RIPOSTER

Maguk nyomoznak a diákok az évzárón ellopott értékeik után

Maguk nyomoznak a diákok az évzárón ellopott értékeik után

Hat osz­tály ér­té­keit vit­ték el.

Ki­fosz­tot­ták a Né­meth László gim­ná­zium di­ák­jait az év­záró alatt. A fő­vá­rosi elit­is­ko­lába ked­den dél­után osont be a szarka, és hat osz­tály ér­té­keit vitte el.

Csodálatos képsorok: alig pár centiről vették fel a medvecsaládot

Csodálatos képsorok: alig pár centiről vették fel a medvecsaládot

Ritka és csep­pet sem ve­szély­te­len pil­la­na­to­kat örö­kí­tett meg egy tu­rista, aki­nek hi­he­tet­len sze­ren­cséje volt.

Komplett elmebaj, amit a Mitsubishi művelt Papkeszinél az országúton

Komplett elmebaj, amit a Mitsubishi művelt Papkeszinél az országúton

Aki közel ke­rült az olaj­zöld kom­bi­hoz, azon­nal meg­pró­bálta meg­előzni.

Aki közel ke­rült az olaj­zöld kom­bi­hoz, azon­nal meg­pró­bálta meg­előzni.

Mindenki erre várt, ilyen időjárásra számíthatsz vasárnap

Mindenki erre várt, ilyen időjárásra számíthatsz vasárnap

Végre ki­él­vez­het­jük a ta­va­szi időt, amire már rég­óta vár­tunk. Csu­pán éj­szaka mu­tat­hat a hő­mérő mí­nuszt.

Végre ki­él­vez­het­jük a ta­va­szi időt.

Nagyszabású koncertet ad Faludi Judit csellóművész!

Nagyszabású koncertet ad Faludi Judit csellóművész!

Ér­de­mes lesz már­cius 23-án szom­ba­ton el­lá­to­gatni a Bu­da­pesti Kong­resszusi Köz­pontba!

Ér­de­mes lesz már­cius 23-án szom­ba­ton el­lá­to­gatni a Bu­da­pesti Kong­resszusi Köz­pontba!

Csoda, hogy megmenekültek: Hatalmas állat rontott rájuk

Csoda, hogy megmenekültek: Hatalmas állat rontott rájuk

Egy autós vette vi­de­óra a nem min­den­napi je­le­ne­tet, ami­kor az egy ton­nás vad­ál­lat rá­tá­madt a tu­ris­tákra.

Elképesztő videó: Királykobrát pofoz le egy csecsemő

Elképesztő videó: Királykobrát pofoz le egy csecsemő

In­di­á­ban ko­moly ha­gyo­má­nya van a kí­gyók­kal való együtt­élés­nek és elég korán hozzá is szok­tat­ják a gye­re­ke­ket a ve­szé­lyes ál­la­tok kö­zel­sé­gé­hez...

In­di­á­ban ko­moly ha­gyo­má­nya van a kí­gyók­kal való együtt­élés­nek és elég korán hozzá is szok­tat­ják a gye­re­ke­ket a ve­szé­lyes ál­la­tok kö­zel­sé­gé­hez...

Drámai felvételek: Döbbenetes mértékű szennyezésről készült videó

Drámai felvételek: Döbbenetes mértékű szennyezésről készült videó

Az ember alig akar hinni a sze­mé­nek, pedig ezek a kép­so­rok...

Az ember alig akar hinni a sze­mé­nek, pedig ezek a kép­so­rok...

Döbbenetes eredmény: Erre is képesek a méhek

Döbbenetes eredmény: Erre is képesek a méhek

Ma­te­koz­nak...

A ku­ta­tók azt vizs­gál­ták, hogy van­nak-e a mé­hek­nek kog­ni­tív ké­pes­sé­geik. Az ered­mény min­den­kit meg­le­pett.

Drámai felvétel a londoni reptérről: Nem tudott leszállni az utasszállító

Drámai felvétel a londoni reptérről: Nem tudott leszállni az utasszállító

A pi­lóta min­dent meg­tett, hogy le­te­gye a ha­tal­mas utas­szál­lí­tót, de a ha­tal­mas szél­ben ez nem si­ke­rült neki.

