POLITIK

NÍNÓ

Botrányos jelenet a belvárosban, mentő vitt el egy budapesti férfit

Botrányos jelenet a belvárosban, mentő vitt el egy budapesti férfit

Ket­ten vesz­tek össze a VII. ke­rü­let­ben haj­nal­ban, az egyi­kük élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel ke­rült kór­házba.

Ha látod ezt a kislányt, azonnal értesítsd a rendőrséget! - Fotó

Ha látod ezt a kislányt, azonnal értesítsd a rendőrséget! - Fotó

Ma el­tűnt egy 10 éves kis­lány bu­da­pesti, XX. ke­rü­leti ott­ho­ná­ból, a rend­őrök sem ta­lál­ják!

Megrázó fotók érkeztek a 3-as főúton történt kettős tragédiáról

Megrázó fotók érkeztek a 3-as főúton történt kettős tragédiáról

A bal­eset­ben két ember is éle­tét vesz­tette csü­tör­tök dél­előtt.

A bal­eset­ben két ember is éle­tét vesz­tette csü­tör­tök dél­előtt.

Így viselkedik a gyerekét lefejező anya a börtönben

Így viselkedik a gyerekét lefejező anya a börtönben

H. Mó­nika meg­vál­to­zott.

A kinti éle­té­hez ké­pest tel­je­sen meg­vál­to­zott a bör­tön­ben H. Mó­nika, aki a gyanú sze­rint szil­vesz­ter­kor meg­szülte, majd le­fe­jezte a kis­ba­bá­ját Pász­tón.

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Ak­ciófilmbe illő je­le­net ját­szó­dott le az egyik nyír­egy­házi dro­gé­ria be­já­ra­tá­nál.

Ak­ciófilmbe illő je­le­net ját­szó­dott le az egyik nyír­egy­házi dro­gé­ria be­já­ra­tá­nál.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Fordulat a fosztogató reptéri rakodó ügyében, aki a pénzre utazott

Fordulat a fosztogató reptéri rakodó ügyében, aki a pénzre utazott

A tol­vaj a gép rak­te­ré­ben nyi­totta fel a bő­rön­döt.

A tol­vaj a gép rak­te­ré­ben nyi­totta fel a bő­rön­döt, de így sem ma­radt ész­re­vét­len, amit tett.

Ravasz trükkel fosztották ki az interneten társat kereső embereket

Ravasz trükkel fosztották ki az interneten társat kereső embereket

Ami­kor a pá­rocska le­bu­kott, a férfi egy másik nővel foly­tatta.

Ami­kor a pá­rocska le­bu­kott, a férfi egy másik nővel foly­tatta a csa­lás­so­ro­za­tot.

Rémület a Parlamentnél, egy nőt elsodort a Duna

Rémület a Parlamentnél, egy nőt elsodort a Duna

Csó­nak­kal si­et­tek a bajba ju­tott­hoz.

A rend­őrök csó­nak­kal si­et­tek a bajba ju­tott nőhöz, aki­nek az új­ra­élesz­té­sét azon­nal meg­kezd­ték.

Gusztustalan bánásmód: gyerekeket küldött szexmunkára a zalai bűnbanda

Gusztustalan bánásmód: gyerekeket küldött szexmunkára a zalai bűnbanda

A nőket és a fi­a­tal lá­nyo­kat kül­földre szer­vez­ték, majd be­gyűj­töt­ték tőlük a be­vé­telt.

Borzalom Sopronban, két holttestet találtak egy lakásban

Borzalom Sopronban, két holttestet találtak egy lakásban

A házba csak az er­kély­aj­tón ke­resz­tül tud­tak be­jutni. Az ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

A házba csak az er­kély­aj­tón ke­resz­tül tud­tak be­jutni. Az ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

Már a fél országban keresik ezt a négy magyar nőt, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a négy magyar nőt, nem véletlenül

A rend­őr­ség fel­hí­vást tett közzé, a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a négy nőt!

Elképesztő fordulat: fény derült a húgát megölő gyilkos hazugságára

Elképesztő fordulat: fény derült a húgát megölő gyilkos hazugságára

Szep­tem­ber­ben egész Bé­cset sok­kolta az az eset, ami­kor egy 18 éves afgán mig­ráns az utcán szúrta agyon 14 éves húgát.

Undorító, amit ez a Pest megyei rendőr művelt, óriási a népharag

Undorító, amit ez a Pest megyei rendőr művelt, óriási a népharag

Az in­ter­ne­te­zők egy em­ber­ként kel­tek ki az ál­lat­kínzó rendőr ellen.

Az in­ter­ne­te­zők egy em­ber­ként kel­tek ki az ál­lat­kínzó rendőr ellen. Meg­rázó fel­vé­telt tet­tek közzé az erő­sza­kos férfi­ről.

Jéghideg lakásban halt meg a magyar kisfiú, börtönbe kerülhet az anya!

Jéghideg lakásban halt meg a magyar kisfiú, börtönbe kerülhet az anya!

A ti­zen­egy éves gye­rek öt napig fe­küdt hol­tan a la­ká­suk­ban.

A ti­zen­egy éves gye­rek öt napig fe­küdt hol­tan a la­ká­suk­ban, mert édes­anyja nem ér­te­sí­tette a men­tő­ket.

Szörnyű halál, lavina temetett maga alá két embert!

Szörnyű halál, lavina temetett maga alá két embert!

A tra­gé­dia a Magas-Tát­rá­ban tör­tént, egy ember meg­halt, a má­sik­nak kri­ti­kus az ál­la­pota.

A tra­gé­dia a Magas-Tát­rá­ban tör­tént, egy ember meg­halt, a má­sik­nak kri­ti­kus az ál­la­pota.

Lecsaptak a zsaruk, luxusholmikat lopott a ferihegyi alkalmazott!

Lecsaptak a zsaruk, luxusholmikat lopott a ferihegyi alkalmazott!

A ra­ko­dó­mun­kás ott­ho­ná­ban ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a rend­őrök, ekkor buk­kan­tak rá az ér­té­kes tár­gyakra.

Elfogták a perverz szatírt, aki kisgyerekes nőket molesztált!

Elfogták a perverz szatírt, aki kisgyerekes nőket molesztált!

A köz­tu­dot­tan al­ko­ho­lista férfi óvo­dák és is­ko­lák kö­ze­lé­ben va­dá­szott ál­do­za­tokra.

Megrázó helyszíni fotók a tragikus pesti rendőrbalesetről

Megrázó helyszíni fotók a tragikus pesti rendőrbalesetről

Egy rendőr éle­tét vesz­tette.

Bu­da­pest IV. ke­rü­le­té­ben üt­kö­zött össze két rend­őr­autó csü­tör­tök éjjel, a bal­eset­ben egy rendőr éle­tét vesz­tette.

Óriási balhé volt Somogyban, szörnyű körülmények közt halt meg egy férfi

Óriási balhé volt Somogyban, szörnyű körülmények közt halt meg egy férfi

A tet­tes meg­pró­bálta el­te­relni ma­gá­ról a gya­nút, de most min­den igye­ke­zete el­le­nére le­bu­kott.

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Rendőrök mentettek meg egy nőt a nemi erőszaktól

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben.

Elő­ször egy fi­a­tal fiú, majd egy fi­a­tal nő vált majd­nem erő­szak ál­do­za­tává Győr­ben.

Gyanús fehér por, azonnal kórházba vitték Donald Trump menyét

Gyanús fehér por, azonnal kórházba vitték Donald Trump menyét

Az ame­ri­kai elnök fi­á­nak fe­le­sége rosszul lett. Vajon ez me­rény­let volt Trump ellen?

Nem semmi: szexuális játékszerrel állt bosszút exén a borsodi nő

Nem semmi: szexuális játékszerrel állt bosszút exén a borsodi nő

A nő egy ero­ti­kus társ­ke­reső ol­dalt is be­ve­tett, hogy elég­té­telt ve­gyen a férfin. Már a rend­őrökre is szük­ség volt.

Fordulat a nyírségi postás ügyében, ez történt a vasútállomáson

Fordulat a nyírségi postás ügyében, ez történt a vasútállomáson

A férfi a héten meg­lé­pett az összes pénz­zel.

A férfi a héten meg­lé­pett az összes pénz­zel, amit ki kel­lett volna kéz­be­sí­te­nie.

Holttestet találtak, brutális gyilkosság történt Somogyban

Holttestet találtak, brutális gyilkosság történt Somogyban

Egy férfit már el­kap­tak a rend­őrök, fel­te­he­tően ő vég­zett az is­me­rő­sé­vel. Az ál­do­za­tot dur­ván meg­verte.

Egy férfit már el­kap­tak a rend­őrök, fel­te­he­tően ő vég­zett az is­me­rő­sé­vel. Az ál­do­za­tot dur­ván meg­verte.

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Bács-Kiskun megyei halálos balesetről

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Bács-Kiskun megyei halálos balesetről

Egy idős nő bal­ese­te­zett Or­go­vány kö­ze­lé­ben. Kór­házba vit­ték, de ott már nem le­he­tett meg­men­teni.

Általános iskolás lányokat fogdostak egy fürdőben afgán migránsok

Általános iskolás lányokat fogdostak egy fürdőben afgán migránsok

A rend­őr­ség még a hely­szí­nen el tudta fogni a három afgán szár­ma­zású gya­nú­sí­tot­tat.

Felháborító, ami Győrben történt: remegve futott hazáig a hetedikes

Felháborító, ami Győrben történt: remegve futott hazáig a hetedikes

Egy kisfiút három fel­nőtt férfi ker­ge­tett ha­záig.

Egy kisfiút három fel­nőtt férfi ker­ge­tett ha­záig, rá­adá­sul nem is akár­ho­gyan.

Több szexuális áldozata lehet a szilveszternek, mint amennyiről tudtunk

Több szexuális áldozata lehet a szilveszternek, mint amennyiről tudtunk

A friss sta­tisz­ti­kák már majd' há­rom­szor töb­bet mu­tat­nak.

A friss sta­tisz­ti­kák már majd' há­rom­szor töb­bet mu­tat­nak.

Életveszélyes baleset történt a pécsi reptéren

Életveszélyes baleset történt a pécsi reptéren

A rend­őr­ség vád­eme­lést ja­va­sol.

Több mint há­rom­száz mé­tert csú­szott hason a re­pü­lő­gép a pécsi ki­fu­tó­pá­lyán. A rend­őr­ség vád­eme­lést ja­va­sol.

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Kritikus a hóhelyzet: összeomlik Nyugat-Magyarország

Tel­jes a káosz az or­szág nyu­gati fe­lé­ben a ha­va­zás miatt. Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok, ve­szé­lyes sza­ka­szok.

Tel­jes a káosz az or­szág nyu­gati fe­lé­ben a ha­va­zás miatt. Ba­le­se­tek, út­le­zá­rá­sok, ve­szé­lyes sza­ka­szok.

Szexragadozó garázdálkodott a magyar gyerektáborban, szörnyű, mit tett

Szexragadozó garázdálkodott a magyar gyerektáborban, szörnyű, mit tett

Az ál­do­zat csu­pán 7 éves...

Sú­lyos ügy­ben hoz el­ső­fokú íté­le­tet ked­den a Ta­ta­bá­nyai Já­rás­bí­ró­ság. Az ál­do­zat csu­pán 7 éves...

Itt számíthatsz közúti ellenőrzésre!

Itt számíthatsz közúti ellenőrzésre!

A rend­őrök ki­szű­rik az ittas és bó­dult ve­ze­tő­ket, sok au­tóst meg­ál­lí­ta­nak, fi­gyel­mez­te­tik a sza­bály­ta­lan­ko­dó­kat. Aki it­ta­san vezet, több száz­ezer fo­rin­tos bün­te­tésre is szá­mít­hat!

