POLITIK

NÍNÓ

Szatyorból került elő a pisztoly, amivel lelőtték a 9 éves kislányt

Szatyorból került elő a pisztoly, amivel lelőtték a 9 éves kislányt

A mis­kolci Nyi­tott Ajtó Bap­tista Is­kola első osz­tá­lyos ta­nu­lója volt az a kis­lány, akit édes­apja vé­let­le­nül fejbe lőtt.

Szélhámosnőt üldöznek Pesten

Szélhámosnőt üldöznek Pesten

Elő­le­get kér bú­torra, la­kásra, majd el­tű­nik a pénz­zel.

Elő­le­get kér bú­torra, la­kásra, majd el­tű­nik a pénz­zel. Össze­fog­tak a ká­ro­sul­tak!

Bajban a rendőrség: a holttest rejtélyét ez a tetoválás oldhatja meg

Bajban a rendőrség: a holttest rejtélyét ez a tetoválás oldhatja meg

Egy is­me­ret­len férfi miatt nyo­moz­nak a belga rend­őrök, de a szá­lak akár Ma­gyar­or­szágra is ve­zet­het­nek.

Egy is­me­ret­len férfi miatt nyo­moz­nak a belga rend­őrök, de a szá­lak akár Ma­gyar­or­szágra is ve­zet­het­nek.

Horrorbaleset történt Vas megyében: méhek szabadultak az útra

Horrorbaleset történt Vas megyében: méhek szabadultak az útra

A kap­tá­rak egy bal­eset miatt a 74-es útra ke­rül­tek, a méhek pedig ki­sza­ba­dul­tak.

Pillanatok alatt törte össze a budapesti gyors a 15 éves Dávidot

Pillanatok alatt törte össze a budapesti gyors a 15 éves Dávidot

Jól is­merte a vas­úti át­já­rót, ám ez­út­tal el­szá­molta magát B. Dávid. A 15 éves fiú ki­ke­rülte a piros lám­pát, vesz­tére...

Döglött egerek mellett tartották a több éve lejárt húst

Döglött egerek mellett tartották a több éve lejárt húst

90 ki­ló­nyi rom­lott étel ke­rült volna a vá­sár­lók elé. Több száz­ez­res bír­sá­got kap­hat az ét­te­rem tu­laj­do­nosa.

90 ki­ló­nyi rom­lott étel ke­rült volna a vá­sár­lók elé. Több száz­ez­res bír­sá­got kap­hat az ét­te­rem tu­laj­do­nosa.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Tízezrekre bírságolták az illegális versenyzőket

Tízezrekre bírságolták az illegális versenyzőket

Az el­ha­gya­tott bu­da­pesti rak­tár­épü­let­ről, ahol egy­mást érik az il­le­gá­lis autós ver­se­nyek, a Ri­post szom­bati szá­má­ban je­lent meg kép­ri­por­tunk.

Az el­ha­gya­tott bu­da­pesti rak­tár­épü­let­ről, ahol egy­mást érik az il­le­gá­lis autós ver­se­nyek, a Ri­post szom­bati szá­má­ban je­lent meg kép­ri­por­tunk. Ugyan­ezen a napon a rend­őr­ség le­csa­pott az egy­kori Nagy­vá­sár­te­lepre.

Ezrek búcsúztatták a hős magyar motorost - megrázó képek

Ezrek búcsúztatták a hős magyar motorost - megrázó képek

Ri­chárd vét­len volt, mégis ő halt meg a bal­eset­ben. Ám utolsó moz­du­la­tá­val még meg­men­tette az uta­sát, Rékát.

Ri­chárd vét­len volt, mégis ő halt meg a bal­eset­ben. Ám utolsó moz­du­la­tá­val még meg­men­tette uta­sát.

Gyermekeink ellen szervezkedik kétezer pedofil az interneten

Gyermekeink ellen szervezkedik kétezer pedofil az interneten

Ha­c­ker törte fel az ol­da­lu­kat.

Haté­ves kis­lány meg­ron­tá­sá­hoz kért gya­kor­lati ta­ná­csot tár­sa­i­tól az in­ter­ne­ten egy pe­dofil. A tit­kos hon­la­pot egy ha­cker törte fel.

