POLITIK

NÍNÓ

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

Töb­ben meg­hal­tak egy il­le­gá­li­san mű­köd­te­tett olaj­kút­nál In­do­né­zi­á­ban. A ka­taszt­ró­fa­el­há­rí­tási ügy­nök­ség fel­té­te­le­zése sze­rint a tüzet egy ve­ze­té­ken vég­zett he­gesz­tés idéz­hette elő.

Győri emberrablás: Ausztriában lehet az eltűnt férfi holtteste?

Győri emberrablás: Ausztriában lehet az eltűnt férfi holtteste?

A rend­őr­ség azt sem tartja ki­zár­ha­tó­nak, hogy a tet­tes Auszt­ri­á­ban rejt­hette el ál­do­zata holt­tes­tét.

Aljas dolgot művelt ez a sapkás férfi Budapesten, lekamerázták

Aljas dolgot művelt ez a sapkás férfi Budapesten, lekamerázták

Az an­gyal­földi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik!

Az an­gyal­földi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik!

Borzalom a lakótelepen, gyerekek is láthatták a holttestet

Borzalom a békásmegyeri lakótelepen, gyerekek is láthatták a holttestet

Az ál­do­zat nem messze fe­küdt egy helyi böl­cső­dé­től. Le­ta­kar­ták, de a lábai ki­lóg­tak.

Megtalálhatták VV Fannit? Újabb testrészek kerültek elő

Megtalálhatták VV Fannit? Újabb testrészek kerültek elő

Az oszt­rák lapok sem zár­ják ki, hogy a holt­test­nek köze van a ma­gyar gyil­kos­ság­hoz. Most két kart ta­lál­tak, kéz­fej nél­kül.

Megtalálták VV Fanni holttestét? Így azonosítják a megölt nőt

Megtalálták VV Fanni holttestét? Így azonosítják a megölt nőt

Elő­ször a tor­zó­ját ta­lál­ták meg pén­te­ken, a Fertő tó oszt­rák ol­da­lán.

Elő­ször a tor­zó­ját ta­lál­ták meg pén­te­ken, a Fertő tó oszt­rák ol­da­lán.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Most jött: brutális gyilkosság történt Pest megyében

Most jött: brutális gyilkosság történt Pest megyében

Egy 17 éves fi­a­tal kés­sel ölte meg is­me­rő­sét a va­sár­napra vir­radó éjjel. A tet­test már el­fog­ták a rend­őrök.

Egy 17 éves fi­a­tal kés­sel ölte meg is­me­rő­sét a va­sár­napra vir­radó éjjel. A tet­test már el­fog­ták a rend­őrök.

Megrázó fotók, ennyi maradt az autóból a durva hajdúsági baleset után

Megrázó fotók, ennyi maradt az autóból a durva hajdúsági baleset után

Az autó so­főrje élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült kór­házba.

Az autó so­főrje élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült kór­házba, mi­u­tán le­sod­ró­dott az útról.

Durva jelenet a nyílt utcán: járókelők előtt fajult el a helyzet Érden

Durva jelenet a nyílt utcán: járókelők előtt fajult el a helyzet Érden

Egy férfi meg­pró­bált ki­ra­bolni egy érdi bá­csit, de sze­ren­csére az arra sé­tá­lók el­fog­ták a rab­lót.

Rasszista vád miatt börtönbe kerülhetnek a Jobbik-alelnök fiai

Rasszista vád miatt börtönbe kerülhetnek a Jobbik-alelnök fiai

Május 17-én kez­dő­dik a tár­gya­lás.

Hó­na­po­kon át tar­tot­ták ret­te­gés­ben egy roma csa­lád tag­jait, köz­tük kis­gye­re­ke­ket is Sne­i­der Tamás fiai.

Ijesztő videót közölt a rendőrség: szirénázva üldözték az ámokfutót

Ijesztő videót közölt a rendőrség: szirénázva üldözték az ámokfutót

A je­le­ne­tet Mis­kol­con vet­ték fel, és nem sok híja volt, hogy tra­gi­kus vége le­gyen az ül­dö­zés­nek.

