RIPOSTER

Elképesztő látványban lesz részed ma este, csak figyeld az eget...

Elképesztő látványban lesz részed ma este, csak figyeld az eget...

Ne ma­radja le a cso­dá­ról.

A Per­se­i­dák, az egyik leg­na­gyobb se­bes­ség­gel ren­del­kező me­te­or­raj ér­ke­zése ál­ta­lá­ban au­gusz­tus kö­ze­pére esik.

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

A japán asszony alig három hó­nap­pal ez­előtt lett a világ leg­öre­gebb em­bere. Őt ismét egy honfi­társa kö­veti.

Fél kilós paradicsomszörnyekre bukkantak Győrben és Sopronban is

Fél kilós paradicsomszörnyekre bukkantak Győrben és Sopronban is

Úgy tűnik van va­lami Győr-Moson-Sop­ron megye le­ve­gő­jé­ben.

Úgy tűnik van va­lami Győr-Moson-Sop­ron megye le­ve­gő­jé­ben.

Leleplező fotó: nem hiszed el, hol találtuk meg Damu Rolandot

Leleplező fotó: nem hiszed el, hol találtuk meg Damu Rolandot

Kü­lön­le­ges fo­tó­kat kap­tunk.

A Ri­post egyik ol­va­sója kü­lön­le­ges fo­tó­kat jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe.

Őrület: Trópusi hőség van Norvégiában is, megdőlt a melegrekord...

Őrület: Trópusi hőség van Norvégiában is, megdőlt a melegrekord...

Az északi or­szá­gok­ban ural­kodó meleg miatt szo­kat­lan fi­gyel­mez­te­tést adtak ki a jár­mű­ve­ze­tők­nek.

Horrorárak a Hungaroringen, mindenkit megkopasztanak a büfékben

Horrorárak a Hungaroringen, mindenkit megkopasztanak a büfékben

El­sza­ba­dul­tak az árak.

Ér­de­mes volt jól meg­tömni a pénz­tár­cá­kat in­du­lás előtt.

Teljes döbbenet a Hungaroringen: Megbukott a biztonsági rendszer

Teljes döbbenet a Hungaroringen: Megbukott a biztonsági rendszer

Át­vág­ták a pá­lyát kör­be­vevő dupla sod­rony­ke­rí­tést...

Át­vág­ták a pá­lyát kör­be­vevő dupla sod­rony­ke­rí­tést, a ke­let­ke­zett lyu­kon ke­resz­tül pedig...

Döbbenetes felirattal postáztak egy ajándéktörölközőt

Döbbenetes felirattal postáztak egy ajándéktörölközőt

Va­ló­já­ban csak ked­ves­kedni akar­tak...

Va­ló­já­ban csak ked­ves­kedni akar­tak, ami­ért a cím­zett hölgy részt vett egy kü­lön­le­ges pro­ject­ben. De akkor is...

Ilyet még nem láttál: Szó szerint elolvadt a napon hagyott Lexus

Ilyet még nem láttál: Szó szerint elolvadt a napon hagyott Lexus

Durva pech!

Az el­ké­pesztő meleg és a tűző nap fur­csa ese­mé­nye­ket képes elő­idézni, ha adot­tak a kö­rül­mé­nyek. Ezt ta­nulta meg a sofőr.

Így szedik meg magukat a jegyüzérek a Hungaroringen, durván dől a lé

Így szedik meg magukat a jegyüzérek a Hungaroringen, durván dől a lé

Ilyen po­fát­lan ha­szon­kulccsal ke­ve­sen dol­goz­nak.

Ilyen po­fát­lan ha­szon­kulccsal ke­ve­sen dol­goz­nak. A mo­gyo­ródi pá­lyára ki­rajzó nep­pe­rek sza­rá­sig ke­res­ték ma ma­gu­kat, és hol van még a szom­bat és a va­sár­nap...

Ezen a hisztériázó papagájon pörög ma az internet népe

Ezen a hisztériázó papagájon pörög ma az internet népe

Is­me­red az ér­zést, ami­kor minél job­ban akarsz va­la­mit, annál in­kább nem jön össze? Ő is!

Is­me­red az ér­zést, ami­kor minél job­ban akarsz va­la­mit, annál in­kább nem jön össze? Ő is!

Ennél gusztustalanabb Facebook- oldal nincs is

Ennél gusztustalanabb Facebook-oldal nincs is

Nem tudsz főzni? Ők se!

Van az úgy, hogy na­gyot aka­runk al­kotni a kony­há­ban, de min­den vá­ra­ko­zá­sun­kat alul­múl­juk. Nos, nem va­gyunk egye­dül!

Orbán Viktor: Köszönöm, Dad

Orbán Viktor: Köszönöm, Dad

A mi­nisz­ter­el­nök a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg kö­szö­nő­kör­útja ké­peit.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg kö­szö­nő­kör­útja újabb ál­lo­má­sá­nak ké­peit.

Mediterrán lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel a szomszédban

Mediterrán lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel a szomszédban

Az Eu­ró­pá­ban nem honos kul­lancs­fajta kü­lö­nö­sen szí­vós...

Az Eu­ró­pá­ban nem honos kul­lancs­fajta kü­lö­nö­sen szí­vós és ve­szé­lyes be­teg­sé­get ter­jeszt. Gya­kor­la­ti­lag bár­hol képes élet­ben ma­radni és sza­po­rodni.

Most kaptuk a fotót: mindenkit meglepett ez a néni a pesti megállóban

Most kaptuk a fotót: mindenkit meglepett ez a néni a pesti megállóban

Egy bu­da­pesti vil­la­mos­meg­ál­ló­ban ta­lálta fel magát az asszony.

Egy bu­da­pesti vil­la­mos­meg­ál­ló­ban ta­lálta fel magát az asszony.

Nagyon bizarr muskátlit árulnak a LIDL-ben, Budapesten

Nagyon bizarr muskátlit árulnak a LIDL-ben, Budapesten

La­i­ku­sok szá­mára is za­varba ejtő...

Nem­csak nö­vény­ta­ni­lag nehéz be­azo­no­sí­tani a ne­ve­zett vi­rá­got. Tel­je­sen la­i­ku­sok szá­mára is za­varba ejtő a lát­vány.

Döbbenetes, mit vett fel a kamera éjszaka a Hajógyári-szigeten

Döbbenetes, mit vett fel a kamera éjszaka a Hajógyári-szigeten

Égnek áll a hajad, ha meg­lá­tod.

Sö­té­te­dés után min­denki saját fe­le­lős­sé­gére me­rész­ked­jen a szi­get bel­se­jébe. Égnek áll a hajad, ha meg­lá­tod, mi zaj­lik Bu­da­pest ked­velt par­kos te­rü­le­tén.

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett...

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett, talán már nem le­he­tett volna se­gí­teni rajta. A férfi már nem is lé­leg­zett!

Döbbenetes méretű csecsemő született

Döbbenetes méretű csecsemőt szült egy orosz nő

Az óri­ás­baba ter­mé­sze­tes úton szü­le­tett.

Egy Da­gesz­táni kis­vá­ros­ban Og­ni­ban látta meg a nap­vi­lá­got. Az óri­ás­baba ter­mé­sze­tes úton szü­le­tett, édes­anyja fáj­da­lom­csil­la­pí­tót sem ka­pott...

Újabb csúcsragadozó portyázik Nógrádban, a vadászok is megdöbbentek

Újabb csúcsragadozó portyázik Nógrádban, a vadászok is megdöbbentek

Egy héten belül két­szer is el­csípte a vad­ka­mera a nagy­testű macs­ka­fé­lét.

Egy héten belül két­szer is el­csípte a vad­ka­mera.

Pokollá vált az influenzajárvány

Pokollá vált az influenzajárvány, öngyilkosságba menekülnek a betegek

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Nagyon bunkó luxusterepjárós akasztotta ki a kőbányai lakosokat

Nagyon bunkó luxusterepjárós akasztotta ki a kőbányai lakosokat

Ez a példa is iga­zolja, hogy ha nagy ko­csi­val jár az ember, haj­la­mos az ud­va­ri­as­ság sza­bá­lyait fi­gyel­men kívül hagyni.

Újabb veszélyes játék terjed a fiatalok körében

Újabb veszélyes játék terjed a fiatalok körében

Maga a gyártó cég tu­datta köz­le­mény­ben, hogy bár a ter­mé­kük em­beri fo­gyasz­tásra nem al­kal­mas.

Maga a gyártó cég tu­datta köz­le­mény­ben, hogy bár a ter­mé­kük va­ló­ban "fi­nom­nak" néz ki, em­beri fo­gyasz­tásra nem al­kal­mas. Ezért volt erre szük­ség.

Újra felbukkant a beteges karácsonyi szórólap Budapesten

Újra felbukkant a beteges karácsonyi szórólap Budapesten

Nincs vége az őrü­let­nek.

El­ké­pesztő, mi lan­dolt már megint Ri­post ol­va­só­já­nak pos­ta­lá­dá­já­ban! Nincs vége az őrü­let­nek.

Fordulat a soroksári futónő ügyében! Jelentkezett egy szemtanú!

Fordulat a soroksári futónő ügyében! Jelentkezett egy szemtanú!

Egy lap in­for­má­ciói sze­rint je­lent­ke­zett egy szem­tanú, aki ál­lí­tó­lag azt is el­árulta, kik le­het­nek a tet­te­sek.

A múlt héten a zsa­ruk egy vi­deót hoz­tak nyil­vá­nos­ságra, amely­ben több olyan au­tóst, ke­rék­pá­rost és egy férfit is meg­mu­tat­tak, akik­nek lehet in­for­má­ci­ója a so­rok­sári fu­tónő meg­gyil­ko­lá­sá­val kap­cso­lat­ban. Most je­lent­ke­zett egy szem­tanú.

Szegény gyerekek: Botrányosan perverz dolgot fotóztak a csokigyárnál

Szegény gyerekek: Botrányosan perverz dolgot fotóztak a csokigyárnál

A Ri­post ol­va­sója azóta se tudta fel­dol­gozni ezt a lát­ványt...

A Ri­post ol­va­sója azóta se tudta fel­dol­gozni ezt a lát­ványt...

Dugó, dugó hátán. Ez vár rád a fővárosban

Dugó, dugó hátán. Ez vár rád a fővárosban

For­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani már va­sár­nap.

A kínai mi­nisz­ter­el­nök lá­to­ga­tása és a Kína-Kelet-Közép-Eu­rópa csúcs­ta­lál­kozó miatt for­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani Bu­da­pest több pont­ján már va­sár­nap.

Mi történik itt? Lebukott a pesti éjszakában Medveczky és Stohl!

Mi történik itt? Lebukott a pesti éjszakában Medveczky és Stohl!

Kü­lö­nös hely­zet­ben kapta len­cse­végre a két mű­vészt az egyik ol­va­sónk! A díva fel­dúl­tan re­a­gált la­punk kér­dé­se­ire!

Lebukott Németh Kristóf: Tilosban parkolt!

Lebukott Németh Kristóf: Tilosban parkolt!

Va­sár­nap dél­után ké­szí­tette a kínos fotót a Ri­post egyik ol­va­sója a sztár­szí­nész­ről.

Va­sár­nap dél­után ké­szí­tette a kínos fotót a Ri­post egyik ol­va­sója a sztár­szí­nész­ről. Né­meth Kris­tóf egy gyors­ét­te­rem­ben vá­sá­rolt ételt, mind­eköz­ben sza­bály­ta­la­nul par­kolt au­tó­já­val.

Erre örökre emlékezni fognak Pécsi Ildikó szerettei

Erre örökre emlékezni fognak Pécsi Ildikó szerettei

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a ki­váló szí­nésznő örökre be­ke­rült a hal­ha­tat­la­nok közé.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a ki­váló szí­nésznő örökre be­ke­rült a hal­ha­tat­la­nok közé.

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol, ha Bu­da­pes­ten akad dolga. Az Oscar-díjas szí­nész pél­dául egy­ál­ta­lán nem.

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol, ha Bu­da­pes­ten akad dolga.

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val!

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val az Új köz­te­me­tő­höz!

Ez nagyon durva: Kilométereken át menekült a búvár

Ez nagyon durva: Kilométereken át menekült a búvár

Óri­ási baj­ban volt...

Óri­ási baj­ban volt az a férfi, aki­nek csó­nak­ját el­so­dorta az áram­lat bú­vár­ko­dás köz­ben. Hét ki­lo­mé­te­ren át me­ne­kült a cápa elől.

Valami nagyon nem stimmel az új fiúcsapattal!

Valami nagyon nem stimmel az új fiúcsapattal!

Épp csak egy kis bibi van a srá­cok­kal!

A kom­mu­nista or­szág­ban kü­lö­nös módon ők a leg­ked­vel­tebb könnyű­ze­nei elő­adók. Épp csak egy kis bibi van a srá­cok­kal!

Világszenzáció! Légifelvételen jelent meg Magyarországon Jézus!

Világszenzáció! Légifelvételen jelent meg Magyarországon Jézus!

A "hor­to­bá­gyi Jézus" azon he­lyek egyike, ame­lyekre nem na­gyon vagy ma­gya­rá­zat a Go­ogle-tér­ké­pen.

Ezért nem te vagy az Apple vezére! Kiderült a titok

Ezért nem te vagy az Apple vezére! Kiderült a titok

A vi­lág­vál­la­lat ve­zére kő ke­mény nap­ren­det tart, mely­nek első pontja hi­he­tet­len ko­ránra esik.

A vi­lág­vál­la­lat ve­zére kő ke­mény nap­ren­det tart, mely­nek első pontja hi­he­tet­len ko­ránra esik. Rá bi­zony igaz a mon­dás!

Sokkot kapott a magyar háziasszony: Mutáns cukkini termett a kertjében

Sokkot kapott a magyar háziasszony: Mutáns cukkini termett a kertjében

Ol­va­sónk egész nap a kert­ben te­vé­keny­ke­dett, de csak al­ko­nyat­kor vette észre, hogy va­lami nem stim­mel a cuk­ki­ni­vel.

Botrány! Segítséget kér a Noé Állatotthon! A rendőrség is nyomoz.

Botrány! Segítséget kér a Noé Állatotthon!

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a Noé Ál­lat­ott­hon. Az ál­lat­mentő ala­pít­vány egy egé­szen bi­zarr, el­ké­pesztő, sőt, eddig példa nél­küli eset­ről szá­molt be a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Iszonyat durva videó: Zsebében robbant fel a mobilja

Iszonyat durva videó: Zsebében robbant fel a mobilja

Fél mé­te­res lán­gok csap­tak fel a gya­nút­lan férfi zse­bé­ből. Az ese­tet rög­zí­tette egy ka­mera.

Fél mé­te­res lán­gok csap­tak fel a gya­nút­lan férfi zse­bé­ből. Az ese­tet rög­zí­tette egy ka­mera.

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Ennek a fi­a­tal lány­nak meg­érte ka­me­rát ven­nie...

Ennek a fi­a­tal lány­nak fel­te­he­tően már eddig is le­het­tek meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ta­pasz­ta­la­tai...

Ezt a titokzatos szőkét csókolta: újra boldog az elvált Klausmann Viktor

Ezt a titokzatos szőkét csókolta: újra boldog az elvált Klausmann Viktor

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt és ked­ve­sét ol­va­sónk kapta len­cse­végre egy bu­da­pesti plá­zá­ban.

Segítsünk! Az egész ország a három éves Áront keresi!

Az egész ország Áront keresi!

Erre lát­ták eddig.

Áron né­hány napja, Zug­ló­ban csa­var­gott el, de azóta már fel­buk­kant az M3-as au­tó­pá­lya kör­nyé­kén, sőt, az Új­pest ha­tá­rá­ban ta­lál­ható szu­per­mar­ket par­ko­ló­já­ban is. Kü­lön­le­ges te­rem­tés, három lába van.

Hátborzongató dolgokat rögzített az iskola ipari kamerája!

Hátborzongató dolgokat rögzített az iskola ipari kamerája!

Egy ír kö­zép­is­kola biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tette az alábbi fel­vé­te­le­ket, egy­előre nincs ma­gya­rá­zat.

Egy ír kö­zép­is­kola biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tette az alábbi fel­vé­te­le­ket, egy­előre nincs ma­gya­rá­zat arra, mi tö­tén­he­tett ok­tó­ber el­se­jén, a haj­nali órák­ban. Gon­dol­hat­nánk, hogy egy előre meg­ren­de­zett je­le­net­sor, apró trü­kök­kel tar­kí­tott kisfilm, de nem. Erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Meg­ren­dítő kép­so­rok ke­rül­tek az in­ter­netre atá­ma­dás­ról. Egy 64 éves férfi a ho­tel­szo­bája te­ra­szá­ról nyi­tott tüzet.

Meg­ren­dítő kép­so­rok ke­rül­tek az in­ter­netre a Las Vegas-i tá­ma­dás­ról. Stephen Pad­dock a ho­tel­szo­bá­já­ból nyi­tott tüzet.

Szomorú, így néz ki most Feleki Kamill sírja

Szomorú, így néz ki most Feleki Kamill sírja

Árul­kodó képet ké­szí­tett ol­va­sónk.

Árul­kodó képet ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója!

Elképesztő felvétel készült a 12. kerületben

Elképesztő felvétel készült a 12. kerületben

Vér­fa­gyasztó, ami éj­sza­kán­ként zaj­lik.

Az ember ma­nap­ság jobb, ha résen van. Ami a 12. ke­rü­let luxus la­kó­kör­ze­té­ben éj­sza­kán­ként zaj­lik, az egye­ne­sen vér­fa­gyasztó.

Itt az első fotó a Las Vegas-i merénylőről!

Itt az első fotó a Las Vegas-i merénylőről!

Bru­tá­lis tá­ma­dás a ka­szi­nók fő­vá­ro­sá­ban, azo­no­sí­tot­ták a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt. Több mint ötven ha­lott­ról szól­nak a hírek, és több mint négy­száz em­bert vit­tek kór­házba a men­tők.

Több mint ötven ha­lott­ról szól­nak a hírek, és több mint négy­száz em­bert vit­tek kór­házba a men­tők. Bru­tá­lis tá­ma­dás tör­tént teg­nap­ról mára vir­radó éj­szaka Las Ve­gas­ban: a Man­da­lay Bay Hotel előtt tar­tott fesz­ti­vá­lon a tö­megbe lőtt egy férfi. Mind­ezt a 32. eme­leti ho­tel­szo­bája te­ra­szá­ról. A férfire rá­tör­ték az ajtót...

