POLITIK

NÍNÓ

Rendőrségi jelentés: elfogták a mozgólépcsőn támadó szatírt

Rendőrségi jelentés: elfogták a mozgólépcsőn támadó szatírt

Mint ki­de­rült, egy 36 éves cse­csen mig­ráns volt az el­kö­ve­tője a sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény­nek...

Életveszélyes kihívás terjeng a neten. Soha ne próbáld ki! - videó

Életveszélyes kihívás terjeng a neten. Soha ne próbáld ki! - videó

Forró vizes ki­hí­vás a neve...

A "forró vizes ki­hí­vás" pont az, amire gon­dolsz. Töb­ben ma­ra­dandó sé­rü­lé­se­ket sze­rez­tek!

Véget ért a dráma, bilincsben a barcelonai gyilkos

Véget ért a dráma, bilincsben a barcelonai gyilkos

Két óra alatt el­fog­ták a bar­ce­lo­nai ter­ror­ral gya­nú­sí­tott férfit. A rend­őrök bi­lincs­ben ve­zet­ték el.

Két óra alatt el­fog­ták a bar­ce­lo­nai ter­ror­ral gya­nú­sí­tott férfit. A rend­őrök bi­lincs­ben ve­zet­ték el.

Nemi erőszak a mozgólépcsőn: sokkban a bécsi közvélemény

Nemi erőszak a mozgólépcsőn: sokkban a bécsi közvélemény

Egy is­me­ret­len a metró moz­gó­lép­cső­jén tá­madt egy 24 éves nőre.

Élettársa gyászolja a fiatal magyar áldozatot Madeirán

Élettársa gyászolja a fiatal magyar áldozatot Madeirán

Rész­le­te­ket kö­zölt a kül­ügy.

Rész­le­te­ket kö­zölt a kül­ügy a tra­gé­di­á­val kap­cso­lat­ban. Vizs­gá­la­tot is in­dí­tott a por­tu­gál ha­tó­ság.

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Több mint egy hete ke­resi gaz­dája két­ség­be­eset­ten az ér­té­kes brit macs­kát.

Több mint egy hete ke­resi gaz­dája két­ség­be­eset­ten az ér­té­kes brit macs­kát.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A Teréz körúti robbantó nyomdokán haladt volna S. Ábel

A Teréz körúti robbantó nyomdokán haladt volna S. Ábel

Ala­po­san utá­na­járt a rob­bantó min­den lé­pé­sé­nek. Nem ki­zárt, hogy ha­sonló rob­ban­tásra ké­szült.

Ala­po­san utá­na­járt a rob­bantó min­den lé­pé­sé­nek. Nem ki­zárt, hogy ha­sonló rob­ban­tásra ké­szült.

Csak álltak és nézték a haláltusát: tóba fulladt a horgász Kőszegen

Csak álltak és nézték a haláltusát: tóba fulladt a horgász Kőszegen

Senki sem se­gí­tett a ful­dokló Gá­bor­nak, sze­relme a part­ról nézte végig, ahogy a fá­radt­ság­tól meg­der­med, majd el­nyelte a tó vize.

Sokkoló: az ELTE egyik épületénél halt meg egy munkás Budapesten

Sokkoló: az ELTE egyik épületénél halt meg egy munkás Budapesten

Az 68 éves férfi egy áll­vány­ról zu­hant a mélybe.

Az 68 éves férfi egy áll­vány­ról zu­hant a mélybe. Sok­kos ál­la­potba ke­rült a csa­lád a hír hal­la­tán.

Riadó, hazánkban a fipronillal szennyezett tojás!

Riadó, hazánkban a fipronillal szennyezett tojás!

Len­gyel és német to­jás­ban is ta­lál­tak.

Fa­gyasz­tott, fél­kész ter­mék­ben, il­letve len­gyel és német to­jás­ban is ta­lál­tak a ve­szé­lyes anyag­ból. A Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal azon­nal in­téz­ke­dett.

Újabb hírek érkeztek a VII. kerületben szörnyethalt munkásról

Újabb hírek érkeztek a VII. kerületben szörnyethalt munkásról

A férfi ked­den szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban, egy épít­ke­zé­sen.

Tragédia rázta meg a Hajdúságot: szörnyethalt egy férfi a zebrán

Tragédia rázta meg a Hajdúságot: szörnyethalt egy férfi a zebrán

Egy ke­rék­pár­ral köz­le­kedő férfi halt ször­nyet ked­den dél­előtt.

Egy ke­rék­pár­ral köz­le­kedő férfi halt ször­nyet ked­den dél­előtt Püs­pök­la­dány­ban.

Durva baleset a belvárosban: villamossal ütközött egy turistabusz

Durva baleset a belvárosban: villamossal ütközött egy turistabusz

Kedd dél­előtt a Kál­vin téren tör­tént bal­eset.

Kedd dél­előtt a Kál­vin téren tör­tént bal­eset, amely­ben egy ember meg is sé­rült.

Hősként kezeli a sztárvilág az őrült 20 éves ámokfutó áldozatát

Hősként kezeli a sztárvilág az őrült 20 éves ámokfutó áldozatát

Egy 32 éves nő halt meg a char­lot­tes­ville-ben tör­tént ámok­fu­tás­ban.

Egy 32 éves nő halt meg a char­lot­tes­ville-ben tör­tént tra­gi­kus ki­me­ne­telű ámok­fu­tás­ban.

Magára robbantotta a házát a részeg férfi

Magára robbantotta a házát a részeg férfi

Könnyen tö­meg­sze­ren­csét­len­ség­gel vég­ződ­he­tett volna az eset.

Könnyen tö­meg­sze­ren­csét­len­ség­gel vég­ződ­he­tett volna az eset Győr kö­ze­lé­ben, mert a férfi több­ször is újra meg­gyúj­totta a gázt.

Vigyázat, tolvajok trükköznek a BKK jegykiadóival!

Vigyázat, tolvajok trükköznek a BKK jegykiadóival!

Be­ra­gaszt­ják a nyí­lást.

Be­ra­gaszt­ják a vissza­já­rót kiadó nyí­lást, aztán be­söp­rik az össze­gyűlt pénzt a trük­kös tol­va­jok.

Folyóba hajtott a busz, többen meghaltak

Folyóba hajtott a busz, többen meghaltak

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát a kis­busz fe­lett, egy kis­lány is meg­halt.

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát a kis­busz fe­lett, egy kis­lány is meg­halt a tra­gi­kus bu­ka­resti bal­eset­ben.

Félelmetes videó, ez a nő centikre volt a haláltól

Félelmetes videó, ez a nő centikre volt a haláltól

Né­hány má­sod­per­cen múlt, hogy nem halt meg az autó négy utasa. A vonat cen­ti­mé­te­rekre zú­gott el a jár­mű­től.

Szinte semmi sem maradt: durva fotó érkezett az orosházi tragédiáról

Szinte semmi sem maradt: durva fotó érkezett az orosházi tragédiáról

Egy férfi fának haj­tott a ko­csi­já­val va­sár­nap reg­gel Oros­háza kö­ze­lé­ben.

Egy férfi fának haj­tott a ko­csi­já­val va­sár­nap reg­gel Oros­háza kö­ze­lé­ben. A bal­ese­tet nem élte túl.

Szörnyű baleset rázta meg az orosháziakat: esélye sem volt a sofőrnek

Szörnyű baleset rázta meg az orosháziakat: esélye sem volt a sofőrnek

Ha­lá­los bal­eset tör­tént a 474-es úton va­sár­nap reg­gel, a so­főrt nem le­he­tett meg­men­teni.

Borzalmas halál: saját pincéjében találtak a Zala megyei lakóra

Borzalmas halál: saját pincéjében találtak a Zala megyei lakóra

Tor­nyi­szent­mik­lós­ban halt meg.

Az ál­do­za­tot Tor­nyi­szent­mik­lós kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg a pin­cé­ben.

Tolvajok jelentek meg a Szigeten: telefonokat, kártyákat zsákmányolnak

Tolvajok jelentek meg a Szigeten: telefonokat, kártyákat zsákmányolnak

A rend­őrök már el­kap­tak két tet­test, akik­nél több te­le­fon és fest­ipay volt.

A rend­őrök már el­kap­tak két tet­test, akik­nél több te­le­fon és fest­ipay volt.

Szörnyű részletek: kalapáccsal ölte meg az idős érdieket egy nő

Szörnyű részletek: kalapáccsal ölte meg az idős érdieket egy nő

A gyil­kos egyre in­kább két­ségbe esett a tar­to­zá­sai miatt, ezért, ami­kor nem ka­pott pénzt, vég­zett a há­zas­pár­ral.

A gyil­kos egyre in­kább két­ségbe esett a tar­to­zá­sai miatt, ezért, ami­kor nem ka­pott pénzt, vég­zett a há­zas­pár­ral.

Fiatal fiú holttestére bukkantak a Dunában

Fiatal fiú holttestére bukkantak a Dunában

Va­ló­szí­nű­leg azt a fiút ta­lál­ták meg, akit még hét­főn nyelt el a víz.

Győr­nél ke­rült elő egy holt­test, va­ló­szí­nű­leg azt a fiút ta­lál­ták meg, akit még hét­főn nyelt el a víz.

Horror: saját sírját ásatták a nógrádi tinivel

Horror: saját sírját ásatták a nógrádi tinivel

Zsa­rol­ták, ver­ték, el­ra­bol­ták...

Pár fo­rin­tért zsa­rol­ták, ver­ték, el­ra­bol­ták, és meg­ásat­ták vele a saját sír­göd­rét.

Tovább bonyolódik a Dózsa György úti baleset

Tovább bonyolódik a Dózsa György úti baleset

A má­jusi bal­eset­tel kap­cso­lat­ban még min­dig sok a tisz­tá­zat­lan rész­let, és egy­előre sen­kit sem hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként.

A má­jusi bal­eset­tel kap­cso­lat­ban még min­dig sok a tisz­tá­zat­lan rész­let, és egy­előre sen­kit sem hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként.

Most érkezett: terror riadó a Balatonnál, kitiltották a kocsikat

Most érkezett: terror riadó a Balatonnál, kitiltották a kocsikat

Ter­ror­tól tar­ta­nak a tó part­ján, na­pokra le­zár­ják a város köz­pont­ját. Még a la­kó­kat is alig en­ge­dik be.

Ter­ror­tól tar­ta­nak a tó part­ján, na­pokra le­zár­ják a város köz­pont­ját. Még a la­kó­kat is alig en­ge­dik be.

Meztelenül került elő az Ausztriában eltűnt magyar nő!

Meztelenül került elő az Ausztriában eltűnt magyar nő!

Nem em­lék­szik sem­mire.

A masszőr­ként dol­gozó Ajna nem em­lék­szik arra, ho­gyan ke­rült a pro­mi­nens vál­lal­kozó csó­nak­há­zába.

Kegyetlen gaztett: őrizetbe kerültek az óbudai macskanyúzók

Kegyetlen gaztett: őrizetbe kerültek az óbudai macskanyúzók

Au­gusz­tus el­se­jén kí­noz­ták meg.

Az au­gusz­tus el­se­jén meg­kín­zott macska bán­tal­ma­zóit el­fogta a rend­őr­ség.

Kitálal az ügyvéd: falba épített kamerákkal figyelték S. Ábelt!

Kitálal az ügyvéd: falba épített kamerákkal figyelték S. Ábelt!

Az egy­kori jog­hall­gató férfi mel­lett ki­áll­nak az ügy­vé­dei.

Az egy­kori jog­hall­gató férfi mel­lett ki­áll­nak az ügy­vé­dei, sze­rin­tük ter­ro­ris­ta­ként bán­tak vé­den­cük­kel.

Vigyázat! Dunaújvárosban gyerekek eresztik le az autók kerekeit

Vigyázat! Dunaújvárosban gyerekek eresztik le az autók kerekeit

Ki­lyu­kaszt­ják autók ke­re­keit, vagy le­eresz­tik őket.

A hírek sze­rint Du­na­új­vá­ros­ban gye­re­kek azzal szó­ra­koz­nak, hogy ki­lyu­kaszt­ják autók ke­re­keit, vagy le­eresz­tik őket.

