POLITIK

NÍNÓ

Botrány az edzőteremben: rendőrök jelentek meg az egyik férfinál

Botrány az edzőteremben: rendőrök jelentek meg az egyik férfinál

Az egyik lá­to­gató a többi spor­to­ló­nak árult til­tott sze­re­ket, de végül le­bu­kott.

Kiszombornál csaptak le a rendőrök, 34 ember volt a mikrobuszba zsúfolva

Kiszombornál csaptak le a rendőrök, 34 ember volt a mikrobuszba zsúfolva

Egy másik jármű rak­te­ré­ben to­vábbi 17, magát iraki ál­lam­pol­gár­nak valló mig­ráns volt.

Borzalom Kőbányán: mélybe vetette magát egy tinédzser, szörnyethalt

Borzalom Kőbányán: mélybe vetette magát egy tinédzser, szörnyethalt

A fi­a­tal a nyol­ca­dik eme­let­ről ug­rott ki a fő­vá­ros X. ke­rü­le­té­ben ked­den.

Elképesztő baleset miatt kér segítséget egy fiatal magyar lány

Elképesztő baleset miatt kér segítséget egy fiatal magyar lány

Ke­resi a fe­le­lőst.

Sú­lyos bal­ese­tet oko­zott egy ve­szé­lyes autós az M1-es au­tó­pá­lyán, ám tette után nem állt meg se­gít­sé­get nyúj­tani.

Rejtélyes halálesetek az üdülőparadicsomban: a minibár végzett a turistákkal?

Rejtélyes halálesetek az üdülőparadicsomban: a minibár végzett a turistákkal?

Már a ti­ze­dik tu­rista vesz­tette éle­tét.

Már a ti­ze­dik tu­rista vesz­tette éle­tét a nép­szerű üdü­lő­he­lyen.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Iszonyat Szlovákiában: fegyveres rontott a bulizó fiatalokra, vérfürdőt rendezett

Iszonyat Szlovákiában: fegyveres rontott a bulizó fiatalokra, vérfürdőt rendezett

Ön­kén­tes tűz­ol­tókra nyi­tott tüzet a tet­tes, három ember ál­la­pota kri­ti­kus.

Ön­kén­tes tűz­ol­tókra nyi­tott tüzet a tet­tes, három ember ál­la­pota kri­ti­kus. Egyi­kük a ba­rát­nő­jét védte, ami­kor el­ta­lálta egy lövés.

Fényes nappal csapott le a szatír Miskolcon, de a legdurvább ezután jött

Fényes nappal csapott le a szatír Miskolcon, de a legdurvább ezután jött

Az in­zul­tált nőnek si­ke­rült el­me­ne­kül­nie az erő­sza­kos 16 éves fiú elől.

Az in­zul­tált nőnek si­ke­rült el­me­ne­kül­nie az erő­sza­kos 16 éves fiú elől.

Helyszíni fotó jött: rendőrautó ütközött BKV-busszal, áll a forgalom

Helyszíni fotó jött: rendőrautó ütközött BKV-busszal, áll a forgalom

A bal­eset a fő­vá­ros XIV. ke­rü­le­té­ben tör­tént hét­főn dél­előtt egy for­gal­mas ke­resz­te­ző­dés­ben.

Dráma Esztergomban, beteg kisfiához riasztotta a rendőröket az apuka

Dráma Esztergomban, beteg kisfiához riasztotta a rendőröket az apuka

Egy kisfiú hir­te­len rosszul lett, és azon­nal szük­sége volt a gyógy­sze­re­ire.

A kisfiú hir­te­len rosszul lett.

Egy napig feküdhetett a halálos baleset után egy férfi az árokban

Egy napig feküdhetett a halálos baleset után egy férfi az árokban

Egy mo­to­ros holt­tes­tét ta­lál­ták meg.

Egy 41 éves mo­há­csi férfi holt­tes­tét ta­lál­ták az út mel­letti árok­ban a rend­őrök szom­bat dél­után.