A je­le­ne­tet Mis­kol­con vet­ték fel, és nem sok híja volt, hogy tra­gi­kus vége le­gyen az ül­dö­zés­nek.

Hamis tanúzás miatt is eljárás folyik Czeglédy Csaba ellen

Hamis tanúzás miatt is eljárás folyik Czeglédy Csaba ellen

Hová tűnt el 203 mil­lió fo­rint?

A Bu­da­pesti Nyo­mozó Ügyész­ség hamis ta­nú­zás gya­nú­já­val 2016 óta foly­tat el­já­rást Czeg­lédy Csaba cé­gé­nek egy 2006-ban tör­tént üz­let­rész­vá­sár­lása kap­csán. A nyo­mozó ha­tó­ság azt ke­resi, hová tűnt el két­száz­há­rom­mil­lió fo­rint a bal­ol­dal ügy­véd­jé­nek szál­lo­da­ipari vál­lal­ko­zá­sá­ból.

Rejtélyes halálesetek történtek a folyók városában

Rejtélyes halálesetek történtek a folyók városában

Az ál­do­za­tok élet­kora is kü­lön­böző.

Volt, aki­nek a te­teme a Du­ná­ból, más­nak egy víz­tá­ro­zó­ból ke­rült elő. Az ál­do­za­tok élet­kora is kü­lön­böző: akad köz­tük 19 éves és 87 esz­ten­dős is.

Miért halnak ennyien vízbe ebben a magyar városban?

Miért halnak ennyien vízbe ebben a magyar városban?

Több­ször is hal­lani el­tűnt gyer­me­kek­ről és fel­nőt­tek­ről, s oly­kor saj­nos elő­for­dul, ami­kor a leg­rosszabb hír­ről kell be­szá­mol­nunk...

Több­ször is hal­lani el­tűnt gyer­me­kek­ről és fel­nőt­tek­ről, s oly­kor saj­nos elő­for­dul, ami­kor a leg­rosszabb hír­ről kell be­szá­mol­nunk: arról, hogy hol­tan ta­lál­ták az el­tűnt sze­mélyt. Az el­múlt egy évben öt ember te­te­mét is víz­ből emel­ték ki a fo­lyók vá­ro­sá­ban.

A Dunából emelték ki az eltűnt 19 éves fiú testét

A Dunából emelték ki az eltűnt 19 éves fiú testét

Több hónap re­mény­ke­dés és ke­re­sés után a Du­ná­ból ke­rült elő a 19 éves Mol­nár Márió Vik­tor holt­teste.

Több hónap re­mény­ke­dés és ke­re­sés után a Du­ná­ból ke­rült elő a 19 éves Mol­nár Márió Vik­tor holt­teste. Édes­anyja, Payer Éva mind­vé­gig hitte, hogy sze­re­tett fia ép­ség­ben elő­ke­rül, saj­nos hiába. Márió sze­relme, Ra­móna kép­te­len el­fo­gadni a tör­tén­te­ket.

Aljas dolgot művelt ez a magyar férfi az áruházban, levideózták

Aljas dolgot művelt ez a magyar férfi az áruházban, levideózták

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­előbb el­fog­has­sák a férfit!

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­előbb el­fog­has­sák a fel­vé­te­len lát­ható férfit!

Véres gyilkosság Budapesten: a nyílt utcán ölt a tettes

Véres gyilkosság Budapesten: a nyílt utcán ölt a tettes, majd hívta a rendőröket

Aztán hívta a rend­őrö­ket.

A tett­le­ges­sé­get han­gos vita előzte meg. A meg­ké­selt 42 éves férfin már nem le­he­tett se­gí­teni.

Rabszolgaként tartották a magyar áldozatot, undorító, mit műveltek vele

Rabszolgaként tartották a magyar áldozatot, undorító dolgokat műveltek vele

Si­ke­rült ha­za­szök­nie, de most mégis vissza kell tér­nie a rém­tet­tek hely­szí­nére.

Durva fotók érkeztek, betontömbök zuhantak egy munkásra

Durva fotók érkeztek, betontömbök zuhantak egy székesfehérvári munkásra

A bal­eset­ben ket­ten sé­rül­tek meg, az egyi­kük­ről da­ru­val emel­ték le a tör­me­lé­ket.

Most kaptuk a hírt: gyilkosság történt Kiskunfélegyházán

Most kaptuk a hírt: gyilkosság történt Kiskunfélegyházán

A rend­őrök a hely­szí­nen el­fog­ták a gya­nú­sí­tot­tat.

A rend­őrök a hely­szí­nen el­fog­ták a gya­nú­sí­tot­tat.

Brutális fotók jöttek a magyar motoros balesetéről

Brutális fotók jöttek a magyar motoros balesetéről

A sofőr el­aludt a mo­to­ron.

A sofőr el­aludt a mo­to­ron és le­sod­ró­dott az útról a he­gyek­ben.

Családi dráma Szigetváron, rendőröket kellett riasztani a babához

Családi dráma Szigetváron, rendőröket kellett riasztani a babához

A csa­lád­hoz egy is­me­rő­sük top­pant be hí­vat­la­nul, majd el­kezdte ter­ro­ri­zálni őket.

Rendőri intézkedés a magyar reptéren, el akart szökni a körözött férfi

Rendőri intézkedés a magyar reptéren, el akart szökni a körözött férfi

A román férfit köz­ok­irat-ha­mi­sí­tás miatt kö­röz­ték a ma­gyar rend­őrök.

A román férfit köz­ok­irat-ha­mi­sí­tás miatt kö­röz­ték, de nem si­ke­rült ki­jut­nia az or­szág­ból.

Durva, mit művelt az idős páros a villamoson: keresi őket a rendőrség

Durva, mit művelt az idős páros a villamoson: keresi őket a rendőrség

A nő és a férfi rá­tá­madt egy har­ma­dik utasra, majd nyom nél­kül fel­szí­vó­dott.

A nő és a férfi rá­tá­madt egy har­ma­dik utasra, majd nyom nél­kül fel­szí­vó­dott.

15 kilós vasdarab zuhant a család autójára

15 kilós vasdarab zuhant a család autójára

Egy szem­be­jövő ka­mi­on­ból zu­hant ki.

Egy szem­be­jövő ka­mi­on­ból ki­zu­hant sú­lyos elem vég­zett ko­moly pusz­tí­tást Varga Ro­zá­li­áék au­tó­já­ban a 4-es főúton ked­den.

Helyszíni fotó érkezett: kegyetlen gyilkosság történt Nyíregyházán

Helyszíni fotó érkezett: kegyetlen gyilkosság történt Nyíregyházán

A fi­a­tal férfi még a hely­szí­nen be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe. A rend­őr­ség el­fogta a gyil­kost.

Ezért ugrottak le a panelház tetejéről

Ezért ugrottak le a panelház tetejéről

Vé­let­len egy­be­esés vagy új trend? Vajon meg­ál­lít­ható az, aki véget akar vetni az éle­té­nek? A szak­em­be­rek sze­rint igen!

Vé­let­len egy­be­esés vagy új trend? Vajon meg­ál­lít­ható az, aki véget akar vetni az éle­té­nek? A szak­em­be­rek sze­rint igen!

Most érkezett: két busz összeütközött Ferihegyen, rengeteg a sérült

Most érkezett: két busz összeütközött Ferihegyen, rengeteg a sérült

Eddig tisz­tá­zat­lan okok­ból tör­tént a bal­eset ma dél­előtt.

Eddig tisz­tá­zat­lan okok­ból tör­tént a bal­eset ma dél­előtt, két sze­mély­szál­lító busz ka­ram­bo­lo­zott.

Vonatülések alatt rejtőző illegális migránst fogtak el a rendőrök

Vonatülések alatt rejtőző illegális migránst fogtak el a rendőrök

Egy pa­pí­rok nél­küli mig­ráns férfi pró­bált meg be­jutni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tére, de a rend­őrök meg­hi­ú­sí­tot­ták a ter­vét.

Tűzoltók a helyszínen: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-esen

Tűzoltók a helyszínen: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-esen

Ön­kén­tes tűz­ol­tók si­et­tek a baj­ba­ju­tott autós se­gít­sé­gére. Azon­nal meg­kezd­ték a szak­szerű men­tést az au­tó­pá­lyán.

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

Felháborító, engedély nélkül építették a leégett halálplázát

A ke­mero­vói Zim­nyaja Vis­nya üz­let­köz­pont­ban ki­tört tűz kö­vet­kez­té­ben 64 ember ve­szett oda.

A ke­mero­vói Zim­nyaja Vis­nya üz­let­köz­pont­ban ki­tört tűz kö­vet­kez­té­ben 64 ember, köz­tük 41 gyer­mek vesz­tette éle­tét és 79-en meg­sé­rül­tek.

Két autó ütközött az M1-es autópályán, torlódásra kell számítani

Két autó ütközött az M1-es autópályán, torlódásra kell számítani

Két autó üt­kö­zött össze Her­ceg­ha­lom tér­sé­gé­ben a fő­vá­ros felé.

Két autó üt­kö­zött össze Her­ceg­ha­lom tér­sé­gé­ben a fő­vá­ros felé ve­zető ol­da­lon.

Lecsapott a TEK: veszélyes külföldi férfit fogtak el hazánkban

Lecsapott a TEK: veszélyes külföldi férfit fogtak el hazánkban

A 34 éves gya­nú­sí­tott­nál ház­ku­ta­tást tar­tot­tak.

A 34 éves gya­nú­sí­tott­nál ház­ku­ta­tást tar­tot­tak, majd a német ha­tó­sá­gok ké­ré­sére el­fog­ták őt.

Aljas dolgot művelt ez a magyar férfi a sportcsarnok női öltözőjében

Aljas dolgot művelt ez a magyar férfi a sportcsarnok női öltözőjében

A férfi­ról egy ka­mera fel­vé­telt ké­szí­tett, a rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri!

Vérlázító, mire vetemedett ez a két magyar fiú a temetőben

Vérlázító, mire vetemedett ez a két magyar fiú a temetőben

Egy 15 és egy 13 éves gye­rek ellen in­dí­tott nyo­mo­zást a rend­őr­ség, nem vé­let­le­nül!

El akarta lopni az adományt, rajtakapták

El akarta lopni az összegyűjtött adományt, rajtakapták

Ha fel­is­me­red, hívd a rend­őr­sé­get!

Ha fel­is­me­red a tet­test, hívd a rend­őr­sé­get!

"Ömlött a vér az arcomból" - Borzalmas részletek a temetői horrorról

"Ömlött a vér az arcomból" - Borzalmas részletek a temetői horrorról

Egy sze­mét­szál­lító törte át a Me­gyeri úti te­mető ke­rí­té­sét, mert a sofőr rosszul lett és el­vesz­tette az esz­mé­le­tét.

Ha láttad ezt a két nőt, feltétlenül szólj!

Ha láttad ezt a két nőt, feltétlenül szólj!

Jól ki­ve­hető képek ké­szül­tek a két tol­vaj nőről. Egy szép­ség­sza­lon­ból lop­ták el az egyik ven­dég pénz­tár­cá­ját, de a ka­mera fel­vette az ese­tet.

Jól ki­ve­hető képek ké­szül­tek a két tol­vaj nőről. Egy szép­ség­sza­lon­ból lop­ták el az egyik ven­dég pénz­tár­cá­ját, de a ka­mera fel­vette az ese­tet.

Kutyaként sétáltatta és verte rabtársát egy férfi

Kutyaként sétáltatta és verte rabtársát egy férfi

Most emel­tek vádat a férfi ellen.

Két év után, most ke­rül­het bí­ró­ság elé a ke­gyet­len férfi. Kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel, va­la­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vá­dol­ták meg.

