focista az étteremben

Szomorú hír jött: holtan esett össze a válogatott focista az étteremben

A kapus szív­ro­ha­mot ka­pott és meg­halt. Hiába ér­te­sí­tet­ték a men­tő­ket, éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Tusup megőrült a medence partján, így biztatta Katinkát

Tusup megőrült a medence partján, így biztatta Katinkát

Hosszú edző-férje ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban biz­tatta sze­rel­mét a 200 ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Hosszú edző-férje ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban biz­tatta sze­rel­mét a 200 ve­gyes dön­tő­jé­ben. A ver­seny után egy­más nya­ká­ban ug­rál­tak.

Csúcsátigazolás, világrekordot dönt a Real Madrid

Csúcsátigazolás, világrekordot dönt a Real Madrid

Őrü­le­tes össze­get fizet a Real Mad­rid a Mo­naco fi­a­tal klasszi­sáért. Hetek óta hí­resz­tel­ték a klub­vál­tást.

Őrü­le­tes össze­get fizet a Real Mad­rid a Mo­naco fi­a­tal klasszi­sáért. Hetek óta hí­resz­tel­ték a klub­vál­tást.

Hosszú újra milliomos, ennyit ért az aranyérem

Hosszú újra milliomos, ennyit ért az aranyérem

Ennek is örül­he­tett Ka­tinka.

Ka­tinka az arany­érem mel­lett más­nak is örül­he­tett. A vb-n még négy szám­ban ér­de­kel az Iron Lady, nö­vel­heti ezt az össze­get.

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a teniszlegenda

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a teniszlegenda

A Hí­res­sé­gek Csar­no­kába is be­ke­rült.

Az auszt­rá­lok hét­sze­res Grand Slam-baj­noka két­szer Davis Kupát is nyert a vá­lo­ga­tot­tal. Ta­nít­vá­nya volt töb­bek kö­zött Mar­ga­ret Court és Bil­lie Jean King is.

Hihetetlen, mit művelt egy úszó a Duna Arénában

Hihetetlen, mit művelt egy úszó a Duna Arénában

Adam Peaty el­ké­pesztő vi­lág­csú­csot úszott egy dél­előtti elő­fu­tam­ban. Ez volt a má­so­dik a Duna Aré­ná­ban.

Adam Peaty el­ké­pesztő vi­lág­csú­csot úszott egy dél­előtti elő­fu­tam­ban. Ez volt a má­so­dik a Duna Aré­ná­ban.

Botrányos belépő, kirúgja legjobbját a Veszprém kézicsapata

Botrányos belépő, kirúgja legjobbját a Veszprém kézicsapata

Fe­gyelmi üggyel nyit az új edző. Lju­bo­mir Vran­jes nem kíván együtt dol­gozni a csa­pa­tot cser­ben­ha­gyó iz­lan­di­val.

Fe­gyelmi üggyel nyit az új edző. Lju­bo­mir Vran­jes nem kíván együtt dol­gozni a csa­pa­tot cser­ben­ha­gyó iz­lan­di­val.

Tíz titok, ezeket tudtad Hosszú Katinkáról?

Tíz titok, ezeket tudtad Hosszú Katinkáról?

Olim­piai baj­no­kunk már Bu­da­pes­ten is be­gyűj­tött egy vé­bé­a­ra­nyat. Össze­ál­lí­tá­sunk­ból ki­de­rül, hogy ju­tott el a bajai lány a világ csú­csára.

Formás mellekkel és csupasz popsival hódít a vadóc szurkolólány

Formás mellekkel és csupasz popsival hódít a vadóc szurkolólány

Kobe Bryant után is van élet.

Kobe Bryant után is van élet a Los An­ge­les La­kersnél. A barna hajú mo­dell az edző­ter­me­ket sem veti meg.

Zokogó lányok a vébén, felfoghatatlan kudarc

Zokogó lányok a vébén, felfoghatatlan kudarc

Úgy tűnik, nem tett jót a pi­he­nő­nap. A ví­zi­lab­dás­lá­nyok csak most fog­ják meg­ér­teni, mek­kora esélyt sza­lasz­tot­tak el.

Úgy tűnik, nem tett jót a pi­he­nő­nap. A ví­zi­lab­dás­lá­nyok csak most fog­ják meg­ér­teni, mek­kora esélyt sza­lasz­tot­tak el.

Keserű csalódás, könnyes magyar kudarc a vizes vb-n

Keserű csalódás, könnyes magyar kudarc a vizes vb-n

Menny­ből a po­kolba: ki­jó­za­nító po­font kap­tak női ví­zi­lab­dá­zó­ink a me­den­cé­ben.

Menny­ből a po­kolba: ki­jó­za­nító po­font kap­tak női ví­zi­lab­dá­zó­ink a me­den­cé­ben.

Meglepő nyilatkozattal állt elő Hosszú Katinka a vb-arany után

Meglepő nyilatkozattal állt elő Hosszú Katinka a vb-arany után

Nem tel­je­sen elé­ge­dett min­den­nel, de... El­árulta, ho­gyan nyug­tatta magát a hazai vébé terhe alatt.

Nem tel­je­sen elé­ge­dett min­den­nel, de... El­árulta, ho­gyan nyug­tatta magát a hazai vébé terhe alatt.

Robbant a Duna Aréna, Hosszú Katinka világbajnok

Robbant a Duna Aréna, Hosszú Katinka világbajnok

Célra ve­ze­tett a fáj­dal­mas dön­tés.

Célra ve­ze­tett a fáj­dal­mas dön­tés. Szu­per­sztá­runk be­le­kez­dett, meg­van az első arany a hazai ren­de­zésű vébén.

Gyász, elhunyt a brazilok legendás kapusa

Gyász, elhunyt a brazilok legendás kapusa

Szív­ro­ha­mot ka­pott.

Szív­ro­ha­mot ka­pott a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori ka­pusa, aki három vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­re­pelt.

Nehéz döntés, Hosszú Katinka visszalépett

Nehéz döntés született, Hosszú Katinka visszalépett

Úszó­sztá­runk nem vál­lalta a koc­ká­za­tot. Le­mon­dott egy arany­esély­ről.

Nem vál­lalta a koc­ká­za­tot há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­sztá­runk. 100 háton le­mon­dott az arany­esé­lyé­ről.

Hosszú Katinka a könnyeivel is harcolt

Érzelmes vallomás, Hosszú Katinka a könnyeivel is harcolt

Az Iron Lady hálás azért, hogy hazai pá­lyán ver­se­nyez­het.

Az Iron Lady na­gyon hálás azért, hogy hazai pá­lyán ver­se­nyez­het. Most már tudja, mit érez­tek a bra­zi­lok a ta­va­lyi olim­pián.

Váratlan bejelentés, ez vár Hanga Ádámra

Váratlan bejelentés, ez vár Hanga Ádámra

El­dőlt a ma­gyar ko­sár­sz­tár sorsa. Három évre írt alá.

El­dőlt a ma­gyar ko­sár­sz­tár sorsa. Három évre írt alá az Eu­r­oliga leg­jobb vé­dő­jé­nek is meg­vá­lasz­tott já­té­kos. Jó anyagi fel­té­te­lek mel­lett foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

Katinka állandó csatát vív a férjével, most nyerésre áll

Katinka állandó csatát vív a férjével, most nyerésre áll

Sok­szor köt­nek fo­ga­dást egy­más­sal.

Sok­szor köt­nek fo­ga­dást egy­más­sal, fo­lya­ma­tos a ver­seny­hely­zet kö­zöt­tük. Most a plüss­ba­bák el­adási száma dönt majd egyi­kük ja­vára.

Csupasz popsijával és hatalmas melleivel bolondít a színésznő

Csupasz popsijával és hatalmas melleivel bolondít a színésznő

Char­lotte Sp­rin­ger leg­in­kább for­más keb­le­i­vel és paj­zán film­je­i­vel kelt fi­gyel­met.

Char­lotte Sp­rin­ger leg­in­kább for­más keb­le­i­vel és paj­zán film­je­i­vel kelt fi­gyel­met.

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben. Nem bír­tak egy­más­sal a rang­adón.

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben. Nem bír­tak egy­más­sal a rang­adón.

Szenzáció, megvan a vizes-vb első magyar érme!

Szenzáció, megvan a vizes-vb első magyar érme!

A ma­gyar váltó bronz­ér­met nyert.

A ma­gyar férfi 4x100-as váltó óri­ási or­szá­gos csúccsal ért oda a do­bo­góra.

Tragédia, lezuhant és szörnyethalt három hegymászó

Tragédia, lezuhant és szörnyethalt három hegymászó

Hol­tan ta­lál­tak három hegy­má­szót.

Hol­tan ta­lál­tak három hegy­má­szót. Ket­ten a svájci Al­pok­ban, egyi­kük a Mont Blanc-on lelte ha­lá­lát.

Új csúcs, elsírta magát a magyar úszótehetség

Új csúcs, elsírta magát a magyar úszótehetség

El­ké­pesztő idő­vel lett ha­to­dik 400 gyor­son Ké­sely Ajna, akit meg­rí­ka­tott a hazai kö­zön­ség. Kapás Bog­lárka le­csú­szott a do­bo­gó­ról.

El­ké­pesztő idő­vel lett ha­to­dik 400 gyor­son Ké­sely Ajna, akit meg­rí­ka­tott a hazai kö­zön­ség. Kapás Bog­lárka le­csú­szott a do­bo­gó­ról.

Borzalmas tragédia rázta meg az angol futballt

Borzalmas tragédia rázta meg az angol futballt

A mér­kő­zést egy időre le is ál­lí­tot­ták. A men­tő­sök hiába ér­kez­tek hamar...

A mér­kő­zést egy időre le is ál­lí­tot­ták. A men­tő­sök hiába ér­kez­tek hamar...

Rátámadt a cápa Phelpsre az úszóverseny előtt

Rátámadt a cápa Phelpsre az úszóverseny előtt

Nagy fehér cá­pá­val ver­seny­zett.

A 23-szo­ros olim­piai baj­nok Mi­chael Phelps egy nagy fehér cá­pá­val ver­seny­zett.

Lesújtó hírt kapott a család: verseny közben hunyt el a sportoló

Lesújtó hírt kapott a család: verseny közben hunyt el a sportoló

A szo­morú hírt a rend­őr­ség és a ver­seny­tár­sak kö­zöl­ték fe­le­sé­gé­vel.

Hosszú Katinka megdöbbentette a kapitányt

Hosszú Katinka megdöbbentette a kapitányt

Sós Csaba szö­vet­ségi ka­pi­tány re­a­gált a va­sár­nap dél­előtti ered­mé­nyekre a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Sós Csaba szö­vet­ségi ka­pi­tány re­a­gált a va­sár­nap dél­előtti ered­mé­nyekre a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Éremesély, Kapás Bogiról szólhat a vasárnap

Éremesély, Kapás Bogiról szólhat a vasárnap

Va­sár­nap négy úszó­dön­tőt ren­dez­nek, 400 méter gyor­son Kapás Bog­lárka vas­ta­gon érem­esé­lyes.

Va­sár­nap négy úszó­dön­tőt ren­dez­nek, 400 méter gyor­son Kapás Bog­lárka vas­ta­gon érem­esé­lyes.

Bevállalós, meztelenül terpeszt a nagy mellű színésznő

Bevállalós, meztelenül terpeszt a nagy mellű színésznő

Me­l­issa Deb­ling be­vál­la­lós hölgy...

Me­l­issa Deb­ling be­vál­la­lós hölgy, túl­fű­tött és szexi rö­vidfil­mek­ben vál­lal sze­re­pet.

Óriási esély, ellenük küzdenek a női pólósok a vb-n

Óriási esély, ellenük küzdenek a női pólósok a vb-n

Már a leg­jobb négy közé jutás a tét.

Hét­főn már a leg­jobb négy közé jutás lesz a tét a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Remek eredmény, magyar bronzérem a világbajnokságon

Remek eredmény, magyar bronzérem a világbajnokságon

Nem si­ke­rült nyerni az elő­dön­tő­ben.

Nem si­ke­rült nyerni az elő­dön­tő­ben, így a har­ma­dik hellyel kel­lett be­ér­nie a ma­gyar ver­seny­ző­nek.

Buli van, így mulat világbajnokunk a vizes vb-n

Buli van, így mulat világbajnokunk a vizes vb-n

Lázba hozta a ví­zi­lab­da­meccs...

Lázba hozta a ví­zi­lab­da­meccs vi­lág­baj­no­kun­kat, aki táncra per­dült a le­lá­tón.

Ez igen, nem beszélnek félre a magyar pólósok

Ez igen, nem beszélnek félre a magyar pólósok

Märcz Tamás szö­vet­ségi ka­pi­tány szom­ba­ton saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott, és nem ker­telt a ne­gyed­dön­tőt il­le­tően. Já­té­ko­sai sem du­mál­tak félre.

Märcz Tamás szö­vet­ségi ka­pi­tány szom­ba­ton saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott, és nem ker­telt a ne­gyed­dön­tőt il­le­tően.

Budapesten döntöttek Gyárfás Tamás sorsáról

Budapesten döntöttek Gyárfás Tamás sorsáról

2009 óta dol­go­zik a ve­ze­tő­ség­ben.

A ma­gyar sport­dip­lo­mata 2009 óta dol­go­zik a FINA ve­ze­tő­sé­gé­ben.

Zűr az úszás előtt, beperelték Hosszú Katinkáékat

Zűr az úszás előtt, beperelték Hosszú Katinkáékat

Dar­ren Ward nem fe­lej­tett.

Dar­ren Ward nem fe­lej­tette el az áp­ri­lis­ban tör­tén­te­ket, fel­lé­pett az Iron Cor­pora­tion és Shane Tusup ellen.

Neymar Párizsba szerződik, a hét elején bejelentik

Neymar Párizsba szerződik, a hét elején bejelentik

Na­po­kon belül pont kerül a Ney­mar-ügy vé­gére, ha­ma­ro­san be­je­len­tik a nyár leg­na­gyobb szen­zá­ci­ó­ját.

Na­po­kon belül pont kerül a Ney­mar-ügy vé­gére, ha­ma­ro­san be­je­len­tik a nyár leg­na­gyobb szen­zá­ci­ó­ját az át­iga­zo­lási pi­a­con.

Bírálják a magyar pólósokat az olaszok

Bírálják a magyar pólósokat az olaszok

Nem hagyta szó nél­kül az ola­szok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott cso­port­győ­zel­mét. Ér­dem­te­len si­ker­ről be­szél.

Nem hagyta szó nél­kül az ola­szok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott cso­port­győ­zel­mét.

Fejtörő, hány olimpiai bajnoki aranyérmet látsz a képen?

Fejtörő, hány olimpiai bajnoki aranyérmet látsz a képen?

Nem spó­rol­tak ara­nyak­kal.

Nem spó­rol­tak ara­nyak­kal az asz­tal mel­lett ülő pó­ló­sok. Tip­peld meg össze­sen hány olim­piai arany­ér­met nyer­tek kar­ri­er­jük során.

Csodálatos melleit büszkén mutogatja a vadóc fitneszmodell

Csodálatos melleit büszkén mutogatja a vadóc fitneszmodell

Büsz­kén mu­to­gatja tö­ké­le­tes tes­tét.

Büsz­kén mu­to­gatja tö­ké­le­tes tes­tét a mo­dell. A Mi­a­mi­ban élő szép­ség az edző­ter­mek ál­landó ven­dége. Több díjat is nyert már a ver­se­nye­ken.

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott, de az első nyolc közé ke­rü­lés volt az el­vá­rás a vb-n.

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott, de az első nyolc közé ke­rü­lés volt az el­vá­rás a vb-n.

Hatalmas siker, magyar arany a világbajnokságon!

Hatalmas siker, magyar arany a világbajnokságon!

Ko­moly hát­rány­ból nyert Szat­mári.

Ko­moly hát­rány­ból nyert Szat­mári And­rás a dél-ko­reai ri­vá­lisa ellen. Eddig csak csa­pat­ban vol­tak érmei vi­lág­ese­mé­nyek­ről.

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Évről-évre rosszabb a hely­zet.

Mi­chael Schu­m­a­cher bal­esete óta évről-évre rosszabb a hely­zet a csa­lád­já­ban.

Totális diadal, jöhet a vébédöntő?

Totális diadal, jöhet a vébédöntő?

Könnye­dén húzta be utolsó cso­port­meccsét Märcz Tamás együt­tese. Az első hely az auszt­rá­lok­nak kö­szön­he­tően meg is lett.

Könnye­dén húzta be utolsó cso­port­meccsét Märcz Tamás együt­tese. Az első hely az auszt­rá­lok­nak kö­szön­he­tően meg is lett.

Milliókat úsztak össze a magyar sztárok Balatonfüreden

Milliókat úsztak össze a magyar sztárok Balatonfüreden

A leg­több pénzt Ra­sovszky Kris­tóf kapta, aki több szám­ban is el­in­dult. Gyurta Ger­gely fe­le­annyit ke­re­sett, mint Olasz Anna.

A leg­több pénzt Ra­sovszky Kris­tóf kapta, aki több szám­ban is el­in­dult. Gyurta Ger­gely fe­le­annyit ke­re­sett, mint Olasz Anna.

Semmibe veszik Urbán Flóriánt, senkitől sem kap munkát

Semmibe veszik Urbán Flóriánt, senkitől sem kap munkát

Most so­főr­ként akart dol­gozni.

A ko­rábbi le­gen­dás fo­cis­tára már so­főr­ként sem szá­mí­ta­nak. Urbán nem érti, miért lett be­lőle köz­el­len­ség.

A Balatonból mentették ki a magyar úszót

A Balatonból mentették ki a magyar úszóreménységet

Ra­sovszky Kris­tóf fel­adta a vb-dön­tőt.

Ra­sovszky Kris­tóf nagy rú­gást ka­pott a lá­bára, emi­att kel­lett fel­ad­nia a dön­tőt.

Kánikula a vb-n, segítség kell a szurkolóknak

Kánikula a vb-n, segítség kell a szurkolóknak

Óri­ási hőség tom­bol a Mar­git­szi­ge­ten.

Óri­ási hőség tom­bol a Mar­git­szi­ge­ten, nem csoda, ha vízre szom­jaz­nak a druk­ke­rek. Az ön­kén­te­sek pedig se­gí­tet­tek, ahogy tud­tak.

Meglehet a magyarok első vb-érme!

Ma meglehet a magyarok első világbajnoki érme!

Ba­la­ton­fü­re­den érhet véget az ére­m­ín­ség.

Ba­la­ton­fü­re­den érhet véget az ére­m­ín­ség, Olasz An­nára és Gyurta Ger­gelyre is ér­de­mes lesz fi­gyelni.

Semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Megalázó döntés, semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Az ola­szok ellen bot­rá­nyo­san ve­zető orosz bírót újra rá­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott meccsére.

Az ola­szok ellen bot­rá­nyo­san ve­zető orosz bírót újra rá­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott meccsére.

Kiderítettük, ezt kell tudni a vízilabdás bírók szidásához

Kiderítettük, ezt kell tudni a vízilabdás bírók szidásához

Sokan ki­akad­tak a ma­gyar-olasz után.

A já­té­ko­sok és a szur­ko­lók is ki­akad­tak a ma­gyar-olasz meccsen. Meg­tud­tuk, hogy mire kell fi­gyelni ez­után.

