MANI

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. ne­gyed­szerre is el­nyerte a fe­le­lős já­ték­szer­ve­zői nem­zet­közi mi­nő­sí­tést

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. immár ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az eu­ró­pai lot­tó­tár­sa­sá­go­kat tö­mö­rítő Euro­pean Lot­te­ries (EL) fe­le­lős já­ték­szer­ve­zési ta­nú­sít­vá­nyát. A vál­la­lat a füg­get­len, külső ér­té­kelő au­di­tor je­len­té­sére ala­po­zott vizs­gá­lat min­den rész­te­rü­le­tén szinte ma­xi­má­li­san, közel 100 szá­za­lé­ko­san tel­je­sí­tett a meg­fe­le­lő­ség­hez szük­sé­ges 75 szá­za­lé­kos el­várt szint­hez ké­pest. A há­rom­évente meg­újí­tandó nem­zet­közi el­is­me­rést a szer­ve­zet éves Köz­gyű­lé­sén idén Ant­wer­pen­ben ve­hette át a nem­zeti lot­tó­tár­sa­ság.
címkék:
  • Szerző: RIPOST

Szerencsejáték Zrt. 2009 óta az aktuális törvényi kötelezettségeken túlmenően is szigorúbb normákat valósít meg játékszervezési tevékenysége során. Ennek részeként a társaság működése során kiemelt figyelmet fordít minden olyan területre, amely a játékosok védelmét és széleskörű tájékoztatását, illetve a prevenciót szolgálja. A vállalat hatékony munkájának eredményeként 2010, 2013, 2016 után az idei évben is sikeresen megújította a European Lotteries (Európai Lottótársaságok Szövetsége) felelős játékszervezési tanúsítványát A Szerencsejáték Zrt. a kelet-közép-európai régióban elsőként szerezte meg ezt a címet 2010-ben.

Koppány Gergely, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi és játékszervezési igazgató-helyettese és Hansjörg Höltkemeier, a European Lotteries elnöke
Koppány Gergely, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi és játékszervezési igazgató-helyettese és Hansjörg Höltkemeier, a European Lotteries elnöke

2019-ben az elismerés megszerzéséhez szükséges vizsgálat olyan felelős játékszervezési területeket érintett, mint a kutatás, az alkalmazottak és az értékesítésben résztvevők képzése, a játéktervezés, a távszerencsejátékok, a reklám és a marketing, a játékfüggőség megelőzősének segítése, a játékosok nevelése, az érintett felek bevonása, illetve a beszámolás, a mérés és a minősítés.

A felmérés során a Szerencsejáték Zrt. a tizenegy pontos elvárt minősítési rendszer egyes részterületein kiválóan teljesített.

Eszerint rendszeresen felméri az érintett területeket reprezentatív kutatások végrehajtásával, amelyek elősegítik a szerencsejáték-függőség megértését, és a megszerzett eredményeket közli az érintett csoportokkal. Az alkalmazottak és az értékesítésben résztevők számára a társaság rendszeres tájékoztatást és képzést biztosít a témában. Kizárólag olyan játékokat tervez, forgalmaz és vezet be, amelyek nem tartoznak a függőség kialakulásához vezető legveszélyesebb kategóriába, valamint kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a játékosok csak mértékkel játszanak. A társaság online felületein elérhető játékai (távszerencsejátékok) esetében maximálisan figyelembe veszi a felelős játékszervezés által előírtakat. Úgy, mint az önkizárás, az önkorlátozó üzenetek, vagy a beállítható limitek. A vállalat a hatályos jogszabályok szerint végzi tevékenységét, amelynek része, hogy következetesen fellép a kiskorúak védelme érdekében. Ez az elköteleződés működése teljes spektrumára kiterjed, így érinti a reklám és marketing felületeket is.

A játékfüggőség megelőzésének segítése érdekében a Szerencsejáték Zrt. számos alapítvánnyal és egyetemmel áll szoros kapcsolatban. Többek között 2012 óta működteti a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel a „Játék határokkal” elnevezésű országos programját, melynek keretében prevenciós célú iskolai órákat és élményalapú klubfoglalkozásokat tartanak, valamint a felnőtt lakosságra veszélyt jelentő játékfüggőség kezelésének és megelőzésének érdekében Információs pontokat működtetnek az ország 7 pontján. Emellett az értékesítőhelyeken elérhető Maradjon játék! füzetekkel és központi weboldallal segítik a szerencsejáték-függőség kialakulásának, tüneteinek és gyógyításának jobb megértését. A vállalat széleskörű tevékenységéről minden évben beszámol éves jelentésében. 

Az újabb nemzetközi minősítés komoly elismerést jelent a Szerencsejáték Zrt. számára, megerősítve eddigi tevékenységét és elért eredményeit a felelős játékszervezés területén. 
címkék: