RIPOSTER

Villámcsapás: egy zuglói nőt kórházba kellett vinni!

Villámcsapás: egy zuglói nő kórházban!

Ro­ham­mentő vitte el.

Nyu­gat felől szinte a fél or­szá­got le­ta­rolta a ha­tal­mas vihar, jég­eső­vel, erős szél­lel, özön­víz­szerű eső­vel ér­ke­zett. Volt, ahol fákat csa­vart ki, volt, ahol fél­mé­te­res víz gyűlt össze.

Gyorshír! Újabb lövöldözés - több halott!

Gyorshír! Újabb lövöldözés - több halott!

Eddig egy lö­völ­dö­zőt azo­no­sí­tot­tak.

Eddig egy lö­völ­dö­zőt azo­no­sí­tot­tak, szinte napra pon­to­san egy éve ötven em­bert lőt­tek agyon a vá­ros­ban. A rend­őr­ség egy­előre nem nyi­lat­ko­zik.

Elképesztő helyzetben fotózták le Pintér Tibort

Elképesztő helyzetben fotózták le Pintér Tibort

A szem­fü­les ra­jon­gó­nak el­akadt a szava, ami­kor meg­pil­lan­totta ked­ven­cét! Azon­nal elő­kapta a mo­bil­ját!

A szem­fü­les ra­jon­gó­nak el­akadt a szava, ami­kor meg­pil­lan­totta ked­ven­cét! Nem csoda, hogy azon­nal elő­kapta a mo­bil­ját!

Friss fotó Hofi Géza brutálisan megcsonkított szobráról

Friss fotó Hofi Géza brutálisan megcsonkított szobráról

A bot­rá­nyos üggyel kap­cso­lat­ban to­vábbra is sok a kér­dő­jel. Min­denki csak ta­lál­gat...

Másodfokú riasztás adtak ki - óriási vihar érkezik!

Másodfokú riasztás adtak ki - óriási vihar érkezik!

Heves zi­va­tar­ral, zá­po­rok­kal ér­ke­zik.

Heves zi­va­tar­ral, zá­po­rok­kal ér­ke­zik a hi­deg­front a Kár­pát-me­den­cébe, akár ötven mil­li­mé­ter csa­pa­dék is hull­hat rövid időn belül, sőt, jég is.

Ebből botrány lesz: Betiltott, mutáns növénnyel ültették tele a 6. kerületet

Ebből botrány lesz: Betiltott, mutáns növénnyel ültették tele a 6. kerületet

Alig egy hete ke­rült Eu­rópa egész te­rü­le­tén til­tó­lis­tára a pe­tú­nia.

Alig egy hete ke­rült Eu­rópa egész te­rü­le­tén til­tó­lis­tára az il­le­gá­lis gén­kí­sér­le­tek révén elő­ál­lí­tott pe­tú­nia.

Szétröhögi magát ez a gerle, ezt neked is látnod kell

Szétröhögi magát ez a gerle, ezt neked is látnod kell

Le­e­sel a szék­ről a rö­hö­gés­től, ha meg­hal­lod, hogy kacag Gergő, a har­minc éves gerle.

Le­e­sel a szék­ről a rö­hö­gés­től, ha meg­hal­lod, hogy kacag Gergő, a har­minc éves gerle.

Későn kapcsoltak - elragadta a fóka a védtelen kislányt!

Későn kapcsoltak - elragadta a fóka a védtelen kislányt!

Hor­rorfilmbe illő kép­so­rok.

Hor­rorfilmbe illő kép­so­ro­kat rög­zí­tett egy diák egy ten­ger­part stég­jén. A csa­lád jól szó­ra­ko­zott, amíg a fóka sze­met nem ve­tett lá­nyukra.

Meglepő titkokat árult el Jamie Foxx budapesti rajongóinak

Meglepő titkokat árult el Jamie Foxx budapesti rajongóinak

Min­dig tud meg­le­pe­té­se­ket okozni.

Jamie Foxx min­dig tud újabb meg­le­pe­té­se­ket okozni. Nem­ré­gi­ben egy na­gyobb ba­ráti tár­sa­sá­got in­vi­tált meg az egyik leg­nép­sze­rűbb bu­da­pesti bárba.

Sokkoló videó a manchesteri robbantásról!

Sokkoló videó a manchesteri robbantásról!

A kon­cert után, fél 11 körül a man­ches­teri Aréna ki­já­ra­tá­nál rob­bant egy szö­ges­bomba. Most az in­ter­netre ke­rült egy fel­vé­tel, amely a rob­ba­nás alatt ké­szült.

A kon­cert után, fél 11 körül a man­ches­teri Aréna ki­já­ra­tá­nál rob­bant egy szö­ges­bomba. Most az in­ter­netre ke­rült egy fel­vé­tel, amely a rob­ba­nást kö­ve­tően a fő­ként fi­a­tal­korú gyer­me­kek kö­zött ki­ala­kult pá­nik­ról ta­nús­ko­dik. Meg­rázó kép­so­rok, csak szü­lői fel­ügye­let­tel.

Kétarcú lesz a mai időjárás, nyakunkon az újabb hidegfront

Kétarcú lesz a mai időjárás, nyakunkon az újabb hidegfront

Ma végre kisüt a nap, de az or­szág egész te­rü­le­tén na­gyon va­ló­színű a szél­vi­har.

Ma végre kisüt a nap, de az or­szág egész te­rü­le­tén na­gyon va­ló­színű a szél­vi­har.

Vízszintes villámfüggöny Budapest fölött, egészen elképesztő!

Vízszintes villámfüggöny Budapest fölött, egészen elképesztő!

Esze­lős képet ké­szí­tett az éj­sza­kai zi­va­tar­ról egy fotós, aki vé­gig­fény­ké­pezte a fő­vá­rosra zú­duló bru­tá­lis vi­hart.

Parkban szerelmeskedtek - a bíró zseniális ítéletet mért rájuk!

Parkban szerelmeskedtek - a bíró zseniális ítéletet mért rájuk!

Egy fi­a­tal pár egy park­ban en­ge­dett az ösz­tö­ne­i­nek, de le­fü­lel­ték őket. Meg­döb­ben­tek, ami­kor meg­hal­lot­ták az íté­le­tet.

Luxus Budapesten, nem hiszel a szemednek!

Luxus Budapesten, nem hiszel a szemednek!

Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban, az 5. ke­rü­let­ben já­runk. Ez a tör­vény­ho­zási és bank­köz­pont, itt épül­tek a leg­drá­gább szál­lo­dák...

Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban, az 5. ke­rü­let­ben já­runk. Ez a tör­vény­ho­zási és bank­köz­pont, itt épül­tek a leg­drá­gább szál­lo­dák. De a lu­xus­ne­gyed­ben sem lehet pén­zért min­dent meg­venni...

Újabb durva fordulat az időjárásban!

Újabb durva fordulat az időjárásban!

Fi­gyel­mez­tető elő­re­jel­zést adott ki Ma­gyar­or­szág szá­mos te­rü­le­tére az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat. Már szerda este több he­lyen tá­mad­hat a jég­eső.

Fi­gyel­mez­tető elő­re­jel­zést adott ki Ma­gyar­or­szág szá­mos te­rü­le­tére az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat. Már szerda este több he­lyen, na­gyobb eséllyel és szám­ban az or­szág ke­leti felén ala­kul­nak majd ki zi­va­ta­rok. Rá­adá­sul je­len­tős és erős szélre is lehet szá­mí­tani, va­la­min ki­adós jég­esőre is. Hol­nap reg­gel akár sűrű köd is lehet.

Friss! Nem örülhetünk a májusi időjárásnak!

Friss! Nem örülhetünk a májusi időjárásnak!

A na­pok­ban har­minc cen­ti­mé­te­res hó, és mí­nu­szok is meg­lep­ték Ma­gyar­or­szá­got, fur­csa­sá­gok­ban pedig a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint má­jus­ban sem lesz hiány.

A na­pok­ban har­minc cen­ti­mé­te­res hó, és mí­nu­szok is meg­lep­ték Ma­gyar­or­szá­got, fur­csa­sá­gok­ban pedig a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint má­jus­ban sem lesz hiány.

Friss! Lövöldözés Párizsban - halott is van!

Friss! Lövöldözés Párizsban - halott is van!

Ter­ror­tá­ma­dás­ról be­szél­nek.

A ha­tó­sá­gok ter­ror­tá­ma­dás­ról be­szél­nek, rendőr a sé­rül­tek kö­zött, két tá­ma­dó­ról szól­nak a hírek. Csü­tör­tök este Pá­rizs leg­is­mer­tebb su­gár­út­ján nyi­tot­tak tüzet.

Kiszivárgott - ilyen lesz az új IPhone!

Kiszivárgott képek - ilyen lesz az új IPhone!

Szá­mos vál­to­zás­sal ér­ke­zik az Apple ju­bi­le­umi ké­szü­léke.

Szá­mos vál­to­zás­sal ér­ke­zik az Apple ju­bi­le­umi ké­szü­léke. Két egy­más­tól füg­get­len for­rás is ugyan­ar­ról a terv­ről ho­zott nyil­vá­nos­ságra ké­pe­ket.

Keresem a párom,de hol találom?

Keresem a párom,de hol találom?

Vál­to­zik a pár­ke­re­sés eddig on­line ol­da­la­kon,most már ki­pla­ká­tozva.

Vál­to­zik a pár­ke­re­sés a jelek sze­rint eddig on­line ol­da­la­kon,most már ki­pla­ká­tozva is ke­res­nek part­nert itt­hon. Az el­vá­rá­sok sem min­den­na­piak.

Botrány a köbön! Asszonyverő szlogen a majonézen

Botrány! Asszonyverő szlogen a majonézen

Ilyen hogy tör­tén­he­tett?

Ilyen hogy tör­tén­he­tett? A leg­na­gyobb gond, hogy a cég új ak­ci­ója nem a szak­em­be­rek­nél és kri­ti­ku­sok­nál, hanem az em­be­rek­nél verte ki a biz­to­sí­té­kot. Száz­szám fo­tóz­zák és oszt­ják meg az in­ter­ne­ten.

Tovább romlik az időjárás!

Tovább romlik az időjárás!

Hol­nap­tól be­ke­mé­nyít a ta­vasz, mon­szun­szerű esőre lehet majd szá­mí­tani. Per­sze, csak azok után, hogy el­állt a ha­va­zás. Ri­asz­tást adtak ki több me­gyére is.

Hol­nap­tól be­ke­mé­nyít a ta­vasz, mon­szun­szerű esőre lehet majd szá­mí­tani. Per­sze, csak azok után, hogy el­állt a ha­va­zás. Ri­asz­tást adtak ki több me­gyére is.

Erre senki nem számított - Megjött a hó!

Erre senki nem számított - Megjött a hó!

Foly­ta­tó­dik a le­hű­lés.

Az éj­szaka fo­lya­mán több te­le­pü­lé­sen is ha­va­zott, a több cen­ti­mé­te­res hó­ré­teg pedig azóta sem ol­vadt el. Szer­dán to­vábbi le­hű­lés vár­ható, szá­mot­tevő csa­pa­dék­kal.

Emiatt van dugó az M7-esen

Emiatt van dugó az M7-esen

Ol­va­só­ink je­len­tet­ték, hogy bru­tá­lis dugó kezd ki­ala­kulni az M7-esen.

Ol­va­só­ink je­len­tet­ték, hogy bru­tá­lis dugó kezd ki­ala­kulni az M7-es au­tó­pá­lyán. Mu­tat­juk miért!

Így toloncolták le a férfi a repülőről - botrány, miért!

Így toloncolták le a férfi a repülőről - botrány, miért!

Sokba ke­rül­het a cég­nek az in­ci­dens. Pláne így, hogy fel­vé­tel is ké­szült az eset­ről. Ehhez fog­ha­tót még nem lá­tott a világ.

Sokba ke­rül­het a cég­nek az in­ci­dens. Pláne így, hogy fel­vé­tel is ké­szült az eset­ről. Ehhez fog­ha­tót még nem lá­tott a világ, csoda, hogy körbe járja a netet?

Ve­ro­nai busz­bal­eset: két újabb gyanúsított a sofőrön kívül!

Ve­ro­nai busz­bal­eset: két újabb gyanúsított a sofőrön kívül!

Az olasz nyo­mo­zás is ered­mé­nyes: a zsa­ruk az au­tó­pá­lya üze­mel­te­tő­jé­nél ira­to­kat fog­lal­tak le.

Az olasz nyo­mo­zás is ered­mé­nyes: a zsa­ruk az au­tó­pá­lya üze­mel­te­tő­jé­nél ira­to­kat fog­lal­tak le.

Újból megszegte börtönben tett fogadalmát Stohl András

Újból megszegte börtönben tett fogadalmát Stohl András

A szí­nész elő­ször 2011-ben a bör­tönbe vo­nu­lá­sa­kor tett ígé­re­tet arra, hogy le­te­szi a cigit, majd ezt is­mé­telte meg 2015-ben.

Csodajárgány áron alul!

Csodajárgány áron alul!

Bu­da­pes­ten, a Bat­thyány téren par­kolt a szu­per­jár­gány.

Bu­da­pes­ten, a Bat­thyány téren par­kolt a szu­per­jár­gány.

Veronai buszbaleset: már nem csak a sofőr gyanúsított!

Veronai buszbaleset: már nem csak a sofőr gyanúsított!

Az olasz nyo­mo­zás is ered­mé­nyes. Szá­mos do­ku­men­tu­mot le­fog­lal­tak a ha­tó­sá­gok az au­tó­pá­lya-mér­nök­ség iro­dá­i­ból.

Az olasz nyo­mo­zás is ered­mé­nyes. Szá­mos do­ku­men­tu­mot le­fog­lal­tak a ha­tó­sá­gok az au­tó­pá­lya-mér­nök­ség iro­dá­i­ból, ame­lye­ket szak­ér­tők ta­nul­má­nyoz­nak. Már eddig sem volt ered­mény­te­len a nagy fel­haj­tás, hi­szen most már nem csak a sofőr fe­le­lős­sége a kér­dé­ses.

Nem könnyű megállapítani, vajon mit árulnak a Fogarasi úton!

Nem könnyű megállapítani, vajon mit árulnak a Fogarasi úton!

Va­laki csú­nyán el­írta az ár­táb­lát az egyik üz­let­lánc­ban.

Va­laki csú­nyán el­írta az ár­táb­lát az egyik üz­let­lánc­ban. Ri­pos­te­rünk küldte a fotót.

Robbanás Párizsban - eddig 19 sebesült! - videó

Robbanás Párizsban - eddig 19 sebesült! - videó

Gye­re­kek is a sé­rül­tek kö­zött.

Gye­re­kek is a sé­rül­tek kö­zött, a rob­ba­nást ka­mera rög­zí­tette. Több ezren vet­tek részt azon a pá­ri­zsi kar­ne­vá­lon, ame­lyet főleg csa­lá­do­sok­nak szer­vez­tek.

Semmit se ér, ha leláncolod a biciklidet!

