POLITIK

NÍNÓ

Dráma Debrecenben, meztelen férfi ugrott egy nő elé

Dráma Debrecenben, meztelen férfi ugrott egy nő elé

A nő gyor­san ha­za­bi­cik­li­zett.

A nő gyor­san ha­za­bi­cik­li­zett, és csak ott­hon­ról merte ér­te­sí­teni a rend­őr­sé­get. Az ügy­ben vádat emel­het­nek egy gya­nú­sí­tott ellen.

A nyílt utcán akarták megerőszakolni, kórházba került a magyar sportolónő

A nyílt utcán akarták megerőszakolni, kórházba került a magyar sportolónő

Esti fu­tó­edzése köz­ben, nem messze a saját ott­ho­ná­tól tá­mad­tak rá a két­gyer­me­kes anyu­kára.

Fordulat a Dózsa György úti gázoló ügyében, ez jön most

Fordulat a Dózsa György úti gázoló ügyében, ez jön most

Több­mil­liós óva­dé­kot szab­tak ki M. Ri­chárdra, ame­lyet, ha befi­zet, akkor nyom­kö­ve­tő­vel a fő­vá­ros­ban és Pest me­gyé­ben is mo­zog­hat.

Több­mil­liós óva­dé­kot szab­tak ki M. Ri­chárdra, ame­lyet, ha befi­zet, akkor nyom­kö­ve­tő­vel mo­zog­hat.

Razzia, lecsapott a rendőrség a rettegett Hős utcában

Razzia, lecsapott a rendőrség a rettegett Hős utcában

A drog­hasz­ná­lók miatt vo­nul­tak ki.

Már min­denki meg­elé­gelte a bio­fű­től és más di­záj­nerdro­gok­tól szét­csú­szott szer­hasz­ná­ló­kat. Most ki­vo­nult a rend­őr­ség Kő­bá­nyára!

Hihetetlen, mi történt a budapesti pénzváltóban - videón a tettesek

Hihetetlen, mi történt a budapesti pénzváltóban - videón a tettesek

El­ké­pesztő trük­kel ju­tot­tak be az üz­letbe a tet­te­sek, akik a 20-22 mil­liót tar­tal­mazó pán­cél­szek­rényre utaz­tak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Felfoghatatlan, elgázolt egy kislányt egy nő Borsodban, összeverték a sofőrt

Felfoghatatlan, elgázolt egy kislányt egy nő Borsodban, összeverték a sofőrt

Egy 5 éves kis­lány sza­ladt ki az autó elé, sú­lyo­san meg­sé­rült.

Egy 5 éves kis­lány sza­ladt ki az autó elé, őt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Most érkezett: Leugrott egy férfi a budapesti felüljáróról

Most érkezett: Leugrott egy férfi a budapesti felüljáróról

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség mun­ka­tár­sai jár­őrö­zés köz­ben vet­ték észre a férfit.

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség mun­ka­tár­sai jár­őrö­zés köz­ben vet­ték észre a férfit.

Botrány a budapesti iskolánál, egy kislány vette videóra a szatírt

Botrány a budapesti iskolánál, egy kislány vette videóra a szatírt

A gye­re­kek a gond­nok­hoz ro­han­tak.

A gye­re­kek azon­nal a gond­nok­hoz ro­han­tak, aki aztán ér­te­sí­tette az igaz­ga­tó­nőt.

Rettenet Pest megyében, erősen vérzett a megerőszakolt kislány

Rettenet Pest megyében, erősen vérzett a megerőszakolt kislány

A sok­kos ál­la­pot­ban lévő gyer­me­ket egy bu­da­pesti kór­házba vit­ték.

Besétáltak egy hotelbe és szétlopták - a kamera persze mindent vett

Besétáltak egy hotelbe és szétlopták - a kamera persze mindent vett

Három jó­arcú fi­a­tal­em­bert keres a jó­zsef­vá­rosi rend­őr­ség.

Három jó­arcú fi­a­tal­em­bert keres a jó­zsef­vá­rosi rend­őr­ség. Be­sur­ran­tak egy ho­telba és onnan lop­tak.

Speedet és ecstasyt pihentetettek a hétvégi házban, most lebuktak vele

Speedet és ecstasyt pihentetettek a hétvégi házban, most lebuktak vele

Egy csó­na­ká­zótó mel­letti hét­végi ház­ban rak­tá­ro­zott nagy mennyi­ségű ká­bí­tó­szert két ka­zinc­bar­ci­kai férfi.

Riadalom a Margit hídnál: hirtelen nem tudták, miért tör elő füst a hídból

Riadalom a Margit hídnál: hirtelen nem tudták, miért füstöl a híd

Videó ke­rült fel Yo­u­tube-ra, amin elő­ször azt hinné az ember, hogy tűz ütött ki a Mar­git hídon, ezért füs­tö­lög.

Gránátot találtak egy miskolci IC-n, tűzszerészek lepték el a pályaudvart

Gránátot találtak egy miskolci IC-n, tűzszerészek lepték el a pályaudvart

Rozs­dás ak­na­vető grá­ná­tot ta­lál­tak a ta­ka­rí­tók a Mis­kolc-Ti­szain.

Rozs­dás ak­na­vető grá­ná­tot ta­lál­tak a ta­ka­rí­tók a Mis­kolc-Ti­szai pá­lya­ud­va­ron az egyik Bu­da­pest­ről ér­ke­zett Inter City sze­rel­vé­nyen. Azon­nal ér­te­sí­tet­ték a ha­tó­sá­go­kat, rend­őrök és tűz­sze­ré­szek vo­nul­tak a for­gal­mas pá­lya­ud­varra.

Újabb részletek: vérfürdőre vonult ki a TEK - Képet is közölt a rendőrség

Újabb részletek: vérfürdőre vonult ki a TEK - Képet is közölt a rendőrség

Egy szent­pé­ter­szegi férfi bru­tá­lis módon gyil­kolta meg a fe­le­sé­gét.

Egy szent­pé­ter­szegi férfi bru­tá­lis módon, kés­sel gyil­kolta meg fe­le­sé­gét a házuk te­ra­szán. Az eset­hez a kom­man­dó­so­kat is ri­asz­tot­ták, akik nagy erők­kel vo­nul­tak a Hajdú-Bihar me­gyei te­le­pü­lésre. Képet is ké­szí­tet­tek a rend­őrök!

Nem is gondolnád mit rejtett egy debreceni babakék Audi

Nem is gondolnád mit rejtett egy debreceni babakék Audi

Rend­őrök iga­zol­tat­tak két férfit De­ren­ce­ben egy ba­ba­kék Au­di­ban. A cso­mag­tartó fel­nyi­tása után kínos pil­la­na­tok kö­vet­kez­tek.

Rend­őrök iga­zol­tat­tak két férfit De­ren­ce­ben. A cso­mag­tartó fel­nyi­tása után kínos pil­la­nat kö­vet­ke­zett.

Aljas trükk a lakáspiacon: erre vigyázz, ha nézelődsz!

Aljas trükk a lakáspiacon: erre vigyázz, ha nézelődsz!

Újabb trük­kel pró­bál­nak pénzt ki­csi­karni a csa­lók azok­tól, akik in­gat­lant akar­nak vá­sá­rolni. Az egyik hazai in­gat­lan­pi­aci por­tálra is rak­tak fel ilyen hir­de­té­se­ket az el­kö­ve­tők.

Dráma a futóversenyen: újraélesztették az egyik indulót

Dráma a futóversenyen: újraélesztették az egyik indulót

A Sem­mel­weis Egye­tem szak­or­vos­je­löltje élesz­tett újra egy össze­esett futót a hét­végi Spar Ma­ra­to­non.

Leleplező fotó: elkapták a magyar utak rémét

Leleplező fotó: elkapták a magyar utak rémét

Mac­kó­nad­rág­ban, it­ta­san ve­ze­tett.

Több mint 100 ki­lo­mé­te­res órán­kénti se­bes­ség­gel lépte túl a meg­en­ge­dett se­bes­sé­get egy BMW so­főrje. Mac­kó­nad­rág­ban, it­ta­san ve­ze­tett.

36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a magyar csaló

36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a gátlástalan magyar csaló

El­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el.

A kecs­ke­méti férfit el­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el a rend­őrök. A csaló ellen ha­ma­ro­san vádat emel­het­nek.

Megjöttek az első helyszíni fotók: halálos vonatbaleset Bajánál

Megjöttek az első helyszíni fotók: halálos vonatbaleset Bajánál

A MÁV nem tu­dott vo­nat­pótló bu­szo­kat biz­to­sí­tani, ezért az uta­so­kat a Volán já­ra­tai vi­szik to­vább.

A MÁV nem tu­dott vo­nat­pótló bu­szo­kat biz­to­sí­tani.