Forrong a 18. kerület népe: Gazellaként ugrotta át a kerítést a betörő

Forrong a 18. kerület népe: Gazellaként ugrotta át a kerítést a betörő

Újra egy bűn­is­métlő el­kö­vető tartja ret­te­gés­ben a te­le­pen élő­ket.

Újra egy bűn­is­métlő el­kö­vető tartja ret­te­gés­ben a te­le­pen élő­ket. Forró dró­ton ér­te­sí­tik egy­mást a la­ká­su­kat, éle­tü­ket féltő em­be­rek, de vajon med­dig mehet ez így?

Végre! Nézd meg az IPhone 8-at és IPhone X-et!

Végre! Nézd meg az IPhone 8-at és IPhone X-et!

Szinte az összes pletyka igaz­nak bi­zo­nyult: IP­hone 8 és IP­hone 8 Plus néven ér­kez­tek meg az Apple új te­le­fon­jai, és lett meg­le­pe­tés is, az IP­hone X!

Szinte az összes pletyka igaz­nak bi­zo­nyult: IP­hone 8 és IP­hone 8 Plus néven ér­kez­tek meg az Apple új te­le­fon­jai, és lett meg­le­pe­tés is, az IP­hone X!

Megrázó videók! Így csapott le a hurrikán Floridára!

Megrázó videók! Így csapott le a hurrikán Floridára!

Mint egy ka­taszt­ró­fafilm.

Min­den idők leg­na­gyobb és leg­erő­sebb hur­ri­kánja el­érte Flo­rida part­jait, már most egy­mil­lió ház­tar­tás­ban nincs áram. És a java csak most jön.

Emberfej nagyságú gombát talált egy fiatal nő Nógrád megyében

Emberfej nagyságú gombát talált egy fiatal nő Nógrád megyében

Ahogy meg­ér­ke­zett az or­szágba a hi­de­gebb le­vegő, azon­nal re­a­gált a ter­mé­szet. Ilyet még biz­tos nem lát­tál, ezt nézd!

Elképedtek a lakók, amikor kinéztek a kertbe

Elképedtek a lakók, amikor kinéztek a kertbe

El­ké­pesztő ven­dé­gek ér­kez­tek.

El­ké­pesztő ven­dé­gek ér­kez­tek egy ház ud­va­rára Cso­pa­kon! Van­nak lá­to­ga­tók, akik nem szól­nak, csak meg­je­len­nek, és nem tud­juk, hogy mennyien...

Kizavarták a múzeumból, mert szoptatott: Így vágott vissza

Kizavarták a múzeumból, mert szoptatott: Így vágott vissza

Az anyuka éppen a szop­ta­tás hetén járt gyer­me­ké­vel a lon­doni mú­ze­um­ban.

A Duna Tv rejtélye: Hogyan lett a balatoni polgármesterből Kondom Géza?

A Duna Tv rejtélye: Hogyan lett a balatoni polgármesterből Kondom Géza?

Ma reg­gel a Duna Tv nézői közül sokan nem hit­tek a sze­mük­nek...

Ma reg­gel a Duna Tv nézői közül sokan nem hit­tek a sze­mük­nek...

Kimenekült a fővárosból: Csoda kis birodalmat varázsolt maga köré ez a nő

Kimenekült a fővárosból: Csoda kis birodalmat varázsolt maga köré ez a nő

Zöld­sé­get, gyü­möl­csöt ter­mel­nek, ál­la­to­kat tar­ta­nak saját célra, il­letve cse­rére. A ke­nyér és a sajt is házi.

Ezt hogy? Részegebb volt a rendőr mint a szondáztatott sofőr

Ezt hogy? Részegebb volt a rendőr mint a szondáztatott sofőr

Ala­po­san rá­fa­ra­gott a rendőr...

Ala­po­san rá­fa­ra­gott az a rendőr, aki ugyan va­ló­ban ittas ve­ze­té­sen kapta a so­főrt, de a vé­gére ki­de­rült, ő maga job­ban fel­ön­tött a ga­ratra...

Lángra lobbantotta az internetet Balázs Pali új dala

Lángra lobbantotta az internetet Balázs Pali új dala

"Egy al­kotó ember szá­mára ez adja a leg­na­gyobb vissza­jel­zést. Ez a leg­na­gyobb el­is­me­rés szá­momra."

"Egy al­kotó ember szá­mára ez adja a leg­na­gyobb vissza­jel­zést.Több mint húsz éve va­gyok a pá­lyán,de ez a leg­na­gyobb el­is­me­rés szá­momra."

Nézze meg már most a vasárnapi tűzijátékot!

Nézze meg már most a vasárnapi tűzijátékot!

Min­den ed­di­gi­nél mo­nu­men­tá­li­sabb és lát­vá­nyo­sabb tű­zi­já­té­kot ígér az idei ter­vező, a 2016-os Ma­kaói Nem­zet­közi Tű­zi­já­ték Ver­seny ezüst­ér­mese, Jakab Sza­bolcs.

Min­den ed­di­gi­nél mo­nu­men­tá­li­sabb és lát­vá­nyo­sabb tű­zi­já­té­kot ígér au­gusz­tus 20-ára az idei ter­vező, Jakab Sza­bolcs.

Hurrikán az Adrián, menekülnek a magyar nyaralók

Hurrikán az Adrián, menekülnek a magyar nyaralók

El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ala­kult ki.

El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ala­kult ki a tom­boló vihar. Kő kövön nem ma­radt a ma­gya­rok ked­venc olasz part­sza­ka­szán.

Szólt a rendőröknek, hogy rosszul van. Most halott!

Szólt a rendőröknek, hogy rosszul van. Most halott!

Hogy tör­tén­het meg ilyen?

Meg­döb­bentő tör­té­net rázta meg az or­szá­got: egy 57 éves férfit iga­zol­tat­tak Új­pes­ten va­sár­nap a rend­őrök, a mér­nök né­hány perc­cel ké­sőbb ha­lott volt.

Életveszélyes vezetés Budapesten 170-nel - és még le is videózta!

Életveszélyes vezetés Budapesten 170-nel - és még le is videózta!

Teg­nap­előtt zá­ró­vo­na­la­kon át­hajtva, busz­sáv­ban köz­le­kedve 170 ki­lo­mé­ter per órás se­bes­ség­gel szá­gul­dott végig a So­rok­sári úton egy autós.

Az in­ter­netre töl­tött videó alap­ján teg­nap­előtt zá­ró­vo­na­la­kon át­hajtva, busz­sáv­ban köz­le­kedve 170 ki­lo­mé­ter per órás se­bes­ség­gel szá­gul­dott végig a So­rok­sári úton egy autós, aki mind­ezt rá­adá­sul vi­de­óra is vette. A fel­vé­telt még aznap este fel­töl­tötte a netre, és a cí­mé­ben egy nevet, sőt, egy rend­szá­mot is kö­zölt.

Elképesztő jelenetet videóztak a budapesti viharban

Elképesztő jelenetet videóztak a budapesti viharban

A Ri­post ol­va­sója a saját sze­mé­vel látta a tör­tén­te­ket! Nem csoda, hogy meg­le­pő­dött.

A Ri­post ol­va­sója a saját sze­mé­vel látta a tör­tén­te­ket! Nem csoda, hogy meg­le­pő­dött.

Szemben a forgalommal hajtott fel a pályára a Suzuki

Szemben a forgalommal hajtott fel a pályára a Suzuki

Film is ké­szült róla

Film is ké­szült róla, ahogy Győr­nél fel­hajt az au­tó­pá­lyára, min­denki ré­mü­le­tére. Nem tudni, hogy fi­gyel­met­len volt-e vagy nem tud ve­zetni.

Teljes döbbenet a Havanna lakótelepen

Teljes döbbenet a Havanna lakótelepen

Rit­kán lá­tott égi csoda bo­rult teg­nap este az eme­le­tes házak fölé.

Rit­kán lá­tott égi csoda bo­rult teg­nap este az eme­le­tes házak fölé. Temp­lomi szép­ség­ben pom­pá­zott a be­ton­ren­ge­teg.

Elmosta az eső Budapestet: Fotó a pusztító viharról

Elmosta az eső Budapestet: Fotó a pusztító viharról

Óri­ási fel­hő­sza­ka­dás ve­tett véget a több napig tartó ká­ni­ku­lá­nak!

Óri­ási fel­hő­sza­ka­dás ve­tett véget a több napig tartó ká­ni­ku­lá­nak!

Igazi utcai harc folyt hajnalban a bulinegyedben

Igazi utcai harc folyt hajnalban a bulinegyedben

A fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­nek szé­lén élők már hoz­zá­szok­tak a bal­hék­hoz, de erre felfi­gyel­tek.

A fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­nek szé­lén élők már hoz­zá­szok­tak a foly­to­nos éj­sza­kai cse­te­pa­ték­hoz, és csak akkor néz­nek ki az ab­la­kon, ha va­lami ext­rém "lát­vá­nyos­ságra" szá­mí­ta­nak. Mint pél­dául va­sár­nap haj­nal­ban...

Futótűzként terjed! Vigyázz, átvernek a Tesco nevében!

Futótűzként terjed! Vigyázz, átvernek a Tesco nevében!

Nem kell ehhez mást ten­nünk, mint vá­la­szol­nunk pár kér­désre, és máris vár­hat­juk a 85 ezer fo­rint ér­tékű Tesco vá­sár­lási ku­pont.