Semmit se ér, ha leláncolod a biciklidet!

Van­nak a ke­rék­pá­rok és van­nak, akik mód­sze­re­sen meg­pró­bál­ják el­lopni.

Van­nak a ke­rék­pá­rok és van­nak, akik mód­sze­re­sen meg­pró­bál­ják el­lopni a brin­gá­kat. Néha da­ra­bok­ban. Egy kerék is meg­éri.

Bréking! Robbanás a metróban - vannak áldozatok.

Bréking! Robbanás a metróban - vannak áldozatok.

A kö­zös­ségi ol­da­lakra már fel­ke­rül­tek az első képek és vi­deók arról a rob­ba­nás­ról, amely a déli órák­ban rázta meg a met­ró­sze­rel­vényt.

A kö­zös­ségi ol­da­lakra már fel­ke­rül­tek az első képek és vi­deók arról a rob­ba­nás­ról, amely a déli órák­ban rázta meg az egyik szent­pé­ter­vári met­ró­sze­rel­vényt. Az orosz hír­ügy­nök­ség sze­rint biz­tos, hogy van­nak ál­do­za­tok. Egy videó is elő­ke­rült, amely a hely­szí­nen ké­szült. Meg­rázó kép­so­rok.

Sosem találnád ki, milyen autója van Falusi Mariannak!

Sosem találnád ki, milyen autója van Falusi Mariannak!

Az éne­kesnő ko­csija pon­to­san olyan, mint ami­lyen a sze­mé­lyi­sége is: vidám, szí­nes és egyedi.

Az éne­kesnő ko­csija pon­to­san olyan, mint ami­lyen a sze­mé­lyi­sége is: vidám, szí­nes és egyedi.

Bréking! Terrortámadás a brit Parlamentnél!

Bréking! Terrortámadás a brit Parlamentnél!

Sok a sé­rült, meg­jöt­tek az első képek. Az ámok­futó ko­csi­val haj­tott a tö­megbe, majd lö­völ­dö­zés tört ki. Élő videó az ese­mé­nyek­ről!

Sok a sé­rült, meg­jöt­tek az első képek. Az ámok­futó ko­csi­val haj­tott a tö­megbe, majd lö­völ­dö­zés tört ki. Élő videó az ese­mé­nyek­ről!

Ez ám a fényűzés: Luxuskocsiban fotózták le Balázs Fecót!

Ez ám a fényűzés: Luxuskocsiban fotózták le Balázs Fecót!

Egy szem­fü­les ol­va­sónk iz­gal­mas fo­tó­kat jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe!

Elkészült a csodás kéményű kolbászházikó, ilyet még nem láttál!

Elkészült a csodás kéményű kolbászházikó, ilyet még nem láttál!

Hajrá, kezd­jük el! A régi idők disz­nó­to­rait idézte a hét­végi Böl­lér­fesz­ti­vál Abád­sza­ló­kon.

Pokoli március: ebben a megyében már havazik - Videó

Pokoli március: ebben a megyében már havazik - Videó

Hi­deg­fron­tot jó­solt a me­te­o­ro­ló­gia.

Hi­deg­fron­tot jó­solt a me­te­o­ro­ló­gia, és va­ló­ban le­hűlt az idő. De hó­zá­por nem volt a ka­lap­ban, most pedig meg­kap­tuk.

Plázába csapódott egy repülőgép! - videó

Plázába csapódott egy repülőgép! - videó

Egy autós ka­me­rája rög­zí­tette a ka­taszt­ró­fát.

Egy a be­vá­sár­ló­köz­pont mel­lett éppen akkor el­ha­ladó autós ka­me­rája rög­zí­tette a ka­taszt­ró­fát. Úgy tűnik, a bal­ese­tet mű­szaki meg­hi­bá­so­dás okoz­hatta. A fe­dél­ze­ten négy spor­toló uta­zott.

Ezt a pofátlanságot: Luxusautók pöffeszkednek ingyen a közterületen

Ezt a pofátlanságot: Luxusautók pöffeszkednek ingyen a közterületen

El­sza­ba­dult a pokol a fő­vá­ros leg­szebb su­gár­út­ján, az And­rássy úton.

El­sza­ba­dult a pokol a fő­vá­ros leg­szebb su­gár­út­ján, az And­rássy úton.

Titokban utazott Budapestre Cicciolina! Mit csinálhat itt?

Titokban utazott Budapestre Cicciolina! Mit csinálhat itt?

Ilona fő­vá­ro­sunkba uta­zott...

Szem­fü­les ol­va­só­ri­por­te­rünk ér­de­kes fotót kül­dött el szer­kesz­tő­sé­günkbe!

Sikítozó tinilányok szállták meg a West Endet

Sikítozó tinilányok szállták meg a West Endet

Ki­tes­sé­kel­ték a fi­a­ta­lo­kat.

A biz­ton­sági őrök in­téz­ke­dése kel­lett ahhoz, hogy hely­re­áll­jon a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban a rend. Ki­tes­sé­kel­ték a fi­a­ta­lo­kat az épü­let­ből.

70 millióért sem adta el kutyáját Sándor!

70 millióért sem adta el kutyáját Sándor!