Drámai jelenet Nógrádban: autóból lőttek a nyílt utcán állókra

Drámai jelenet Nógrádban: autóból lőttek a nyílt utcán állókra

A 19 éves Mar­tin Ka­rancs­la­puj­tőn ra­ga­dott fegy­vert, az egyik nő is­me­rő­sét vette célba.

Túltolták a gyógyszertárak a fájdalomcsillapítót, ez lett a vesztük

Túltolták a gyógyszertárak a fájdalomcsillapítót, ez lett a vesztük

Négy ma­gyar­or­szági gyógy­szer­tá­rat zár­atott be az Or­szá­gos Gyógy­sze­ré­szeti és Élel­me­zés-egész­ség­ügyi In­té­zet.

Hajmeresztő, amit a román sofőrök műveltek az M5-ösön

Hajmeresztő, amit a román sofőrök műveltek az M5-ösön

Több KRESZ sza­bályt is meg­sér­tett a két román sofőr a kis­bu­szos ámok­fu­tá­suk során az M5-ös au­tó­pá­lyán.

Több KRESZ sza­bályt is meg­sér­tett a két román sofőr a kis­bu­szos ámok­fu­tá­suk során az M5-ösön.

Azt hitte, megcsalta a felesége, szörnyű dolgot művelt vele

Azt hitte megcsalta a felesége, szörnyű dolgot művelt vele

Ször­nyű dol­got mű­velt a fe­le­sé­gé­vel egy 27 éves férfi. Egy er­dőbe vitte és meg­kö­tözte...

Ször­nyű dol­got mű­velt a fe­le­sé­gé­vel egy 27 éves férfi. Azt hitte, hogy a nő meg­csalja, ezért egy er­dőbe vitte és meg­kö­tözte...

Itt a múlt hét legnagyobb parasztja: cseh rendszámmal mindent lehet?

Itt a múlt hét legnagyobb parasztja: cseh rendszámmal mindent lehet?

Vajon mi jár­ha­tott a sport­autó so­főr­jé­nek a fe­jé­ben, ami­kor ki­ta­lálta a ma­nő­vert?

Katonás rendben álltak a marihuánapalánták az emeleten

Katonás rendben álltak a marihuánapalánták az emeleten

Fegy­ház­bün­te­tés vár­hat arra az oszt­rák ál­lam­pol­gárra, aki ma­ri­hu­á­nát ter­mesz­tett egy csa­ládi ház eme­le­tén.

Kényszerpihenő vár a szorgalmas betörőre

Kényszerpihenő vár a szorgalmas betörőre

Egy óra alatt 6 pin­cét is ki­fosz­tott a szor­gos mis­kolci be­törő. Bár gyors és ügyes volt, ahhoz még­sem eléggé, hogy túl­jár­jon a rend­őr­ség eszén. Több éves sza­bad­ság­vesz­tés vár rá.

Egy óra alatt 6 pin­cét is ki­fosz­tott a szor­gos mis­kolci be­törő. Bár gyors és ügyes volt, ahhoz még­sem eléggé, hogy túl­jár­jon a rend­őr­ség eszén. Több éves sza­bad­ság­vesz­tés vár rá.

Szörnyű képeken az inárcsi légi baleset

Szörnyű képeken az inárcsi légi baleset

Ha­lá­los légi bal­eset tör­tént teg­nap este Inárcs­nál, mikor fel akart szállni egy sár­kány­re­pü­lős. Most itt van­nak a képek a tra­gi­kus bal­eset hely­szí­né­ről. A rend­őr­ség egy­előre vizs­gá­ló­dik.

Ha­lá­los légi bal­eset tör­tént teg­nap este Inárcs­nál, mikor fel akart szállni egy sár­kány­re­pü­lős. Most itt van­nak a képek a tra­gi­kus bal­eset hely­szí­né­ről.

Rejtélyes körülmények között tűnt el egy férfi

Rejtélyes körülmények között tűnt el egy férfi

Egy V. ke­rü­leti ét­te­rem­ből lé­pett le.

Egy V. ke­rü­leti ét­te­rem­ből le­lé­pett egy férfi, azóta nem lát­ták, élet­je­let nem ad ma­gá­ról. A fel­ku­ta­tá­sára tett rend­őri in­téz­ke­dé­sek eddig nem jár­tak si­ker­rel.

