CÍMKE: 'vagyonnyilatkozat'

Kinek a luxusvillájában lakik Vona Gábor?

Kinek a luxusvillájában lakik Vona Gábor?

Ezt a kér­dést gon­do­san ke­rüli.

Ezt a lé­nye­ges kér­dést ugyanis gon­do­san ke­rüli a va­gyon­nyi­lat­ko­za­tá­ban. Szo­ká­sá­hoz híven ki­sebb­nek tűnő va­gyon­tár­gyak felé te­reli el a fi­gyel­met.

Sokmilliós luxusórák szerelmese Botka "ROLEX"László. Vagyonnyilatkozat?

Sokmilliós luxusórák szerelmese Botka "ROLEX"László. Miért tüntette el őket a vagyonnyilatkozatából?

DK-s po­li­ti­ku­sok­tól, szár­mazó in­for­má­ciók sze­rint költ­sé­ges hob­bija van a szoci meg­vál­tó­nak.

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Párt­tár­sait is si­ke­rült meg­lep­nie.

Nettó öt­száz­ezer kö­rüli fi­ze­té­sé­ből, párt­tár­sait is meg­lepve tö­rök­bá­linti lu­xus­há­zat vett az MSZP ko­rábbi el­nöke, Tó­biás Jó­zsef.