CÍMKE: 'veszélyek'

Már utazni is veszélyes Párizsban és a környékén!

Már utazni is veszélyes Párizsban és a környékén!

Ta­valy 30 szá­za­lék­kal több sze­xu­á­lis jel­legű tá­ma­dás tör­tént, dön­tően a nők ellen.

ISIS-terror a luxusnyaralóhelyeken: 2018-ban itt várható vérfürdő

ISIS-terror a luxusnyaralóhelyeken: 2018-ban itt várható vérfürdő

A brit kül­ügy­mi­nisz­té­rium köz­zé­tett egy lis­tát a ve­szé­lyez­te­tett or­szá­gok­ról.

Ezért ne nézz soha többet pornót a mobilodon

Ezért ne nézz soha többet pornót a mobilodon

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt ma­gá­ban. Mu­tat­juk, miért nem ta­ná­csol­juk ezt!

Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb helye!

Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb helye!

Egy nem­zet­közi szer­ve­zet bé­ke­in­dexe sze­rint Ma­gyar­or­szág biz­ton­ság­ban érez­heti magát.

Internetről rendelsz? Erre figyelj!

Internetről rendelsz? Erre figyelj!

Az in­ter­ne­tes vá­sár­lás­nak is van­nak ve­szé­lyei!

Az in­ter­ne­tes vá­sár­lás rop­pant ké­nyel­mes és gyors, rá­adá­sul ci­pe­kedni se ne­künk kell. Van­nak azon­ban ve­szé­lyei!