Valentin napi paparazzi: Így távozott a színházból Gregor Bernadett

Valentin napi paparazzi: Így távozott a színházból Gregor Bernadett

A szí­nésznő még min­dig volt fér­jé­vel együtt lép szín­padra es­té­ről es­tére.

A szí­nésznő még min­dig volt fér­jé­vel együtt lép szín­padra es­té­ről es­tére.

Meglepő lesifotó készült az utcán Pikali Gerdáról

Meglepő lesifotó készült az utcán Pikali Gerdáról

A szí­nésznő ezzel ala­po­san rá­cá­folt a ko­rábbi rossz­in­du­latú plety­kára, mi­sze­rint a fiai nem is kí­ván­csiak rá.

A szí­nésznő ezzel ala­po­san rá­cá­folt a ko­rábbi rossz­in­du­latú plety­kára, mi­sze­rint a fiai nem is kí­ván­csiak rá.

Meglepő fotó készült Szikora Róbertről, ezt tette a Mester utcában

Meglepő fotó készült Szikora Róbertről, ezt tette a Mester utcában

Szo­kat­lan hely­zet­ben kap­ták len­cse­végre Fe­renc­vá­ros­ban a Csik­i­dám ki­rá­lyát!

Szo­kat­lan hely­zet­ben kap­ták len­cse­végre Fe­renc­vá­ros­ban a Csik­i­dám ki­rá­lyát!

Megdöbbentő helyzetben fotózták le Damu Rolandot, rá sem lehet ismerni

Megdöbbentő helyzetben fotózták le Damu Rolandot, rá sem lehet ismerni

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy na­gyot for­dult a világ az egy­kor zűrös életű szí­nés­szel! Mintha ki­cse­rél­ték volna...

Csúnyán benézte a naptárt az RTL Klub

Csúnyán benézte a naptárt az RTL Klub

Sa­já­tos módon szer­kesz­tet­ték a té­vé­mű­sort a ke­res­ke­delmi csa­tor­ná­nál.

Sa­já­tos módon szer­kesz­tet­ték a té­vé­mű­sort a ke­res­ke­delmi csa­tor­ná­nál. Így for­dul­ha­tott elő, hogy a Ro­bert de Nirót, Halle Berry-t és Zac Ef­ront fel­vo­nul­tató mozi cí­mé­ben rejlő le­he­tő­sé­get tö­ké­le­te­sen ki­hagy­ták.

Fényárban úszott az ég: Így köszöntötték az újévet Sydney-ben

Fényárban úszott az ég: Így köszöntötték az újévet Sydney-ben

Már túl­van­nak az év­for­du­lón.

Auszt­rá­li­á­ban már túl­van­nak az év­for­du­lón, csak­úgy, mint a csen­des-óce­áni szi­ge­te­ken.

Váratlan fordulat történt a világ egyik legpechesebb lánykérésében

Váratlan fordulat történt a világ egyik legpechesebb lánykérésében

A ro­man­ti­kus New York-i rend­őrök men­tet­ték meg végül a brit férfi iga­zán pe­chesre si­ke­re­dett lány­ké­ré­sét.

Erre figyelj, ha Karácsonykor tömegközlekedéssel utaznál...

Erre figyelj, ha Karácsonykor tömegközlekedéssel utaznál...

Ha tö­meg­köz­le­ke­dés­sel utaz­nál Ka­rá­csony nap­jain, erre szá­míts.

Ha Bu­da­pes­ten tö­meg­köz­le­ke­dés­sel utaz­nál va­la­hová Ka­rá­csony nap­jain, jó ha tudod mire szá­míts.

Európa csodája épül
a pesti állatkertben

Európa csodája épül a pesti állatkertben

Ele­fán­tok kó­bo­rol­nak majd a lá­to­ga­tók mel­lett.

Ele­fán­tok kó­bo­rol­nak majd a lá­to­ga­tók mel­lett, új­ra­éled az egy­kor hul­lámzó Pan­non-ten­ger élő­vi­lága. Épül a bio­dóm és a Pan­non Park a pesti ál­lat­kert­ben!

Angyal strázsál Orbán második adventi gyertyája mellett

Angyal strázsál Orbán második adventi gyertyája mellett

Meg­gyúj­totta a 2. ad­venti gyer­tyát.

A mi­nisz­ter­el­nök nem­csak oda­haza, de az iro­dá­já­ban, a Par­la­ment­ben is meg­gyúj­totta a má­so­dik ad­venti gyer­tyát. De mi­féle szo­bor az ott a hát­tér­ben?

Befotóztak az étterem ablakán: mi történt a magyar sztárpár között?

Befotóztak az étterem ablakán: mi történt a magyar sztárpár között?

Kü­lö­nös fotó ke­rült a Ri­post szer­kesz­tő­sé­gé­nek bir­to­kába!

Kü­lö­nös fotó ke­rült a Ri­post bir­to­kába!

Életveszély, durva dolgot művelt a kissrác a budapesti villamoson

Életveszély, durva dolgot művelt a kissrác a budapesti villamoson

Mégis hogy ju­tott ilyen az eszébe? Óri­ási sze­ren­cse, hogy nem lett baja.

Mégis hogy ju­tott ilyen az eszébe? Óri­ási sze­ren­cse, hogy nem lett baja.

Elképesztő, mi történt tegnap Tolnán, a hatalmas vihar után

Elképesztő, mi történt tegnap Tolnán, a hatalmas vihar után

Bor­zal­mas mennyi­ségű eső esett.

Bor­zal­mas mennyi­ségű eső esett. A fel­hő­sza­ka­dás után vi­szont cso­dá­la­tos égi je­len­ség szem­ta­núi le­het­tek a Duna menti kis­vá­ros­ban élő em­be­rek.

Végre épülhet zajvédő fal, a lakók már nagyon várták

Végre épülhet zajvédő fal, a lakók már nagyon várták

Ré­góta ter­ve­zik zaj­védő fal épí­té­sét.

Ré­góta ter­ve­zik zaj­védő fal épí­té­sét, de eddig csak ígé­ret­ben volt ré­szük az ott la­kók­nak. A Ri­post utá­na­járt, mi­korra épül meg végre.

Nem hiszed el, mit emelt ki a csepeli kavicsbányatóból a nyugdíjas férfi

Nem hiszed el, mit emelt ki a csepeli kavicsbányatóból a nyugdíjas férfi

A hob­bi­hor­gász Pál éppen csu­ká­hoz akart apró ha­la­kat fogni...

A hob­bi­hor­gász Pál éppen csu­ká­hoz akart apró ha­la­kat fogni, de va­lami egé­szen más akadt a há­ló­jába. Volt nagy cso­dál­ko­zás, ami­kor ki­emelte!

Döbbenetes, mit műveltek a villámok vasárnap éjszaka Paks légterében

Döbbenetes, mit műveltek a villámok vasárnap éjszaka Paks légterében

Ha­tal­mas vi­har­zóna vo­nult át az or­szá­gon teg­nap, tom­bol­tak az ele­mek.

Ha­tal­mas vi­har­zóna vo­nult át az or­szá­gon teg­nap, tom­bol­tak az ele­mek.

Döbbenetes, mit vett fel éjszaka Nógrádban a vadkamera

Döbbenetes, mit vett fel éjszaka Nógrádban a vadkamera

Túl sok tyúk tűnt el...

Szi­rá­kon, az erdő szé­lén azért ál­lí­tot­ták fel a he­lyiek a vad­ka­me­rát, mert az utóbbi idő­ben túl sok tyúk tűnt el...

Elképesztő látványban lesz részed ma este, csak figyeld az eget...

Elképesztő látványban lesz részed ma este, csak figyeld az eget...

Ne ma­radja le a cso­dá­ról.

A Per­se­i­dák, az egyik leg­na­gyobb se­bes­ség­gel ren­del­kező me­te­or­raj ér­ke­zése ál­ta­lá­ban au­gusz­tus kö­ze­pére esik.

Őrület, mit rögzített Nógrádban a vadkamera

Nem várt fejlemény: Őrület, mit rögzített Nógrádban a vadkamera

Mióta ki­de­rült, hogy borz­vár hú­zó­dik a Szi­rák kör­nyéki er­dő­ben, fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják a ti­tok­za­tos lakót.

Mióta ki­de­rült, hogy borz­vár hú­zó­dik a Szi­rák kör­nyéki er­dő­ben, fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják a ti­tok­za­tos lakót.

Fél kilós paradicsomszörnyekre bukkantak Győrben és Sopronban is

Fél kilós paradicsomszörnyekre bukkantak Győrben és Sopronban is

Úgy tűnik van va­lami Győr-Moson-Sop­ron megye le­ve­gő­jé­ben.

Úgy tűnik van va­lami Győr-Moson-Sop­ron megye le­ve­gő­jé­ben. A nor­mál mé­retű ter­mé­sek közt rend­sze­re­sen fel­tűn­nek szo­kat­la­nul ha­tal­mas pél­dá­nyok is...

Őrület: Trópusi hőség van Norvégiában is, megdőlt a melegrekord...

Őrület: Trópusi hőség van Norvégiában is, megdőlt a melegrekord...

Az északi or­szá­gok­ban ural­kodó meleg miatt szo­kat­lan fi­gyel­mez­te­tést adtak ki a jár­mű­ve­ze­tők­nek.

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

A japán asszony alig három hó­nap­pal ez­előtt lett a világ leg­öre­gebb em­bere. Őt ismét egy honfi­társa kö­veti.

Ilyet még nem láttál: Szó szerint elolvadt a napon hagyott Lexus

Ilyet még nem láttál: Szó szerint elolvadt a napon hagyott Lexus

Durva pech!

Az el­ké­pesztő meleg és a tűző nap fur­csa ese­mé­nye­ket képes elő­idézni, ha adot­tak a kö­rül­mé­nyek. Ezt ta­nulta meg a sofőr.

Teljes döbbenet a Hungaroringen: Megbukott a biztonsági rendszer

Teljes döbbenet a Hungaroringen: Megbukott a biztonsági rendszer

Át­vág­ták a pá­lyát kör­be­vevő dupla sod­rony­ke­rí­tést...

Át­vág­ták a pá­lyát kör­be­vevő dupla sod­rony­ke­rí­tést, a ke­let­ke­zett lyu­kon ke­resz­tül pedig...

Így szedik meg magukat a jegyüzérek a Hungaroringen, durván dől a lé

Így szedik meg magukat a jegyüzérek a Hungaroringen, durván dől a lé

Po­fát­lan ha­szon­kulcs! A mo­gyo­ródi pá­lyára ki­rajzó nep­pe­rek sza­rá­sig ke­re­sik ma­gu­kat, és hol van még a szom­bat...

Döbbenetes felirattal postáztak egy ajándéktörölközőt

Döbbenetes felirattal postáztak egy ajándéktörölközőt

Va­ló­já­ban csak ked­ves­kedni akar­tak...

Va­ló­já­ban csak ked­ves­kedni akar­tak, ami­ért a cím­zett hölgy részt vett egy kü­lön­le­ges pro­ject­ben. De akkor is...

Ezen a hisztériázó papagájon pörög ma az internet népe

Ezen a hisztériázó papagájon pörög ma az internet népe

Is­me­red az ér­zést, ami­kor minél job­ban akarsz va­la­mit, annál in­kább nem jön össze? Ő is!

Is­me­red az ér­zést, ami­kor minél job­ban akarsz va­la­mit, annál in­kább nem jön össze? Ő is!

Mediterrán lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel a szomszédban

Mediterrán lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel a szomszédban

Az Eu­ró­pá­ban nem honos kul­lancs­fajta kü­lö­nö­sen szí­vós és ve­szé­lyes be­teg­sé­get ter­jeszt.

Az Eu­ró­pá­ban nem honos kul­lancs­fajta kü­lö­nö­sen szí­vós és ve­szé­lyes be­teg­sé­get ter­jeszt.

Orbán Viktor: Köszönöm, Dad

Orbán Viktor: Köszönöm, Dad

A mi­nisz­ter­el­nök a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg kö­szö­nő­kör­útja ké­peit.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg kö­szö­nő­kör­útja újabb ál­lo­má­sá­nak ké­peit.

Parabolikus napkollektor az egyik nyertes

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! nyerteseit - Parabolikus napkollektor

Íme a vi­de­ó­juk.

Lás­suk a Pa­ra­bo­li­kus nap­kol­lek­tor csa­pa­tá­nak vi­de­ó­ját!

Ennél gusztustalanabb Facebook-oldal nincs is

Ennél gusztustalanabb Facebook-oldal nincs is

Van az úgy, hogy na­gyot aka­runk al­kotni a kony­há­ban, de min­den vá­ra­ko­zá­sun­kat alul­múl­juk. Nos, nem va­gyunk egye­dül!

Van az úgy, hogy na­gyot aka­runk al­kotni a kony­há­ban, de min­den vá­ra­ko­zá­sun­kat alul­múl­juk. Nos, nem va­gyunk egye­dül!

Most kaptuk a fotót: mindenkit meglepett ez a néni a pesti megállóban

Most kaptuk a fotót: mindenkit meglepett ez a néni a pesti megállóban

Egy bu­da­pesti vil­la­mos­meg­ál­ló­ban ta­lálta fel magát az asszony.

Egy bu­da­pesti vil­la­mos­meg­ál­ló­ban ta­lálta fel magát az asszony.

Döbbenetes, mit vett fel a kamera éjszaka a Hajógyári-szigeten

Döbbenetes, mit vett fel a kamera éjszaka a Hajógyári-szigeten

Égnek áll a hajad, ha meg­lá­tod.

Sö­té­te­dés után min­denki saját fe­le­lős­sé­gére me­rész­ked­jen a szi­get bel­se­jébe. Égnek áll a hajad, ha meg­lá­tod, mi zaj­lik Bu­da­pest ked­velt par­kos te­rü­le­tén.

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett...

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett, talán már nem le­he­tett volna se­gí­teni rajta. A férfi már nem is lé­leg­zett!

Nagyon bizarr muskátlit árulnak a LIDL-ben, Budapesten

Nagyon bizarr muskátlit árulnak a LIDL-ben, Budapesten

Nem­csak nö­vény­ta­ni­lag nehéz be­azo­no­sí­tani a ne­ve­zett vi­rá­got. Tel­je­sen la­i­ku­sok szá­mára is za­varba ejtő...

Nem­csak nö­vény­ta­ni­lag nehéz be­azo­no­sí­tani a ne­ve­zett vi­rá­got. Tel­je­sen la­i­ku­sok szá­mára is za­varba ejtő a lát­vány.

Újabb csúcsragadozó portyázik Nógrádban, a vadászok is megdöbbentek

Újabb csúcsragadozó portyázik Nógrádban, a vadászok is megdöbbentek

Egy héten belül két­szer is el­csípte a vad­ka­mera a nagy­testű macs­ka­fé­lét.

Egy héten belül két­szer is el­csípte a vad­ka­mera a nagy­testű macs­ka­fé­lét, most már biz­tos, hogy egyre több hiúz me­rész­ke­dik északi me­gyénk te­rü­le­tére.

Pokollá vált az influenzajárvány, öngyilkosságba menekülnek a betegek

Pokollá vált az influenzajárvány, öngyilkosságba menekülnek a betegek

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Nagyon bunkó luxusterepjárós akasztotta ki a kőbányai lakosokat

Nagyon bunkó luxusterepjárós akasztotta ki a kőbányai lakosokat

Ez a példa is iga­zolja, hogy ha nagy ko­csi­val jár az ember, haj­la­mos az ud­va­ri­as­ság sza­bá­lyait fi­gyel­men kívül hagyni.

Döbbenetes méretű csecsemő született

Döbbenetes méretű csecsemőt szült egy orosz nő

Az óri­ás­baba ter­mé­sze­tes úton szü­le­tett.

Egy Da­gesz­táni kis­vá­ros­ban Og­ni­ban látta meg a nap­vi­lá­got. Az óri­ás­baba ter­mé­sze­tes úton szü­le­tett, édes­anyja fáj­da­lom­csil­la­pí­tót sem ka­pott...

Újabb veszélyes játék terjed a fiatalok körében

Újabb veszélyes játék terjed a fiatalok körében

A gyártó cég adott ki köz­le­ményt.

Maga a gyártó cég tu­datta köz­le­mény­ben, hogy bár a ter­mé­kük va­ló­ban "fi­nom­nak" néz ki, em­beri fo­gyasz­tásra nem al­kal­mas. Ezért volt erre szük­ség.

Fordulat a soroksári futónő ügyében! Jelentkezett egy szemtanú!

Fordulat a soroksári futónő ügyében! Jelentkezett egy szemtanú!

Ezt mondta a zsa­ruk­nak!

Egy lap in­for­má­ciói sze­rint je­lent­ke­zett is egy szem­tanú, aki ál­lí­tó­lag azt is el­árulta, kik le­het­nek a tet­te­sek.

Újra felbukkant a beteges karácsonyi szórólap Budapesten

Újra felbukkant a beteges karácsonyi szórólap Budapesten

Nincs vége az őrü­let­nek.

El­ké­pesztő, mi lan­dolt már megint Ri­post ol­va­só­já­nak pos­ta­lá­dá­já­ban! Nincs vége az őrü­let­nek.

Szegény gyerekek: Botrányosan perverz dolgot fotóztak a csokigyárnál

Szegény gyerekek: Botrányosan perverz dolgot fotóztak a csokigyárnál

A Ri­post ol­va­sója azóta se tudta fel­dol­gozni ezt a lát­ványt...

A Ri­post ol­va­sója azóta se tudta fel­dol­gozni ezt a lát­ványt...

Mi történik itt? Lebukott a pesti éjszakában Medveczky és Stohl!

Mi történik itt? Lebukott a pesti éjszakában Medveczky és Stohl!

Kü­lö­nös hely­zet­ben kapta len­cse­végre a két mű­vészt az egyik ol­va­sónk! A díva fel­dúl­tan re­a­gált la­punk kér­dé­se­ire!

Erre örökre emlékezni fognak Pécsi Ildikó szerettei

Erre örökre emlékezni fognak Pécsi Ildikó szerettei

Itt a bi­zo­nyí­ték.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a szí­nésznő örökre be­ke­rült a hal­ha­tat­la­nok közé.

Dugó, dugó hátán. Ez vár rád a fővárosban

Dugó, dugó hátán. Ez vár rád a fővárosban

A kínai mi­nisz­ter­el­nök lá­to­ga­tása és a Kína-Kelet-Közép-Eu­rópa csúcs­ta­lál­kozó miatt for­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani Bu­da­pest több pont­ján már va­sár­nap.

A kínai mi­nisz­ter­el­nök lá­to­ga­tása és a Kína-Kelet-Közép-Eu­rópa csúcs­ta­lál­kozó miatt for­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani Bu­da­pest több pont­ján már va­sár­nap.

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol, ha Bu­da­pes­ten akad dolga. Az Oscar-díjas szí­nész pél­dául egy­ál­ta­lán nem.

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol, ha Bu­da­pes­ten akad dolga.

Ez nagyon durva: Kilométereken át menekült a búvár

Ez nagyon durva: Kilométereken át menekült a búvár

Óri­ási baj­ban volt...

Óri­ási baj­ban volt az a férfi, aki­nek csó­nak­ját el­so­dorta az áram­lat bú­vár­ko­dás köz­ben. Hét ki­lo­mé­te­ren át me­ne­kült a cápa elől.

Valami nagyon nem stimmel az új fiúcsapattal!

Valami nagyon nem stimmel az új fiúcsapattal!

Épp csak egy kis bibi van a srá­cok­kal!

A kom­mu­nista or­szág­ban kü­lö­nös módon ők a leg­ked­vel­tebb könnyű­ze­nei elő­adók. Épp csak egy kis bibi van a srá­cok­kal!

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val az Új köz­te­me­tő­höz!

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val az Új köz­te­me­tő­höz!

Ezért nem te vagy az Apple vezére! Kiderült a titok

Ezért nem te vagy az Apple vezére! Kiderült a titok

A vi­lág­vál­la­lat ve­zére kő ke­mény nap­ren­det tart, mely­nek első pontja hi­he­tet­len ko­ránra esik. Rá bi­zony igaz a mon­dás!

A vi­lág­vál­la­lat ve­zére kő ke­mény nap­ren­det tart, mely­nek első pontja hi­he­tet­len ko­ránra esik. Rá bi­zony igaz a mon­dás!

Sokkot kapott a magyar háziasszony: Mutáns cukkini termett a kertjében

Sokkot kapott a magyar háziasszony: Mutáns cukkini termett a kertjében

Ol­va­sónk fi­gyel­mét so­káig el­ke­rülte a bi­zarr zöld­ség...

Ol­va­sónk fi­gyel­mét so­káig el­ke­rülte a bi­zarr zöld­ség...

Botrány! Segítséget kér a Noé Állatotthon! A rendőrség is nyomoz.

Botrány! Segítséget kér a Noé Állatotthon!

