RIPOSTER

Európa csodája épül
a pesti állatkertben

Európa csodája épül a pesti állatkertben

Ele­fán­tok kó­bo­rol­nak majd a lá­to­ga­tók mel­lett.

Ele­fán­tok kó­bo­rol­nak majd a lá­to­ga­tók mel­lett, új­ra­éled az egy­kor hul­lámzó Pan­non-ten­ger élő­vi­lága. Épül a bio­dóm és a Pan­non Park a pesti ál­lat­kert­ben!

Angyal strázsál Orbán második adventi gyertyája mellett

Angyal strázsál Orbán második adventi gyertyája mellett

A mi­nisz­ter­el­nök nem­csak oda­haza, de az iro­dá­já­ban, a Par­la­ment­ben is meg­gyúj­totta a má­so­dik ad­venti gyer­tyát.

A mi­nisz­ter­el­nök nem­csak oda­haza, de a Par­la­ment­ben is meg­gyúj­totta a má­so­dik ad­venti gyer­tyát.

Nem hiszed el, mit emelt ki a csepeli kavicsbányatóból a nyugdíjas férfi

Nem hiszed el, mit emelt ki a csepeli kavicsbányatóból a nyugdíjas férfi

A hob­bi­hor­gász Pál éppen csu­ká­hoz akart apró ha­la­kat fogni...

A hob­bi­hor­gász Pál éppen csu­ká­hoz akart apró ha­la­kat fogni, de va­lami egé­szen más akadt a há­ló­jába.

Elképesztő, mi történt tegnap Tolnán, a hatalmas vihar után

Elképesztő, mi történt tegnap Tolnán, a hatalmas vihar után

Bor­zal­mas mennyi­ségű eső esett. A fel­hő­sza­ka­dás után vi­szont cso­dá­la­tos égi je­len­ség buk­kant fel.

Bor­zal­mas mennyi­ségű eső esett. A fel­hő­sza­ka­dás után vi­szont...

Döbbenetes, mit műveltek a villámok vasárnap éjszaka Paks légterében

Döbbenetes, mit műveltek a villámok vasárnap éjszaka Paks légterében

Ha­tal­mas vi­har­zóna vo­nult át az or­szá­gon teg­nap, el­ké­pesztő erő­vel tom­bol­tak az ele­mek.

Nem várt fejlemény: Őrület, mit rögzített Nógrádban a vadkamera

Nem várt fejlemény: Őrület, mit rögzített Nógrádban a vadkamera

Mióta ki­de­rült, hogy borz­vár hú­zó­dik a Szi­rák kör­nyéki er­dő­ben, fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják a ti­tok­za­tos lakót.

Végre épülhet zajvédő fal, a lakók már nagyon várták

Végre épülhet zajvédő fal, a lakók már nagyon várták

Ré­góta ter­ve­zik zaj­védő fal épí­té­sét, de eddig csak ígé­ret­ben volt ré­szük az ott la­kók­nak. A Ri­post utá­na­járt, mi­korra épül meg végre.

Ré­góta ter­ve­zik zaj­védő fal épí­té­sét, de eddig csak ígé­ret­ben volt ré­szük az ott la­kók­nak. A Ri­post utá­na­járt, mi­korra épül meg végre.

Döbbenetes, mit vett fel éjszaka Nógrádban a vadkamera

Döbbenetes, mit vett fel éjszaka Nógrádban a vadkamera

Szi­rá­kon, az erdő szé­lén azért ál­lí­tot­ták fel a he­lyiek a vad­ka­me­rát, mert az utóbbi idő­ben túl sok tyúk tűnt el...

Szi­rá­kon, az erdő szé­lén ál­lí­tot­ták fel a ka­me­rát. Az utóbbi idő­ben túl sok tyúk tűnt el.

Fél kilós paradicsomszörnyekre bukkantak Győrben és Sopronban is

Fél kilós paradicsomszörnyekre bukkantak Győrben és Sopronban is

A nor­mál mé­retű ter­mé­sek közt rend­sze­re­sen fel­tűn­nek szo­kat­la­nul ha­tal­mas pél­dá­nyok is...

Leleplező fotó: nem hiszed el, hol találtuk meg Damu Rolandot

Leleplező fotó: nem hiszed el, hol találtuk meg Damu Rolandot

Kü­lön­le­ges fo­tó­kat kap­tunk.

A Ri­post egyik ol­va­sója kü­lön­le­ges fo­tó­kat jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe.

Elképesztő látványban lesz részed ma este, csak figyeld az eget...

Elképesztő látványban lesz részed ma este, csak figyeld az eget...

A Per­se­i­dák, az egyik leg­na­gyobb se­bes­ség­gel ren­del­kező me­te­or­raj ér­ke­zése ál­ta­lá­ban au­gusz­tus kö­ze­pére esik.

A Per­se­i­dák, az egyik leg­na­gyobb se­bes­ség­gel ren­del­kező me­te­or­raj ér­ke­zése ál­ta­lá­ban au­gusz­tus kö­ze­pére esik. A gyö­nyörű je­len­sé­get me­lyet "Szent Lő­rinc könnye­i­nek" is ne­ve­zik a 258. au­gusz­tus 10-én már­tír­ha­lált halt Szent Lő­rinc em­lé­kére.

Őrület: Trópusi hőség van Norvégiában is, megdőlt a melegrekord...

Őrület: Trópusi hőség van Norvégiában is, megdőlt a melegrekord...

Szo­kat­lan fi­gyel­mez­te­tést adtak ki a jár­mű­ve­ze­tők­nek.

Szo­kat­lan fi­gyel­mez­te­tést adtak ki a jár­mű­ve­ze­tők­nek.

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

Megerősítették a gyászhírt: meghalt a világ legöregebb embere

A japán asszony alig három hó­nap­pal ez­előtt lett a világ leg­öre­gebb em­bere.

A japán asszony alig három hó­nap­pal ez­előtt lett a világ leg­öre­gebb em­bere.

Teljes döbbenet a Hungaroringen: Megbukott a biztonsági rendszer

Teljes döbbenet a Hungaroringen: Megbukott a biztonsági rendszer

Át­vág­ták a pá­lyát kör­be­vevő dupla sod­rony­ke­rí­tést, a ke­let­ke­zett lyu­kon ke­resz­tül egé­szen az utolsó nagy ka­nya­rig ju­tot­tak.

Így szedik meg magukat a jegyüzérek a Hungaroringen, durván dől a lé

Így szedik meg magukat a jegyüzérek a Hungaroringen, durván dől a lé

Po­fát­lan ha­szon­kulcs! A mo­gyo­ródi pá­lyára ki­rajzó nep­pe­rek sza­rá­sig ke­re­sik ma­gu­kat, és hol van még a szom­bat...

Mediterrán lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel a szomszédban

Mediterrán lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel a szomszédban

Az Eu­ró­pá­ban nem honos kul­lancs­fajta kü­lö­nö­sen szí­vós és ve­szé­lyes be­teg­sé­get ter­jeszt.

Döbbenetes felirattal postáztak egy ajándéktörölközőt

Döbbenetes felirattal postáztak egy ajándéktörölközőt

Va­ló­já­ban csak ked­ves­kedni akar­tak, ami­ért a cím­zett hölgy részt vett egy kü­lön­le­ges pro­ject­ben. De akkor is...

Va­ló­já­ban csak ked­ves­kedni akar­tak, ami­ért a cím­zett hölgy részt vett egy kü­lön­le­ges pro­ject­ben.

Ilyet még nem láttál: Szó szerint elolvadt a napon hagyott Lexus

Ilyet még nem láttál: Szó szerint elolvadt a napon hagyott Lexus

Durva pech!

Az el­ké­pesztő meleg és a tűző nap fur­csa ese­mé­nye­ket képes elő­idézni, ha adot­tak a kö­rül­mé­nyek. Ezt ta­nulta meg a sofőr.

Ezen a hisztériázó papagájon pörög ma az internet népe

Ezen a hisztériázó papagájon pörög ma az internet népe

Is­me­red az ér­zést...?

Is­me­red az ér­zést, ami­kor minél job­ban akarsz va­la­mit, annál in­kább nem jön össze? Ő is!

Ennél gusztustalanabb Facebook-oldal nincs is

Ennél gusztustalanabb Facebook-oldal nincs is

Van az úgy, hogy na­gyot aka­runk al­kotni a kony­há­ban, de min­den vá­ra­ko­zá­sun­kat alul­múl­juk. Nos, nem va­gyunk egye­dül!

Van az úgy, hogy na­gyot aka­runk al­kotni a kony­há­ban, de min­den vá­ra­ko­zá­sun­kat alul­múl­juk.

Orbán Viktor: Köszönöm, Dad

Orbán Viktor: Köszönöm, Dad

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg kö­szö­nő­kör­útja újabb ál­lo­má­sá­nak ké­peit. Több olyan helyre is el­lá­to­gat, ahol a kam­pány során járt.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg kö­szö­nő­kör­útja újabb ál­lo­má­sá­nak ké­peit.

Nagyon bizarr muskátlit árulnak a LIDL-ben, Budapesten

Nagyon bizarr muskátlit árulnak a LIDL-ben, Budapesten

La­i­ku­sok szá­mára is za­varba ejtő...

Nem­csak nö­vény­ta­ni­lag nehéz be­azo­no­sí­tani a ne­ve­zett vi­rá­got. Tel­je­sen la­i­ku­sok szá­mára is za­varba ejtő a lát­vány.

Döbbenetes, mit vett fel a kamera éjszaka a Hajógyári-szigeten

Döbbenetes, mit vett fel a kamera éjszaka a Hajógyári-szigeten

Sö­té­te­dés után min­denki csak saját fe­le­lős­sé­gére me­rész­ked­jen a szi­get bel­se­jébe. Égnek áll a hajad, ha meg­lá­tod.

Sö­té­te­dés után min­denki csak saját fe­le­lős­sé­gére me­rész­ked­jen a szi­get bel­se­jébe.

Újabb csúcsragadozó portyázik Nógrádban, a vadászok is megdöbbentek

Újabb csúcsragadozó portyázik Nógrádban, a vadászok is megdöbbentek

Egy héten belül két­szer is el­csípte a vad­ka­mera a nagy­testű macs­ka­fé­lét. Egyre több hiúz me­rész­ke­dik északi me­gyénkbe.

Pokollá vált az influenzajárvány

Pokollá vált az influenzajárvány, öngyilkosságba menekülnek a betegek

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Az év­ti­zed influ­en­za­jár­vá­nya tom­bol az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett, talán már nem le­he­tett volna se­gí­teni rajta. A férfi már nem is lé­leg­zett!

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett, talán már nem le­he­tett volna se­gí­teni rajta. A férfi már nem is lé­leg­zett!

Nagyon bunkó luxusterepjárós akasztotta ki a kőbányai lakosokat

Nagyon bunkó luxusterepjárós akasztotta ki a kőbányai lakosokat

A nagy ko­csi­val járó ember, haj­la­mos a KRESZ sza­bá­lyait el­fe­lej­teni.

Ez a cso­dá­la­tos példa is azt iga­zolja, hogy ha kel­lő­kép­pen nagy és drága ko­csi­val jár az ember, haj­la­mos lehet az ud­va­ri­as­ság elemi sza­bá­lyait fi­gyel­men kívül hagyni. A KRESZ-ről nem is be­szélve.

Döbbenetes méretű csecsemőt szült egy orosz nő

Döbbenetes méretű csecsemőt szült egy orosz nő

A baba egy Da­gesz­táni kis­vá­ros­ban, Og­ni­ban látta meg a nap­vi­lá­got. Ter­mé­sze­tes úton szü­le­tett.

Ha nem is vi­lág­re­kord, de a maga ne­mé­ben még­is­csak óri­á­si­nak szá­mít az a cse­csemő, aki egy Da­gesz­táni kis­vá­ros­ban Og­ni­ban látta meg a nap­vi­lá­got.

Újabb veszélyes játék terjed a fiatalok körében

Újabb veszélyes játék terjed a fiatalok körében

A gyártó cég adott ki köz­le­ményt.

Maga a gyártó cég tu­datta köz­le­mény­ben, hogy bár a ter­mé­kük va­ló­ban "fi­nom­nak" néz ki, em­beri fo­gyasz­tásra nem al­kal­mas. Ezért volt erre szük­ség.

Fordulat a soroksári futónő ügyében! Jelentkezett egy szemtanú!

Fordulat a soroksári futónő ügyében! Jelentkezett egy szemtanú!

Ezt mondta a zsa­ruk­nak!

Egy lap in­for­má­ciói sze­rint je­lent­ke­zett is egy szem­tanú, aki ál­lí­tó­lag azt is el­árulta, kik le­het­nek a tet­te­sek.

Lebukott Németh Kristóf: Tilosban parkolt!

Lebukott Németh Kristóf: Tilosban parkolt!

Sza­bály­ta­la­nul par­kolt au­tó­já­val...

Né­meth Kris­tóf egy gyors­ét­te­rem­ben vá­sá­rolt ételt, mind­eköz­ben sza­bály­ta­la­nul par­kolt au­tó­já­val.

Újra felbukkant a beteges karácsonyi szórólap Budapesten

Újra felbukkant a beteges karácsonyi szórólap Budapesten

El­ké­pesztő, mi lan­dolt már megint Ri­post ol­va­só­já­nak pos­ta­lá­dá­já­ban! Nincs vége az őrü­let­nek.

El­ké­pesztő, mi lan­dolt már megint Ri­post ol­va­só­já­nak pos­ta­lá­dá­já­ban! Nincs vége az őrü­let­nek.

Dugó, dugó hátán. Ez vár rád a fővárosban

Dugó, dugó hátán. Ez vár rád a fővárosban

A kínai mi­nisz­ter­el­nök lá­to­ga­tása és a Kína-Kelet-Közép-Eu­rópa csúcs­ta­lál­kozó miatt for­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani Bu­da­pest több pont­ján már va­sár­nap.

A kínai mi­nisz­ter­el­nök lá­to­ga­tá­sa­mi­att for­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani Bu­da­pest több pont­ján már va­sár­nap.

Mi történik itt? Lebukott a pesti éjszakában Medveczky és Stohl!

Mi történik itt? Lebukott a pesti éjszakában Medveczky és Stohl!

Kü­lö­nös hely­zet­ben kapta len­cse­végre a két mű­vészt az egyik ol­va­sónk!

Kü­lö­nös hely­zet­ben kapta len­cse­végre a két mű­vészt az egyik ol­va­sónk!

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Így bulizik Budapesten a világsztár! Exkluzív videó

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol.

Nem min­den vi­lág­sztár buj­do­kol, ha Bu­da­pes­ten akad dolga. Az Oscar-díjas szí­nész pél­dául egy­ál­ta­lán nem.

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Olvasóink jelentették: hatalmas a káosz Budapesten

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val!

Senki se in­dul­jon útnak au­tó­val az Új köz­te­me­tő­höz!

Erre örökre emlékezni fognak Pécsi Ildikó szerettei

Erre örökre emlékezni fognak Pécsi Ildikó szerettei

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a ki­váló szí­nésznő örökre be­ke­rült a hal­ha­tat­la­nok közé.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a ki­váló szí­nésznő örökre be­ke­rült a hal­ha­tat­la­nok közé.

Ez nagyon durva: Kilométereken át menekült a búvár

Ez nagyon durva: Kilométereken át menekült a búvár

Óri­ási baj­ban volt az a férfi, aki­nek csó­nak­ját el­so­dorta az áram­lat bú­vár­ko­dás köz­ben.

Óri­ási baj­ban volt az a férfi, aki­nek csó­nak­ját el­so­dorta az áram­lat bú­vár­ko­dás köz­ben. Hét ki­lo­mé­te­ren át me­ne­kült a cápa elől.

Ezért nem te vagy az Apple vezére! Kiderült a titok

Ezért nem te vagy az Apple vezére! Kiderült a titok

Rá bi­zony igaz a mon­dás!

A vi­lág­vál­la­lat ve­zére kő ke­mény nap­ren­det tart, mely­nek első pontja hi­he­tet­len ko­ránra esik. Rá bi­zony igaz a mon­dás!

Sokkot kapott a magyar háziasszony: Mutáns cukkini termett a kertjében

Sokkot kapott a magyar háziasszony: Mutáns cukkini termett a kertjében

Ol­va­sónk egész nap a kert­ben te­vé­keny­ke­dett, de csak al­ko­nyat­kor vette észre, hogy va­lami nem stim­mel a cuk­ki­ni­vel.

Valami nagyon nem stimmel az új fiúcsapattal!

Valami nagyon nem stimmel az új fiúcsapattal!

A kom­mu­nista or­szág­ban kü­lö­nös módon ők a leg­ked­vel­tebb könnyű­ze­nei elő­adók. Épp csak egy kis bibi van a srá­cok­kal!