Riasztották a tűzoltókat, ezért halad lassan a forgalom a Balatonhoz

Riasztották a tűzoltókat, ezért halad lassan a forgalom a Balaton felé

Tű­z­ol­tók vo­nul­tak a hely­színre, ol­tási mun­ká­la­to­kat vé­gez­nek a BAH-cso­mó­pont mel­lett.

A sörözőhöz rohantak a rendőrök és a mentők, küzdenek a férfi életéért

A sörözőhöz rohantak a rendőrök és a mentők, küzdenek a férfi életéért

A tor­nyos­pál­cai sö­röző előtt tört ki ve­re­ke­dés.

A tor­nyos­pál­cai sö­röző előtt tört ki ve­re­ke­dés.

Véres késelés Budapesten: barátnőjébe döfte a pengét Berta

Véres késelés Budapesten: barátnőjébe döfte a pengét Berta

A nő egy férfi miatt, fél­té­keny­ség­ből rán­totta elő a kést.

A nő egy férfi miatt, fél­té­keny­ség­ből rán­totta elő a kést.

Dráma Hajdú-Biharban, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Dráma Hajdú-Biharban, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Újra kel­lett élesz­teni egy ta­nárt.

Újra kel­lett élesz­teni egy ta­nárt, aki az is­ko­lá­ban lett rosszul.

A rendőrök is elsápadtak, amikor megnézték a lány biciklijét

A rendőrök is elsápadtak, amikor megnézték a budapesti lány biciklijét

De nem csak ő bu­kott le. Dórát azon­nal őri­zetbe vet­ték, míg ba­rátja sza­bad­lá­bon vé­de­kez­het.

Rettenetes tragédiáról jött hír, fiatal nő halt meg Solton

Rettenetes tragédiáról jött hír, fiatal nő halt meg Solton

Ki­de­rült, hogy mi okozta az üt­kö­zést.

Az is ki­de­rült, hogy mi okozta a vég­ze­tes üt­kö­zést. A bal­eset­nek van egy sú­lyos sé­rültje is.

Szinte percenként riasztják a tűzoltókat, nagy a baj Pest megyében

Szinte percenként riasztják a tűzoltókat, nagy a baj Pest megyében

Tra­gi­kus a hely­zet a fő­vá­ros­ban és egész Pest me­gyé­ben. Ki­dőlt fák­hoz és a víz szi­vattyú­zá­sá­hoz hív­ják a tűz­ol­tó­kat.

Undorító dolgot tett János egy idős bácsival, felelnie kell tettéért

Undorító dolgot tett János egy idős bácsival, felelnie kell tettéért

János víz­mű­ves­nek adta ki magát, így ju­tott be egy idős deb­re­ceni bá­csi­hoz. Amit ez­után tett, az min­den idős rém­álma.

Elmegyógyintézetbe került a testvérgyilkos biatorbágyi fiú

Elmegyógyintézetbe került a testvérgyilkos biatorbágyi fiú

Le­tar­tóz­tat­ták és el­me­gyógy­in­té­zetbe ke­rült a fiú, aki hét­főn meg­gyil­kolta húgát, majd édes­any­jára is rá­tá­madt.

Le­tar­tóz­tat­ták és el­me­gyógy­in­té­zetbe ke­rült a fiú, aki hét­főn meg­gyil­kolta húgát.

Tényleges életfogytiglanit kértek a bőnyi rendőrgyilkosra

Tényleges életfogytiglanit kértek a bőnyi rendőrgyilkosra

To­vábbi két rendőr és az el­kö­vető fe­le­sége is ve­szély­ben volt a hor­ro­risz­ti­kus eset során.

Haragosaira gyújtotta házaikat egy begőzölt szabolcsi férfi

Haragosaira gyújtotta házaikat egy begőzölt szabolcsi férfi

Em­ber­ölési kí­sér­let a vád.

Töb­bek közt em­ber­ölési kí­sér­let miatt emel­tek vádat egy Sza­bolcs-Szat­már-Bereg me­gyei férfi ellen. Ha­ra­go­sa­ira gyúj­totta a há­za­kat.

Facebookon emberkedett egy dombóvári férfi, a rendőrök lecsaptak rá

Facebookon emberkedett egy dombóvári férfi, a rendőrök lecsaptak rá

Nagy nyil­vá­nos­ság előtt orr­tö­rés­sel fe­nye­ge­tett meg egy busz­so­főrt.

Nagy nyil­vá­nos­ság előtt orr­tö­rés­sel fe­nye­ge­tett meg egy busz­so­főrt.

Felcsaptak a lángok, evakuálni kellett egy üzemet Veszprém megyében

Felcsaptak a lángok, evakuálni kellett egy üzemet Veszprém megyében

Tűz ke­let­ke­zett egy vár­pa­lo­tai üzem­ben, eva­ku­ál­ták a dol­go­zó­kat.

Tűz ke­let­ke­zett egy vár­pa­lo­tai üzem­ben, a tűz­ol­tók meg­kezd­ték az ol­tási mun­ká­la­to­kat. Az dol­go­zók biz­ton­ság­ban van­nak, el­hagy­ták az üzem csar­no­kát, így a tűz­ol­tók is za­var­ta­la­nul dol­goz­hat­nak.

Az egész országban keresik Tibort, meg is van az oka

Az egész országban keresik Tibort, meg is van az oka

Az egész or­szág­ban ke­re­sik a rend­őrök Bá­lint Gábor Ti­bort. A fő­vá­rosi XVIII. ke­rü­let­ből tűnt el a férfi.

Az egész or­szág­ban ke­re­sik a rend­őrök Bá­lint Gábor Ti­bort. A fő­vá­rosi XVIII. ke­rü­let­ben élő, 62 éves férfit nagy erők­kel ku­tat­ják.

Rengeteg a szabadtéri tűz, rémisztő számot közölt a katasztrófavédelem

Rengeteg a szabadtéri tűz, rémisztő számot közölt a katasztrófavédelem

Hi­he­tet­len­nek tűnik, de az em­beri fe­le­lőt­len­ség miatt napi több tu­cat­szor ri­aszt­ják a tűz­ol­tó­kat sza­bad­téri tü­zek­hez.

Dráma Budapesten, repülővel csempésztek az országba gyerekeket

Dráma Budapesten, repülővel csempésztek az országba gyerekeket

Egy férfi a fi­á­val ér­ke­zett az or­szágba. Öt gye­rek is volt velük, akik­nek az út­le­vele nem a saját ne­vükre szólt.

Pofátlan dolgot művelt Csepelen egy fiatal, bilincs kattant a kezén

Pofátlan dolgot művelt Csepelen egy fiatal, bilincs kattant a kezén

Az épp ku­tyá­ját sé­tál­tató, sza­bad­na­pos rendőr ro­hant a férfi után.

Az épp ku­tyá­ját sé­tál­tató, sza­bad­na­pos rendőr csak azt vette észre, hogy egy nő fut a fi­a­tal férfi után. A nő be­érte a férfit, de ekkor üt­le­ge­lés­sel pró­bálta le­rázni az ül­dö­zött. Nem is kel­lett sok hozzá, a szol­gá­la­ton kí­vüli rendőr is neki ira­mo­dott.

Élet és halál között a kisfiú, akire betontömb zuhant

Élet és halál között a kisfiú, akire betontömb zuhant

Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van az a 12 éves kisfiú, akire egy ha­tal­mas be­ton­tömb zu­hant játék köz­ben hétfő este Pusz­ta­sza­bol­cson.

Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van az a 12 éves kisfiú, akire egy ha­tal­mas be­ton­tömb zu­hant játék köz­ben hétfő este Pusz­ta­sza­bol­cson. B. Jó­zsi­kát több­ször is újra kel­lett élesz­teni, majd men­tő­he­li­kop­ter­rel szál­lí­tot­ták kór­házba. Az ál­la­pota még más­nap is vál­sá­gos volt.

Brutális gyilkosság történt Pest megyében

Gyilkosság Pest megyében, megkötözték és megpróbálták felgyújtani az áldozatot

A rend­őrök őri­zetbe vet­tek két férfit.

A rend­őrök őri­zetbe vet­tek két férfit.

Dráma a debreceni bíróságon, ezt mondja a két ember halálát okozó szeszfőző

Dráma a debreceni bíróságon, ezt mondja a két ember halálát okozó szeszfőző

A tet­tes le­mon­dott a tár­gya­lás jo­gá­ról. Az is ki­de­rült, hogy négy hónap alatt mint­egy 500 liter hamis szeszt ké­szí­tett.

Szörnyű dolog derült ki a biatorbágyi testvérgyilkosról

Szörnyű dolog derült ki a biatorbágyi testvérgyilkosról

El­me­ne­kült a gyil­kos­ság után.

Döb­be­ne­tes dolog de­rült ki Sz. Já­nos­ról, aki hétfő dél­után meg­gyil­kolta a húgát Bia­tor­bá­gyon, a Pe­ca­tó­nál lévő há­zuk­ban. A férfi el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

Hatalmas erőkkel keresnek egy szökött gyilkost a biatorbágyi Pecatónál

Hatalmas erőkkel keresnek egy szökött gyilkost a biatorbágyi Pecatónál

Nagy erők­kel vo­nul­tak ki a rend­őrök hétfő dél­után a bia­tor­bá­gyi Pe­ca­tó­hoz, ahol egy nőt öltek meg.

Így segítenek a 13 éves apagyilkos lánynak

Így segítenek a 13 éves apagyilkos lánynak

Az édes­ap­ját meg­ké­selő kis­lány csa­ládja nem csak ügy­vé­det, de pszi­cho­ló­gust is ke­re­sett, hogy se­gít­sen Bet­ti­nek fel­dol­gozni a gyil­kos­ság mi­atti trau­mát.

Az édes­ap­ját meg­ké­selő kis­lány csa­ládja nem csak ügy­vé­det, de pszi­cho­ló­gust is ke­re­sett, hogy se­gít­sen Bet­ti­nek.

Iszonyat Tiszafüreden, egymás mellett feküdt a nő és férje holtteste

Iszonyat Tiszafüreden, egymás mellett feküdt a nő és férje holtteste

Gyil­kos­ság tör­tén­he­tett.

Gyil­kos­ság tör­tén­he­tett. A férfi ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit szak­ér­tők be­vo­ná­sá­val vizs­gál­ják.

Családját védve szúrta le apját a tinilány

Családját védve szúrta le apját a tinilány

Saját ap­jába már­totta a kést egy 13 éves ka­masz apák nap­ján.

Saját ap­jába már­totta a kést egy 13 éves ka­masz. Z. Betti az édes­any­ját és a báty­ját védte, akikre a fel­dü­hö­dött férfi kés­sel tá­madt.

Most kaptuk: újabb fogolyszökés, kórházi köpenyes rabot keresnek

Most kaptuk: újabb fogolyszökés, kórházi köpenyes rabot keresnek

A rend­őr­ség hét­főn nagy erők­kel je­lent meg a kli­ni­ká­nál.

A rend­őr­ség hét­főn nagy erők­kel je­lent meg a Sem­mel­weis Egye­tem nő­gyó­gyá­szati kli­ni­ká­já­nál.

Most jött a hír, borzasztó családi tragédia történt Pest megyében

Most jött a hír, borzasztó családi tragédia történt Pest megyében

Több ro­ko­nát is meg­ké­selte egy 54 éves férfi.

Több ro­ko­nát is meg­ké­selte egy 54 éves férfi, egy ember be­le­halt sú­lyos sé­rü­lé­se­ibe.

A rendőrök sem hitték el, mivel verte át az eladót a mélykúti férfi

A rendőrök sem hitték el, mivel verte át az eladót a mélykúti férfi

Nagy baj­ban van egy mély­kúti férfi.

Nagy baj­ban van egy mély­kúti férfi, mi­u­tán át­verte üz­let­tár­sát. El­sőre talán a rend­őrök sem hit­ték el az ügyet...

Riadó Ferihegyen: gyermekcsempész iraki nőt fogtak

Riadó Ferihegyen: gyermekcsempész iraki nőt fogtak a reptéren

Saját gyer­meke út­le­ve­lé­vel akart egy másik gyer­me­ket Né­met­or­szágba csem­pészni egy iraki nő.

Saját gyer­meke út­le­ve­lé­vel akart egy másik gyer­me­ket Né­met­or­szágba csem­pészni egy iraki nő. A gyer­mek­csem­pészt az athéni já­rat­ról le­szállva ál­lí­tot­ták meg a rep­téri rend­őrök.

Holttestre bukkantak Zalaegerszegen, ez a férfi gyilkolhatta meg a nőt

Holttestre bukkantak Zalaegerszegen, ez a férfi gyilkolhatta meg a nőt

A rend­őr­ség pár óra alatt el­fogta a gya­nú­sí­tot­tat.

A rend­őr­ség pár óra alatt el­fogta a gya­nú­sí­tot­tat.

Borzalmas tragédia: Felnőtt és gyerek holttestét rejtette egy tóba gurult autó

Borzalmas tragédia: Felnőtt és gyerek holttestét rejtette egy tóba gurult autó

A rend­őrök két holt­tes­tet ta­lál­tak az egyik, Nyék­lád­háza mel­lett lévő tóban el­süllyedt au­tó­ban.

Döbbenet Szegeden: olyat látott egy kislány, amit nem szabadott volna

Döbbenet Szegeden: olyat látott egy kislány, amit nem szabadott volna

Édes­any­já­nak szá­molt be a tör­tén­tek­ről, aki azon­nal ri­asz­totta a rend­őr­sé­get. A szá­lak egy 53 éves férfi­hez ve­zet­tek.

Dunai hajókatasztrófa: itt tart most a nyomozás

Dunai hajókatasztrófa: itt tart most a nyomozás

Mit tett a ka­pi­tány a vég­ze­tes pil­la­na­tok­ban? Úgy tudni, a rend­őr­ség Jurij C. te­le­fon­já­nak hí­vás­for­gal­mát vizs­gálja.

Úgy tudni, a rend­őr­ség Jurij C. te­le­fon­já­nak hí­vás­for­gal­mát vizs­gálja.

Brutális támadás, hihetetlen dologra vetemedett egy sofőr Budapesten

Brutális támadás, hihetetlen dologra vetemedett egy sofőr Budapesten

Kis­gye­re­ke­ket is meg­ré­mí­tett az erő­sza­kos férfi.

Kis­gye­re­ke­ket is meg­ré­mí­tett az erő­sza­kos férfi. Ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get, bi­lincs­ben vit­ték el a tá­ma­dót.

Ezt a fiatal nőt keresik, ő ütötte agyon az állatkerti teknőst

Ezt a fiatal nőt keresik, ő ütötte agyon az állatkerti teknőst

A tet­tes a bu­da­pesti ál­lat­kert ki­fu­tó­já­ban rá­do­bott egy órási koc­ka­kö­vet a véd­te­len ál­latra.

A tet­tes a bu­da­pesti ál­lat­kert ki­fu­tó­já­ban rá­do­bott egy órási koc­ka­kö­vet a véd­te­len ál­latra.

Véres támadás Tatabányán, a mentők már nem segíthettek

Véres támadás Tatabányán, a mentők már nem segíthettek

Egy 24 éves férfi gyil­kol­ha­tott.

Egy 24 éves férfi gyil­kol­ha­tott, de a rend­őr­ség­nek min­dent ta­ga­dott. A tet­tes egy te­le­fo­nért ölt.

Óriási balhé volt Budapesten, az utcán estek egymásnak az emberek

Óriási balhé volt Budapesten, a nyílt utcán estek egymásnak az emberek

Na­gyon el­dur­vult a ve­re­ke­dés, még egy sod­rófa is elő­ke­rült. A rend­őr­ség azon­nal ki­vo­nult!

Borzalom Budapesten, erőszakos férfi csalt el egy kisfiút az erdős területre

Borzalom Budapesten, erőszakos férfi csalt el egy kisfiút az erdős területre

A tet­tes ár­tal­mat­lan­nak tűnő in­dok­kal szó­lí­totta le a gye­re­ket, majd a földre rán­totta.

Ez a férfi maga az ördög. Brutális, amit tett, csak most kapták el

Ez a férfi maga az ördög. Brutális, amit tett, csak most kapták el

Meg­kí­nozta és meg­ölte Brian Wa­terst a gye­re­kei előtt - írja a V4NA nem­zet­közi hír­ügy­nök­ség.

Azonnal kivonult a magyar rendőrség, szíven szúrtak egy férfit

Azonnal kivonult a magyar rendőrség, szíven szúrtak egy férfit

Egy fi­a­tal fiú tá­madt rá az édes­anyja élet­tár­sára.

Egy fi­a­tal fiú tá­madt rá az édes­anyja élet­tár­sára. A férfi élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült.

Ne vetkőzz neki, mert téged is kergetni fognak a zsaruk - fotók

Ne vetkőzz neki, mert téged is kergetni fognak a zsaruk - fotók

A kel­le­té­nél job­ban le­vet­kő­zött egy férfi, akit most sze­mé­rem­sér­tés miatt keres a rend­őr­ség.

Dunai hajóbaleset: légtér korlátozást rendeltek el

Dunai hajóbaleset: légtér korlátozást rendeltek el

A Duna éri­nett sza­ka­szán kor­lá­toz­ták a lég­te­ret 2019. jú­nius 3-tól 2019. jú­nius 16-án éj­fé­lig.

A Duna éri­nett sza­ka­szán kor­lá­toz­ták a lég­te­ret 2019. jú­nius 3-tól 2019. jú­nius 16-án éj­fé­lig.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kádár Márkot, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Kádár Márkot, nem véletlenül

A férfi arc­képe fel­ke­rült a rend­őr­ség hon­lap­jára.

A férfi arc­képe fel­ke­rült a rend­őr­ség hon­lap­jára.

Lányokat "exportált" a mérei férfi, őt és az aktáját is lezárták - videó

Lányokat "exportált" a mérei férfi, őt és az aktáját is lezárták - videó

A férfi 2017 au­gusz­tu­sá­tól 2018 má­jusi el­fo­gá­sáig fi­a­tal nőket utaz­ta­tott Ma­gyar­or­szág­ról Né­met­or­szágba és Svájcba.

Százmilliós csalás, több magyar családnál rendőrök jártak

Százmilliós csalás, több magyar családnál rendőrök jártak

Egy nem­zet­közi bűn­szer­ve­zet tag­jait pró­bál­ják fel­ku­tatni, a cso­port 250 mil­lió fo­rint ér­tékű csa­lást kö­ve­tett el.

Szétesett egy körhinta Spanyolországban, mindenhol vér borította a földet

Szétesett egy körhinta Spanyolországban, mindenhol vér borította a földet

A bal­eset­ben 28-an sé­rül­tek meg - írja a V4NA nem­zet­közi hír­ügy­nök­ség.

Ha­tal­mas pánik ala­kult ki Se­villa kö­ze­lé­ben, mi­u­tán egy kör­nyéki vá­sár­ban szét­esett az egyik kör­hinta. A bal­eset­ben 28-an sé­rül­tek meg - írja a V4NA nem­zet­közi hír­ügy­nök­ség.

Dunai hajóbaleset: Az ukrán gyanúsított tagadja bűnösségét

Dunai hajóbaleset: Az ukrán gyanúsított tagadja bűnösségét

A rend­őr­ség rész­le­tes be­szá­mo­lót adott ki a Hab­le­ány el­süllye­dé­sé­vel kap­cso­la­tos nyo­mo­zás­ról.

A rend­őr­ség rész­le­tes be­szá­mo­lót adott ki a Hab­le­ány el­süllye­dé­sé­vel kap­cso­la­tos nyo­mo­zás­ról.

Dunai hajóbaleset: botrány, amit a dél-koreai tudósítóval tettek

Dunai hajóbaleset: botrány, amit a dél-koreai tudósítóval tettek

Az új­ság­író a dunai ha­jó­bal­eset miatt ér­ke­zett ha­zánkba és pénzt sze­re­tett volna vál­tani, ám egy kül­földi át­verte őt.

Helyszíni fotók érkeztek: szörnyű tragédia a 7-es főúton

Helyszíni fotók érkeztek: szörnyű tragédia a 7-es főúton

Men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak.

A bal­eset Za­márdi kö­ze­lé­ben tör­tént pén­te­ken, a hely­színre men­tő­he­li­kop­tert is ri­asz­tot­tak.

Drámai jelenet Bács-Kiskun megyében, még épp időben ért oda a rendőr

Drámai jelenet Bács-Kiskun megyében, még épp időben ért oda a rendőr

Két gon­do­zott szö­kött meg, az egyi­kük meg­pró­bálta hasba szúrni magát.

Két gon­do­zott szö­kött meg, az egyi­kük pedig meg­pró­bálta hasba szúrni magát.

Kivonult a TEK Szegeden, fegyveresekre csaptak le

Kivonult a TEK Szegeden, fegyveresekre csaptak le a rendőrség kommandósai

A két ve­szé­lyes férfit egy pan­zi­ó­ban fog­ták el.

A két ve­szé­lyes férfit egy pan­zi­ó­ban fog­ták el. A fegy­ve­rek és lő­sze­rek mel­lett több mint 25 ezer eurót fog­lal­tak le tőlük. Kül­föld­ről ér­ke­zett a ri­asz­tás.

A rendőröket is meglepte osztrák kollégáik hívása, ezt lopta egy magyar

A rendőröket is meglepte osztrák kollégáik hívása, ezt lopta egy magyar

A fi­a­tal férfi két bűn­tár­sá­val együtt bon­tott fel egy cso­ma­got.

A férfi bűn­tár­sa­i­val együtt bon­tott fel egy cso­ma­got, amit egy oszt­rák címre kel­lett volna ki­szál­lí­ta­niuk.

Megrázó hír jött, tizenhét ismeretlen holttest van Szolnok környékén

Megrázó hír jött, tizenhét ismeretlen holttest van Szolnok környékén

Az is ki­de­rült, hogy több mint ki­lenc­száz is­me­ret­len holt­tes­tet, il­letve holt­test­részt köröz a rend­őr­ség or­szá­gos szin­ten.

Drámai fordulat a népligeti gyilkos ügyében: rémisztő, ami kiderült

Drámai fordulat a népligeti gyilkos ügyében: rémisztő, ami kiderült

A tet­tes más nők­kel is erő­sza­kos­ko­dott, és nem en­gedte el csak úgy si­kol­tozó ál­do­za­tait.

Fotók érkeztek a helyszínről: durva látvány az M3-asnál lógó kamion

Fotók érkeztek a helyszínről: durva látvány az M3-asnál lógó kamion

A ka­mion félig lelóg az au­tó­pá­lya­híd­ról, ezért tel­jes útzár van ér­vény­ben.

Készültség a Margitszigeten, balesetet szenvedett a dél-koreai tolmács

Készültség a Margitszigeten, balesetet szenvedett a dél-koreai tolmács

A hely­szí­nen fo­lya­ma­to­san fe­szült a han­gu­lat, hi­szen egy­előre nem lehet túl sokat tenni a Hab­le­ány ki­eme­lése ér­de­ké­ben.

Dunai hajóbaleset: éjjel újabb áldozatot azonosítottak Adonynál

Dunai hajóbaleset: éjjel újabb áldozatot azonosítottak Adonynál

Eddig össze­sen öt holt­tes­tet azo­no­sí­tot­tak mióta el­in­dult a ke­re­sés.

Eddig össze­sen öt holt­tes­tet azo­no­sí­tot­tak azóta, hogy el­in­dult az el­tűn­tek ke­re­sése.

Helyszíni fotók jöttek: daruval emelik ki a kocsit, beszakadt az út

Helyszíni fotók jöttek: daruval emelik ki a kocsit, beszakadt az út

Csak da­ru­val le­he­tett ki­emelni.

Ked­den a XIII. ke­rü­let­ben sza­kadt be az út egy par­koló autó alatt, csak da­ru­val le­he­tett ki­emelni.

Dunai hajóbaleset: újabb helyszínen emeltek ki holttestet a folyóból

Dunai hajóbaleset: újabb helyszínen emeltek ki holttestet a folyóból

A szer­dai ha­jó­bal­eset után egyre több he­lyen ta­lál­nak a Du­ná­ban ál­do­za­to­kat, most Fejér me­gyé­ben ke­rült elő egy holt­test.

A miskolci pénzügyőrök álla is leesett, így jelent meg egy férfi náluk

A miskolci pénzügyőrök álla is leesett, így jelent meg egy férfi náluk

A férfi hamis mo­só­sze­rek miatt tett be­je­len­tést a pénz­ügy­őrök­nél.

A férfi hamis mo­só­sze­rek miatt tett be­je­len­tést a pénz­ügy­őrök­nél.

Hatalmas erőkkel csapott le a TEK Szegeden, durva, amit találtak

Hatalmas erőkkel csapott le a TEK Szegeden, durva, amit találtak

Össze­han­golt ak­ci­ó­ban több drog­dí­lert is el­kap­tak.

Össze­han­golt ak­ci­ó­ban több drog­dí­lert is el­kap­tak a rend­őrök és a TEK mun­ka­tár­sai.

Fiatalkorú fogoly szökött meg Nagykanizsáról

Fiatalkorú fogoly szökött meg Nagykanizsáról

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség.

A 16 éves Vá­radi Erik Pé­tert nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség, mert meg­szö­kött egy nagy­ka­ni­zsai in­té­zet­ből, ahol le­tar­tóz­ta­tás­ban tar­tot­ták.

A felszálláshoz készülő gépről szedtek le egy nőt Ferihegyen

A felszálláshoz készülő gépről szedtek le egy nőt Ferihegyen

A rep­téri rend­őrök már egy épp ki­tolt re­pü­lő­gé­pet ren­del­tek vissza az utas­híd­hoz a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren.

A rep­téri rend­őrök már egy épp ki­tolt re­pü­lő­gé­pet ren­del­tek vissza az utas­híd­hoz a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren. A gép fe­dél­ze­té­ről egy 26 éves, ki­szom­bori nőt vit­tek el bi­lincs­ben a zsa­ruk, nem is akár­mi­ért.

Ezekben a pillanatokban dől el a Viking Sigyn kapitányának sorsa

Ezekben a pillanatokban dől el a Viking Sigyn kapitányának sorsa

Ha­ma­ro­san el­dől­het, hogy le­tar­tóz­tat­ják-e a Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nyát.

Ha­ma­ro­san el­dől­het, hogy le­tar­tóz­tat­ják-e szer­dai bal­ese­tet okozó Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nyát.

Fegyver dördült: Szörnyű, mi történt egy nővel Békés megyében

Fegyver dördült: Szörnyű, mi történt egy nővel Békés megyében

A Me­ző­ko­vács­házi Rend­őr­ka­pi­tány­ság a férfi ellen bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott.

Betelefonált egy Fejér megyei nő pénteken a rendőrségre: megölte az anyósát

Betelefonált egy Fejér megyei nő pénteken a rendőrségre: megölte az anyósát

A 32 éves nőt a rend­őrök vit­ték el, mi­u­tán saját maga te­le­fo­nált be a ka­pi­tány­ságra.

A rendőrök is meglepődtek: 12 ember 20 csomaggal egy autóban

A rendőrök is meglepődtek: 12 ember 20 csomaggal egy autóban

Az élet adta fur­csa re­kord­kí­sér­le­tet végül a be­ledi rend­őrök ol­dot­ták meg.

Az élet adta fur­csa re­kord­kí­sér­le­tet végül a be­ledi rend­őrök ol­dot­ták meg.