A rend­őrök ki­szű­rik az ittas és bó­dult ve­ze­tő­ket, sok au­tóst meg­ál­lí­ta­nak, fi­gyel­mez­te­tik a sza­bály­ta­lan­ko­dó­kat. Aki it­ta­san vezet, több száz­ezer fo­rin­tos bün­te­tésre is szá­mít­hat!

Sokkot kaptak a rendőrök, amikor kinyitották a Citroën csomagtartóját

Sokkot kaptak a rendőrök, amikor kinyitották a Citroën csomagtartóját

A leg­ki­sebb Zalai te­le­pü­lé­sen, Kül­ső­sár­don ál­lí­tot­ták meg az autót, kő­haj­in­tás­nyira a ha­tár­tól.

Felismeri ezt a férfit? Azonnal hívja a rendőrséget!

Felismeri ezt a férfit? Azonnal hívja a rendőrséget!

Nem volt túl agya­fúrt...

Nem volt túl agya­fúrt az a férfi, aki Győr­ben pró­bált meg több­ször is jo­go­su­lat­la­nul pénz­hez jutni. Fel­vette a ka­mera!

Sokkoló fotók érkeztek a Nagykállói halálos buszbalesetről...

Sokkoló fotók érkeztek a Nagykállói halálos buszbalesetről...

Me­net­rend sze­rint köz­le­kedő au­tó­busz az árok­ban vé­gezte, a sze­mély­autó pedig ri­pi­tyára tört. Egy ember meg­halt.

Rendőrökre támadtak a migránsok a bevásárlóközpontban

Rendőrökre támadtak a migránsok a bevásárlóközpontban

Ez­út­tal Jé­ná­ban tör­tént az in­ci­dens.

Leg­utóbb Jé­na­ban tá­mad­tak rend­őrökre fi­a­tal mig­rán­sok, akik ki akar­ták sza­ba­dí­tani egyik őri­zetbe vett tár­su­kat.

Eltűnt Marton Lajos, az egész országban keresik

Eltűnt Marton Lajos, az egész országban keresik

Csü­tör­tök éj­szaka ve­szett nyoma a Nyu­gati pá­lya­ud­var­ról, azóta nem tudni, hol van!

Csü­tör­tök éj­szaka ve­szett nyoma a Nyu­gati pá­lya­ud­var­ról, azóta nem tudni, hol van!

Brutális migráns leszámolás Stockholm külvárosában

Brutális migráns leszámolás Stockholm külvárosában

Öt em­bert ítél­tek el Stock­holm­ban.

Öt em­bert ítél­tek el Stock­holm Hal­lon­ber­gen nevű kül­vá­ro­sá­ban, ahol 2017 ele­jén egy em­bert meg­öl­tek...

Rendőrök keresik a rákot hazudó csalót

Rendőrök keresik a rákot hazudó csalót

Meg­in­dult a nyo­mo­zás a bu­da­pesti N. Kriszta ügyé­ben.

Meg­in­dult a nyo­mo­zás a bu­da­pesti N. Kriszta ügyé­ben, a rend­őrök már a csaló fény­ké­pé­vel men­tek a sú­lyos beteg Be­nuka édes­any­já­hoz - ez az egyik csa­lád, ame­lyet meg­ká­ro­sí­tott a nő.

Dunába ugrott, megmentette egy nő életét a bátor magyar rendőr

Dunába ugrott, megmentette egy nő életét a bátor magyar rendőr

Film­be­illő je­lent­nek le­het­tek szem­ta­núi a rak­par­ton sé­tá­lók. Du­nába ve­tette magát egy rendőr.

Csaló akarta lenyúlni a 25 milliós nyomravezetői díjat

Csaló akarta lenyúlni a 25 milliós nyomravezetői díjat

Vádat emel­tek egy 35 éves nő ellen, aki meg­pró­bálta át­verni a ha­tó­sá­go­kat a Teréz kör­úti rob­ban­tás ügyé­ben.

Vádat emel­tek egy 35 éves szent­ki­rá­lyi nő ellen, aki meg­pró­bálta át­verni a ha­tó­sá­go­kat, hogy meg­sze­rezze a Teréz kör­úti rob­ban­tás nyom­ra­ve­ze­tő­jé­nek járó 25 mil­lió fo­rin­tot. A hír kap­csán össze­gyűj­töt­tük az el­múlt évek leg­ér­de­ke­sebb ese­teit, ame­lyek­nél nyom­ra­ve­ze­tői díjat tűz­tek ki.

Házi őrizetből szökött meg a nő,a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Házi őrizetből szökött meg a nő,a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Egy napja nem si­ke­rült kézre ke­rí­teni a szö­kött nőt.

Egy napja nem si­ke­rült kézre ke­rí­teni a szö­kött nőt.

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Tragédia történt, két holttestet találtak a leégett borsodi házban!

Az épü­let éj­szaka égett le, a tűz­ol­tók azon­nal a hely­színre si­et­tek, de már hiába.

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

A me­rény­let kor­mány­hi­va­ta­lok és kö­vet­sé­gek kö­ze­lé­ben tör­tént, ren­ge­teg a se­be­sült.

Boltba indult, de nyoma veszett a jászberényi tininek!

Boltba indult, de nyoma veszett a jászberényi tininek!

A fiú ja­nuár 6-a óta nem adott ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi.

A fiú ja­nuár 6-a óta nem adott ma­gá­ról élet­je­let, a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi.

Bilincsben ültek az autóút szélén a pórul járt terroristák

Bilincsben ültek az autóút szélén a pórul járt terroristák

Szo­kat­lan je­le­ne­tek zaj­lot­tak le a német A14-es au­tóúton csü­tör­tök dél­után.

Szo­kat­lan je­le­ne­tek zaj­lot­tak le a német A14-es au­tóúton csü­tör­tök dél­után. A német ter­ror­el­há­rí­tás em­be­rei ugyanis a for­gal­mas úton csap­tak le arra a négy szír férfira, aki­ket ter­ro­riz­mus pár­to­lá­sá­val gya­nú­sí­ta­nak.

Alig hitték el a vámosok, mit akarnak kicsempészni Magyarországról

Alig hitték el a vámosok, mit akarnak kicsempészni Magyarországról

A férfi és az anyósa azt ál­lí­tot­ták, nincs el­vá­mol­ni­va­ló­juk.

A férfi és az anyósa azt ál­lí­tot­ták, nincs el­vá­mol­ni­va­ló­juk.

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

Nyom­ra­ve­ze­tői díjat tűz­tek ki.

A rend­őr­ség már nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tű­zött, még min­dig nem ta­lál­ják azt a férfit, aki múlt pén­te­ken fosz­totta ki az egyik győri pos­tát.

Nem hiszi a szomszéd, mit tett a 83 éves férfi

Nem akarják elhinni a szomszédok, mit tett a 83 éves bácsi

Hol­tan ta­lál­tak Me­ző­nyárán­don az ott­ho­ná­ban egy 71 éves asszonyt.

Hol­tan ta­lál­tak Me­ző­nyárán­don az ott­ho­ná­ban egy 71 éves asszonyt. A rend­őr­ség az ál­do­zat 83 éves élet­tár­sát gya­nú­sítja.

Banális indok miatt szúrta nyakon diáktársát a 15 éves fiú

Banális indok miatt szúrta nyakon diáktársát a 15 éves fiú

Kezd kör­vo­na­la­zódni az in­dí­ték a körül az ügy körül, amely kedd óta tartja láz­ban egész Né­met­or­szá­got.

Soha nem látott fotókat tettek közzé a véres ámokfutás helyszínéről

Soha nem látott fotókat tettek közzé a véres ámokfutás helyszínéről

A Las Vegas-i rend­őr­ség olyan fo­tó­kat tett közzé, ame­lyek a ta­valy ok­tó­ber el­se­jén tör­tént vé­reng­zés hely­szí­nén ké­szül­tek.

Hatalmas bukta, a tulajdonosuknak akarták eladni a lopott gitárokat

Hatalmas bukta, a tulajdonosuknak akarták eladni a lopott gitárokat

Sok mil­lió fo­rin­tot érő gi­tá­ro­kat lop­tak el egy ba­las­sa­gyar­mati ház­ból.

Sok mil­lió fo­rin­tot érő gi­tá­ro­kat lop­tak el egy ba­las­sa­gyar­mati ház­ból, de akadt egy kis gond.

Brutális balesetek az országban: halálos áldozata is van a havazásnak

Brutális balesetek az országban: halálos áldozata is van a havazásnak

Több bal­eset is tör­tént va­sár­nap reg­gel. A leg­sú­lyo­sabb, fron­tá­lis üt­kö­zés­ben egy ember meg is halt.

Megrázó helyszíni fotó érkezett a szörnyű soproni tragédiáról

Megrázó helyszíni fotó érkezett a szörnyű soproni tragédiáról

Egy ház ki­gyul­ladt az éjjel.

Egy ház ki­gyul­ladt az éjjel, a bent tar­tóz­kodó két ember közül pedig csak az egyi­ket si­ke­rült meg­men­teni.

Késsel kaszabolt, borzalmas apagyilkosság történt Szabolcsban

Késsel kaszabolt, borzalmas apagyilkosság történt Szabolcsban

A ször­nyű eset gya­nú­sí­tottja egy 26 éves férfi, T. Béla.

A ször­nyű eset gya­nú­sí­tottja egy 26 éves férfi, T. Béla.

Megrázó fotó: végzetes baleset történt a főúton

Megrázó fotó: végzetes baleset történt a főúton

Nem tud­ták meg­men­teni a gya­lo­gost.

Nem tud­ták meg­men­teni a gya­lo­gos éle­tét, aki lát­ha­tó­sági mel­lény nél­kül akart át­menni az út­tes­ten.

Durva fordulat a férfi ügyében, akit átvágott nyakkal találtak Szegeden

Durva fordulat a férfi ügyében, akit átvágott nyakkal találtak Szegeden

A vérző férfit kór­házba vit­ték. Az eset­tel kap­cso­lat­ban a rend­őr­ség meg­lepő be­je­len­tést tett.

Így temették el az Újlak utcában meggyilkolt nőt

Így temették el az Újlak utcában meggyilkolt nőt

Végső út­jára kí­sér­ték sze­ret­tei a 20 éves É. Vi­vi­ent, aki­vel ko­rábbi párja fegy­ver­rel vég­zett ja­nuár 7-én, Rá­kos­ke­reszt­úron.

Végső út­jára kí­sér­ték sze­ret­tei a 20 éves É. Vi­vi­ent, aki­vel ko­rábbi párja fegy­ver­rel vég­zett ja­nuár 7-én, Rá­kos­ke­reszt­úron. A meg­gyil­kolt édes­anyá­tól, aki egy két és fél éves gyer­me­ket ha­gyott maga után, a mo­no­ri­er­dei te­me­tő­ben ve­het­tek bú­csút csa­lád­tag­jai, ro­ko­nai, ba­rá­tai.

Rettenetes hír jött: átvágták egy férfi torkát Szegeden

Rettenetes hír jött: átvágták egy férfi torkát Szegeden

A rend­őr­ség hely­szí­nel, egy­előre nem ta­lál­ják a tet­test.

A rend­őr­ség hely­szí­nel, egy­előre nem ta­lál­ják a tet­test.

Felkavaró fotók érkeztek a tragikus reggeli buszbalesetről

Felkavaró fotók érkeztek a tragikus reggeli buszbalesetről

A bal­eset Heves me­gyé­ben tör­tént.

A bal­eset Heves me­gyé­ben tör­tént, ami­kor egy uta­so­kat szál­lító busz és egy kocsi össze­üt­kö­zött.

Orbitális hazugsággal próbálta megúszni barátnője kilökését a férfi

Orbitális hazugsággal próbálta megúszni barátnője kilökését a férfi

A 20 éves férfi elő­ször azzal vé­de­ke­zett, hogy bal­eset tör­tént, de hamar ki­de­rült, hogy az afgán mig­ráns ha­zu­dik.

Felfoghatatlan, amit a magyar lánnyal műveltek ezek a férfiak

Felfoghatatlan, amit a magyar lánnyal műveltek ezek a férfiak

A 22 éves lányt fogva tar­tot­ták, pén­zért adták el.

A 22 éves lányt fogva tar­tot­ták, pén­zért adták el, de ennél dur­vább do­logra is kény­sze­rí­tet­ték.

Most derült ki: Ebben hazudhatott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Most derült ki: Ebben hazudhatott VV Fanni feltételezett gyilkosa

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint Sió­fo­kon át­öl­tö­zött B. László, majd a véres autót a gyil­kos­ság más­nap­ján vitte vissza az au­tó­köl­csön­zőbe.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint Sió­fo­kon át­öl­tö­zött B. László, majd a véres autót a gyil­kos­ság más­nap­ján vitte vissza az au­tó­köl­csön­zőbe. A sok vért ott pró­bálta meg­ma­gya­rázni....

Így csaptak le a rendőrök a kamionosra Somogy megyében! - videó

Három rendőrautó csapott le a szabálytalan kamionosra Somogy megyében! - videó

Az ered­mé­nyes ak­ci­ó­ról fel­vé­tel is ké­szült, me­lyet a rend­őr­ség közzé is tett.

Az ered­mé­nyes ak­ci­ó­ról fel­vé­tel is ké­szült, me­lyet a rend­őr­ség közzé is tett.

Pásztói csecsemő-
gyilkosság: mit tett az anya? Megdöbbentő részletek

Pásztói csecsemő-gyilkosság: mit tett az anya? Megdöbbentő részletek

Hol lehet annak a kis­ba­bá­nak a teste, aki­nek egy kutya ta­lálta meg a fejét? Mi van, ha nem kerül el az ap­rócska holt­test?

Borzalom Újpestnél, a Dunába zuhant egy férfi

Borzalom Újpestnél, a Dunába zuhant egy férfi

Az új­pesti vas­úti híd­ról esett le.

A férfi az új­pesti vas­úti híd­ról esett a fo­lyóba. Ri­asz­tot­ták a ví­zi­rend­őrö­ket!

Késelés Angyalföldön: szíven szúrtak egy 23 éves férfit

Késelés Angyalföldön: szíven szúrtak egy 23 éves férfit

Ba­rá­tai pró­bál­ták men­teni az éle­tét.

Ba­rá­tai pró­bál­ták men­teni az éle­tét, de hiába ro­han­tak vele azon­nal a kór­házba.

Ezek voltak Vivien utolsó szavai, mielőtt Norbert lelőtte őt

Ezek voltak Vivien utolsó szavai, mielőtt a féltékeny férfi lelőtte őt

Hú­gá­val be­szélt te­le­fo­non...

Hú­gá­val be­szélt te­le­fo­non, ami­kor Nor­bert rá­tá­madt. Az utcán pedig le­lőtte a gyer­me­két kar­ja­i­ban tartó édes­anyát.

Feszült a helyzet Sopronnál, nagy erőkkel keresik a szökött rabot

Feszült a helyzet Sopronnál, nagy erőkkel keresik a szökött rabot

Egy férfi el­szö­kött a Sop­ron­kő­hi­dai Fegy­ház és Bör­tön­ből.

Egy férfi el­szö­kött a Sop­ron­kő­hi­dai Fegy­ház és Bör­tön­ből, a rend­őrök szinte min­den au­tóst iga­zol­tat­nak a kör­nyé­ken.

Pattanásig feszült a helyzet, lövések dördültek Nógrádban

Pattanásig feszült a helyzet, lövések dördültek Nógrádban

Egy férfi hét lö­vést adott le.

Egy férfi hét lö­vést adott le, a saját ro­ko­nait fe­nye­gette a fegy­ver­rel.

Ausztriában egyre több külföldi követ el bűncselekményt

Ausztriában egyre több külföldi követ el bűncselekményt

Le­han­goló sta­tisz­tika.

Az bel­ügy­mi­nisz­té­rium leg­újabb je­len­tése sze­rint az el­múlt évek­ben erő­sen meg­nőtt az Auszt­ri­á­ban kül­föl­diek által el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma.

Most jött a hír: megölt kisbabára bukkantak Pásztón

Most jött a hír: megölt kisbabára bukkantak Pásztón

Saját édes­anyja vé­gez­he­tett a pi­ci­vel. A rend­őrök arról kér­dez­ge­tik a la­kó­kat, hogy ki szült mos­ta­ná­ban.

Az első hírek sze­rint saját édes­anyja vég­zett a pi­ci­vel. A rend­őrök arról kér­dez­ge­tik a la­kó­kat, hogy ki szült mos­ta­ná­ban.

Különös rablóbanda tartja rettegésben a falu népét

Drog miatt fosztogatják a falu népét

Vi­szik, ami moz­dít­ható! A leg­alább tíz­fős banda a ker­tes házak fosz­to­ga­tása mel­lett a temp­lo­mot is ki­rá­molta.

Vi­szik, ami moz­dít­ható! A leg­alább tíz­fős banda a ker­tes házak fosz­to­ga­tása mel­lett a temp­lo­mot is ki­rá­molta.

Durva, mit művelt a 14 éves fiú az idős nőkkel Budapesten

Durva, mit művelt a 14 éves fiú az idős nőkkel Budapesten

A XIII. ke­rü­let­ben kap­ták el.

A rend­őrök a XIII. ke­rü­let­ben kap­ták el.

Íme, az első fotók a kegyetlen budapesti gyilkosság helyszínéről!

Íme, az első fotók a kegyetlen budapesti gyilkosság helyszínéről!

A 26 éves Cs. Nor­bert be­ment egy Újlak utcai házba és ott le­lőtt egy férfit, aki a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Borzalmas fejlemények, kétéves gyerek nézte végig a pesti gyilkosságot!

Borzalmas fejlemények, kétéves gyerek nézte végig a pesti gyilkosságot!

A gyil­kos egy kis­gyer­mek szeme lát­tára kö­vette el vér­fa­gyasztó tet­tét.

A ke­gyet­len gyil­kos egy kis­gyer­mek szeme lát­tára kö­vette el vér­fa­gyasztó tet­tét.

Eltűnt egy kislány Budapest XII. kerületéből, nagy erőkkel keresik!

Eltűnt egy kislány Budapest XII. kerületéből, nagy erőkkel keresik!

Ha va­laki látta őt, sür­gő­sen lép­jen kap­cso­latba a hi­va­ta­los szer­vek­kel!

Ha va­laki látta az el­tűnt sze­mélyt, sür­gő­sen lép­jen kap­cso­latba a hi­va­ta­los szer­vek­kel!

Fegyvereseket üldöztek a magyar rendőrök

Lövések a határ közelében: fegyvereseket üldöztek a magyar rendőrök

Az ügy­ről egy­előre ke­ve­set tudni.

Az ügy rész­le­te­i­ről egy­előre ke­ve­set lehet tudni, a fegy­ve­re­sek kül­föld­ről ér­kez­tek hoz­zánk.

Brutális baleset: helyszíni fotók érkeztek a tragikus HÉV-gázolásról

Brutális baleset: helyszíni fotók érkeztek a tragikus HÉV-gázolásról

Az el­gá­zolt em­ber­nek esé­lye sem volt, a holt­tes­tét a tűz­ol­tók sza­ba­dí­tot­ták ki.

Szomorú hírt kapott a család: holtan találtak az eltűnt Dávidra

Szomorú hírt kapott a család: holtan találtak az eltűnt Dávidra

A fi­a­tal férfi el­tű­né­sét ja­nuár 4-én je­len­tette be a csa­lád. Dávid ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egy­előre is­me­ret­le­nek.

A fi­a­tal férfi el­tű­né­sét ja­nuár 4-én je­len­tette be a csa­lád. Dávid ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egy­előre is­me­ret­le­nek.