Rettegett halála előtt a brutálisan meggyilkolt prostituált

Rettegett halála előtt a brutálisan meggyilkolt prostituált

Egy éve ítél­ték el a 19 éves ma­gyar lány, Nancy kínai gyil­ko­sát, aki azóta sincs rács mö­gött...

Nem adják fel a migránsok, így próbálkoznak a magyar határnál

Nem adják fel a migránsok, így próbálkoznak a magyar határnál

Te­her­ta­xi­nak hi­szik a ka­mi­o­no­kat a mig­rán­sok.

Te­her­ta­xi­nak kép­ze­lik a ka­mi­o­no­kat a mig­rán­sok, fur­csább­nál fur­csább ra­ko­má­nyok közül sze­dik ki őket a ha­tá­ron el­len­őr­zés­kor a pénz­ügy­őrök. Hétfő kora reg­gel négy ha­tár­sér­tőt is fog­tak, akik af­gán­nak val­lot­ták ma­gu­kat.

Négykézláb menekült a 2 éves várpalotai kisfiú a gyilkos elől

Négykézláb menekült a 2 éves várpalotai kisfiú a gyilkos elől

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki a bor­zal­mas vár­pa­lo­tai ket­tős em­ber­ölés­ről. Sze­relmi csa­ló­dás miatt ölt a férfi.

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki a bor­zal­mas vár­pa­lo­tai ket­tős gyil­kos­ság­ról. Egy 40 éves férfi sze­relmi csa­ló­dás miatt agyon­verte a 22 éves P. Eni­kőt, majd el­vágta a nő kisfia, a mind­össze 2 éves Gergő tor­kát. A férfi pár óra múl­tán rész­le­tes be­is­merő val­lo­mást tett.

Helyszíni felvételek a várpalotai kettős gyilkosságról, így fogták el a tettest

Helyszíni felvételek a várpalotai kettős gyilkosságról, így fogták el a tettest

A 40 éves B. Zsolt be­is­merő val­lo­mást tett, va­sár­nap pedig elő­ze­tesbe ke­rült.

A 40 éves B. Zsolt be­is­merő val­lo­mást tett, va­sár­nap pedig elő­ze­tesbe ke­rült.

Fejlemény a várpalotai kettős gyilkosság ügyében, megszólalt az ügyvéd

Fejlemény a várpalotai kettős gyilkosság ügyében, megszólalt az ügyvéd

A gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott 40 éves férfi, aki a meg­gyil­kolt nő ko­rábbi párja volt, be­is­merő val­lo­mást tett.

Megjött az első helyszíni fotó: szörnyű tragédia Békéscsabánál

Megjött az első helyszíni fotó: szörnyű tragédia Békéscsabánál

Egy kö­zép­korú férfi vesz­tette éle­tét, ami­kor bi­cik­li­jé­vel el­gá­zol­ták.

Drámai, ami éjjel a belvárosban történt: egymásra lőttek Terézvárosban

Drámai, ami éjjel a belvárosban történt: egymásra lőttek Terézvárosban

A bolti el­adók és egy vevő össze­ve­szett az este, a vita pedig végül tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Rendőrök jelentek meg Lászlónál: őket is meglepte, amit a lakásban találtak

Rendőrök jelentek meg Lászlónál: őket is meglepte, amit a lakásban találtak

A férfi egy évig buj­kált a ha­tó­sá­gok elől, végül ott­ho­ná­ban fog­ták el.

A férfi egy évig buj­kált a ha­tó­sá­gok elől, végül ott­ho­ná­ban fog­ták el.

Készültség Pest megyében, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Készültség Pest megyében, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Mű­anyag­bá­lák gyul­lad­tak meg szom­bat kora dél­után egy léüzem­ben a Pest me­gyei Szob Kis­erdő ut­cá­já­ban.

Brutális baleset történt a fővárosban, megjöttek az első fotók

Brutális baleset történt a fővárosban, megjöttek az első fotók

A bal­eset pén­te­ken tör­tént a budai ol­da­lon, a Slachta Mar­git rak­par­ton.

A bal­eset pén­te­ken tör­tént a budai ol­da­lon, a Slachta Mar­git rak­par­ton.

Megrázó hír jött: egy kisfiú és egy nő holtteste került elő Veszprémnél

Megrázó hír jött: egy kisfiú és egy nő holtteste került elő Veszprémnél

Egye­lőre nem tudni, hogy gyil­kos­ság tör­tént-e.

Egye­lőre nem tudni, hogy gyil­kos­ság tör­tént-e, a rend­őrök még a hely­szí­nen van­nak.

Soroksári gyilkosság: Összeomlott az özvegy, ez történt a rendőrségen

Soroksári gyilkosság: Összeomlott az özvegy, ez történt a rendőrségen

Az öt éve meg­gyil­kolt fu­tónő fér­jé­nek saj­nos újabb je­le­nése volt a rend­őr­sé­gen. Nem vi­selte jól...

Meghalt az utas, a sofőr élesztette újra

A dugó közepén halt meg az utas, a sofőr újraélesztette

Mun­ka­tár­sá­nak kö­szön­heti az éle­tét a férfi, aki a pesti du­gó­ban lett rosszul.

Mun­ka­tár­sá­nak kö­szön­heti az éle­tét az a férfi, aki a pesti csúcs­for­ga­lom­ban ara­szoló au­tó­ban min­den elő­ze­tes pa­nasz nél­kül rosszul lett az anyós­ülé­sen.

Ezért nem emeltek még vádat a pásztói gyerekgyilkos ellen

Ezért nem emeltek még vádat a pásztói gyerekgyilkos ellen

Már 9 hó­napja van bör­tön­ben az a nő, aki a gyanú sze­rint újév nap­ján meg­ölte a cse­cse­mő­jét.

Már 9 hó­napja van bör­tön­ben az a nő, aki a gyanú sze­rint újév nap­ján meg­ölte a cse­cse­mő­jét. Bár mára al­kal­maz­ko­dott a kö­rül­mé­nyek­hez, gyötri a lel­ki­is­me­ret. Igaz nem a meg­ölt új­szü­lött miatt, hanem mert úgy érzi, tönk­re­tette három gye­reke éle­tét.

Lesújtó fotók: Ennyi maradt a budafoki házból a baleset után

Lesújtó fotók: Ennyi maradt a budafoki házból a baleset után

Óri­á­sit csat­tant egy be­ton­ke­verő te­her­autó Bu­da­fo­kon. Tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ro­hant bele egy házba.

Óri­á­sit csat­tant egy be­ton­ke­verő te­her­autó Bu­da­fo­kon. Tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ro­hant bele egy házba.

Megint lecsapott a városligeti rém: két kislányt molesztált

Megint lecsapott a városligeti rém: két kislányt molesztált

Három sza­tír miatt tört ki a pánik.

Három sza­tír miatt is rend­őri se­gít­sé­get kel­lett kérni pár nap alatt: újra meg­sza­po­rod­tak a ré­misztő ese­tek.

Megjöttek az első megrázó képek a baranyai tragédia helyszínéről

Megjöttek az első megrázó képek a baranyai tragédia helyszínéről

Egy mo­to­ros vesz­tette éle­tét a va­sár­nap haj­nali bal­eset­ben, mi­u­tán árokba haj­tott.

Ezt az egy mondatot ismételgeti a Teréz körúti robbantó a börtönben

Ezt az egy mondatot ismételgeti a Teréz körúti robbantó a börtönben

Ma­gába ros­kadt a bör­tön­ben a Teréz kör­úti rob­bantó.

Ma­gába ros­kadt a bör­tön­ben a Teréz kör­úti rob­bantó, aki fo­lya­ma­to­san csak egyet­len mon­da­tot is­mé­tel­get. Ma két éve rob­bant egy házi ké­szí­tésű bomba a Teréz kör­úton, két rendőr sú­lyo­san, egy já­ró­kelő könnyeb­ben sé­rült meg.

Budapesti pláza mellett gyilkolt, hajtóvadászat indult az emberölő ellen

Budapesti pláza mellett gyilkolt, hajtóvadászat indult az emberölő ellen

Több mé­tert fut­ha­tott még szúrt sé­rü­lé­se­i­vel V. László vál­lal­kozó.

Több mé­tert fut­ha­tott még szúrt sé­rü­lé­se­i­vel V. László vál­lal­kozó, mi­előtt gyil­kosa hi­deg­vér­rel fejbe lőtte, majd a kö­zeli pa­tak­hoz von­szolta.

Megerőszakolta kisgyerekeit

Megerőszakolta kisgyerekeit

Min­den bi­zonnyal az a férfi ke­rült most elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba, aki a rend­szer­vál­tás előtt nagy port fel­vert rend­őr­gyil­kos­ság­ban vett részt, Soós Lajos bűn­társa volt.

