CÍMKE: 'törökország'

Európa biztonsága ma Törökországban kezdődik

Európa biztonsága ma Törökországban kezdődik

Az EU és Tö­rök­or­szág kö­zötti meg­ál­la­po­dás be­tar­tása nél­kül na­gyobb lenne a mig­rá­ciós nyo­más.

Újabb hazugsággal bukott le az Európai Bizottság

Újabb hazugsággal bukott le az Európai Bizottság

Most már be­vall­ják, hogy lé­te­zik ano­nim bank­kár­tya Tö­rök­or­szág­ban is.

Mindenáron meg kell állítani a migránskaravánokat

Mindenáron meg kell állítani a migránskaravánokat

A ma­gyar kor­mány azt várja az Eu­ró­pai Unió il­le­té­kes szer­ve­i­től, hogy lép­je­nek fel a mig­ráns­ka­ra­vá­nok ellen.

A ma­gyar kor­mány azt várja az Eu­ró­pai Unió il­le­té­kes szer­ve­i­től, hogy lép­je­nek fel a mig­ráns­ka­ra­vá­nok ellen, aka­dá­lyoz­zák meg, hogy el­in­dul­ja­nak.

Migránskaravánt szerveznek az interneten

Migránskaravánt szerveznek az interneten

Mig­rán­sok tíz­ez­rei ter­ve­zik, hogy a kö­vet­kező he­tek­ben útnak in­dul­nak Tö­rök­or­szág­ból, il­letve Gö­rög­or­szág­ból.

Mig­rán­sok tíz­ez­rei ter­ve­zik, hogy a kö­vet­kező he­tek­ben útnak in­dul­nak Tö­rök­or­szág­ból, il­letve Gö­rög­or­szág­ból Né­met­or­szágba.

A nyílt utcán lőtték lábon a népszerű politikust! - videó

A nyílt utcán lőtték lábon a népszerű politikust! - videó

Egy gép­fegy­ver­rel tü­zel­tek a férfire, akit mind­két lábán meg­se­be­sült.

Egy gép­fegy­ver­rel tü­zel­tek a férfire, akit mind­két lábán meg­se­be­sült.

Borotvapengével vágta meg ellenfelét az őrült focista

Sokkoló fotó, borotvapengével vágta meg ellenfelét az őrült focista

Man­sur Calar agya tel­je­sen el­bo­rult.

Man­sur Calar agya tel­je­sen el­bo­rult, to­rokra tá­madt. Sze­ren­csére nem si­ke­rült sú­lyos sé­rü­lé­se­ket okoz­nia.

Nem engedünk elfogadni migrációt támogató javaslatot

Szíjjártó Péter: Magyarország nem enged elfogadni migrációt támogató javaslatot

A Bu­da­pest Fo­lya­mat a be­ván­dor­lás­párti erők meg­ál­lí­tá­sá­nak szim­bó­luma lesz.

A Bu­da­pest Fo­lya­mat a be­ván­dor­lás­párti erők meg­ál­lí­tá­sá­nak szim­bó­luma lesz.

Tornádó ejtette foglyul a Fradi és a Honvéd focistáit

Tornádó ejtette foglyul a Fradi és a Honvéd focistáit

Íté­let­idő tom­bol a török Ri­vi­é­rán.

Íté­let­idő tom­bol a török Ri­vi­é­rán. Heves for­gó­szél sö­pört át az an­ta­lyai re­pü­lő­té­ren, ro­mok­ban min­den. Több tu­cat­nyi sé­rült, meg­ron­gált re­pü­lők.

Embercsempészeket buktattak le, durva, mire készültek

Embercsempészeket buktattak le, durva, mire készültek

Három em­bert ál­lí­tot­tak elő.

Három em­bert ál­lí­tot­tak elő.

Apja fegyverével lett öngyilkos a Kék Bálna 13 éves áldozata

Édesapja fegyverével lett öngyilkos a Kék Bálna kihívás mindössze 13 esztendős áldozata

Hol­tan ta­lál­tak egy 13 éves kis­lányt, aki­ről ki­de­rült, hogy a Kék Bálna-ki­hí­vás­sal ját­szott.

Hol­tan ta­lál­tak egy 13 éves kis­lányt, aki­ről ki­de­rült, hogy a Kék Bálna-ki­hí­vás­sal ját­szott. A durva játék becs­lé­sek sze­rint vi­lág­szerte mint­egy 100 ál­do­za­tot sze­dett. Az ügy kap­csán meg­szó­lalt a gyá­szoló édes­apa.

Megrázó videó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Megrázó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Meh­met Tu­tul­kan éle­té­ért egy hétig har­col­tak a kór­ház­ban.

Meh­met Tu­tul­kan éle­té­ért egy hétig har­col­tak a kór­ház­ban. A Be­sik­tas szur­ko­ló­jára egy ét­te­rem előtt tá­mad­tak rá.

Pisztollyal a kezében balhézott a sztár

Bekattant a Barcelona sztárja: pisztollyal a kezében ment kórházba

Arda Tu­ran­nak ez már a so­ka­dik bal­héja.

Arda Turan előbb be­törte egy török pop­éne­kes orrát, majd azt kérte tőle, hogy ölje meg. Ez már a so­ka­dik bal­héja a fo­cis­tá­nak.

Humanitárius katasztrófa fenyeget több görög szigeten is

Humanitárius katasztrófa fenyeget több görög szigeten is

Rob­ba­nás­kö­zeli a hely­zet...

Csak­nem más­fél­szer annyi il­le­gá­lis be­ván­dorló ér­ke­zett az idei év első fe­lé­ben Tö­rök­or­szág­ból az Eu­ró­pai Uni­óba, mint 2017 ha­sonló idő­sza­ká­ban.

Halottak napján muszlim szent helyeket látogat Vona Gábor

Halottak napján muszlim szent helyeket látogat Vona Gábor

A leg­na­gyobb csend­ben vissza­tért musz­lim ba­rá­ta­i­hoz Vona Gábor.

Mi­köz­ben a Fa­ce­boo­kon a Ha­lot­tak Nap­já­ról be­szél, a leg­na­gyobb csend­ben vissza­tért musz­lim ba­rá­ta­i­hoz Vona Gábor. A fe­le­sé­gét sem hagyta itt­hon. Együtt lá­to­gat­ják végig ko­rábbi po­li­ti­kai szö­vet­sé­ge­se­i­ket és a musz­lim val­lás szent he­lyeit.

Megrázó felvétel: zsúfolt kávézóba hajtott egy autó!

Megrázó felvétel: zsúfolt kávézóba hajtott egy autó!

Leg­alább ket­ten meg­hal­tak a ször­nyű bal­eset­ben, amit a biz­ton­sági ka­mera végig rög­zí­tett.

Leg­alább ket­ten meg­hal­tak a ször­nyű bal­eset­ben, amit a biz­ton­sági ka­mera végig rög­zí­tett.

Villamos alá esett egy idős bácsi, hatalmas szerencséje volt!

Villamos alá esett egy idős bácsi, hatalmas szerencséje volt!

Ha nincs ész­nél a sofőr, akkor esé­lye nem lett volna a túl­élésre az idős úrnak.

Ha nincs ész­nél a sofőr, akkor esé­lye nem lett volna a túl­élésre az idős úrnak.

Csak a családja miatt nem jött haza a nyaralásról Bangó Margit!

Csak a családja miatt nem jött haza a nyaralásról Bangó Margit!

Talán meg­lepő, de a Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész éle­té­ben elő­ször va­ká­ci­ó­zott kül­föl­dön.

Terepjáró csapódott a népszerű étterembe. Megrázó felvétel!

Terepjáró csapódott a népszerű étterembe. Megrázó felvétel!

Nem tudni a bal­eset okát!

Egye­lőre nincs arról hír, hogy há­nyan sé­rül­tek meg, vagy tör­tént-e tra­gé­dia a bal­eset­ben.

Luxusszállodába vitte nyaralni családját Horváth Tamás

Luxusszállodába vitte nyaralni családját Horváth Tamás

Csa­ládi va­ká­ci­óra ment An­ta­lyába.

Csa­ládi va­ká­ci­óra in­dult An­ta­lyába Hor­váth Tamás, akit - leg­na­gyobb meg­le­pe­té­sére - a ked­venc szál­lo­dá­já­ban ma­gyar ra­jon­gók hada várta.

Ez nagyot szólhat, búcsúzóul meglepőt húzott a kirúgott Leekens

Ez nagyot szólhat, búcsúzóul meglepőt húzott a kirúgott Leekens

Érik Dzs­u­dzsák Ba­lázs nagy vissza­té­rése? Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk keze lehet a do­log­ban.

