POLITIK

NÍNÓ

Hatalmas fogás Budapesten: bérlethamisító bandát buktattak le

Hatalmas fogás Budapesten: bérlethamisító bandát buktattak le

A rend­őr­ség négy férfi ellen in­dí­tott el­já­rást, de a vá­sár­lóik sem úsz­hat­ják meg szá­ra­zon.

Maszkban raboltak ki egy régiségkereskedőt Zuglóban - videó

Maszkban raboltak ki egy régiségkereskedőt Zuglóban - videó

Egy nőt is le­tar­tóz­tat­tak...

Egy 23 éves nő is részt vett az ak­ci­ó­ban, ő csalta lépre a ré­gi­ség­ke­res­ke­dőt. Ér­de­kes rész­le­tek!

Brutális fotó a reggeli tragédiáról: frontális ütközés Pest megyében

Brutális fotó a reggeli tragédiáról: frontális ütközés Pest megyében

A bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek, egy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

A bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek, egy ember olyan sú­lyo­san, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Mindent vett a kamera, így kapták el a budapesti villamosok rémét

Mindent vett a kamera, így kapták el a budapesti villamosok rémét

A fi­a­tal férfi ja­nu­ár­ban több utast is meg­tá­ma­dott, volt, aki nyolc napon túl gyó­gyuló sé­rü­lést szen­ve­dett.

Szorul a hurok? Fény derült a szerbiai magyar bérgyilkos újabb titkára

Szorul a hurok? Fény derült a szerbiai magyar bérgyilkos újabb titkára

Egyre több ré­misztő ügy miatt ke­re­sik Dér Csa­bát, de hi­bá­zott, mert szem­ta­núk­kal teli he­lyen gyil­kolt.

Egy csokidarab izzasztotta meg a magyar mentőket

Egy csokidarab izzasztotta meg a magyar mentőket

Si­ke­rült meg­men­teni egy kisfiút, aki fél­re­nyelt egy da­rabka édes­sé­get. Sta­bil ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba.

Si­ke­rült meg­men­teni egy kisfiút, aki fél­re­nyelt egy da­rabka édes­sé­get. Sta­bil ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Fordulat a sorozatgyilkos Magda Marinko ügyében, ez vár rá

Fordulat a sorozatgyilkos Magda Marinko ügyében, ez vár rá

Magda Ma­rin­kót hár­mas gyil­kos­sá­gért ítél­ték el.

Magda Ma­rin­kót egy oros­házi asszony meg­gyil­ko­lá­sáért, va­la­mint egy Kecs­ke­mé­ten el­kö­ve­tett hár­mas gyil­kos­sá­gért ítél­ték el.

Most érkezett: Megszökött egy Pest megyei fogoly, nagy erőkkel keresik

Most érkezett: Megszökött egy Pest megyei fogoly, nagy erőkkel keresik

Nem tudni, hogy je­len­leg hol van Ko­lom­pár Lajos!

Nem tudni, hogy je­len­leg hol van Ko­lom­pár Lajos, még ked­den ve­szett nyoma!

Elmesélték a rendőrök, hogyan lőtték le a szökött rabot Budapesten

Elmesélték a rendőrök, hogyan lőtték le a szökött rabot Budapesten

Az ak­ci­ó­ban részt vevő rend­őrök közül hár­man me­sél­tek az ak­ciófilmbe illő ül­dö­zés­ről és a férfira zú­duló go­lyó­zá­por­ról.

Géppisztolyt rántott a a munkásokra egy nagyi Kőbányán

Géppisztolyt rántott a a munkásokra egy nagyi Kőbányán

Hát ilyet még nem hal­lot­tunk!

Hát ilyet még nem hal­lot­tunk! A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint a va­sár­napi ebé­det kö­ve­tően egy csa­ládi ház ud­va­rán el­sza­ba­dult a pokol Bu­da­pes­ten.

94 rendbeli csaló van a körözési toplistán

94 rendbeli csaló a körözési toplistán

Je­len­leg 49 em­bert keres ki­emelt módon a ma­gyar rend­őr­ség. A ko­rábbi 50-es lis­tá­ból négy em­bert már el­fog­tak! Meg­mu­tat­juk, hogy kik az újabb ve­szé­lyes bű­nö­zők a lis­tán.

Je­len­leg 49 em­bert keres ki­emelt módon a ma­gyar rend­őr­ség. A ko­rábbi 50-es lis­tá­ból négy em­bert már el­fog­tak! Meg­mu­tat­juk, hogy kik az újabb ve­szé­lyes bű­nö­zők a lis­tán.

Elképesztő, így lőtték le rendőrök a fegyveres túszejtőt + videó!

Elképesztő, így lőtték le rendőrök a fegyveres túszejtőt + videó!

Ki­tün­te­tés­ben ré­sze­sí­tet­ték azo­kat a rend­őrö­ket, akik részt vet­tek a rab el­fo­gá­sá­ban.

Durva, milyen módon erőszakolták meg az oroszlányi nőt

Durva, milyen módon erőszakolták meg az oroszlányi nőt

A Ko­má­rom-Esz­ter­gom Me­gyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt emelt vádat.

Ők fogták el a tárgyalásról megszökött fegyveres rabot

Ők fogták el a tárgyalásról megszökött fegyveres rabot

Szent György em­lék­ér­mé­vel ju­tal­maz­ták a rend­őrö­ket.

Szent György em­lék­ér­mé­vel ju­tal­maz­ták azo­kat a rend­őrö­ket, akik ak­tí­van részt vet­tek annak a fegy­ve­res rab­nak az el­fo­gá­sá­ban, aki pén­tek dél körül oko­zott ki­sebb pá­ni­kot a fő­vá­ros­ban. A rabot több lö­vés­sel tud­ták ár­tal­mat­lanná tenni.

Berontottak a rendőrök egy budapesti lakásba, elképesztő, mit találtak

Berontottak a rendőrök egy budapesti lakásba, elképesztő, mit találtak

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség csa­pott le.

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­de­lem bűn­tett gya­núja miatt foly­ta­tott nyo­mo­zást a férfi ellen, akit a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) mű­ve­leti egy­sé­gé­nek se­gít­sé­gé­vel fog­tak el.

Most érkezett: kamion tarolt az autópályán, torlódik a forgalom

Most érkezett: kamion tarolt az autópályán, torlódik a forgalom

A hétfő reg­gel amúgy is for­gal­mas M30-as sztrá­dán, csak egy sáv jár­ható, a hely­szí­nen tűz­ol­tók dol­goz­nak.

A hétfő reg­gel for­gal­mas M30-as sztrá­dán, csak egy sáv jár­ható, a hely­szí­nen tűz­ol­tók dol­goz­nak.

Fordulat a budapesti túszejtő állapotában, ez történt a kórházban

Fordulat a budapesti túszejtő állapotában, ez történt a kórházban

A tet­test, akit élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel vit­tek kór­házba, kom­man­dó­sok őrzik.

Elvágták egy férfi torkát Zuglóban

Elvágták egy férfi torkát Zuglóban

Egy já­ró­kelő ta­lált rá egy el­vá­gott torkú férfira.

Ször­nyű gyil­kos­ság tör­tént Zug­ló­ban. Egy já­ró­kelő ta­lált rá egy el­vá­gott torkú férfira.

Már a fél országban keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

A szé­kes­fe­hér­vári rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik.

A szé­kes­fe­hér­vári rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják.

Öngyilkosság a magyar határnál, hídon lógott Zoltán teste

Öngyilkosság a magyar határnál, hídon lógott Zoltán teste

Ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el egy fi­a­tal férfi, aki­nek holt­tes­tét egy hídon fel­akasztva ta­lál­ták meg a szlo­vák-ma­gyar ha­tá­ron.

Elképesztő: így állították meg a szökött rabot

Elképesztő: így állították meg a szökött rabot

Mintha egy film­for­ga­tás lett volna.

Mintha egy film­for­ga­tás lett volna Bu­da­pest ut­cáin. Ehe­lyett vér­fa­gyasztó autós ül­dö­zés volt az uta­kon. Va­ló­sá­gos haj­sza.

Újabb részletek a budapesti fogolyszökésről: ez derült ki a férfiról

Újabb részletek a budapesti fogolyszökésről: ez derült ki a férfiról

A férfi szer­zett egy fegy­vert a Fő­vá­rosi Tör­vény­szé­ken.

A férfi szer­zett egy fegy­vert a Fő­vá­rosi Tör­vény­szé­ken.

Most kaptuk a hírt: elfogták a fegyveres szökött rabot

Most kaptuk a hírt: elfogták a fegyveres szökött rabot

A rab a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről szö­kött meg pén­te­ken, még fegy­vert és autót is tu­dott sze­rezni.

A rab a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről szö­kött meg pén­te­ken, még fegy­vert és autót is tu­dott sze­rezni, de nem so­káig él­vez­hette a sza­bad­sá­got.

Kis híján egy patakba fojtotta barátnőjét egy fiatal férfi Bánon

Kis híján egy patakba fojtotta barátnőjét egy fiatal férfi Bánon

Majd­nem tra­gé­dia tör­tént.

A 27 éves férfi elő­ször meg­fe­nye­gette, majd rá­tá­ma­dott két évvel idő­sebb ba­rát­nő­jére.

Notórius mogyorókrémtolvajt fogtak Veszprém megyében

Notórius mogyorókrémtolvajt fogtak Veszprém megyében

Azt hi­het­nénk, hogy ilyen csak a me­sefil­mek­ben van, de a veszp­rémi rend­őrök szá­mára va­ló­sággá vált a hi­he­tet­len tör­té­net.

Megérkeztek az első fotók a hajnali tragédiáról, romok az autópályán

Megérkeztek az első fotók a hajnali tragédiáról, romok az autópályán

A tö­meg­bal­eset­ben ket­ten éle­tü­ket vesz­tet­ték.

A tö­meg­bal­eset­ben ket­ten éle­tü­ket vesz­tet­ték, töb­ben pedig könnyeb­ben meg­sé­rül­tek az M1-esen.

Óriási csattanás történt a főúton, feszítővágóval rohantak a tűzoltók

Óriási csattanás történt a főúton, feszítővágóval rohantak a tűzoltók

Ha­tal­mas erejű ka­ram­bol tör­tént az 1-es főúton, két autó üt­kö­zött.

Ha­tal­mas erejű ka­ram­bol tör­tént az 1-es főúton, két autó csa­pó­dott egy­más­nak.

Nem volt nagy IQ-bajnok az aljas fosztogató, ide bújt a rendőrök elől

Nem volt nagy IQ-bajnok az aljas fosztogató, ide bújt a rendőrök elől

Több idős em­bert is ki­fosz­tott egy 35 éves gaz­tevő, Cs. Zsolt. A rend­őrök végül el­kap­ták, de nem akár­hol akad­tak rá.

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Egy idős asszony az ál­do­zat.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént este a ba­ra­nyai me­gye­szék­he­lyen. Egy idős asszonyt gá­zol­tak ha­lálra a vá­ros­ban.

Tele volt kokainnal a brazil nő, keményre tömte a kotonokat

Tele volt kokainnal a 30 éves brazil nő, keményre tömte a gumi óvszereket is

Le­csap­tak Fe­ri­he­gyen egy 30 éves bra­zil nőre, aki­nél csak­nem 300 gumi óv­szert ta­lál­tak. A le­le­mé­nyes nő eze­ket akarta csem­pé­szetre hasz­nálni.

Le­csap­tak Fe­ri­he­gyen egy 30 éves bra­zil nőre a re­pü­lő­gépe le­szál­lá­sa­kor. Csak­nem 300 gumi óv­szert ta­lál­tak nála az át­vizs­gá­lás­kor. A le­le­mé­nyes nő eze­ket akarta csem­pé­szetre hasz­nálni, de bal­sze­ren­csé­jére le­csa­pott rá a NAV és a rend­őr­ség.

Valaki viccet űz a magyar albínó színésznő eltűnéséből

Valaki viccet űz a magyar albínó színésznő eltűnéséből

A Ri­post ta­lált egy profilt a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon a lány fo­tó­já­val, ám ki­de­rült, hogy kamu.

Több mint egy hó­napja tűnt el a 16 éves Mol­do­ván Kató, azóta semmi hír róla. A Ri­post ta­lált egy profilt a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon a lány fo­tó­já­val, ám ki­de­rült, hogy kamu.

Nyalókára kért pénzt, aztán váratlan dolgot művelt

Nyalókára kért pénzt, aztán váratlan dolgot művelt

A 27 éves ke­gyet­len férfi ellen rab­lás miatt in­dult el­já­rás.

A 27 éves ke­gyet­len férfi ellen rab­lás miatt in­dult el­já­rás.

Gyilkossági kísérlet történt a nyílt utcán!

Gyilkossági kísérlet történt a nyílt utcán!

A rend­őrök el­fog­ták és ki­hall­gat­ták a fel­té­te­le­zett tet­test.

A rend­őrök el­fog­ták, elő­ál­lí­tot­ták és ki­hall­gat­ták az 55 éves gya­nú­sí­tot­tat. A Nóg­rád Me­gyei Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság em­ber­ölés kí­sér­lete miatt foly­tat el­já­rást a nővel szem­ben.

Fordulat a 3 éves Pannika ügyében: kiderülhet, ki miatt halt meg

Fordulat a 3 éves Pannika ügyében: kiderülhet, ki miatt halt meg

Ki­de­rül­het a mai szem­be­sí­té­sen, ki miatt zu­hant a ha­lálba Pan­nika.

Ez derült ki az olasz álsebészről

Ez derült ki az olasz álsebészről

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak hét­vé­gén a rend­őrök Ro­má­ni­á­ban.

Ház­ku­ta­tást tar­tot­tak hét­vé­gén a rend­őrök Ro­má­ni­á­ban, Ilfov me­gyé­ben, ahol az olasz ál­se­bész miatt el­ren­delt át­fogó vizs­gá­lat során le­bu­kott egy ál­fog­or­vos. Mint ki­de­rült, az ál­se­bész ügy­védje sem va­lódi ügy­véd.

Botrányos jelenet az 1-es villamoson, videóra vették az őrjöngő utasokat

Botrányos jelenet az 1-es villamoson, videóra vették az őrjöngő utasokat

A rend­őr­ség is­me­ret­len tet­te­se­ket keres.

A rend­őr­ség is­me­ret­len tet­te­se­ket keres, akik szom­ba­ton tör­tek-zúz­tak a vil­la­mo­son.

Helyszíni fotók jöttek az M1-esen történt kettős tragédiáról

Helyszíni fotók jöttek az M1-esen történt kettős tragédiáról

Ször­nyű bal­eset tör­tént va­sár­nap.

Ször­nyű bal­eset tör­tént va­sár­nap az M1-es au­tó­pá­lya győri sza­ka­szán.

Aljas dolgot tett a budapesti pár, hihetetlen összeget szereztek tettükkel

Aljas dolgot tett a budapesti pár, hihetetlen összeget szereztek tettükkel

A férfi rend­őr­nek adta ki magát, a nő pedig egy idős asszony lá­nyá­nak, így sze­rez­tek több mint 6 mil­lió fo­rin­tot.

Berontottak a rendőrök a budapesti irodába, elképesztő, mit találtak

Berontottak a rendőrök a budapesti irodába, elképesztő, mit találtak

Négy férfit fog­tak el Bu­da­pest XIX. ke­rü­le­té­ben!

Négy férfit fog­tak el Bu­da­pest XIX. ke­rü­le­té­ben!

Teljes készültségben a TEK: az utcán rohanták le a közveszélyes férfit

Teljes készültségben a TEK: az utcán rohanták le a közveszélyes férfit

A rend­őr­ség és a ter­ror­el­há­rí­tás egy közös akció során fogta el a kö­rö­zött férfit.

A rend­őr­ség és a ter­ror­el­há­rí­tás egy közös akció során fogta el a kö­rö­zött férfit.

Elképesztő! Drogültetvényeket számoltak fel Csongrádban

Elképesztő! Drogültetvényeket számoltak fel Csongrádban

El­fog­tak öt férfit, le­fog­lal­tak egye­bek mel­lett tíz kiló ma­ri­hu­á­nát és 7,5 mil­lió fo­rint kész­pénzt.

Most kaptuk: Borzalmas balesetben halt szörnyet egy ember a 7-es úton

Most kaptuk: Borzalmas balesetben halt szörnyet egy ember a 7-es úton

Három autó ka­ram­bo­lo­zott, tel­jes út­le­zá­rásra ké­szül­je­nek az arra köz­le­ke­dők!

Megrázó helyszíni fotók: szörnyethalt hajnalban egy ember Kisizsáknál

Megrázó helyszíni fotók: szörnyethalt hajnalban egy ember Kisizsáknál

Egy autós fának csa­pó­dott pén­tek haj­nal­ban.

Egy autós fának csa­pó­dott pén­tek haj­nal­ban, de már nem le­he­tett meg­men­teni az éle­tét.

Forrnak az indulatok: ő fogadta be a pásztói gyerekgyilkos anyát

Forrnak az indulatok: ő fogadta be a pásztói gyerekgyilkos anyát

A pász­tói nő szer­dán ki­sza­ba­dult a bör­tön­ből, a he­lyiek azon­ban ezt el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tart­ják.

A pász­tói nő szer­dán ki­sza­ba­dult a bör­tön­ből, a he­lyiek azon­ban ezt el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tart­ják.

Temetésről hazafele szenvedtek halálos balesetet az autópályán

Temetésről hazafele szenvedtek halálos balesetet az autópályán

Ba­le­set tör­tént az M5-ös au­tó­pá­lyán, egy autós sza­bály­ta­la­nul akart meg­for­dulni, mikor be­le­ro­hant egy másik autó.

Alvó betörőket fogtak a rendőrök Gödöllőn

Alvó betörőket fogtak a rendőrök Gödöllőn

Két kö­zép­korú férfi tört be egy gö­döl­lői iro­da­épü­letbe.

Két kö­zép­korú férfi tört be egy gö­döl­lői iro­da­épü­letbe. A ki­ér­kező rend­őrök nagy meg­le­pe­té­sére a két férfi el­aludt, a han­gos ri­asztó sem za­varta őket. Egé­szen el­ké­pesztő ma­gya­rá­za­tot adtak arra, hogy miért tör­tek be.

Hihetetlen, eltévedt vaddisznót igazítottak útba a balatoni rendőrök

Hihetetlen, eltévedt vaddisznót igazítottak útba a balatoni rendőrök

Nem csak em­ber­tár­sa­i­kon se­gí­te­nek a bűn el­szánt ül­dö­zői.

Nem csak em­ber­tár­sa­i­kon se­gí­te­nek a bűn el­szánt ül­dö­zői, ha kell, ál­la­to­kon is. Akár egy el­té­vedt vad­disz­nót is útba iga­zí­ta­nak.

Kihallgatták a kommandósok által elvitt kőbányai nőt

Kihallgatták a kommandósok által vasárnap elvitt kőbányai nőt

A rend­őr­ség meg­erő­sí­tette azt az in­for­má­ci­ón­kat, hogy va­sár­nap el­vit­tek egy nőt a kő­bá­nyai Bá­nyató utcai pa­nel­ház­ból.

A rend­őr­ség szűk­sza­vúan meg­erő­sí­tette azt a szom­szé­dok­tól hal­lott in­for­má­ci­ón­kat, hogy va­sár­nap el­vit­tek egy nőt a kő­bá­nyai Bá­nyató utcai pa­nel­ház egyik la­ká­sá­ból. A hír­hedt bér­gyil­kos, Dér Csaba sze­re­tője le­he­tett...

Rémtörtént az M5-ös sztrádánál, sérült van a felborult autóban

Rémtörtént az M5-ös sztrádánál, sérült van a felborult autóban

Az üt­kö­zés olyan nagy erejű volt, hogy az egyik autó fel­bo­rult. A bal­eset­nek sé­rültje is van.

Az üt­kö­zés olyan nagy erejű volt, hogy az egyik autó fel­bo­rult. A bal­eset­nek sé­rültje is van.

Letolta a nadrágját egy lány előtt a magyar férfi, ezt tette utána

Letolta a nadrágját egy lány előtt a magyar férfi, ezt tette utána

A nyo­mo­zók né­hány nap alatt nyo­mára ju­tot­tak annak a férfi­nak, aki sze­mé­rem­sértő módon vi­sel­ke­dett.

Aljas dolgot művelt ez a férfi a kőbányai plázában, le is kamerázták

Aljas dolgot művelt ez a férfi a kőbányai plázában, le is kamerázták

A kő­bá­nyai rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Friss hír: Borzalmas balesetben halt szörnyet két ember Fejér megyében

Friss hír: Borzalmas balesetben halt szörnyet két ember Fejér megyében

A bal­eset­tel érin­tett sza­ka­szon tel­jes útzár van ér­vény­ben a hely­szí­ne­lés és a mű­szaki men­tés ide­jéig!

Nagy erőkkel keresik a rendőrök Árvai Dorottyát, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik a rendőrök Árvai Dorottyát, nem véletlenül

Az érdi rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a 17 éves lányt!

Kommandósok lepték el a falut, lecsaptak a rendőrök Horvátgurabon - VIDEÓ

Kommandósok lepték el a falut, lecsaptak a rendőrök Horvátgurabon - VIDEÓ

Több hó­nap­nyi rend­őri nyo­mo­zás után lep­ték el a kom­man­dó­sok a köz­sé­get.

Több hó­nap­nyi nyo­mo­zás után lep­ték el a falut.

Felháborító dolgot művelt Kristóf és Ferenc a vasútállomásnál

Felháborító dolgot művelt Kristóf és Ferenc a vasútállomásnál

A ba­la­ton­al­mádi rend­őrök a hely­szí­nen el­fog­ták a 20 és 22 éves fi­a­ta­lo­kat.

Drogos ámokfutót üldöztek Győrött, mégsem a rendőrök állították meg

Drogos ámokfutót üldöztek Győrött, mégsem a rendőrök állították meg

Rend­őrös ül­dö­zés szem­ta­núi le­het­tek a Győr bel­vá­ro­sá­ban élők. Egy rend­szám nél­küli autót ker­get­tek.

Valahol biztos várják a veséjét: vérlázító, mit művelt az autóúton a sofőr

Valahol biztos várják a veséjét: vérlázító, mit művelt az autóúton a sofőr

Nem­csak a saját ép­sé­gét, hanem mások biz­ton­sá­gát is ve­szé­lyez­tette.

Nem­csak a saját ép­sé­gét, hanem mások biz­ton­sá­gát is ve­szé­lyez­tette.

Vádat emeltek a volt MSZP-s politikus ellen

Vádat emeltek a volt MSZP-s politikus ellen

Baj­ban van Czeg­lédy Csaba, vádat emel­tek a volt bal­ol­dali, szom­bat­he­lyi po­li­ti­kus és 20 másik társa ellen. A vád­irat sze­rint Czeg­lédyék több mint 6 mil­li­árd fo­rin­tos kárt okoz­tak.

Baj­ban van Czeg­lédy Csaba, vádat emel­tek a volt bal­ol­dali, szom­bat­he­lyi po­li­ti­kus és 20 másik társa ellen, 6 mil­li­árd fo­rin­tos kárt okoz­hat­tak.

Ma áll bíróság elé a 17 éves lány gyilkosa

Ma áll bíróság elé a 17 éves lány gyilkosa

Mez­te­le­nül a víz­gyűjtő ak­nába dobta és így meg­gyil­kolta a ba­rát­nő­jét.

Ma hall­gatja meg a bí­ró­ság azt a fi­a­talt, aki 2017 szep­tem­be­ré­ben esz­mé­let­lenre verte, majd mez­te­le­nül a víz­gyűjtő ak­nába dobta és így meg­gyil­kolta a ba­rát­nő­jét. Akár már hét­főn el­ítél­he­tik.

Elkapták a hírhedt magyar bérgyilkos szeretőjét

Elkapták a hírhedt magyar bérgyilkos szeretőjét

TEK-esek ver­ték fel a panel la­kóit.

Va­sár­nap haj­nal­ban kom­man­dó­sok ver­ték fel egy kő­bá­nyai pa­nel­ház la­kóit. A Ri­pos­tot a szom­szé­dok tá­jé­koz­tat­ták a szo­kat­lan eset­ről.

Feszítővágóval érkeztek a tűzoltók, hatalmas csattanás történt

Feszítővágóval kellett rohanniuk a tűzoltóknak, hatalmas csattanás történt

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a Tolna me­gyei vá­ros­ban.

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a Tolna me­gyei vá­ros­ban, a bal­eset­hez a tűz­ol­tó­kat és men­tő­ket is ri­asz­tani kel­lett. Az egyik autó uta­sát fe­szí­tő­vá­gó­val kel­lett ki­vág­niuk, utána hamar át­ad­ták a men­tők­nek el­lá­tásra.

Aljas dolgot művelt ez a férfi és két nő a győri dorgériában

Aljas dolgot művelt ez a férfi és két nő a győri dorgériában

Le is ka­me­ráz­ták őket!

Le is ka­me­ráz­ták őket, a rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy meg­ta­lálja őket!

Most érkezett: fordulat a halálos budapesti kollégiumtűz ügyében

Most érkezett: fordulat a halálos budapesti kollégiumtűz ügyében

A jo­gász sze­rint erre szá­mít­hat a három gyúj­to­gató fiú.

A jo­gász sze­rint erre szá­mít­hat a három gyúj­to­gató fiú.

Nyitva maradt az Audi, ki is pakolták a kispesti tolvajok

Nyitva maradt az Audi, ki is pakolták a kispesti tolvajok

Ke­resi a rend­őr­ség azt a három férfit, akik egy pa­pír­zacs­kót lop­tak el egy Audi te­rep­já­ró­ból.

Ke­resi a rend­őr­ség azt a három férfit, akik egy pa­pír­zacs­kót lop­tak el egy Audi te­rep­já­ró­ból.

Hónapokig bujkált a javítóból szökött fiú, nem akárhogy csaptak le rá

Hónapokig bujkált a javítóból szökött fiú, nem akárhogy csaptak le rá

Ke­re­ken három hó­na­pig si­ke­rült buj­kál­nia egy 17 éves fi­a­tal­nak a rend­őr­ség elől egé­szen eddig. A fiú tás­ka­lo­pás­sal bu­kott le.

Nagy erőkkel keresik dr. Keneseiné Tóth Gyöngyit, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresik dr. Keneseiné Tóth Gyöngyit, nem véletlenül

A rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják az asszonyt!

Óriásit csattant két kamion Debrecenben, az egyik sofőr súlyos sérült

Óriásit csattant két kamion Debrecenben, az egyik sofőr súlyos sérült

Ha­tal­mas csat­ta­násra fi­gyel­het­tek fel a deb­re­ce­niek, két ka­mion ka­ram­bo­lo­zott a bel­vá­ros for­gal­mas ré­szén.

Hívei elől is bujkál a kamu-Jézus

Hívei elől is bujkál a kamu-Jézus

Le­hú­zott ab­la­kok, ki­kap­csolt mo­bi­lok: hiába ke­resi bárki a zalai ku­ruzs­lót...

Le­hú­zott ab­la­kok, ki­kap­csolt mo­bil­te­le­fo­nok: hiába ke­resi bárki T. Mik­lóst, a zalai ku­ruzs­lót, akit fa­na­ti­kus hívei Jézus re­in­kar­ná­ci­ó­já­nak hisz­nek, sehol sem lehet el­érni. Talán majd a rend­őr­ség­nek si­ke­rül...

Hívei elől is bujkál a zalai kamujézus

Hívei elől is bujkál a zalai kamujézus

Le­hú­zott ab­la­kok, ki­kap­csolt mo­bil­te­le­fo­nok: hiába ke­resi bárki T. Mik­lóst, a zalai ku­ruzs­lót, akit fa­na­ti­kus hívei Jézus re­in­kar­ná­ci­ó­já­nak hisz­nek, sehol sem lehet el­érni.

Le­hú­zott ab­la­kok, ki­kap­csolt mo­bil­te­le­fo­nok: hiába ke­resi bárki T. Mik­lóst, a zalai ku­ruzs­lót, akit fa­na­ti­kus hívei Jézus re­in­kar­ná­ci­ó­já­nak hisz­nek, sehol sem lehet el­érni.

Elképesztő, hogyan kapták el az egyik legkeresettebb magyar bűnözőt

Elképesztő, hogyan kapták el az egyik legkeresettebb magyar bűnözőt

A rend­őr­ség nyil­vá­nos­ságra hozta a leg­ke­re­set­tebb ma­gyar bű­nö­zők lis­tá­ját, mely máris csök­kent!

Ítélet született a Balla Irma-gyilkosság ügyében

Ítélet született a Balla Irma-gyilkosság ügyében

Ti­zenöt évnyi fegy­házra ítél­ték.

Ti­zenöt évnyi fegy­ház­bün­te­tésre ítél­ték a Balla Irma deb­re­ceni fi­de­szes ön­kor­mány­zati kép­vi­selő meg­gyil­ko­lá­sá­val vá­dolt férfit csü­tör­tö­kön.

Tanúként hallgatták meg Márki-Zaynét egy csecsemő halála ügyében

Tanúként hallgatták meg Márki-Zaynét egy csecsemő halála ügyében

L. Endre szü­lei ellen gyer­me­kük ha­lála miatt em­ber­ölés a vád.

L. Endre szü­lei ellen gyer­me­kük ha­lála miatt em­ber­ölés vád­já­val fo­lyik bün­te­tő­per.

Rendőrségi felhívás: Ez a két fiatal rabolt ki egy házat Budapesten

Rendőrségi felhívás: Ez a két fiatal rabolt ki egy házat Budapesten

A nyo­mo­zók a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a két férfit. Se­gíts te is!

A nyo­mo­zók a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­ta­lál­ják a két férfit. Se­gíts te is!

Bemutatjuk az 50 legkeresettebb magyar bűnözőt

Bemutatjuk az 50 legkeresettebb magyar bűnözőt

Nyil­vá­nos­ságra hozta a rend­őr­ség!

Aki bár­mi­lyen in­for­má­ci­ó­val ren­del­ke­zik róluk, akár név­te­le­nül is, de te­gyen be­je­len­tést!

Itt a bizonyíték, hihetetlen luxusban él a zalai kamujézus

Hihetetlen luxusban él a zalai kamujézus

A ku­ruzsló ren­ge­teg em­bert csa­pott be Zala me­gyé­ben és Bu­da­pes­ten. Hívei több­sége el­for­dult T. Mik­lós­tól, mikor ki­de­rült: ha­tal­mas va­gyont hal­mo­zott fel hívei ado­má­nya­i­ból.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség ezt a 15 éves magyar tinit

Nagy erőkkel keresi a rendőrség ezt a 15 éves magyar tinit

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Ritát: más­fél hete nem tudni, hol van!

Most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják Ritát: más­fél hete nem tudni, hol van!

Vérfagyasztó fotók érkeztek a tegnapi kapuvári vonatbalesetről

Vérfagyasztó fotók érkeztek a tegnapi kapuvári vonatbalesetről

Te­rep­já­ró­val üt­kö­zött hétfő késő dél­után egy sop­roni Inter City.

Te­rep­já­ró­val üt­kö­zött hétfő késő dél­után egy sop­roni Inter City. A Toyo­tát egy­ro­mán ál­lam­pol­gár ve­zette.

Szívszorító vallomás, valaki bújtathatja az eltűnt albínó színésznőt

Szívszorító vallomás, valaki bújtathatja az eltűnt albínó színésznőt

A fi­a­tal lány alig egy éve tudta meg, hogy ha­ma­ro­san el­ve­szíti a szeme vi­lá­gát. Csak ide­ig­le­ne­sen volt Ma­gyar­or­szá­gon.

Visszataszító, mit művelt a rábízott kiskorúval egy budapesti férfi

Visszataszító, mit művelt a rábízott kiskorúval egy budapesti férfi

A férfi por­nó­ké­pe­ket ké­szí­tett a gye­rek­ről, ké­sőbb pedig az in­ter­ne­ten meg is osz­totta azo­kat.

Hátborzongató tűzeset a fővárosban: kiderült, hogy gyilkosság történt

Hátborzongató tűzeset a fővárosban: kiderült, hogy gyilkosság akartak eltussolni

Hétfő dél­után ki­gyul­ladt egy lakás a VII. ke­rü­leti Ist­ván ut­cá­ban.

Hétfő dél­után ki­gyul­ladt egy lakás a VII. ke­rü­leti Ist­ván ut­cá­ban, nem messze a Ke­leti pá­lya­ud­var­tól. A tűz­ol­tók egy holt­tes­tet ta­lál­tak a ki­gyul­ladt in­gat­lan­ban, ám ki­de­rült, hogy gyil­kos­ság áll a pusz­tító tűz mö­gött.