Baleset vagy öngyilkosság? Egy 21 éves fiút gázolt halálra a vonat

Baleset vagy öngyilkosság? Egy 21 éves fiút gázolt halálra a vonat

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént csü­tör­tö­kön, gyors­vo­nat gá­zolt ha­lálra egy fi­a­talt.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént csü­tör­tö­kön, gyors­vo­nat gá­zolt ha­lálra egy 21 éves fi­a­tal­em­bert.

Vizsgálat indult az idősek otthonában

Vizsgálat indult az idősek otthonában

Gi­zella ha­za­vitte édes­any­ját a Bod­rog­ke­reszt­úri Idő­sek Ott­ho­ná­ból.

Vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak annak az idős asszony­nak az ügyé­ben, akit a lánya öt nap után ha­za­vitt a Bod­rog­ke­reszt­úri Idő­sek Ott­ho­ná­ból, mert vé­le­mé­nye sze­rint édes­any­ját el­ha­nya­gol­ták.

Készültség a Balatonnál: Strandolókat kellett újraéleszteni

Készültség a Balatonnál: Strandolókat kellett újraéleszteni

Két ri­asz­tást is kap­tak a ví­zi­men­tők csü­tör­tö­kön: egy idős nő Ba­la­tonl­el­lén lett rosszul, egy férfit Ti­hany­ban kel­lett új­ra­élesz­teni.

Halálos baleset történt Pest megyében

Halálos baleset történt Pest megyében

Egy ember meg­halt.

Egy ember meg­halt, egy másik a roncsba szo­rult.

Durva helyszíni fotók érkeztek az M3-ason történt tömegkarambolról

Durva helyszíni fotók érkeztek az M3-ason történt tömegkarambolról

Négy autó ro­hant egy­másba az au­tó­pá­lyán pén­tek dél­után, ha­tal­mas dugót okozva ezzel a Hat­van felé ve­zető ol­da­lon.

Helyszíni fotókat kaptunk, teljesen kiégett egy busz Miskolcnál

Helyszíni fotókat kaptunk, teljesen kiégett egy busz Miskolcnál

A me­net­rend sze­rinti busz Har­sány és Mis­kolc kö­zötti úton ka­pott lángra.

A me­net­rend sze­rinti busz Har­sány és Mis­kolc kö­zötti úton ka­pott lángra hét­főn.

Megvan, kitől vették a drogot a kesznyéteni erőszakolók!

Megvan, kitől vették a drogot a kesznyéteni erőszakolók!

Össze­füg­gés van a le­tar­tóz­ta­tás és a kesz­nyé­teni erő­sza­ko­lók kö­zött, mert az erő­sza­ko­lók­nak ők adták el a dro­got.

Hirdetésben vadászott áldozataira a szajoli pedofil

Hirdetésben vadászott áldozataira a szajoli pedofil

Pisz­kos trük­kel csá­bí­totta ma­gá­hoz...

Pisz­kos trük­kel csá­bí­totta ma­gá­hoz a ka­maszfi­ú­kat az a nyug­dí­jas férfi, akit né­hány napja vett őri­zetbe a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi rend­őr­ség.

Bizarr közlekedési balesetben halt szörnyet Vámosmikolán egy férfi

Bizarr közlekedési balesetben halt szörnyet Vámosmikolán egy férfi

Egy mo­to­ros­sal tör­tént a bal­eset.

Egy mo­to­ros­sal tör­tént a ször­nyű bal­eset. Esé­lye sem volt túl­élni.

Tragédia Budapesten: Kutyákkal keresik a romok alá szorult embereket

Tragédia Budapesten: Kutyákkal keresik a romok alá szorult embereket

Le­sza­kadt egy ház te­teje csü­tör­tö­kön, töb­ben meg­sé­rül­tek.

Le­sza­kadt egy ház te­teje csü­tör­tö­kön, töb­ben meg­sé­rül­tek.

Teherautóval gázolták el a zebrán, nem élte túl a 44 éves magyar nő

Teherautóval gázolták el a zebrán, nem élte túl a 44 éves magyar nő

Csü­tör­tö­kön kora reg­gel gá­zolt el egy te­her­autó egy asszonyt a Május 1. úton, a busz­vég­ál­lo­más előtt Tatán.

Csúszdázás közben halt meg egy férfi a budapesti fürdőben

Csúszdázás közben halt meg egy férfi a budapesti fürdőben

A Ka­mi­kaze csúsz­dát hasz­nálta épp.

A Ka­mi­kaze csúsz­dát hasz­nálta épp, ami­kor meg­tör­tént a tra­gé­dia. Az idős férfi már esz­mé­let­le­nül ért a vízbe.

Borzalmas tragédia: Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar nőt

Borzalmas tragédia: Holtan találták az egy hónapja eltűnt magyar nőt

Meg­ta­lál­ták azt a 81 éves asszonyt, aki jú­nius 19-én el­tűnt.

Meg­ta­lál­ták azt a 81 éves asszonyt, aki jú­nius 19-én el­tűnt bács­al­mási ott­ho­ná­ból.

Bombával fenyegetőzött egy utas a Kolozsvárra induló gépen

Bombával fenyegetőzött egy utas a Kolozsvárra induló gépen

A férfi azt ál­lí­totta a be­szál­lás­nál, hogy a Wizz-Air já­ra­tára fel­vitt egy bom­bát.

A férfi azt ál­lí­totta a be­szál­lás­nál, hogy a Wizz-Air já­ra­tára fel­vitt egy rob­ba­nó­szer­ke­ze­tet a ké­zi­poggyá­szá­ban.

Halálra gázolt egy embert a HÉV hajnalban

Halálra gázolt egy embert a HÉV hajnalban

Nem tudni, mi tör­tént pon­to­san.

Egye­lőre nem tudni, mit csi­nált a sí­nek­nél a férfi Cse­pe­len.

Megdöbbentő részleteket árult el a meggyilkolt soroksári futónő férje

Megdöbbentő részleteket árult el a meggyilkolt soroksári futónő férje

Két évig rossz irányba te­relte a nyo­mo­zást a So­rok­sá­ron meg­gyil­kolt fu­tónő ügyé­ben egy szennye­zett kesz­tyű.

Megint nem járt a 3-as metró, az ajtókkal volt gond

Megint nem járt a 3-as metró, az ajtókkal volt gond

A fel­újí­tott met­ró­ko­csi­kat ismét ki kel­lett ál­lí­tani a for­ga­lom­ból szerda reg­gel. Most nem füs­tölt, az aj­tók­kal van gond.

A fel­újí­tott met­ró­ko­csi­kat ismét ki kel­lett ál­lí­tani a for­ga­lom­ból szerda reg­gel. Most nem füs­tölt, de az aj­tók­kal van megint gond.

Nem hiszed el, mit rejtett a kindertojás!

Nem hiszed el, mit rejtett a kindertojás!

Maguk a nóg­rádi rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor ház­ku­ta­tást tar­tot­tak. Az egyik díler nem akár­mi­lyen he­lyen rej­te­gette a dro­got: kin­der­to­jásba cso­ma­golta be.

Maguk a nóg­rádi rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor ház­ku­ta­tást tar­tot­tak. Az egyik díler nem akár­mi­lyen he­lyen rej­te­gette a dro­got: kin­der­to­jásba cso­ma­golta be.

Gyilkos nyár: sokkal több a halálos vízi baleset

Gyilkos nyár: sokkal több a halálos vízi baleset

Még csak a nyár fe­lé­nél já­runk, de már annyian hal­tak meg vízi bal­eset­ben, mint ta­valy az egész sze­zon alatt.

Még csak a nyár fe­lé­nél já­runk, de már annyian hal­tak meg vízi bal­eset­ben, mint ta­valy az egész sze­zon alatt.

Megszólal a megkéselt anya: maga mosta fel a gyermekei vérét

Megszólal a megkéselt anya: maga mosta fel a vért

Élet­társa tá­madt rájuk Ti­sza­lö­kön.

Rém­ké­pek ül­dö­zik az anyát: saját maga tö­rölte fel a lá­nyai és saját vérét a Ti­sza­lö­kön meg­ké­selt And­rea.

Egyre többen próbálkoznak határsértéssel

Egyre többen próbálkoznak határsértéssel

Több tu­cat­nyi em­bert fog­tak el.

Sok mun­kát adnak a mig­rán­sok a ha­tár­őrök­nek. Most is több tu­cat­nyi em­bert fog­tak el.

Megharapta taktaharkányi gazdáját a texasi csörgőkígyó

Megharapta taktaharkányi gazdáját a texasi csörgőkígyó

Mé­reg­fo­gá­val két­cen­tis sebet ej­tett gaz­dája kéz­fe­jén, aki­nél nem volt el­len­mé­reg!

Drogfogás a fesztiválon, válltáskában rejtegették

Drogfogás a fesztiválon, válltáskában rejtegették a kábítószert

A fi­a­tal azon­nal át­adta a dro­got, ami­kor a rend­őrök iga­zol­tat­ták.

Gyászol a színház: új áldozatot szedett a halálút

Gyászol a színház: új áldozatot szedett a halálút

A Szol­noki Szig­li­geti Szín­ház egyik dol­go­zója hunyt el abban a bal­eset­ben, ami a ha­lál­úton tör­tént.

A Szol­noki Szig­li­geti Szín­ház egyik dol­go­zója hunyt el abban a bal­eset­ben, ami a ha­lál­úton tör­tént.

Napokig állnak a pulton a bulinegyed piái

Napokig állnak a pulton a bulinegyed piái

Hat­na­pos raz­ziát tar­tot­tak.

Meg­buk­tak a hat­na­pos el­len­őr­zé­sen a szó­ra­ko­zó­he­lyek. Sok he­lyen volt gond az ita­lok mi­nő­sé­gé­vel, és a tisz­ta­ság sem szá­mít az erős­sé­gük­nek.

Újabb migránstámadások sokkolják a német közvéleményt

Újabb migránstámadások sokkolják a német közvéleményt

Hét­főn je­len­tette be a schorn­dorfi rend­őr­ség ve­ze­tője, hogy több mig­ránst is őri­zetbe vet­tek.

Orrspray-pánikot robbantottak ki a szakemberek

Orrspray-pánikot robbantottak az uniós szakemberek

Ha­lá­los ha­tó­anyagú orr­sprayk miatt adtak ki fi­gyel­mez­te­tést az Eu­ró­pai Unió szak­em­be­rei.

Ha­lá­los ha­tó­anyagú orr­sprayk miatt adtak ki fi­gyel­mez­te­tést az Eu­ró­pai Unió szak­em­be­rei.

Szomorú hírt közöltek: apa és lánya halt meg a mezőcsáti gyújtogatásban

Szomorú hírt közöltek: apa és lánya halt meg a mezőcsáti gyújtogatásban

Egy férfi gyúj­totta hétfő haj­nal­ban a csa­ládra a házát.

Egy férfi gyúj­totta hétfő haj­nal­ban a csa­ládra a házát, mert össze­vesz­tek.

Durva munkahelyi baleset történt: megsérült egy férfi Budán

Durva munkahelyi baleset történt: megsérült egy férfi Budán

Az I. ke­rü­let­ben sé­rült meg az egyik mun­kás, mi­köz­ben éppen fel­újí­tási mun­ká­kat vég­zett.

Most közölte a rendőrség: elkapták a tiszalöki késelőt

Most közölte a rendőrség: elkapták a tiszalöki késelőt

Három gye­re­ket is meg­se­be­sí­tett.

El­fog­ták azt a 32 éves férfit, aki kés­sel meg­se­be­sí­tette volt élet­tár­sát és annak három gyer­me­két szer­dán Ti­sza­lö­kön.

Táborokat szervezett a magyar tanár, hogy molesztálhassa kiszemeltjeit

Táborokat szervezett a magyar tanár, hogy molesztálhassa kiszemeltjeit

A férfi min­dig ki­sze­melt ma­gá­nak egy-egy kis­lányt.

A férfi min­dig ki­sze­melt ma­gá­nak egy-egy kis­lányt, és a vá­lasz­tott gye­rekre sok­kal több fi­gyel­met for­dí­tott, mint a többi tá­bo­ro­zóra.

Gyorshír: Halálos ütközés történt Bölcskénél

Gyorshír: Halálos ütközés történt Bölcskénél

Két gép­ko­csi üt­kö­zött össze, egy ember éle­tét vesz­tette.

Két gép­ko­csi üt­kö­zött össze, egy ember éle­tét vesz­tette. A for­gal­mat az érin­tett sza­ka­szon le­zár­ták.

Figyelem, ha tudod, ki ez a két férfi, azonnal hívd a rendőrséget

Figyelem, ha tudod, ki ez a két férfi, azonnal hívd a rendőrséget

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

A nyo­mo­zók a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik egy áru­házi lopás el­kö­ve­tő­jé­nek azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Szerencsétlen balesetben halt meg egy férfi a Szabadság úton

Szerencsétlen balesetben halt meg egy férfi a Szabadság úton

Egy ke­rék­pá­ros éle­tét vesz­tette egy bal­eset­ben Fur­tán. A rend­őr­ség vizs­gálja a tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

Borzalmas buszbaleset Pest megyében, nem tudni, hányan sérültek

Borzalmas buszbaleset Pest megyében, nem tudni, hányan sérültek

Töb­ben meg­sé­rül­tek, ami­kor fel­bo­rult egy busz Pest me­gyé­ben pén­te­ken.

Töb­ben meg­sé­rül­tek, ami­kor fel­bo­rult egy au­tó­busz Pest me­gyé­ben pén­te­ken. A sé­rül­tek száma még nem tisz­tá­zott.

Veszélyes csalás terjed: ha ilyen levelet kapsz, ne válaszolj rá!

Veszélyes csalás terjed: ha ilyen levelet kapsz, ne válaszolj rá!

Több tíz­ezer fo­rin­tot csal­nak ki a gát­lás­ta­lan csa­lók ál­do­za­ta­ik­ból, ve­szély­ben van­nak a ma­gyar hir­de­tők!

Több tíz­ezer fo­rin­tot csal­nak ki a gát­lás­ta­lan csa­lók ál­do­za­ta­ik­ból, ve­szély­ben van­nak a ma­gyar hir­de­tők!

Feladta magát az újságok címlapján szereplő brutális rendőrtámadó

Feladta magát az újságok címlapján szereplő brutális rendőrtámadó

A múlt heti G20-as ta­lál­kozó még ko­moly vi­tá­kat ger­jeszt­het a po­li­ti­ká­ban.

A múlt heti G20-as csúcs­ta­lál­kozó fel­te­he­tő­leg még ko­moly vi­tá­kat ger­jeszt a német po­li­ti­ká­ban.

Saját fia bántalmazta brutálisan a sajószögedi nénit

Saját fia bántalmazta brutálisan a sajószögedi nénit

A nő éle­té­ért egy órát küz­döt­tek.

Meg­döb­bent Sa­jó­szö­ged, mi­u­tán az egyik köz­mun­kás férfi szinte ámok­fu­tást ren­de­zett, ami­nek a végén saját édes­any­ját bán­tal­mazta annyira sú­lyo­san, hogy a nő éle­té­ért egy órát küz­döt­tek.

Lehúzza a segítőkész autósokat a csaló!

Lehúzza a segítőkész autósokat a csaló!

Több jó­szívű ál­do­zata is van egy autós csa­ló­nak.

Több jó­szívű ál­do­zata is van egy autós csa­ló­nak, akit min­denki Ga­besz­ként em­le­get. Ko­ráb­ban egy Honda Ci­vic­kel ját­szotta el, hogy baj­ban van, mos­ta­ná­ban egy Alfa Ro­me­ó­val pró­bál­ko­zik.

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban, a fél utcát ki kel­lett te­le­pí­teni. A la­kók­nak azt is el­mond­ták, mi okoz­hatta a tüzet.

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban, a fél utcát ki kel­lett te­le­pí­teni. A la­kók­nak azt is el­mond­ták, mi okoz­hatta a tüzet.

Megszökött egy tolószékes rab a pesti kórházból!

Megszökött egy tolószékes rab a pesti kórházból!

Azóta is ke­re­sik a nőt!

Senki nem gon­dolta volna, hogy képes meg­szökni a 43 éves nő, így ke­vésbé fi­gyel­tek oda rá a ke­ze­lés alatt.

Zengett a hevesi falu: elkapták a prosti-futtató bandát

Zengett a hevesi falu: elkapták a prosti-futtató bandát

Lá­nyo­kat vit­tek Ber­linbe pros­ti­nak.

Lá­nyo­kat fut­tató bűn­szer­ve­ze­tet szá­molt fel a rend­őr­ség. Majd egy tucat lányt vit­tek Ber­linbe pros­ti­tu­ált­nak.

Óriási tűz pusztít a belvárosi házban, menekítik a lakókat

Óriási tűz pusztít a belvárosi házban, menekítik a lakókat

30 tűz­oltó pró­bál fe­lül­ke­re­kedni a lán­go­kon.

30 tűz­oltó pró­bál fe­lül­ke­re­kedni a lán­go­kon.

Ez a budapesti férfi tépte ki egy nő nyakából a nyakláncot

Ez a budapesti férfi tépte ki egy nő nyakából a nyakláncot

Nem tudta, hogy biz­ton­sági ka­mera van a bu­szo­kon, ami­nek rá­adá­sul min­den irány­ból meg­mu­tatta magát.

Nem tudta, hogy biz­ton­sági ka­mera van a bu­szo­kon.

Letarolta a vihar Kecskemétet, sokan maradtak áram nélkül

Letarolta a vihar Kecskemétet, sokan maradtak áram nélkül

Ren­ge­teg la­kás­ban nincs áram.

Egész éj­szaka dol­goz­tak, de még így is ren­ge­teg la­kás­ban nincs még áram a vá­ros­ban.

Szatyorból került elő a pisztoly, amivel lelőtték a 9 éves kislányt

Szatyorból került elő a pisztoly, amivel lelőtték a 9 éves kislányt

A mis­kolci Nyi­tott Ajtó Bap­tista Is­kola első osz­tá­lyos ta­nu­lója volt az a kis­lány, akit édes­apja vé­let­le­nül fejbe lőtt.

Savval támadták meg az utcán ezt a gyönyörű lányt!

Savval támadták meg az utcán ezt a gyönyörű lányt!

Au­tó­jukba az ab­la­kon át savas anya­got tar­tal­mazó zacs­kót dob­tak. A férfi kó­má­ban van.

Egy 37 éves férfit és egy 21 éves nőt tá­mad­tak meg a nyílt utcán Kelet-Lon­don­ban. Au­tó­jukba az ab­la­kon át savas anya­got tar­tal­mazó zacs­kót dob­tak. A férfi kó­má­ban van, a lány úgy érzi, tönk­re­tet­ték az éle­tét. A rend­őr­ség ke­resi a tet­test.

Bajban a rendőrség: a holttest rejtélyét ez a tetoválás oldhatja meg

Bajban a rendőrség: a holttest rejtélyét ez a tetoválás oldhatja meg

Egy is­me­ret­len férfi miatt nyo­moz­nak a belga rend­őrök, de a szá­lak akár Ma­gyar­or­szágra is ve­zet­het­nek.

Egy is­me­ret­len férfi miatt nyo­moz­nak a belga rend­őrök, de a szá­lak akár Ma­gyar­or­szágra is ve­zet­het­nek.

Pillanatok alatt törte össze a budapesti gyors a 15 éves Dávidot

Pillanatok alatt törte össze a budapesti gyors a 15 éves Dávidot

Jól is­merte a vas­úti át­já­rót, ám ez­út­tal el­szá­molta magát B. Dávid. A 15 éves fiú ki­ke­rülte a piros lám­pát, vesz­tére...

Szélhámosnőt üldöznek Pesten

Szélhámosnőt üldöznek Pesten

Elő­le­get kér bú­torra, la­kásra, majd el­tű­nik a pénz­zel.

Elő­le­get kér bú­torra, la­kásra, majd el­tű­nik a pénz­zel. Össze­fog­tak a ká­ro­sul­tak!

Horrorbaleset történt Vas megyében: méhek szabadultak az útra

Horrorbaleset történt Vas megyében: méhek szabadultak az útra

A kap­tá­rak egy bal­eset miatt a 74-es útra ke­rül­tek, a méhek pedig ki­sza­ba­dul­tak.

A kap­tá­rak egy bal­eset miatt a 74-es útra ke­rül­tek, a méhek pedig ki­sza­ba­dul­tak.