Hűha, brutálisan dögös bikiniben Weisz Fanni

Hűha, brutálisan dögös bikiniben Weisz Fanni

A siket mo­dellt vő­le­gé­nye kapta len­cse­végre Tö­rök­or­szág­ban. El­ké­pesztő lát­ványt nyújt.

A siket mo­dellt vő­le­gé­nye kapta len­cse­végre Tö­rök­or­szág­ban. El­ké­pesztő lát­ványt nyújt.

Elképesztő hírt kapott az esküvője előtt Weisz Fanni!

Elképesztő hírt kapott az esküvője előtt Weisz Fanni!

Ha­ma­ro­san férj­hez megy.

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy élete sze­rel­mé­hez, Pé­ter­hez, ám az es­kü­vői ké­szü­lő­dést vá­rat­lan ese­mény za­varta meg.

Forró, így csókolja szerelmét Horváth Tamás

Forró, így csókolja szerelmét Horváth Tamás

Pi­káns fotót töl­tött fel.

Az éne­kes pi­káns fotót töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára. Na­gyon bá­jo­sak!

Kitört a pánik a gépen, bajba került egy magyarokat szállító repülő

Kitört a pánik a gépen, bajba került egy magyarokat szállító repülő

Az uta­sok­nak egy tö­rök­or­szági rep­té­ren kel­lett éj­sza­káz­niuk.

Az uta­sok­nak egy tö­rök­or­szági rep­té­ren kel­lett éj­sza­káz­niuk, de végül ép­ség­ben ha­za­ér­tek.

Megint elutazott, Majka itt pihen a családdal

Megint elutazott, Majka itt pihen a családdal

A rap­per meg­fo­gadta, hogy idén több időt tölt a csa­lád­dal és sza­kít időt a pi­he­nésre is...

A rap­per meg­fo­gadta, hogy idén több időt tölt a csa­lád­dal és sza­kít időt a pi­he­nésre is...

Így akarna kilépni az EU-ból Vona Gábor

Így akarna kilépni az EU-ból Vona Gábor

Szö­vet­kezne Tö­rök­or­szág­gal a Job­bik el­nöke.

Szö­vet­kezne Tö­rök­or­szág­gal a Job­bik el­nöke, és ha rajta múlna, Ma­gyar­or­szág ki is lépne az Eu­ró­pai Uni­ó­ból - je­len­tette ki Vona egy tö­rök­or­szági elő­adá­sán.

Nem mindennapi fair play jelenet történt a focimeccsen! - videó

Nem mindennapi fair play jelenet történt a focimeccsen! - videó

Erről szól a sport!

Még a múlt hét­vé­gén, a török ifjú­sági li­gá­ban tör­tént a pél­da­ér­tékű ese­mény. Erről szól a sport!

Majka cuki családi fotójától te is elolvadsz

Majka cuki családi fotójától te is elolvadsz

A rap­per és csa­ládja Tö­rök­or­szág­ban töl­tik eze­ket a na­po­kat. A most meg­osz­tott fény­ké­pen ő maga is meg­le­pő­dött.

A rap­per és csa­ládja Tö­rök­or­szág­ban töl­tik eze­ket a na­po­kat. A most meg­osz­tott fény­ké­pen ő maga is meg­le­pő­dött.

Így rohanta le Törökország a kurdok lakta szír területet - videó

Így rohanta le Törökország a kurdok lakta szír területet - videó

Más­fél tucat civil halt meg a török had­se­reg offen­zí­vá­já­ban.

Más­fél tucat civil halt meg a török had­se­reg offen­zí­vá­já­ban, a kur­dok ke­mény el­len­ál­lást ta­nú­sí­ta­nak.

Durva repülőbaleset történt, vészcsúszdán menekítik az embereket - videó

Durva repülőbaleset történt, vészcsúszdán menekítik az embereket - videó

A gépen 162 ember uta­zott. A re­pü­lő­ből roncs lett, va­ló­szí­nű­leg az idő­já­rás is hoz­zá­já­rult a bal­eset­hez.

"Az a férfi, akinek nincs szakálla, nő" - állítja a hitszónok

"Az a férfi, akinek nincs szakálla, nő" - állítja a hitszónok

Le a bo­rot­vá­val!

A bo­rot­vál­ko­zás áll a ho­mo­sze­xu­a­li­tás hát­te­ré­ben egy török hit­szó­nok sze­rint: sze­rinte egy csu­pasz arcú férfit alig lehet meg­kü­lön­böz­tetni egy nőtől.

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót, va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy lu­xus­nya­ra­lásra valót.

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót és a több ki­ló­nyi ara­nyat, va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy lu­xus­nya­ra­lásra valót.

Hihetetlen, ezért hajtott végre kényszerleszállást az utasszállító

Hihetetlen, ezért hajtott végre kényszerleszállást az utasszállító

Az egyik utas gya­nússá vált, mert túl sok időt töl­tött a vécén.

Az egyik utas gya­nússá vált a sze­mély­zet­nek, mert túl sok időt töl­tött a vécén.

Hatalmas készültség: mentőhelikopterek köröznek az elsüllyedt hajónál

Hatalmas készültség: mentőhelikopterek köröznek az elsüllyedt hajónál

A túl­élő­ket nagy erők­kel ke­re­sik, de a le­gény­ség négy tagja meg­halt.

A túl­élő­ket nagy erők­kel ke­re­sik, de a le­gény­ség négy tagja már biz­to­san meg­halt.

Ezrek ostromolják Csősz Bogi milliárdos férjét

Ezrek ostromolják Csősz Bogi milliárdos férjét

Még sze­ren­cse, hogy nem fél­té­keny.

Még sze­ren­cse, hogy a pár kap­cso­la­tá­ban egy­ál­ta­lán nincs helye a zöld szemű ször­nye­teg­ként em­le­ge­tett fél­té­keny­ség­nek.

Élőben közvetítette öngyilkosságát, lányát hibáztatta a videóban

Élőben közvetítette öngyilkosságát, lányát hibáztatta a videóban

Úgy érezte sem­mibe vet­ték.

Az apa úgy érezte, hogy sem­mibe vet­ték, és férfi­as­sá­gá­tól fosz­tot­ták meg, ami­kor nél­küle dön­töt­tek.

Óriási készültség: utasok szeme láttára csapódott földbe egy repülőgép

Óriási készültség: utasok szeme láttára csapódott földbe egy repülőgép

A gépen tűz ütött ki a be­csa­pó­dás után, ki­lo­mé­te­rek­kel odébb is le­he­tett látni a füst­fel­hőt.

Gyerekeket szállító busz borult fel, rengeteg a sérült

Gyerekeket szállító busz borult fel, rengeteg a sérült

Tö­rök­or­szág északi ré­szén tör­tént.

Ren­ge­teg sé­rültje van annak a va­sár­napi busz­bal­eset­nek, ami Tö­rök­or­szág északi ré­szén tör­tént.

Atyaég, mit tett megint Kassai Viktor?

Atyaég, mit tett megint Kassai Viktor?

A ma­gyar bíró újra na­gyot hi­bá­zott, nem fújt be egy nyil­ván­való ti­zen­egyest. Ezzel a hor­vá­tok ha­rag­ját is ki­vívta maga ellen.

A ma­gyar bíró újra na­gyot hi­bá­zott, nem fújt be egy nyil­ván­való ti­zen­egyest. Ezzel a hor­vá­tok ha­rag­ját is ki­vívta maga ellen.

Már a rendőrség is nyomoz a Green Holidays ügyében

Már a rendőrség is nyomoz a Green Holidays ügyében

A rend­őr­ség csa­lás miatt nyo­mo­zást in­dí­tott.

A rend­őr­ség csa­lás miatt nyo­mo­zást in­dí­tott.

Újabb részletek a botrányba keveredett utazási iroda ügyében

Újabb részletek a botrányba keveredett utazási iroda ügyében

A fo­gyasz­tó­vé­de­lem is vizs­gálja a Green Ho­li­days mű­kö­dé­sét. Köz­ben ha­za­ér­ke­zett az első ma­gyar cso­port.

A fo­gyasz­tó­vé­de­lem is vizs­gálja a Green Ho­li­days mű­kö­dé­sét. Köz­ben ha­za­ér­ke­zett a ma­gyar tu­ris­ták egy cso­portja.

Újságírót fojtogatott a Barca sztárfocistája

Durva: újságírót fojtogatott a Barcelona sztárfocistája

Még egy ta­va­lyi sé­re­le­mért akart bosszút állni a török já­té­kos.

Még egy ta­va­lyi sé­re­le­mért akart bosszút állni a török já­té­kos. A töb­biek nem hagy­ták, hogy el­va­dul­ja­nak a dol­gok.

Izgató látvány nyújt: Alig takarja valami Hódi Pamela hibátlan testét

Izgató látvány nyújt: Alig takarja valami Hódi Pamela hibátlan testét

Fel­rob­bant az in­ter­net Pa­mela lát­vá­nyá­tól! Va­dító fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Tönkrement az utazási iroda, magyarok ragadtak Törökországban

Tönkrement az utazási iroda, magyarok ragadtak Törökországban

Mint­egy 180 ma­gyar szá­mára vált rém­álommá a várva-várt nya­ra­lás.

Mint­egy 180 ma­gyar szá­mára vált rém­álommá a várva-várt nya­ra­lás.

Börtön fenyegette Törökországban a magyar énekest

Börtön fenyegette Törökországban a magyar énekest

Börtön fenyegette Törökországban a magyar énekest

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy front­em­bere nem­rég ro­man­ti­kus ha­jóútra in­dult, ami kis híján szo­morú véget ért...

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy front­em­bere nem­rég ro­man­ti­kus ha­jóútra in­dult, ami kis híján szo­morú véget ért Tö­rök­or­szág part­ja­i­nál.

Tehénpostával folytatódik a diplomáciai háború

Tehénpostával folytatódik a diplomáciai háború

Már a négy­lá­búak sem ma­rad­hat­nak!

Fur­csa for­du­la­tot vett az egyre ka­taszt­ro­fá­li­sabb ál­la­potú török-hol­land vi­szony: már a négy­lá­búak sem ma­rad­hat­nak Tö­rök­or­szág­ban!

Beismerte tettét az isztambuli merénylő

Beismerte tettét az isztambuli merénylő

Szil­vesz­ter­kor gyil­kolt az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tája.

Szil­vesz­ter­kor gyil­kolt az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tája.

Törökország miatt retteg Európa, durvul a migránsválság

Törökország miatt retteg Európa, durvul a migránsválság

Több mil­lió mig­ráns áraszt­hatja el Eu­ró­pát, ha az EU nem tud dű­lőre jutni az egyre zsar­no­kibb Tö­rök­or­szág­gal.

Több mil­lió mig­ráns áraszt­hatja el rövid időn belül Eu­ró­pát, ha az Eu­ró­pai Unió nem tud dű­lőre jutni az egyre zsar­no­kibb Tö­rök­or­szág­gal.

Visszavágtak a terroristák: robbantás rázta meg Törökországot

Visszavágtak a terroristák: robbantás rázta meg Törökországot

20, az ISIS-hez köt­hető em­bert el­fo­gott a török ha­tó­ság.

Órák­kal az­után, hogy 20, az ISIS-hez köt­hető em­bert el­fo­gott a török ha­tó­ság, rob­ban­tás rázta meg Iz­mirt.

Ez komoly? Kispárnák alatt rejtegetett pénzekre pályázik a török elnök

Ez komoly? Kispárnák alatt rejtegetett pénzekre pályázik a török elnök

A török elnök sej­tése sze­rint még min­dig van­nak olya­nok, akik meg akar­ják őt buk­tatni.

3 millió migránssal állhat bosszút Törökország

3 millió migránssal állhat bosszút Törökország

A tö­rö­kök­nél las­san be­te­lik a pohár.

A tö­rö­kök­nél las­san be­te­lik a pohár, ami azzal jár­hat, hogy fel­mond­ják az EU-török meg­ál­la­po­dást.

Élő adásban vallotta be egy kislány meggyilkolását

Élő adásban vallotta be egy kislány meggyilkolását

A férfi egy show­mű­sor­ban sze­re­pelt, ami­kor a nagy ki­ve­tí­tőn meg­mu­tat­ták neki a tett­he­lyet. Meg­tört, és be­val­lotta bűnét.

Megrázó infó: egy gyerekkel végeztették ki a lakodalom vendégeit

Megrázó infó: egy gyerekkel végeztették ki a lakodalom vendégeit

Sok­koló dolog de­rült ki arról a ter­ro­ris­tá­ról, aki ötven em­bert ölt meg egy es­kü­vőn.

Három rendőr halt meg a robbanásban

Három rendőr halt meg a robbanásban

Töb­ben meg­se­be­sül­tek és három rendőr is meg­halt, ami­kor rob­ba­nás rá­zott meg egy házat. Ön­gyil­kos me­rénylő rob­ban­tott...

Töb­ben meg­se­be­sül­tek és három rendőr is meg­halt, ami­kor rob­ba­nás rá­zott meg egy házat. Ön­gyil­kos me­rénylő rob­ban­tott...

Három perc alatt lebontották a parkoló autót a kóbor kutyák

Három perc alatt lebontották a parkoló autót a kóbor kutyák

Nem ki­zárt, hogy ido­mí­tott ebek ron­tot­tak rá az au­tóra. Vajon mi le­he­tett a kocsi mo­tor­te­ré­ben?

A világ legokosabb lényével találkozott Karda Bea

A világ legokosabb lényével találkozott Karda Bea

Az éne­kesnő cso­dás ka­lan­do­kat él át.

A ma is nép­szerű, friss házas éne­kesnő, talán éppen nász­úton jár fér­jé­vel a mesés Tö­rök­or­szág­ban, ahol régi álma vállt va­lóra.

Atomkatasztrófára figyelmeztettek, a Pentagon nyugtat

Atomkatasztrófára figyelmeztettek, a Pentagon nyugtat

Több ka­to­nai szak­értő sze­rint ter­ro­ris­ták ke­zére ke­rül­het­nek tö­meg­pusz­tító esz­kö­zök.

Több ka­to­nai szak­értő sze­rint ter­ro­ris­ták ke­zére ke­rül­het­nek tö­meg­pusz­tító esz­kö­zök.

A nemzeti legendából terrorista lett, börtönbe zárnák

A nemzeti legendából terrorista lett, börtönbe zárnák

A fo­cista rossz ol­dalt vá­lasz­tott a po­li­ti­ká­ban, emi­att akar­ják őt és az apját meg­hur­colni.

A fo­cista rossz ol­dalt vá­lasz­tott a po­li­ti­ká­ban, emi­att akar­ják őt és az apját meg­hur­colni.

Nem vicceltek a törökök: tankokkal hajtottak át a lázadókon!

Nem vicceltek a törökök: tankokkal hajtottak át a lázadókon!

Las­san egy hete annak, hogy Tö­rök­or­szág­ban puccs­kí­sér­let volt, most mégis, egy új videó miatt, erről be­szél min­denki...

Szükségállapot: ez vár a magyarokra a törökországi nyaraláson!

Szükségállapot: megtudtuk, ez vár a magyarokra a török nyaraláson!

Van-e fél­ni­va­lód, ha nya­ralni in­dulsz? Itt van­nak a vá­la­szok min­den fon­tos rész­let­ről.

Világbotrány: Hitlerként ábrázolják Merkelt!

Világbotrány: Hitlerként ábrázolják Merkelt!

Úgy tűnik, hogy a német-török vi­szony kezd el­mér­ge­sedni, ami­nek be­lát­ha­tat­lan kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Egyre in­kább úgy tűnik, hogy a német-török vi­szony kezd el­mér­ge­sedni. Ennek egyik jele, hogy a tö­rö­kök Hit­ler­ként áb­rá­zol­ták Mer­kelt. Ha mindez így foly­ta­tó­dik, akkor annak be­lát­ha­tat­lan kö­vet­kez­mé­nyei is le­het­nek. Egy török lap odáig ment, hogy Né­met­or­szá­got a tö­rö­kök el­len­sé­gé­nek ne­vezte...

Menekül a terrortól, ide térhet vissza Dzsudzsák

Menekül a terrortól, ide térhet vissza Dzsudzsák

A puccs és a ter­ror be­tett a ma­gyar fo­cis­tá­nak. Olyan he­lyen játsz­hat újra, ahol már jól is­me­rik.

A puccs és a ter­ror be­tett a ma­gyar fo­cis­tá­nak. Olyan he­lyen játsz­hat újra, ahol már jól is­me­rik. Vajon oko­san dönt?

Puccskísérlet zajlik Törökországban

Puccskísérlet zajlik Törökországban

A had­se­reg egy része kí­sér­le­tet in­dí­tott a ha­ta­lom meg­szer­zé­sére.

Puccs­kí­sér­let kez­dő­dött Tö­rök­or­szág­ban, a mi­nisz­ter­el­nök sze­rint a had­se­reg egy része il­le­gá­lis kí­sér­le­tet in­dí­tott a ha­ta­lom meg­szer­zé­sére.

Megszólalt botrányos kijelentése után Gór Nagy Mária!

Megszólalt botrányos kijelentése után Gór Nagy Mária!

A mű­vésznő re­a­gált rasszista sza­va­ira.

A mű­vésznő re­a­gált a nagy port ka­vart nyi­lat­ko­za­tára mi­sze­rint utálja az összes ara­bot.

Friss: Leverték a puccsistákat Törökországban, rengeteg a halott!

Friss: Leverték a puccsistákat Törökországban, rengeteg a halott!

Si­ker­te­len­nek bi­zo­nyult puccs­kí­sér­le­tet haj­tot­tak végre Tö­rök­or­szág­ban...

Si­ker­te­len­nek bi­zo­nyult puccs­kí­sér­le­tet haj­tot­tak végre Tö­rök­or­szág­ban szom­batra vir­ra­dóra, egy zűr­za­va­ros, át­lát­ha­tat­lan éj­szaka után Er­do­gan ál­lamfő Isz­tam­bul­ban nyil­vá­no­san tett ígé­re­tet arra, hogy a puccsis­tá­kat fe­le­lős­ségre von­ják.

Nyaralás közben akarták megverni Kucsera Gábort

Nyaralás közben akarták megverni Kucsera Gábort

A Nagy Duett sze­rep­lője a csa­lád­já­val nya­ralt Tö­rök­or­szág­ban, de a hotel bár­já­ban bal­hés hely­zetbe ke­rült, mert túl­sá­go­san örült.

A Nagy Duett sze­rep­lője a csa­lád­já­val nya­ralt Tö­rök­or­szág­ban, de a hotel bár­já­ban bal­hés hely­zetbe ke­rült, mert túl­sá­go­san örült.

Törökországi robbantás: Mága Zoltán pokoli órákat élt át

Törökországi robbantás: Mága Zoltán pokoli órákat élt át

A pi­lóta hír­zár­la­tot ren­delt el a re­pü­lőn! Süllye­dés után emel­ke­dett a gép...

A pi­lóta hír­zár­la­tot ren­delt el a re­pü­lőn! Süllye­dés után emel­ke­dett a gép...

Pokollá vált Gór Nagy Mária és párja nyaralása

Pokollá vált Gór Nagy Mária és párja nyaralása

Kel­le­met­len em­lé­kek­kel tért haza.

A köz­ked­velt mű­vésznő fér­jé­vel és ba­rát­nő­jé­vel nya­ralt, ami­kor nagy bajba ke­rült. Kel­le­met­len em­lé­kek­kel tért haza.

Ez most komoly?! Szánalmas kifogással égeti magát az UEFA

Ez most komoly?! Szánalmas kifogással égeti magát az UEFA

Bot­rá­nyos ér­zé­ket­len­ség!

Bot­rá­nyos ér­zé­ket­len­ség az eu­ró­pai fo­ci­ve­zé­rek ré­szé­ről! Már ta­valy no­vem­ber­ben is volt balhé ha­sonló okból.

A TV2 sztárjától tudták meg a törökök, hogy terrortámadás történt!

A TV2 sztárjától tudták meg a törökök, hogy terrortámadás történt!

A sztár­pár éppen Tö­rök­or­szág egyik fel­ka­pott üdü­lő­he­lyén ün­nepli há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat.

Műtrágyastoppal védekeznek a törökök a terrortámadások ellen

Műtrágyastoppal védekeznek a törökök a terrortámadások ellen

Fel­füg­gesz­tet­ték az am­mó­nium-nit­rá­t­a­lapú mű­trá­gyák for­gal­ma­zá­sát a közel-ke­leti or­szág­ban.

Közellenség lett a török robbantás miatt Cher

Közellenség lett a török robbantás miatt Cher

Ala­po­san fel­bő­szí­tette az in­ter­net népét, mi­u­tán nem a leg­át­gon­dol­tab­ban em­lé­ke­zett meg az ese­mé­nyek­ről.

Ala­po­san fel­bő­szí­tette az in­ter­net népét, mi­u­tán nem a leg­át­gon­dol­tab­ban em­lé­ke­zett meg a tra­gi­kus ese­mé­nyek­ről.

Az isztambuli merénylet miatt töröltek egy budapesti járatot!

Az isztambuli merénylet miatt töröltek egy budapesti járatot!

A Tur­kish Air­li­nes köz­le­mény­ben tá­jé­koz­tatta az ér­kező uta­so­kat.

Súlyos váddal támadják a magyar válogatottat az Eb-n!

Súlyos váddal támadják a magyar válogatottat az Eb-n!

Dühös fo­cista őrült vádja.

Dühös fo­cista tur­nézza végig őrült vád­já­val a nem­zet­közi saj­tót. Rossz he­lyen ko­pog­tat. Tá­madja in­kább az UEFA-t!

Így még nem rettegett siklóernyős a levegőben! Nézd meg, mi támadt rá!

Így még nem rettegett siklóernyős a levegőben! Nézd meg, mi támadt rá!

Egy sik­ló­er­nyős élete leg­fé­lel­me­te­sebb él­mé­nyét élte át.

Egy sik­ló­er­nyős élete leg­fé­lel­me­te­sebb él­mé­nyét élte át.

Ezeket a helyeket kerülik a nyaraló magyarok!

Ezeket a helyeket kerülik a nyaraló magyarok!

Csök­kent az ér­dek­lő­dés, egyre ke­ve­seb­ben utaz­nak eddig köz­ked­velt he­lyekre a ter­ror­ve­szély miatt.

Csök­kent az ér­dek­lő­dés bi­zo­nyos nya­ra­lá­sok iránt. Egyre ke­ve­seb­ben utaz­nak eddig köz­ked­velt he­lyekre a ter­ror­ve­szély miatt.

Turisták szeme láttára vált láthatatlanná egy ufó a török tengerparton

Turisták szeme láttára vált láthatatlanná egy ufó a török tengerparton

Elő­ször azt hit­ték, hogy csak egy hé­li­um­mal töl­tött bal­lon sza­ba­dult el va­la­hon­nan.

Így változtak úti céljaink a terrortámadások után!

Hová utazik a magyar? Így változtak úti céljaink a terrortámadások után!

Csök­kent az ér­dek­lő­dés azok iránt az or­szá­gok iránt, ahol meg­sza­po­rod­tak a me­rény­le­tek.

Botrányra számítanak, még több rendőrt kértek

Botrányra számítanak, még több rendőrt kértek

Az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap Tö­rök­or­szá­got fo­gadja Man­ches­ter­ben. Bot­rány­tól tar­ta­nak.

Az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap Tö­rök­or­szá­got fo­gadja Man­ches­ter­ben. Bot­rány­tól tar­ta­nak, a két nem­zet ko­rábbi fut­ball­csa­tái rend­sze­re­sen bal­hé­val zá­rul­tak.

Robbanás történt Isztambul központjában!

Robbanás történt Isztambul központjában!

Az egyik török na­pi­lap sze­rint egy gya­nús sza­tyor rob­bant fel a for­gal­mas Me­di­ci­de­köy ne­gyed­ben.

Az egyik török na­pi­lap sze­rint egy gya­nús sza­tyor rob­bant fel a for­gal­mas Me­di­ci­de­köy vá­ros­rész egyik meg­ál­ló­já­ban.

Brüsszeli terrortámadások: merénylet a labdarúgás ellen is

Brüsszeli terror: merénylet a labdarúgás ellen is

El­ma­radó edzé­sek és meccsek, meg­vál­to­zott hely­szí­nek. A rob­ban­tá­sok ha­tás­sal van­nak a sport leg­jobb­ja­ira is. Ve­szély­ben C. Ro­nal­dóék mér­kő­zése is.

Friss információk a törökországi robbantásos merényletről!

Friss információk a törökországi robbantásos merényletről!

37-re emel­ke­dett az an­ka­rai rob­ban­tá­sos me­rény­let ha­lá­los ál­do­za­ta­i­nak száma, 71 sé­rül­tet je­len­leg is kór­ház­ban ke­zel­nek.

Terrortámadás: Valós fenyegetést kapott Törökország!

Terrortámadás: Valós fenyegetést kapott Törökország!

Tu­ris­ták el­leni me­rény­le­tek "sú­lyos ve­szé­lyére" fi­gyel­mez­te­tett az USA an­ka­rai nagy­kö­vet­sége.

Tu­ris­ták el­leni me­rény­le­tek "sú­lyos ve­szé­lyére" fi­gyel­mez­tette az Egye­sült Ál­la­mok an­ka­rai nagy­kö­vet­sége szom­ba­ton a Tö­rök­or­szág­ban tar­tóz­kodó ame­ri­kai ál­lam­pol­gá­ro­kat.