RIPOSTER

Újabb csúcsragadozó portyázik Nógrádban, a vadászok is megdöbbentek

Újabb csúcsragadozó portyázik Nógrádban, a vadászok is megdöbbentek

Egy héten belül két­szer is el­csípte a vad­ka­mera a nagy­testű macs­ka­fé­lét. Egyre több hiúz me­rész­ke­dik északi me­gyénkbe.

Nagyon bizarr muskátlit árulnak a LIDL-ben, Budapesten

Nagyon bizarr muskátlit árulnak a LIDL-ben, Budapesten

Nem­csak nö­vény­ta­ni­lag nehéz be­azo­no­sí­tani a ne­ve­zett vi­rá­got. La­i­ku­sok szá­mára is za­varba ejtő a lát­vány.

Nem­csak nö­vény­ta­ni­lag nehéz be­azo­no­sí­tani a vi­rá­got. La­i­ku­sok szá­mára is za­varba ejtő a lát­vány.

Döbbenetes, mit vett fel a kamera éjszaka a Hajógyári-szigeten

Döbbenetes, mit vett fel a kamera éjszaka a Hajógyári-szigeten

Égnek áll a hajad, ha meg­lá­tod.

Sö­té­te­dés után min­denki saját fe­le­lős­sé­gére me­rész­ked­jen a szi­get bel­se­jébe. Égnek áll a hajad, ha meg­lá­tod, mi zaj­lik Bu­da­pest ked­velt par­kos te­rü­le­tén.

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett...

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett, talán már nem le­he­tett volna se­gí­teni rajta. A férfi már nem is lé­leg­zett!

Pokollá vált az influenzajárvány, öngyilkosságba menekülnek a betegek

Pokollá vált az influenzajárvány, öngyilkosságba menekülnek a betegek

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Nagyon bunkó luxusterepjárós akasztotta ki a kőbányai lakosokat

Nagyon bunkó luxusterepjárós akasztotta ki a kőbányai lakosokat

A nagy ko­csi­val járó ember, haj­la­mos a KRESZ sza­bá­lyait el­fej­teni.

Ha kel­lő­kép­pen nagy ko­csi­val jár az ember, haj­la­mos az ud­va­ri­as­ság­sza­bá­lyait fi­gyel­men kívül hagyni.

Újabb veszélyes játék terjed a fiatalok körében

Újabb veszélyes játék terjed a fiatalok körében

A gyártó cég adott ki köz­le­ményt.

Maga a gyártó cég tu­datta köz­le­mény­ben, hogy bár a ter­mé­kük va­ló­ban "fi­nom­nak" néz ki, em­beri fo­gyasz­tásra nem al­kal­mas. Ezért volt erre szük­ség.

Döbbenetes méretű csecsemőt szült egy orosz nő

Döbbenetes méretű csecsemőt szült egy orosz nő

Ha nem is vi­lág­re­kord, de még­is­csak óri­á­si­nak szá­mít az a cse­csemő, aki egy Da­gesz­táni kis­vá­ros­ban Og­ni­ban látta meg a nap­vi­lá­got.

Ha nem is vi­lág­re­kord, de a maga ne­mé­ben még­is­csak óri­á­si­nak szá­mít az a cse­csemő, aki egy Da­gesz­táni kis­vá­ros­ban Og­ni­ban látta meg a nap­vi­lá­got. Az óri­ás­baba ter­mé­sze­tes úton szü­le­tett, édes­anyja fáj­da­lom­csil­la­pí­tót sem ka­pott...

Fordulat a soroksári futónő ügyében! Jelentkezett egy szemtanú!

Fordulat a soroksári futónő ügyében! Jelentkezett egy szemtanú!

Egy lap in­for­má­ciói sze­rint je­lent­ke­zett egy szem­tanú, aki ál­lí­tó­lag azt is el­árulta, kik le­het­nek a tet­te­sek.

Egy lap in­for­má­ciói sze­rint je­lent­ke­zett egy szem­tanú, aki ál­lí­tó­lag azt is el­árulta, kik le­het­nek a tet­te­sek.

Újra felbukkant a beteges karácsonyi szórólap Budapesten

Újra felbukkant a beteges karácsonyi szórólap Budapesten

El­ké­pesztő, mi lan­dolt már megint Ri­post ol­va­só­já­nak pos­ta­lá­dá­já­ban! Nincs vége az őrü­let­nek.

El­ké­pesztő, mi lan­dolt már megint Ri­post ol­va­só­já­nak pos­ta­lá­dá­já­ban! Nincs vége az őrü­let­nek.

Lebukott Németh Kristóf: Tilosban parkolt!

Lebukott Németh Kristóf: Tilosban parkolt!

Va­sár­nap dél­után ké­szí­tette a kínos fotót a Ri­post egyik ol­va­sója a sztár­szí­nész­ről.

Va­sár­nap dél­után ké­szí­tette a kínos fotót a Ri­post egyik ol­va­sója a sztár­szí­nész­ről. Né­meth Kris­tóf egy gyors­ét­te­rem­ben vá­sá­rolt ételt, mind­eköz­ben sza­bály­ta­la­nul par­kolt au­tó­já­val.

Dugó, dugó hátán. Ez vár rád a fővárosban

Dugó, dugó hátán. Ez vár rád a fővárosban

A kínai mi­nisz­ter­el­nök lá­to­ga­tása és a Kína-Kelet-Közép-Eu­rópa csúcs­ta­lál­kozó miatt for­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani Bu­da­pest több pont­ján már va­sár­nap.

A kínai mi­nisz­ter­el­nök lá­to­ga­tá­sa­mi­att for­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani Bu­da­pest több pont­ján már va­sár­nap.

Mi történik itt? Lebukott a pesti éjszakában Medveczky és Stohl!

Mi történik itt? Lebukott a pesti éjszakában Medveczky és Stohl!

Kü­lö­nös hely­zet­ben kapta len­cse­végre a két mű­vészt az egyik ol­va­sónk! A díva fel­dúl­tan re­a­gált la­punk kér­dé­se­ire!

Erre örökre emlékezni fognak Pécsi Ildikó szerettei

Erre örökre emlékezni fognak Pécsi Ildikó szerettei

Itt a bi­zo­nyí­ték.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a szí­nésznő örökre be­ke­rült a hal­ha­tat­la­nok közé.

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol.

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol, ha Bu­da­pes­ten akad dolga. Az Oscar-díjas szí­nész pél­dául egy­ál­ta­lán nem.

Ezért nem te vagy az Apple vezére! Kiderült a titok

Ezért nem te vagy az Apple vezére! Kiderült a titok

Rá bi­zony igaz a mon­dás!

A vi­lág­vál­la­lat ve­zére kő ke­mény nap­ren­det tart, mely­nek első pontja hi­he­tet­len ko­ránra esik. Rá bi­zony igaz a mon­dás!

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val az Új köz­te­me­tő­höz!

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val az Új köz­te­me­tő­höz!

Ez nagyon durva: Kilométereken át menekült a búvár

Ez nagyon durva: Kilométereken át menekült a búvár

Óri­ási baj­ban volt...

Óri­ási baj­ban volt az a férfi, aki­nek csó­nak­ját el­so­dorta az áram­lat bú­vár­ko­dás köz­ben. Hét ki­lo­mé­te­ren át me­ne­kült a cápa elől.

Valami nagyon nem stimmel az új fiúcsapattal!

Valami nagyon nem stimmel az új fiúcsapattal!

Épp csak egy kis bibi van a srá­cok­kal!

A kom­mu­nista or­szág­ban kü­lö­nös módon ők a leg­ked­vel­tebb könnyű­ze­nei elő­adók. Épp csak egy kis bibi van a srá­cok­kal!

Sokkot kapott a magyar háziasszony: Mutáns cukkini termett a kertjében

Sokkot kapott a magyar háziasszony: Mutáns cukkini termett a kertjében

Ol­va­sónk fi­gyel­mét so­káig el­ke­rülte a bi­zarr zöld­ség...

Ol­va­sónk fi­gyel­mét so­káig el­ke­rülte a bi­zarr zöld­ség...

Botrány! Segítséget kér a Noé Állatotthon!

Botrány! Segítséget kér a Noé Állatotthon!

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a Noé Ál­lat­ott­hon. Az ál­lat­mentő ala­pít­vány egy egé­szen bi­zarr, el­ké­pesztő, sőt, eddig példa nél­küli eset­ről szá­molt be a kö­zös­ségi ol­da­lán.

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a Noé Ál­lat­ott­hon. Az ál­lat­mentő ala­pít­vány egy egé­szen bi­zarr eset­ről szá­molt be a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Iszonyat durva videó: Zsebében robbant fel a mobilja

Iszonyat durva videó: Zsebében robbant fel a mobilja

Fél mé­te­res lán­gok csap­tak fel.

Fél mé­te­res lán­gok csap­tak fel a gya­nút­lan férfi zse­bé­ből. Az ese­tet rög­zí­tette egy ka­mera. Hi­he­tet­len kép­so­rok!

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Ennek a fi­a­tal lány­nak fel­te­he­tően már eddig is le­het­tek meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ta­pasz­ta­la­tai, most ka­me­rát vett...

Hátborzongató dolgokat rögzített az iskola ipari kamerája!

Hátborzongató dolgokat rögzített az iskola ipari kamerája!

Egy ír kö­zép­is­kola biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tette az alábbi fel­vé­te­le­ket, egy­előre nincs ma­gya­rá­zat.

Egy ír kö­zép­is­kola biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tette az alábbi fel­vé­te­le­ket, egy­előre nincs ma­gya­rá­zat.

Segítsünk! Az egész ország a három éves Áront keresi!

Az egész ország Áront keresi!

Erre lát­ták eddig.

Áron né­hány napja, Zug­ló­ban csa­var­gott el, de azóta már fel­buk­kant az M3-as au­tó­pá­lya kör­nyé­kén, sőt, az Új­pest ha­tá­rá­ban ta­lál­ható szu­per­mar­ket par­ko­ló­já­ban is. Kü­lön­le­ges te­rem­tés, három lába van.

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Meg­rázó kép­so­rok.

Meg­ren­dítő kép­so­rok ke­rül­tek az in­ter­netre a Las Vegas-i tá­ma­dás­ról. Egy hat­van­négy éves férfi, Stephen Pad­dock a ho­tel­szo­bája te­ra­szá­ról nyi­tott tüzet.

Ezt a titokzatos szőkét csókolta: újra boldog az elvált Klausmann Viktor

Ezt a titokzatos szőkét csókolta: újra boldog az elvált Klausmann Viktor

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt és ked­ve­sét ol­va­sónk kapta len­cse­végre.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt és ked­ve­sét ol­va­sónk kapta len­cse­végre.

Itt az első fotó a Las Vegas-i merénylőről!

Itt az első fotó a Las Vegas-i merénylőről!

Bru­tá­lis tá­ma­dás a ka­szi­nók fő­vá­ro­sá­ban, azo­no­sí­tot­ták a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt. Több mint ötven ha­lott­ról szól­nak a hírek, és több mint négy­száz em­bert vit­tek kór­házba a men­tők.

Több mint ötven ha­lott­ról szól­nak a hírek, és több mint négy­száz em­bert vit­tek kór­házba a men­tők. Bru­tá­lis tá­ma­dás tör­tént teg­nap­ról mára vir­radó éj­szaka Las Ve­gas­ban: a Man­da­lay Bay Hotel előtt tar­tott fesz­ti­vá­lon a tö­megbe lőtt egy férfi. Mind­ezt a 32. eme­leti ho­tel­szo­bája te­ra­szá­ról. A férfire rá­tör­ték az ajtót...

Szomorú, így néz ki most Feleki Kamill sírja

Szomorú, így néz ki most Feleki Kamill sírja

Árul­kodó képet ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója a Far­kas­réti te­me­tő­ben sé­tálva.

Árul­kodó képet ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója a Far­kas­réti te­me­tő­ben sé­tálva.

Elképesztő felvétel készült a 12. kerületben

Elképesztő felvétel készült a 12. kerületben

Vér­fa­gyasztó, ami éj­sza­kán­ként zaj­lik.

Az ember ma­nap­ság jobb, ha résen van. Ami a 12. ke­rü­let luxus la­kó­kör­ze­té­ben éj­sza­kán­ként zaj­lik, az egye­ne­sen vér­fa­gyasztó.

Forrong a 18. kerület népe: Gazellaként ugrotta át a kerítést a betörő

Forrong a 18. kerület népe: Gazellaként ugrotta át a kerítést a betörő

Újra egy bűn­is­métlő el­kö­vető tartja ret­te­gés­ben a te­le­pen élő­ket. Forró dró­ton ér­te­sí­tik egy­mást az éle­tü­ket féltő em­be­rek.

Végre! Nézd meg az IPhone 8-at és IPhone X-et!

Végre! Nézd meg az IPhone 8-at és IPhone X-et!

Hi­va­ta­lo­san is be­mu­tat­ták.

Szinte az összes pletyka igaz­nak bi­zo­nyult: IP­hone 8 és IP­hone 8 Plus néven ér­kez­tek meg az Apple új te­le­fon­jai, és lett meg­le­pe­tés is, az IP­hone X!

Megrázó videók! Így csapott le a hurrikán Floridára!

Megrázó videók! Így csapott le a hurrikán Floridára!

Min­den idők leg­na­gyobb és leg­erő­sebb hur­ri­kánja el­érte Flo­rida part­jait, már egy­mil­lió ház­tar­tás­ban nincs áram.

Min­den idők leg­na­gyobb és leg­erő­sebb hur­ri­kánja el­érte Flo­rida part­jait, már most egy­mil­lió ház­tar­tás­ban nincs áram.

Emberfej nagyságú gombát talált egy fiatal nő Nógrád megyében

Emberfej nagyságú gombát talált egy fiatal nő Nógrád megyében

Ahogy meg­ér­ke­zett az or­szágba a hi­de­gebb le­vegő, azon­nal re­a­gált a ter­mé­szet. Ilyet még biz­tos nem lát­tál, ezt nézd!

Elképedtek a lakók, amikor kinéztek a kertbe

Elképedtek a lakók, amikor kinéztek a kertbe

El­ké­pesztő ven­dé­gek ér­kez­tek.

El­ké­pesztő ven­dé­gek ér­kez­tek egy ház ud­va­rára Cso­pa­kon! Van­nak lá­to­ga­tók, akik nem szól­nak, csak meg­je­len­nek, és nem tud­juk, hogy mennyien...

Kimenekült a fővárosból: Csoda kis birodalmat varázsolt maga köré ez a nő

Kimenekült a fővárosból: Csoda kis birodalmat varázsolt maga köré ez a nő

Zöld­sé­get, gyü­möl­csöt ter­mel­nek, ál­la­to­kat tar­ta­nak saját célra.

Zöld­sé­get, gyü­möl­csöt ter­mel­nek, ál­la­to­kat tar­ta­nak saját célra.

Ezt hogy? Részegebb volt a rendőr mint a szondáztatott sofőr

Ezt hogy? Részegebb volt a rendőr mint a szondáztatott sofőr

Ala­po­san rá­fa­ra­gott az a rendőr, aki ugyan va­ló­ban ittas ve­ze­té­sen kapta a so­főrt, de a vé­gére ki­de­rült...

Ala­po­san rá­fa­ra­gott az a rendőr, aki ugyan va­ló­ban ittas ve­ze­té­sen kapta a so­főrt, de a vé­gére ki­de­rült...

Lángra lobbantotta az internetet Balázs Pali új dala

Lángra lobbantotta az internetet Balázs Pali új dala

"Egy al­kotó ember szá­mára ez adja a leg­na­gyobb vissza­jel­zést.Több mint húsz éve va­gyok a pá­lyán,de ez a leg­na­gyobb el­is­me­rés szá­momra."

Nézze meg már most a vasárnapi tűzijátékot!

Nézze meg már most a vasárnapi tűzijátékot!

Íme a Ma­kaói Nem­zet­közi Tű­zi­já­ték Ver­seny ezüst­ér­me­sé­nek ter­vei!

Min­den ed­di­gi­nél mo­nu­men­tá­li­sabb és lát­vá­nyo­sabb tű­zi­já­té­kot ígér az idei ter­vező, a Ma­kaói Nem­zet­közi Tű­zi­já­ték Ver­seny ezüst­ér­mese, Jakab Sza­bolcs.

Kizavarták a múzeumból, mert szoptatott: Így vágott vissza

Kizavarták a múzeumból, mert szoptatott: Így vágott vissza

Az anyuka éppen a szop­ta­tás hetén járt gyer­me­ké­vel a mú­ze­um­ban.

Az anyuka éppen a szop­ta­tás hetén járt gyer­me­ké­vel a lon­doni mú­ze­um­ban, ahol meg­kér­ték, ne etesse nyil­vá­no­san kisfiát. Most az in­téz­mé­nyen nevet a világ!

Életveszélyes vezetés Budapesten 170-nel - és még le is videózta!

Életveszélyes vezetés Budapesten 170-nel - és még le is videózta!

170 ki­lo­mé­ter per órás se­bes­ség­gel szá­gul­dott végig a So­rok­sári úton egy autós, aki mind­ezt rá­adá­sul vi­de­óra is vette.

170 ki­lo­mé­ter per órás se­bes­ség­gel szá­gul­dott végig a So­rok­sári úton egy autós, aki mind­ezt rá­adá­sul vi­de­óra is vette.

Szólt a rendőröknek, hogy rosszul van. Most halott!

Szólt a rendőröknek, hogy rosszul van. Most halott!

Hogy tör­tén­het meg ilyen?

Meg­döb­bentő tör­té­net rázta meg az or­szá­got: egy 57 éves férfit iga­zol­tat­tak Új­pes­ten va­sár­nap a rend­őrök, a mér­nök né­hány perc­cel ké­sőbb ha­lott volt.

Elképesztő jelenetet videóztak a budapesti viharban

Elképesztő jelenetet videóztak a budapesti viharban

Ol­va­sónk is meg­le­pő­dött.

A Ri­post ol­va­sója a saját sze­mé­vel látta a tör­tén­te­ket!

Hurrikán az Adrián, menekülnek a magyar nyaralók

Hurrikán az Adrián, menekülnek a magyar nyaralók

El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ala­kult ki a tom­boló vihar. Kő kövön nem ma­radt a ma­gya­rok ked­venc olasz part­sza­ka­szán.

El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ala­kult ki a tom­boló vihar. Kő kövön nem ma­radt a ma­gya­rok ked­venc olasz part­sza­ka­szán.

Elmosta az eső Budapestet: Fotó a pusztító viharról

Elmosta az eső Budapestet: Fotó a pusztító viharról

Óri­ási fel­hő­sza­ka­dás ve­tett véget a több napig tartó ká­ni­ku­lá­nak!

Óri­ási fel­hő­sza­ka­dás ve­tett véget a több napig tartó ká­ni­ku­lá­nak!

Szemben a forgalommal hajtott fel a pályára a Suzuki

Szemben a forgalommal hajtott fel a pályára a Suzuki

Film is ké­szült róla, ahogy Győr­nél fel­hajt az au­tó­pá­lyára, min­denki ré­mü­le­tére.

Film is ké­szült róla, ahogy Győr­nél fel­hajt az au­tó­pá­lyára, min­denki ré­mü­le­tére.

Teljes döbbenet a Havanna lakótelepen

Teljes döbbenet a Havanna lakótelepen

Rit­kán lá­tott égi csoda bo­rult teg­nap este az eme­le­tes házak fölé.

Rit­kán lá­tott égi csoda bo­rult teg­nap este az eme­le­tes házak fölé. Temp­lomi szép­ség­ben pom­pá­zott a be­ton­ren­ge­teg.

Igazi utcai harc folyt hajnalban a bulinegyedben

Igazi utcai harc folyt hajnalban a bulinegyedben

Min­den­na­po­sak az ilyen ese­tek.

A fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­nek szé­lén élők már hoz­zá­szok­tak a foly­to­nos éj­sza­kai cse­te­pa­ték­hoz. Csak rit­kán fi­gyel­nek fel va­la­mire.

Elképesztő, mit művel a gödölői férfi icipici teraszán

Elképesztő, mit művel a gödölői férfi icipici teraszán

Az biz­tos, hogy ilyet még nem lát­tunk!

Az biz­tos, hogy ilyet még nem lát­tunk! Piros mű­anyag la­vórba szal­mát ra­kott, abba pedig... A vég­ered­mény meg­lepő.

L. Brendon újra lecsapott - elkapták a rendőrök!

L. Brendon újra lecsapott - elkapták a rendőrök!

L. G.-t, vagy aho­gyan min­denki is­meri, Brendot most újabb bűn­cse­lek­mény miatt hall­gat­ták ki. Elő­ze­tes­ben van.

L. G.-t, vagy aho­gyan min­denki is­meri, Brendot most újabb bűn­cse­lek­mény miatt hall­gat­ták ki. Elő­ze­tes­ben van.

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Nincs nyugta a le­si­fo­tó­sok­tól!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető éppen csa­ládi nya­ra­lá­sát tölti, ám a le­si­fo­tó­sok­tól még ilyen­kor sincs nyugta!

Mentőautó, csak nőknek

Mentőautó, csak nőknek

Sze­ret­nék Du­ba­i­ban el­érni, hogy a női pá­ci­en­sek jól érez­zék ma­gu­kat.

Sze­ret­nék Du­ba­i­ban el­érni, hogy az or­vosi el­lá­tásra szo­ruló női pá­ci­en­sek minél kom­for­to­sab­ban érez­zék ma­gu­kat. Ezért most külön men­tő­au­tót ál­lí­tot­tak szol­gá­latba a ré­szükre.

Hátborzongató természeti jelenség tűnt fel a Havanna lakótelepen

Hátborzongató természeti jelenség tűnt fel a Havanna lakótelepen

Bi­zarr alak­zatba áll­tak össze a szu­per­vi­har után a la­kó­te­lep fö­lött a fel­hők.

Bi­zarr alak­zatba áll­tak össze a szu­per­vi­har után a la­kó­te­lep fö­lött a fel­hők. Fé­lel­me­tes je­len­ség...

Frontális ütközés! Nem csak a kézilabdasport gyászolja Ádámot!

Frontális ütközés! Nem csak a kézilabdasport gyászolja Ádámot!

Alig egy hete szá­mol­tunk be róla: ha­lá­los köz­le­ke­dési bal­eset tör­tént az 52-es számú főúton.

Alig egy hete szá­mol­tunk be róla: ha­lá­los köz­le­ke­dési bal­eset tör­tént az 52-es számú főúton.

Így néz ki az ingyen netet szóró drón!

Így néz ki az ingyen netet szóró drón!

Si­ke­res volt a teszt­re­pü­lés, Zuc­ker­berg öröm­it­ta­san bá­mul­hatta az eget.

Si­ke­res volt a teszt­re­pü­lés, Zuc­ker­berg öröm­it­ta­san bá­mul­hatta az eget. Rö­vi­de­sen meg­száll­hat­ják az egész eget, és akkor min­den meg­vál­to­zik a Föl­dön...

Lementik az Insta-fotód? Többé nem titok!

Lementik az Insta-fotód? Többé nem titok!

For­ra­dalmi újí­tás.

Eddig nem volt bi­zo­nyí­ték a ke­zünk­ben, ha vissza­él­tek a fo­tó­ink­kal. Ezen­túl azon­ban már azt is tudni fog­juk, ha va­laki a neki kül­dött fény­ké­pünk­ről úgy­ne­ve­zett ki­jel­ző­ké­pet ké­szít.

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Nem min­den­na­pos tör­té­net bor­zolja a ke­dé­lye­ket a Ba­la­ton Sound-on.

Nem min­den­na­pos tör­té­net bor­zolja a ke­dé­lye­ket: is­me­ret­le­nek a Ba­la­ton Sound-on pap­ri­ka­spray-vel bé­nít­ják meg a ki­sze­melt ál­do­za­to­kat, majd a te­he­tet­len em­be­rek ér­té­ke­ik­kel ol­da­nak ke­re­ket. A eset­ről egy pórul járt honfi­tár­sunk be­szélt.

Eszméletlen, mit bütykölt össze az őrült orosz asztalos

Eszméletlen, mit bütykölt össze az őrült orosz asztalos

Az egész világ cso­dá­jára jár a leg­újabb fából fa­ra­gott mo­to­ros jár­mű­vé­nek. Több ezer órán át ké­szült, és mű­kö­dik!

Az egész világ cso­dá­jára jár a leg­újabb fából fa­ra­gott mo­to­ros jár­mű­vé­nek. Több ezer órán át ké­szült, és mű­kö­dik!

Így bulizott a pesti éjszakában Somló Tamás özvegye!

Így bulizott a pesti éjszakában Somló Tamás özvegye!

Bu­li­ban kap­ták len­cse­végre!

A Ri­post ol­va­só­ri­por­tere egy bu­li­ban kapta len­cse­végre Somló Tamás öz­ve­gyét. Gyöngy­vér egy fő­vá­rosi, sza­bad­téri disz­kó­ban la­zí­tott...

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Ne­gye­dik eme­leti lakás ka­pott lángra.

Száz négy­zet­mé­te­tes lakás ka­pott lángra.

Brutális vihar érkezik: széllel, jéggel támad!

Brutális vihar érkezik: széllel, jéggel támad!

Dél, dél-nyu­gat felől éri el a fő­vá­rost az a vi­har­felhő, ami­ből je­len­tős mennyi­ségű csa­pa­dék és jég hull­hat rövid idő alatt. Több me­gyére is má­sod­fokú ri­asz­tást adtak ki.

Dél, dél-nyu­gat felől éri el a fő­vá­rost az a vi­har­felhő, ami­ből je­len­tős mennyi­ségű csa­pa­dék és jég hull­hat rövid idő alatt. Több me­gyére is má­sod­fokú ri­asz­tást adtak ki. Most már or­szág­szerte min­den me­gyére ér­vé­nyes ri­asz­tás van ér­vény­ben. A me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat sze­rint a heves zi­va­ta­rok­hoz vi­ha­ros szél­ro­ha­mok, jég­eső tár­sul­hat.

Egy hónapig takarították a világ legmocskosabb panellakását

Egy hónapig takarították a világ legmocskosabb panellakását

A ta­ka­rí­tók is csak vegy­vé­delmi ru­há­ban tud­tak be­menni...

Az ext­rém ta­ka­rí­tók is csak vegy­vé­delmi ru­há­ban tud­tak be­menni a más­fél méter magas sze­mét­hal­mok­kal teli pa­nel­la­kásba. Az ott élő nő, saját ál­lí­tása sze­rint már négy éve nem látta a lakás pad­ló­ját...

Villámcsapás: egy zuglói nő kórházban!

Villámcsapás: egy zuglói nő kórházban!

Nyu­gat felől szinte a fél or­szá­got le­ta­rolta a ha­tal­mas vihar, jég­eső­vel, erős szél­lel, özön­víz­szerű eső­vel ér­ke­zett. Bu­da­pest 14. ke­rü­le­té­ben pedig men­tőt is hívni kel­lett egy fi­a­tal nőhöz.

Nyu­gat felől szinte a fél or­szá­got le­ta­rolta a ha­tal­mas vihar, jég­eső­vel, erős szél­lel, özön­víz­szerű eső­vel ér­ke­zett. Zug­ló­ban egy nő is meg­sé­rült.

Elképesztő helyzetben fotózták le Pintér Tibort

Elképesztő helyzetben fotózták le Pintér Tibort

Nem hitt a sze­mé­nek a ra­jongó!

A szem­fü­les ra­jon­gó­nak sza­bá­lyo­san el­akadt a szava, ami­kor meg­pil­lan­totta ked­ven­cét! Nem csoda, hogy azon­nal elő­kapta a mo­bil­ját!

Friss fotó Hofi Géza brutálisan megcsonkított szobráról

Friss fotó Hofi Géza brutálisan megcsonkított szobráról

A bot­rá­nyos üggyel kap­cso­lat­ban to­vábbra is sok a kér­dő­jel. Min­denki csak ta­lál­gat...

Másodfokú riasztás adtak ki - óriási vihar érkezik!

Másodfokú riasztás adtak ki - óriási vihar érkezik!

Heves zi­va­tar­ral, zá­po­rok­kal ér­ke­zik.

Heves zi­va­tar­ral, zá­po­rok­kal ér­ke­zik a hi­deg­front a Kár­pát-me­den­cébe, akár ötven mil­li­mé­ter csa­pa­dék is hull­hat rövid időn belül, sőt, jég is.

Sokkoló videó a manchesteri robbantásról!

Sokkoló videó a manchesteri robbantásról!

Hu­szon­két ha­lott, hat­van se­be­sült eddig a mér­leg...

Hu­szon­két ha­lott, hat­van se­be­sült eddig a mér­leg... Az Isz­lám Állam ma­gára vál­lalta a tá­ma­dást, amely­ről most videó ke­rült elő.

Gyorshír! Újabb lövöldözés - több halott!

Gyorshír! Újabb lövöldözés - több halott!

Eddig egy lö­völ­dö­zőt azo­no­sí­tot­tak, szinte napra pon­to­san egy éve ötven em­bert lőt­tek agyon a vá­ros­ban.

Eddig egy lö­völ­dö­zőt azo­no­sí­tot­tak, szinte napra pon­to­san egy éve ötven em­bert lőt­tek agyon a vá­ros­ban. A rend­őr­ség egy­előre nem nyi­lat­ko­zik.

Ebből botrány lesz: Betiltott, mutáns növénnyel ültették tele a 6. kerületet

Ebből botrány lesz: Betiltott, mutáns növénnyel ültették tele a 6. kerületet

Alig egy hete ke­rült Eu­rópa egész te­rü­le­tén til­tó­lis­tára az il­le­gá­lis gén­kí­sér­le­tek révén elő­ál­lí­tott pe­tú­nia.

Szétröhögi magát ez a gerle, ezt neked is látnod kell

Szétröhögi magát ez a gerle, ezt neked is látnod kell

Le­e­sel a szék­ről a rö­hö­gés­től.

Le­e­sel a szék­ről a rö­hö­gés­től, ha meg­hal­lod, hogy kacag Gergő, a har­minc éves gerle.

Későn kapcsoltak - elragadta a fóka a védtelen kislányt!

Későn kapcsoltak - elragadta a fóka a védtelen kislányt!

Hor­rorfilmbe illő kép­so­ro­kat rög­zí­tett egy diák egy brit ko­lum­biai ten­ger­part stég­jén.

Hor­rorfilmbe illő kép­so­ro­kat rög­zí­tett egy diák egy brit ko­lum­biai ten­ger­part stég­jén. A csa­lád na­gyon jól szó­ra­ko­zott, aztán jött a vér­szom­jas fe­ne­vad.

Meglepő titkokat árult el Jamie Foxx budapesti rajongóinak

Meglepő titkokat árult el Jamie Foxx budapesti rajongóinak

Jamie Foxx min­dig tud újabb meg­le­pe­té­se­ket okozni. Nem­ré­gi­ben egy na­gyobb ba­ráti tár­sa­sá­got in­vi­tált meg.

Jamie Foxx min­dig tud újabb meg­le­pe­té­se­ket okozni. Nem­ré­gi­ben egy na­gyobb ba­ráti tár­sa­sá­got in­vi­tált meg az egyik leg­nép­sze­rűbb bu­da­pesti bárba.

Luxus Budapesten, nem hiszel a szemednek!

Luxus Budapesten, nem hiszel a szemednek!

A bel­vá­ros 5. ke­rü­le­té­ben já­runk...

Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban, az 5. ke­rü­let­ben já­runk, itt épül­tek a leg­drá­gább szál­lo­dák. De a lu­xus­ne­gyed­ben sem lehet pén­zért min­dent meg­venni...

Vízszintes villámfüggöny Budapest fölött, egészen elképesztő!

Vízszintes villámfüggöny Budapest fölött, egészen elképesztő!

Esze­lős képet ké­szí­tett az éj­sza­kai zi­va­tar­ról egy fotós, aki vé­gig­fény­ké­pezte a fő­vá­rosra zú­duló bru­tá­lis vi­hart.

Kétarcú lesz a mai időjárás, nyakunkon az újabb hidegfront

Kétarcú lesz a mai időjárás, nyakunkon az újabb hidegfront

Ma végre kisüt a nap, de az or­szág egész te­rü­le­tén na­gyon va­ló­színű a szél­vi­har.

Ma végre kisüt a nap, de az or­szág egész te­rü­le­tén na­gyon va­ló­színű a szél­vi­har.

Parkban szerelmeskedtek - a bíró zseniális ítéletet mért rájuk!

Parkban szerelmeskedtek - a bíró zseniális ítéletet mért rájuk!

"Sze­met sze­mért, fogat fo­gért!" - vallja a cso­da­bíró.

Egy fi­a­tal pár egy park­ban en­ge­dett az ösz­tö­ne­i­nek, de le­fü­lel­ték őket. Meg­döb­ben­tek, ami­kor meg­hal­lot­ták az íté­le­tet.

Friss! Nem örülhetünk a májusi időjárásnak!

Friss! Nem örülhetünk a májusi időjárásnak!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint is szo­kat­lan hónap vár ránk.

A na­pok­ban har­minc cen­ti­mé­te­res hó, és mí­nu­szok is meg­lep­ték Ma­gyar­or­szá­got, fur­csa­sá­gok­ban pedig a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint má­jus­ban sem lesz hiány.

Friss! Lövöldözés Párizsban - halott is van!

Friss! Lövöldözés Párizsban - halott is van!

Ter­ror­tá­ma­dás­ról be­szél­nek.

A ha­tó­sá­gok ter­ror­tá­ma­dás­ról be­szél­nek, rendőr a sé­rül­tek kö­zött, két tá­ma­dó­ról szól­nak a hírek. Csü­tör­tök este Pá­rizs leg­is­mer­tebb su­gár­út­ján nyi­tot­tak tüzet.

Újabb durva fordulat az időjárásban!

Újabb durva fordulat az időjárásban!

Fi­gyel­mez­tető elő­re­jel­zést adott ki Ma­gyar­or­szág szá­mos te­rü­le­tére az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat. Már szerda este több he­lyen tá­mad­hat a jég­eső.

Fi­gyel­mez­tető elő­re­jel­zést adott ki Ma­gyar­or­szág szá­mos te­rü­le­tére az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat. Már szerda este több he­lyen, na­gyobb eséllyel és szám­ban az or­szág ke­leti felén ala­kul­nak majd ki zi­va­ta­rok. Rá­adá­sul je­len­tős és erős szélre is lehet szá­mí­tani, va­la­min ki­adós jég­esőre is. Hol­nap reg­gel akár sűrű köd is lehet.

Kiszivárgott - ilyen lesz az új IPhone!

Kiszivárgott képek - ilyen lesz az új IPhone!

Szá­mos vál­to­zás­sal ér­ke­zik az Apple ju­bi­le­umi ké­szü­léke. Két egy­más­tól füg­get­len for­rás is ugyan­ar­ról a terv­ről ho­zott nyil­vá­nos­ságra ké­pe­ket. Hi­he­tet­len vál­to­zá­sok!

Szá­mos vál­to­zás­sal ér­ke­zik az Apple ju­bi­le­umi ké­szü­léke. Két egy­más­tól füg­get­len for­rás is ugyan­ar­ról a terv­ről ho­zott nyil­vá­nos­ságra ké­pe­ket. Hi­he­tet­len vál­to­zá­sok­kal ér­kez­het a ké­szü­lék. Rá­né­zésre egy­előre még azt sem lehet tudni, miért van egy lyuk a há­tul­ján.

Keresem a párom,de hol találom?

Keresem a párom,de hol találom?

Vál­to­zik a pár­ke­re­sés a jelek sze­rint eddig on­line ol­da­la­kon,most már ki­pla­ká­tozva is ke­res­nek part­nert itt­hon.Az el­vá­rá­sok sem min­den­na­piak.

Vál­to­zik a pár­ke­re­sés a jelek sze­rint eddig on­line ol­da­la­kon,most már ki­pla­ká­tozva is ke­res­nek part­nert itt­hon.Az el­vá­rá­sok sem min­den­na­piak.

Tovább romlik az időjárás!

Tovább romlik az időjárás! - 100 km/h-ás széllel érkezik!

Hol­nap­tól be­ke­mé­nyít a ta­vasz, mon­szun­szerű esőre lehet majd szá­mí­tani.

Hol­nap­tól be­ke­mé­nyít a ta­vasz, mon­szun­szerű esőre lehet majd szá­mí­tani. Per­sze, csak azok után, hogy el­állt a ha­va­zás. Ri­asz­tást adtak ki több me­gyére is.

Erre senki nem számított - Megjött a hó!

Erre senki nem számított - Megjött a hó!

Foly­ta­tó­dik a le­hű­lés.

Az éj­szaka fo­lya­mán több te­le­pü­lé­sen is ha­va­zott, a több cen­ti­mé­te­res hó­ré­teg pedig azóta sem ol­vadt el. Szer­dán to­vábbi le­hű­lés vár­ható, szá­mot­tevő csa­pa­dék­kal.