POLITIK

NÍNÓ

Másfél hónap után lett meg a balesetben kiugrott kutya

Másfél hónap után lett meg a balesetben kiugrott kutya

Feb­ruár végén egy bal­ese­tező, idős pár vesz­tette el a Roli névre hall­gató bézs ku­tyust, akit végül egy fi­a­tal­em­ber ta­lált meg.

Súlyos autóbalesetet szenvedett Hódi Pamela

Súlyos autóbalesetet szenvedett Hódi Pamela

A bu­da­pesti Árpád hídon üt­kö­zött...

A for­gal­mas bu­da­pesti Árpád hídon üt­kö­zött egy másik jár­mű­vel Berki Krisz­tián párja.

Horrorbaleset a Nagymező utcában! Még a trolik is állnak

Horrorbaleset a Nagymező utcában! Még a trolik is állnak

A bi­cik­lis olyan sze­ren­csét­le­nül bu­kott el, hogy meg sem mer­ték moz­dí­tani...

A bi­cik­lis olyan sze­ren­csét­le­nül bu­kott el, hogy meg sem mer­ték moz­dí­tani...

Így büntették a 300-zal száguldozó férfit

Így büntették meg a 300-zal száguldozó lamborghinis férfit

A bal­ese­tet okozó férfi ügyé­ben szü­le­tett íté­let.

A bal­ese­tet okozó férfi ügyé­ben szü­le­tett íté­let.

Most érkezett: itt vannak az első fotók az iskolabusz katasztrófájáról

Most érkezett: itt vannak az első fotók az iskolabusz katasztrófájáról

Mint­egy hat­van em­ber­rel a fe­dél­ze­tén bo­rult fel az az is­ko­la­busz, ami Svéd­or­szág­ban egy sí­köz­pont felé tar­tott.

Az út közepén ütötte egymást a buszsofőr és két férfi Győrben!

Az út közepén ütötte egymást a buszsofőr és két férfi Győrben! - Videó

A balhé abból ke­re­ke­dett, hogy a zá­ró­vo­na­lon so­rolt be a busz elé egy nő a ko­csi­já­val.

A balhé abból ke­re­ke­dett, hogy a zá­ró­vo­na­lon so­rolt be a busz elé egy nő.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Terrorelhárítók vonultak ki egy fővárosi házhoz: Ezt találták

Terrorelhárítók vonultak ki egy fővárosi házhoz: Ezt találták

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont mun­ka­tár­sai egy bu­da­pesti férfit fog­tak el.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont mun­ka­tár­sai egy bu­da­pesti férfit fog­tak el.

Szentendrei úti tragédia: az áldozatok barátja volt az ámokfutó

Szentendrei úti tragédia: az áldozatok barátja volt az ámokfutó

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket tud­tunk meg a ha­lá­los ka­ram­bol­ról.

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket tud­tunk meg a ha­lá­los ka­ram­bol­ról.

Üzent a házi őrizetből Tasnádi Péter!

Üzent a házi őrizetből Tasnádi Péter!

A ma­gyar Ke­reszt­apát a Liszt Fe­renc re­pü­lő­té­ren fog­ták el.

A ma­gyar Ke­reszt­apát a Liszt Fe­renc re­pü­lő­té­ren fog­ták el, or­gaz­da­ság és köz­irat-ha­mi­sí­tás bűn­tette miatt.

Életveszély, akár meg is fulladhat, aki belekóstol ebbe a konzervbe!

Életveszély, akár meg is fulladhat, aki belekóstol ebbe a konzervbe!

A Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal arra kérte a vá­sár­ló­kat, hogy vé­let­le­nül se nyis­sák ki a ter­mé­ket.

A Nyugati Pályaudvarnál tűnt el nyomtalanul a 23 éves férfi!

A Nyugati Pályaudvarnál tűnt el nyomtalanul a 23 éves férfi!

A fi­a­tal­em­bert utol­jára ja­nuár végén lát­ták.

A fi­a­tal­em­bert utol­jára ja­nuár végén lát­ták, azóta sem adott élet­je­let ma­gá­ról.

A napok óta keresett újságírónő holttestét találták meg Győrben, az iparcsatornánál

A napok óta keresett újságírónő holttestét találták meg Győrben!

A Ri­post ér­te­sü­lése sze­rint Har­csás Judit, az el­tűnt új­ság­írónő holt­es­tét ta­lál­ták meg a győri ipari csa­tor­ná­nál.

Hatalmas drogfogás Röszkén

Hatalmas drogfogás Röszkén

Majd­nem 10 kiló ma­ri­hu­á­nát rej­tett az autó.

Majd­nem 10 kiló ma­ri­hu­á­nát rej­tett az autó.

Felborult egy busz az M5-ös autópályán

Felborult egy busz az M5-ös autópályán

Az au­tó­pá­lya Röszke felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bal­eset, a 132-es ki­ló­mé­ter­nél. A negy­ven­ki­len­cen utas közül öten sé­rül­tek meg.

Az au­tó­pá­lya Röszke felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bal­eset, a 132-es ki­ló­mé­ter­nél. Negy­ven­ki­len­cen utas közül öten sé­rül­tek meg.

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről, né­gyen is meg­sé­rül­tek. Egy idős férfi okozta a bal­ese­tet Dar­va­son.

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről, né­gyen is meg­sé­rül­tek. Egy idős férfi okozta a bal­ese­tet Dar­va­son.

Brutális baleset a Szentendrei úton, két halott

Brutális baleset a Szentendrei úton, két halott

Szom­ba­ton haj­nalra vir­ra­dóra tör­tént a bal­eset. Ket­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket a hely­szí­nen.

Szom­ba­ton haj­nalra vir­ra­dóra tör­tént a bal­eset. Ket­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket a hely­szí­nen.

Újabb magyar az Interpol listáján, Münchenben tűnt el a fiatal

Újabb magyar az Interpol listáján, Münchenben tűnt el a fiatal

A 23 éves Krisz­tián utol­jára a ma­gyar kon­zu­lá­tu­son járt, ám egy hete nem ad ma­gá­ról élet­je­let.

Tízfős banda rabolt ki fiatalokat a Margitszigeten

Tízfős banda rabolt ki fiatalokat a Margitszigeten

Egy órán belül el­fog­ták őket.

Egy órán belül el­fogta a rend­őr­ség azt a fi­a­ta­lok­ból álló cso­por­tot, akik egy­más után két­szer ra­bol­tak a Mar­git­szi­ge­ten.

Lehúzták volna a vécén a drogot

Lehúzták volna a vécén a drogot

Az egész banda bu­kott a kocs­má­ban. Or­szá­go­san mű­kö­dött a bűn­banda.

Az egész banda bu­kott a kocs­má­ban. Or­szá­go­san mű­kö­dött a bűn­banda, töb­bek kö­zött Makón is te­rí­tet­ték az anya­got.

Olvasta-e Kálmán Olga a Simicska fiú beismerő vallomását?

Olvasta-e Kálmán Olga a Simicska fiú beismerő vallomását?

Sze­ret­tük volna meg­tudni, mit gon­dol arról, hogy Si­micska Ádám sze­rint Vona Gábor az egyet­len...

Sze­ret­tük volna meg­tudni, mit gon­dol arról, hogy Si­micska Ádám sze­rint Vona Gábor az egyet­len...

Saját dolgozói perlik a Microsoftot

Saját dolgozói perlik a Microsoftot

Annyi erő­sza­kot kel­lett néz­niük, hogy de­presszi­ó­sak let­tek.

Annyi erő­sza­kot kel­lett néz­niük, hogy de­presszi­ó­sak let­tek.

Hét beteget mérgezett meg az altatóorvos!

Hét beteget mérgezett meg az altatóorvos!

Két beteg meg­halt, a töb­bi­e­ket új­ra­élesz­tet­ték.

Tu­da­to­san be­adott a be­te­gek­nek ha­lá­los mennyi­ségű anya­got. A mo­ti­vá­ció pon­tos oka is­me­ret­len. A be­te­gek közül kettő meg­halt.

Egyszerűen vérlázító: ezt a kiskutyát dobták ki az emeletről Budapesten

Egyszerűen vérlázító: ezt a kiskutyát dobták ki az emeletről Budapesten

Maga a csoda, hogy a kis­ku­tya túl­élte a bru­tá­lis tá­ma­dást.

Maga a csoda, hogy a kis­ku­tya túl­élte a bru­tá­lis tá­ma­dást.

Autósok figyelem: Itt mérnek sebességet szombaton!

Autósok figyelem: Itt mérnek sebességet szombaton!

Egy össze­sítő táb­lá­zat­ban meg­mu­tat­juk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Egy össze­sítő táb­lá­zat­ban meg­mu­tat­juk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Szörnyű tragédia! Horgászni indult, sosem ért oda

Szörnyű tragédia! Horgászni indult, sosem ért oda

Ha­lálra gá­zol­ták a bi­cik­list.

Ha­lálra gá­zol­ták a bi­cik­list a 7-es főúton.

Így mentett életet a trolisofőr

Így mentett életet a trolisofőr

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett. Ez ment­hette meg az éle­tét.

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett. Ez ment­hette meg az éle­tét.

Vérlázító! Kislányt molesztáltak a mohácsi busók

Vérlázító! Kislányt molesztáltak a mohácsi busók

Ki­bo­rult a tini és az apja is. A 15 éves lány el­sírta magát a tö­meg­ben, mi­u­tán ki­sza­ba­dult a busók kar­mai közül.

Ki­bo­rult a tini és az apja is. A 15 éves lány el­sírta magát a tö­meg­ben, mi­u­tán ki­sza­ba­dult a busók kar­mai közül.

Tömegkarambol az Erzsébet hídon, kilométeres a dugó

Tömegkarambol az Erzsébet hídon, kilométeres a dugó

A RIPOST ol­va­sója sze­rint több autó ka­ram­bo­lo­zott szom­bat dél­után az Er­zsé­bet hídon.

Zámbó Jimmy miatt rántott kést az agresszív somogyi férfi

Zámbó Jimmy miatt rántott kést az agresszív somogyi férfi

Véres ve­sze­ke­déssé fa­jult az este egy so­mo­gyi köz­ség­ben, egy férfi meg­ké­selte ba­rát­ját.

Nagy erőkkel keresik: Nyoma veszett egy 16 éves tininek

Nagy erőkkel keresik: nyoma veszett egy 16 éves tininek

Utol­jára a bu­da­pesti Ke­len­földi pá­lya­ud­va­ron lát­ták. In­for­má­ciók sze­rint rosszul lett.

Utol­jára a bu­da­pesti Ke­len­földi pá­lya­ud­va­ron lát­ták. In­for­má­ciók sze­rint rosszul lett.

400 milliót találtak egy táskában, de nem akarják visszaadni

400 milliót találtak egy táskában, de nem akarják visszaadni

A rend­őrö­ket is meg­lepte, ami­kor iga­zol­ta­tás­nál fel­nyi­tot­ták a kocsi cso­mag­tar­tó­ját, és egy pénz­zel teli tás­kát ta­lál­tak.

A rend­őrö­ket is meg­lepte, ami­kor iga­zol­ta­tás­nál fel­nyi­tot­ták a kocsi cso­mag­tar­tó­ját, és egy pénz­zel teli tás­kát ta­lál­tak.

Zárt osztályon kezelték a csepeli gyilkost

Zárt osztályon kezelték a csepeli gyilkost

Íté­let he­lyett kény­szer­gyógy­ke­ze­lés?

Íté­let he­lyett kény­szer­gyógy­ke­ze­lésre szá­mít­hat a cse­peli gyil­kos. Meg­tudta: a 24 éves nőt a tra­gé­dia előtt fél évvel még a pszi­chi­át­rián ke­zel­ték.

Halálos baleset a 84-es úton: Gyilkos autóst keresnek

Halálos baleset a 84-es úton: Gyilkos autóst keresnek

Egy har­ma­dik autós lehet a fe­le­lős.

A Nagy­cenk­nél tör­tént ha­lá­los ka­ram­bolt egy har­ma­dik, a hely­szín­ről el­hajtó sofőr okoz­hatta. A rend­őrök egy sötét színű jár­mű­ről gyűj­te­nek in­for­má­ci­ó­kat.

Fordulat a busztragédia sérültjének ügyében

Fordulat a veronai busztragédia sérültjének ügyében

Ha­za­jö­het a fel­éb­resz­tett sé­rült.

Nem­so­kára egyez­tet­nek a kó­má­ból fel­éb­resz­tett sé­rült ha­za­szál­lí­tá­sá­ról.

Bevallotta tettét: Ez a fiatal az idős magyar férfi kegyetlen gyilkosa

Bevallotta tettét: Ez a fiatal az idős magyar férfi kegyetlen gyilkosa

A rend­őrök hamar el­fog­ták a fel­té­te­le­zett gyil­kost.

A rend­őrök hamar el­fog­ták a fel­té­te­le­zett gyil­kost.

Pánikba esett az apa: eltűnt a kisfia

Pánikba esett az apa: moziba menet tűnt el kisfia

"Szia, apu, si­e­tek haza" - ezek vol­tak a kis Máté utolsó sza­vai édes­ap­já­hoz.

"Szia, apu, si­e­tek haza" - ezek vol­tak a kis Máté utolsó sza­vai, ami­ket édes­ap­já­nak mon­dott. Ja­nuár 28-án a föld nyelte el édes­any­já­val együtt.

Robbantásra készülnek a folyón

Robbantásra készülnek a folyón

A ti­sza­löki erő­mű­nél kell törni a jeget. Ezért rob­ban­tani fog­nak.

A ti­sza­löki erő­mű­nél kell törni a jeget. Ezért rob­ban­tani fog­nak a szak­em­be­rek. Nehéz hely­zetre ké­szül­nek fel. A víz­erőmű már hétfő óta nem mű­kö­dik.

Meglepő titkot árul el a 3 hónapa eltűnt tini Facebookja

Meglepő titkot árul el a 3 hónapa eltűnt tini Facebookja

Kö­rözi a rend­őr­ség a 13 éves Iszak Gert­rú­dot, aki még no­vem­ber­ben tűnt el Szom­bat­hely­ről.

Kö­rözi a rend­őr­ség a 13 éves Iszak Gert­rú­dot, aki még no­vem­ber­ben tűnt el Szom­bat­hely­ről.

Borzalmas fotók a kiskunfélegyházi halálos balesetről!

Borzalmas fotók a kiskunfélegyházi halálos balesetről!

Vonat és sze­mély­autó üt­kö­zött össze.

Vonat és sze­mély­autó üt­kö­zött össze, egy 16 éves lány a hely­szí­nen meg­halt hét­főn.

Majdnem a sztrádán született Kamilla

Majdnem a sztrádán született Kamilla az orosz elnök miatt

Ren­dőri fel­ve­ze­tés­sel kí­sér­ték a kór­házba a va­júdó kis­ma­mát az M3-asról.

Ren­dőri fel­ve­ze­tés­sel kí­sér­ték a kór­házba a va­júdó kis­ma­mát az M3-asról.

Horror Pereden!

Horror Pereden!

Szán­dé­ko­san gyúj­totta fel az édes­any­ját a szlo­vá­kiai férfi, mi­u­tán össze­vesz­tek! A 47 éves nő tes­té­nek 80%-a meg­égett. Köz­ben a csa­ládi ház­ban nagy mennyi­ségű ká­bí­tó­szert fog­lal­tak le a rend­őrök.

Szán­dé­ko­san gyúj­totta fel az édes­any­ját a szlo­vá­kiai férfi, mi­u­tán össze­vesz­tek! A nő tes­té­nek 80%-a meg­égett. Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba. Köz­ben a rend­őr­ség nagy mennyi­ségű ká­bí­tó­szert, és annak elő­ál­lí­tá­sára al­kal­mas esz­kö­zö­ket ta­lált a a csa­ládi ház­ban. A 27 éves el­kö­vető tet­téért több, mint 20 év bör­tönt is kap­hat.

Kizsákmányolták és szexrabszolgaként tartották a magyar férfiakat

Kizsákmányolták és szexrabszolgaként tartották a magyar férfiakat

A jó élet re­mé­nyé­ben in­dul­tak el az Egye­sült Ál­la­mokba.

A jó élet re­mé­nyé­ben in­dul­tak el az USA-ba, de web­ka­me­rás szexre kény­sze­rí­tet­ték őket.

Ezeken a helyeken nem fogsz örülni a traffipaxoknak Budapesten

Ezeken a helyeken nem fogsz örülni a traffipaxoknak Budapesten

Bu­da­pes­ten 36 he­lyen lesz traffi­pax szom­ba­ton, egy táb­lá­zat­ban meg­mu­tat­juk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Olasz­or­szág­ban szen­ve­dett bal­ese­tet egy ma­gyar busz, ame­lyik gyer­me­ke­ket szál­lí­tott.

Elfogták a 2-es metró embertelen utasverőit - videó

Elfogták a 2-es metró embertelen utasverőit - videó

Két biz­ton­sági őr vert meg egy ké­re­gető férfti, aki sen­kit sem fe­nye­ge­tett a met­rón.

Két biz­ton­sági őr vert meg egy ké­re­gető férfti, aki sen­kit sem fe­nye­ge­tett a met­rón.

Brutális fotó a halálos balesetről: ilyen durván összetört az autó

Brutális fotó a halálos balesetről: ilyen durván összetört az autó

Pén­tek haj­nal­ban tör­tént sú­lyos bal­eset Bu­da­pes­ten.

Pén­tek haj­nal­ban tör­tént sú­lyos bal­eset Bu­da­pes­ten, a Határ úti fe­lül­já­ró­nál, egy ember meg is halt.

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Cső­kulccsal ver­ték ha­lálra a 89 éves férfit Cse­mőn, uno­kája is benne volt.

Cső­kulccsal ver­ték ha­lálra a 89 éves férfit Cse­mőn, uno­kája is benne volt.

Durva: így úszhatja meg tettét a pesti szatír

Durva: így úszhatja meg botrányos tettét a pesti szatír

Gye­re­kek­nek mu­to­gatta magát.

Gye­re­kek­nek mu­to­gatta magát a 30 éves férfi.

Kiugrott egy férfi a hatodikról Dunaújvárosban, szörnyethalt

Kiugrott egy férfi a hatodikról Dunaújvárosban, szörnyethalt

Ba­le­set vagy ön­gyil­kos­ság le­he­tett, a rend­őr­ség egy­előre még vizs­gá­ló­dik az üggyel kap­cso­lat­ban.

Megszólalt László, aki szex közben fojtotta meg a prostituáltat

Megszólalt László, aki szex közben fojtotta meg a prostituáltat

Hosszú per­ce­ken át sze­xelt a nővel.

Hosszú per­ce­ken át sze­xelt a nővel az­után is, hogy ő már nem lé­leg­zett. S. László val­lo­má­sá­ban döb­be­ne­tes rész­le­te­ket árult el...

Daisy szolgálatra jelentkezik

Daisy szolgálatra jelentkezik

A Fejér me­gyei Ercsi rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán állt szol­gá­latba a 18 hó­na­pos német ju­hász. A új nyo­mozó nagy se­gít­sé­get je­lent a bűn­va­dá­szok­nak...

A Fejér me­gyei Ercsi rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán állt szol­gá­latba a 18 hó­na­pos német ju­hász. A új nyo­mozó nagy se­gít­sé­get je­lent a bűn­va­dá­szok­nak...

Eltűnt egy kisfiú: segíts megtalálni Krisztiánt!

Eltűnt egy kisfiú: segíts megtalálni Krisztiánt!

A rend­őr­ség egy 13 éves me­ző­falvi kisfiú el­tű­nése miatt kéri a se­gít­sé­gün­ket.

Vigyázz: Magyar nyugdíjasokra szakosodott az aljas csaló

Vigyázz: Magyar nyugdíjasokra szakosodott az aljas csaló

Egy régi, ám saj­nos ha­tá­sos trük­kel sze­rez idő­sek­től pénzt egy Fejér me­gyei csaló.

Borzalmas képek: rendőrök menekítették a lángokból a családot

Borzalmas képek: rendőrök menekítették a lángokból a családot

A két rendőr nem sokat gon­dol­ko­dott, azon­nal be­ron­tott a lán­goló házba.

A két rendőr nem sokat gon­dol­ko­dott, azon­nal be­ron­tott a lán­goló házba.

Felrobbanthatták a balatonfűzfői cég telephelyét

Felrobbanthatták a balatonfűzfői cég telephelyét

Mű­anyag tar­tá­lyok gyul­lad­tak meg, ez ve­ze­tett a rob­ba­nás­hoz. A cég­nél még tart a vizs­gá­lat.

Mű­anyag tar­tá­lyok gyul­lad­tak meg, ez ve­ze­tett a rob­ba­nás­hoz.

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból.

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból.

Börtön várhat a részeg gázolókra

Börtön várhat a részeg gázolókra

Azt is le­csuk­hat­ják, aki át­en­gedte a vo­lánt.

Azt is le­csuk­hat­ják, aki át­en­gedte a vo­lánt. Nem győ­ző­dött meg arról, hogy a férfi ve­ze­tői en­ge­déllyel ren­del­ke­zik-e. Rá­adá­sul tudta róla, hogy ré­szeg, hi­szen együtt ittak...

Életveszély! Kerekesszékkel hajtottak be a körfogalomba

Életveszély! Kerekesszékkel hajtottak be a körfogalomba

A 42 éves nap­kori férfit végül a rend­őrök vit­ték haza...

A 42 éves nap­kori férfit végül a rend­őrök vit­ték haza... Az egyéb­ként sza­bá­lyo­san köz­le­kedő au­tó­sok kis híján ha­lálra gá­zol­ták a férfit.

Inába szállt a bátorsága

Inába szállt a bátorsága

A pa­lack­ban ma­radt a 100 ezres bor. Nem merte el­fo­gyasz­tani a zsák­mányt, ezért vissza­vitte a boltba. Nem ússza meg vi­szont bün­te­tés nél­kül.

A pa­lack­ban ma­radt a 100 ezres bor.

Karácsonyi tréfa? Szándékosan gyújthatták fel panelházat

Karácsonyi tréfa? Szándékosan gyújthatták fel panelházat

A pos­ta­lá­dák­nál ki­gyul­ladt pa­pír­kö­teg­ről a tűz át­ter­jedt az aj­tókra is. Nem zár­ták ki a szán­dé­kos gyúj­to­ga­tást.

Rendőrházaspár mentett ki két nőt az égő házból

Rendőrházaspár mentett ki két nőt az égő házból

Idő­ben ész­re­vet­ték a bajt.

A sza­bad­na­pos há­zas­pár épp úton volt, ami­kor ész­re­vet­ték a bajt.

Késik az újév!

Késik az újév!

A szil­vesz­teri vissza­szám­lá­lás­nál, koc­cin­tás előtt az 1 után még egy nul­lát is mon­da­nunk kell. Idén de­cem­ber 31-én éjfél előtt még 23 óra 59 perc 60 má­sod­perc is lesz, még mi­előtt át­lép­nénk 2017-be.

A vissza­szám­lá­lás­nál az 1 után még egy nul­lát is mond­ha­tunk.

20 éves gyilkossági ügy oldódhat meg

20 éves gyilkossági ügy oldódhat meg

Meg­ta­lál­hat­ták a cla­re­monti so­ro­zat­gyil­kost. Egész Auszt­rá­liát sokk­ban tar­totta az ügy. Most pont ke­rül­het a vé­gére.

Meg­ta­lál­hat­ták a cla­re­monti so­ro­zat­gyil­kost

Aggasztó: Egy hónapja nem találja a rendőrség a 15 éves budapesti lányt

Aggasztó: Egy hónapja nem találja a rendőrség a 15 éves budapesti lányt

Még no­vem­ber 25-én tűnt el Má­tyus Re­náta, azóta nem tudni, hol lehet.

Még no­vem­ber 25-én tűnt el Má­tyus Re­náta, azóta nem tudni, hol lehet.

Itt vannak az első képek a brutális pesti tűzvészről

Itt vannak az első képek a brutális pesti tűzvészről

A 18. ke­rü­let­ben tör­tént.

A 18. ke­rü­let­ben min­den­hon­nan lehet látni a ha­tal­mas füs­töt, amely egy lán­goló csa­ládi ház­ból szállt fel.

Halott a kórház vécéjében: Sajnáljuk, de nem hibáztunk!

Halott a kórház vécéjében: Sajnáljuk, de nem hibáztunk!

Le­zá­rult a vizs­gá­lat..

Le­zá­rult a vizs­gá­lat a Dél-pesti kór­ház­ban a hol­tan ta­lált nő ügyé­ben. Nem tud­hat­tak róla.

A balatonkenesei rendőrnél ma már nem lesz nagyobb hős

A balatonkenesei rendőrnél ma már nem lesz nagyobb hős

Tes­té­vel fű­tötte az idős férfit.

Tes­té­vel fű­tötte az idős férfit, amíg ki­ér­tek a men­tők.

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek.

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek ál­lá­sá­ból a men­tők­nél.

Radikális iszlamista a berlini merénylő

Radikális iszlamista a berlini merénylő

Az új gya­nú­sí­tott nem volt is­me­ret­len a német ha­tó­sá­gok előtt. Már no­vem­ber­ben gya­nú­sí­tot­ták állam el­leni bűn­cse­lek­mény elő­ké­szí­té­sé­vel.

Az új gya­nú­sí­tott nem volt is­me­ret­len a német ha­tó­sá­gok előtt.

Kettévágta a fa az autót

Kettévágta a fa az autót

Sok­koló fotók a so­mo­gyi tra­gé­dia hely­szí­né­ről.

Fotók a so­mo­gyi tra­gé­dia hely­szí­né­ről.

Szűréseken verik át az időseket

Egészségügyi szűréseken verik át az időseket

Ál­or­vo­sok adnak el cso­dát ígérő "mű­sze­re­ket".

Ál­or­vo­sok adnak el cso­dát ígérő "mű­sze­re­ket".

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány meg­kö­tik az üz­le­tet majd egy ka­pu­aljba hú­zód­nak...

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány meg­kö­tik az üz­le­tet majd egy ka­pu­aljba hú­zód­nak...

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír! A rend­ör­ség min­den­kit fi­gyel­mez­tet, or­szág­szerte jég­pá­lyává vál­toz­tak az utak.

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír! A rend­ör­ség min­den­kit fi­gyel­mez­tet...

A villamosvezetőt is lerúgta: őket keresi a rendőrség!

A villamosvezetőt is lerúgta: őket keresi a rendőrség!

Friss! Így fog­ták el az egyi­ket.

Két utast, a vil­la­mos­ve­ze­tőt, egy já­ró­ke­lőt, órák­kal ko­ráb­ban öt másik em­bert tá­mad­tak meg. Egyi­kő­jük rend­őr­ké­zen, így kap­ták el.

Szenzációs siker a magyar egészségügyben

Szenzációs siker a magyar egészségügyben

Már 18-an kap­tak új tüdőt.

Ko­ráb­ban el­kép­zel­he­tet­len volt, mára már 18 be­te­gen haj­tot­tak végre tü­dő­transz­plan­tá­ciót.

Sokkoló: Képek a mezőkövesdi buszbalesetről

Sokkoló: Képek a mezőkövesdi buszbalesetről

Ad­venti vá­sár­ról tar­tott haza az a busz, ame­lyen a mos­tani in­for­má­ciók sze­rint hár­man meg­hal­tak és ren­ge­te­gen meg­sé­rül­tek az M3-ason.

Ad­venti vá­sár­ról tar­tott haza az a busz, ame­lyen a mos­tani in­for­má­ciók sze­rint hár­man meg­hal­tak és ren­ge­te­gen meg­sé­rül­tek az M3-ason.

Tragédia: ezt a 22 éves fiatalt ölte meg a 82 éves sofőr

Tragédia: ezt a 22 éves fiatalt ölte meg a 82 éves sofőr

Élete első au­tó­já­ban lelte ha­lá­lát a 22 éves Gábor, akit meg­ha­tóan gyá­szol­nak hoz­zá­tar­to­zói.

Élete első au­tó­já­ban lelte ha­lá­lát a 22 éves Gábor, akit meg­ha­tóan gyá­szol­nak hoz­zá­tar­to­zói.

Befellegzett a nem adózó főbérlőknek

Befellegzett a nem adózó főbérlőknek

Már idén is na­pi­ren­den volt a téma az adó­ha­tó­ság­nál, jö­vőre jöhet a raz­zia.

Már idén is na­pi­ren­den volt a téma az adó­ha­tó­ság­nál, jö­vőre jöhet a raz­zia.

Gyerekek is kaphattak a hamisított almaléből?

Gyerekek is kaphattak a hamisított almaléből?

Mil­liós bír­ságra szá­mít­hat­nak...

Mil­liós bír­ságra szá­mít­hat a Ki­váló Ma­gyar Élel­mi­szer Véd­je­gyű ter­mé­ket gyártó cég. Eddig gye­re­ke­ket is tá­mo­gat­tak...

Tragédia: Holtan találták az öt napja eltűnt édesanyát

Tragédia: Holtan találták az öt napja eltűnt édesanyát

A csa­lád­ta­gok és a rend­őr­ség is ke­reste a 62 éves asszonyt, aki­nek szer­dán ve­szett nyoma. Saj­nos már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg...

A csa­lád­ta­gok és a rend­őr­ség is ke­reste a 62 éves asszonyt, aki­nek szer­dán ve­szett nyoma. Saj­nos már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg...