POLITIK

NÍNÓ

Dráma Debrecenben, késes támadó ejtette foglyul a rettegő nőt

Dráma Debrecenben, késes támadó ejtette foglyul a rettegő nőt

Nem en­gedte ki a vonat ka­bin­já­ból.

A tet­tes ele­inte csak be­szél­getni pró­bált, de aztán elő­ke­rült egy kés. Nem en­gedte ki a nőt a vonat ka­bin­já­ból, ál­do­zata se­gít­sé­gért ki­ál­tott.

Félmilliójába került, hogy kamuból a szomszédjára hívta a tűzoltókat

Félmilliójába került, hogy kamuból a szomszédjára hívta a tűzoltókat

Olcsó poén, de drága a végén - mond­ják a szak­em­be­rek a ha­tó­sá­gok­kal szó­ra­kozó te­le­fon­be­tyá­rok­ról.

Dráma Pest megyében: elhagyott síró csecsemőt találtak a fűben

Dráma Pest megyében: elhagyott síró csecsemőt találtak a fűben

A kisfiút egy férfi ta­lálta meg Má­ria­bes­nyőn csü­tör­tö­kön.

A kisfiút egy férfi ta­lálta meg Má­ria­bes­nyőn csü­tör­tö­kön.

Elképesztő, mivel bukott le a páros egy borsodi faluban

Elképesztő, mivel bukott le a páros egy borsodi faluban

A fél falu hoz­zá­juk járt.

Le­ro­han­tak a rend­őrök egy csen­des Bor­sod me­gyei falut nem messze Mis­kolc­tól. Az egyik ház át­ku­ta­tása után egy 43 éves férfit és egy 26 éves nőt el­vit­tek.

Szír férfi rémisztette halálra az utasokat a nagykörúti villamoson Pesten

Szír férfi rémisztette halálra az utasokat a nagykörúti villamoson Pesten

Egy 24 éves szír férfi oko­zott ki­sebb pá­ni­kot szerda dél­után a fő­vá­rosi Nyu­gati pá­lya­ud­var­nál a 6-os vil­la­mo­son.

Lángolt egy busz Nógrádban - fotók

Lángolt egy busz Nógrádban - fotók

Füs­tölni kez­dett, majd ki­gyul­ladt egy me­net­rend sze­rinti au­tó­busz a nóg­rádi me­gye­szék­he­lyen, Sal­gó­tar­ján­ban. Egy rendőr ér­ke­zett el­ső­ként a busz­hoz, aki neki kez­dett az ol­tás­nak.

Füs­tölni kez­dett, majd ki­gyul­ladt egy me­net­rend sze­rinti au­tó­busz a nóg­rádi me­gye­szék­he­lyen, Sal­gó­tar­ján­ban. Egy rendőr ér­ke­zett el­ső­ként a busz­hoz, aki neki kez­dett az ol­tás­nak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Bebizonyosodott: Magyarországon is feltűnt a szörnyű kór

Bebizonyosodott: Magyarországon is feltűnt a szörnyűséges kór

Az egyik ma­gyar kór­ház­ban kap­hatta el a ször­nyű kórt az egyik be­teg­szál­lító. Egy Ka­zahsz­tán­ból ha­za­térő be­teg­gel érint­kez­he­tett.

Az egyik ma­gyar kór­ház­ban kap­hatta el a ször­nyű kórt az egyik be­teg­szál­lító. Egy Ka­zahsz­tán­ból ha­za­térő be­teg­gel való érint­ke­zés­kor fer­tő­ződ­he­tett meg. Most tö­me­ge­sen olt­ják be azo­kat, akik érint­kez­het­tek a két be­teg­gel az el­múlt na­pok­ban.

Az egész országban keresik Jázmint, nem véletlenül

Az egész országban keresik Jázmint, nem véletlenül

Már az egész or­szág­ban ke­resi a rend­őr­ség a Bács-Kis­kun me­gyei Sü­kös­dön élő Ober­kesch Jáz­mint.

Már az egész or­szág­ban ke­resi a rend­őr­ség a Bács-Kis­kun me­gyei Sü­kös­dön élő, még csak 15 éves Ober­kesch Jáz­mint.

Hihetetlen, ez repült ki a markolóból a pesti járdára

Hihetetlen, ez repült ki a markolóból a pesti járdára

A for­gal­mas Váci úton.

Ba­le­set­ve­szé­lyes hely­ze­tet oko­zott egy mar­ko­ló­gép a fő­vá­rosi Váci úton. A hely­ze­tet sú­lyos­bí­totta, hogy egy csuk­lós busz volt köz­vet­le­nül a gép mö­gött.

Ha kaptál ilyen levelet a NAV-tól, még véletlenül se nyisd meg

Ha kaptál ilyen levelet a NAV-tól, még véletlenül se nyisd meg

Ter­mé­sze­te­sen nem a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal (NAV) küldi eze­ket a le­ve­ket, hanem adat­ha­lá­szok.

Ha felismered ezt a nőt, akkor azonnal hívd a rendőröket

Ha felismered ezt a nőt, akkor azonnal hívd a rendőröket

Uno­ká­zós csa­lót ke­res­nek a rend­őrök. Egy is­me­ret­len nő men­tős­nek adta ki magát, így vert át egy másik nőt.

Uno­ká­zós csa­lót ke­res­nek a rend­őrök. Egy is­me­ret­len nő men­tős­nek adta ki magát, így vert át egy másik nőt.

Megható tett: karjaiban hozta ki a nénit az égő házból a hős rendőr

Megható tett: karjaiban hozta ki a nénit az égő házból a hős rendőr

Még a tűz­ol­tók ki­ér­ke­zése előtt az egyik rendőr be­ment a lán­goló házba, hogy onnan a kar­ja­i­ban ment­sen ki egy idős nénit.

Baltával kaszabolta össze az autót egy ingerült szentendrei férfi

Baltával kaszabolta össze az autót egy ingerült szentendrei férfi

Egy par­ko­lási vitát kö­ve­tően ra­ga­dott bal­tát egy szent­end­rei férfi, azzal akarta le­ren­dezni né­zet­el­té­ré­sét.

Ittasan rodeózott a Skodájával az úton a miskolci sofőr - képek

Így rodeózott ittasan a Skodájával az úton a miskolci sofőr - képek

Ro­lan­dot ko­ráb­ban már el­til­tot­ták a ve­ze­tés­től, ennek el­le­nére ült a Skoda vo­lánja mögé. Mind­ezt ittas ál­la­pot­ban tette.

Ro­lan­dot ko­ráb­ban már el­til­tot­ták a ve­ze­tés­től, ennek el­le­nére ült a Skoda vo­lánja mögé. Mind­ezt ittas ál­la­pot­ban tette, így nem csoda, hogy mi­előtt a rend­őrök el­kap­ták össze tört egy másik autót is. A 41 éves férfit őri­zetbe vet­ték.

Mulatós zenével kampányolnak a rendőrök az ittas vezetés ellen - videó

Mulatós zenével kampányolnak a rendőrök az ittas vezetés ellen - videó

Csak ta­valy 27 ezer köz­úti el­len­őr­zés­nél jel­zett po­zi­tív ér­té­ket a szonda.

Csak ta­valy 27 ezer köz­úti el­len­őr­zés­nél jel­zett po­zi­tív ér­té­ket az it­tas­sá­got mérő szonda. Most vic­ces vi­de­ó­val hív­ják fel a fi­gyel­met a rend­őrök az ittas ve­ze­tés ve­szé­lye­ire. Mu­la­tós zene, ölel­kező rend­őrök és egy tűz­sze­rész is fel­tű­nik a kam­pány­anyag­ban.

Kártyaparti közben késelte meg ellenfelét egy nyírségi férfi

Kártyaparti közben késelte meg ellenfelét egy nyírségi férfi

Sima kár­tya­par­ti­nak in­dult az este egy nyír­bá­tori la­kás­ban, ám a já­té­ko­sok hamar össze­szó­lal­koz­tak.

Sima kár­tya­par­ti­nak in­dult az este egy nyír­bá­tori la­kás­ban, ám a já­té­ko­sok hamar össze­szó­lal­koz­tak.

Droglerakatot üzemeltetett László a fővárosi lakásában - videó

Droglerakatot üzemeltetett László a fővárosi lakásában - videó

A fő­vá­rosi rend­őrök le­csap­tak a 38 éves H. Lász­lóra, aki 30 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got tar­tott a la­ká­sá­ban.

Elképedtek a rendőrök, mikor kinyitották a határon várakozó teherautót

Elképedtek a rendőrök, mikor kinyitották a határon várakozó teherautót

Ma­gyar és román rend­őrök kö­zö­sen csap­tak le Csa­nád­pa­lo­tá­nál egy len­gyel rend­számú kis­te­her­au­tóra.

Drámai fordulat a szikszói baltás gyilkos ügyében, újra lecsapott

Drámai fordulat a szikszói baltás gyilkos ügyében, újra lecsapott

A te­le­pü­lé­sen ko­ráb­ban pol­gár­őr­ként dol­gozó férfi nem állt le a ket­tős gyil­kos­ság után...

Lecsaptak a rendőrök Budapesten, illegális gyorsulási versenyt előztek meg

Lecsaptak a rendőrök Budapesten, illegális gyorsulási versenyt előztek meg

Több kocsi ki­pu­fo­gó­ját is át­ala­kí­tot­ták, hogy han­go­sabb le­gyen, ez za­varta a la­kó­kat is.

Botrány Budapesten, durva támadás ért egy kerekesszékes férfit

Botrány Budapesten, durva támadás ért egy kerekesszékes férfit

Egy kés is elő­ke­rült, de egy já­ró­kelő nem hagyta annyi­ban a dol­got. Ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Egy kés is elő­ke­rült, de egy já­ró­kelő nem hagyta annyi­ban a dol­got. Ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Most jött a hír: budapesti fiatalok lettek rosszul, tart a razzia

Most jött a hír: budapesti fiatalok lettek rosszul, tart a razzia

Több szülő is je­lezte, hogy gye­reke rosszul lett az éj­sza­kai buli után. Mi­ni­mum 10 rend­őr­autó van a hely­szí­nen.

Dráma Budapesten, a Dunába akarta vetni magát egy férfi

Dráma Budapesten, a Dunába akarta vetni magát egy férfi

Egy férfi ki­má­szott a kor­lá­ton kí­vülre.

Egy férfi ki­má­szott a kor­lá­ton kí­vülre, hogy a vízbe vesse magát. Va­laki azon­ban be­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Baleset történt a forgalmas főúton, teljes útzár van érvényben

Baleset történt a forgalmas főúton, teljes útzár van érvényben

Tel­je­sen le­zár­ták a Nóg­rád me­gyei fő­utat.

Tel­je­sen le­zár­ták a Nóg­rád me­gyei utat, mi­u­tán egy sze­mély­autó az árokba csa­pó­dott.

Hatalmas villamosbaleset történt a fővárosban, többen megsérültek

Hatalmas villamosbaleset történt a fővárosban, többen megsérültek

Vil­la­mos és te­her­autó ka­ram­bo­lo­zott Budán.

Vil­la­mos és te­her­autó ka­ram­bo­lo­zott Budán.

Elképesztő, mit találtak a Tolna megyei férfi csomagtartójában

Elképesztő, mit találtak a Tolna megyei férfi csomagtartójában a zsaruk

Egy bo­gyisz­lói férfi azt hitte, ha kora reg­gel kö­veti el tet­tét, akkor könnyen meg­úsz­hatja.

Szörnyű hír jött: Rejtélyes holttestet találtak Szabolcs megyében

Szörnyű hír jött: Rejtélyes holttestet találtak Szabolcs megyében

A le­írás sze­rint a férfi 166-170 cen­tis, barna hajú, és tel­jes öl­tö­zék­ben ta­lál­ták meg.

Az egész országban keresik Ardó Lászlót, nem véletlenül

Az egész országban keresik Ardó Lászlót, nem véletlenül

Pén­te­ken a fő­vá­ros­ban el­tűnt Ardó László. Fon­tos, hogy minél előbb meg­ta­lál­ják a 35 éves férfit, mivel al­ko­hol- és men­tá­lis prob­lé­mák­kal is küzd.

Pén­te­ken a fő­vá­ros­ban el­tűnt Ardó László. Fon­tos, hogy minél előbb meg­ta­lál­ják a 35 éves férfit, mivel al­ko­hol- és men­tá­lis prob­lé­mák­kal is küzd. Édes­anyja sze­rint félő, hogy két­ség­be­esett fia kárt tesz ma­gá­ban.

Rejtélyes csuklyás fantom garázdálkodik a Gellért-hegyen - durva fotók

Rejtélyes csuklyás fantom garázdálkodik a Gellért-hegyen - durva fotók

A rend­őrö­ket és tűz­ol­tó­kat is ri­asz­tani kel­lett a rej­té­lyes alak miatt.

A rend­őrö­ket és tűz­ol­tó­kat is ri­asz­tani kel­lett a rej­té­lyes alak miatt.

Sikkasztásért körözik Harmat Miklóst

Sikkasztásért körözi a rendőrség Harmat Miklóst

Az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik a rend­őrök, hogy meg­ta­lál­ják!

A pécsi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a férfit!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 13 éves Rékát, eltűnt Óbudáról

Nagy erőkkel keresi a rendőrség a 13 éves Rékát, eltűnt Óbudáról

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön a kis­lány.

Megszólal az eltűnt villanyszerelők kollégája: Engem nem tudott megölni!

Megszólal az eltűnt villanyszerelők kollégája: Engem nem tudott megölni!

Rács mö­gött marad a két vil­lany­sze­relő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott É. Imre.

Mégis rács mö­gött marad a két vil­lany­sze­relő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott É. Imre, má­sod­fo­kon meg­hosszab­bí­tot­ták a le­tar­tóz­ta­tá­sát. A Ri­post meg­ta­lálta a vál­lal­kozó egyik volt mun­ká­sát, aki azt ál­lítja: az ő élete is ve­szély­ben for­gott.

Sokkoló látvány, lefagyasztott kutyatetemeket találtak Magyarországon

Sokkoló látvány, lefagyasztott kutyatetemeket találtak Magyarországon

Ál­lat­kín­zás miatt in­dult el­já­rás.

A meg­ta­lált hű­tő­lá­dák hét ku­tya­te­te­met rej­tet­tek, de egy élő állat is elő­ke­rült a vi­déki hely­szí­nen. A jó­szá­gok­kal ke­gyet­len­kedő férfi ellen ál­lat­kín­zás miatt in­dult el­já­rás.

Sokkoló részletek a csecsemőgyilkosságról

Sokkoló részletek a csecsemőgyilkosságról: 3 napig sírt a baba a szekrényben

Hor­ror­falu lett az idilli ba­ra­nyai te­le­pü­lés­ből...

Hor­ror­falu lett az idilli ba­ra­nyai te­le­pü­lés­ből... Ma­gyar­mecs­kén meg­állt az élet.

Elképesztő, mit műveltek a kalauzokkal

Elképesztő, mit műveltek a kalauzokkal

Egyre dur­vább a hely­zet a vo­na­to­kon.

Egyre dur­vább a hely­zet a vo­na­to­kon, a MÁV kény­te­len meg­vé­deni a ka­la­u­zait. Hi­he­tet­len tör­té­ne­tek!

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Tarsoly Dórát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Tarsoly Dórát, nem véletlenül

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A nyo­mo­zók most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb elő­ke­rül­jön!

Holttestet találtak a Dunántúlon, a rendőrség a helyszínen

Holttestet találtak a Dunántúlon, a rendőrség a helyszínen

Szom­bat dél­után a szom­bat­he­lyi Csó­na­kázó tóban holt­tes­tet ta­lál­tak. Hely­szí­nel­nek a rend­őrök.

Szom­bat dél­után a szom­bat­he­lyi Csó­na­kázó tóban holt­tes­tet ta­lál­tak. Hely­szí­nel­nek a rend­őrök.

Iskolából veszett nyoma ennek a 12 éves magyar kisfiúnak

Iskolából veszett nyoma ennek a 12 éves magyar kisfiúnak, nem találják

A rend­őr­ség is ke­resi Danit!

Már a rend­őr­ség is ke­resi Danit, aki még csü­tör­tö­kön tűnt el Eger­ből.

Tragédia Baranyában: Halott csecsemőt találtak egy házban

Tragédia Baranyában: Halott csecsemőt találtak egy házban

Egye­lőre nem tudni, ho­gyan halt meg a kis­baba, a rend­őr­ség bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott.

Egye­lőre nem tudni, ho­gyan halt meg a kis­baba, a rend­őr­ség bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott.

Hihetetlen, hová nem parkolnak, ezt nézd!

Hihetetlen, hová nem parkolnak, ezt nézd!

Újabb po­fát­la­nul par­koló au­tó­sok­ról ka­pott ké­pe­ket a Ri­post! Mint arról be­szá­mol­tunk, tart­ha­tat­lan az a hely­zet, hogy az au­tó­sok ott hagy­ják el a ko­csi­ju­kat, ahol eszükbe jut.

Újabb po­fát­la­nul par­koló au­tó­sok­ról ka­pott ké­pe­ket a Ri­post! Több ke­rü­let­ben is tart­ha­tat­lan már a hely­zet.

Csodával határos módon menekült meg ez a motoros ma reggel

Csodával határos módon
menekült meg
ez a motoros

Durva mo­to­ros bal­eset tör­tént ma reg­gel Bu­da­pes­ten, az Is­ten­he­gyi úton. Kész csoda, hogy túl­élte a mo­to­ros ezt a bal­ese­tet.

Megrendítő részletek, így történt a végzetes kutyatámadás Újszászon

Megrendítő részletek, így történt a végzetes kutyatámadás Újszászon

Az is ki­de­rült, hogy a nyug­dí­jas a tra­gé­dia ide­jén cigit ment töl­teni a szom­szé­dos ut­cá­ban lévő is­me­rő­sé­hez.

Döbbenet, 204 km/órás sebességgel hajtott a 4-esen

Döbbenet, 204 km/órás sebességgel hajtott a 4-esen a motoros

A rend­őrök a 4-es számú főúton me­szel­ték le a sza­bály­ta­lan mo­to­rost. Az út­sza­kaszra vo­nat­kozó 90 km/h a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb se­bes­ség.

A rend­őrök a 4-es számú főúton me­szel­ték le a sza­bály­ta­lan mo­to­rost. Az út­sza­kaszra vo­nat­kozó 90 km/h meg­en­ge­dett leg­na­gyobb se­bes­ség he­lyett 204 km/h-val köz­le­ke­dett a mo­to­ros Szé­kely­nél.

Sokkoló egybeesés, ezt eddig nem tudtuk a jászalsószentgyörgyi gyilkosságról

Sokkoló egybeesés, ezt eddig nem tudtuk a jászalsószentgyörgyi gyilkosságról

"Semmi nyo­mát nem lát­tam annak, hogy a la­kás­ban vér­fürdő lett volna."

"Semmi nyo­mát nem lát­tam annak, hogy a la­kás­ban vér­fürdő lett volna."

Ő rongált meg egy budapesti villamost, keresik a rendőrök - videó

Ő rongált meg egy budapesti villamost, keresik a rendőrök - videó

Egy is­me­ret­len férfi­ről ké­szült vi­deót tett közzé a rend­őr­ség, aki Kő­bá­nyán meg­ron­gált egy vil­la­most.

Hihetetlen, hogyan vert át nyaraló embereket balatoni üdülésekkel egy férfi

Hihetetlen, hogyan vert át nyaraló embereket balatoni üdülésekkel egy férfi

Ré­góta ke­re­sett férfit kap­tak el végre a sió­foki nyo­mo­zók. A 30 kö­rüli, sü­kösdi férfi ígé­re­tes­nek tűnő nya­ra­lá­so­kat ígért.

Rohamoztak a TEK kommandósai egy budapesti plázában

Rohamoztak a TEK kommandósai egy budapesti plázában

Egy bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pont­ban lévő sö­rö­ző­ben ro­han­tak meg a TEK kom­man­dó­sai egy férfit.

Egy bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pont­ban lévő sö­rö­ző­ben ro­han­tak meg a TEK kom­man­dó­sai egy férfit, a ven­dé­gek nagy döb­be­ne­tére.

TEK-esek lepték el az egyik fővárosi plázát

TEK-esek és nyomozók lepték el az egyik fővárosi plázát

Nyo­mo­zók és a TEK kom­man­dó­sai lep­ték el az egyik bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pon­tot. A rend­őrök egy férfit ke­res­tek, aki ko­rábbi üz­let­tár­sá­tól mil­li­ó­kat akart ki­zsa­rolni.

Nyo­mo­zók és a TEK kom­man­dó­sai lep­ték el az egyik bu­da­pesti be­vá­sár­ló­köz­pon­tot. A rend­őrök egy férfit ke­res­tek, aki ko­rábbi üz­let­tár­sá­tól több tíz­mil­lió fo­rint­nyi össze­get akart ki­zsa­rolni. A férfi­nél ház­ku­ta­tást is tar­tot­tak.

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Ha­tal­mas roham volt éj­­­­szaka a déli ha­­­tá­­­ron, érez­­­­he­­­­tően több az or­­­­szágba il­­­­le­­­­gá­­­­li­­­­san be­­­­jutni akaró mig­­­ráns.

Ha­tal­mas roham volt éj­­­­szaka a déli ha­­­tá­­­ron, érez­­­­he­­­­tően több az or­­­­szágba il­­­­le­­­­gá­­­­li­­­­san be­­­­jutni akaró mig­­­ráns.

Leteperték a támadót a győri rendőrök, apját késelte meg a férfi

Leteperték a támadót a győri rendőrök, apját késelte meg a férfi

Saját ap­jára tá­madt rá egy Győr-Moson-Sop­ron me­gyei férfi az éj­szaka. Az ag­resszív tá­ma­dót a győri rend­őrök vit­ték el.

Brutális tragédia: Halálra mart egy kutya valakit Újszászon

Brutális tragédia: Halálra mart egy kutya valakit Újszászon

Az eset­hez men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak, de a sé­rült éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Hármas karambolban törtek rommá egy BKV-buszt reggel - fotók

Hármas karambolban törtek rommá egy BKV-buszt reggel - fotók

Össze­üt­kö­zött egy sze­mély­autó és egy BKV-busz reg­gel a XVIII. ke­rü­let­ben. Egy par­koló ko­csit is meg­tör­tek.

Négy embert tartóztattak le Árpa Attila lakásában

Négy embert tartóztattak le Árpa Attila lakásában

Döb­be­ne­tes for­du­lat!

Mi­köz­ben Árpa At­tila azzal hak­nizza körbe a mé­diát, hogy "ál" drog­raz­ziát tar­tot­tak la­ká­sá­ban a rend­őrök... Döb­be­ne­tes for­du­lat!

Rémálommá vált az autóvásárlás a vevő számára Csepelen

Rémálommá vált az autóvásárlás a vevő számára Csepelen

Vá­rat­lan, ám annál kel­le­met­le­nebb meg­le­pe­tés érte a vevőt. Az el­adót végül a rend­őrök vit­ték el.

Vá­rat­lan, ám annál kel­le­met­le­nebb meg­le­pe­tés érte a vevőt. Az el­adót végül a rend­őrök vit­ték el bi­lincs­ben.

Évek óta zaklatja a járókelőket az óbudai mutogató

Évek óta zaklatja a járókelőket az óbudai mutogató

Fi­a­tal lá­nyo­kat, gye­re­ke­ket zak­lat.

Fi­a­tal lá­nyo­kat, gye­re­ke­ket zak­lat egy idő­sebb férfi az óbu­dai Zápor ut­cá­ban. Az ügy kap­csán több szem­tanú is meg­szó­lalt a Ri­post­nak.

Alig hitt a szemének, ezt találta reggel a kanapéján a tolnai férfi

Alig hitt a szemének, ezt találta reggel a kanapéján a tolnai férfi

A férfi­hoz be­tört egy nő, de végül nem si­ke­rült el­vin­nie sem­mit, ugyanis a bűn­cse­lek­mény köz­ben el­aludt.

Rémálommá vált a reggeli bringázás a budapesti férfinek

Rémálommá vált a reggeli bringázás a budapesti férfinek

A kora reg­geli eset­hez ki­ér­kező rend­őrök órá­kig hely­szí­nel­tek a rossz hírű fő­vá­rosi kör­nyé­ken.

A kora reg­geli eset­hez ki­ér­kező rend­őrök órá­kig hely­szí­nel­tek a rossz hírű fő­vá­rosi kör­nyé­ken.

Váratlan helyről kap segítséget a bölcsőde

Váratlan helyről kap segítséget a bölcsőde

Ki­áll­nak a lakók és a pol­gár­mes­ter a IX. ke­rü­leti böl­csőde mel­lett.

Ki­áll­nak a lakók és a pol­gár­mes­ter a IX. ke­rü­leti böl­csőde mel­lett, ahol va­laki rajz­szö­ge­ket ra­gasz­tott a gye­rek­mo­to­rok, já­té­kok ülő­ké­jére, bal­eset­ve­szélyt okozva ezzel.

Döbbenet, a nyílt utcán tépte ki több gyerek kezéből is a telefont egy váci tini

Döbbenet, a nyílt utcán tépte ki több gyerek kezéből is a telefont egy váci tini

A ti­né­dzsert a köz­te­rü­let-fel­ügye­lők fog­ták le, mi­u­tán két kis­gye­rek­től is el­vette a te­le­font.

Figyelem, nagy erőkkel keresik ezt a 17 éves magyar lányt

Figyelem, nagy erőkkel keresik ezt a 17 éves magyar lányt

A du­na­új­vá­rosi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Anasz­tá­ziát!

A du­na­új­vá­rosi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Anasz­tá­ziát!

Brutális részletek derültek ki az éjjeli szegedi tragédiáról, ez a férfi felelős érte

Brutális részletek derültek ki az éjjeli szegedi tragédiáról, ez a férfi felelős érte

A férfi el­ütött egy au­tó­ból ki­szálló nőt, majd el­haj­tott a hely­szín­ről.

A férfi el­ütött egy au­tó­ból ki­szálló nőt, majd el­haj­tott a hely­szín­ről.

Botrány, ami Hódmezővásárhelyen történt vasárnap: aljas dolgot tett két fiatal

Botrány, ami Hódmezővásárhelyen történt vasárnap: aljas dolgot tett két fiatal

Egy idős helyi férfi­nál je­len­tek meg.

A fi­a­ta­lok egy idős helyi férfi­nál je­len­tek meg és azt ígér­ték neki, hogy le­fes­tik a ke­rí­té­sét, de végül va­lami egé­szen más tör­tént.

Elképesztő, micsoda fegyverarzenált találtak Dominiknál

Elképesztő, micsoda fegyverarzenált találtak Dominiknál

13 darab éles lő­szert is tar­tott a fi­a­tal, emel­lett még grá­ná­to­kat, lég­pus­kát is tar­tott ott­hon!

13 darab éles lő­szert is tar­tott a fi­a­tal, emel­lett még grá­ná­to­kat, lég­pus­kát is tar­tott ott­hon!

Most kaptuk: Szirénázva rohantak az M1-eshez, felborult egy lószállító

Most kaptuk: Szirénázva rohantak az M1-eshez, felborult egy lószállító

Tor­ló­dásra kell szá­mí­tani az M1-es au­tó­pá­lya fő­vá­ros­ból ki­ve­zető sza­ka­szán.

Tor­ló­dásra kell szá­mí­tani az M1-es au­tó­pá­lya fő­vá­ros­ból ki­ve­zető sza­ka­szán.

Botrány a kőbányai hotelben: aljas dolgot tett egy férfi - lefotózták

Botrány a kőbányai hotelben: aljas dolgot tett egy férfi - lefotózták

A rend­őr­ség ke­resi az 50 év kö­rüli is­me­ret­len férfit, aki már­cius ele­jén sé­tált be a szál­lo­dába és el­vitt onnan va­la­mit.

Megdöbbentő módszerrel ölt a magyar házvezetőnő Ausztriában

Megdöbbentő módszerrel ölt a magyar házvezetőnő Ausztriában

Ál­do­zata ha­lála előtt már sej­tette, hogy vé­gezni akar­nak vele. H. Bar­bara ál­lí­tása sze­rint hip­nó­zis alatt gyil­kolt.

Bedur­vult a hely­zet a déli ha­tár­nál, ez tör­tént éj­szaka

Bedur­vult a hely­zet a déli ha­tár­nál, ez tör­tént éj­szaka

Óri­ási roham volt éj­­­szaka.

Óri­ási roham volt éj­­­szaka a déli ha­­tá­­ron, érez­­­he­­­tően több az or­­­szágba il­­­le­­­gá­­­li­­­san be­­­jutni akaró mig­­ráns. Ma­­gu­­kat af­­gán­ok­nak és tö­­rö­kök­­nek val­lot­ták.

Elképesztő fotók: tömegbaleset Pesten, rendőrautót törtek össze

Elképesztő fotók: tömegbaleset Budapesten, rendőrautót törtek össze

Ha­tal­mas csat­ta­nás tör­tént Bu­da­pes­ten a bel­vá­ros­ban, több autó üt­kö­zött egy­más­nak.

Fordulat az apukára és gyerekeire a házat rágyújtó férfi ügyében

Fordulat az apukára és gyerekeire a házat rágyújtó férfi ügyében

Az apuka és kis­lá­nya meg­halt.

A gyer­me­keit egye­dül ne­velő édes­apa és alig más­fél éves kis­lá­nya éle­tét vesz­tette a tűz­ben.

Olaszliszkai lincselés: váratlanul rengeteg pénzhez juthatott a vádlott

Olaszliszkai lincselés: váratlanul rengeteg pénzhez juthatott a vádlott

A 17 évre el­ítélt lin­cselő gaz­dag em­ber­ként sza­ba­dul­hat.

A lin­cselő gaz­dag em­ber­ként sza­ba­dul­hat. Az ügy egy másik vád­lott­nak is öt­le­tet adott...

Levetette magát egy ember a budapesti bevásárlóközpont emeletéről

Levetette magát egy ember a budapesti bevásárlóközpont emeletéről

Az Allee eme­le­té­ről ug­rott a mélybe egy ember.

Az Allee eme­le­té­ről ug­rott a mélybe egy ember.

Zuglói parkolóban csapott le a rendőrség, ezt találták Gábornál

Zuglói parkolóban csapott le a rendőrség, ezt találták Gábornál

A rend­őrök Gá­bort és tár­sát őri­zetbe vet­ték és elő­ter­jesz­tést tet­tek le­tar­tóz­ta­tá­suk in­dít­vá­nyo­zá­sára.

A rend­őrök Gá­bort és tár­sát őri­zetbe vet­ték és elő­ter­jesz­tést tet­tek le­tar­tóz­ta­tá­suk in­dít­vá­nyo­zá­sára.

Aljas dolgot művelt ez a férfi a nyíregyházi hivatalban, lekamerázták

Aljas dolgot művelt ez a férfi a nyíregyházi hivatalban, lekamerázták

A nyír­egy­házi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a férfit!

Durva fotók, négy autó ütközött az M5-ösön

Durva fotók, négy autó ütközött az M5-ösön

Út­le­zá­rásra kell szá­mí­tani.

Az au­tó­pá­lyán út­le­zá­rásra kell szá­mí­tani.

Súlyos baleset ért egy zebrán átrohanó magyar kislányt szombaton

Súlyos baleset ért egy zebrán átrohanó magyar kislányt szombaton

A bal­eset kö­rül­mé­nyeit a Veszp­rémi Rend­őr­ka­pi­tány­ság vizs­gálja.

A bal­eset kö­rül­mé­nyeit a Veszp­rémi Rend­őr­ka­pi­tány­ság vizs­gálja.