POLITIK

NÍNÓ

A konyhában vitázott férjével a magyar nő, szörnyű, ami ezután történt

A konyhában vitázott férjével a magyar nő, szörnyű, ami ezután történt

A rend­őrök a hely­szí­nen el­fog­ták és őri­zetbe vet­ték a 43 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi asszonyt.

Brutális fotók jöttek a betegszállító balesetéről, tragédia történt

Brutális fotók jöttek a betegszállító balesetéről, tragédia történt

A be­teg­szál­lító két au­tó­val üt­kö­zött össze, a bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek, ha­lá­los ál­do­zat is van.

Börtönbe mehet, mert nem adta be a gyógyszert a gyerekének

Börtönbe mehet, mert nem adta be a gyógyszert a gyerekének

Akár 5 év bör­tönt is kap­hat a szülő kis­korú ve­szé­lyez­te­tése miatt.

Akár 5 év bör­tönt is kap­hat a szülő kis­korú ve­szé­lyez­te­tése miatt, ha nem adja be a gyógy­szert!

Rajtaütések Veszprém megyében, ezért szállták meg rendőrök a környéket

Rajtaütések Veszprém megyében, ezért szállták meg rendőrök a környéket

Az akció ke­re­té­ben több ká­bí­tó­szer ke­res­ke­dőt is el­fog­tak, akik új pszi­cho­ak­tív szert árul­tak, töb­bek közt a gye­re­kek­nek.

Váratlan fejlemény az elgázolt kőbányai bankrabló ügyében

Váratlan fejlemény az elgázolt kőbányai bankrabló ügyében

Meg­szü­le­tett az el­ső­fokú íté­let.

A férfi ellen meg­szü­le­tett az el­ső­fokú íté­let, de a dön­tés egy­előre nem jog­erős.

Rejtélyes, ahogy meghalt a magyar üzletasszony: nyomoz a rendőrség

Rejtélyes, ahogy meghalt a magyar üzletasszony: nyomoz a rendőrség

Rej­té­lyes módon halt meg a szlo­vá­kiai Nagy­me­gye­ren egy ma­gyar nő.

Rej­té­lyes módon halt meg a szlo­vá­kiai Nagy­me­gye­ren egy ma­gyar szár­ma­zású üz­let­asszony, M. Szil­via.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Durva fotó: halálra gázolták a gyalogost

Durva baleseti fotó: halálra gázolták a szerencsétlen gyalogost Nógrád megyében

Vád­eme­lést ja­va­sol­nak a Nóg­rád me­gyei rend­őrök egy 47 éves szlo­vák ál­lam­pol­gár­ral szem­ben, aki az út­tes­ten ütött el egy gya­lo­gost Dej­tár bel­te­rü­le­tén.

Vád­eme­lést ja­va­sol­nak a Nóg­rád me­gyei rend­őrök annak a 47 éves szlo­vák ál­lam­pol­gár­nak az ügyé­ben, aki a Sza­bad­ság úton ha­lálra gá­zolt egy gya­lo­gost Dej­tár bel­te­rü­le­tén.

Helyszíni videó: Rendőrök keresik a budaörsi áruházban tomboló férfit

Helyszíni videó: Rendőrök keresik a budaörsi áruházban tomboló férfit

Ré­misztő je­le­net zaj­lott le a bolt­ban. Az erő­sza­kos férfit egy­előre nem ta­lál­ják, de nagy erők­kel ke­re­sik.

Brutális felvételek jöttek a sárvári kettős tragédia helyszínéről

Brutális felvételek jöttek a sárvári kettős tragédia helyszínéről

Két autó és egy busz üt­kö­zött össze.

Két autó és egy busz üt­kö­zött össze a 84-es főúton, a tra­gé­diát nem le­he­tett el­ke­rülni.

Lerohanták a rendőrök a zuglói házat, durva, amit ott találtak

Lerohanták a rendőrök a zuglói házat, durva, amit ott találtak

A dí­lert az M3-as au­tó­pá­lya ki­ve­zető sza­ka­szán rán­gat­ták ki a ko­csi­já­ból.

A dí­lert az M3-as au­tó­pá­lya ki­ve­zető sza­ka­szán rán­gat­ták ki a ko­csi­já­ból.

Ezért húzódik a ceglédberceli tragédia vizsgálata

Ezért húzódik a ceglédberceli tragédia vizsgálata

Több szak­ér­tőt is be­von­tak.

Több szak­értő be­vo­ná­sá­val vizs­gálja a ma­gyar ha­tó­ság a ceg­léd­ber­celi busz­bal­eset kö­rül­mé­nyeit, ezért va­ló­színű, hogy nem lehet gyor­san le­zárni az el­já­rást.

Közleményt adott ki a rendőrség: így történt a csávolyi kettős tragédia

Közleményt adott ki a rendőrség: így történt a csávolyi kettős tragédia

Csü­tör­tök dél­után tör­tént fron­tá­lis üt­kö­zés az 55-ös úton. A bal­ese­tet az egyik sofőr sem élte túl.

Most közölték: öngyilkosság történt Szombathelyen

Most közölték: öngyilkosság történt Szombathelyen

Egy rab vég­zett ma­gá­val a bör­tön egyik zár­ká­já­ban.

Egy rab vég­zett ma­gá­val a bör­tön egyik zár­ká­já­ban, a dol­go­zók már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Megrázó helyszíni fotót kaptunk a reggeli halálos balesetről

Megrázó helyszíni fotót kaptunk a reggeli halálos balesetről

Egy ka­mion és egy autó üt­kö­zött össze pén­te­ken kora reg­gel.

Egy ka­mion és egy autó üt­kö­zött össze pén­te­ken kora reg­gel Nyír­egy­háza kül­vá­ro­sá­ban.

Meglepő, kinek a nevében fosztogattak

Meglepő, kinek a nevében fosztogattak

Mint­egy 50 bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják azt a négy sop­roni férfit, akik a rend­őr­ség sze­rint a Vízmű mun­ka­tár­sa­i­nak ki­adva ma­gu­kat egye­dül élő idős em­be­rek­hez ju­tot­tak be.

Mint­egy 50 bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják azt a négy férfit, akik a Vízmű mun­ka­tár­sa­i­nak ki­adva ma­gu­kat egye­dül élő idős em­be­rek­hez ju­tot­tak be.

Megölte a szüleit, majd rájuk gyújtotta a házat

Megölte a szüleit, majd rájuk gyújtotta a házat

A zsa­ruk tíz órán belül el­fog­ták őket.

Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen egy pár kí­mé­let­len módon vég­zett a nő idős szü­le­i­vel. Majd rájuk gyúj­tot­ták a házat, hogy egy nagy tűz­zel el­tün­tes­sék a nyo­mo­kat.

Durva fotók a baranyai iskola falának ütközött kamionról

Durva fotók a baranyai iskola falának ütközött kamionról

Is­ko­la­épü­letbe ro­hant ma egy be­ton­szál­lító ka­mion Ba­ra­nyá­ban. A di­á­kok és ta­ná­rok közül senki sem sé­rült meg.

Táskát loptak a buszon, bezzeg a kamerát nem vették észre

Táskát loptak a buszon, bezzeg a kamerát nem vették észre

A két férfit és a két nőt már ke­resi a rend­őr­ség, rá­adá­sul remek fel­vé­te­lek is van­nak róluk...

Kikészült a templomot felgyújtó fiú apja

Kikészült a templomot felgyújtó fiú apja

Fo­gal­muk sincs, miért rak­tak tüzet pont a temp­lom­ban.

Fo­gal­muk sincs, miért rak­tak tüzet pont a két éve vá­sá­rolt, 9 mil­lió fo­rin­tot érő or­gona mel­lett a temp­lom­ban - ezt mondta a nyo­mo­zók­nak a két fi­a­tal.

Mezőcsáti pincebaleset: ezért nem halt meg a másik kisfiú is

Mezőcsáti pincebaleset: ezért nem halt meg a másik kisfiú is

Még kór­ház­ban ápol­ják a pin­ce­bal­eset­ben meg­halt kisfiú ba­rát­ját.

Még min­dig kór­ház­ban ápol­ják a pin­ce­bal­eset­ben meg­halt me­ző­csáti kisfiú ba­rát­ját.

Most kaptuk a hírt: mentőhelikopter szállt le az M7-esen, súlyos tömegbaleset történt

Most kaptuk a hírt: mentőhelikopter szállt le az M7-esen, súlyos tömegbaleset történt

A bal­eset a sztráda 35-ös ki­lo­mé­ter­nél tör­tént. Három ember meg­sé­rült.

A bal­eset a sztráda 35-ös ki­lo­mé­ter­nél tör­tént. Három ember meg­sé­rült.

Drámai fotó jött a Baranyában lezuhant repülőről, ők az áldozatok

Drámai fotó jött a Baranyában lezuhant repülőről, ők az áldozatok

Senki sem élte túl a bal­ese­tet. A kö­rül­mé­nyek tisz­tá­zása fo­lya­mat­ban van.

Senki sem élte túl a bal­ese­tet. A kö­rül­mé­nyek tisz­tá­zása még fo­lya­mat­ban van.

Tragédia történt éjjel a 4-es úton

Tragédia történt éjjel a 4-es úton

A ke­rék­pá­ros éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A ke­rék­pá­ros éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Gigabotrány Tatabányán, undorító dolgokat művelt a női ruhába öltözött férfi

Gigabotrány Tatabányán, undorító dolgokat művelt a női ruhába öltözött férfi

Hiába pró­bálta ál­cázni magát, a ka­me­rák le­buk­tat­ták.

Hiába pró­bálta ál­cázni magát, a ka­me­rák le­buk­tat­ták. Ki­de­rült, hogy társa is volt a balhé során.

Kényszerleszállás Ferihegyen: Ez történt egy idős utassal

Kényszerleszállás Ferihegyen: Ez történt egy idős utassal

Az Air India lé­gi­tár­sa­ság Delhi-Lon­don já­rata ked­den kora este kény­sze­rült le­szál­lásra a re­pü­lő­té­ren.

Az Air India lé­gi­tár­sa­ság Delhi-Lon­don já­rata ked­den kora este kény­sze­rült le­szál­lásra a re­pü­lő­té­ren.

Őrizetbe vették a Ferihegyi úton történt buszbaleset sofőrjét

Őrizetbe vették a Ferihegyi úton történt buszbaleset sofőrjét

Gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki...

A rend­őrök gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a Fe­ri­he­gyi Re­pü­lő­térre ve­zető úton bal­ese­tet okozó busz ve­ze­tő­jét.

Durva fotók a ferihegyi úton történt buszbalesetről

Durva fotók a ferihegyi úton történt buszbalesetről

Ma­gas­ság­kor­lá­tozó ka­puba ro­hant...

Ma­gas­ság­kor­lá­tozó ka­puba ro­hant egy eme­le­tes au­tó­busz hét­főn. A a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­térre ve­zető úton tör­tént bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek.

A hét lúzere: Részegen, jogsi nélkül vezetett és még drog is volt nála

A hét lúzere: Részegen, jogsi nélkül vezetett és még drog is volt nála

Egy köz­úti el­len­őr­zés során fog­ták el a férfit. A tet­test elő­ál­lí­tot­ták.

A bajai rend­őrök egy köz­úti el­len­őr­zés során fog­ták el a férfit.A tet­test elő­ál­lí­tot­ták a Bajai Rend­őr­ka­pi­tány­ságra, ahol sza­bály­sér­tési el­já­rás, va­la­mint ká­bí­tó­szer bir­tok­lása miatt bün­te­tő­el­já­rás is in­dult vele szem­ben.

Durva dolgot műveltek a pesti megállóban, majd nyom nélkül felszívódtak

Durva dolgot műveltek a pesti megállóban, majd nyom nélkül felszívódtak

Ki­ra­bol­tak egy alvó em­bert.

Ki­ra­bol­tak egy alvó em­bert, majd ami­kor rájuk szól­tak, meg­ver­ték a szem­ta­nút.

Sikoltozásra figyeltek fel a rokonok, szörnyű, amit a magyar férfi tett

Sikoltozásra figyeltek fel a rokonok, szörnyű, amit a magyar férfi tett

A férfi szom­bat este ve­szett össze fe­le­sé­gé­vel, a vitát pedig tet­tek kö­vet­ték.

A férfi szom­bat este ve­szett össze fe­le­sé­gé­vel, a vitát pedig tet­tek kö­vet­ték.

Négyéves unokájával ugrott egy nagymama a vonat elé

Négyéves unokájával ugrott egy nagymama a vonat elé

A Heves me­gyei rend­őrök em­ber­ölés gya­núja miatt in­dí­tot­tak el­já­rást.

Most kaptuk: Elfogták a budapesti taxist megkéselő férfit

Most kaptuk: Elfogták a budapesti taxist megkéselő férfit

A fő­vá­rosi nyo­mo­zók még aznap azo­no­sí­tot­ták és el­fog­ták azt a férfit, aki május 25-én, a haj­nali órák­ban több­ször meg­szúrt egy ta­xi­so­főrt.

Most érkezett: Dunába zuhant egy autó a Várkert Bazárnál

Most érkezett: Dunába zuhant egy autó a Várkert Bazárnál

A fő­vá­rosi hi­va­tá­sos tűz­ol­tók és a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem spe­ci­á­lis egy­sé­gei nagy erők­kel kezd­ték meg a fo­lyóba esett autó ke­re­sé­sét.

Így mentették meg a rendőrök a 31 csomagtérbe zárt kiskutya életét

Így mentették meg a rendőrök a 31 csomagtérbe zárt kiskutya életét

A nagy­ka­ni­zsai zsa­ruk egy 41 éves olasz ál­lam­pol­gár­ságú férfit hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként ál­lat­kín­zás miatt.

Hatalmas a készültség, menekítik az embereket a budapesti plázából

Hatalmas a készültség, menekítik az embereket a budapesti plázából

Az Örs vezér te­ré­nél ta­lál­ható Árkád áru­ház­ból kí­sér­ték ki az em­be­re­ket.

Az Örs vezér te­ré­nél ta­lál­ható Árkád áru­ház­ból kí­sér­ték ki az em­be­re­ket.

Drámai, ami éjjel Pesten történt: most is az életéért küzd az áldozat

Drámai, ami éjjel Pesten történt: most is az életéért küzd az áldozat

Egy ta­xist ké­sel­tek meg éjjel Bu­da­pes­ten, a férfi élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült kór­házba.

Megdöbbentő változás: így szabadult a szőke modell kegyetlen gyilkosa

Megdöbbentő változás: így szabadult a szőke modell kegyetlen gyilkosa

Fel­té­te­le­sen sza­bad­lábra he­lyez­ték T. Ad­ri­ennt, aki tíz éve meg­ölte a leg­jobb ba­rát­nő­jét...

Folyt a vér Tatán, drámai csata után küzdenek az áldozat életéért

Folyt a vér Tatán, drámai csata után küzdenek az áldozat életéért

Já­ték­nak in­dult, de el­fa­jul­tak az ese­mé­nyek a vár­ban.

Já­ték­nak in­dult, de el­fa­jul­tak az ese­mé­nyek a vár­ban, már gya­nú­sí­tott is van.

Most érkezett, újabb emberöléssel vádolják Fenyő János gyilkosát

Most érkezett, újabb emberöléssel vádolják Fenyő János gyilkosát

Egy másik ügy miatt is a bí­ró­ság elé áll a Fenyő-gyil­kos­ság vég­re­haj­tása miatt már jog­erő­sen el­ítélt Jozef Rohác.

Ismét a bí­ró­ság elé áll a Fenyő-gyil­kos­ság vég­re­haj­tása miatt már jog­erő­sen el­ítélt Jozef Rohác.

Újabb fordulat várható az ügyvéd szerint VV Fanni ügyében

Újabb fordulat várható az ügyvéd szerint VV Fanni ügyében

A csa­lád jogi kép­vi­se­lője sze­rint közel van­nak az ügy meg­ol­dá­sá­hoz a nyo­mo­zók.

Saját testvérét akarta leszúrni egy férfi Salgótarjánban

Saját testvérét akarta leszúrni egy férfi Salgótarjánban

Ru­há­za­tá­ból vette elő a kést.

Ru­há­za­tá­ból elő­vette a zseb­kést és azzal fe­nye­ge­tő­zött. A rend­őrök a két férfit a hely­szín kö­ze­lé­ben el­fog­ták, majd elő­ál­lí­tot­ták és ki­hall­gat­ták őket.

Most közölték, megtalálták az eltűnt magyar kislány meztelen holttestét

Most közölték, megtalálták az eltűnt magyar kislány meztelen holttestét

Gye­rek­gyil­kos­ság ügyé­ben nyo­moz a rend­őr­ség.

Gye­rek­gyil­kos­ság ügyé­ben nyo­moz a rend­őr­ség.

Vonat ütközött egy autóval, sok a halott

Vonat ütközött egy autóval, sok a halott

Csü­tör­tök este négy Má­ra­ma­ros me­gyei lány meg­halt, egy pedig élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült, ami­kor Zsi­bó­nál el­so­dorta az au­tó­ju­kat egy vonat a vas­úti át­já­ró­ban.

Csü­tör­tök este négy Má­ra­ma­ros me­gyei lány meg­halt, egy pedig élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült, ami­kor Zsi­bó­nál el­so­dorta az au­tó­ju­kat egy vonat a vas­úti át­já­ró­ban.

Elhagyott szeretője robbanthatta fel a kozmetikusnőt?

Elhagyott szeretője robbanthatta fel a kozmetikusnőt?

Mintha föld­ren­gés tör­tént volna, olyan erő­vel rázta meg Los An­ge­les kör­nyé­ket a Ma­gyar Koz­me­tika nevű szép­ség­sza­lon­ban tör­tént rob­ba­nás.

Lezuhant, és meghalt egy munkás Budapesten

Lezuhant, és meghalt egy munkás Budapesten

Ha­lá­los sze­ren­csét­len­ség tör­tént.

Ha­lá­los sze­ren­csét­len­ség tör­tént a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint múlt pén­te­ken a XIII. ke­rü­let Úszó­daru utca 5 szám alatt. Az épít­ke­zé­sen egy férfi le­zu­hant.

Pofátlan! Tanári szobából lopott, keresi a rendőrség

Pofátlan! Tanári szobából lopott, keresi a rendőrség

A jó­zsef­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy kézre ke­rül­jön az el­kö­vető.

Könnye­dén be­sé­tált egy is­me­ret­len férfi a Bu­da­pest VIII. ke­rü­leti egye­temre, majd a ta­nári szo­bá­ból el­lo­pott egy tás­kát a benne lévő sze­mé­lyes ira­tok­kal, mo­bil­te­le­fon­nal és pénz­zel együtt. A jó­zsef­vá­rosi rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy kézre ke­rül­jön az el­kö­vető.

Ezek az ország legveszélyesebb útjai! Itt a legtöbb a gyorshajtó

Ezek az ország legveszélyesebb útjai! Itt a legtöbb a gyorshajtó

Ott mér­tek se­bes­sé­get a rend­őrök, ahol a lakók kér­ték!

Ott mér­tek se­bes­sé­get a rend­őrök, ahol a lakók kér­ték: az or­szág tel­jes te­rü­le­tén, több mint ezer pon­ton áll­tak a traffi­pa­xok 24 órán ke­resz­tül kedd reg­ge­lig. Hiába tet­ték előre közzé a hely­szí­ne­ket, au­tó­sok ezrei nem tö­rőd­tek ezzel...

Rettenetes tragédia történt Szolnokon, nem tudták megmenteni a munkást

Rettenetes tragédia történt Szolnokon, nem tudták megmenteni a munkást

Ál­lí­tó­lag nem ez volt az első ilyen eset.

Mire ész­re­vet­ték, hogy baj tör­tént, már késő volt.

Rendőrök akcióztak, ez történt éjjel Budapest belvárosában - videó

Rendőrök akcióztak, ez történt éjjel Budapest belvárosában - videó

Egy szó­ra­ko­zó­he­lyen je­len­tek meg haj­nal­ban, mert meg­tud­ták, hogy ott drog­gal ke­res­ked­nek.

148 milliós rablás Budapesten!

148 milliós rablás Budapesten!

Fé­nyes nap­pal, fel­fegy­ver­kezve tá­mad­tak meg egy pénz­vál­tót.

Fé­nyes nap­pal, fel­fegy­ver­kezve tá­mad­tak meg egy pénz­vál­tót csü­tör­tö­kön késő dél­után a VIII. ke­rü­let­ben. A rab­lók elő­ször több au­tó­val le­szo­rí­tot­ták, majd el­vet­ték pén­zét.

Iszonyat, a mellékhelyiségben hagyta meghalni babáját a magyar nő

Iszonyat, a mellékhelyiségben hagyta meghalni babáját a magyar nő

Az asszony azt ál­lítja, hogy nem tu­dott a ter­hes­ség­ről.

Az asszony azt ál­lítja, hogy nem tu­dott a ter­hes­ség­ről. A kór­házba vi­szont már a szü­lés után ke­rült be.

Szörnyű hír jött az eltűnt magyar horgászról

Szörnyű hír jött az eltűnt magyar horgászról

Már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Az idős férfi­nak már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg a ha­tó­sá­gok.

Családi tragédia rázta meg Miskolcot: apa végzett saját kislányával

Családi tragédia rázta meg Miskolcot: apa végzett saját kislányával

A férfi vé­let­le­nül meg­lőtte a gyer­me­ket, akit már a men­tők sem tud­tak élet­ben tar­tani.

Megrendítő helyszíni fotó jött a hajnali halálos baleset helyszínéről

Megrendítő helyszíni fotó jött a hajnali halálos baleset helyszínéről

Az autót a rend­őrök szi­ré­názva kezd­ték kö­vetni, mert gya­nú­san ha­ladt.

Az autót a rend­őrök szi­ré­názva kezd­ték kö­vetni, mert gya­nú­san ha­ladt.

Megrázó fordulat a bedrogozott baba ügyében, ezt tette a magyar pár

Megrázó fordulat a bedrogozott baba ügyében, ezt tette a magyar pár

A ki­csit nem tud­ták meg­men­teni. Most meg­szó­lalt az ál­do­zat nagy­ma­mája.

A kicsi éle­tét nem tud­ták meg­men­teni. Most meg­szó­lalt az ál­do­zat nagy­ma­mája.

Rendőrök akcióztak a Váci úton, mindent lezárták a környéken

Rendőrök akcióztak a Váci úton, mindent lezárták a környéken

A for­gal­mas út egyik ék­szer­üz­le­tét ra­bol­ták ki pén­te­ken, a rend­őrök pedig szinte azon­nal a hely­szí­nen vol­tak.

A for­gal­mas út egyik ék­szer­üz­le­tét ra­bol­ták ki pén­te­ken, a rend­őrök pedig szinte azon­nal a hely­szí­nen vol­tak.

Most jött a hír: emberek közé hajtott egy kocsi Csongrádban, sok a sérült

Most jött a hír: emberek közé hajtott egy kocsi Csongrádban, sok a sérült

Két ember ál­la­pota sú­lyos.

A rend­őr­ségi hely­szí­ne­lés miatt az ásott­halmi ver­senyt le­fúj­ták.

Tragédia Szabadegyházánál: vonat sodort el egy autót

Tragédia Szabadegyházánál: vonat sodort el egy autót, többen meghaltak

Már nem le­he­tett raj­tuk se­gí­teni, a hely­szí­nen éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Most jött: anyja védelmében ölte meg apját

Most jött: anyja védelmében ölte meg apját

Ször­nyű csa­ládi dráma volt Dégen.

Ször­nyű csa­ládi dráma hely­színe volt Dég: egy 62 éves férfi meg­halt, fe­le­sége élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült. Fiuk állt kö­zé­jük.

Most közölték: borzalmas tragédia történt egy babával Miskolcon

Most közölték: borzalmas tragédia történt egy babával Miskolcon

A három napos cse­csemő éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni a men­tők.

A három napos cse­csemő éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni a men­tők.

Elfogták a gyilkos emberrablót, magyar az áldozata

Elfogták a gyilkos emberrablót, magyar az áldozata

Az ukrán férfi hamis ada­tok­kal ira­to­kat pró­bált csi­nál­tatni Sz­lo­vá­ki­á­ban, de az ujj­le­nyo­mata végül le­buk­tatta. Ő gyil­kolt Ma­gyar­or­szá­gon.

Az ukrán férfi hamis ada­tok­kal ira­to­kat pró­bált csi­nál­tatni Sz­lo­vá­ki­á­ban, de az ujj­le­nyo­mata végül le­buk­tatta. Ő gyil­kolt Ma­gyar­or­szá­gon.

Győri emberrablás: újabb részletek derültek ki

Győri emberrablás: újabb részletek derültek ki

A he­lyiek sze­rint nem vé­let­le­nül ke­rült az férfi au­tója a Győr Sas-hegyre.

A he­lyiek sze­rint nem vé­let­le­nül ke­rült az férfi au­tója a Győr Sas-hegyre.

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Azo­no­sí­tot­ták....

Azo­no­sí­tot­ták a Fertő-tóban két hete ta­lált holt­es­tet. Ki­de­rült, hogy egy öröm­lány volt, akit fel­té­te­le­zett gyil­kosa, szex­já­ték köz­ben ölt meg.

Brutális fotók jöttek a reggeli kettős tragédia helyszínéről

Brutális fotók jöttek a reggeli kettős tragédia helyszínéről

A tra­gé­dia pén­tek reg­gel tör­tént.

A tra­gé­dia pén­tek reg­gel Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyé­ben tör­tént.

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

Töb­ben meg­hal­tak egy il­le­gá­li­san mű­köd­te­tett olaj­kút­nál In­do­né­zi­á­ban. A ka­taszt­ró­fa­el­há­rí­tási ügy­nök­ség fel­té­te­le­zése sze­rint a tüzet egy ve­ze­té­ken vég­zett he­gesz­tés idéz­hette elő.

Győri emberrablás: Ausztriában lehet az eltűnt férfi holtteste?

Győri emberrablás: Ausztriában lehet az eltűnt férfi holtteste?

A rend­őr­ség azt sem tartja ki­zár­ha­tó­nak, hogy a tet­tes Auszt­ri­á­ban rejt­hette el ál­do­zata holt­tes­tét.

Aljas dolgot művelt ez a sapkás férfi Budapesten, lekamerázták

Aljas dolgot művelt ez a sapkás férfi Budapesten, lekamerázták

Az an­gyal­földi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik!

Az an­gyal­földi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik!

Borzalom a lakótelepen, gyerekek is láthatták a holttestet

Borzalom a békásmegyeri lakótelepen, gyerekek is láthatták a holttestet

Az ál­do­zat nem messze fe­küdt egy helyi böl­cső­dé­től. Le­ta­kar­ták, de a lábai ki­lóg­tak.

Megtalálhatták VV Fannit? Újabb testrészek kerültek elő

Megtalálhatták VV Fannit? Újabb testrészek kerültek elő

Az oszt­rák lapok sem zár­ják ki, hogy a holt­test­nek köze van a ma­gyar gyil­kos­ság­hoz. Most két kart ta­lál­tak, kéz­fej nél­kül.

Megtalálták VV Fanni holttestét? Így azonosítják a megölt nőt

Megtalálták VV Fanni holttestét? Így azonosítják a megölt nőt

Elő­ször a tor­zó­ját ta­lál­ták meg pén­te­ken, a Fertő tó oszt­rák ol­da­lán.

Elő­ször a tor­zó­ját ta­lál­ták meg pén­te­ken, a Fertő tó oszt­rák ol­da­lán.