Ze­bu­lon ku­tya­kö­lyök­ként sen­ki­nek nem kel­lett! A ma már ve­te­rán angol bull­mas­tiff a világ szinte összes ku­tya­ki­ál­lí­tá­sát meg­nyerte. 13 évé­vel a korát te­kintve is re­kor­der.

Ze­bu­lon kö­lyök­ku­tya­ként sen­ki­nek nem kel­lett! A világ szinte összes ran­gos ku­tya­ki­ál­lí­tá­sát meg­nyerte. 13 évé­vel a korát te­kintve is re­kor­der.

Éjszaka is forgattak az életveszélyessé nyilvánított belvárosi épületben

Éjszaka is forgattak az életveszélyessé nyilvánított belvárosi épületben

Ha­tal­mas fil­mes stáb fog­lalta el a Ko­dály kö­rön­döt.

A le­égett kö­röndi épült­ben for­gat­nak, ahon­nan min­den lakót ki­köl­töz­tet­tek, élet­ve­szély miatt.

Hihetetlen, mit talált a nő a dobozban!

Hihetetlen, mit talált a nő a dobozban!

Ri­pos­te­rünk meg akarta venni élete első ko­mo­lyabb arc­kré­mét.

Ri­pos­te­rünk az Au­chan áru­ház­ban járt, ahol meg akarta venni élete első ko­mo­lyabb arc­kré­mét. A doboz fel volt sze­relve lo­pás­gát­ló­val is. Ez sem oko­zott gon­dot.

Cukiságcsúcs! Vadítóan erotikus kép kering a neten Vona Gáborról és nejéről!

Cukiságcsúcs! Vadítóan erotikus kép kering a neten Vona Gáborról és nejéről!

Ilyen nincs és mégis van... Elő­ször nem akar­tunk hinni a sze­münk­nek. Azt hit­tük, va­laki a bo­lond­ját já­ratja ve­lünk...

Trágyás meglepetés a Tescóban!

Trágyás meglepetés a Tescóban!

Nem büdös, de nem is íz­lé­ses egy­más mellé pa­kolni. A vá­sár­lók pró­bál­ták je­lezni,hogy ez így talán nem jó, de nem ju­tot­tak sem­mire.

Nem büdös, de nem is íz­lé­ses egy­más mellé pa­kolni a pék­árut és a trá­gyát. A vá­sár­lók pró­bál­ták je­lezni ezt az üz­let­nek, hogy ez így talán nem jó, de az áru­ház nem re­a­gált ész­re­vé­te­lükre és nem vál­to­zott semmi. Így el­küld­ték ne­künk, meg­pró­bál­juk mi is fel­hívni rá a fi­gyel­met!

Újabb felhők Győzike feje felett?

Újabb felhők Győzike feje felett?

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Gás­pár Győző és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt. A gyanú sze­rint hamis szer­ző­dé­sek­kel pró­bál­ták el­ke­rülni a több tíz­mil­liós adó befi­ze­té­sét.

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Gás­pár Győző és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt.

Hihetetlen: Rá sem lehet ismerni az 55 éves Vincze Lillára!

Hihetetlen: Rá sem lehet ismerni az 55 éves Vincze Lillára!

Bá­mu­la­to­san néz ki!

Úgy tudni, nap­ja­ink­ban leg­több­ször temp­lomi kon­cer­te­ken lép fel, a mé­di­á­ban nem hal­lani róla. Egy szem­fü­les ol­va­sónk le­fo­tózta: bá­mu­la­to­san néz ki!

Még mindig kaphatunk vissza érvénytelen papírpénzt a boltban

Még mindig kaphatunk vissza érvénytelen papírpénzt a boltban

Fi­gyel­jünk job­ban, ami­kor vá­sá­ro­lunk, mert még min­dig elő­for­dul­hat, hogy régi pa­pír­pénzt ka­punk vissza.

A legszebb 3 videó a zajló Dunáról!

A legszebb 3 videó a zajló Dunáról!

Ki­mon­dot­tan gyö­nyörű ter­mé­szeti je­len­sé­get néz­he­tünk meg, ha le­sé­tá­lunk a Duna partra.A lát­vány el­ké­pesztő hang­ha­tá­sok­kal is jár!

Ki­mon­dot­tan gyö­nyörű ter­mé­szeti je­len­sé­get néz­he­tünk meg, ha le­sé­tá­lunk a Duna partra.A lát­vány el­ké­pesztő hang­ha­tá­sok­kal is jár. Itt­hon to­vábbra is marad a hideg idő! Auszt­ri­á­ban hár­mas fo­ko­zatú la­vina ve­szély van ér­vény­ben,fo­lya­ma­to­san ha­va­zik a he­gyek­ben.

Most végre tényleg esik itthon a hó! Íme, a legszebb fotók!

Most végre tényleg esik itthon a hó! Íme, a legszebb fotók!

Be­lepte a hó a zemp­léni he­gye­ket, a gye­re­kek és a téli spor­to­kat ked­ve­lők nagy örö­mére.

Be­lepte a hó a zemp­léni he­gye­ket, a gye­re­kek és a téli spor­to­kat ked­ve­lők nagy örö­mére. Sá­tor­al­ja­új­hely az or­szág egyik leg­na­gyobb sí-és sza­bad­idő köz­pontja a tél sze­rel­me­sei itt min­den téli spor­tot ki­pró­bál­hat­nak.A gye­re­kek is imád­nak szán­kózni.

Vigyázz, megfulladsz! Szmogriadót rendeltek el!

Vigyázz, megfulladsz! Szmogriadót rendeltek el!

Szál­ló­por magas kon­cent­rá­ci­ója miatt.

Szál­ló­por magas kon­cent­rá­ci­ója miatt piros jel­zés van ér­vény­ben,több te­le­ülé­sen: Mis­kolc,Eger,Deb­re­cen,Bu­da­pest,Esz­ter­gom!

Ki ne dobd a maradék sült krumplit!

Ki ne dobd a maradék sült krumplit!

Az ebéd­nél meg­ma­radt sült krump­li­ból nagy­szerű va­cso­rát ké­szít­he­tünk.

Az ebéd­nél meg­ma­radt sült krump­li­ból nagy­szerű va­cso­rát ké­szít­he­tünk. Ol­va­sónk a sült krump­lit fel­ap­rí­totta, tett hozzá to­jást, pet­re­zsely­met, sót és egy kanál lisz­tet.

Így lesz 2017 a Szerencse Éve!

Így lesz 2017 a Szerencse Éve!

Kö­te­lező ma­la­cot enni ja­nuár el­se­jén, hogy ki­túrja a sze­ren­csén­ket .

Kö­te­lező ma­la­cot enni ja­nuár el­se­jén, hogy ki­túrja a sze­ren­csén­ket és tilos de­cem­ber 31-én.Az év utolsó nap­ján szár­nyast, halat vagy vadat kell fo­gyasz­ta­nunk, hogy el­ka­parja az előző év gond­jait.

Őrült sor áll már a halért!

Őrült sor áll már a halért!

A gyors moz­gású hal az új­esz­ten­dő­ben ha­la­dásra ser­kenti a csa­lá­dot.

Úgy tar­tot­ták, hogy a gyors moz­gású hal az új­esz­ten­dő­ben ha­la­dásra ser­kenti az ün­nepi asz­talt kö­rül­ülő csa­lá­dot, és a hal­pik­ke­lyek bő­sé­get ígér­nek a ház né­pé­nek a kö­vet­kező évre.

Bunkók vagyunk, vagy lusták?

Bunkók vagyunk, vagy lusták?

Miért van az, hogy min­dent min­den­hová le­do­bunk és nem ér­de­kes, hogy papír, üveg vagy mű­anyag fel­irat van kint?

Miért van az, hogy min­dent min­den­hová le­do­bunk és nem ér­de­kes, hogy papír, üveg vagy mű­anyag fel­irat van kint? Nem ért­jük mi a sze­lek­tív hul­la­dék.

Gyorshír: lángolt az autó az M3-on

Gyorshír: lángolt az autó az M3-on

A BMW a Nyír­egy­háza felé ve­zető ol­da­lon gyul­ladt ki a sztrá­dán...

A BMW a Nyír­egy­háza felé ve­zető ol­da­lon gyul­ladt ki a sztráda 48-as ki­lo­mé­te­ré­nél. Ri­pos­te­rünk le­fo­tózta a lán­go­kat...

Rejtély: hová tűnt Jézuska a jászolból?

Rejtély: hová tűnt Jézuska a jászolból?

A Kos­suth téren fel­ál­lí­tott bet­le­hem­ben nincs ott a kis Jézus...

A Kos­suth téren fel­ál­lí­tott bet­le­hem­ben nincs ott a kis Jézus...

Megmutatjuk Budapest legszebb karácsonyi vásárát!

Megmutatjuk Budapest legszebb karácsonyi vásárát!

A ka­rá­csony han­gu­la­tát gyö­nyö­rűen vissza adó téren, jég­pá­lya várja a kor­cso­lyá­zás sze­rel­me­seit.

A ka­rá­csony han­gu­la­tát gyö­nyö­rűen vissza adó téren, íny­csik­lan­dozó fi­nom­sá­gok és nagy­szerű kul­tu­rá­lis prog­ra­mok van­nak.

Hihetetlen karácsonyi varázslat Gödöllőn!

Hihetetlen karácsonyi varázslat Gödöllőn

Ka­rá­csony az év egyik leg­szebb és leg­in­kább a sze­re­tet­ről szóló ün­nepe. Gö­döl­lőn a Mi­ku­lás ház­ban járt Ri­pos­te­rünk és kül­dött a lá­to­ga­tás­hoz még kedv­csi­náló vi­de­ó­kat.

Ka­rá­csony az év egyik leg­szebb és leg­in­kább a sze­re­tet­ről szóló ün­nepe. Az ad­vent szó je­len­tése,el­jö­ve­tel!

Sokkoló videó az utcáról!

Sokkoló videó az utcáról!

10 év alatt 2500 haj­lék­ta­lan fa­gyott meg Ma­gyar­or­szá­gon!

Döb­be­ne­tes ma­nö­ken ki­hí­vás vi­deót csi­nál­tak egy haj­lék­ta­lan­nal, fel­hívva a fi­gyel­met arra, hogy jön a hideg és egyre több haj­lék­ta­lan fagy meg úgy, hogy szinte észre sem vesszük, el­me­gyünk mel­let­tük.

Durván megszorongatták Fluor Tomit

Durván megszorongatták Fluor Tomit

Alig sza­ba­dult a ra­jon­gók gyű­rű­jé­ből.

Alig sza­ba­dult a ra­jon­gók gyű­rű­jé­ből.

Eszméletlen, még december közepén is olcsó a lecsó!

Eszméletlen, még december közepén is olcsó a lecsó!
100 forint alatt megúszod a 4 fős vacsorát,ha olcsón vásárolsz!

1000 fo­rint alatt meg­úszod a 4 fős csa­lád va­cso­rá­ját, ha oko­san vá­sá­rolsz! A pi­a­con még min­dig olcsó a pap­rika és a pa­ra­di­csom.

A pi­a­con még min­dig olcsó a pap­rika és a pa­ra­di­csom. Ol­va­sónk a Vá­sár­csar­nok­ból küldte a bi­zo­nyító fotót!

Táncra perdült a Mikulás!

Táncra perdült a Mikulás!

Ez a Mi­ku­lás biz­to­san nem Finn­or­szág­ból jött, vagy ha igen, akkor na­gyon is­meri a szo­ká­so­kat!

Ez a Mi­ku­lás biz­to­san nem Finn­or­szág­ból jött, vagy ha igen, akkor na­gyon is­meri a szo­ká­so­kat!

Úristen: Mi történik Tolvai Reni pocakjával?

Úristen: Mi történik Tolvai Reni pocakjával?

Fur­csa fotót ké­szí­tett ol­va­sónk!

A gyö­nyörű éne­kes­nő­ről fur­csa fotót ké­szí­tett egy szem­fü­les ol­va­sónk! El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok: vajon mitől nőtt meg Reni po­cakja?

Pokoli özönvíz a békásmegyeri lakótelepen, durva állapotok!

Pokoli özönvíz a békásmegyeri lakótelepen, durva állapotok!

Már az au­tó­kat úsz­tatja az óri­ási víz­tö­meg! El­tö­rött egy fő­nyo­mó­cső a bé­kás­me­gyeri la­kó­te­le­pen.

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

Nem­rég da­gadó iz­mok­kal szur­kolt sze­rel­mé­nek, most fel­sze­dett pár kilót

A sár­mos szí­nész a Sz­tár­ban sztár adá­sai alatt még da­gadó iz­mok­kal szur­kolt sze­rel­mé­nek, mos­tanra vi­szont fel­sze­dett pár kilót!

Lebukott: Így csajozott az éjszakában MC Hawer!

Lebukott: Így csajozott az éjszakában MC Hawer!

Nem ta­lálja a pár­ját az éne­kes, pedig na­gyon pró­bál­ko­zik! Csak a flör­tök jut­nak neki...

Mi­u­tán meg­sza­ba­dult sú­lyos al­ko­hol­füg­gő­sé­gé­től, azon­nal rá­ta­lált a sze­re­lem, ám egy évvel ez­előtt sza­kí­tott is vele a lány. Azóta nem ta­lálja a pár­ját az éne­kes, pedig na­gyon pró­bál­ko­zik!

Már korán reggel fekáliával volt kikenve a BKV busz

Már korán reggel fekáliával volt kikenve a BKV busz

Gyo­mor­for­gató lát­vány fo­gadta a fi­a­tal pesti nőt, ami­kor mun­kába menet leült az egyik bu­szon.

Gyo­mor­for­gató lát­vány fo­gadta a fi­a­tal pesti nőt, ami­kor mun­kába menet leült az egyik bu­szon. Va­laki vé­cé­nek nézte a jár­mű­vet.

Nem hiszed el, hol élnek vissza TV2 sztárjának képeivel

Nem hiszed el, hol élnek vissza TV2 sztárjának képeivel

Hamar túl­tette magát a sza­kí­tá­son.

Hamar túl­tette magát az Ad­ri­án­nal tör­ténő sza­kí­tá­sán Balog Brigi.

Kínos! Kiszivárgott adás előtt, ki a Konyhafőnök nyertese

Kínos! Kiszivárgott adás előtt, ki a Konyhafőnök nyertese

Ol­va­sónk lett fi­gyel­mes arra, hogy bár a Kony­ha­fő­nök idei nyer­te­sét csak ma este lát­hat­nánk, a zsűri dön­tése nyil­vá­nos.

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe!

Egy ol­va­sónk szem­ta­núja volt az éne­kesnő au­tó­bal­ese­té­nek! Fotó is ké­szült az ijesztő eset­ről!

Illegális piavásárt rendeznek a zuglói villamosmegállóban

Illegális piavásárt rendeznek a zuglói villamosmegállóban

Whis­kyt sze­ret­nél inni? Vagy vod­kát?

Whis­kyt sze­ret­nél inni? Vagy vod­kát? Semmi gond, szállj vil­la­mosra! Az il­le­gá­lis áru­sok né­me­lyike ma­nap­ság már nem cigit árul kéz alól...

Lopott székkel utazott a budapesti villamoson a fociszurkoló

Lopott székkel utazott a budapesti villamoson a fociszurkoló

Az Il­lovszky Ru­dolf sta­di­on­ban ok­tó­ber 29-én ját­szot­tak utol­jára mér­kő­zést, 2018 ele­jére új aréna ké­szül.

Hoppá: Titokzatos nővel bukott le Dolhai Attila!

Hoppá: Titokzatos nővel bukott le Dolhai Attila!

Ki lehet ez a hölgy, aki­vel le­fo­tózta a Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere az Ope­rett­szín­ház szí­né­szét?

18 éve él bol­dog há­zas­ság­ban, három gyer­mek édes­apja. De ki lehet ez a hölgy, aki­vel le­fo­tózta a Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere?

Itt a bizonyíték: Még mindig mély gyászban van Somló Tamás lánya!

Itt a bizonyíték: Még mindig mély gyászban van Somló Tamás lánya!

Szo­morú fotót jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe egy ol­va­sónk! Pon­to­san három hónap telt el a tra­gé­dia óta.

Lebukott: Fiatal lánnyal kapták lencsevégre Medveczky Ilona exét!

Lebukott: Fiatal lánnyal kapták lencsevégre Medveczky Ilona exét!

Meg­lepő fotó ke­rült a Ri­post bir­to­kába! Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy tény­leg sza­kí­tott a tánc­mű­vésznő és az idős úr...

Megrázó: Zarándokhellyé vált Psota Irén otthona!

Megrázó: Zarándokhellyé vált Psota Irén otthona!

A nyolc hó­nap­pal ez­előtt el­hunyt mű­vésznő ott­hona előtt égnek a gyer­tyák...

Kö­ze­leg a ha­lot­tak napja, ilyen­kor min­den­ki­nek eszébe jut­nak el­hunyt sze­ret­tei. A nyolc hó­nap­pal ez­előtt el­hunyt mű­vésznő ott­hona előtt égnek a gyer­tyák...

Itt a bizonyíték: Mégsem válik el a magyar sztárpár!

Itt a bizonyíték: Mégsem válik el a magyar sztárpár!

Évek óta azt sut­tog­ják: zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága az éne­ke­sek­nek! Mi tör­tént?

Évek óta azt sut­tog­ják: zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága az éne­ke­sek­nek! Most mi is meg­bi­zo­nyo­sod­hat­tuk róla: újra egy­másra ta­lál­tak!

Hoppá: A nyilvánosság előtt fogdosta feleségét Müller Attila!

Hoppá: A nyilvánosság előtt fogdosta feleségét Müller Attila!

A sár­mos mű­sor­ve­zető egy csü­tör­tök esti díj­át­adón élt át forró per­ce­ket dögös sze­rel­mé­vel.

Mi történt? Hihetetlenül megfiatalodott a 48 éves Balázs Pali!

Mi történt? Hihetetlenül megfiatalodott a 48 éves Balázs Pali!

Az éne­kest egy ren­dez­vé­nyen kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­va­sónk, aki ér­de­kes meg­fi­gye­lést tett!

Atyaég: Mi történt Xantus Barbara arcával?

Atyaég: Mi történt Xantus Barbara arcával?

Ag­gasztó fotók ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe a nép­szerű szí­nész­nő­ről! Vajon mi áll a drasz­ti­kus vál­to­zás hát­te­ré­ben?

Ag­gasztó fotók ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe a nép­szerű szí­nész­nő­ről! Vajon mi áll a drasz­ti­kus vál­to­zás hát­te­ré­ben?

Mi történt? Máris új férfi legyeskedik az Operett színésznője körül!

Mi történt? Máris új férfi legyeskedik az Operett színésznője körül!

Máris véget ért a ro­mánc? Vajon mi tör­tén­het a szín­ház fa­lain belül?

Még csak most de­rült ki, hogy Vágó Ber­na­dett és Mil­ler Zol­tán egy párt al­kot­nak, a na­pok­ban már Bá­lint Ádám­mal fo­tóz­ták le a szí­nész­nőt! Talán véget ért a ro­mánc?

Elkezdődött a karácsonyi őrület: tele a budapesti barkácsbolt ünnepi díszekkel!

Elkezdődött a karácsonyi őrület: tele a budapesti barkácsbolt ünnepi díszekkel!

Ri­pos­te­rünk 15 ezer fo­rin­tot ke­re­sett!

Ri­pos­te­rünk 15 ezer fo­rin­tot ke­re­sett a kí­ná­lat le­fo­tó­zá­sá­val!

Lebuktak: Ez a férfi Szűcs Judith vőlegénye!

Lebuktak: Ez a férfi Szűcs Judith vőlegénye!

Már hét éve meny­asszony...

Már hét éve meny­asszony a disz­kó­ki­rálynő, akit elő­ször kap­tak len­cse­végre vő­le­gé­nyé­vel! A 63 éves díva és párja kö­zött izzik a le­vegő!