Magyarországon több mint száz kiskorú tűnik el évente!

Magyarországon több mint száz kiskorú tűnik el évente!

El tudja csalni ma­gá­val a gye­re­ket.

Tíz­mil­li­óan meg­néz­ték azt a vi­deót, ame­lyen egy férfi be­bi­zo­nyítja: el tudja csalni ma­gá­val azt a gye­re­ket, aki­ről szü­lője azt hitte,nem állna szóba ide­gen­nel.

Újabb részletek a forrázó apa brutális tettéről

Újabb részletek a forrázó apa brutális tettéről

Ki­de­rült, mi ve­zé­relte a 38 éves férfit, ami­kor forró víz alá tar­totta két és fél éves gyer­me­két.

Ki­de­rült, mi ve­zé­relte a 38 éves férfit, ami­kor forró víz alá tar­totta két és fél éves gyer­me­két.

Nyomoznak a busz utasának rejtélyes halála miatt

Nyomoznak a busz utasának rejtélyes halála miatt

Sok a kér­dés...

Sok a kér­dés a szom­bati ha­lá­los busz­bal­eset kap­csán. Vizs­gá­la­tok de­rí­te­nek majd fényt a tra­gé­di­ára.

Brutális verekedés, a pincérnő járta meg

Brutális verekedés, a pincérnő járta meg

Ve­re­ke­dés tört ki egy ho­mon­nai bár­­ban, a pin­­cérnő kór­házba ke­rült.

Ve­re­ke­dés tört ki egy szlo­vá­kiai, ho­mon­nai bár­­ban, ami­­nek a 30 éves pin­­cérnő lett a kár­val­lottja. "Bűne" mind­össze az, hogy szét akarta vá­­lasz­­tani a ve­­re­­kedő férfi­a­­kat, de ő ke­rült kór­házba.

Brutális fotók érkeztek a turistabusz M0-áson történt balesetéről

Brutális fotók érkeztek a turistabusz M0-áson történt balesetéről

A szerb tu­ris­ta­busz so­főrje a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

A szerb tu­ris­ta­busz so­főrje a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, ren­ge­teg a sé­rült.

Budapesten is feltűnt a nyugdíjasokat lehúzó bűnbanda!

Budapesten is feltűnt a nyugdíjasokat százezrekkel lehúzó bűnbanda!

Tő­lünk tud­ták meg a be­te­gek, hogy át­vág­ják őket! Na­ponta mil­li­ó­kat csal­hat ki a nyug­dí­ja­sok­tól egy bűn­banda!

Tő­lünk tud­ták meg a be­te­gek, hogy át­vág­ják őket! Na­ponta mil­li­ó­kat csal­hat ki a nyug­dí­ja­sok­tól egy bűn­banda a fő­vá­ros­ban! Fehér kö­pe­nyes ál­dok­to­rok és ki­gyúrt izom­pa­csir­ták vár­ják az idő­se­ket.

Halálra gázolhatták a Budapesten eltűnt fiatal brit családapát

Halálra gázolhatták a Budapesten eltűnt fiatal brit családapát

Járni is alig tu­dott, annyira ré­szeg volt.

Egy szem­tanú sze­rint az el­gá­zolt férfi járni is alig tu­dott, annyira ré­szeg volt. Ré­góta tud­juk, hogy Bu­da­pest a brit kocs­ma­tú­rák fő cél­pontja lett.

Depresszióval küzdött a Hatvanból eltűnt szépséges tinilány!

Depresszióval küzdött a Hatvanból eltűnt szépséges tinilány!

Meg­vi­selte az édes­apja ha­lála.

A ti­zen­hét éves Bi­an­kát rend­kí­vül meg­vi­selte az édes­apja ha­lála, a ba­rát­nő­i­nek azt mondta, nem akar többé ha­za­menni.

Félelem és rettegés Tatabányán, két embert öltek meg egy nap alatt!

Félelem és rettegés Tatabányán, két embert öltek meg egy nap alatt!

Két kü­lön­böző hely­szí­nen, két férfi holt­tes­tére buk­kan­tak, a rend­őr­ség meg­kezdte a nyo­mo­zást.

Másfél hónap után lett meg a balesetben kiugrott kutya

Másfél hónap után lett meg a balesetben kiugrott kutya

Feb­ruár végén egy bal­ese­tező, idős pár vesz­tette el a Roli névre hall­gató bézs ku­tyust, akit végül egy fi­a­tal­em­ber ta­lált meg.

Egy ország keresi, nyomtalanul tűnt el a 12 éves magyar kisfiú!

Egy ország keresi, nyomtalanul tűnt el a 12 éves magyar kisfiú!

A kun­szent­mik­lósi gyer­me­ket pén­te­ken lát­ták utol­jára, azóta semmi hír nincs róla.

A kun­szent­mik­lósi gyer­me­ket pén­te­ken lát­ták utol­jára, azóta semmi hír nincs róla.

Láblevágással fenyegetik a magyar nyugdíjasokat!

Láblevágással fenyegetik a magyar nyugdíjasokat!

Le­buk­tatta a Ri­post a bűn­ban­dát!

Le­buk­tatta a Ri­post a bűn­ban­dát! A rend­őr­ség­nek is sze­met szúr­tak a csa­lók, akik or­szág­szerte nyug­dí­ja­so­kat ver­nek át.

Fémtű a zöldbabban!

Fémtű a zöldbabban!

Az ügy­fe­lek egész­sége és biz­ton­sága el­sőd­le­ges fon­tos­ságú, elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból el­tá­vo­lí­tot­tuk a ter­mé­ket.

Az ügy­fe­lek egész­sége és biz­ton­sága el­sőd­le­ges fon­tos­ságú, ezért elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból el­tá­vo­lí­tot­tuk a ter­mé­ke­ket, és foly­tat­juk a nyo­mo­zá­sun­kat. Nem tud­juk, ho­gyan ke­rül­he­tett a fémtű a zöld­babba.

Horrorbaleset a Nagymező utcában! Még a trolik is állnak

Horrorbaleset a Nagymező utcában! Még a trolik is állnak

A bi­cik­lis olyan sze­ren­csét­le­nül bu­kott el, hogy meg sem mer­ték moz­dí­tani...

A bi­cik­lis olyan sze­ren­csét­le­nül bu­kott el, hogy meg sem mer­ték moz­dí­tani...

Így büntették meg a 300-zal száguldozó lamborghinis férfit

Így büntették meg a 300-zal száguldozó lamborghinis férfit

A bal­ese­tet okozó férfi ügyé­ben szü­le­tett íté­let. A pró­ba­kör­ről vi­deót is ké­szí­tet­tek.

A bal­ese­tet okozó férfi ügyé­ben szü­le­tett íté­let. A pró­ba­kör­ről vi­deót is ké­szí­tet­tek.

Súlyos autóbalesetet szenvedett Hódi Pamela

Súlyos autóbalesetet szenvedett Hódi Pamela

A bu­da­pesti Árpád hídon üt­kö­zött...

A for­gal­mas bu­da­pesti Árpád hídon üt­kö­zött egy másik jár­mű­vel Berki Krisz­tián párja.

Az út közepén ütötte egymást a buszsofőr és két férfi Győrben! - Videó

Az út közepén ütötte egymást a buszsofőr és két férfi Győrben! - Videó

A balhé abból ke­re­ke­dett, hogy a zá­ró­vo­na­lon so­rolt be a busz elé egy nő a ko­csi­já­val.

Most érkezett: itt vannak az első fotók az iskolabusz katasztrófájáról

Most érkezett: itt vannak az első fotók az iskolabusz katasztrófájáról

Mint­egy hat­van em­ber­rel a fe­dél­ze­tén bo­rult fel az is­ko­la­busz.

Mint­egy hat­van em­ber­rel a fe­dél­ze­tén bo­rult fel az az is­ko­la­busz, ami Svéd­or­szág­ban egy sí­köz­pont felé tar­tott. A busz uta­sa­i­nak több­sége nyol­ca­di­kos diák volt.

Szentendrei úti tragédia: az áldozatok barátja volt az ámokfutó

Szentendrei úti tragédia: az áldozatok barátja volt az ámokfutó

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket tud­tunk meg a ha­lá­los ka­ram­bol­ról.