Sikerült elkapni a bombával fenyegetőző magyar nőt

Sikerült elkapni a bombával fenyegetőző magyar nőt

Bomba fog rob­banni! Ezzel te­le­fo­nált.

A Ba­las­sa­gyar­mati Tör­vény­szék épü­le­té­ben bomba fog rob­banni! Ezzel te­le­fo­nált egy nő. A rend­őrök most őri­zetbe vet­ték.

Fülön csípték a migránsokat

Fülön csípték a migránsokat

Egy ma­gyar te­le­pü­lés kül­te­rü­le­tén grasszál­tak, af­gán­nak és szerb­nek mond­ták ma­gu­kat, iga­zol­vá­nyaik nem vol­tak.

Egy ma­gyar te­le­pü­lés kül­te­rü­le­tén grasszál­tak, af­gán­nak és szerb­nek mond­ták ma­gu­kat

Kegyetlenül meggyilkolták a gyönyörű 21 éves magyar modellt

Kegyetlenül meggyilkolták a gyönyörű 21 éves magyar modellt

Idén sza­ba­dul­hat­nak a bör­tön­ből Dézi gyil­ko­sai.

Idén sza­ba­dul­hat­nak a bör­tön­ből Dézi gyil­ko­sai.

Halott gyerekek fotóival csalt ki pénzt

Botrány! Halott gyerekek fotóival csalt ki pénzt az emberekből egy nő

Egyre gya­ko­ribb, hogy pénzt akar­nak csi­nálni szü­lők tra­gé­di­á­já­ból.

Egyre gya­ko­ribb, hogy pénzt akar­nak csi­nálni szü­lők tra­gé­di­á­já­ból.

Vona helyettesének a büntető törvénykönyv alapján kell felelnie

Vona helyettesének a büntető törvénykönyv alapján kell felelnie

Ózd job­bi­kos pol­gár­mes­te­ré­nek mun­ka­he­lyi zak­la­tás miatt fe­lel­nie kell a bün­tető tör­vény­könyv alap­ján.

Ózd job­bi­kos pol­gár­mes­te­ré­nek mun­ka­he­lyi zak­la­tás miatt fe­lel­nie kell a bün­tető tör­vény­könyv alap­ján - je­len­tette ki a Fi­a­tal Csa­lá­do­sok Klubja ala­pí­tója, Új­buda fi­de­szes al­pol­gár­mes­tere.

Kipakolt az ügyvéd, újabb gyanúsított VV Fanni halálának ügyében

Kipakolt az ügyvéd, újabb gyanúsított VV Fanni halálának ügyében

Egyre za­va­ro­sabb­nak tűnik a fel­té­te­le­zett gyil­kos ta­nú­val­lo­mása.

Egyre za­va­ro­sabb­nak tűnik a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt lány fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nak ta­nú­val­lo­mása!

Ezeken a településeken még mindig nincs áram a hóvihar miatt

Ezeken a településeken még mindig nincs áram a vasárnapi hóvihar miatt

To­vábbra is fo­lya­ma­tos a rend­őri je­len­lét az érin­tett te­le­pü­lé­se­ken...

Dráma az M1-esen, helyszíni fotót kaptunk a kamionbalesetről

Dráma az M1-esen, helyszíni fotót kaptunk a kamionbalesetről

Egy ka­mion haj­tott le az út­test­ről, mi­u­tán vé­let­le­nül ká­tyúba haj­tott.

Sokkoló fotók a 44-es főúton történt durva balesetről

Sokkoló fotók a 44-es főúton történt durva balesetről

Meg­rázó fotók ké­szül­tek a 44-es főúton tör­tént bal­eset­ről.

Egy kis­busz és egy te­her­gép­ko­csi üt­kö­zött össze a 44-es főúton, Kon­do­ros és Bé­kés­csaba kö­zött hét­főn kora haj­nal­ban. A bal­eset­ben egy ember sú­lyo­san, nyolcan pedig könnyeb­ben meg­sé­rül­tek.

Megrendítő fotók érkeztek a 76-os főúton történt balesetről

Megrendítő fotók érkeztek a 76-os főúton történt balesetről

Az egyik kocsi a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig ron­cso­ló­dott.

Az egyik kocsi a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig ron­cso­ló­dott.

Holtan találták az eltűnt budapesti fiatalt, betegséggel küzdött

Holtan találták az eltűnt budapesti fiatalt, betegséggel küzdött

Hiába ke­res­ték a csu­pán 26 éves nőt, aki or­vosi se­gít­ségre szo­rult volna.

Hiába ke­res­ték nagy erők­kel a csu­pán 26 éves nőt, aki or­vosi se­gít­ségre szo­rult volna.

Tragédia történt éjjel Budapesten

Tragédia történt éjjel Budapesten

Egy tár­sas­ház har­ma­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok.

Egy fő­vá­rosi tár­sas­ház har­ma­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok, az ágy gyul­ladt fel. Egy ember éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Durva fotó érkezett az M5-ösön történt halálos baleset helyszínéről

Durva fotó érkezett az M5-ösön történt halálos baleset helyszínéről

A bal­eset­ben egy ember vesz­tette éle­tét. Egye­lőre nem tudni, hogy miért haj­tott le az útról.

Vérlázító, mit művelt a rémült nő nyomában loholó debreceni szatír

Vérlázító, mit művelt a rémült nő nyomában loholó debreceni szatír

A Békás tó mel­lett tör­tént a fel­há­bo­rító in­ci­dens, sze­gény ál­do­zat ré­mül­ten hívta a rend­őrö­ket.

Eltörte a jegyellenőr lábát egy kameruni migráns

Eltörte a jegyellenőr lábát egy kameruni migráns

A 31 éves be­ván­dorló nem akarta, hogy meg­bün­tes­sék, ezért me­ne­kü­lőre fogta.

A be­ván­dorló me­ne­kü­lőre fogta, ám a ka­me­runi férfit meg­pró­bál­ták fel­tar­tóz­tatni, ami ki­hozta be­lőle az ag­ressziót.

Szörnyű balesetben bénult le a fiatal lány, Szabolcs magára hagyta

Szörnyű balesetben bénult le a fiatal lány, Szabolcs magára hagyta

A lány szü­lei örül­nek, hogy végre elég­té­telt kap­hat­nak, bár Sza­bolcs me­ne­külni pró­bált.

Halott feleségével hagyta hátra kislányát az apa, fiát magával vitte

Halott feleségével hagyta hátra kislányát az apa, fiát magával vitte

Múlt pén­te­ken egy 41 éves szír férfi szúrta agyon 37 éves fe­le­sé­gét a né­met­or­szági Müh­lac­ker­ben.

Fordulat a szigetszentmiklósi gyilkosság ügyében, ez a férfi ölhetett

Fordulat a szigetszentmiklósi gyilkosság ügyében, ez a férfi ölhetett

A well­ness-cent­rum al­kal­ma­zott­jai döb­ben­ten áll­nak az eset előtt.

A Bu­da­pest­hez kö­zeli well­ness-cent­rum al­kal­ma­zott­jai azóta is döb­ben­ten áll­nak az eset előtt.

Saját családtagjai akartak végezni a 17 éves lánnyal

Saját családtagjai akartak végezni a 17 éves lánnyal

La­u­p­heim­ban tör­tént a kü­lö­nös eset.

Egy 17 éves lí­biai szü­le­tésű lányt kel­lett élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel kór­házba szál­lí­tani a né­met­or­szági La­u­p­heim­ban.

Rémisztő, ami a zuglói nővel történt az utcán - hátulról terítették le

Rémisztő, ami a zuglói nővel történt az utcán - hátulról terítették le

A rend­őr­ség se­gít­sé­get kér a ve­szé­lyes alak kézre ke­rí­té­sé­hez. A meg­rázó eset­ről videó is ké­szült.

A rend­őr­ség se­gít­sé­get kér a ve­szé­lyes alak kézre ke­rí­té­sé­hez. A meg­rázó eset­ről videó is ké­szült.

Állítja az anya: fogva tartják az eltűnt fiam!

Állítja az anya: fogva tartják az eltűnt fiam!

A 19 éves fi­a­tal de­cem­ber­ben tűnt el, azóta sehol sem ta­lál­ják.

De­cem­ber 14-én el­tűnt Mol­nár M. Vik­tor. A 19 éves győri fi­a­tal hir­te­len fel­mon­dott a mun­ka­he­lyén, majd nyoma ve­szett. Édes­anyja, Payer Éva sze­rint a fiát be­zár­ták va­la­hova.

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Kártérítés járhat, ha késik a repülő

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk, kér­het­nek kár­té­rí­tést.

Bár órá­kat kel­lett vá­ra­koz­niuk hét­főn a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren azok­nak, akik Lon­donba utaz­tak volna a WizzAir­rel, a 261/2004 EK ren­de­let ér­tel­mé­ben kér­het­nek kár­té­rí­tést.

A rendőrség közölte: szörnyű tragédia történt hajnalban Pest megyében

A rendőrség közölte: szörnyű tragédia történt hajnalban Pest megyében

A rend­őrök nagy erők­kel nyo­moz­nak egy nő ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban.

A rend­őrök nagy erők­kel nyo­moz­nak egy nő ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. Gyil­kos­ságra gya­nak­sza­nak.

Kettős gyilkosság Borsodban: iszonyat, ami kiderült a tettesről

Kettős gyilkosság Borsodban: iszonyat, ami kiderült a tettesről

A tet­tes két hétig buj­kált a ro­ko­nok­nál, az egyi­kük szólt a rend­őr­ség­nek.

A tet­tes két hétig buj­kált a ro­ko­nok­nál, de végül az egyi­kük szólt a rend­őr­ség­nek a férfi bor­zal­mas tet­té­ről.

Te is erre laksz? Halálos veszélyben lehet a kutyád

Te is erre laksz? Halálos veszélyben lehet a kutyád

A gaz­dák fo­ko­zott óva­tos­ságra intik egy­mást, ugyanis több tűvel, szög­gel tűz­delt fa­la­tot is ta­lál­tak.

A gaz­dák fo­ko­zott óva­tos­ságra intik egy­mást, ugyanis több tűvel, szög­gel tűz­delt fa­la­tot is ta­lál­tak.

Botrány, mit művelt a település kincsével a férfi - fotóval

Botrány, mit művelt a település kincsével a férfi - fotóval

Tet­tére nin­csen ma­gya­rá­zat...

A van­dál egy kü­lön­le­ges­ség­nek esett neki, és el­csú­fí­totta azt, anél­kül, hogy tet­tére bár­mi­féle ma­gya­rá­za­tot adott volna. A ron­gáló ellen el­já­rás in­dult.

Megbénult Budapest: felborult egy betonkeverő

Megbénult Budapest: felborult egy betonkeverő, hatalmas a dugó

Au­tó­val üt­kö­zött egy ne­héz­gép­jármű.

Au­tó­val üt­kö­zött egy ne­héz­gép­jűrmű dél­előtt az Árpád fe­je­de­lem útján, töb­ben is meg­sé­rül­tek, az utat le­zár­ták.

Botrányos jelenet a belvárosban, mentő vitt el egy budapesti férfit

Botrányos jelenet a belvárosban, mentő vitt el egy budapesti férfit

Ket­ten vesz­tek össze a VII. ke­rü­let­ben haj­nal­ban, az egyi­kük élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel ke­rült kór­házba.

Ha látod ezt a kislányt, azonnal értesítsd a rendőrséget! - Fotó

Ha látod ezt a kislányt, azonnal értesítsd a rendőrséget! - Fotó

Ma el­tűnt egy 10 éves kis­lány bu­da­pesti, XX. ke­rü­leti ott­ho­ná­ból, a rend­őrök sem ta­lál­ják!

Megrázó fotók érkeztek a 3-as főúton történt kettős tragédiáról

Megrázó fotók érkeztek a 3-as főúton történt kettős tragédiáról

A bal­eset­ben két ember is éle­tét vesz­tette csü­tör­tök dél­előtt.

A bal­eset­ben két ember is éle­tét vesz­tette csü­tör­tök dél­előtt.

Így viselkedik a gyerekét lefejező anya a börtönben

Így viselkedik a gyerekét lefejező anya a börtönben

H. Mó­nika meg­vál­to­zott.

A kinti éle­té­hez ké­pest tel­je­sen meg­vál­to­zott a bör­tön­ben H. Mó­nika, aki a gyanú sze­rint szil­vesz­ter­kor meg­szülte, majd le­fe­jezte a kis­ba­bá­ját Pász­tón.

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Ak­ciófilmbe illő je­le­net ját­szó­dott le az egyik nyír­egy­házi dro­gé­ria be­já­ra­tá­nál.

Ak­ciófilmbe illő je­le­net ját­szó­dott le az egyik nyír­egy­házi dro­gé­ria be­já­ra­tá­nál.

Ravasz trükkel fosztották ki az interneten társat kereső embereket

Ravasz trükkel fosztották ki az interneten társat kereső embereket

Ami­kor a pá­rocska le­bu­kott, a férfi egy másik nővel foly­tatta.

Ami­kor a pá­rocska le­bu­kott, a férfi egy másik nővel foly­tatta a csa­lás­so­ro­za­tot.

Rémület a Parlamentnél, egy nőt elsodort a Duna

Rémület a Parlamentnél, egy nőt elsodort a Duna

Csó­nak­kal si­et­tek a bajba ju­tott­hoz.

A rend­őrök csó­nak­kal si­et­tek a bajba ju­tott nőhöz, aki­nek az új­ra­élesz­té­sét azon­nal meg­kezd­ték.

Gusztustalan bánásmód: gyerekeket küldött szexmunkára a zalai bűnbanda

Gusztustalan bánásmód: gyerekeket küldött szexmunkára a zalai bűnbanda

A nőket és a fi­a­tal lá­nyo­kat kül­földre szer­vez­ték, majd be­gyűj­töt­ték tőlük a be­vé­telt.

Fordulat a fosztogató reptéri rakodó ügyében, aki a pénzre utazott

Fordulat a fosztogató reptéri rakodó ügyében, aki a pénzre utazott

A tol­vaj a gép rak­te­ré­ben nyi­totta fel a bő­rön­döt.

A tol­vaj a gép rak­te­ré­ben nyi­totta fel a bő­rön­döt, de így sem ma­radt ész­re­vét­len, amit tett.

Borzalom Sopronban, két holttestet találtak egy lakásban

Borzalom Sopronban, két holttestet találtak egy lakásban

A házba csak az er­kély­aj­tón ke­resz­tül tud­tak be­jutni. Az ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

A házba csak az er­kély­aj­tón ke­resz­tül tud­tak be­jutni. Az ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

Már a fél országban keresik ezt a négy magyar nőt, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a négy magyar nőt, nem véletlenül

A rend­őr­ség fel­hí­vást tett közzé, a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a négy nőt!

Elképesztő fordulat: fény derült a húgát megölő gyilkos hazugságára

Elképesztő fordulat: fény derült a húgát megölő gyilkos hazugságára

Szep­tem­ber­ben egész Bé­cset sok­kolta az az eset, ami­kor egy 18 éves afgán mig­ráns az utcán szúrta agyon 14 éves húgát.

Undorító, amit ez a Pest megyei rendőr művelt, óriási a népharag

Undorító, amit ez a Pest megyei rendőr művelt, óriási a népharag

Az in­ter­ne­te­zők egy em­ber­ként kel­tek ki az ál­lat­kínzó rendőr ellen.

Az in­ter­ne­te­zők egy em­ber­ként kel­tek ki az ál­lat­kínzó rendőr ellen. Meg­rázó fel­vé­telt tet­tek közzé az erő­sza­kos férfi­ről.