POLITIK

NÍNÓ

Dráma a magyar repülőtéren, rendőröket riasztottak

Dráma a magyar repülőtéren, rendőröket riasztottak a helyszínre

Egy kö­rö­zött férfi bu­kott le az el­len­őr­zé­sen, a rend­őrök pedig azon­nal in­téz­ked­tek.

Készültség a Balatonnál, a vízirendőröknek kellett közbelépni

Készültség a Balatonnál, a vízirendőröknek kellett közbelépni

Több für­dő­ző­nek is a ví­zi­rend­őrök se­gí­tet­tek par­tot érni a Ba­la­ton­nál.

Több für­dő­ző­nek is a ví­zi­rend­őrök se­gí­tet­tek par­tot érni a Ba­la­ton­nál.

Durva gyorshajtókat fogtak Budapesten

Durva gyorshajtókat fogtak Budapesten

Bár a rend­őr­ség előre kö­zölte, hol mér­nek se­bes­sé­get éj­szaka...

Bár a rend­őr­ség előre kö­zölte, hol mér­nek se­bes­sé­get éj­szaka, akad­tak au­tó­sok, akik ka­mi­ka­ze­ként ro­han­tak bele az el­len­őr­zé­sekbe.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Nagy erőkkel szállt ki a rendőrség a Szigeten, több embert elvittek

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról.

Fel­vé­tel is ér­ke­zett a rend­őr­ség ak­ci­ó­já­ról. Egy 14 éves gye­rek is bajba ke­rült a fesz­ti­vá­lon.

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel a lengyel ügyészségen

A jobbikos Staudt Gábort milliárdos ügyben jelentették fel

A len­gyel állam ká­rára el­kö­ve­tett több mint két és fél mil­li­árd fo­rint ér­tékű költ­ség­ve­tési csa­lás gya­núja miatt je­len­tet­ték fel a len­gyel ügyész­sé­gen.

Közölte a rendőrség: robbanás volt Pest megyében, egy kisgyerek az áldozat

Közölte a rendőrség: robbanás volt Pest megyében, egy kisgyerek az áldozat

A romok kö­zött buk­kan­tak rá a 4 éves gye­rek holt­tes­tére. Az ügy­ben nyo­mo­zás in­dult.

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

Saját laborjában tuningolta a drogot a magyar férfi

El­fog­ták azt az 55 éves férfit, aki­nek az al­bér­le­té­ben 80 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got ta­lál­tak. Sz. Ist­ván az egyik ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le a hét­vé­gén.

El­fog­ták azt az 55 éves férfit, aki­nek az al­bér­le­té­ben 80 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got ta­lál­tak. Sz. Ist­ván az egyik ve­vő­jé­vel együtt bu­kott le a hét­vé­gén.

Egy ember meghalt, négy életveszélyesen megsérült Kőszegnél

Egy ember meghalt, négy életveszélyesen megsérült Kőszegnél

Kór­házba szál­lí­tása után meg­halt a Kő­szeg mel­letti bal­eset sé­rültje. Négy ember pedig élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van.

Látták, hogy Baby Gabival is kikezdett a kávai késelő

Látták, hogy Baby Gabival is kikezdett a kávai késelő

Ér­de­kes rész­le­te­ket tud­tunk meg.

Ér­de­kes rész­le­te­ket tu­dott meg a Ri­post arról az em­ber­ről, aki szom­ba­ton ha­lálra ké­selte vi­ta­part­ne­rét.

Ezt vágta a magyar nő az élettársába, véres fotó

Ezt a kést vágta a rendőrök szerint a magyar nő az élettársába, véres fotó

Egy 42 éves gyáli nőt gya­nú­sí­ta­nak azzal a hét­végi ké­se­lés­sel, mely során egy férfi sú­lyos, élet­ve­szé­lyes sé­rü­lést szen­ve­dett.

Egy 42 éves gyáli nőt gya­nú­sí­ta­nak azzal a hét­végi ké­se­lés­sel, mely során egy férfi sú­lyos, élet­ve­szé­lyes sé­rü­lést szen­ve­dett. A fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt őri­zetbe vet­ték a rend­őrök.

Most jött: szörnyű gyilkosság történt a Pest megyei lecsófesztiválon

Most jött: szörnyű gyilkosság történt a Pest megyei lecsófesztiválon

A gya­nú­sí­tot­tat a hely­szí­nen el­fog­ták a rend­őrök.

A gya­nú­sí­tot­tat a hely­szí­nen el­fog­ták a rend­őrök.

Küzdenek az életéért: Motorcsónakról ugrott fejest a 70 centis Tiszába

Küzdenek az életéért: Motorcsónakról ugrott fejest a 70 centis Tiszába

A szá­guldó csó­nak egyik utasa hir­te­len úgy dön­tött, hogy ugrik egy fe­jest...

A szá­guldó csó­nak egyik utasa hir­te­len úgy dön­tött, hogy ugrik egy fe­jest...

Egy 15 éves fiú után kutatnak a Balatonban

Egy 15 éves fiú után kutatnak a Balatonban

El­tűnt egy 15 éves fiú a Ba­la­ton­ban Ba­la­ton­vi­lá­gos­nál, rend­őrök és ví­zi­men­tők ku­tat­nak utána.

Brutális, hányszor hívták a mentőket a hőség miatt

Brutális, hányszor hívták a mentőket a hőség miatt

15%-kal több hívás ér­ke­zett.

Jóval több eset­ben ri­aszt­ják a men­tő­ket rosszul­lét­hez, ami­óta tart a hőség. Csak csü­tör­tö­kön 15%-kal nőtt a men­tő­ri­asz­tá­sok száma.

Már a fél országban keresik ezt a magyar fiatalt, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a magyar fiatalt, nem véletlenül

A rend­őrök se­gít­sé­get kér­nek.

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 26 éves fi­a­talt!

Teljes készültség a Szigeten, elfogtak éjjel egy veszélyes olasz férfit

Teljes készültség a Szigeten, elfogtak éjjel egy veszélyes olasz férfit

A fesz­ti­vá­lo­zók­nak ká­bí­tó­szert árult, de a nyo­mo­zók hamar el­fog­ták őt a Ha­jó­gyári-szi­ge­ten.

Durvul a helyzet az M7-es autópályán, el se indulj a Balatonra

Durvul a helyzet az M7-es autópályán, el se indulj a Balatonra

Ba­le­set miatt tel­jes az útzár az M7-es au­tó­pá­lya Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lán, a 83-as ki­lo­mé­ter­nél!

Ba­le­set miatt tel­jes az útzár az M7-es au­tó­pá­lya Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lán, a 83-as ki­lo­mé­ter­nél!

Az ablakból nézte ki: undorító, mit tett az ózdi férfi a gyermekkel

Az ablakból nézte ki: undorító, mit tett az ózdi férfi a gyermekkel

A férfi meg­látta, hogy a gye­rek ke­zé­ben van egy tíz­ez­res, ezért utána ug­rott és el­vette tőle.

Soroksári gyilkosság: kiborult a zsaruk miatt a meggyilkolt nő férje

Soroksári gyilkosság: kiborult a zsaruk miatt a meggyilkolt nő férje

Kar­dosné Gyu­rik Krisz­tina férje fel­há­bo­ro­dott, ami­ért évek óta a saj­tó­ból kell ér­te­sül­nie.

Kar­dosné Gyu­rik Krisz­tina férje fel­há­bo­ro­dott, ami­ért évek óta a saj­tó­ból kell ér­te­sül­nie.

Nyíregyházi horrorgyilkosság: ez vár a kegyetlen román orvosra

Nyíregyházi horrorgyilkosság: ez vár a kegyetlen román orvosra

Til­tott fegy­ver­tar­tá­sért közel két éve ül a ko­lozs­vári bör­tön­ben S. Dan.

Til­tott fegy­ver­tar­tá­sért közel két éve ül a ko­lozs­vári bör­tön­ben S. Dan.

Nem lopta a napot, csak a rábízott állatokon adott túl

Nem lopta a napot, csak a rábízott állatokon adott túl

A tulaj fel­je­len­tést tett.

A te­lep­hely ál­lat­gon­do­zója és egy­ben meg­bí­zott őre el­adta a rá bí­zott ál­la­to­kat. A fel­je­len­tést tévő tulaj nem is gya­nú­sí­totta az al­kal­ma­zot­tat.

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

Nem akárhova rejtették a milliós drogot a magyarok

A cucc ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint.

3780 gramm ha­sis­gyanta és 228,8 gramm ko­kain ke­rült elő. A cucc ke­res­ke­delmi mennyi­ség, és együt­tes fe­ke­te­pi­aci ér­téke 5,7 mil­lió fo­rint.

Fordulat a soroksári gyilkosság ügyében, itt a DNS-vizsgálat eredménye

Fordulat a soroksári gyilkosság ügyében, itt a DNS-vizsgálat eredménye

Még­sem ke­rül­het pont a las­san öt éve hú­zódó ügy vé­gére.

Erre biz­tos nem sokan szá­mí­tot­tak!

Soroksár: újabb sokkoló részletek derültek ki!

Soroksár: újabb sokkoló részletek derültek ki!

Az ipari al­pi­nista tet­tes­tár­sát ke­re­sik! A bor­zal­mas tra­gé­dia ügyé­ben las­san öt éve nyo­moz a rend­őr­ség.

Az ipari al­pi­nista tet­tes­tár­sát ke­re­sik! A nyo­mo­zók már hó­na­pok­kal ez­előtt hoz­zá­ju­tot­tak a le­het­sé­ges tet­tes DNS-min­tá­já­hoz, még­pe­dig az édes­any­já­tól, mondta el a Ri­post-nak a le­het­sé­ges ko­ro­na­tanú, az az asszony, aki ál­lítja: az ő volt párja a gyil­kos.

Váratlan fordulat a csepeli horrorgyilkosság ügyében

Váratlan fordulat a csepeli horrorgyilkosság ügyében

Meg­hök­kentő dol­go­kat mon­dott a rend­őr­ség­nek K. László édes­apja.

Meg­hök­kentő dol­go­kat mon­dott a rend­őr­ség­nek K. László édes­apja. Bár a férfi fel­adta magát, egy­ál­ta­lán nem biz­tos, hogy ő vágta át Ro­zá­lia tor­kát.

Újra itt a nyugat-nílusi láz, de nem kell megijedni

Újra itt a nyugat-nílusi láz, de nem kell megijedni

A szú­nyog­csí­pés­sel ter­jedő, a Bal­ká­non már jól is­mert kór ismét át­lépte a ha­tá­ra­in­kat.

A szú­nyog­csí­pés­sel ter­jedő, a Bal­ká­non már jól is­mert kór ismét át­lépte a ha­tá­ra­in­kat. Már itt­hon is ta­lál­tak be­te­ge­ket, ke­ze­lé­sük meg­kez­dő­dött.

Holttestet találtak az újpesti lakástűzben

Holttestet találtak az újpesti lakástűzben

Új­pes­ten, egy la­kás­ban ki­ütött tűz­höz ri­asz­tot­ták tűz­ol­tó­kat.

A Bu­da­pest IV. ke­rü­le­té­ben, Új­pes­ten, egy la­kás­ban ki­ütött tűz­höz ri­asz­tot­ták tűz­ol­tó­kat. A lán­gok meg­fé­ke­zése köz­ben a tűz­ol­tók egy holt­tes­tet ta­lál­tak az egyik szo­bá­ban.

Most érkezett, itt fogták el Balázst, akitől a fél ország rettegett

Most érkezett, itt fogták el Balázst, akitől a fél ország rettegett

Közel ti­zen­hét évig buj­kált a ke­gyet­len ma­gyar bű­nöző. Na­gyon vá­rat­lan he­lyen buk­kan­tak rá...

Soroksár: megszólalt a Ripostnak a koronatanú

Soroksári gyilkosság: megszólalt a Ripostnak a koronatanú

Döb­be­ne­tes for­du­lat!

Döb­be­ne­tes for­du­lat tör­tént az öt évvel ez­előtti So­rok­sá­ron meg­gyil­kolt fu­tónő ügyé­ben.

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Durva, mit talált az 5. kerületi kapitányság nyomozókutyája egy belvárosi lakásban

Tico, a négy­lábú kol­léga egy kony­há­ban is meg­állta a he­lyét. Rend­kí­vüli fo­gás­hoz se­gí­tette a rend­őrö­ket.

Iszonyat Pest megyében: csak ennyi maradt a kocsiból a frontális ütközés után

Iszonyat Pest megyében: csak ennyi maradt a kocsiból a frontális ütközés után

A 31-es úton tör­tént bal­eset­ben egy nő és ku­tyája is éle­tét vesz­tette.

A 31-es úton tör­tént szer­dai bal­eset­ben egy nő és ku­tyája is éle­tét vesz­tette.

Helyszíni fotó jött, nem tudták megmenteni a kapuvári áldozatot

Helyszíni fotó jött, nem tudták megmenteni a kapuvári fojtogató áldozatát

A nőt élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de ott már nem te­het­tek érte sem­mit.

Életveszélyesen megszúrta a vitapartnerét

Életveszélyesen megszúrta a vitapartnerét

Két férfi szó­vál­tásba ke­ve­re­dett.

Két férfi szó­vál­tásba ke­ve­re­dett. Egyik férfi meg­ütötte a má­si­kat, mire az kés­szú­rás­sal re­a­gált.

Bent ragadt egy nő az átforrósodott autóban

Bent ragadt egy nő az átforrósodott autóban

A hölgy te­le­fo­non kért se­gít­sé­get a rend­őrök­től. Az utas­tér tel­je­sen át­for­ró­so­dott és az aj­tó­kat nem tudta ki­nyitni.

A hölgy te­le­fo­non kért se­gít­sé­get a rend­őrök­től. Az utas­tér tel­je­sen át­for­ró­so­dott és az aj­tó­kat nem tudta ki­nyitni.

Doboz alatt lapult a béna rabló, onnan húzták elő a zsaruk - videó

Doboz alatt lapult a béna rabló, onnan húzták elő a zsaruk - videó

Egy 28 éves férfit vet­tek őri­zetbe egy nagy­ma­rosi rab­lás miatt.

A Pest me­gyei nyo­mo­zók egy 28 éves férfit vet­tek őri­zetbe egy nagy­ma­rosi rab­lás miatt.

Kést rántott a kalauzra egy utas a Miskolcról Budapestre tartó vonaton

Kést rántott a kalauzra egy utas a Miskolcról Budapestre tartó vonaton

Töb­bek­nek rosszul kez­dő­dött a pén­tek reg­gele a Mis­kolc­ról Bu­da­pestre tartó vo­na­ton...

Rejtélyes halál: Gyerekméretű holttestre bukkantak Szentendrénél

Rejtélyes halál: Gyerekméretű holttestre bukkantak Szentendrénél

Rej­té­lyes holt­test ke­rült fel a po­lice.hu nyil­vá­nos kö­rö­zési lis­tá­jára, me­lyet két hete ta­lál­tak Szent­end­ré­nél.

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást.

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást annak a bal­eset­nek az ügyé­ben, mely­ben egy nő vesz­tette éle­tét Tatán.

Megdobtak kővel egy pesti buszon utazó kislányt

Repült a nehéz kő

A szem­tanú me­sélte el a Ri­post­nak, mi tör­tént szer­dán dél­előtt. Meg­döb­bentő: egy gyer­mek az ál­do­zat.

Azt is tud­juk, hogy hol állt meg s kit ho­gyan ta­lált el. Egy ár­tat­lan kis­lány volt az ál­do­zat.Az eset után rend­őrt és men­tőt is hív­tak.

Nagy a riadalom Hévízen

Nagy a riadalom Hévízen

A helyi tűz­ol­tók le­zár­ták az utcát, dol­goz­nak a baj el­há­rí­tá­sán.

A helyi tűz­ol­tók le­zár­ták az utcát és 50 mé­te­res kör­zet­ben ki­ürí­tet­ték az épü­le­te­ket. A baj el­há­rí­tá­sán je­len­leg is dol­goz­nak.

Ezt művelte volt apósával a dühös vő

Ezt művelte volt apósával a dühös vő

Az akció azon­ban nem a ter­vek sze­rint si­ke­rült. Ez fel­dü­hí­tette.

Az akció azon­ban nem a ter­vek sze­rint si­ke­rült. Ez annyira fel­dü­hí­tette, hogy magát is le­ka­sza­bolta, végül egy autó szél­vé­dő­jé­ben kö­tött ki a szer­szám.

Halálos baleset miatt nem jár itt a vonat

Halálos baleset miatt nem jár itt a vonat

Egye­lőre vizs­gál­ják, hogy vé­let­len volt-e a bal­eset vagy ön­gyil­kos­ság tör­tént. A MÁV-START az uta­sok el­szál­lí­tá­sá­hoz pót­ló­bu­szo­kat ren­delt a hely­színre.

Egye­lőre vizs­gál­ják, hogy vé­let­len volt-e a bal­eset vagy ön­gyil­kos­ság tör­tént. A MÁV-START az uta­sok el­szál­lí­tá­sá­hoz pót­ló­bu­szo­kat ren­delt a hely­színre.

Szörnyű részletek: így könyörögtek a gyerekek édesanyjuk életéért

Szörnyű részletek: így könyörögtek a gyerekek édesanyjuk életéért

Sa­játja mel­lett a gyer­me­kei éle­tét is men­te­nie kel­lett Zsu­zsá­nak

Sa­játja mel­lett a gyer­me­kei éle­tét is men­te­nie kel­lett élete leg­ré­misz­tőbb nap­ján Zsu­zsá­nak, mert párja egy kés­sel rájuk tá­madt.

Dráma a magyar tóban, elnyelte a víz a 8 éves kisfiút

Dráma a magyar tóban, elnyelte a víz a 8 éves kisfiút

Hiába ér­kez­tek meg a men­tők, nem si­ke­rült új­ra­élesz­te­niük a sze­ren­csét­le­nül járt gyer­me­ket. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

Hiába ér­kez­tek meg a men­tők, nem si­ke­rült új­ra­élesz­te­niük a sze­ren­csét­le­nül járt abo­nyi gyer­me­ket. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

A fél országban keresi a rendőrség ezt a magyar férfit, nem véletlenül

A fél országban keresi a rendőrség ezt a magyar férfit, nem véletlenül

Nyoma ve­szett Fa­ze­kas Ró­bert­nek, most a rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják.

Friss hír: Tömegkarambol az M7-esen, óriási a dugó a Balaton felé

Friss hír: Tömegkarambol az M7-esen, óriási a dugó a Balaton felé

Három autó üt­kö­zött össze Szé­kes­fe­hér­vár­nál, ezért a Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lon csak a belső sáv jár­ható.

Rejtélyes holttest Szekszárdon: Reagált a rendőrség

Rejtélyes holttest Szekszárdon: Reagált a rendőrség

A sínek mel­lett ta­lál­tak a férfira.

A vas­úti sínek mel­lett, egy el­ha­gya­tott épü­let­ben ta­lál­tak rá egy is­me­ret­len férfi holt­tes­tére Szek­szár­don, a rend­őr­ség a ru­há­já­ról is kö­zölt rész­le­te­ket.

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Kecskemétnél történt tragédiáról

Megrázó helyszíni fotók jöttek a Kecskemétnél történt tragédiáról

A ha­lá­los bal­eset a 44-es főúton tör­tént va­sár­nap este va­la­mi­vel ki­lenc óra előtt.

Elképesztő, mivel szembesültek a magyar határnál

Elképesztő, mivel szembesültek a magyar határnál

Még idő­ben si­ke­rült le­kap­csolni azt a hor­vát férfit, aki Ma­gyar­or­szágra akart be­jutni va­sár­nap éjjel.

Még idő­ben si­ke­rült le­kap­csolni a hor­vát férfit, aki Ma­gyar­or­szágra akart be­jutni va­sár­nap éjjel.

Retteg a falu a kutyagyilkostól

Retteg a falu a kutyagyilkostól

A he­lyiek sze­rint a kutya gaz­dá­ját meg­fe­nye­get­ték...

A te­le­pü­lé­sen min­denki arról be­szél, hogy a na­pok­ban egy 16 éves fiú le­lőtte a szom­széd csa­lád ked­ven­cét, egy díj­nyer­tes yorki fe­dező kant. Az ott élők jól is­me­rik az el­kö­vető csa­lád­ját, fél­nek tőlük.

Borzalom a budapesti trolin, hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség

Borzalom a budapesti trolin, hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség

Pedig a sofőr a többi utas ér­de­ké­ben cse­le­ke­dett.

Pedig a sofőr a többi utas ér­de­ké­ben cse­le­ke­dett.

Borzalmas képek a Somogy megyei balesetről, fiatal férfi halt szörnyet

Borzalmas képek a Somogy megyei balesetről, fiatal férfi halt szörnyet

Egy 24 éves férfi vesz­tette éle­tét Ba­la­ton­bog­lár és Fo­nyód­li­get kö­zött.

Egy 24 éves férfi vesz­tette éle­tét Ba­la­ton­bog­lár és Fo­nyód­li­get kö­zött.

Hoppá, durván hiányos volt a hazánkba érkező kamion szállítólevele

Hoppá, durván hiányos volt a hazánkba érkező kamion szállítólevele

A török ka­mion éjjel akart be­jönni Ma­gyar­or­szágra a Csa­nád­pa­lota Au­tó­pá­lya-ha­tár­át­ke­lő­he­lyen...

Üzent a Ripostnak a gyermekek molesztálásával gyanúsított férfi

Üzent a Ripostnak a gyermekek molesztálásával gyanúsított férfi

Vé­dőügy­véd­jén ke­resz­tül üzent a Ri­post­nak Sz. Sán­dor, akit a rend­őr­ség hat kis­lány mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sít...

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

A 16 éves ka­maszfiú ál­lítja, kóbor ku­tyá­nak nézte a díj­nyer­tes fe­dező kant, ezért egyet­len lö­vés­sel vég­zett vele.

A 16 éves ka­maszfiú ál­lítja, kóbor ku­tyá­nak nézte a díj­nyer­tes fe­dező kant, ezért egyet­len lö­vés­sel vég­zett vele.

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a Margit körutat

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a Margit körutat

Egy más­fél éves ügy vé­gére tet­tek pon­tot ezzel.

Egy más­fél éves ügy vé­gére tet­tek pon­tot ezzel. Három el­fo­ga­tó­pa­rancs volt el­lene ki­adva.

6 kislányt molesztált a magyar pedofil

Görkorcsolya volt a csali, 6 kislányt molesztált a magyar pedofil

Az egész kör­nyék meg­döb­bent, ami­kor ki­de­rült az ügy.

Ma dön­te­nek a tá­pi­ó­sági 66 éves Sz. Sán­dor elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sá­ról. A férfit min­denki Pa­pá­nak hívta.

Újra kutat a rendőrség a győri emberrabló telkén

Újra kutat a rendőrség a győri emberrabló telkén

A he­lyiek sze­rint nem vé­let­len, hogy ismét kör­be­sza­la­gozta a házát a rend­őr­ség.

Újabb bi­zo­nyí­té­ko­kat ke­res­nek a mo­son­ma­gyar­óvári Má­csik Zol­tán el­tű­nési ügyé­ben, még­hozzá a gya­nú­sí­tott É. Imre ik­ré­nyi tel­kén. Újabb rend­őr­ségi sza­la­go­kat húz­tak ki a ke­rí­té­sére és a ház köré, ami a kör­nyé­ken élők sze­rint azért fur­csa, mert egy­szer már min­dent át­vizs­gál­tak itt.

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Egy sú­lyos és egy élet­ve­szé­lyes sé­rültje van annak a szom­bat esti vi­tá­nak, mely során egy idős férfi kést rán­tott.

Egy sú­lyos és egy élet­ve­szé­lyes sé­rültje van annak a szom­bat esti vi­tá­nak, mely során egy idős férfi kést rán­tott.

Dráma a lakótelepen: Kizuhant egy 28 éves nő a negyedikről

Dráma a lakótelepen: Kizuhant egy 28 éves nő a negyedikről

Esz­mé­le­té­nél volt a fi­a­tal asszony, ami­kor rá­ta­lál­tak, nem tudni, hogy ön­gyil­kos akart-e lenni.

Esz­mé­le­té­nél volt a fi­a­tal asszony, ami­kor rá­ta­lál­tak.

Súlyos baleset Budapesten, ez történt a 4-es 6-os vonalán

Súlyos baleset Budapesten, ez történt a 4-es 6-os vonalán

A bal­eset miatt tor­ló­dásra kell szá­mí­tani Bu­da­pest VI. ke­rü­le­té­ben, a Teréz körút és a Váci út ke­resz­te­ző­dé­sé­nél.

Botrány a pápai orvosi rendelőben, durva dolgokat csinált a részeg nő

Botrány a pápai orvosi rendelőben, durva dolgokat csinált a részeg nő

Annyira ré­szeg volt, hogy még a szon­dát se bírta meg­fújni, ezért vit­ték a rend­őrök or­vos­hoz.

Most közölte a hatóság: változás történt az inárcsi gyilkossági ügyben

Most közölte a hatóság: változás történt az inárcsi gyilkossági ügyben

A 61 éves inár­csi férfi sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat.

A 61 éves inár­csi férfi sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat.

Fájdalmas dolgokat mondott az inárcson meggyilkolt családsegítő lánya

Fájdalmas dolgokat mondott az inárcson meggyilkolt családsegítő lánya

At­tila négy gye­re­ket ne­velt, ki akar­ták la­kol­tatni, ezért ölte meg az inár­csi csa­lád­se­gíí­tő­ben dol­gozó asszonyt. And­re­á­nak három gyer­meke ma­radt anya nél­kül...

Sokkoló részletek: vaddisznók túrták ki a feldarabolt holttesteket

Sokkoló részletek: vaddisznók túrták ki a feldarabolt holttesteket Pilisszentivánon

Tel­jes hír­zár­la­tot ren­delt el a rend­őr­ség, a te­le­pü­lést fé­le­lem szállta meg.

Dráma az érettségi banketten: Lövöldözés tört ki a huszti étteremben

Dráma az érettségi banketten: Lövöldözés tört ki a huszti étteremben

A rend­őrök vizs­gál­ják a tör­tén­te­ket: meg­sé­rült egy 18 éves vég­zős diák!

A rend­őrök vizs­gál­ják a tör­tén­te­ket: meg­sé­rült egy 18 éves vég­zős diák!

Döntöttek a 84 éves asszony gyilkosának a sorsáról

Döntöttek a 84 éves asszony gyilkosának a sorsáról

Zagy­va­ré­ka­son hamar el­ter­jedt a gyil­kos­ság híre, min­denki saj­nálja a ked­ves Magdi nénit.

Zagy­va­ré­ka­son szinte min­denki ismer min­den­kit. Hamar el­ter­jedt a gyil­kos­ság híre, min­denki saj­nálta a ked­ves Magdi nénit.

Sírva könyörgött megbocsátásért a gyerekgyilkos anya

Sírva könyörgött megbocsátásért a gyerekgyilkos anya

12 év bör­tönre ítél­ték B. Mó­ni­kát.

A Bu­da­pest Kör­nyéki Bí­ró­ság 12 év le­töl­tendő bör­tönre ítélte B. Mó­ni­kát. A nő 2016. ok­tó­ber 30-án úgy föld­höz vágta más­fél éves kisfiát, hogy meg­halt.

Óriási robbanás rázta meg a magyar várost, életveszélyes sérült is van

Óriási robbanás rázta meg a magyar várost, életveszélyes sérült is van

Egy gáz­rob­ba­nás miatt vo­nul­tak a hely­színre a rend­őrök, ahol egy tel­je­sen össze­om­lott épü­le­tet ta­lál­tak.

A mentőben halt meg a baltás gyilkos áldozata

A mentőben halt meg a baltás gyilkos áldozata

Egy férfi bal­tá­val olyan sú­lyo­san bán­tal­mazta is­me­rő­sét, hogy ál­do­zata be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Egy férfi bal­tá­val olyan sú­lyo­san bán­tal­mazta is­me­rő­sét, hogy ál­do­zata be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe. A hely­színre ér­kező jár­őrök a bán­tal­mazó férfit fél órán belül el­fog­ták és elő­ál­lí­tot­ták a rendőr-fő­ka­pi­tány­ságra.

Megrázó fotók a tragédia helyszínéről, szörnyethalt egy magyar férfi

Megrázó fotók a tragédia helyszínéről, szörnyethalt egy magyar férfi

A 441-es úton tör­tént szerda késő este a tra­gi­kus bal­eset.

A 441-es úton tör­tént szerda késő este a tra­gi­kus bal­eset.

Teljes a készültség Budapesten, gond van a bombával - fotó

Teljes a készültség Budapesten, gond van a bombával - fotó

A bú­vá­rok ta­pin­tás­sal tá­jé­ko­zód­nak.

A folyó sod­rása erős és a lá­tó­tá­vol­ság a "nul­lá­val" egyenlő, vagyis a bú­vá­rok csak ta­pin­tás­sal ké­pe­sek tá­jé­ko­zódni.

Helyszíni fotó jött: rettenetes tragédia történt éjjel Budapesten

Helyszíni fotó jött: rettenetes tragédia történt éjjel Budapesten

A rend­őrök bor­zal­mas nyo­mo­kat ta­lál­tak, ezért azon­nal nyo­mo­zást in­dí­tot­tak.

Brutális fotó jött a keszthelyi balesetről, tragédia történt

Brutális fotó jött a keszthelyi balesetről, tragédia történt

Egy ember meg­halt, töb­ben pedig meg­sé­rül­tek az üt­kö­zés­ben. Az eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Egy ember meg­halt, töb­ben pedig meg­sé­rül­tek az üt­kö­zés­ben. Az eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.