Megrázó fotók, ennyi maradt az autóból a durva hajdúsági baleset után

Megrázó fotók, ennyi maradt az autóból a durva hajdúsági baleset után

Az autó so­főrje élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült kór­házba.

Az autó so­főrje élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült kór­házba, mi­u­tán le­sod­ró­dott az útról.

Durva jelenet a nyílt utcán: járókelők előtt fajult el a helyzet Érden

Durva jelenet a nyílt utcán: járókelők előtt fajult el a helyzet Érden

Egy férfi meg­pró­bált ki­ra­bolni egy érdi bá­csit, de sze­ren­csére az arra sé­tá­lók el­fog­ták a rab­lót.

Rasszista vád miatt börtönbe kerülhetnek a Jobbik-alelnök fiai

Rasszista vád miatt börtönbe kerülhetnek a Jobbik-alelnök fiai

Május 17-én kez­dő­dik a tár­gya­lás.

Hó­na­po­kon át tar­tot­ták ret­te­gés­ben egy roma csa­lád tag­jait, köz­tük kis­gye­re­ke­ket is Sne­i­der Tamás fiai.

Most jött: brutális gyilkosság történt Pest megyében

Most jött: brutális gyilkosság történt Pest megyében

Egy 17 éves fi­a­tal kés­sel ölte meg is­me­rő­sét a va­sár­napra vir­radó éjjel. A tet­test már el­fog­ták a rend­őrök.

Egy 17 éves fi­a­tal kés­sel ölte meg is­me­rő­sét a va­sár­napra vir­radó éjjel. A tet­test már el­fog­ták a rend­őrök.

Ijesztő videót közölt a rendőrség: szirénázva üldözték az ámokfutót

Ijesztő videót közölt a rendőrség: szirénázva üldözték az ámokfutót

A je­le­ne­tet Mis­kol­con vet­ték fel, és nem sok híja volt, hogy tra­gi­kus vége le­gyen az ül­dö­zés­nek.

A je­le­ne­tet Mis­kol­con vet­ték fel, és nem sok híja volt, hogy tra­gi­kus vége le­gyen az ül­dö­zés­nek.

Hamis tanúzás miatt is eljárás folyik Czeglédy Csaba ellen

Hamis tanúzás miatt is eljárás folyik Czeglédy Csaba ellen

Hová tűnt el 203 mil­lió fo­rint?

A Bu­da­pesti Nyo­mozó Ügyész­ség hamis ta­nú­zás gya­nú­já­val 2016 óta foly­tat el­já­rást Czeg­lédy Csaba cé­gé­nek egy 2006-ban tör­tént üz­let­rész­vá­sár­lása kap­csán. A nyo­mozó ha­tó­ság azt ke­resi, hová tűnt el két­száz­há­rom­mil­lió fo­rint a bal­ol­dal ügy­véd­jé­nek szál­lo­da­ipari vál­lal­ko­zá­sá­ból.

Rejtélyes halálesetek történtek a folyók városában

Rejtélyes halálesetek történtek a folyók városában

Az ál­do­za­tok élet­kora is kü­lön­böző.

Volt, aki­nek a te­teme a Du­ná­ból, más­nak egy víz­tá­ro­zó­ból ke­rült elő. Az ál­do­za­tok élet­kora is kü­lön­böző: akad köz­tük 19 éves és 87 esz­ten­dős is.

Miért halnak ennyien vízbe ebben a magyar városban?

Miért halnak ennyien vízbe ebben a magyar városban?

Több­ször is hal­lani el­tűnt gyer­me­kek­ről és fel­nőt­tek­ről, s oly­kor saj­nos elő­for­dul, ami­kor a leg­rosszabb hír­ről kell be­szá­mol­nunk...

Több­ször is hal­lani el­tűnt gyer­me­kek­ről és fel­nőt­tek­ről, s oly­kor saj­nos elő­for­dul, ami­kor a leg­rosszabb hír­ről kell be­szá­mol­nunk: arról, hogy hol­tan ta­lál­ták az el­tűnt sze­mélyt. Az el­múlt egy évben öt ember te­te­mét is víz­ből emel­ték ki a fo­lyók vá­ro­sá­ban.