A kom­mu­nista or­szág­ban kü­lö­nös módon ők a leg­ked­vel­tebb könnyű­ze­nei elő­adók. Épp csak egy kis bibi van a srá­cok­kal!

Botrány! Segítséget kér a Noé Állatotthon!

Botrány! Segítséget kér a Noé Állatotthon!

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a Noé Ál­lat­ott­hon. Az ál­lat­mentő ala­pít­vány egy egé­szen bi­zarr, el­ké­pesztő, sőt, eddig példa nél­küli eset­ről szá­molt be a kö­zös­ségi ol­da­lán.

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a Noé Ál­lat­ott­hon. Az ál­lat­mentő ala­pít­vány egy egé­szen bi­zarr, el­ké­pesztő, sőt, eddig példa nél­küli eset­ről szá­molt be a kö­zös­ségi ol­da­lán. Hét­főn dél­után négy fi­a­tal­em­ber buk­kant fel az ál­lat­ott­hon­ban, és meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­gokra adta a fejét. A ka­me­rák min­dent rög­zí­tet­tek.

Világszenzáció! Légifelvételen jelent meg Magyarországon Jézus!

Világszenzáció! Légifelvételen jelent meg Magyarországon Jézus!

A "hor­to­bá­gyi Jézus" lé­te­zé­sére nincs és nem is lesz ma­gya­rá­zat.

A "hor­to­bá­gyi Jézus" lé­te­zé­sére nincs és nem is lesz ma­gya­rá­zat. A fotó be­járta az egész vi­lá­got.

Iszonyat durva videó: Zsebében robbant fel a mobilja

Iszonyat durva videó: Zsebében robbant fel a mobilja

Fél mé­te­res lán­gok csap­tak fel.

Fél mé­te­res lán­gok csap­tak fel a gya­nút­lan férfi zse­bé­ből. Az ese­tet rög­zí­tette egy ka­mera. Hi­he­tet­len kép­so­rok!

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Rémálom! Meghűl az ereidben a vér, ha meglátod, mire ébredt a lány

Ennek a fi­a­tal lány­nak fel­te­he­tően már eddig is le­het­tek meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ta­pasz­ta­la­tai, most ka­me­rát vett...

Hátborzongató dolgokat rögzített az iskola ipari kamerája!

Hátborzongató dolgokat rögzített az iskola ipari kamerája!

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek.

Egy ír kö­zép­is­kola biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tette az alábbi fel­vé­te­le­ket, egy­előre nincs ma­gya­rá­zat arra, mi tö­tén­he­tett ok­tó­ber el­se­jén, a haj­nali órák­ban.

Itt az első fotó a Las Vegas-i merénylőről!

Itt az első fotó a Las Vegas-i merénylőről!

Ho­tel­szo­bája ab­la­ká­ból mé­szá­rolt a hob­bi­pi­lóta.

Bru­tá­lis tá­ma­dás a ka­szi­nók fő­vá­ro­sá­ban, azo­no­sí­tot­ták a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt. Több mint ötven ha­lott­ról szól­nak a hírek, és több mint négy­száz em­bert vit­tek kór­házba a men­tők.

Ezt a titokzatos szőkét csókolta: újra boldog az elvált Klausmann Viktor

Ezt a titokzatos szőkét csókolta: újra boldog az elvált Klausmann Viktor

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt és ked­ve­sét ol­va­sónk kapta len­cse­végre.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt és ked­ve­sét ol­va­sónk kapta len­cse­végre.

Segítsünk! Az egész ország a három éves Áront keresi!

Az egész ország Áront keresi!

Erre lát­ták eddig.

Áron né­hány napja, Zug­ló­ban csa­var­gott el, de azóta már fel­buk­kant az M3-as au­tó­pá­lya kör­nyé­kén, sőt, az Új­pest ha­tá­rá­ban ta­lál­ható szu­per­mar­ket par­ko­ló­já­ban is. Kü­lön­le­ges te­rem­tés, három lába van.

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Erős idegzetűeknek! Videó a Las Vegas-i mészárlásról!

Meg­rázó kép­so­rok.

Meg­ren­dítő kép­so­rok ke­rül­tek az in­ter­netre a Las Vegas-i tá­ma­dás­ról. Egy hat­van­négy éves férfi, Stephen Pad­dock a ho­tel­szo­bája te­ra­szá­ról nyi­tott tüzet.

Szomorú, így néz ki most Feleki Kamill sírja

Szomorú, így néz ki most Feleki Kamill sírja

Árul­kodó képet ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója a Far­kas­réti te­me­tő­ben sé­tálva.

Árul­kodó képet ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója a Far­kas­réti te­me­tő­ben sé­tálva.

Elképesztő felvétel készült a 12. kerületben

Elképesztő felvétel készült a 12. kerületben

Az ember ma­nap­ság jobb, ha résen van, sosem lehet tudni, mikor som­for­dál­nak il­le­ték­te­le­nek az ut­cá­ban.

Az ember ma­nap­ság jobb, ha résen van, sosem lehet tudni, mikor som­for­dál­nak il­le­ték­te­le­nek az ut­cá­ban.

Végre! Nézd meg az IPhone 8-at és IPhone X-et!

Végre! Nézd meg az IPhone 8-at és IPhone X-et!

Hi­va­ta­lo­san is be­mu­tat­ták.

Szinte az összes pletyka igaz­nak bi­zo­nyult: IP­hone 8 és IP­hone 8 Plus néven ér­kez­tek meg az Apple új te­le­fon­jai, és lett meg­le­pe­tés is, az IP­hone X!

Megrázó videók! Így csapott le a hurrikán Floridára!

Megrázó videók! Így csapott le a hurrikán Floridára!

Mint egy ka­taszt­ró­fafilm.

Min­den idők leg­na­gyobb és leg­erő­sebb hur­ri­kánja el­érte Flo­rida part­jait, már most egy­mil­lió ház­tar­tás­ban nincs áram. És a java csak most jön.

Forrong a 18. kerület népe: Gazellaként ugrotta át a kerítést a betörő

Forrong a 18. kerület népe: Gazellaként ugrotta át a kerítést a betörő

Újra egy bűn­is­métlő el­kö­vető tartja ret­te­gés­ben a te­le­pen élő­ket.

Újra egy bűn­is­métlő el­kö­vető tartja ret­te­gés­ben a te­le­pen élő­ket. Forró dró­ton ér­te­sí­tik egy­mást a la­ká­su­kat, éle­tü­ket féltő em­be­rek, de vajon med­dig mehet ez így?

Emberfej nagyságú gombát talált egy fiatal nő Nógrád megyében

Emberfej nagyságú gombát talált egy fiatal nő Nógrád megyében

Megér­ke­zett az or­szágba a hi­de­gebb le­vegő, azon­nal re­a­gált a ter­mé­szet.

Megér­ke­zett az or­szágba a hi­de­gebb le­vegő, azon­nal re­a­gált a ter­mé­szet.

Kimenekült a fővárosból: Csoda kis birodalmat varázsolt maga köré ez a nő

Kimenekült a fővárosból: Csoda kis birodalmat varázsolt maga köré ez a nő

Zöld­sé­get, gyü­möl­csöt ter­mel­nek, ál­la­to­kat tar­ta­nak saját célra, il­letve cse­rére. A ke­nyér és a sajt is házi.

Elképedtek a lakók, amikor kinéztek a kertbe

Elképedtek a lakók, amikor kinéztek a kertbe

El­ké­pesztő ven­dé­gek ér­kez­tek egy ház ud­va­rára Cso­pa­kon! Van­nak lá­to­ga­tók, akik nem szól­nak előre.

El­ké­pesztő ven­dé­gek ér­kez­tek egy ház ud­va­rára Cso­pa­kon! Van­nak lá­to­ga­tók, akik nem szól­nak előre, csak meg­je­len­nek, és még azt sem tud­juk, hogy mennyien... Min­den nap há­rom­szor jön­nek,és utána el is men­nek, vissza ere­deti he­lyükre.

Ezt hogy? Részegebb volt a rendőr mint a szondáztatott sofőr

Ezt hogy? Részegebb volt a rendőr mint a szondáztatott sofőr

Ala­po­san rá­fa­ra­gott az a rendőr, aki ugyan va­ló­ban ittas ve­ze­té­sen kapta a so­főrt, de a vé­gére ki­de­rült, ő maga job­ban fel­ön­tött a ga­ratra...

Ala­po­san rá­fa­ra­gott az a rendőr, aki ugyan va­ló­ban ittas ve­ze­té­sen kapta a so­főrt, de a vé­gére ki­de­rült, ő maga job­ban fel­ön­tött a ga­ratra, mint az iga­zol­ta­tott.

Kizavarták a múzeumból, mert szoptatott: Így vágott vissza

Kizavarták a múzeumból, mert szoptatott: Így vágott vissza

Az anyuka éppen a szop­ta­tás hetén járt gyer­me­ké­vel a mú­ze­um­ban.

Az anyuka éppen a szop­ta­tás hetén járt gyer­me­ké­vel a lon­doni mú­ze­um­ban.

Lángra lobbantotta az internetet Balázs Pali új dala

Lángra lobbantotta az internetet Balázs Pali új dala

"Egy al­kotó ember szá­mára ez adja a leg­na­gyobb vissza­jel­zést.Több mint húsz éve va­gyok a pá­lyán,de ez a leg­na­gyobb el­is­me­rés szá­momra."

Nézze meg már most a vasárnapi tűzijátékot!

Nézze meg már most a vasárnapi tűzijátékot!

Íme a Ma­kaói Nem­zet­közi Tű­zi­já­ték Ver­seny ezüst­ér­me­sé­nek ter­vei!

Min­den ed­di­gi­nél mo­nu­men­tá­li­sabb és lát­vá­nyo­sabb tű­zi­já­té­kot ígér az idei ter­vező, a Ma­kaói Nem­zet­közi Tű­zi­já­ték Ver­seny ezüst­ér­mese, Jakab Sza­bolcs.

Életveszélyes vezetés Budapesten 170-nel - és még le is videózta!

Életveszélyes vezetés Budapesten 170-nel - és még le is videózta!

Vajon van jog­sija már/még?

Teg­nap­előtt zá­ró­vo­na­la­kon át­hajtva, busz­sáv­ban köz­le­kedve 170 ki­lo­mé­ter per órás se­bes­ség­gel szá­gul­dott végig a So­rok­sári úton egy autós, aki mind­ezt rá­adá­sul vi­de­óra is vette.

Elmosta az eső Budapestet: Fotó a pusztító viharról

Elmosta az eső Budapestet: Fotó a pusztító viharról

Óri­ási fel­hő­sza­ka­dás csa­pott le.

Óri­ási fel­hő­sza­ka­dás ve­tett véget a több napig tartó ká­ni­ku­lá­nak!

Hurrikán az Adrián, menekülnek a magyar nyaralók

Hurrikán az Adrián, menekülnek a magyar nyaralók

El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ala­kult ki a tom­boló vihar. Kő kövön nem ma­radt az olasz part­sza­ka­szon.

El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ala­kult ki a tom­boló vihar. Kő kövön nem ma­radt a ma­gya­rok ked­venc olasz part­sza­ka­szán.

Szólt a rendőröknek, hogy rosszul van. Most halott!

Szólt a rendőröknek, hogy rosszul van. Most halott!

Hogy tör­tén­het meg ilyen?

Meg­döb­bentő tör­té­net rázta meg az or­szá­got: egy 57 éves férfit iga­zol­tat­tak Új­pes­ten va­sár­nap a rend­őrök, a mér­nök né­hány perc­cel ké­sőbb ha­lott volt.

Elképesztő jelenetet videóztak a budapesti viharban

Elképesztő jelenetet videóztak a budapesti viharban

Ol­va­sónk is meg­le­pő­dött.

A Ri­post ol­va­sója a saját sze­mé­vel látta a tör­tén­te­ket!

Szemben a forgalommal hajtott fel a pályára a Suzuki

Szemben a forgalommal hajtott fel a pályára a Suzuki

Film is ké­szült róla, ahogy Győr­nél fel­hajt az au­tó­pá­lyára, min­denki ré­mü­le­tére.

Film is ké­szült róla, ahogy Győr­nél fel­hajt az au­tó­pá­lyára, min­denki ré­mü­le­tére.

Teljes döbbenet a Havanna lakótelepen

Teljes döbbenet a Havanna lakótelepen

Rit­kán lá­tott égi csoda bo­rult teg­nap este az eme­le­tes házak fölé. Temp­lomi szép­ség­ben ra­gyo­gott a be­ton­ren­ge­teg.

Rit­kán lá­tott égi csoda bo­rult teg­nap este az eme­le­tes házak fölé. Temp­lomi szép­ség­ben ra­gyo­gott a be­ton­ren­ge­teg.

