CÍMKE: 'vadak'

Vadak fosztogatnak a kertvárosokban

Vadak fosztogatnak a kertvárosokban

Be­tör­nek a ker­tekbe és a nyári la­kokba.

Be­tör­nek a ker­tekbe és a nyári la­kokba, fel­dúl­ják a te­me­tő­ket, élel­met és bú­vó­he­lyet ke­res­nek.

Elképesztő, mit fotózott Nógrád megyében a vadkamera

Elképesztő, mit fotózott Nógrád megyében a vadkamera

Szárnyra ka­pott a hír, hogy barna med­vék kó­bo­rol­nak Ma­gyar­or­szá­gon, az északi te­rü­le­te­ken...

Megtörte a csendet: reagált a szakításról szóló pletykákra L.L. Junior!

Megtörte a csendet: reagált a szakításról szóló pletykákra L.L. Junior!

A rap­per a hírek sze­rint sza­kí­tott a meny­asszo­nyá­val.

A rap­per a hírek sze­rint sza­kí­tott a meny­asszo­nyá­val, eddig nem nyi­lat­ko­zott, ám most el­mondta az igaz­sá­got!

Áll a bál: reagált az őt ért vádakra Kondákor Zsófia

Áll a bál: reagált az őt ért vádakra Kondákor Zsófia

Elege van a mocs­ko­ló­dás­ból, a Fa­ce­book-ol­da­lán ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Elege van a mocs­ko­ló­dás­ból, a Fa­ce­book-ol­da­lán ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Camilla durva dolgokat állít Dianáról, őrjöngenek a rajongók

Camilla durva dolgokat állít Dianáról, őrjöngenek a rajongók

A ra­jon­gók nem hi­szik, hogy ennyire nehéz le­he­tett együtt élni Di­a­ná­val. Ca­milla sza­vai fel­fog­ha­tat­la­nok.

A ra­jon­gók nem hi­szik, hogy ennyire nehéz le­he­tett együtt élni Di­a­ná­val.

Alaptag lépett ki a legendás magyar rockbandából. Áll a bál!

Alaptag lépett ki a legendás magyar rockbandából. Áll a bál!

Ja­nu­ár­ban volt a Lord együt­tes 45 éves ju­bi­le­umi nagy­kon­certje, ame­lyen a ra­jon­gók­nak már fel­tűnt...

Nótár Mary őszintén vallott az őt körülvevő botrányokról!

Nótár Mary őszintén vallott az őt körülvevő botrányokról!

A vá­ran­dós éne­kes­nőt fe­szültté tet­ték az el­múlt idők hí­resz­te­lé­sei.

A vá­ran­dós éne­kes­nőt fe­szültté tet­ték az el­múlt idők hí­resz­te­lé­sei. Ennek el­le­nére va­sár­nap este na­gyot ala­kí­tott a Sz­tár­ban sztár szín­pa­dán: ismét régi ön­ma­gát idézte.

Belebukhat Kis Grófo a fegyveres balhéba! Akár három évet is kaphat

Belebukhat Kis Grófo a fegyveres balhéba! Akár három évet is kaphat

Két sér­tett ál­lítja, Kis Grófo és uno­ka­test­vére fegy­ver­rel tá­madt rájuk egy csa­ládi vita kap­csán.

Durván megalázták Lilut! A sztár keményen visszavágott

Durván megalázták Lilut! A sztár keményen visszavágott

A szexi mű­sor­ve­ze­tő­nek na­gyon rosszul esnek a vag­dal­ko­zá­sok.

A szexi mű­sor­ve­ze­tő­nek na­gyon rosszul esnek a vag­dal­ko­zá­sok. Most meg­védte magát!

Súlyos vádak Demcsák Zsuzsa ellen!

Súlyos vádak Demcsák Zsuzsa ellen!

Pál Dénes ra­jon­gói tö­me­gé­vel adnak han­got csa­ló­dott­sá­guk­nak.

Pál Dénes ra­jon­gói tö­me­gé­vel adnak han­got csa­ló­dott­sá­guk­nak, mi­u­tán "ama­tőr" pár­já­val, Dem­csák Zsu­zsá­val ki­es­tek A Nagy Du­ett­ből.

Hosszú Katinka céltábla lett, miért támadják folyamatosan?

Hosszú Katinka céltábla lett, miért támadják folyamatosan?

Dop­ping, meg­rom­lott kap­cso­lat, alap­ta­lan vá­das­ko­dá­sok.

Dop­ping, meg­rom­lott kap­cso­lat: ked­ves ame­ri­ka­iak, van még va­lami, ami­vel meg tud­já­tok vá­dolni a világ leg­jobb­ját?

Cini: Hazugság, amit rólam és a lányomról állítanak!

Cini: Hazugság, amit rólam és a lányomról állítanak!

Niki le­vél­ben áll ki mel­lette.

Za­lat­nay Sa­rolta szo­mo­rúan töl­tötte az anyák nap­ját, mi­u­tán az egyik na­pi­lap éppen az­napra idő­zí­tette cím­lap­ját, mely­ben ál­lít­ják, 26 éves lánya el­hagyta.