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a Noé Ál­lat­ott­hon. Az ál­lat­mentő ala­pít­vány egy egé­szen bi­zarr, el­ké­pesztő, sőt, eddig példa nél­küli eset­ről szá­molt be a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Világszenzáció! Légifelvételen jelent meg Magyarországon Jézus!

Világszenzáció! Légifelvételen jelent meg Magyarországon Jézus!

A "hor­to­bá­gyi Jézus" azon he­lyek egyike, ame­lyekre nem na­gyon vagy ma­gya­rá­zat a Go­ogle-tér­ké­pen.

Iszonyat durva videó: Zsebében robbant fel a mobilja

Iszonyat durva videó: Zsebében robbant fel a mobilja

Fél mé­te­res lán­gok csap­tak fel.

Fél mé­te­res lán­gok csap­tak fel a gya­nút­lan férfi zse­bé­ből. Az ese­tet rög­zí­tette egy ka­mera. Hi­he­tet­len kép­so­rok!

Segítsünk! Az egész ország a három éves Áront keresi!

Az egész ország Áront keresi!

Erre lát­ták eddig.

Áron né­hány napja, Zug­ló­ban csa­var­gott el, de azóta már fel­buk­kant az M3-as au­tó­pá­lya kör­nyé­kén, sőt, az Új­pest ha­tá­rá­ban ta­lál­ható szu­per­mar­ket par­ko­ló­já­ban is. Kü­lön­le­ges te­rem­tés, három lába van.

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Ennek a fi­a­tal lány­nak meg­érte ka­me­rát ven­nie...

Ennek a fi­a­tal lány­nak fel­te­he­tően már eddig is le­het­tek meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ta­pasz­ta­la­tai...

Hátborzongató dolgokat rögzített az iskola ipari kamerája!

Hátborzongató dolgokat rögzített az iskola ipari kamerája!

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek.

Egy ír kö­zép­is­kola biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tette az alábbi fel­vé­te­le­ket, egy­előre nincs ma­gya­rá­zat arra, mi tö­tén­he­tett ok­tó­ber el­se­jén, a haj­nali órák­ban.

Ezt a titokzatos szőkét csókolta: újra boldog az elvált Klausmann Viktor

Ezt a titokzatos szőkét csókolta: újra boldog az elvált Klausmann Viktor

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt és ked­ve­sét ol­va­sónk kapta len­cse­végre egy bu­da­pesti plá­zá­ban.

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Meg­ren­dítő kép­so­rok ke­rül­tek az in­ter­netre atá­ma­dás­ról. Egy 64 éves férfi a ho­tel­szo­bája te­ra­szá­ról nyi­tott tüzet.

Meg­ren­dítő kép­so­rok ke­rül­tek az in­ter­netre a Las Vegas-i tá­ma­dás­ról. Stephen Pad­dock a ho­tel­szo­bá­já­ból nyi­tott tüzet.

Itt az első fotó a Las Vegas-i merénylőről!

Itt az első fotó a Las Vegas-i merénylőről!

Bru­tá­lis tá­ma­dás a ka­szi­nók fő­vá­ro­sá­ban, azo­no­sí­tot­ták a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt. Több mint ötven ha­lott­ról szól­nak a hírek, és több mint négy­száz em­bert vit­tek kór­házba a men­tők.

Bru­tá­lis tá­ma­dás a ka­szi­nók fő­vá­ro­sá­ban, azo­no­sí­tot­ták a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt. Több mint ötven ha­lott­ról szól­nak a hírek, és több mint négy­száz em­bert vit­tek kór­házba a men­tők.

Elképesztő felvétel készült a 12. kerületben

Elképesztő felvétel készült a 12. kerületben

Vér­fa­gyasztó, ami éj­sza­kán­ként zaj­lik.

Az ember ma­nap­ság jobb, ha résen van. Ami a 12. ke­rü­let luxus la­kó­kör­ze­té­ben éj­sza­kán­ként zaj­lik, az egye­ne­sen vér­fa­gyasztó.

Forrong a 18. kerület népe: Gazellaként ugrotta át a kerítést a betörő

Forrong a 18. kerület népe: Gazellaként ugrotta át a kerítést a betörő

Újra egy bűn­is­métlő el­kö­vető tartja ret­te­gés­ben a te­le­pen élő­ket. Forró dró­ton ér­te­sí­tik egy­mást az éle­tü­ket féltő em­be­rek.