Ágaskodó mellbimbóval sokkol a vörös hajú szépség

Ágaskodó mellbimbóval sokkol a vörös hajú szépség

Ko­mo­lyan vette a vi­ze­spó­lós ver­seny sza­bá­lyait Brit­ta­nya, min­den ed­di­gi­nél me­ré­szebb fotó ké­szült róla.

Ko­mo­lyan vette a vi­ze­spó­lós ver­seny sza­bá­lyait Brit­ta­nya, na­gyon me­rész fotó ké­szült róla.

Gyászol Hosszú Katinka és Tusup

Gyászol Hosszú Katinka és Shane Tusup

Szo­morú hírt ka­pott a páros a vébé alatt. Sok­mil­lió ra­jon­gó­val együtt ők is ne­he­zen dol­goz­zák fel az éne­kes tra­gé­di­á­ját.

Szo­morú hírt ka­pott a páros a vébé alatt. Sok­mil­lió ra­jon­gó­val együtt ők is ne­he­zen dol­goz­zák fel az éne­kes tra­gé­di­á­ját.

Fantasztikus magyar siker a vébén

Nincs megállás, fantasztikus magyar siker a vébén

Sza­bad­na­pot ért a női pó­ló­sok bra­vúrja.

Sza­bad­na­pot ért a női pó­ló­sok bra­vúrja. Most már lehet be­szélni akár az arany­érem­ről is.

Megdöbbentő adat, emiatt szégyenkezhet a Fradi

Megdöbbentő adat, emiatt szégyenkezhet a Fradi

Nem tör­tént csoda.

Nem tör­tént csoda, a Fradi fo­ci­csa­pata el­bú­csú­zott Dá­ni­á­ban a nem­zet­közi ku­pa­po­rond­tól. Ta­lál­tunk, egy na­gyon szo­morú ada­tot.

Megdöbbentő látvány az NB I-es csapatnál, szomorkodhatnak a szurkolók

Megdöbbentő látvány az NB I-es csapatnál, szomorkodhatnak a szurkolók

Az Új­pest klub­há­zá­ban már sze­dik le a régi cí­mert.

Az Új­pest klub­há­zá­ban már sze­dik le a régi cí­mert. A szur­ko­lók rend­kí­vül elé­ge­det­le­nek a csa­pat új lo­gó­já­val. Új­pest pol­gár­mes­tere osz­tott meg képet a címer el­tá­vo­lí­tá­sá­ról.

Ima az öltözőfolyosón: ezek a zártkapus BL-meccs legfurább fotói

Ima az öltözőfolyosón: ezek a zártkapus meccs legfurább fotói

Feje te­te­jére állt a világ. Ima és füst a sta­di­on­ban, tom­boló szur­ko­lók a ke­rí­té­sen kívül. Less be a ku­lisszák mögé!

Üres le­lá­tók és füst a sta­di­on­ban, tom­boló szur­ko­lók a ke­rí­té­sen kívül. Less be a ku­lisszák mögé!

Így még sosem láttad Gera Zoltánt

Így még sosem láttad Gera Zoltánt

A sé­rü­lé­sek miatt szo­kat­lan sze­rep­kör­ben a Fradi le­gen­dája.

A sé­rü­lé­sek miatt szo­kat­lan sze­rep­kör­ben a Fradi le­gen­dája. A dán Midtjyl­land el­leni Eu­rópa-liga vissza­vá­gón sok múl­hat majd Gera Zol­tán já­té­kán. A to­vább­ju­tás csoda lenne.

Új magyar álompár, csók csattant az úszók között

Új magyar álompár, csók csattant az úszók között

Vál­lal­ják a kap­cso­la­tu­kat.

Ma­gyar­or­szág a he­te­dik he­lyen vég­zett a nyílt vízi úszás csa­pat­ver­se­nyé­ben.

Balhé fenyeget, magyar edző támadja Hosszú Katinkát

Balhé fenyeget, magyar edző támadja Hosszú Katinkát

Pet­rov Iván ki­fa­kadt, Ja­ka­bos Zsu­zsanna tré­nere nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét.

Pet­rov Iván ki­fa­kadt, Ja­ka­bos Zsu­zsanna tré­nere nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét.