POLITIK

NÍNÓ

Megrázó helyszíni fotók: itt történt a szombati kettős tragédia Borsodban

Megrázó helyszíni fotók: itt történt a szombati kettős tragédia Borsodban

A 3-as főúton tör­tént ha­lá­los bal­eset, az egyik au­tó­ban uta­zó­kat már nem le­he­tett meg­men­teni.

Megjöttek az első fotók a reggeli Fejér megyei kettős tragédiáról

Megjöttek az első fotók a reggeli Fejér megyei kettős tragédiáról

Fron­tá­lis bal­eset tör­tént Bics­ké­nél, az üt­kö­zés kö­vet­kez­té­ben mind­két sofőr éle­tét vesz­tette.

Forgalommal szemben hajtott az M3-ason, fotó jött a brutális baleset helyszínéről

Forgalommal szemben hajtott az M3-ason, fotó jött a brutális baleset helyszínéről

Az autó szem­ből ro­hant bele egy másik ko­csiba.

Az autó szem­ből ro­hant bele egy másik ko­csiba, egy ember sú­lyo­san meg­sé­rült.

Megrázó helyszíni fotók az éjjeli balesetről: tragédia Fejér megyében

Megrázó helyszíni fotók az éjjeli balesetről: tragédia Fejér megyében

Egy 32 éves férfi ve­zette azt az autót, amely éjjel Cecén árokba csa­pó­dott.

Egy 32 éves férfi ve­zette azt az autót, amely éjjel Cecén árokba csa­pó­dott.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Szerinted kinek van igaza? A rendőrök mindenesetre a tulajt vitték el

Szerinted kinek van igaza? A rendőrök mindenesetre a tulajt vitték el

A balhé azon rob­bant ki, hogy egy kocsi be­állt a ka­pu­ki­já­róba.

A balhé azon rob­bant ki, hogy egy kocsi be­állt a ka­pu­ki­já­róba. A tulaj pedig sze­re­tett volna ki­állni, de nem tudta el­hagyni a saját kert­jét. Mikor el­bo­rult az agya, akkor sza­ba­dult csak el iga­zán a pokol.

Szén-monoxid-mérgezés fenyegette az óvodásokat

Szén-monoxid-mérgezés fenyegette az óvodásokat

42 óvo­dás és 10 ne­velő me­ne­kült ki egy XVIII. ke­rü­leti óvo­dá­ból, mert meg­szó­lalt a ri­asztó.

42 óvo­dás és 10 ne­velő me­ne­kült ki egy XVIII. ke­rü­leti óvo­dá­ból, mert meg­szó­lalt a ri­asztó.

Pofátlan dolgot műveltek Kőbányán, videóra is vették

Pofátlan dolgot műveltek Kőbányán, videóra is vették

Nyu­god­tan lop­tak a ka­mera előtt.

Ka­mera előtt, halál nyu­god­tan lo­pott 4 ember egy kő­bá­nyai üz­let­ből. Bal­sze­ren­csé­jükre a ka­mera nem csak dísz­nek volt az üz­let­ben.

Fordulat a bíróságon a felesége ledarálásával vádolt hentes ügyében

Fordulat a bíróságon a felesége ledarálásával vádolt hentes ügyében

A fe­le­sége meg­gyil­ko­lá­sá­val és le­da­rá­lá­sá­val meg­vá­dolt N. János, és a fe­le­ség hoz­zá­tar­to­zói is hiába vár­ták az íté­le­tet.

Aljas dolgot művelt ez a férfi a tolnai trafikban, le is kamerázták

Aljas dolgot művelt ez a férfi a tolnai trafikban, le is kamerázták

A bá­ta­széki rend­őrök kérik a la­kos­ság se­gít­sé­gét.

A bá­ta­széki rend­őrök kérik a la­kos­ság se­gít­sé­gét, hogy mi­ha­ma­rabb el­fog­has­sák a férfit!

Undorító helyen rejtegette a drogot egy salgótarjáni testvérpár VIDEÓ

Undorító helyen rejtegette a drogot egy salgótarjáni testvérpár VIDEÓ

Egy lak­hely át­vizs­gá­lása köz­ben kész­pénzt és ká­bí­tó­szert is ta­lál­tak. A drog nem akár­mi­lyen, un­do­rító hely­ről ke­rült elő.

Bedurvult a migránshelyzet, ez történt éjszaka a magyar határnál

Bedurvult a migránshelyzet, ez történt éjszaka a magyar határnál

Óri­ási döm­ping volt az éj­szaka, össze­sen 34 ha­tár­sér­tőt fog­tak el.

Óri­ási döm­ping volt az éj­szaka, össze­sen 34 ha­tár­sér­tőt fog­tak el a késő esti és haj­nali órák­ban. A ha­tó­sá­gok­nak négy­szer kel­lett in­téz­ked­niük Ma­gyar­or­szág déli ha­tá­rá­nál. A mig­rán­sok ka­mi­o­no­kon és te­her­vo­na­ton akar­tak be­jutni az or­szágba.

Teljes útzár, brutális frontális ütközés a 8-as főúton, küzdenek a sérültek életéért

Teljes útzár, brutális frontális ütközés a 8-as főúton, küzdenek a sérültek életéért

Két ember azon­nal meg­halt, két sé­rül­tet fe­szí­tő­vá­gó­val kell ki­emelni.

Két ember azon­nal meg­halt, két sé­rül­tet fe­szí­tő­vá­gó­val kell ki­emelni.

Borzalmas tragédia Debrecennél: súlyos vonatbaleset történt, egy ember meghalt

Borzalmas tragédia Debrecennél: súlyos vonatbaleset történt, egy ember meghalt

A vonat el­gá­zolta, az éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

A vonat el­gá­zolta, az éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Hétfőtől razziáznak az utakon a rendőrök

Hétfőtől razziáznak az utakon a rendőrök

Az ittas és bó­dult ál­la­potú so­fő­rökre haj­ta­nak majd.

De­cem­ber 10. és 16. kö­zött ki­emelt el­len­őr­zést tart a rend­őr­ség a hazai uta­kon. Az egy hétig tartó raz­zia során az ittas és bó­dult ál­la­potú so­fő­rö­ket akar­ják ki­szűrni a for­ga­lom­ból.

Totális káosz a Tátrában: a kiérkező tűzoltók is az árokban landoltak

Totális káosz a Tátrában: a kiérkező tűzoltók is az árokban landoltak

Nem csak az au­tó­sok­nak, de a men­tők­nek és a tűz­ol­tók­nak sem si­ke­rült min­den­hova meg­ér­kez­niük.

Hatalmas lángokkal ég egy gyár Szászrégenben

Hatalmas lángokkal ég egy gyár Szászrégenben

Mint­egy 1000 négy­zet­mé­te­ren tom­bol­nak a lán­gok egy Maros me­gyei gyár csar­no­ká­ban. A te­tő­szer­ke­zet egy része már be­om­lott a tűz során.

Pofátlan dolgot művelt egy győri férfi, le is videózták

Pofátlan dolgot művelt egy győri férfi, le is videózták

A rend­őrök a la­ko­sok se­gít­sé­gét kérik.

Azt hitte egy győri férfi, hogy tette nem marad bün­tet­le­nül, ám egy biz­ton­sági ka­mera is rög­zí­tette a po­fát­lan­sá­got a vá­rosi kór­ház kör­nyé­kén.

Fotók érkeztek a fővárosi, lépcső leszakadós horrorbalesetről

Fotók érkeztek a fővárosi, lépcső leszakadós horrorbalesetről

Dé­lelőtt le­sza­kadt a lép­cső egy VIII. ke­rü­leti bér­ház­ban.

Dé­lelőtt le­sza­kadt a lép­cső egy VIII. ke­rü­leti bér­ház­ban. A lép­csőn épp köz­le­ked­tek.

Hatalmas csattanás történt a János Kórháznál, alakul a dugó

Hatalmas csattanás történt a János Kórháznál, alakul a dugó

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a fő­vá­ros II. ke­rü­le­té­ben. A hely­színre hív­ták a men­tő­ket és a tűz­ol­tó­kat is.

16 éves ámokfutót fogtak a Heves megyei rendőrök

16 éves ámokfutót fogtak a Heves megyei rendőrök

A fur­gon amúgy lo­pott volt.

Rend­őrök akar­tak el­len­őrizni egy kis­te­her­au­tót Heves me­gyé­ben, ám a sofőr meg­ál­lás nél­kül to­vább­haj­tott. Az ámok­fu­tót egy másik te­le­pü­lé­sen kap­ták el.

Abszurd balesetben ütöttek el egy biciklist Borsodban

Abszurd balesetben ütöttek el egy biciklist Borsodban

A rend­őr­ség­nek is köz­le­ményt kel­lett ki­ad­nia, hogy min­denki hasz­nál­jon jég­ka­pa­rót.

A rend­őr­ség­nek is köz­le­ményt kel­lett ki­ad­nia, hogy min­denki hasz­nál­jon jég­ka­pa­rót és fagy­álló ab­lak­mo­sót.

Hazudott az osztrák bíróságon egy zalai nő, elképesztő a magyarázat

Hazudott az osztrák bíróságon egy zalai nő, elképesztő a magyarázat

A fiát akarta meg­vé­deni a két­ség­be­esett édes­anya, de rosszul csi­nálta.Bár­mit meg­tett volna, csak hogy mentse a saját vérét?

Teljes útzár: emberekkel teli busz szenvedett balesetet Egernél

Teljes útzár: emberekkel teli busz szenvedett balesetet Egernél

Te­her­gép­ko­csi­val üt­kö­zött a hely­közi járat.

Te­her­gép­ko­csi­val üt­kö­zött a hely­közi járat.

Ezért szúrta meg élettársát a kecskeméti nő

Ezért szúrta meg élettársát a kecskeméti nő

A haj­nali ku­tya­sé­tál­ta­tás előtt szúrt a kecs­ke­méti nő. A férfi élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült a kór­házba.

A haj­nali ku­tya­sé­tál­ta­tás előtt akarta le­szúrni élet­tár­sát egy kecs­ke­méti nő. A férfi élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült a kór­házba.

Súlyosan sérült a sofőr a Dobogókői úton, amikor felborult a teherautó

Súlyosan sérült a sofőr a Dobogókői úton, amikor felborult a teherautó

Meg­csú­szott és ol­da­lára bo­rult a kis­te­her­autó a reg­geli bal­eset­ben Esz­ter­gom és Pi­lisszent­lé­lek kö­zött.

A fél országban keresik ezt a 11 éves magyar kislányt, nem véletlenül

A fél országban keresik ezt a 11 éves magyar kislányt, nem véletlenül

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a 11 éves Na­tá­liát!

Elképesztő pénzhamisítás Magyarországon, bárhol lehet a bankjegyekből

Elképesztő pénzhamisítás Magyarországon, bárhol lehet a bankjegyekből

A rend­őr­ség vizs­gá­ló­dik!

A rend­őr­ség vizs­gálja, hogy a pénz­ha­mi­sí­tók mennyi pénzt ké­szí­tet­tek, és két Békés me­gyei te­le­pü­lé­sen kívül hol ke­rül­tek még for­ga­lomba az ál­ta­luk nyom­ta­tott bank­je­gyek.

Saját anyját késelte meg egy fiú a pesti társasházban

Saját anyját késelte meg egy fiú a pesti társasházban

Bor­zasztó drá­má­ról szá­mol­tak be a szom­szé­dok...

Bor­zasztó drá­má­ról szá­mol­tak be a szom­szé­dok...

Elütött, majd megfojtott egy fiatal nőt Győrben a kegyetlen apa - ez jön most

Elütött, majd megfojtott egy ónőt Győrben a kegyetlen apa - ez jön most

Dön­tött a bí­ró­ság.

A mint­egy 15 per­cen át tartó ful­la­dás kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel el­kö­ve­tett esete az em­ber­ölés­nek.

Elképesztő trükk: ezért bélelte ki alufóliával a táskáját

Elképesztő trükk: ezért bélelte ki alufóliával a táskáját

Azt hitte, így meg­ússza. Majd­nem...

Be­lül­ről gon­do­san alu­fó­li­á­val fedte be a táska szö­ve­tét, azt hitte, így meg­ússza. Majd­nem si­ke­rült...

Teljes volt a készültség, kivonult a TEK Debrecenben

Teljes volt a készültség, kivonult a TEK Debrecenben

Hat gya­nú­sí­tot­tat fog­tak el.

Hat gya­nú­sí­tot­tat fog­tak el, és ezzel egy egész bűn­szer­ve­ze­tet fel­szá­mol­tak a ha­tó­sá­gok. És ezzel még nincs vége...

Végre felszámolják
a nyugdíjasokat átverő országos bűnszervezetet

Végre felszámolják
a nyugdíjasokat átverő országos bűnszervezetet

A Ri­post le­buk­tatta őket, és most 52 ember ellen emel­tek vádat! Száz­ez­rekre húz­ták le a nyug­dí­ja­so­kat.

Fotókon a reggeli halálos sztrádabaleset, ketten hunytak el az M6-oson

Fotókon a reggeli halálos sztrádabaleset, ketten hunytak el az M6-oson

Árokba re­pült egy sze­mély­autó az M6-oson hétfő reg­gel.

Árokba re­pült egy sze­mély­autó az M6-oson hétfő reg­gel.

Fotók érkeztek az M1-esen történt éjszakai buszbaleset helyszínéről

Fotók érkeztek az M1-esen történt éjszakai buszbaleset helyszínéről

Ahogy a Ri­post meg­írta, egy au­tó­busz és egy fe­nyő­fá­kat szál­lító ka­mion ka­ram­bo­lo­zott. Né­gyen sé­rül­tek meg a bal­eset­ben.

Feszítővágóval kellett kiszabadítani egy embert a roncsokból az 51-esen

Feszítővágóval kellett kiszabadítani egy embert a roncsokból az 51-esen

A főút érin­tett sza­ka­szán fél­pá­lyán en­ge­dik a for­gal­mat a rend­őrök, tor­ló­dásra kell szá­mí­tani a bal­eset hely­szí­nén!

Szokatlan adventi koszorúval készülnek a mentők

Szokatlan adventi koszorúval készülnek a mentők

A sió­foki men­tők egy stí­lu­sos ad­venti ko­szo­rút ké­szí­tet­tek az ün­nepre. Nem hi­á­nyoz­hat róla az egyik leg­is­mer­tebb or­vosi mű­szer sem.

A sió­foki men­tők egy stí­lu­sos ad­venti ko­szo­rút ké­szí­tet­tek az ün­nepre. Nem hi­á­nyoz­hat róla a jól is­mert or­vosi mű­szer sem.

Dőlt a vér a hevesi házban, borzalmas dolgot művelt fiával az apa

Dőlt a vér a hevesi házban, borzalmas dolgot művelt fiával az apa

Ital­gő­zös ál­la­pot­ban tá­madt rá volt fe­le­sé­gére és saját gyer­me­kére.

Ital­gő­zös ál­la­pot­ban tá­madt rá volt fe­le­sé­gére és saját gyer­me­kére.

Lerohanta a rendőrség a budapesti társasházat, ezt a férfit keresték

Lerohanta a rendőrség a budapesti társasházat, ezt a férfit keresték

A 29 éves férfi össze­vert egy utast a vil­la­mos­nál.

A 29 éves férfi össze­vert egy utast a vil­la­mos­nál.

Kegyetlenül végzett az idős tanár házaspárral az érdi családanya

Kegyetlenül végzett az idős tanár házaspárral az érdi családanya

Dió­törő ka­la­páccsal vé­gezte ki a nyug­dí­ja­so­kat az érdi csa­lád­anya.

Dió­törő ka­la­páccsal vé­gezte ki a nyug­dí­ja­so­kat az érdi csa­lád­anya.

A polgármesteri hivatal dolgozója tűnt el, egy hete nincs meg Andrea

A polgármesteri hivatal dolgozója tűnt el, egy hete nincs meg Andrea

A rend­őrök most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják az asszonyt!

Borzalmas tragédia Dunaújvárosban: Két gyalogost gázoltak el

Borzalmas tragédia Dunaújvárosban: Két gyalogost gázoltak el

Az érin­tett út­sza­ka­szon for­ga­lom­kor­lá­to­zásra és las­sabb ha­la­dásra kell szá­mí­ta­niuk az arra köz­le­ke­dők­nek. Ke­rülni a kör­nyező ut­cák­ban le­het­sé­ges.

Kalapáccsal sújtott le a brutális férfi

Kalapáccsal sújtott le a brutális férfi

A Sik­lósi Rend­őr­ka­pi­tány­ság sú­lyos testi sér­tés kí­sér­le­té­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt nyo­moz a 28 éves férfi ellen.

A Sik­lósi Rend­őr­ka­pi­tány­ság sú­lyos testi sér­tés kí­sér­le­té­nek meg­ala­po­zott gya­núja miatt nyo­moz a 28 éves férfi ellen.

Tragédia történt Szabolcsban, szörnyethalt egy férfi

Tragédia történt Szabolcsban, szörnyethalt egy férfi

Ke­rék­pá­rost gá­zolt el egy autó, a rend­őr­ség még vizs­gálja a ha­lá­los bal­eset kö­rül­mé­nyeit.

Ke­rék­pá­rost gá­zolt el egy autó, a rend­őr­ség még vizs­gálja a ha­lá­los bal­eset kö­rül­mé­nyeit.

Véres családi dráma Nógrád megyében: szíven szúrta férjét egy asszony

Véres családi dráma Nógrád megyében: szíven szúrta férjét egy asszony

A há­zas­pár még a nyá­ron ve­szett össze.

A há­zas­pár még a nyá­ron ve­szett össze annyira, hogy a férj majd­nem be­le­halt a fel­dúlt nő tá­ma­dá­sába.

Halálos légi baleset: kizuhant a gépből a pilóta Vas megyében

Halálos légi baleset: kizuhant a gépből a pilóta Vas megyében

Pén­te­ken tör­tént Sár­vár kö­ze­lé­ben.

A bal­eset pén­te­ken tör­tént Sár­vár kö­ze­lé­ben, egy­előre is­me­ret­len kö­rül­mé­nyek kö­zött.

Bejelentette a rendőrség: Erre készülnek az adventi vásárokon

Erre készül a rendőrség az adventi vásárokon

Az ORFK és az Or­szá­gos Pol­gárőr Szö­vet­ség közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón hívta fel a fi­gyel­met az év végi ün­ne­pek­kel kap­cso­la­tos ve­szé­lyekre.

Most érkezett: Vádat emeltek a 17 éves Csenge kegyetlen gyilkosa ellen

Most érkezett: Vádat emeltek a 17 éves Csenge kegyetlen gyilkosa ellen

Csenge ször­nyű kö­rül­mé­nyek kö­zött halt meg Bor­sod­ná­das­don, most emel­tek vádat a fel­té­te­le­zett gyil­kosa ellen.

Ezt a magyar fiút keresi a rendőrség, Budapesten is feltűnt már

Ezt a magyar fiút keresi a rendőrség, Budapesten is feltűnt már

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

A rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik a fel­vé­te­len lát­ható, is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Keresi a rendőrség Gábor Zsuzsannát, megvan rá az okuk

Már a rendőrség is keresi Gábor Zsuzsannát, megvan rá az okuk

A la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A pest­er­zsé­beti rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják az el­tűnt nőt!

Most kaptuk: Ellepték a TEK-esek a dunántúli megyeszékhelyet

Most kaptuk: Ellepték a TEK-esek a dunántúli megyeszékhelyet

El­fog­ták a trafik­rab­lót!

El­fog­ták a rab­lót, aki rá­lőtt egy do­hány­bolt el­adó­jára Szom­bat­he­lyen. Ki­de­rült, ven­dég­mun­kás volt a vá­ros­ban.

Mentőhelikoptert riasztottak, brutális baleset történt a 44-es úton

Mentőhelikoptert riasztottak, brutális baleset történt a 44-es úton

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a La­ki­te­lek-Szent­ki­rály kö­zötti el­ága­zás­nál.

Két sze­mély­autó ka­ram­bo­lo­zott a 44-es főút La­ki­te­lek-Szent­ki­rály kö­zötti el­ága­zá­sá­nál szer­dán.

Nem hiszed el, mit tett a Készenléti Rendőrség őrmestere Makón

Nem hiszed el, mit tett a Készenléti Rendőrség őrmestere Makón

Az élet­ve­szélybe ke­rült ember tör­té­ne­té­ről a Zsaru Ma­ga­zin szá­molt be szer­dán. Sokat szá­mí­tott a gyors se­gít­ség.

Az élet­ve­szélybe ke­rült ember tör­té­ne­té­ről a Zsaru Ma­ga­zin szá­molt be szer­dán.

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a budapesti üzembe

Elborzadtak az ellenőrök, amikor beléptek a budapesti üzembe

Ször­nyű lát­vány fo­gadta a NÉBIH el­len­őreit egy fő­vá­rosi cuk­rász­üzem­ben, sok ko­moly prob­lé­má­val szem­be­sül­tek.

Aljas dolgot művelt ez a miniruhás nő a szegedi plázánál, levideózták

Egészen aljas dolgot művelt ez a miniruhás nő a szegedi plázánál, vesztére levideózták

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik a nő azo­no­sí­tá­sá­ban!

A rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik a nő azo­no­sí­tá­sá­ban. A ka­me­ra­fel­vé­tel a Lon­doni kör­úton rög­zí­tette a bűn­cse­lek­mény el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tott sze­mélyt.

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar fiút, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a 17 éves magyar fiút, nem véletlenül

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy meg­ta­lál­ják Zol­tánt.

A rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy meg­ta­lál­ják Zol­tánt. Leg­utóbb Sop­ron­ban lát­ták.

Szörnyű baleset, itt gázolták el a magyar bringást az éjszaka

Szörnyű baleset, itt gázolták el a magyar bringást az éjszaka

Tel­jes út­zá­rat ren­del­tek el.

A men­tők már nem tud­ták meg­men­teni a sze­ren­csét­le­nül járt férfi éle­tét. A rend­őr­ség a hely­szí­ne­lés ide­jére tel­jes út­zá­rat ren­delt el.

Debreceni iskola közelében árulta a drogot, egy ember meghalt miatta

Debreceni iskola közelében árulta a drogot, egy ember meghalt miatta

Egy ember meg­halt, hatan pedig kór­házba ke­rül­tek, mert egy drog­dí­ler­től kétes ere­detű ká­bí­tó­szert vet­tek Deb­re­cen­ben.

Betörés közben, bedrogozva raktak tüzet, hogy lássák, mit visznek el

Betörés közben, bedrogozva raktak tüzet, hogy lássák, mit visznek el a betörők Püspökladányban

A két férfi ru­há­kat meg­gyújtva vi­lá­gí­tott a ház ki­fosz­tása köz­ben.

Íté­let szü­le­tett annak a két férfi­nak az ügyé­ben, aki bó­dult ál­la­pot­ban tört be egy püs­pök­la­dá­nyi in­gat­lanba. A páros ru­há­kat meg­gyújtva vi­lá­gí­tott...

Kiderült, min veszett össze a pár az ózdi késelés előtt

Kiderült, min veszett össze a pár az ózdi késelés előtt

A Ri­post meg­tudta a kör­nyék­be­li­ek­től, mivel kez­dő­dött az a ve­sze­ke­dés, ami­nek a végén a 31 éves férfi el­vágta ne­velt fiai tor­kát.

A Ri­post meg­tudta a kör­nyék­be­li­ek­től, mivel kez­dő­dött az a ve­sze­ke­dés, ami­nek a végén a 31 éves férfi el­vágta ne­velt fiai tor­kát és kis híján ha­lálra ké­selte élet­tár­sát. Újabb rész­le­tek a ret­te­ne­tes ózdi csa­ládi drá­má­ról.

Vérfagyasztó gyilkosságba torkollt a borozgatás Szatmárban

Vérfagyasztó gyilkosságba torkollt a borozgatás Szatmárban

Ál­do­za­tát előbb meg­ké­selte, majd le­vágta a fejét egy 62 éves férfi.

Ál­do­za­tát előbb meg­ké­selte, majd le­vágta a fejét egy 62 éves férfi.

Holttestet találtak egy mátészalkai autóban

Holttestet találtak egy mátészalkai férfi autójában

Ki­de­rült, hogy gyil­kos­ság ál­do­zata lett.

No­vem­ber 22-én fog­ták el a férfit, mi­u­tán meg­szur­kált egy bolti al­kal­ma­zot­tat Nyír­egy­há­zán. A hozzá köt­hető ko­csi­ban lel­tek a holt­testre.

A határőrök is meglepődtek, amikor kinyitották az Audi csomagtartóját

A határőrök is meglepődtek, amikor kinyitották az Audi csomagtartóját

Egy török férfi lu­xus­au­tója cso­mag­tar­tó­já­ban, pok­ró­cok alatt csem­pé­szett egy magát török ál­lam­pol­gár­nak valló férfit.

Ez derült ki a nevelt fiait meggyilkoló férfiről

Ez derült ki a nevelt fiait meggyilkoló férfiről

Újabb ször­nyű­sé­gekre de­rült fény.

Újabb ször­nyű­sé­gekre de­rült fény azzal kap­cso­lat­ban, ami teg­nap dél­előtt Ózdon tör­tént: a ne­ve­lő­ap­juk vágta el a 16 és a 18 éves fiú tor­kát.

Szirénázva rohantak a mentők az M2-es metróhoz Budapesten

Szirénázva rohantak a mentők az M2-es metróhoz Budapesten

Pap­ri­ka­spray-t fúj­tak az uta­sok közé.

Va­laki pap­ri­ka­spray-t fújt az uta­sok közé.

Rémisztő vadászbaleset történt Kalocsánál: többeket is eltalált a 69 éves férfi

Rémisztő vadászbaleset történt Kalocsánál: többeket is eltalált a 69 éves férfi

Két va­dászt ta­lált el a 69 éves férfi, ami­kor lö­vést adott le.

Két va­dászt ta­lált el a 69 éves férfi, ami­kor sö­ré­tes pus­ká­já­val lö­vést adott le.

Megjött az első helyszíni fotó: tragédia történt Baranya megyében

Megjött az első helyszíni fotó: tragédia történt Baranya megyében

Va­sár­nap dél­előtt tör­tént bal­eset­ben, amely­ben egy ember ször­nyet­halt, töb­ben pedig meg­sé­rül­tek.

Most érkezett: elfogták az M2-es metrón gázspray-vel fújó férfit

Most érkezett: elfogták az M2-es metrón gázspray-vel fújó férfit

A rend­őr­ség az éj­sza­kai órák­ban el­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kézre ke­rí­tette a 26 éves bu­da­pesti V. N. Ró­ber­tet.

Megszólalt a BKK a rejtélyes budapesti metróleállásról

Megszólalt a BKK a rejtélyes budapesti metróleállásról

Tel­jes a káosz a fő­vá­ros­ban, mi­u­tán hir­te­len le­állt a 2-es metró, tűz­ol­tók és mentő is a Sta­di­o­nok­nál van.

Tel­jes a káosz a fő­vá­ros­ban, mi­u­tán hir­te­len le­állt a 2-es metró, tűz­ol­tók és mentő is a Sta­di­o­nok­nál van. Mi tör­tént?

Rettenetes balesetet szenvedett egy busz az Északi-középhegységben

Rettenetes balesetet szenvedett egy busz az Északi-középhegységben

Több mint tízen sé­rül­tek a szom­bati bal­eset­ben!

Több mint tízen sé­rül­tek a szom­bati bal­eset­ben!

Csehül járt a Csehországból érkező autó szlovák sofőrje a magyar úton

Csehül járt a Csehországból érkező autó szlovák sofőrje a magyar úton

Cseh­or­szág­ból lop­ták el a Toyo­tát, amit egy szlo­vák so­főr­rel a vo­lán­já­nál fü­lelt le a ma­gyar rend­őr­ség az ukrán ha­tár­nál.

Diáktársukat akarták megmérgezni a sárvári diákok

Diáktársukat akarták megmérgezni a sárvári diákok

Vas me­gyé­ben tör­tént az eset.

Tár­suk éle­té­vel ját­szot­tak az alsó ta­go­za­tos di­á­kok Sár­vá­ron. Az is­kola igaz­ga­tója és he­lyet­te­sei el­ér­he­tet­le­nek, ám a rend­őr­ség köz­lése sze­rint valós az eset.

Teljes káosz Budapesten: Leállt a metró, beindultak a szirénák

Teljes káosz Budapesten: Leállt a metró, beindultak a szirénák

Ki­te­rel­ték az uta­so­kat a met­ró­ból, pót­ló­busz köz­le­ke­dik.

Ki­te­rel­ték az uta­so­kat a met­ró­ból, pót­ló­busz köz­le­ke­dik. A Sta­di­o­nok­nál ren­ge­teg a tűz­oltó, mentő is a hely­szí­nen!

Rabkórházba vihetik az óvónő gyilkosát

Rabkórházba vihetik az óvónő gyilkosát

Bár úgy tud­juk nem is­merte be a tet­tét, mégis le­tar­tóz­tat­ták azt a férfit, aki a gyanú sze­rint meg­ölte az óvó­nőt Bé­kás­me­gye­ren.

Bár úgy tud­juk nem is­merte be a tet­tét, mégis le­tar­tóz­tat­ták azt a férfit, aki a gyanú sze­rint meg­ölte az óvó­nőt Bé­kás­me­gye­ren.

Extrém baleset a fővárosban, ezért stoppolnak a villamosra várakozók

Extrém baleset a fővárosban, ezért stoppolnak a villamosra várakozók

Autó ke­rült a vil­la­mos­pá­lyára a Lurdy Ház­nál. Nem jár az 1-es vil­la­mos, ám egy­előre pót­ló­bu­szok sin­cse­nek a kör­nyé­ken.

Elképesztő, mit tesz ma 200 magyarral a budapesti rendőrség

Elképesztő, mit tesz ma 200 magyarral a budapesti rendőrség

Nem semmi, amit ki­ta­lál­tak!

Nem semmi, amit ki­ta­lál­tak a Black Fri­dayre!

Villanyórákat buherált egy debreceni férfi, a fiát is bevitték

Villanyórákat buherált egy debreceni férfi, a fiát is bevitték

A férfi fia is le­bu­kott vad­ken­der­ter­mesz­tés miatt, ezért őt is el­vit­ték a deb­re­ceni rend­őrök.

Be­vit­tek a rend­őrök egy 54 éves deb­re­ceni férfit vil­lany­órák bu­he­rá­lása és gáz­lo­pás miatt, ám a ház­ku­ta­tás során más tur­pis­ság is ki­de­rült. A férfi fia is le­bu­kott vad­ken­der­ter­mesz­tés miatt, ezért őt is el­vit­ték a rend­őrök.