CÍMKE: 'velence'

Izgalmas újdonságokkal várja a fesztiválozókat az EFOTT!

Izgalmas újdonságokkal várja a fesztiválozókat az EFOTT!

A hat­na­pos fesz­ti­vá­lon min­denki meg­ta­lálja a neki tet­sző zenei irány­za­tot és prog­ra­mot.

Exkluzív interjú: megszólalt a velencei hajóbaleset egyik szemtanúja

Exkluzív interjú: megszólalt a velencei hajóbaleset egyik szemtanúja

Két hajó üt­kö­zött össze Ve­len­cé­ben, a Ri­post el­érte az egyik hajó uta­sát.

Két hajó üt­kö­zött össze Ve­len­cé­ben, a Ri­post el­érte az egyik hajó uta­sát.

Most kaptuk a hírt: szörnyű baleset történt Velencében, több turista megsérült

Most kaptuk a hírt: szörnyű baleset történt Velencében, több turista megsérült

Egy óce­án­járó hajó el­vé­tette a dok­ko­lást és szét­sza­kí­totta a mólót.

Egy óce­án­járó hajó el­vé­tette a dok­ko­lást és szét­sza­kí­totta a mólót.

Súlyos helyzet: térdig érő vízben állnak a turisták az európai városban

Súlyos helyzet: térdig érő vízben állnak a turisták az európai városban

A nép­szerű tu­ris­ta­cél­pon­tot má­jus­ban rit­kán árasztja el a víz, ám most a ki­rán­du­lók nem úsz­ták meg.

Halálra gázolt egy embert a vonat Velencén

Halálra gázolt egy embert a vonat Velencén

Ha­lálra gá­zolt egy em­bert egy vonat szom­bat dél­után a ve­len­cei vas­út­ál­lo­má­son.

Ha­lálra gá­zolt egy em­bert egy vonat szom­bat dél­után a ve­len­cei vas­út­ál­lo­má­son.

Így élték túl a magyar turisták a velencei árvizet

Így élték túl a magyar turisták a velencei árvizet

Majd­nem meg­dőlt az árvíz-re­kord.

Alig 15 cen­ti­mé­te­ren múlt, hogy nem dőlt meg a ve­len­cei árvíz re­kordja a na­pok­ban. Az ára­dás ide­jén kint tar­tóz­kodó ma­gyar tár­sa­ság me­sélt a Ri­post­nak.

Döbbenetes helyszíni fotók: derékig ér a víz a szerelmesek városában

Döbbenetes helyszíni fotók: derékig ér a víz a szerelmesek városában

Ha­tal­mas vihar tom­bol Olasz­or­szág­ban és Ve­len­cét sem kí­mélte az idő­já­rás.

Velencében romantikázott a szomorú szamuráj

Velencében romantikázott a szomorú szamuráj

Az éne­kes idén ja­nu­ár­ban jött össze ked­ve­sé­vel, de a ki­lé­tét azóta is tit­kolja. Most együtt utaz­tak a vizek vá­ro­sába.

Az éne­kes idén ja­nu­ár­ban jött össze ked­ve­sé­vel, de a ki­lé­tét azóta is tit­kolja. Most együtt utaz­tak a vizek vá­ro­sába.

Ez vár ránk még idén nyáron

Ez vár ránk még a nyáron

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező két hét­ben a szo­ká­sos­nál 3-6 fok­kal ma­ga­sabbra kú­szik a hő­mérő hi­gany­szála. Csak át­me­neti eny­hü­lést hoz egy-egy zápor, zi­va­tar.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező két hét­ben a szo­ká­sos­nál 3-6 fok­kal ma­ga­sabbra kú­szik a hő­mérő hi­gany­szála. Csak át­me­neti eny­hü­lést hoz egy-egy zápor, zi­va­tar.

Mi történt? Hazatért Olaszországba a Honvéd legjobb focistája

Mi történt? Hazatért Olaszországba a Honvéd legjobb focistája

Da­vide Lan­za­fame a hét­vé­gén még ti­zen­egyest rú­gott a Fe­renc­vá­ros ellen, az­után el­hagyta Kis­pes­tet.

Háború dúl Velence utcáin

Háború dúl Velence utcáin

Be­so­kall­tak az olasz város lakói, meg­elé­gel­ték a tu­ris­ták ro­ha­mát.

Be­so­kall­tak az olasz város lakói, meg­elé­gel­ték a tu­ris­ták sosem szűnő ro­ha­mát, és ezért még a vá­ros­ve­ze­tés­sel is harcba száll­nak.

Most érkezett, szörnyű tragédia történt a velencei lagúnában

Most érkezett, szörnyű tragédia történt a velencei lagúnában

Szo­morú hírt kö­zölt az olasz hír­ügy­nök­ség.

Szo­morú hírt kö­zölt az olasz hír­ügy­nök­ség.

Lefordulsz a székről, ha meglátod ezeket a romantikus eljegyzési fotókat

Lefordulsz a székről, ha meglátod ezeket a romantikus eljegyzési fotókat

Egy olim­pi­kon kérte meg sze­relme kezét, a leg­ro­man­ti­ku­sabb vá­ros­ban.

Egy híres olim­pi­kon kérte meg sze­relme kezét, még­pe­dig a világ leg­ro­man­ti­ku­sabb vá­ro­sá­ban, Ve­len­cé­ben. Párja annyira nem szá­mí­tott az el­jegy­zésre, hogy ki­sebb sok­kot ka­pott. Fi­gyel­mez­te­tünk: döb­be­ne­tes képek kö­vet­kez­nek!

Velence polgármestere: "Levadásszuk az iszlám fanatikusokat"

Velence polgármestere: "Levadásszuk az iszlám fanatikusokat"

Avá­ros első em­bere har­cot hir­de­tett a isz­lám szél­ső­sé­ge­sek ellen.

Avá­ros első em­bere har­cot hir­de­tett a isz­lám szél­ső­sé­ge­sek ellen.

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Ve­len­cénk fesz­ti­vál har­ma­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ve­len­cei Vizi Vár te­rü­le­tén jú­nius 23-25 kö­zött.

Velencéből száműzik a kebabot

Velencéből száműzik a kebabot

A piz­zé­riák sem ússzák meg szá­ra­zon a tör­vény­mó­do­sí­tást!

A kul­tu­rá­lis ér­té­ke­ket ve­szé­lyez­te­tik a gi­ro­szo­sok és a kí­na­iak, de a piz­zé­riák sem ússzák meg szá­ra­zon a tör­vény­mó­do­sí­tást!

Ilyet még nem láttál: megfeneklett minden hajó a városban

Ilyet még nem láttál: megfeneklett minden hajó a városban

Ve­lence a vizek vá­rosa. Volt.

Ve­lence a vizek vá­rosa, min­den­ki­nek a ro­man­tika, meg a gon­do­lák jut­nak róla eszébe. Most azon­ban kü­lö­nös dolog tör­tént...

Korda György és Klárika végleg lezárták a múltat

Korda György és Klárika végleg lezárták a múltat

Fájó szív­vel lép­tek to­vább.

Véget ért egy va­rázs­la­tos, me­se­beli idő­szak Korda György és fe­le­sége éle­té­ben. Fájó szív­vel lép­tek to­vább, de tud­ják, hogy mind­ket­tő­jük­nek jobb lesz így.

A migránsok Armani és Boss ruháért, márkás cipőért tüntetnek!

A migránsok Armani és Boss ruháért, márkás cipőért tüntetnek!

A Ve­lence mel­letti tábor lakói rög­tön a csú­cson sze­ret­nék kez­deni eu­ró­pai éle­tü­ket.

A Ve­lence mel­letti tábor lakói rög­tön a csú­cson sze­ret­nék kez­deni eu­ró­pai éle­tü­ket.

Kiderült, ki vette meg Kordáék luxusvilláját!

Kiderült, ki vette meg Kordáék luxusvilláját!

Most tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba.

Sok pletyka kelt szárnyra a hazai sztár­pár ve­len­cei lu­xus­vil­lá­já­nak el­adá­sá­val kap­cso­lat­ban. Most tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba.

Romantikázz Velencében, most hihetetlen olcsón utazhatsz!

Romantikázz Velencében, most hihetetlen olcsón utazhatsz!

6 nap Ve­lence Bu­da­pest­ről 31.500 fo­rin­tért, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal!

Palvin Barbi melltartó nélkül töltötte a napot

Palvin Barbi melltartó nélkül töltötte a napot

A jelek sze­rint vi­lág­hírű top­mo­del­lünk egy­va­la­mit nem vitt ma­gá­val Ve­len­cébe, ugyanis min­den­hol ci­cifix nél­kül je­lent meg.

A jelek sze­rint vi­lág­hírű top­mo­del­lünk egy­va­la­mit nem vitt ma­gá­val Ve­len­cébe, ugyanis min­den­hol ci­cifix nél­kül je­lent meg.

Ismét rajtakapták Hamiltont és Palvin Barbit

Ismét rajtakapták Hamiltont és Palvin Barbit

A páros ismét együtt ro­man­ti­ká­zott, és megint nem úgy néz­tek ki, mint akik tény­leg csak na­gyon jó ba­rá­tok.

A páros ismét együtt ro­man­ti­ká­zott, és megint nem úgy néz­tek ki, mint akik tény­leg csak na­gyon jó ba­rá­tok.

Meghökkentő fotók a kiszáradó Velencéről! Szárazra kerültek a gondolák!

Meghökkentő fotók a kiszáradó Velencéről! Szárazra kerültek a gondolák!

Míg pár éve még azon ag­gód­tunk, hogy a sze­rel­me­sek vá­rosa el­süllyed, most kez­de­nek ki­szá­radni a ki­sebb ka­ná­li­sok.

Erkélyen villantott óriásit a negyvenes Kate Moss

Erkélyen villantott óriásit a negyvenes Kate Moss

A 42 éves Kate Moss 29 éves sze­rel­mé­vel Olasz­or­szág­ban nya­ral, ahová va­ló­szí­nű­leg nem vitt ma­gá­val elég ruhát a di­va­ti­kon.

A 42 éves Kate Moss 29 éves sze­rel­mé­vel Olasz­or­szág­ban nya­ral, ahová va­ló­szí­nű­leg nem vitt ma­gá­val elég ruhát a di­va­ti­kon.

Fel sem ismerni a megviselt arcú Kulcsár Edinát

Fel sem ismerni a megviselt arcú Kulcsár Edinát

Az mo­dell szo­kat­lan képet ké­szí­tett.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő pár óra alvás után lőtt egy szo­kat­lan szelfit, amin ki­al­vat­la­nul és nyú­zott arc­cal mo­so­lyog a ka­me­rába.

Exkluzív videó! Így buliztak A Nagy Duett sztárjai!

Exkluzív videó! Így buliztak A Nagy Duett sztárjai!

El­ké­pesztő show-t csi­nál­tak a TV2 dal­ver­se­nyé­nek ked­venc pá­ro­sai. Nézd meg, mit üzen­tek a Ri­post ol­va­só­i­nak!

El­ké­pesztő show-t csi­nál­tak a TV2 dal­ver­se­nyé­nek ked­venc pá­ro­sai. Nézd meg, mit üzen­tek a Ri­post ol­va­só­i­nak!

Brutális dekoltázst villantott Ada

Brutális dekoltázst villantott Ada

Rit­kán posz­tol ilyen fo­tó­kat a két­gyer­me­kes Ada, így ér­de­mes jól meg­nézni.

Rit­kán posz­tol ilyen fo­tó­kat a két­gyer­me­kes Ada, így ér­de­mes jól meg­nézni a képet. A mű­sor­ve­zető ki­csit el­gon­dol­kodva, nap­szem­csi­ben né­ze­lő­dik, de a férfi­te­kin­tet az ar­cáig már nem jut el.