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket tud­tunk meg a ha­lá­los ka­ram­bol­ról.

Üzent a házi őrizetből Tasnádi Péter!

Üzent a házi őrizetből Tasnádi Péter!

A ma­gyar Ke­reszt­apát a Liszt Fe­renc re­pü­lő­té­ren fog­ták el.

A ma­gyar Ke­reszt­apát a Liszt Fe­renc re­pü­lő­té­ren fog­ták el, or­gaz­da­ság és köz­irat-ha­mi­sí­tás bűn­tette miatt.

Életveszély, akár meg is fulladhat, aki belekóstol ebbe a konzervbe!

Életveszély, akár meg is fulladhat, aki belekóstol ebbe a konzervbe!

A Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal arra kérte a vá­sár­ló­kat, hogy vé­let­le­nül se nyis­sák ki a ter­mé­ket.

Terrorelhárítók vonultak ki egy fővárosi házhoz: Ezt találták

Terrorelhárítók vonultak ki egy fővárosi házhoz: Ezt találták

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont mun­ka­tár­sai egy bu­da­pesti férfit fog­tak el.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont mun­ka­tár­sai egy bu­da­pesti férfit fog­tak el.

A Nyugati Pályaudvarnál tűnt el nyomtalanul a 23 éves férfi!

A Nyugati Pályaudvarnál tűnt el nyomtalanul a 23 éves férfi!

A fi­a­tal­em­bert utol­jára ja­nuár végén lát­ták.

A fi­a­tal­em­bert utol­jára ja­nuár végén lát­ták, azóta sem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Felborult egy busz az M5-ös autópályán

Felborult egy busz az M5-ös autópályán

Az au­tó­pá­lya Röszke felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bal­eset, a 132-es ki­ló­mé­ter­nél. A negy­ven­ki­len­cen utas közül öten sé­rül­tek meg.

Az au­tó­pá­lya Röszke felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bal­eset, a 132-es ki­ló­mé­ter­nél. A negy­ven­ki­len­cen utas közül öten sé­rül­tek meg.

A napok óta keresett újságírónő holttestét találták meg Győrben, az iparcsatornánál

A napok óta keresett újságírónő holttestét találták meg Győrben!

A Ri­post ér­te­sü­lése sze­rint Har­csás Judit, az el­tűnt új­ság­írónő holt­es­tét ta­lál­ták meg a győri ipari csa­tor­ná­nál.

Hatalmas drogfogás Röszkén

Hatalmas drogfogás Röszkén

Majd­nem 10 kiló ma­ri­hu­á­nát rej­tett az autó.

Majd­nem 10 kiló ma­ri­hu­á­nát rej­tett az autó.

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről.

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről, né­gyen is meg­sé­rül­tek.

Lehúzták volna a vécén a drogot

Lehúzták volna a vécén a drogot

Az egész banda bu­kott a kocs­má­ban. Or­szá­go­san mű­kö­dött a bűn­banda.

Az egész banda bu­kott a kocs­má­ban. Or­szá­go­san mű­kö­dött a bűn­banda, töb­bek kö­zött Makón is te­rí­tet­ték az anya­got.

Brutális baleset a Szentendrei úton, két halott

Brutális baleset a Szentendrei úton, két halott

Szom­ba­ton haj­nalra vir­ra­dóra tör­tént a bal­eset. Ket­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket a hely­szí­nen.

Szom­ba­ton haj­nalra vir­ra­dóra tör­tént a bal­eset. Ket­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket a hely­szí­nen.

Újabb magyar az Interpol listáján, Münchenben tűnt el a fiatal

Újabb magyar az Interpol listáján, Münchenben tűnt el a fiatal

A 23 éves Krisz­tián utol­jára a ma­gyar kon­zu­lá­tu­son járt, ám egy hete nem ad ma­gá­ról élet­je­let.

Tízfős banda rabolt ki fiatalokat a Margitszigeten

Tízfős banda rabolt ki fiatalokat a Margitszigeten

Egy órán belül el­fog­ták őket.

Egy órán belül el­fogta a rend­őr­ség azt a fi­a­ta­lok­ból álló cso­por­tot, akik egy­más után két­szer ra­bol­tak a Mar­git­szi­ge­ten.

Olvasta-e Kálmán Olga a Simicska fiú beismerő vallomását?

Olvasta-e Kálmán Olga a Simicska fiú beismerő vallomását?

Sze­ret­tük volna meg­tudni, mit gon­dol arról, hogy Si­micska Ádám sze­rint Vona Gábor az egyet­len...

Sze­ret­tük volna meg­tudni, mit gon­dol arról, hogy Si­micska Ádám sze­rint Vona Gábor az egyet­len...

Saját dolgozói perlik a Microsoftot

Saját dolgozói perlik a Microsoftot

Annyi erő­sza­kot kel­lett néz­niük, hogy de­presszi­ó­sak let­tek. Be­pe­rel­ték a céget, mert nem fi­gyel­tek eléggé arra, hogy ne sé­rül­je­nek lel­ki­leg.

Annyi erő­sza­kot kel­lett néz­niük, hogy de­presszi­ó­sak let­tek.

Egyszerűen vérlázító: ezt a kiskutyát dobták ki az emeletről Budapesten

Egyszerűen vérlázító: ezt a kiskutyát dobták ki az emeletről Budapesten

Maga a csoda, hogy a kis­ku­tya túl­élte a bru­tá­lis tá­ma­dást. Most ál­lat­vé­dők­nél van.

Hét beteget mérgezett meg az altatóorvos!

Hét beteget mérgezett meg az altatóorvos!

Tu­da­to­san be­adott a be­te­gek­nek ha­lá­los mennyi­ségű anya­got. A mo­ti­vá­ció pon­tos oka is­me­ret­len. A be­te­gek közül kettő meg­halt.

Egy al­tató orvos fel­te­he­tően meg­mér­ge­zett hét be­te­get. Tu­da­to­san be­adott a be­te­gek­nek ha­lá­los mennyi­ségű anya­got. A mo­ti­vá­ció pon­tos oka is­me­ret­len. A be­te­gek közül kettő meg­halt. Tet­té­nek oka még is­me­ret­len.Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték.

Autósok figyelem: Itt mérnek sebességet szombaton!

Autósok figyelem: Itt mérnek sebességet szombaton!

Egy össze­sítő táb­lá­zat­ban meg­mu­tat­juk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Egy össze­sítő táb­lá­zat­ban meg­mu­tat­juk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Szörnyű tragédia! Horgászni indult, sosem ért oda

Szörnyű tragédia! Horgászni indult, sosem ért oda

Ha­lálra gá­zol­ták a bi­cik­list.

Ha­lálra gá­zol­ták a bi­cik­list a 7-es főúton.

Így mentett életet a trolisofőr

Így mentett életet a trolisofőr

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett. Ez ment­hette meg az éle­tét.

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett. Ez ment­hette meg az éle­tét.

Vérlázító! Kislányt molesztáltak a mohácsi busók

Vérlázító! Kislányt molesztáltak a mohácsi busók

Ki­bo­rult a tini és az apja is. A 15 éves lány el­sírta magát a tö­meg­ben, mi­u­tán ki­sza­ba­dult a busók kar­mai közül.

Ki­bo­rult a tini és az apja is. A 15 éves lány el­sírta magát a tö­meg­ben, mi­u­tán ki­sza­ba­dult a busók kar­mai közül.

Gyerekek megerőszakolását rendelte meg a nyugdíjas dán férfi

Gyerekek megerőszakolását rendelte meg a nyugdíjas dán férfi

Éve­kig kö­vet­hette élő­ben a neten, amint gye­re­ke­ket erő­sza­kol­nak meg.

A gyanú sze­rint éve­kig élő­ben kö­vette a neten, amint kis­gyer­me­ke­ket erő­sza­kol­nak meg. Sőt, az ügyész­ség azt ál­lítja, hogy ki­mon­dot­tan ő ren­delte eze­ket...

Nagy erőkkel keresik: nyoma veszett egy 16 éves tininek

Nagy erőkkel keresik: nyoma veszett egy 16 éves tininek

Utol­jára a bu­da­pesti Ke­len­földi pá­lya­ud­va­ron lát­ták. In­for­má­ciók sze­rint rosszul lett.

Utol­jára a bu­da­pesti Ke­len­földi pá­lya­ud­va­ron lát­ták. In­for­má­ciók sze­rint rosszul lett.

Tömegkarambol az Erzsébet hídon, kilométeres a dugó

Tömegkarambol az Erzsébet hídon, kilométeres a dugó

A RIPOST ol­va­sója sze­rint több autó ka­ram­bo­lo­zott szom­bat dél­után az Er­zsé­bet hídon.

Zámbó Jimmy miatt rántott kést az agresszív somogyi férfi

Zámbó Jimmy miatt rántott kést az agresszív somogyi férfi

Véres ve­sze­ke­déssé fa­jult az este egy so­mo­gyi köz­ség­ben, egy férfi meg­ké­selte ba­rát­ját.

400 millió egy táskában!

400 millió egy táskában!

A rend­őrö­ket is meg­lepte, ami­kor iga­zol­ta­tás­nál fel­nyi­tot­ták a tás­kát.

A rend­őrö­ket is meg­lepte, ami­kor iga­zol­ta­tás­nál fel­nyi­tot­ták a kocsi cso­mag­tar­tó­ját, és egy pénz­zel teli tás­kát ta­lál­tak. Tu­laj­do­no­sai nem­igen örül­het­nek, ugyanis soha nem kap­ják vissza.

Zárt osztályon kezelték a csepeli gyilkost

Zárt osztályon kezelték a csepeli gyilkost

Íté­let he­lyett kény­szer­gyógy­ke­ze­lés?

Íté­let he­lyett kény­szer­gyógy­ke­ze­lésre szá­mít­hat a cse­peli gyil­kos. Meg­tudta: a 24 éves nőt a tra­gé­dia előtt fél évvel még a pszi­chi­át­rián ke­zel­ték.

Halálos baleset a 84-es úton: Gyilkos autóst keresnek

Halálos baleset a 84-es úton: Gyilkos autóst keresnek

Egy har­ma­dik autós lehet a fe­le­lős.

A Nagy­cenk­nél tör­tént ha­lá­los ka­ram­bolt egy har­ma­dik, a hely­szín­ről el­hajtó sofőr okoz­hatta. A rend­őrök egy sötét színű jár­mű­ről gyűj­te­nek in­for­má­ci­ó­kat.

Bevallotta tettét: Ez a fiatal az idős magyar férfi kegyetlen gyilkosa

Bevallotta tettét: Ez a fiatal az idős magyar férfi kegyetlen gyilkosa

A rend­őrök hamar el­fog­ták a fel­té­te­le­zett gyil­kost.

A rend­őrök hamar el­fog­ták a fel­té­te­le­zett gyil­kost.

Fordulat a busztragédia sérültjének ügyében

Fordulat a veronai busztragédia sérültjének ügyében

Ha­za­jö­het a fel­éb­resz­tett sé­rült.

Nem­so­kára egyez­tet­nek a kó­má­ból fel­éb­resz­tett sé­rült ha­za­szál­lí­tá­sá­ról.

Borzalom: meghalt a lépcsőről leesett baba

Borzalom: meghalt a lépcsőről leesett baba

Amíg az anya ajtót nyi­tott, gyer­meke ki­esett a ba­ba­ko­csi­ból, és meg­halt.

Min­den anya rém­álma vált va­lóra egy mis­kolci ház la­ká­sá­nak aj­taja előtt, a lép­cső­ház lép­cső­jén: amíg az anya a zár­ral bab­rált, gyer­meke ki­esett a ba­ba­ko­csi­ból, le­zu­hant és meg­halt. Az anyá­nak teg­nap gon­dat­lan­ság­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés miatt kel­lett bí­ró­ság elé áll­nia.

Robbantásra készülnek a folyón

Robbantásra készülnek a folyón

A ti­sza­löki erő­mű­nél kell törni a jeget. Ezért rob­ban­tani fog­nak a szak­em­be­rek. Nehéz hely­zetre ké­szül­nek fel. A víz­erőmű már hétfő óta nem mű­kö­dik.

A ti­sza­löki erő­mű­nél kell törni a jeget. Ezért rob­ban­tani fog­nak a szak­em­be­rek. Nehéz hely­zetre ké­szül­nek fel. A víz­erőmű már hétfő óta nem mű­kö­dik.

Meglepő titkot árul el a 3 hónapa eltűnt tini Facebookja

Meglepő titkot árul el a 3 hónapa eltűnt tini Facebookja

Kö­rözi a rend­őr­ség a 13 éves Iszak Gert­rú­dot, aki még no­vem­ber­ben tűnt el Szom­bat­hely­ről.

Kö­rözi a rend­őr­ség a 13 éves Iszak Gert­rú­dot, aki még no­vem­ber­ben tűnt el Szom­bat­hely­ről.

Borzalmas fotók a kiskunfélegyházi halálos balesetről!

Borzalmas fotók a kiskunfélegyházi halálos balesetről!

Vonat és sze­mély­autó üt­kö­zött össze.

Vonat és sze­mély­autó üt­kö­zött össze, egy 16 éves lány a hely­szí­nen meg­halt hét­főn.

Majdnem a sztrádán született Kamilla

Majdnem a sztrádán született Kamilla az orosz elnök miatt

Ren­dőri fel­ve­ze­tés­sel kí­sér­ték a kór­házba a va­júdó kis­ma­mát az M3-asról.

Ren­dőri fel­ve­ze­tés­sel kí­sér­ték a kór­házba a va­júdó kis­ma­mát az M3-asról.

Horror Pereden!

Horror Pereden!

Szán­dé­ko­san gyúj­totta fel az édes­any­ját a szlo­vá­kiai férfi, mi­u­tán össze­vesz­tek! A 47 éves nő tes­té­nek 80%-a meg­égett. Köz­ben a csa­ládi ház­ban nagy mennyi­ségű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le a rend­őrök.

Szán­dé­ko­san gyúj­totta fel az édes­any­ját a szlo­vá­kiai férfi, mi­u­tán össze­vesz­tek! A nő tes­té­nek 80%-a meg­égett. Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba. Köz­ben a rend­őr­ség nagy mennyi­ségű ká­bí­tó­szert, és annak elő­ál­lí­tá­sára al­kal­mas esz­kö­zö­ket ta­lált a a csa­ládi ház­ban. A 27 éves el­kö­vető tet­téért több, mint 20 év bör­tönt is kap­hat.

Kizsákmányolták és szexrabszolgaként tartották a magyar férfiakat

Kizsákmányolták és szexrabszolgaként tartották a magyar férfiakat

A jó élet re­mé­nyé­ben in­dul­tak el az Egye­sült Ál­la­mokba.

A jó élet re­mé­nyé­ben in­dul­tak el az Egye­sült Ál­la­mokba, de web­ka­me­rás szexre kény­sze­rí­tet­ték a ma­gyar ho­mo­sze­xu­á­lis férfi­a­kat.

Elfogták a 2-es metró embertelen utasverőit - videó

Elfogták a 2-es metró embertelen utasverőit - videó

Két biz­ton­sági őr vert meg egy ké­re­gető férfti, aki sen­kit sem fe­nye­ge­tett a met­rón.

Két biz­ton­sági őr vert meg egy ké­re­gető férfti, aki sen­kit sem fe­nye­ge­tett a met­rón.

Ezeken a helyeken nem fogsz örülni a traffipaxoknak Budapesten

Ezeken a helyeken nem fogsz örülni a traffipaxoknak Budapesten

Bu­da­pes­ten 36 he­lyen lesz traffi­pax szom­ba­ton, egy táb­lá­zat­ban meg­mu­tat­juk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Olasz­or­szág­ban szen­ve­dett bal­ese­tet egy ma­gyar busz, ame­lyik gyer­me­ke­ket szál­lí­tott.

Brutális fotó a halálos balesetről: ilyen durván összetört az autó

Brutális fotó a halálos balesetről: ilyen durván összetört az autó

Pén­tek haj­nal­ban tör­tént sú­lyos bal­eset Bu­da­pes­ten, a Határ úti fe­lül­já­ró­nál, egy ember meg is halt.

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Cső­kulccsal ver­ték ha­lálra a 89 éves férfit Cse­mőn, uno­kája is benne volt.

Cső­kulccsal ver­ték ha­lálra a 89 éves férfit Cse­mőn, uno­kája is benne volt.