Nem kell ehhez mást ten­nünk, mint vá­la­szol­nunk pár kér­désre, és máris vár­hat­juk a 85 ezer fo­rint ér­tékű Tesco vá­sár­lási ku­pont.

L. Brendon újra lecsapott - elkapták a rendőrök!

L. Brendon újra lecsapott - elkapták a rendőrök!

Ügyész­ségi levél jött.

L. G.-t, vagy aho­gyan min­denki is­meri, Brendot azóta már elő­ze­tesbe he­lyez­ték egy ké­se­lé­ses ügy miatt, de a ci­giz­te­tés mi­atti ügyét is vizs­gálni kezd­ték a ha­tó­sá­gok.

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Nincs nyugta a le­si­fo­tó­sok­tól!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető éppen csa­ládi nya­ra­lá­sát tölti, ám a le­si­fo­tó­sok­tól még ilyen­kor sincs nyugta!

Mentőautó, csak nőknek

Mentőautó, csak nőknek

Sze­ret­nék Du­ba­i­ban el­érni, hogy a női pá­ci­en­sek jól érez­zék ma­gu­kat.

Sze­ret­nék Du­ba­i­ban el­érni, hogy az or­vosi el­lá­tásra szo­ruló női pá­ci­en­sek minél kom­for­to­sab­ban érez­zék ma­gu­kat. Ezért most külön men­tő­au­tót ál­lí­tot­tak szol­gá­latba a ré­szükre.

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Nem min­den­na­pos tör­té­net bor­zolja a ke­dé­lye­ket: a Ba­la­ton Sound-on. Több ál­do­zat­ról be­szél­nek és száz­ez­res kár­ról.

Elképesztő, mit művel a gödölői férfi icipici teraszán

Elképesztő, mit művel a gödölői férfi icipici teraszán

Az biz­tos, hogy ilyet még nem lát­tunk! Piros mű­anyag la­vórba szal­mát ra­kott, abba pedig...

Az biz­tos, hogy ilyet még nem lát­tunk! Piros mű­anyag la­vórba szal­mát ra­kott, abba pedig...

Hátborzongató természeti jelenség tűnt fel a Havanna lakótelepen

Hátborzongató természeti jelenség tűnt fel a Havanna lakótelepen

Ki­vé­te­les alak­zatba áll­tak össze a szu­per­vi­har után a la­kó­te­lep fö­lött a fel­hők. A fé­lel­me­tes je­len­sé­get az ab­la­kól néz­ték...

Frontális ütközés! Nem csak a kézilabdasport gyászolja Ádámot!

Frontális ütközés! Nem csak a kézilabdasport gyászolja Ádámot!

Alig egy hete szá­mol­tunk be róla: ha­lá­los köz­le­ke­dési bal­eset tör­tént az 52-es számú főúton. Ádám ha­lála so­ka­kat meg­rá­zott.

Így néz ki az ingyen netet szóró drón!

Így néz ki az ingyen netet szóró drón!

Si­ke­res volt a teszt­re­pü­lés, Mark Zuc­ker­berg öröm­it­ta­san bá­mul­hatta az eget. Rö­vi­de­sen meg­száll­hat­ják az egész eget, és akkor min­den meg­vál­to­zik a Föl­dön...

Si­ke­res volt a teszt­re­pü­lés, Mark Zuc­ker­berg öröm­it­ta­san bá­mul­hatta az eget. Rö­vi­de­sen meg­száll­hat­ják az egész eget, és akkor min­den meg­vál­to­zik a Föl­dön...

Lementik az Insta-fotód? Többé nem titok!

Lementik az Insta-fotód? Többé nem titok!

Eddig nem volt bi­zo­nyí­ték a ke­zünk­ben, vissza­él­tek a fo­tó­ink­kal. Ezen­túl már le­buk­nak majd a ku­ta­ko­dók.

Eddig nem volt bi­zo­nyí­ték a ke­zünk­ben, vissza­él­tek a fo­tó­ink­kal. Ezen­túl már le­buk­nak majd az utá­nunk ku­ta­ko­dók.

Brutális vihar érkezik: széllel, jéggel támad! - riasztás több megyére

Brutális vihar érkezik: széllel, jéggel támad!

Nincs me­nek­vés.

Dél, dél-nyu­gat felől éri el a fő­vá­rost az a vi­har­felhő, ami­ből je­len­tős mennyi­ségű csa­pa­dék és jég hull­hat rövid idő alatt. Több me­gyére is má­sod­fokú ri­asz­tást adtak ki.

Így bulizott a pesti éjszakában Somló Tamás özvegye!

Így bulizott a pesti éjszakában Somló Tamás özvegye!

Bu­li­ban kap­ták len­cse­végre!

A Ri­post ol­va­só­ri­por­tere egy bu­li­ban kapta len­cse­végre Somló Tamás öz­ve­gyét. Gyöngy­vér egy fő­vá­rosi, sza­bad­téri disz­kó­ban la­zí­tott...

Eszméletlen, mit bütykölt össze az őrült orosz asztalos

Eszméletlen, mit bütykölt össze az őrült orosz asztalos

Az egész világ cso­dá­jára jár a leg­újabb fából fa­ra­gott mo­to­ros jár­mű­vé­nek. Nem elég, hogy több ezer órán át ké­szült, de még mű­kö­dik is!

Az egész világ cso­dá­jára jár az orosz asz­ta­los leg­újabb fából fa­ra­gott mo­to­ros jár­mű­vé­nek. Nem elég, hogy több ezer órán át ké­szült, de még mű­kö­dik is!

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Több sérült, köztük gyerekek - Tűz a VII. kerületben!

Száz négy­zet­mé­te­tes lakás ka­pott lángra, pil­la­na­tok alatt át­ter­jedt a te­tőre is.

Száz négy­zet­mé­te­tes lakás ka­pott lángra, pil­la­na­tok alatt át­ter­jedt a te­tőre is. Egy szem­tanú meg­döb­bentő vi­deót ké­szí­tett.

Villámcsapás: egy zuglói nőt kórházba kellett vinni!

Villámcsapás: egy zuglói nő kórházban!

Ro­ham­mentő vitte el.

Nyu­gat felől szinte a fél or­szá­got le­ta­rolta a ha­tal­mas vihar, jég­eső­vel, erős szél­lel, özön­víz­szerű eső­vel ér­ke­zett. Volt, ahol fákat csa­vart ki, volt, ahol fél­mé­te­res víz gyűlt össze.

Elképesztő helyzetben fotózták le Pintér Tibort

Elképesztő helyzetben fotózták le Pintér Tibort

Nem hitt a sze­mé­nek a ra­jongó!

A szem­fü­les ra­jon­gó­nak sza­bá­lyo­san el­akadt a szava, ami­kor meg­pil­lan­totta ked­ven­cét! Nem csoda, hogy azon­nal elő­kapta a mo­bil­ját!

Egy hónapig takarították a világ legmocskosabb panellakását

Egy hónapig takarították a világ legmocskosabb panellakását

A ta­ka­rí­tók is csak vegy­vé­delmi ru­há­ban tud­tak be­menni...

Az ext­rém ta­ka­rí­tók is csak vegy­vé­delmi ru­há­ban tud­tak be­menni a más­fél méter magas sze­mét­hal­mok­kal teli pa­nel­la­kásba. Az ott élő nő, saját ál­lí­tása sze­rint már négy éve nem látta a lakás pad­ló­ját...

Friss fotó Hofi Géza brutálisan megcsonkított szobráról

Friss fotó Hofi Géza brutálisan megcsonkított szobráról

A bot­rá­nyos üggyel kap­cso­lat­ban to­vábbra is sok a kér­dő­jel.

A bot­rá­nyos üggyel kap­cso­lat­ban to­vábbra is sok a kér­dő­jel. Min­denki csak ta­lál­gat...

Másodfokú riasztás - óriási vihar érkezik!

Másodfokú riasztás - óriási vihar érkezik!

Heves zi­va­tar­ral, zá­po­rok­kal ér­ke­zik a hi­deg­front a Kár­pát-me­den­cébe, akár ötven mil­li­mé­ter csa­pa­dék is hull­hat rövid időn belül, sőt, jég is.

Heves zi­va­tar­ral, zá­po­rok­kal ér­ke­zik a hi­deg­front a Kár­pát-me­den­cébe, akár ötven mil­li­mé­ter csa­pa­dék is hull­hat rövid időn belül, sőt, jég is.

Gyorshír! Újabb lövöldözés - több halott!

Gyorshír! Újabb lövöldözés - több halott!

Eddig egy lö­völ­dö­zőt azo­no­sí­tot­tak.

Eddig egy lö­völ­dö­zőt azo­no­sí­tot­tak, szinte napra pon­to­san egy éve ötven em­bert lőt­tek agyon a vá­ros­ban. A rend­őr­ség egy­előre nem nyi­lat­ko­zik.

Ebből botrány lesz: Betiltott, mutáns növénnyel ültették tele a 6. kerületet

Ebből botrány lesz: Betiltott, mutáns növénnyel ültették tele a 6. kerületet

Alig egy hete ke­rült Eu­rópa egész te­rü­le­tén til­tó­lis­tára az il­le­gá­lis gén­kí­sér­le­tek révén elő­ál­lí­tott pe­tú­nia.