L. Brendon újra lecsapott - elkapták a rendőrök!

L. Brendon újra lecsapott - elkapták a rendőrök!

Ügyész­ségi levél jött.

L. G.-t, vagy aho­gyan min­denki is­meri, Brendot azóta már elő­ze­tesbe he­lyez­ték egy ké­se­lé­ses ügy miatt, de a ci­giz­te­tés mi­atti ügyét is vizs­gálni kezd­ték a ha­tó­sá­gok.

Igazi utcai harc folyt hajnalban a bulinegyedben

Igazi utcai harc folyt hajnalban a bulinegyedben

A fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­nek szé­lén élők már hoz­zá­szok­tak a bal­hék­hoz, de erre felfi­gyel­tek.

A fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­nek szé­lén élők már hoz­zá­szok­tak a foly­to­nos éj­sza­kai cse­te­pa­ték­hoz, és csak akkor néz­nek ki az ab­la­kon, ha va­lami ext­rém "lát­vá­nyos­ságra" szá­mí­ta­nak. Mint pél­dául va­sár­nap haj­nal­ban...

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

Így lazított luxusjachtján Hajdú Péter!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető éppen csa­ládi nya­ra­lá­sát tölti, ám a le­si­fo­tó­sok­tól még ilyen­kor sincs nyugta!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető éppen csa­ládi nya­ra­lá­sát tölti, ám a le­si­fo­tó­sok­tól még ilyen­kor sincs nyugta!

Elképesztő, mit művel a gödölői férfi icipici teraszán

Elképesztő, mit művel a gödölői férfi icipici teraszán

Az biz­tos, hogy ilyet még nem lát­tunk!

Az biz­tos, hogy ilyet még nem lát­tunk! Piros mű­anyag la­vórba szal­mát ra­kott, abba pedig... A vég­ered­mény meg­lepő.

Hátborzongató természeti jelenség tűnt fel a Havanna lakótelepen

Hátborzongató természeti jelenség tűnt fel a Havanna lakótelepen

Ki­vé­te­les alak­zatba áll­tak össze a szu­per­vi­har után a la­kó­te­lep fö­lött a fel­hők. A fé­lel­me­tes je­len­sé­get az ab­la­kól néz­ték...

Mentőautó, csak nőknek

Mentőautó, csak nőknek

Sze­ret­nék Du­ba­i­ban el­érni, hogy az or­vosi el­lá­tásra szo­ruló női pá­ci­en­sek minél kom­for­to­sab­ban érez­zék ma­gu­kat. Ezért most külön men­tő­au­tót ál­lí­tot­tak szol­gá­latba a ré­szükre.

Sze­ret­nék Du­ba­i­ban el­érni, hogy az or­vosi el­lá­tásra szo­ruló női pá­ci­en­sek minél kom­for­to­sab­ban érez­zék ma­gu­kat. Ezért most külön men­tő­au­tót ál­lí­tot­tak szol­gá­latba a ré­szükre.

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Sorozatos rablások a Soundon - Paprikaspay-vel támadnak!

Nem min­den­na­pos tör­té­net bor­zolja a ke­dé­lye­ket a Ba­la­ton Sound-on...

Nem min­den­na­pos tör­té­net bor­zolja a ke­dé­lye­ket a Ba­la­ton Sound-on... Több száz­ezer lehet a kár.

Így néz ki az ingyen netet szóró drón!

Így néz ki az ingyen netet szóró drón!

Si­ke­res volt a teszt­re­pü­lés, Zuc­ker­berg öröm­it­ta­san bá­mul­hatta az eget.

Si­ke­res volt a teszt­re­pü­lés, Zuc­ker­berg öröm­it­ta­san bá­mul­hatta az eget. Rö­vi­de­sen meg­száll­hat­ják az egész eget, és akkor min­den meg­vál­to­zik a Föl­dön...

Lementik az Insta-fotód? Többé nem titok!

Lementik az Insta-fotód? Többé nem titok!

For­ra­dalmi újí­tás.

Eddig nem volt bi­zo­nyí­ték a ke­zünk­ben, ha vissza­él­tek a fo­tó­ink­kal. Ezen­túl azon­ban már azt is tudni fog­juk, ha va­laki a neki kül­dött fény­ké­pünk­ről úgy­ne­ve­zett ki­jel­ző­ké­pet ké­szít.