CÍMKE: 'szin'

Ez a szín az ősz legnagyobb divatja, erre senki sem számított

Ez a szín az ősz legnagyobb divatja, erre senki sem számított

Szürke, sö­tét­barna, fe­kete? Fe­lejtsd el! Az idei őszi sze­zon­ban a vidám ár­nya­la­tok ural­ják a tren­det.

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Az egész város őt ke­reste...

Mi­u­tán a rap­per se szó, se be­széd fa­kép­nél hagyta a kon­cert előtt Maj­kát és a kö­zön­sé­get, égre-földre ke­res­ték.

Ez a szín lesz a nyár legnagyobb slágere - szexi, fiatalos és üde szépség

Ez a szín lesz a nyár legnagyobb slágere - szexi, fiatalos és üde szépség

Be­ra­gyogja meg­je­le­né­sed és han­gu­la­tod is a nyár leg­szu­pe­rebb trendje.

Be­ra­gyogja meg­je­le­né­sed és han­gu­la­tod is a nyár leg­szu­pe­rebb trendje.

Telitalálat ez a színárnyalat: Az őszi-téli szezon legnagyobb dobása

Telitalálat ez a színárnyalat: Az őszi-téli szezon legnagyobb dobása

Egy­sze­rűen min­den őszi vi­se­let­hez illik, ezért is imád­juk!

A khaki a mi­li­tary stí­lus leg­fon­to­sabb ár­nya­lata. Egy­sze­rűen min­den őszi vi­se­let­hez illik.

Kiszivárgott! Új színben érkezik az IPhone 8!

Új színben érkezik az IPhone 8!

Mit szól­tok hozzá?

Szinte csak órák­kal ez­előtt de­rült ki, mikor je­le­nik meg a ju­bi­le­umi IP­hone, már meg­jött az első in­for­má­ció, ami alap­ján ismét na­gyot dob­hat az Apple. Ez­út­tal a csa­jok örül­het­nek majd na­gyon.

Így tagadhatsz le éveket, ha elmúltál 50

Így tagadhatsz le éveket, ha elmúltál 50

Öl­tözz fi­a­ta­lo­san és stí­lu­so­san, akár­hány éves is vagy.

A di­vat­ban nincs kor­ha­tár. Öl­tözz fi­a­ta­lo­san és stí­lu­so­san, akár­hány éves is vagy.

Forradalmi újítás a Facebook-kommentekben! Neked már megy?

Forradalmi újítás a Facebook-kommentekben! Neked már megy?

Nem biz­tos, hogy ez jó ötlet! El­sőre ide­ge­sí­tő­nek tűnik.

Ko­ráb­ban Mark Zuc­ker­ber­gék is tar­tot­ták ma­gu­kat ahhoz, hogy a szö­ve­ges be­jegy­zé­se­ket meg kell hagy­niuk a maguk egy­sze­rű­sé­gé­ben, majd alig egy éve be­ad­ták a de­re­ku­kat. Meg­je­len­tek a szí­nes posz­tok, és óri­ási si­kert arat­tak. Itt az újabb fej­lesz­tés!

Új színekben úszik tovább Kapás Bogi

Új színekben úszik tovább Kapás Boglárka

Meg­lepő fo­tó­val je­lent­ke­zett a gyö­nyörű ma­gyar úszónő a tá­voli edző­tá­bo­rá­ból. Alig fo­gunk rá­is­merni, ha ha­za­jön.

Meg­lepő fo­tó­val je­lent­ke­zett a gyö­nyörű ma­gyar úszónő a tá­voli edző­tá­bo­rá­ból. Alig fo­gunk rá­is­merni, ha ha­za­jön.

5 rúzsárnyalat, ami minden nőnek jól áll

5 rúzsárnyalat, ami minden nőnek jól áll

Nem tudod, me­lyik rúzs illik hoz­zád? Nem kell sokat gon­dol­kod­nod!

Nem tudod, me­lyik rúzs illik hoz­zád? Nem kell sokat gon­dol­kod­nod, ezek­kel az ár­nya­la­tok­kal nem nyúlsz mellé.

Melyik jegyben születtél? Ez a körömlakk a te színed

Melyik jegyben születtél? Ez a körömlakk a te színed

Meg­könnyít­jük a vá­lasz­tást.

Nem tudsz dön­teni, hogy me­lyik kö­röm­lakk színe illik hoz­zád leg­in­kább? Meg­könnyít­jük a vá­lasz­tást.

Ha megmondod, milyen színű ez a kép, evolúciós csoda vagy

Ha megmondod, milyen színű ez a kép, evolúciós csoda vagy

Az ak­va­rell-il­lú­zió lé­nyege: az agy egy­sze­rűen nem veszi fi­gye­lembe a kör­nye­ze­tet és ön­ké­nye­sen al­ter­na­tív va­ló­sá­go­kat hoz létre.

Az ak­va­rell-il­lú­zió lé­nyege: az agy egy­sze­rűen nem veszi fi­gye­lembe a kör­nye­ze­tet és ön­ké­nye­sen al­ter­na­tív va­ló­sá­go­kat hoz létre. Vajon téged is meg­té­veszt ez a hatás?

Őrület: ez lesz a következő tavasz legnyerőbb divatszíne

Őrület: ez lesz a következő tavasz legnyerőbb divatszíne

A 2017-es év színe a lomb­zöld lesz, ám a ta­va­szi di­vat­ban más, élénk, vagy épp sem­le­ges, ter­mé­sze­tes ár­nya­la­tok is meg­je­len­nek majd.

A Pan­tone Color Ins­ti­tute min­den évben meg­vá­lasztja a kö­vet­kező idő­szak trend­szí­neit. A 2017-es év színe a lomb­zöld lesz, ám a ta­va­szi di­vat­ban más, élénk, vagy épp sem­le­ges, ter­mé­sze­tes ár­nya­la­tok is meg­je­len­nek majd.

Ismét egy kép, amin milliók vesztek össze: Te milyen színeket látsz?

Ismét egy kép, amin milliók vesztek össze: Te milyen színeket látsz?

Két részre sza­kítja a ne­te­zők tá­bo­rát a kö­vet­kező teszt.

Két részre sza­kítja a ne­te­zők tá­bo­rát a kö­vet­kező teszt.

A legújabb frizuraőrület 2017-ben a tigrisárnyalat! Neked hogy tetszik?

A legújabb frizuraőrület 2017-ben a tigrisárnyalat! Neked hogy tetszik?

Az idei téli sze­zon leg­újabb nagy rob­ba­nása hi­va­ta­lo­san is a tig­ris­haj lesz. Tö­ké­le­tes ter­mé­sze­tes hatás, mégis kü­lön­le­ges és szexi.

Az idei téli sze­zon leg­újabb nagy rob­ba­nása hi­va­ta­lo­san is a tig­ris­haj lesz. Tö­ké­le­tes ter­mé­sze­tes hatás, mégis kü­lön­le­ges és szexi.

Kombináld ezeket a színeket télen, így leszel dögös és trendi

Kombináld ezeket a színeket télen, így leszel dögös és trendi

Miért van az, hogy az ősz be­kö­szön­té­vel min­den nő fe­ke­tébe és szür­kébe öl­tö­zik? Meg­lepő szín-össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk.

Bajban leszünk: ez a szín lesz az idei ősz és tél legnagyobb trendje

Bajban leszünk: ez a szín lesz az idei ősz és tél legnagyobb trendje

Komor, a leg­töb­bek­nek előny­te­len ár­nya­la­tok­kal ruk­kol­tak elő a ter­ve­zők. Mégis ezek­ben le­szünk a leg­di­va­to­sab­bak.

