POLITIK

NÍNÓ

Minden nap újra átéli felesége meggyilkolását a nyíregyházi apa

Minden nap újra átéli felesége meggyilkolását a nyíregyházi apa

Őt szin­tén el­ta­lálta egy lövés, fél ol­da­lára le­bé­nult és rend­sze­re­sen gyógy­tor­nára kell jár­nia.

Felbolydult Mórahalom: cserbenhagyó gázolót üldöznek

Felbolydult Mórahalom: cserbenhagyó gázolót üldöznek

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel, épp­hogy meg­úszta a ke­rék­pá­ros a bal­ese­tet.

Családi tragédia: 13 késszúrással ölte meg húgát a 18 éves afgán férfi

Családi tragédia: 13 késszúrással ölte meg húgát a 18 éves afgán férfi

Az ál­do­zat az is­ko­lába tar­tott, ami­kor a saját báty­já­val ke­rült össze­tű­zésbe.

A 14 éves ál­do­zat éppen az is­ko­lába tar­tott, ami­kor a saját báty­já­val ke­rült össze­tű­zésbe.

Ez történt a kegyetlen gyilkosság óta a nyíregyházi családdal

Ez történt a kegyetlen gyilkosság óta a nyíregyházi családdal

A román szár­ma­zású orvos ta­valy fejbe lőtte a szü­lő­ket, hét­éves iker­gye­re­keik szeme lát­tára.

Így sikkasztott 30 milliót a lakóktól a pofátlan közös képviselő

Így sikkasztott 30 milliót a lakóktól a pofátlan közös képviselő

Éve­kig ját­szott össze a közös kép­vi­selő és a sze­relő, végül több mint 30 mil­liót zse­bel­tek be a pa­nel­ház la­kó­i­tól.

A nyílt utcán lett csoportos nemi erőszak áldozata egy 16 éves lány

A nyílt utcán lett csoportos nemi erőszak áldozata egy 16 éves lány

Egy 16 éves lány a hö­hen­kir­cheni vas­út­ál­lo­másra sze­re­tett volna el­jutni...

Egy 16 éves mün­cheni lány a hö­hen­kir­cheni vas­út­ál­lo­másra sze­re­tett volna el­jutni...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Ti­zen­ki­lenc em­bert ál­lí­tot­tak elő a hét­vé­gén a fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­ben tar­tott rend­őr­ségi akció alatt.

Ti­zen­ki­lenc em­bert ál­lí­tot­tak elő a hét­vé­gén a fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­ben tar­tott rend­őr­ségi akció alatt.

Hátborzongató esetre derült fény, életveszélyben a magyar asszony

Hátborzongató esetre derült fény, életveszélyben a magyar asszony

Az idős nő vál­sá­gos ál­la­pot­ban van, kór­ház­ban ke­ze­lik.

Az idős nő vál­sá­gos ál­la­pot­ban van, kór­ház­ban ke­ze­lik. A rend­őr­ség nagy erők­kel ki­vo­nult.

Brutális baleset a Margit hídon: áll a forgalom

Brutális baleset a Margit hídon: áll a forgalom

Áll a for­ga­lom a Mar­git hídon.

Áll a for­ga­lom a Mar­git hídon, durva bal­eset tör­tént.

Átlagban napi két nemi erőszak történik Ausztriában

Átlagban napi két nemi erőszak történik Ausztriában

Le­han­goló sta­tisz­tika...

Hi­va­ta­los meg­ke­re­sésre, Wolf­gang So­botka bel­ügy­mi­nisz­ter köz­zé­tett egy je­len­tést, ami­ből ki­de­rül, hány nemi erő­szak tör­tént az év első fe­lé­ben.

Melegbárban bulizott gyilkolás előtt a kegyetlen migráns

Melegbárban bulizott gyilkolás előtt a kegyetlen migráns

A bí­ró­ságra be­idé­zett tanúk szá­já­ból újabb sok­koló rész­le­tek hang­zot­tak el. Mint ki­de­rült, több nőt is zak­la­tott.

A bí­ró­ságra be­idé­zett tanúk szá­já­ból újabb sok­koló rész­le­tek hang­zot­tak el.

Minden részlet kiderült a megerőszakolt diáklány ügyéről

Minden részlet kiderült a megerőszakolt és megölt diáklány ügyéről

El­kez­dő­dött annak az afgán mig­ráns­nak a pere, aki ta­valy ok­tó­ber­ben meg­erő­sza­kolt és meg...

11 ezer hamis útlevél van az Iszlám Állam birtokában

11 ezer hamis útlevél van az Iszlám Állam birtokában

Így jut­hat­nak a ter­ro­ris­ták Eu­ró­pába.

A német szö­vet­ségi bűn­ügyi rend­őr­ség és a bel­ügy­mi­nisz­té­rium tit­kos je­len­té­sé­ből ki­de­rül, hogy az Isz­lám Állam 11 ezer hamis út­le­vél­lel ren­del­kez­het.

Durva részletek a veszélyes rabról, akinek Győrben veszett nyoma - fotó

Durva részletek a veszélyes rabról, akinek Győrben veszett nyoma - fotó

Ré­misztő módon szö­kött meg az erő­sza­kos rab, ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Ré­misztő módon szö­kött meg az erő­sza­kos rab, ki­vo­nult a rend­őr­ség. Meg­mu­tat­juk, kitől kell óva­kodni.

Újabb kocogó nő lett brutális nemi erőszak áldozata

Újabb kocogó nő lett brutális nemi erőszak áldozata

Az el­múlt idő­szak­ban egyre több ko­cogó nőt erő­sza­kol­nak meg mig­rán­sok Né­met­or­szág­ban.

Az el­múlt idő­szak­ban egyre több ko­cogó nőt erő­sza­kol­nak meg mig­rán­sok Né­met­or­szág­ban. A lip­csei rend­őr­ség már jó ta­ná­csok­kal is el­látta a véd­te­len nőket. Ez­út­tal azon­ban Ba­jor­or­szág­ban tör­tént bru­tá­lis nemi erő­szak.

Tragikus hír érkezett: családja előtt fulladt a Balatonba egy nő

Tragikus hír érkezett: családja előtt fulladt a Balatonba egy nő

A 67 éves asszony a se­kély víz­ben lett rosszul, ez­után ful­ladt a vízbe. Csa­ládja sem tu­dott se­gí­teni rajta.

A 67 éves asszony a se­kély víz­ben lett rosszul, ez­után ful­ladt a vízbe. Csa­ládja sem tu­dott se­gí­teni rajta.

Megdöbbentő részletek derültek ki a soroksári gyilkosságról

Megdöbbentő részletek derültek ki a soroksári gyilkosságról

Azt sut­tog­ják, be­telt az asszony­nál a pohár, azért szúr­hatta le fér­jét.

Hidegvérű gyilkos módjára szúrta le ikertestvérét

Hidegvérű gyilkos módjára szúrta le ikertestvérét

Rács mögé kí­ván­ják a test­vé­re­ket.

A fü­zes­gyar­mati test­vér­pár­ral meg­gyű­lik a baja a vá­ros­nak, sokan kí­ván­ják őket rács mögé.

Jó hírt kaptak a magyar párok

Jó hírt kaptak a magyar párok

Ki­ter­jeszti lom­bik­bébi prog­ram­ját a kor­mány.

Ki­ter­jeszti lom­bik­bébi prog­ram­ját a kor­mány, és a prog­ram­hoz szük­sé­ges gyógy­sze­rekre is na­gyobb tá­mo­ga­tás jár.

Döntött a bíróság a kakucsi gyilkosság ügyében

Döntött a bíróság a kakucsi gyilkosság ügyében

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad.

Egye­lőre még elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad K. Bá­lint, aki a gyanú sze­rint 13 kés­szú­rás­sal ölte meg ta­valy már­ci­us­ban a 20 éves Vi­vi­ent.

Váratlan fordulat a hajdúszoboszlói tragédiában: mégsem az apa ölt?

Váratlan fordulat a hajdúszoboszlói tragédiában: mégsem az apa ölt?

A Ri­post egy fur­csa hoz­zá­szó­lásra buk­kant...

Az egész or­szá­got meg­döb­ben­tette a szo­bosz­lói hár­mas tra­gé­dia, egy­előre nem tisz­tá­zott, mi tör­tént.

Rémes baleset Budapesten, nem jár a villamos, mentők a helyszínen

Rémes baleset Budapesten, nem jár a villamos, mentők a helyszínen

Az 1-es vil­la­mos­sal ka­ram­bo­lo­zott egy autó pén­tek dél­után, a so­főr­höz men­tőt kel­lett hívni.

