CÍMKE: 'vádak'

Fordulat a színész ügyében: ejtették a nemi erőszak vádját

Fordulat a színész ügyében: ejtették a nemi erőszak vádját

Ki­lenc hó­napja vá­dol­ták meg Gé­rard De­par­dieu-t, hogy meg­erő­sza­kolt egy fi­a­tal szí­nész­nőt.

Reagált a vádakra, durva álhíreket terjesztenek a sztárműsorvezetőről

Reagált a vádakra, durva álhíreket terjesztenek a sztárműsorvezetőről

A rá­dió­hall­ga­tók ked­vence fel­há­bo­ro­dott, mi­u­tán őt és gyer­meke édes­any­ját ke­mény vá­dak­kal il­let­ték.

FRISS HÍREK

Mindenki erre várt, legjobb barátja reagált a Jackson elleni vádakra

Mindenki erre várt, legjobb barátja reagált a Jackson elleni vádakra

Az éne­kesnő meg­döb­bent a Lea­v­ing Ne­ver­land című do­ku­men­tumfil­men.

Az éne­kesnő meg­döb­bent a Lea­v­ing Ne­ver­land című do­ku­men­tumfil­men.

Felvágta az ereit Michael Jackson lánya: összeomlott az apját ért vádaktól

Felvágta az ereit Michael Jackson lánya: összeomlott az apját ért vádaktól

Paris Jack­son kór­házba ke­rült, ön­gyil­kos­sá­got kí­sé­relt meg.

Paris Jack­son kór­házba ke­rült, ön­gyil­kos­sá­got kí­sé­relt meg.

Megszólalt Michael Jackson magyar fogadott fia: "engem is átölelt"

Megszólalt Michael Jackson magyar fogadott fia: "engem is átölelt"

Far­kas Tamás a sztár­nak kö­szön­heti az éle­tét.

Far­kas Tamás a sztár­nak kö­szön­heti az éle­tét.

Nem hajlandó megvédeni Michael Jacksont a húga

Nem hajlandó megvédeni Michael Jacksont a húga

Janet Jack­sonra meg­or­rol­tak test­vé­rei.

Janet Jack­sonra meg­or­rol­tak a test­vé­rei, mert nem haj­landó meg­vé­deni Jacko em­lé­két.

Áldozata apja megvédi Michael Jacksont, szerinte a csókkal semmi baj nincs

Áldozata apja megvédi Michael Jacksont, szerinte a csókkal semmi baj nincs

Meg­szó­lalt az egyik ál­do­zat édes­apja, és meg­lepő ál­lí­tá­sok­kal állt elő.

Meg­szó­lalt az egyik ál­do­zat édes­apja, és meg­lepő ál­lí­tá­sok­kal állt elő.

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

A csi­nos csa­lád­anyára sokan iri­gyek, ami­ért jól néz ki és si­ke­res. Rá­adá­sul hu­mora is van, mellyel re­a­gált a plety­kákra!

Durva vádak A Dal 2019-ben, ettől minden megváltozhat

Durva vádak A Dal 2019-ben, ettől minden megváltozhat

Plá­gi­um­vád miatt bo­rul­hat min­den.

Az MTVA si­ker­mű­so­rát teg­nap este meg­rázó hír­rel fe­jez­ték be a mű­sor­ve­ze­tők: plá­gi­um­vád miatt ki­zár­hat­nak egy ver­seny­zőt a mű­sor­ból.

Durva vádak: kitálalt lányáról a magyar sztár, elképesztő, mit mondott

Durva vádak: kitálalt lányáról a magyar sztár, elképesztő, mit mondott

A hí­res­ség azt ál­lítja, lánya há­lát­la­nul vi­sel­ke­dett vele.

A mu­la­tós­zene is­mert arca, MC Hawer nem ke­ve­seb­bet állít, mint­hogy a lánya há­lát­la­nul vi­sel­ke­dett vele, rá­adá­sul a né­zet­el­té­ré­sü­ket mind­ket­ten a Fa­ce­book-üze­nő­fa­lu­kon bo­nyo­lí­tot­ták le. Vajon si­ke­rül ren­dez­niük a konflik­tu­su­kat?

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg.

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg, ezért be­pe­relte a va­lót­lan­sá­go­kat ál­lító saj­tó­or­gá­nu­mo­kat. Most dön­tés szü­le­tett, jog­erő­sen is meg­nyerte a pert!

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg.

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztár­ral, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val szem­ben.

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

A fi­a­tal pár­nak elege lett.

A fi­a­tal pár­nak elege van az őket ért tá­ma­dá­sok­ból, végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

Fellélegzett a sztárapuka, végre lezárultak botrányos nőügyei

Fellélegzett a sztárapuka, végre lezárultak botrányos nőügyei

Nem ez volt az első eset, hogy fel­je­len­tet­ték.

Nem ez volt az első eset, hogy fel­je­len­tet­ték. A tanúk azon­ban nem tud­ták bi­zo­nyí­tani a vá­da­kat...

Előkerültek a papírok, hamisan vádolták adócsalással Weisz Fannit

Előkerültek a papírok, hamisan vádolták adócsalással Weisz Fannit

G. Mária az egyik na­pi­lap­ban hetek óta ál­lítja, hogy Fanni és férje adó­csaló.

Vég­le­ge­sen meg­dőlni lát­sza­nak azok a vádak, mi­sze­rint Weisz Fanni és férje fi­ze­tés­kor nem adtak szám­lát a mo­dell­is­ko­lá­jukba járó nö­ven­dé­kek szü­le­i­nek. G. Mária az egyik na­pi­lap­ban hetek óta ál­lítja, hogy Fanni és férje adó­csaló. Ám a Ri­post meg­tudta, mindez nem igaz, erről pedig írá­sos bi­zo­nyí­té­kot is sze­rez­tünk!

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Na­gyon kel­le­met­len! Az is­mert ma­gyar férfi fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.

Robbant a botrány Morgan Freeman körül, végre ő is megszólalt

Robbant a botrány Morgan Freeman körül, végre ő is megszólalt

A 80 éves szí­nészt nyolc nő vá­dolta meg azzal, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta őket. Fre­e­man pedig gyor­san bo­csá­na­tot kért.

Nemi betegséggel fertőzte meg szexrabszolgáját az énekes

Nemi betegséggel fertőzte meg szexrabszolgáját az énekes

Újabb lány je­lent­ke­zett, aki ál­lítja, szex­rab­szol­ga­ként tar­totta a vi­lág­hírű pop­sztár.