Durva: így úszhatja meg tettét a pesti szatír

Durva: így úszhatja meg botrányos tettét a pesti szatír

Gye­re­kek­nek mu­to­gatta magát.

Gye­re­kek­nek mu­to­gatta magát a 30 éves férfi.

Kiugrott egy férfi a hatodikról Dunaújvárosban, szörnyethalt

Kiugrott egy férfi a hatodikról Dunaújvárosban, szörnyethalt

Ba­le­set vagy ön­gyil­kos­ság le­he­tett, a rend­őr­ség egy­előre még vizs­gá­ló­dik az üggyel kap­cso­lat­ban.

Daisy szolgálatra jelentkezik

Daisy szolgálatra jelentkezik

A Fejér me­gyei Ercsi rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán állt szol­gá­latba a 18 hó­na­pos német ju­hász. A új nyo­mozó nagy se­gít­sé­get je­lent a bűn­va­dá­szok­nak...

A Fejér me­gyei Ercsi rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán állt szol­gá­latba a 18 hó­na­pos német ju­hász. A új nyo­mozó nagy se­gít­sé­get je­lent a bűn­va­dá­szok­nak...

Eltűnt egy kisfiú: segíts megtalálni Krisztiánt!

Eltűnt egy kisfiú: segíts megtalálni Krisztiánt!

A rend­őr­ség egy 13 éves me­ző­falvi kisfiú el­tű­nése miatt kéri a se­gít­sé­gün­ket, aki pén­tek dél­után nem ér­ke­zett haza.

A rend­őr­ség egy 13 éves me­ző­falvi kisfiú el­tű­nése miatt kéri a se­gít­sé­gün­ket, aki pén­tek dél­után nem ér­ke­zett haza.

Megszólalt László, aki szex közben fojtotta meg a prostituáltat

Megszólalt László, aki szex közben fojtotta meg a prostituáltat

Hosszú per­ce­ken át sze­xelt a nővel.

Hosszú per­ce­ken át sze­xelt a nővel az­után is, hogy ő már nem lé­leg­zett. S. László val­lo­má­sá­ban döb­be­ne­tes rész­le­te­ket árult el...

Vigyázz: Magyar nyugdíjasokra szakosodott az aljas csaló

Vigyázz: Magyar nyugdíjasokra szakosodott az aljas csaló

Meg­nyert gyógy­ta­ka­róra hi­vat­kozva jut be a nyug­dí­ja­sok la­ká­sába.

Egy régi, ám saj­nos ha­tá­sos trük­kel sze­rez idő­sek­től pénzt egy Fejér me­gyei csaló. Meg­nyert gyógy­ta­ka­róra hi­vat­kozva jut be a nyug­dí­ja­sok la­ká­sába.

Felrobbanthatták a balatonfűzfői cég telephelyét

Felrobbanthatták a balatonfűzfői cég telephelyét

Mű­anyag tar­tá­lyok gyul­lad­tak meg, ez ve­ze­tett a rob­ba­nás­hoz. A cég­nél még tart a vizs­gá­lat.

Mű­anyag tar­tá­lyok gyul­lad­tak meg, ez ve­ze­tett a rob­ba­nás­hoz.

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból.

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból.

Börtön várhat a részeg gázolókra

Börtön várhat a részeg gázolókra

Azt is le­csuk­hat­ják, aki át­en­gedte a vo­lánt.

Azt is le­csuk­hat­ják, aki át­en­gedte a vo­lánt. Nem győ­ző­dött meg arról, hogy a férfi ve­ze­tői en­ge­déllyel ren­del­ke­zik-e. Rá­adá­sul tudta róla, hogy ré­szeg, hi­szen együtt ittak...

Életveszély! Kerekesszékkel hajtottak be a körfogalomba

Életveszély! Kerekesszékkel hajtottak be a körfogalomba

A 42 éves nap­kori férfit végül a rend­őrök vit­ték haza...

A 42 éves nap­kori férfit végül a rend­őrök vit­ték haza... Az egyéb­ként sza­bá­lyo­san köz­le­kedő au­tó­sok kis híján ha­lálra gá­zol­ták a férfit.