POLITIK

NÍNÓ

Nem hiszed el, mit rejtett a kindertojás!

Nem hiszed el, mit rejtett a kindertojás!

Maguk a nóg­rádi rend­őrök is meg­le­pőd­tek.

Maguk a nóg­rádi rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor ház­ku­ta­tást tar­tot­tak. Az egyik díler nem akár­mi­lyen he­lyen rej­te­gette a dro­got: kin­der­to­jásba cso­ma­golta be.

Megharapta taktaharkányi gazdáját a texasi csörgőkígyó

Megharapta taktaharkányi gazdáját a texasi csörgőkígyó

Mé­reg­fo­gá­val két­cen­tis sebet ej­tett gaz­dája kéz­fe­jén, aki­nél nem volt el­len­mé­reg!

Gyilkos nyár: sokkal több a halálos vízi baleset

Gyilkos nyár: sokkal több a halálos vízi baleset

Még csak a nyár fe­lé­nél já­runk, de már annyian hal­tak meg vízi bal­eset­ben, mint ta­valy az egész sze­zon alatt.

Még csak a nyár fe­lé­nél já­runk, de már annyian hal­tak meg vízi bal­eset­ben, mint ta­valy az egész sze­zon alatt.

Megszólal a megkéselt anya: maga mosta fel a gyermekei vérét

Megszólal a megkéselt anya: maga mosta fel a vért

Élet­társa tá­madt rájuk Ti­sza­lö­kön.

Rém­ké­pek ül­dö­zik az anyát: saját maga tö­rölte fel a lá­nyai és saját vérét a Ti­sza­lö­kön meg­ké­selt And­rea.

Egyre többen próbálkoznak határsértéssel

Egyre többen próbálkoznak határsértéssel

Több tu­cat­nyi em­bert fog­tak el.

Sok mun­kát adnak a mig­rán­sok a ha­tár­őrök­nek. Most is több tu­cat­nyi em­bert fog­tak el.

Gyászol a színház: új áldozatot szedett a halálút

Gyászol a színház: új áldozatot szedett a halálút

A Szol­noki Szig­li­geti Szín­ház egyik dol­go­zója hunyt el abban a bal­eset­ben, ami a ha­lál­úton tör­tént.

A Szol­noki Szig­li­geti Szín­ház egyik dol­go­zója hunyt el abban a bal­eset­ben, ami a ha­lál­úton tör­tént.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Újabb migránstámadások sokkolják a német közvéleményt

Újabb migránstámadások sokkolják a német közvéleményt

A gyanú sze­rint fi­a­tal nőket zak­lat­tak sze­xu­á­li­san egy helyi fesz­ti­vá­lon.

Hét­főn je­len­tette be a schorn­dorfi rend­őr­ség ve­ze­tője, hogy több mig­ránst őri­zetbe vet­tek, mert a gyanú sze­rint sze­xu­á­li­san zak­lat­tak fi­a­tal nőket a helyi fesz­ti­vá­lon.

Napokig állnak a pulton a bulinegyed piái

Napokig állnak a pulton a bulinegyed piái

Meg­buk­tak a hat­na­pos el­len­őr­zé­sen a szó­ra­ko­zó­he­lyek. Sok he­lyen volt gond az ita­lok mi­nő­sé­gé­vel.

Meg­buk­tak a hat­na­pos el­len­őr­zé­sen a szó­ra­ko­zó­he­lyek. Sok he­lyen volt gond az ita­lok mi­nő­sé­gé­vel és a tisz­ta­ság sem volt az erős­sé­gek kö­zött.

Drogfogás a fesztiválon, válltáskában rejtegették

Drogfogás a fesztiválon, válltáskában rejtegették a kábítószert

A fi­a­tal azon­nal át­adta a dro­got, ami­kor a rend­őrök iga­zol­tat­ták.

Orrspray-pánikot okoztak a szakemberek

Orrspray-pánikot robbantottak az uniós szakemberek

Ha­lá­los orr­spraykre fi­gyel­mez­tet­nek.

Ha­lá­los ha­tó­anyagú orr­sprayk miatt adtak ki fi­gyel­mez­te­tést az Eu­ró­pai Unió szak­em­be­rei.

Szomorú hírt közöltek: apa és lánya halt meg a mezőcsáti gyújtogatásban

Szomorú hírt közöltek: apa és lánya halt meg a mezőcsáti gyújtogatásban

Egy férfi gyúj­totta hétfő haj­nal­ban a csa­ládra a házát.

Egy férfi gyúj­totta hétfő haj­nal­ban a csa­ládra a házát, mert össze­vesz­tek.

Durva munkahelyi baleset történt: megsérült egy férfi Budán

Durva munkahelyi baleset történt: megsérült egy férfi Budán

Az I. ke­rü­let­ben sé­rült meg az egyik mun­kás, mi­köz­ben éppen fel­újí­tási mun­ká­kat vég­zett.

Most közölte a rendőrség: elkapták a tiszalöki késelőt

Most közölte a rendőrség: elkapták a tiszalöki késelőt

Három gye­re­ket is meg­se­be­sí­tett.

El­fog­ták azt a 32 éves férfit, aki kés­sel meg­se­be­sí­tette volt élet­tár­sát és annak három gyer­me­két szer­dán Ti­sza­lö­kön.

Táborokat szervezett a magyar tanár, hogy molesztálhassa kiszemeltjeit

Táborokat szervezett a magyar tanár, hogy molesztálhassa kiszemeltjeit

A férfi min­dig ki­sze­melt ma­gá­nak egy-egy kis­lányt.

A férfi min­dig ki­sze­melt ma­gá­nak egy-egy kis­lányt, és a vá­lasz­tott gye­rekre sok­kal több fi­gyel­met for­dí­tott, mint a többi tá­bo­ro­zóra.

Gyorshír: Halálos ütközés történt Bölcskénél

Gyorshír: Halálos ütközés történt Bölcskénél

Két gép­ko­csi üt­kö­zött össze, egy ember éle­tét vesz­tette.

Két gép­ko­csi üt­kö­zött össze, egy ember éle­tét vesz­tette, ket­ten könnyeb­ben sé­rül­tek. Az egyik jármű az árok­ban lan­dolt. A for­gal­mat az érin­tett út­sza­ka­szon le­zár­ták a ha­tó­sági in­téz­ke­dé­sek ide­jére.

Borzalmas buszbaleset Pest megyében, nem tudni, hányan sérültek

Borzalmas buszbaleset Pest megyében, nem tudni, hányan sérültek

Töb­ben meg­sé­rül­tek, ami­kor fel­bo­rult egy au­tó­busz Pest me­gyé­ben pén­te­ken. A sé­rül­tek száma nem tisz­tá­zott.

Töb­ben meg­sé­rül­tek, ami­kor fel­bo­rult egy au­tó­busz Pest me­gyé­ben pén­te­ken. A sé­rül­tek száma nem tisz­tá­zott.

Figyelem, ha tudod, ki ez a két férfi, azonnal hívd a rendőrséget

Figyelem, ha tudod, ki ez a két férfi, azonnal hívd a rendőrséget

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik!

A nyo­mo­zók a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik egy áru­házi lopás el­kö­ve­tő­jé­nek azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Szerencsétlen balesetben halt meg egy férfi a Szabadság úton

Szerencsétlen balesetben halt meg egy férfi a Szabadság úton

Egy ke­rék­pá­ros éle­tét vesz­tette egy bal­eset­ben Fur­tán. A rend­őr­ség vizs­gálja a tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

Veszélyes csalás terjed: ha ilyen levelet kapsz, ne válaszolj rá!

Veszélyes csalás terjed: ha ilyen levelet kapsz, ne válaszolj rá!

Több tíz­ezer fo­rin­tot csal­nak ki!

Több tíz­ezer fo­rin­tot csal­nak ki a gát­lás­ta­lan csa­lók ál­do­za­ta­ik­ból, ve­szély­ben van­nak a ma­gyar hir­de­tők!

Feladta magát az újságok címlapján szereplő brutális rendőrtámadó

Feladta magát az újságok címlapján szereplő brutális rendőrtámadó

A múlt heti G20-as ta­lál­kozó még ko­moly vi­tá­kat ger­jeszt­het a po­li­ti­ká­ban.

A múlt heti G20-as csúcs­ta­lál­kozó fel­te­he­tő­leg még ko­moly vi­tá­kat ger­jeszt a német po­li­ti­ká­ban.

Saját fia bántalmazta brutálisan a sajószögedi nénit

Saját fia bántalmazta brutálisan a sajószögedi nénit

A nő éle­té­ért egy órát küz­döt­tek.

Meg­döb­bent Sa­jó­szö­ged, mi­u­tán az egyik köz­mun­kás férfi szinte ámok­fu­tást ren­de­zett, ami­nek a végén saját édes­any­ját bán­tal­mazta annyira sú­lyo­san, hogy a nő éle­té­ért egy órát küz­döt­tek.

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban, a fél utcát ki kel­lett te­le­pí­teni. A la­kók­nak azt is el­mond­ták, mi okoz­hatta a tüzet.

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban, a fél utcát ki kel­lett te­le­pí­teni. A la­kók­nak azt is el­mond­ták, mi okoz­hatta a tüzet.

Megszökött egy tolószékes rab a pesti kórházból!

Megszökött egy tolószékes rab a pesti kórházból!

Senki nem gon­dolta volna, hogy képes meg­szökni, így ke­vésbé fi­gyel­tek oda rá.

Senki nem gon­dolta volna, hogy képes meg­szökni a 43 éves nő, így ke­vésbé fi­gyel­tek oda rá a ke­ze­lés alatt.

Lehúzza a segítőkész autósokat a csaló!

Lehúzza a segítőkész autósokat a csaló!

Több jó­szívű ál­do­zata is van egy autós csa­ló­nak.

Több jó­szívű ál­do­zata is van egy autós csa­ló­nak, akit min­denki Ga­besz­ként em­le­get. Ko­ráb­ban egy Honda Ci­vic­kel ját­szotta el, hogy baj­ban van, mos­ta­ná­ban egy Alfa Ro­me­ó­val pró­bál­ko­zik.

Óriási tűz pusztít a belvárosi házban, menekítik a lakókat

Óriási tűz pusztít a belvárosi házban, menekítik a lakókat

30 tűz­oltó küzd a lán­gok­kal...

30 tűz­oltó pró­bál fe­lül­ke­re­kedni a lán­go­kon.

Zengett a hevesi falu: elkapták a prosti-futtató bandát

Zengett a hevesi falu: elkapták a prosti-futtató bandát

Lá­nyo­kat fut­tató bűn­szer­ve­ze­tet szá­molt fel a rend­őr­ség. Majd egy tucat lányt vit­tek Ber­linbe pros­ti­tu­ált­nak.

Lá­nyo­kat fut­tató bűn­szer­ve­ze­tet szá­molt fel a rend­őr­ség. Majd egy tucat lányt vit­tek Ber­linbe pros­ti­tu­ált­nak.

Ez a budapesti férfi tépte ki egy nő nyakából a nyakláncot

Ez a budapesti férfi tépte ki egy nő nyakából a nyakláncot

Nem tudta, hogy biz­ton­sági ka­mera van a bu­szo­kon, ami­nek rá­adá­sul min­den irány­ból meg­mu­tatta magát.

Nem tudta, hogy biz­ton­sági ka­mera van a bu­szo­kon.

Letarolta a vihar Kecskemétet, sokan maradtak áram nélkül

Letarolta a vihar Kecskemétet, sokan maradtak áram nélkül

Ren­ge­teg la­kás­ban nincs áram.

Egész éj­szaka dol­goz­tak, de még így is ren­ge­teg la­kás­ban nincs még áram a vá­ros­ban.

Szatyorból került elő a pisztoly, amivel lelőtték a 9 éves kislányt

Szatyorból került elő a pisztoly, amivel lelőtték a 9 éves kislányt

A mis­kolci Nyi­tott Ajtó Bap­tista Is­kola első osz­tá­lyos ta­nu­lója volt az a kis­lány, akit édes­apja vé­let­le­nül fejbe lőtt.

Savval támadták meg az utcán ezt a gyönyörű lányt!

Savval támadták meg az utcán ezt a gyönyörű lányt!

Au­tó­jukba az ab­la­kon át savas anya­got tar­tal­mazó zacs­kót dob­tak. A férfi kó­má­ban van.

Egy 37 éves férfit és egy 21 éves nőt tá­mad­tak meg a nyílt utcán Kelet-Lon­don­ban. Au­tó­jukba az ab­la­kon át savas anya­got tar­tal­mazó zacs­kót dob­tak. A férfi kó­má­ban van, a lány úgy érzi, tönk­re­tet­ték az éle­tét. A rend­őr­ség ke­resi a tet­test.

Bajban a rendőrség: a holttest rejtélyét ez a tetoválás oldhatja meg

Bajban a rendőrség: a holttest rejtélyét ez a tetoválás oldhatja meg

Egy is­me­ret­len férfi miatt nyo­moz­nak a belga rend­őrök.

Egy is­me­ret­len férfi miatt nyo­moz­nak a belga rend­őrök, de a szá­lak akár Ma­gyar­or­szágra is ve­zet­het­nek.

Horrorbaleset történt Vas megyében: méhek szabadultak az útra

Horrorbaleset történt Vas megyében: méhek szabadultak az útra

A kap­tá­rak egy bal­eset miatt a 74-es útra ke­rül­tek, a méhek pedig ki­sza­ba­dul­tak.

A kap­tá­rak egy bal­eset miatt a 74-es útra ke­rül­tek, a méhek pedig ki­sza­ba­dul­tak.

Pillanatok alatt törte össze a budapesti gyors a 15 éves Dávidot

Pillanatok alatt törte össze a budapesti gyors a 15 éves Dávidot

Jól is­merte a vas­úti át­já­rót, ám ez­út­tal el­szá­molta magát B. Dávid. A 15 éves fiú ki­ke­rülte a piros lám­pát, vesz­tére...

Szélhámosnőt üldöznek Pesten

Szélhámosnőt üldöznek Pesten

Elő­le­get kér bú­torra, la­kásra, majd el­tű­nik a pénz­zel.

Elő­le­get kér bú­torra, la­kásra, majd el­tű­nik a pénz­zel. Össze­fog­tak a ká­ro­sul­tak!

Döglött egerek mellett volt a több éve lejárt hús

Döglött egerek mellett tartották a több éve lejárt húst

90 ki­ló­nyi rom­lott ételt ta­lál­tak.

Leg­alább 90 ki­ló­nyi rom­lott étel ke­rült volna a vá­sár­lók elé.

Magyarországon több mint száz kiskorú tűnik el évente!

Magyarországon több mint száz kiskorú tűnik el évente!

El tudja csalni ma­gá­val a gye­re­ket.

Tíz­mil­li­óan meg­néz­ték azt a vi­deót, ame­lyen egy férfi be­bi­zo­nyítja: el tudja csalni ma­gá­val azt a gye­re­ket, aki­ről szü­lője azt hitte,nem állna szóba ide­gen­nel.

Ezrek búcsúztatták a hős magyar motorost - megrázó képek

Ezrek búcsúztatták a hős magyar motorost - megrázó képek

Ri­chárd vét­len volt, mégis ő halt meg a bal­eset­ben. Ám utolsó moz­du­la­tá­val még meg­men­tette az uta­sát, Rékát.

Ri­chárd vét­len volt, mégis ő halt meg a bal­eset­ben. Ám utolsó moz­du­la­tá­val még meg­men­tette uta­sát.

Tízezrekre bírságolták az illegális versenyzőket

Tízezrekre bírságolták az illegális versenyzőket

Az el­ha­gya­tott rak­tár­épü­let­ben.

Az el­ha­gya­tott bu­da­pesti rak­tár­épü­let­ről, ahol egy­mást érik az il­le­gá­lis autós ver­se­nyek, a Ri­post szom­bati szá­má­ban je­lent meg kép­ri­por­tunk.

Gyermekeink ellen szervezkedik kétezer pedofil az interneten

Gyermekeink ellen szervezkedik kétezer pedofil az interneten

Ha­c­ker törte fel az ol­da­lu­kat.

Haté­ves kis­lány meg­ron­tá­sá­hoz kért gya­kor­lati ta­ná­csot tár­sa­i­tól az in­ter­ne­ten egy pe­dofil. A tit­kos hon­la­pot egy ha­cker törte fel.

Újabb részletek a forrázó apa brutális tettéről

Újabb részletek a forrázó apa brutális tettéről

Ki­de­rült, mi ve­zé­relte a 38 éves férfit, ami­kor forró víz alá tar­totta két és fél éves gyer­me­két.

Ki­de­rült, mi ve­zé­relte a 38 éves férfit, ami­kor forró víz alá tar­totta két és fél éves gyer­me­két.

Brutális fotók érkeztek a turistabusz M0-áson történt balesetéről

Brutális fotók érkeztek a turistabusz M0-áson történt balesetéről

A szerb tu­ris­ta­busz so­főrje a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, ren­ge­teg a sé­rült. Az utat tel­je­sen le­zár­ták.

A szerb tu­ris­ta­busz so­főrje a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, ren­ge­teg a sé­rült.

Brutális verekedés, a pincérnő járta meg

Brutális verekedés, a pincérnő járta meg

Ve­re­ke­dés tört ki egy ho­mon­nai bár­­ban, a pin­­cérnő kór­házba ke­rült.

Ve­re­ke­dés tört ki egy szlo­vá­kiai, ho­mon­nai bár­­ban, ami­­nek a 30 éves pin­­cérnő lett a kár­val­lottja. "Bűne" mind­össze az, hogy szét akarta vá­­lasz­­tani a ve­­re­­kedő férfi­a­­kat, de ő ke­rült kór­házba.

Budapesten is feltűnt a nyugdíjasokat százezrekkel lehúzó bűnbanda!

Budapesten is feltűnt a nyugdíjasokat százezrekkel lehúzó bűnbanda!

Tő­lünk tud­ták meg a be­te­gek, hogy át­vág­ják őket! Na­ponta mil­li­ó­kat csal­hat ki a nyug­dí­ja­sok­tól egy bűn­banda.

Nyomoznak a busz utasának rejtélyes halála miatt

Nyomoznak a busz utasának rejtélyes halála miatt

Sok a kér­dés a szom­bati ha­lá­los busz­bal­eset kap­csán. Vizs­gá­la­tok de­rí­te­nek majd fényt a tra­gé­di­ára.

Sok a kér­dés a szom­bati ha­lá­los busz­bal­eset kap­csán. Vizs­gá­la­tok de­rí­te­nek majd fényt a tra­gé­di­ára.

Depresszióval küzdött a Hatvanból eltűnt szépséges tinilány!

Depresszióval küzdött a Hatvanból eltűnt szépséges tinilány!

Meg­vi­selte az édes­apja ha­lála.

A ti­zen­hét éves Bi­an­kát rend­kí­vül meg­vi­selte az édes­apja ha­lála, a ba­rát­nő­i­nek azt mondta, nem akar többé ha­za­menni.

Félelem és rettegés Tatabányán, két embert öltek meg egy nap alatt!

Félelem és rettegés Tatabányán, két embert öltek meg egy nap alatt!

Két kü­lön­böző hely­szí­nen, két férfi holt­tes­tére buk­kan­tak, a rend­őr­ség meg­kezdte a nyo­mo­zást.

Halálra gázolhatták a Budapesten eltűnt fiatal brit családapát

Halálra gázolhatták a Budapesten eltűnt fiatal brit családapát

Egy szem­tanú sze­rint az el­gá­zolt férfi járni is alig tu­dott, annyira ré­szeg volt. Ré­góta tud­juk, hogy Bu­da­pest a brit kocs­ma­tú­rák fő cél­pontja lett.

Egy szem­tanú sze­rint az el­gá­zolt férfi járni is alig tu­dott, annyira ré­szeg volt. Ré­góta tud­juk, hogy Bu­da­pest a brit kocs­ma­tú­rák fő cél­pontja lett. Ezek a túrák egyre dur­váb­bak: már olyan hely is akad, ahon­nan ki­til­tot­ták a le­gény­bú­csús tár­sa­sá­go­kat.

Egy ország keresi, nyomtalanul tűnt el a 12 éves magyar kisfiú!

Egy ország keresi, nyomtalanul tűnt el a 12 éves magyar kisfiú!

A kun­szent­mik­lósi gyer­me­ket pén­te­ken lát­ták utol­jára, azóta semmi hír nincs róla.

A kun­szent­mik­lósi gyer­me­ket pén­te­ken lát­ták utol­jára, azóta semmi hír nincs róla.

Fémtű a zöldbabban!

Fémtű a zöldbabban!

Az ügy­fe­lek egész­sége és biz­ton­sága el­sőd­le­ges fon­tos­ságú, elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból el­tá­vo­lí­tot­tuk a ter­mé­ket.

Az ügy­fe­lek egész­sége és biz­ton­sága el­sőd­le­ges fon­tos­ságú, ezért elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból el­tá­vo­lí­tot­tuk a ter­mé­ke­ket, és foly­tat­juk a nyo­mo­zá­sun­kat. Nem tud­juk, ho­gyan ke­rül­he­tett a fémtű a zöld­babba.

Másfél hónap után lett meg a balesetben kiugrott kutya

Másfél hónap után lett meg a balesetben kiugrott kutya

Feb­ruár végén egy bal­ese­tező, idős pár vesz­tette el a Roli névre hall­gató bézs ku­tyust, akit végül egy fi­a­tal­em­ber ta­lált meg.

Horrorbaleset a Nagymező utcában! Még a trolik is állnak

Horrorbaleset a Nagymező utcában! Még a trolik is állnak

A bi­cik­lis olyan sze­ren­csét­le­nül bu­kott el, hogy meg sem mer­ték moz­dí­tani...

Az út közepén ütötte egymást a buszsofőr és két férfi Győrben! - Videó

Az út közepén ütötte egymást a buszsofőr és két férfi Győrben! - Videó

A balhé abból ke­re­ke­dett, hogy a zá­ró­vo­na­lon so­rolt be a busz elé egy nő a ko­csi­já­val.

Így büntették meg a 300-zal száguldozó lamborghinis férfit

Így büntették meg a 300-zal száguldozó lamborghinis férfit

A bal­ese­tet okozó férfi ügyé­ben szü­le­tett íté­let. A pró­ba­kör­ről vi­deót is ké­szí­tet­tek.

A bal­ese­tet okozó férfi ügyé­ben szü­le­tett íté­let. A pró­ba­kör­ről vi­deót is ké­szí­tet­tek.

Most érkezett: itt vannak az első fotók az iskolabusz katasztrófájáról

Most érkezett: itt vannak az első fotók az iskolabusz katasztrófájáról

Mint­egy hat­van em­ber­rel a fe­dél­ze­tén bo­rult fel az az is­ko­la­busz, ami Svéd­or­szág­ban egy sí­köz­pont felé tar­tott.

Súlyos autóbalesetet szenvedett Hódi Pamela

Súlyos autóbalesetet szenvedett Hódi Pamela

A bu­da­pesti Árpád hídon üt­kö­zött...

A for­gal­mas bu­da­pesti Árpád hídon üt­kö­zött egy másik jár­mű­vel Berki Krisz­tián párja.

Szentendrei úti tragédia: az áldozatok barátja volt az ámokfutó

Szentendrei úti tragédia: az áldozatok barátja volt az ámokfutó

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket tud­tunk meg a ha­lá­los ka­ram­bol­ról.

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket tud­tunk meg a ha­lá­los ka­ram­bol­ról.

Terrorelhárítók vonultak ki egy fővárosi házhoz: Ezt találták

Terrorelhárítók vonultak ki egy fővárosi házhoz: Ezt találták

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont mun­ka­tár­sai egy bu­da­pesti férfit fog­tak el.

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont mun­ka­tár­sai egy bu­da­pesti férfit fog­tak el.

Életveszély, akár meg is fulladhat, aki belekóstol ebbe a konzervbe!

Életveszély, akár meg is fulladhat, aki belekóstol ebbe a konzervbe!

A Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal arra kérte a vá­sár­ló­kat, hogy vé­let­le­nül se nyis­sák ki a ter­mé­ket.

A Nyugati Pályaudvarnál tűnt el nyomtalanul a 23 éves férfi!

A Nyugati Pályaudvarnál tűnt el nyomtalanul a 23 éves férfi!

A fi­a­tal­em­bert utol­jára ja­nuár végén lát­ták, azóta sem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Üzent a házi őrizetből Tasnádi Péter!

Üzent a házi őrizetből Tasnádi Péter!

A ma­gyar Ke­reszt­apát a Liszt Fe­renc re­pü­lő­té­ren fog­ták el, or­gaz­da­ság és köz­irat-ha­mi­sí­tás bűn­tette miatt. Most a Fa­ce­boo­kon üzent az em­be­rek­nek.

A ma­gyar Ke­reszt­apát a Liszt Fe­renc re­pü­lő­té­ren fog­ták el, or­gaz­da­ság és köz­irat-ha­mi­sí­tás bűn­tette miatt.

Felborult egy busz az M5-ös autópályán

Felborult egy busz az M5-ös autópályán

Az au­tó­pá­lya Röszke felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bal­eset, a 132-es ki­ló­mé­ter­nél. A negy­ven­ki­len­cen utas közül öten sé­rül­tek meg.

Az au­tó­pá­lya Röszke felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bal­eset, a 132-es ki­ló­mé­ter­nél. A negy­ven­ki­len­cen utas közül öten sé­rül­tek meg.

Hatalmas drogfogás Röszkén

Hatalmas drogfogás Röszkén

Majd­nem 10 kiló ma­ri­hu­á­nát rej­tett az autó.

Majd­nem 10 kiló ma­ri­hu­á­nát rej­tett az autó.

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről.

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről, né­gyen is meg­sé­rül­tek.

A napok óta keresett újságírónő holttestét találták meg Győrben!

A napok óta keresett újságírónő holttestét találták meg Győrben!

A Ri­post ér­te­sü­lése sze­rint Har­csás Judit, az el­tűnt új­ság­írónő holt­es­tét ta­lál­ták meg a győri ipari csa­tor­ná­nál.

A Ri­post ér­te­sü­lése sze­rint Har­csás Judit, az el­tűnt új­ság­írónő holt­es­tét ta­lál­ták meg a győri ipari csa­tor­ná­nál.

Brutális baleset a Szentendrei úton, két halott

Brutális baleset a Szentendrei úton, két halott

Ket­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket a hely­szí­nen.

Ket­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket a hely­szí­nen.

Tízfős banda rabolt ki fiatalokat a Margitszigeten

Tízfős banda rabolt ki fiatalokat a Margitszigeten

Egy órán belül el­fog­ták őket.

Egy órán belül el­fogta a rend­őr­ség azt a fi­a­ta­lok­ból álló cso­por­tot, akik egy­más után két­szer ra­bol­tak a Mar­git­szi­ge­ten.

Lehúzták volna a vécén a drogot

Lehúzták volna a vécén a drogot

Az egész banda bu­kott a kocs­má­ban. Or­szá­go­san mű­kö­dött a bűn­banda.

Az egész banda bu­kott a kocs­má­ban. Or­szá­go­san mű­kö­dött a bűn­banda, töb­bek kö­zött Makón is te­rí­tet­ték az anya­got.

Olvasta-e Kálmán Olga a Simicska fiú beismerő vallomását?

Olvasta-e Kálmán Olga a Simicska fiú beismerő vallomását?

Sze­ret­tük volna meg­tudni, mit gon­dol.

Sze­ret­tük volna meg­tudni, mit gon­dol arról, hogy Si­micska Ádám sze­rint Vona Gábor az egyet­len ko­mo­lyan ve­hető je­lölt a 2018-as vá­lasz­tá­so­kon.

Egyszerűen vérlázító: ezt a kiskutyát dobták ki az emeletről Budapesten

Egyszerűen vérlázító: ezt a kiskutyát dobták ki az emeletről Budapesten

Maga a csoda, hogy a kis­ku­tya túl­élte a bru­tá­lis tá­ma­dást. Most ál­lat­vé­dők­nél van.

Saját dolgozói perlik a Microsoftot

Saját dolgozói perlik a Microsoftot

Annyi erő­sza­kot kel­lett néz­niük, hogy de­presszi­ó­sak let­tek. Be­pe­rel­ték a céget, mert nem fi­gyel­tek eléggé arra, hogy ne sé­rül­je­nek lel­ki­leg.

Annyi erő­sza­kot kel­lett néz­niük, hogy de­presszi­ó­sak let­tek.

Hét beteget mérgezett meg az altatóorvos!

Hét beteget mérgezett meg az altatóorvos!

Két beteg meg­halt, a töb­bi­e­ket új­ra­élesz­tet­ték.

Tu­da­to­san be­adott a be­te­gek­nek ha­lá­los mennyi­ségű anya­got. A mo­ti­vá­ció pon­tos oka is­me­ret­len. A be­te­gek közül kettő meg­halt.

Autósok figyelem: Itt mérnek sebességet szombaton!

Autósok figyelem: Itt mérnek sebességet szombaton!

Egy össze­sítő táb­lá­zat­ban meg­mu­tat­juk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Egy össze­sítő táb­lá­zat­ban meg­mu­tat­juk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Vérlázító! Kislányt molesztáltak a mohácsi busók

Vérlázító! Kislányt molesztáltak a mohácsi busók

Ki­bo­rult a tini és az apja is. A 15 éves lány el­sírta magát a tö­meg­ben, mi­u­tán ki­sza­ba­dult a busók kar­mai közül.

Ki­bo­rult a tini és az apja is. A 15 éves lány el­sírta magát a tö­meg­ben, mi­u­tán ki­sza­ba­dult a busók kar­mai közül.

Így mentett életet a trolisofőr

Így mentett életet a trolisofőr

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett. Ez ment­hette meg az éle­tét.

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett. Ez ment­hette meg az éle­tét.

Gyerekek erőszakolását rendelte meg a nyugdíjas dán férfi

Gyerekek megerőszakolását rendelte meg a nyugdíjas dán férfi

A gyanú sze­rint éve­kig élő­ben kö­vette a neten, amint kis­gyer­me­ke­ket erő­sza­kol­nak meg.

Szörnyű tragédia! Horgászni indult, sosem ért oda

Szörnyű tragédia! Horgászni indult, sosem ért oda

Ha­lálra gá­zol­ták a bi­cik­list a 7-es főúton, Tár­nok kül­te­rü­le­tén. Már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Ha­lálra gá­zol­ták a bi­cik­list a 7-es főúton, Tár­nok kül­te­rü­le­tén. Már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Nagy erőkkel keresik: nyoma veszett egy 16 éves tininek

Nagy erőkkel keresik: nyoma veszett egy 16 éves tininek

Utol­jára a bu­da­pesti Ke­len­földi pá­lya­ud­va­ron lát­ták. In­for­má­ciók sze­rint rosszul lett.

Utol­jára a bu­da­pesti Ke­len­földi pá­lya­ud­va­ron lát­ták. In­for­má­ciók sze­rint rosszul lett.

Zámbó Jimmy miatt rántott kést az agresszív somogyi férfi

Zámbó Jimmy miatt rántott kést az agresszív somogyi férfi

Véres ve­sze­ke­déssé fa­jult az este egy so­mo­gyi köz­ség­ben, egy férfi meg­ké­selte ba­rát­ját.

400 millió egy táskában!

400 millió egy táskában!

A rend­őrö­ket is meg­lepte, ami­kor iga­zol­ta­tás­nál fel­nyi­tot­ták a tás­kát.

A rend­őrö­ket is meg­lepte, ami­kor iga­zol­ta­tás­nál fel­nyi­tot­ták a kocsi cso­mag­tar­tó­ját, és egy pénz­zel teli tás­kát ta­lál­tak. Tu­laj­do­no­sai nem­igen örül­het­nek, ugyanis soha nem kap­ják vissza.

Tömegkarambol az Erzsébet hídon, kilométeres a dugó

Tömegkarambol az Erzsébet hídon, kilométeres a dugó

A RIPOST ol­va­sója sze­rint több autó ka­ram­bo­lo­zott szom­bat dél­után az Er­zsé­bet hídon.

A RIPOST ol­va­sója sze­rint több autó ka­ram­bo­lo­zott szom­bat dél­után az Er­zsé­bet hídon.