Brutális kegyetlenséggel gyilkolta meg
az édesapját Dávid

Brutális kegyetlenséggel gyilkolta meg
az édesapját Dávid

A csa­ládi tra­gé­diát maga a 17 éves srác je­len­tette a rend­őr­sé­gen, ál­do­za­tát vérbe fagyva ta­lál­ták meg a la­ká­sán.

Minden másként lehet, mint eddig hittük a negyedikről kizuhant Pannika ügyében?

Minden másként lehet. mint eddig hittük, a negyedikről kizuhant Pannika ügyében?

A szem­be­sí­tés nem ho­zott ered­ményt, ha­zug­ság­vizs­gá­lat vár a fe­lekre.

A rend­őr­ségi szem­be­sí­tés nem ho­zott ered­ményt.

Horror Nagykanizsán: a nyílt utcán öltek meg egy nőt

Horror Nagykanizsán: a nyílt utcán öltek meg egy nőt

A nő holt­tes­tét az utcán fekve ta­lál­ták meg, a kör­nyé­ket le­zárta a rend­őr­ség, még tart a hely­szí­ne­lés.

A nő holt­tes­tét az utcán fekve ta­lál­ták meg, a kör­nyé­ket le­zárta a rend­őr­ség, még tart a hely­szí­ne­lés.

Randin fojtották vízaknába a borsodnádasdi lányt

Randin fojtották vízaknába a borsodnádasdi lányt

Édes­anyja sok szó­be­szé­det cá­folt.

Cá­folta a ko­rábbi szó­be­szé­de­ket a Bor­sod­ná­das­don hét­főn hol­tan ta­lált lány édes­anyja. A meg­tört szívű szülő őszin­tén me­sélt a dráma éj­sza­ká­já­ról.

Esélye sem volt a néninek, több tucat harapás végzett vele

Saját kertjében ölte meg a nénit a szomszéd harcikutyája

Vár­ha­tóan ked­den hoz­nak íté­le­tet a Mo­na­jon tör­tént ku­tya­tá­ma­dás ügyé­ben.

Most kaptuk: elmerült egy férfi a Balatonban, nagy erőkkel keresik

Most érkezett: elmerült egy férfi a Balatonban, nagy erőkkel keresik

A fe­le­sége is a vízbe zu­hant, de őt még idő­ben ki­men­tet­ték.

A fe­le­sége is a vízbe zu­hant, de őt még idő­ben ki­men­tet­ték.

Megrázó részletek a megölt borsodnádasdi tinilány ügyében

Megrázó részletek a megölt borsodnádasdi tinilány ügyében

A he­lyiek sze­rint le­vet­kőz­tetve, a temp­lom­kert­ben ta­lál­ták meg hol­tan a ko­ráb­ban el­tűnt 17 éves lányt.

A he­lyiek sze­rint a temp­lom­kert­ben ta­lál­ták meg hol­tan a ko­ráb­ban el­tűnt 17 éves lányt.

Brutális kegyetlenség: felgyújtotta barátnőjét a férfi

Brutális kegyetlenség: felgyújtotta barátnőjét a férfi

A nő tes­té­nek 15 szá­za­léka meg­égett.

A nő tes­té­nek 15 szá­za­léka meg­égett. Hó­na­po­kig is el­tart­hat, mire fel­épül.

Őrjöngött a késes támadó Vásárhelyen, így tudták csak megfékezni

Őrjöngött a késes támadó Vásárhelyen, így tudták csak megfékezni

In­téz­kedő rend­őrökre tá­madt a férfi fé­nyes nap­pal Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen.

Itt a nap képe: letarolta a villamos a BMW-t

Itt a nap képe: letarolta a villamos a BMW-t

Egyéb­ként a bal­eset miatt pót­ló­bu­szok köz­le­ked­nek. Per­sze be­in­dult a "kom­ment­gyár" is, rög­tön mém lett a eset­ből.

Egyéb­ként a bal­eset miatt pót­ló­bu­szok köz­le­ked­nek. Per­sze be­in­dult a "kom­ment­gyár" is, rög­tön mém lett a eset­ből.

Közölte a mentőkkel: felrobbantja az Esztergomi Bazilikát

Közölte a mentőkkel: felrobbantja az Esztergomi Bazilikát

Akár évekre is rács mögé ke­rül­het a férfi, aki a Ba­zi­lika fel­rob­ban­tá­sá­val fe­nye­ge­tő­zött.

Akár évekre is rács mögé ke­rül­het a férfi, aki a Ba­zi­lika fel­rob­ban­tá­sá­val fe­nye­ge­tő­zött.

Drámai képek - villamos elé esett egy járókelő Budapesten

Drámai képek - villamos elé esett egy járókelő Budapesten

A vil­la­mos csön­ge­tett, vész­fé­ke­zett, de az is­me­ret­len el­esett, egye­ne­sen a vil­la­mos alá.

A vil­la­mos csön­ge­tett, vész­fé­ke­zett, de az is­me­ret­len el­esett, egye­ne­sen a vil­la­mos alá.

Nem engednek a dolgozók - karácsonyra összeomolhat a Tesco

Nem engednek a dolgozók - karácsonyra összeomolhat a Tesco

Ugyan tár­gya­ló­asz­tal­hoz ülnek, de már sem­mi­lyen komp­ro­misszu­mot nem akar­nak kötni a vég­le­te­kig ki­me­rült dol­go­zók.

Eltűnt a mentálisan beteg, öngyilkos hajlamú nő, keresi a rendőrség!

Eltűnt a mentálisan beteg, öngyilkos hajlamú nő, keresi a rendőrség!

Erdős Ka­ta­lin au­gusz­tus 27-én, Pi­l­is­ma­rót­ról tá­vo­zott is­me­ret­len helyre.

Botrányos vallomást tett az összevert 14 éves lány támadója

Botrányos vallomást tett az összevert 14 éves lány támadója

Ke­gyet­le­nül ütöt­ték a tinit.

Ke­gyet­le­nül ütöt­ték, ha­já­nál fogva von­szol­ták a föl­dön, rug­dos­ták a tinit. Az egyik el­kö­vető sze­rint azért, mert meg­volt rá min­den okuk.

Ezt az emailt ne nyisd meg - riasztást adtak ki az új vírus miatt

Ezt az emailt ne nyisd meg - riasztást adtak ki az új vírus miatt

23 mil­lió email címre küld­het­ték ki.

23 mil­lió email címre küld­het­ték ki a Locky nevű zsa­ro­ló­ví­rust. Egye­lőre meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik.

Borzalmas fejlemények a várpalotai hintán megsérült férfi állapotáról!

Borzalmas fejlemények a várpalotai hintán megsérült férfi állapotáról!

He­li­kop­ter­rel szál­lí­tot­ták kór­házba.

Sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lés­sel, men­tő­he­li­kop­ter­rel szál­lí­tot­ták kór­házba, a többi beteg ál­la­pota sta­bil.

Hősies tett: magyar rendőrök mentettek életet a határátkelőnél!

Hősies tett: magyar rendőrök mentettek életet a határátkelőnél!

Egy bol­gár autós lett rosszul a csa­nád­pa­lo­tai ha­tár­át­ke­lő­he­lyen, a fe­le­sége kért sür­gős se­gít­sé­get.

Sürgős segítségre szorul a várpalotai balesetben megsérült tini anyja!

Sürgős segítségre szorul a várpalotai balesetben megsérült tini anyja!

Az édes­anya szál­lást keres éj­sza­kára, hogy a kó­má­ban fekvő fia mel­lett le­hes­sen.

Halálra gázolt egy embert a Nyugatiból induló vonat

Halálra gázolt egy embert a Nyugatiból induló vonat

A Vácra tartó sze­mély­vo­nat el­ütött egy em­bert pén­te­ken dél­után. Ké­sé­sekre kell szá­mí­tani.

A Vácra tartó sze­mély­vo­nat el­ütött egy em­bert pén­te­ken dél­után. Ké­sé­sekre kell szá­mí­tani.

Ez történt a dílerrel, miután majd 10 rendőr kapcsolta le az utcán

Ez történt a dílerrel, miután majd 10 rendőr kapcsolta le az utcán

A 23 éves férfi Va­rázs­do­hányt te­rí­tett, filmbe illő ak­ci­ó­ban fog­ták el a minap. Ha­ma­ro­san dönt­het­nek bün­te­té­sé­ről.

A 23 éves férfi Va­rázs­do­hányt te­rí­tett, filmbe illő ak­ci­ó­ban fog­ták el a minap.

Nyomozók szállták meg a balatonfüredi bölcsődét

Nyomozók szállták meg a balatonfüredi bölcsődét

Két­szer is ház­ku­ta­tást tar­tot­tak.

Az ön­kor­mány­zati böl­csi­ben két­szer is ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a rend­őrök.

Bréking! Kutyus miatt áll a 3-as metró!

Bréking! Kutyus miatt áll a 3-as metró!

Fo­lya­ma­to­san, nagy erők­kel ke­re­sik a met­ró­alag­útba té­vedt ku­tyát.

Fo­lya­ma­to­san, nagy erők­kel ke­re­sik a met­ró­alag­útba té­vedt ku­tyát. Nem jár mi­atta a metró sem.

200 ezer forintot tűztek ki a pofátlan szegedi sírrabló fejére

200 ezer forintot tűztek ki a pofátlan szegedi sírrabló fejére

Ha­tal­mas összeg üt­heti a mar­kát annak, aki tud va­la­mit a lel­ket­len sír­gya­lá­zó­ról.

Ha­tal­mas összeg üt­heti a mar­kát annak, aki tud va­la­mit a lel­ket­len sír­gya­lá­zó­ról.

Brutális támadás, hatalmas késsel támadt egy férfi a mentősökre

Brutális támadás, hatalmas késsel támadt egy férfi a mentősökre

Hős já­ró­kelő si­e­tett a se­gít­sé­gére a bajba ju­tott ápo­lók­nak.

Hős já­ró­kelő si­e­tett a se­gít­sé­gére azok­nak az ápo­lók­nak, akik­nek az éle­tére tör­tek.

A nyíregyházi fogdán ölte meg magát egy férfi

A nyíregyházi fogdán ölte meg magát egy férfi

Az őrök ta­lál­ták meg az 51 éves férfit.

Az őrök ta­lál­ták meg az 51 éves férfi moz­du­lat­lan tes­tét, de már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét - a rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

Fotók érkeztek a Hős utcai akciókról, folyamatos a rendőri jelenlét

Fotók érkeztek a Hős utcai akciókról, folyamatos a rendőri jelenlét

Fo­lya­ma­to­san rend­őrök jár­őröz­nek a Hős utca és a Sta­di­o­nok kör­nyé­kén, az au­gusz­tus 20-ai in­ci­dens óta.

Halálbüntetés járna az erőszakoló migránsoknak a politikus szerint

Halálbüntetés járna az erőszakoló migránsoknak a politikus szerint

A Ri­mi­ni­ben tör­tént bru­tá­lis erő­szak egész Eu­ró­pá­ban nagy vi­hart ka­vart...

A Ri­mi­ni­ben tör­tént bru­tá­lis erő­szak egész Eu­ró­pá­ban nagy fel­há­bo­ro­dást kel­tett. Mint ki­de­rült, a mig­ráns­banda még leg­alább öt másik em­bert is meg­tá­ma­dott. A len­gyel igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter­he­lyet­tes egye­ne­sen ha­lál­bün­te­tést em­le­get!

Idős bácsi okozhatta a súlyos buszbalesetet

Idős bácsi okozhatta a súlyos buszbalesetet

A szem­ta­núk sze­rint egy 80 év fe­letti bácsi ve­zette azt az autót, ame­lyik hétfő dél­után egy me­net­rend­sze­rinti já­rat­tal ka­ram­bo­lo­zott fron­tá­li­san a 6-os úton.

A szem­ta­núk sze­rint egy 80 év fe­letti bácsi ve­zette azt az autót, ame­lyik hétfő dél­után egy me­net­rend­sze­rinti já­rat­tal ka­ram­bo­lo­zott fron­tá­li­san a 6-os úton.

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

A do­bo­gó­kői hotel után a vi­déki vá­ros­ban is la­kat­lan épü­let lán­gol. A helyi erdő is ve­szély­ben van.

A do­bo­gó­kői hotel után a vi­déki vá­ros­ban is la­kat­lan épü­let lán­gol. A helyi erdő is ve­szély­ben van.

Lecsapott a rendőrség, ők felelősek a barcelonai pokolért?

Lecsapott a rendőrség, ők felelősek a barcelonai pokolért?

Őri­zetbe vet­tek két em­bert Ma­rok­kó­ban, aki­ket azzal vá­dol­nak, hogy közük volt a ka­ta­ló­niai me­rény­le­tek­hez.

Fotók érkeztek a halálos balesetről, elképesztő dolog történt

Fotók érkeztek a halálos balesetről, elképesztő dolog történt

Két autó üt­kö­zött össze pén­te­ken a 4-es főúton, egy ember éle­tét vesz­tette a bal­eset­ben. Kü­lön­le­ges szál­lít­má­nya volt.

Teljes az útzár az M1-es autópályán, 10 kilométeres a dugó

Teljes az útzár az M1-es autópályán, 10 kilométeres a dugó

Csak lé­pés­ben lehet ha­ladni.

Az Auszt­ria felé ve­zető ol­da­lon, Nagy­szent­já­nos tér­sé­gé­ben tel­jes út­le­zá­rás van ér­vény­ben, az autók csak lé­pés­ben tud­nak ha­ladni.

Figyelem: Új pszichoaktív drogot találtak a rendőrök

Figyelem: Új pszichoaktív drogot találtak a rendőrök

Őri­zetbe vet­ték a férfit.

Őri­zetbe vet­ték azt a férfit, aki­nek au­tó­já­ban ko­mo­lyabb mennyi­ségű dro­got ta­lál­tak iga­zol­ta­tás­kor. A vizs­gá­lat során ki­de­rült, új ke­mi­ká­li­á­ról van szó.

Lecsukták a 14 éves fiút, mert az autók előtt táncolt

Lecsukták a 14 éves fiút, mert az autók előtt táncolt

El­fog­tak a sza­údi rend­őrök egy 14 éves fiút. A ti­né­dzsert azzal vá­dol­ják, hogy a nyílt utcán tán­colt...

El­fog­tak a sza­údi rend­őrök egy 14 éves fiút. A ti­né­dzsert azzal vá­dol­ják, hogy a nyílt utcán tán­colt...

Borzasztó: négyéves kisfiú halt meg egy harci kutya miatt

Borzasztó: négyéves kisfiú halt meg egy harci kutya miatt

Már a men­tő­sök sem tud­tak se­gí­teni.

Kis­gyer­mek ha­lá­lát okozta egy harci kutya, az er­dé­lyi Má­ra­ma­ros­szi­ge­ten. Hiába ér­ke­zett a mentő, már nem le­he­tett se­gí­teni a négy éves fiún.

Eltűnt: Hetek óta nem találják az intézetis fiút

Eltűnt: Hetek óta nem találják az intézetis fiút

Fel­hí­vást adott közzé a rend­őr­ség.

Fel­hí­vást adott közzé a rend­őr­ség, mi­u­tán majd két hó­napja tá­vo­zott egy la­kás­ott­hon­ból. Azóta nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Szom­bat kora dél­után egy vita he­vé­ben szúrta meg élet­ve­szé­lye­sen idős édes­ap­ját egy férfi Jász­la­dány­ban.

Szom­bat kora dél­után egy vita he­vé­ben szúrta meg élet­ve­szé­lye­sen idős édes­ap­ját egy férfi Jász­la­dány­ban, majd egy­sze­rűen ma­gára hagyta ál­do­za­tát...

Végre! Döntött a bíróság a buszmegállóba hajtó M. Richárd sorsáról

Végre! Döntött a bíróság a buszmegállóba hajtó M. Richárd sorsáról

A nyo­mo­zás ki­de­rí­tette, hogy a bal­ese­tért M. Ri­chárd lehet a fe­le­lős.

A nyo­mo­zás ki­de­rí­tette, hogy a bal­ese­tért M. Ri­chárd lehet a fe­le­lős.

Véget ért a dráma, bilincsben a barcelonai gyilkos

Véget ért a dráma, bilincsben a barcelonai gyilkos

Két óra alatt el­fog­ták a bar­ce­lo­nai ter­ror­ral gya­nú­sí­tott férfit. A rend­őrök bi­lincs­ben ve­zet­ték el.

Nemi erőszak a mozgólépcsőn: sokkban a bécsi közvélemény

Nemi erőszak a mozgólépcsőn: sokkban a bécsi közvélemény

Egy is­me­ret­len a metró moz­gó­lép­cső­jén tá­madt egy 24 éves nőre.

Rendőrségi jelentés: elfogták a mozgólépcsőn támadó szatírt

Rendőrségi jelentés: elfogták a mozgólépcsőn támadó szatírt

Egy 36 éves cse­csen mig­ráns volt az el­kö­vető...

Mint ki­de­rült, egy 36 éves cse­csen mig­ráns volt az el­kö­ve­tője a sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény­nek, amely­ben egy 24 éves nőt tá­mad­tak meg az egyik leg­for­gal­ma­sabb bécsi met­ró­alul­já­ró­ban.

Élettársa gyászolja a fiatal magyar áldozatot Madeirán

Élettársa gyászolja a fiatal magyar áldozatot Madeirán

Rész­le­te­ket kö­zölt a kül­ügy a tra­gé­di­á­val kap­cso­lat­ban. Vizs­gá­la­tot is in­dí­tott a por­tu­gál ha­tó­ság.

Rész­le­te­ket kö­zölt a kül­ügy a tra­gé­di­á­val kap­cso­lat­ban. Vizs­gá­la­tot is in­dí­tott a por­tu­gál ha­tó­ság.

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Több mint egy hete ke­resi gaz­dája két­ség­be­eset­ten az ér­té­kes brit macs­kát.

A Teréz körúti robbantó nyomdokán haladt volna S. Ábel

A Teréz körúti robbantó nyomdokán haladt volna S. Ábel

Ala­po­san utá­na­járt min­den­nek.

Ala­po­san utá­na­járt a rob­bantó min­den lé­pé­sé­nek. Nem ki­zárt, hogy ha­sonló rob­ban­tásra ké­szült.

Életveszélyes kihívás terjeng a neten. Soha ne próbáld ki! - videó

Életveszélyes kihívás terjeng a neten. Soha ne próbáld ki! - videó

A "forró vizes ki­hí­vás" pont az, amire gon­dolsz. Töb­ben ma­ra­dandó sé­rü­lé­se­ket sze­rez­tek!

A "forró vizes ki­hí­vás" pont az, amire gon­dolsz. Töb­ben ma­ra­dandó sé­rü­lé­se­ket sze­rez­tek!

Csak álltak és nézték a haláltusát: tóba fulladt a horgász Kőszegen

Csak álltak és nézték a haláltusát: tóba fulladt a horgász Kőszegen

Senki sem se­gí­tett a ful­dokló Gá­bor­nak, sze­relme a part­ról nézte végig, ahogy el­nyeli a tó vize.

Senki sem se­gí­tett a ful­dokló Gá­bor­nak, sze­relme a part­ról nézte végig, ahogy el­nyeli a tó vize.

Sokkoló: az ELTE egyik épületénél halt meg egy munkás Budapesten

Sokkoló: az ELTE egyik épületénél halt meg egy munkás Budapesten

Az 68 éves férfi egy áll­vány­ról esett le. Sok­kos ál­la­potba ke­rült a csa­lád a hír hal­la­tán. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

Tragédia rázta meg a Hajdúságot: szörnyethalt egy férfi a zebrán

Tragédia rázta meg a Hajdúságot: szörnyethalt egy férfi a zebrán

Egy ke­rék­pár­ral köz­le­kedő férfi halt ször­nyet ked­den dél­előtt Püs­pök­la­dány­ban.

Hősként kezeli a sztárvilág az őrült 20 éves ámokfutó áldozatát

Hősként kezeli a sztárvilág az őrült 20 éves ámokfutó áldozatát

Egy 32 éves nő halt meg a char­lot­tes­ville-ben tör­tént tra­gi­kus ki­me­ne­telű ámok­fu­tás­ban. A ce­leb­vi­lág hős­ként ke­zeli...

Riadó, hazánkban a fipronillal szennyezett tojás!

Riadó, hazánkban a fipronillal szennyezett tojás!

Fél­kész ter­mék­ben és friss to­já­sok­ban is ta­lál­tak a ve­szé­lyes anyag­ból. Az érin­tett té­te­le­ket a ha­tó­ság zá­rolja.

Fél­kész ter­mék­ben és friss to­já­sok­ban is ta­lál­tak a ve­szé­lyes anyag­ból. Az érin­tett té­te­le­ket a ha­tó­ság zá­rolja.

Újabb hírek érkeztek a VII. kerületben szörnyethalt munkásról

Újabb hírek érkeztek a VII. kerületben szörnyethalt munkásról

A férfi ked­den szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban, egy épít­ke­zé­sen.

Durva baleset a belvárosban: villamossal ütközött egy turistabusz

Durva baleset a belvárosban: villamossal ütközött egy turistabusz

Kedd dél­előtt a Kál­vin téren tör­tént bal­eset, amely­ben egy ember meg is sé­rült.

Magára robbantotta a házát a részeg férfi

Magára robbantotta a házát a részeg férfi

Könnyen tö­meg­sze­ren­csét­len­ség­gel vég­ződ­he­tett volna az eset Győr kö­ze­lé­ben, mert a férfi több­ször is meg­gyúj­totta a gázt.

Könnyen tö­meg­sze­ren­csét­len­ség­gel vég­ződ­he­tett volna az eset Győr kö­ze­lé­ben, mert a férfi több­ször is meg­gyúj­totta a gázt.

Vigyázat, tolvajok trükköznek a BKK jegykiadóival!

Vigyázat, tolvajok trükköznek a BKK jegykiadóival!

Be­ra­gaszt­ják a vissza­já­rót kiadó nyí­lást, aztán be­söp­rik az össze­gyűlt pénzt a trük­kös tol­va­jok.

Be­ra­gaszt­ják a vissza­já­rót kiadó nyí­lást, aztán be­söp­rik az össze­gyűlt pénzt a trük­kös tol­va­jok.

Szinte semmi sem maradt: durva fotó érkezett az orosházi tragédiáról

Szinte semmi sem maradt: durva fotó érkezett az orosházi tragédiáról

Egy férfi fának haj­tott a ko­csi­já­val va­sár­nap reg­gel Oros­háza kö­ze­lé­ben. A bal­ese­tet nem élte túl.

Szörnyű baleset rázta meg az orosháziakat: esélye sem volt a sofőrnek

Szörnyű baleset rázta meg az orosháziakat: esélye sem volt a sofőrnek

Ha­lá­los bal­eset tör­tént a 474-es úton va­sár­nap reg­gel, a so­főrt nem le­he­tett meg­men­teni.

Folyóba hajtott a busz, többen meghaltak

Folyóba hajtott a busz, többen meghaltak

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát a kis­busz fe­lett, három utas, köz­tük egy kis­lány is meg­halt a tra­gi­kus bal­eset­ben.

A sofőr el­vesz­tette az ural­mát a kis­busz fe­lett, egy kis­lány is meg­halt a tra­gi­kus bal­eset­ben.

Borzalmas halál: saját pincéjében találtak a Zala megyei lakóra

Borzalmas halál: saját pincéjében találtak a Zala megyei lakóra

Az ál­do­za­tot Tor­nyi­szent­mik­lós kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg a pin­cé­ben. A holt­testre a tűz­ol­tók buk­kan­tak rá.

Az ál­do­za­tot Tor­nyi­szent­mik­lós kö­ze­lé­ben ta­lál­ták meg a pin­cé­ben.

Tolvajok jelentek meg a Szigeten: telefonokat zsákmányolnak

Tolvajok jelentek meg a Szigeten: telefonokat, kártyákat zsákmányolnak

A rend­őrök már el­kap­tak két tet­test, akik­nél több te­le­fon és fest­ipay kár­tya is volt.

Szörnyű részletek: kalapáccsal ölte meg az idős érdieket egy nő

Szörnyű részletek: kalapáccsal ölte meg az idős érdieket egy nő

A gyil­kos egyre in­kább két­ségbe esett a tar­to­zá­sai miatt, ezért, ami­kor nem ka­pott pénzt, vég­zett a há­zas­pár­ral.

Félelmetes videó, ez a nő centikre volt a haláltól

Félelmetes videó, ez a nő centikre volt a haláltól

Né­hány má­sod­per­cen múlt, hogy nem halt meg az autó négy utasa. A vonat cen­ti­mé­te­rekre zú­gott el a jár­mű­től.

Né­hány má­sod­per­cen múlt, hogy nem halt meg az autó négy utasa. A vonat cen­ti­mé­te­rekre zú­gott el a jár­mű­től.