Min­den bi­zonnyal az a férfi ke­rült most elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba, aki a rend­szer­vál­tás előtt nagy port fel­vert rend­őr­gyil­kos­ság­ban vett részt, és Soós Lajos bűn­társa volt.

Megrázó fotó érkezett: autó alá szorulva halt meg egy ember Budapesten

Megrázó fotó érkezett: autó alá szorulva halt meg egy ember Budapesten

A mo­to­rost a men­tők meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de már nem le­he­tett rajta se­gí­teni.

Borzalom Hevesben: rendszeresen erőszakolta gyermekeit az apa

Borzalom Heves megyében: rendszeresen erőszakolta gyermekeit az apa

A férfi ko­ráb­ban már gyil­kos­ság miatt is ült bör­tön­ben, de fel­té­te­le­sen sza­ba­don en­ged­ték.

Undorító dolgot tett a gyermekvasút végállomásán István, sokan látták

Undorító dolgot tett a gyermekvasút végállomásán István, sokan látták

A 69 éves férfi az ott vá­ra­ko­zók­nak kezdte mu­to­gatni magát.

A 69 éves férfi az ott vá­ra­ko­zók­nak kezdte mu­to­gatni magát.

Halálos méreg a magyar drogpiacon

Újfajta halálos méreg árasztja el a magyar drogpiacot

Ve­szé­lyes, eddig itt­hon is­me­ret­len dro­got fog­tak a rep­téri pénz­ügy­őrök.

Ve­szé­lyes, eddig itt­hon is­me­ret­len dro­got fog­tak a rep­téri pénz­ügy­őrök. A több mint fél­ki­lós cso­mag Kí­ná­ból ér­ke­zett és fit­nesz­ter­mék­ként adták pos­tára.

Borzalmas tragédia: 22 éves fiatalt nyomott halálra egy kistraktor

22 éves fiatalt nyomott halálra egy kistraktor

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott egy köz­le­ke­dési bal­eset ügyé­ben, amely során egy ki­strak­tor fel­bo­rult és ha­lálra nyo­mott egy 22 éves fi­a­talt.

Amőbáztak a metró üléshuzatán - poénnak indult, de következménye van

Amőbáztak a metró üléshuzatán - poénnak indult, de következménye van

Első lá­tásra vic­ces az a fény­kép, amit a Met­ró­ért Egye­sü­let tett közzé.

Első lá­tásra vic­ces az a fény­kép, amit a Met­ró­ért Egye­sü­let tett közzé.

Fagyival, üdítővel csábította el a gyerekeket a pécsi pedofil

Fagyival, üdítővel csábította el a gyerekeket a pécsi pedofil

A helyi park­ban rend­sze­re­sen is­mer­ke­dett gye­re­kek­kel.

A helyi park­ban rend­sze­re­sen is­mer­ke­dett gye­re­kek­kel.

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

Nem hiszed el, hogy hol rejtegette a férfi a drogot

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek.

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták az an­gyal­földi ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt.

Döbbenetes, mire készül most a Teréz körúti robbantó

Döbbenetes, mire készül most a Teréz körúti robbantó

A rob­bantó ki akar jönni a bör­tön­ből

A Teréz kör­úti rob­ban­tá­sért élet­fogy­tig­lani fegy­házra ítélt férfi az íté­let után csak annyit kér­de­zett édes­ap­já­tól, mikor en­ge­dik már ki a bör­tön­ből.

Talált bankkártyával költekeztek, ráfáztak

Talált bankkártyával költekeztek, ráfáztak

Ru­há­kat vett más­va­la­ki­nek a bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár. Csak idő kér­dése volt, hogy le­buk­ja­nak. Most akár bör­tönbe is ke­rül­het­nek.

Ru­há­kat vett más­va­la­ki­nek a bank­kár­tyá­já­val a fi­a­tal pár.

Titkos naplót írt a soroksári futónő gyilkosa

Titkos naplót írt a soroksári futónő gyilkosa

R. Szil­vesz­ter az el­múlt évek­ben nap­lót írt a bör­tön­ben, a fü­ze­tet a rend­őrök le­fog­lal­ták....

R. Szil­vesz­ter az el­múlt évek­ben nap­lót írt a bör­tön­ben....

Késsel támadtak egy magyar nőre Máltán

Késsel támadtak egy magyar nőre Máltán

A pin­cér­ként dol­gozó Jen­ni­fer éppen ha­za­felé tar­tott, mikor meg­tá­mad­ták.

A pin­cér­ként dol­gozó Jen­ni­fer éppen ha­za­felé tar­tott, ami­kor elé ug­rott egy férfi és az ér­té­keit kö­ve­telte. Tel­je­sen ki­bo­rult. A sok­koló rész­le­tek­ről a Ri­post­nak szá­mol be.

Elképesztő, mit művelt a 89 éves bácsi a bicskájával

Elképesztő, mit művelt a 89 éves bácsi a bicskájával

Egy 89 éves férfit hall­gat­tak ki.

Egy 89 éves resz­neki férfit hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, mert az ké­sé­vel meg­szúrta az is­me­rő­sét.

Tömött buszon akart telefont lopni, de erre nem számított...

Tömött buszon akart telefont lopni, de erre nem számított...

A kő­bá­nyai rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz, aki­ről pe­chére még fel­vé­tel is ké­szült...

A kő­bá­nyai rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz, aki­ről pe­chére még fel­vé­tel is ké­szült a bu­szon, amin meg­pró­bált el­ra­gani egy te­le­font...

Horror a börtönben, brutális kínzásokba halt bele egy szombathelyi rab

Horror a börtönben, brutális kínzásokba halt bele egy szombathelyi rab

B. Zs. és két társa nem is­mert be sem­mit a bí­ró­ság elő­ké­szítő ülé­sén.

B. Zs. és két társa nem is­mert be sem­mit a bí­ró­ság elő­ké­szítő ülé­sén, ezért "ren­des" tár­gya­lá­son bí­ró­ság elé kell áll­niuk kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel el­kö­ve­tett em­ber­ölés és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

Elveszik a jogsit, ha nem látja 20 méterről a táblát

Elveszik a jogsit, ha nem látja 20 méterről a táblát

Lé­pett a brit rend­őr­ség, ugyanis ren­ge­teg bal­eset tör­té­nik a szi­get­or­szág­ban a so­fő­rök lá­tás­prob­lé­mái miatt.

Lé­pett a brit rend­őr­ség, ugyanis ren­ge­teg bal­eset tör­té­nik a szi­get­or­szág­ban a so­fő­rök lá­tás­prob­lé­mái miatt.

Végig a rendőrségen volt a soroksári gyilkosság bizonyítéka?

Végig a rendőrségen volt a soroksári gyilkosság bizonyítéka?

El­kép­zel­hető, hogy R. Szil­vesz­ter­nél volt a meg­gyil­kolt Krisz­tina mo­bilja, ami­kor a rab­lá­so­kért le­tar­tóz­tat­ták.

Vigyázzunk kit engedünk be a lakásba, most a FŐTÁV nevében csalnak

Vigyázzunk kit engedünk be a lakásunkba, most a FŐTÁV nevében csalnak

A sok csa­lás miatt a szol­gál­tató fel­hí­vást tett közzé ügy­fe­lei szá­mára!

Te vagy a képen? Tegnap is meglett a nap gyorshajtója

Te vagy a képen? Tegnap is meglett a nap gyorshajtója

Épp­hogy csak be­le­fért az időbe...

Épp­hogy csak be­le­fért az időbe ez a sofőr, hi­szen éjfél előtt öt perc­cel fu­tott bele a ka­me­rába. Leg­alább ki­tett ma­gáért!

Kihallgatta a rendőrség a koronatanút!

Kihallgatta a rendőrség a Ripost által felderített koronatanút!

El­ké­pesztő rész­le­tek...

Az afgán erő­sza­ko­lót ha­ma­ro­san ki­ad­ják Ma­gyar­or­szág­nak az oszt­rák ha­tó­sá­gok.

Hihetetlen hangfelvételek: Erre használtuk a segélyhívó számot

Hihetetlen hangfelvételek: Erre használtuk a segélyhívó számot

Az em­beri os­to­ba­ság ha­tár­ta­lan. Évi négy mil­lió hívás fut be...

Az em­beri os­to­ba­ság ha­tár­ta­lan. Évi négy mil­lió hívás fut be...

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

Tiniknek árult drogot: Elkapták a magyar dílert

In­dít­vá­nyoz­ták a le­tar­tóz­ta­tá­sát.

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tett el­kö­ve­té­sé­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt foly­tat bün­te­tő­el­já­rást.

Újabb részletek szivárogtak ki a soroksári futónő gyilkosáról

Újabb részletek szivárogtak ki a soroksári futónő gyilkosáról

A gya­nú­sí­tott ügy­védje még vár egy fon­tos bi­zo­nyí­tékra, de ha kéz­hez kapja, ügy­fele rész­le­tes val­lo­mást tesz majd.

Most érkezett: elfogták a Budapesten erőszakoskodó afgánt!

Most érkezett: elfogták a Budapesten erőszakoskodó afgánt!

El­fog­ták a va­sár­nap haj­nal­ban, Bu­da­pes­ten erő­sza­kos­kodó afgán mig­ránst. Az oszt­rák rend­őrök Linz­nél kap­ták el.

El­fog­ták a va­sár­nap haj­nal­ban, Bu­da­pes­ten erő­sza­kos­kodó afgán mig­ránst.

Így tisztítják meg Budapestet a zombi drogosoktól

Így tisztítják meg Budapestet a zombi drogosoktól

So­ro­za­tos raz­ziát tart a rend­őr­ség Kő­bá­nyán és Zug­ló­ban is: egy hét alatt 67 em­bert fog­tak el ká­bí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­ese­tek miatt.

So­ro­za­tos raz­ziát tart a rend­őr­ség Kő­bá­nyán és Zug­ló­ban is: egy hét alatt 67 em­bert fog­tak el ká­bí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­ese­tek miatt.

Most érkezett: motorosrendőrt gázoltak a BAH-csomópontál

Most érkezett: motorosrendőrt gázoltak a BAH-csomópontál

Sze­ren­csére nem sé­rült meg senki, vi­szont óri­ási dugó van a kör­nyé­ken.

Majdnem 100 tacskót tartottak egy lakásban

Megelevenedik a Disney-mese: Majdnem 100 tacskót tartottak egy lakásban

Az eset So­mogy me­gyé­ben tör­tént.

Sosem gon­dol­tuk volna, hogy így ele­ve­ne­dik meg egy Dis­ney-mese. Rá­adá­sul So­mogy­ban.

Az afgán 27 percig erőszakoskodott a mosdóban a magyar lánnyal!

Az afgán 27 percig erőszakoskodott a mosdóban a magyar lánnyal!

A Ri­post bir­to­kába ju­tott a Döner Kebab vi­de­ó­ka­me­rá­já­nak fel­vé­tele.

A Ri­post bir­to­kába ju­tott a Döner Kebab vi­de­ó­ka­me­rá­já­nak fel­vé­tele, ami tisz­tán meg­mu­tatja, mi is tör­tént va­sár­nap haj­nali 2 és 3 óra kö­zött a hely mos­dó­já­nál. A fel­vé­te­lek egy­ér­tel­műen bi­zo­nyít­ják az afgán mig­ráns bű­nös­sé­gét.

Sokkoló gyilkosság: gyerekei előtt lőtte agyon férjét az áruházban

Sokkoló gyilkosság: gyerekei előtt lőtte agyon férjét az áruházban

Hi­deg­vér­rel gyil­kolta meg fér­jét egy loui­sia­nai nő. A gye­re­keik is lát­ták.

Hi­deg­vér­rel gyil­kolta meg fér­jét egy loui­sia­nai nő. A gyil­kos­sá­got a pár gyer­me­kei is végig néz­ték.

Tibi atya éttermében erőszakolta meg az afgán migráns a magyar lányt

Tibi atya éttermében erőszakolta meg az afgán migráns a magyar lányt

Azt hit­tük, hogy ná­lunk ilyen nem tör­tén­het: egy afgán me­ne­kült meg­erő­sza­kolt egy húsz év kö­rüli ma­gyar lányt.

Élete végéig börtönben marad a soroksári futó nő gyilkosa

Élete végéig börtönben marad a soroksári futó nő gyilkosa

Végre vá­la­szo­kat kap­tunk az or­szá­got öt éve fog­lal­koz­tató kér­dé­sekre: ki és miért ölte meg Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát.

57 milliót érő marihuánaszállítmányt fogtak a szerb-magyar határnál

57 milliót érő marihuánaszállítmányt fogtak a szerb-magyar határnál

Ha­tal­mas mennyi­ségű kan­na­biszt ta­lál­tak egy szerb drog­fu­tár au­tó­já­ban...

Ha­tal­mas mennyi­ségű kan­na­biszt ta­lál­tak egy szerb drog­fu­tár au­tó­já­ban a szerb-ma­gyar ha­tár­nál a rend­őrök és pénz­ügy­őrök.