Szomorú, így néz ki most Feleki Kamill sírja

Szomorú, így néz ki most Feleki Kamill sírja

Árul­kodó képet ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója a Far­kas­réti te­me­tő­ben sé­tálva.

Árul­kodó képet ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója a Far­kas­réti te­me­tő­ben sé­tálva.

Végre! Nézd meg az IPhone 8-at és IPhone X-et!

Végre! Nézd meg az IPhone 8-at és IPhone X-et!

Szinte az összes pletyka igaz­nak bi­zo­nyult: IP­hone 8 és IP­hone 8 Plus néven ér­kez­tek meg az Apple új te­le­fon­jai, és lett meg­le­pe­tés is, az IP­hone X!

Szinte az összes pletyka igaz­nak bi­zo­nyult: IP­hone 8 és IP­hone 8 Plus néven ér­kez­tek meg az Apple új te­le­fon­jai, és lett meg­le­pe­tés is, az IP­hone X!

Emberfej nagyságú gombát talált egy fiatal nő Nógrád megyében

Emberfej nagyságú gombát talált egy fiatal nő Nógrád megyében

Ahogy meg­ér­ke­zett az or­szágba a hi­de­gebb le­vegő, azon­nal re­a­gált a ter­mé­szet. Ilyet még biz­tos nem lát­tál, ezt nézd!

Elképedtek a lakók, amikor kinéztek a kertbe

Elképedtek a lakók, amikor kinéztek a kertbe

El­ké­pesztő ven­dé­gek ér­kez­tek.

El­ké­pesztő ven­dé­gek ér­kez­tek egy ház ud­va­rára Cso­pa­kon! Van­nak lá­to­ga­tók, akik nem szól­nak, csak meg­je­len­nek, és nem tud­juk, hogy mennyien...

Megrázó videók! Így csapott le a hurrikán Floridára!

Megrázó videók! Így csapott le a hurrikán Floridára!

Min­den idők leg­na­gyobb és leg­erő­sebb hur­ri­kánja el­érte Flo­rida part­jait, már most egy­mil­lió ház­tar­tás­ban nincs áram.

Min­den idők leg­na­gyobb és leg­erő­sebb hur­ri­kánja el­érte Flo­rida part­jait, már most egy­mil­lió ház­tar­tás­ban nincs áram. Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a pusz­tító vihar közel hét­száz ki­lo­mé­te­ren tom­bol majd Ame­rika ke­leti part­vi­dé­kén észak felé. Meg­jöt­tek az első vi­deók is, ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak.

A Duna Tv rejtélye: Hogyan lett a balatoni polgármesterből Kondom Géza?

A Duna Tv rejtélye: Hogyan lett a balatoni polgármesterből Kondom Géza?

Ma reg­gel a Duna Tv nézői közül sokan nem hit­tek a sze­mük­nek...

Hogy is hív­ják a rév­fü­löpi pol­gár­mes­tert? Ma reg­gel a Duna Tv nézői közül sokan nem hit­tek a sze­mük­nek...

Kimenekült a fővárosból: Csoda kis birodalmat varázsolt maga köré ez a nő

Kimenekült a fővárosból: Csoda kis birodalmat varázsolt maga köré ez a nő

Zöld­sé­get, gyü­möl­csöt ter­mel­nek, ál­la­to­kat tar­ta­nak saját célra.

Zöld­sé­get, gyü­möl­csöt ter­mel­nek, ál­la­to­kat tar­ta­nak saját célra.

Ezt hogy? Részegebb volt a rendőr mint a szondáztatott sofőr

Ezt hogy? Részegebb volt a rendőr mint a szondáztatott sofőr

Ala­po­san rá­fa­ra­gott a rendőr...

Ala­po­san rá­fa­ra­gott az a rendőr, aki ugyan va­ló­ban ittas ve­ze­té­sen kapta a so­főrt, de a vé­gére ki­de­rült, ő maga job­ban fel­ön­tött a ga­ratra...

Kizavarták a múzeumból, mert szoptatott: Így vágott vissza

Kizavarták a múzeumból, mert szoptatott: Így vágott vissza

Az anyuka éppen a szop­ta­tás hetén járt gyer­me­ké­vel a lon­doni mú­ze­um­ban.