Komor, a leg­töb­bek­nek előny­te­len ár­nya­la­tok­kal ruk­kol­tak elő a ter­ve­zők. Mégis ezek­ben le­szünk a leg­di­va­to­sab­bak.

Hitelesítették a világ legrondább színét: Ez vele a cél!

Hitelesítették a világ legrondább színét: Ez vele a cél!

Ku­ta­tók meg­ta­lál­tak azt a színt, amely a leg­több el­len­szen­vet váltja ki az em­be­rek­ből.

Ku­ta­tók meg­ta­lál­tak azt a színt, amely a leg­több el­len­szen­vet váltja ki az em­be­rek­ből.

Így lesz a farmerod mindig olyan, mint az új

Így lesz a farmerod mindig olyan, mint az új

Vet­tél egy szu­per, sö­tét­kék far­mert, és félsz, hogy hamar ki­fa­kul? Ne ag­gódj, ennek is meg­van az el­len­szere, máris mu­tat­juk!

Vet­tél egy szu­per, sö­tét­kék far­mert, és félsz, hogy hamar ki­fa­kul? Ne ag­gódj, ennek is meg­van az el­len­szere, máris mu­tat­juk! Olyan egy­szerű a trükk, hogy magad sem fogod el­hinni. Az egyet­len hoz­zá­való, amire szük­sé­ged van, biz­to­san ott lapul a kam­rá­ban!

Kitalálod, milyen színűek a szívek? Ezt a tesztet imádja az egész világ!

Kitalálod, milyen színűek a szívek? Ezt a tesztet imádja az egész világ!

Ez a lát­szó­lag po­fon­egy­szerű fel­ad­vány össze­za­varta a ne­te­ző­ket!

Ez a lát­szó­lag po­fon­egy­szerű fel­ad­vány egy pil­la­nat alatt lázba hozta, és ala­po­san össze is za­varta a ne­te­ző­ket! Vajon neked si­ke­rül meg­fej­teni?

Megdöbbentő szín lesz 2016 nagy divatja

Megdöbbentő szín lesz 2016 nagy divatja

A ró­zsa­kvarc és a ba­ba­kék do­mi­nál a di­vat­ban és a lak­be­ren­de­zés­ben is.

Óri­ási meg­le­pe­tésre idén két színt vá­lasz­tott az év szí­né­nek a di­va­tot dik­táló Pan­tone In­té­zet: 2016-ban a ró­zsa­kvarc és a ba­ba­kék fog do­mi­nálni a di­vat­ban és a lak­be­ren­de­zés­ben is.

Rózsaszín tintát követelnek a tanárok, a piros túl agresszív!

Rózsaszín tintát követelnek a tanárok, a piros túl agresszív!

Azon­nali vál­to­zást sür­get­nek a brit pe­da­gó­gu­sok. Arra kér­ték kol­lé­gá­i­kat, soha többé ne hasz­nál­ja­nak piros színt ja­ví­tás­kor.

Azon­nali vál­to­zást sür­get­nek a brit pe­da­gó­gu­sok. Arra kér­ték kol­lé­gá­i­kat, soha többé ne hasz­nál­ja­nak piros színt ja­ví­tás­kor. A har­sány és tüzes ár­nya­lat ugyanis azt ér­zé­kel­teti a di­á­kok­kal, hogy va­la­mit na­gyon el­ron­tot­tak. He­lyette a lá­gyabb ró­zsa­színt ten­nék kö­te­le­zővé.

Öltöztesd őszbe az otthonod

Öltöztesd őszbe az otthonod

Ezekre a fan­tasz­ti­kus de­ko­rá­ci­ókra nem kell egy va­gyont köl­te­ned!

Az ősz meleg szí­nei, a gyer­tyák fénye cso­dás han­gu­la­tot ad­hat­nak az ott­ho­nod­nak. A leg­jobb hír pedig az, hogy ezekre a fan­tasz­ti­kus de­ko­rá­ci­ókra nem kell egy va­gyont köl­te­ned!