CÍMKE: 'strasbourg'

Egy francia vasútállomás is a strasbourgi mészáros célpontja volt!

Egy francia vasútállomás is a strasbourgi mészáros célpontja volt!

Hogy ott rob­ban­tani akart-e vagy sem, az már soha nem derül ki.

Hogy ott rob­ban­tani akart-e vagy sem, az már soha nem derül ki.

Strasbourgi lövöldözés: két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

Strasbourgi lövöldözés: két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

Őri­zetbe vet­tek két em­bert a fran­cia ha­tó­sá­gok.

Őri­zetbe vet­tek két em­bert a fran­cia ha­tó­sá­gok, akik a gyanú sze­rint sze­re­pet ját­szot­tak.

Szomorú fejlemény: nőtt a strasbourgi merénylet áldozatainak száma

Szomorú fejlemény: nőtt a strasbourgi merénylet áldozatainak száma

A kór­ház­ban az egyik sé­rült el­hunyt pén­te­ken, a nyo­mo­zás to­vább fo­lyik.

A kór­ház­ban az egyik sé­rült el­hunyt pén­te­ken, a nyo­mo­zás to­vább fo­lyik.

Újabb részletek, az Iszlám Állam követte el a strasbourgi merényletet

Újabb részletek, az Iszlám Állam követte el a strasbourgi merényletet

A tá­ma­dót csü­tör­tök este lőt­ték agyon a fran­cia rend­őrök, a me­rénylő szü­leit pedig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba tet­ték.

Vége a hajtóvadászatnak, lelőtték a strasbourgi merénylőt

Vége a hajtóvadászatnak, lelőtték a strasbourgi merénylőt

Csü­tör­tök este újabb rend­őri akció zaj­lott St­ras­bourg­ban.

Csü­tör­tök este újabb rend­őri akció zaj­lott St­ras­bourg­ban.

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Strasbourgi terror: Blokád egy helyi háznál, ott rejtőzhet a gyilkos

Szo­rul a hurok a férfi körül, aki három em­bert ölt meg a stras­bourgi ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron kedd este!

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Háromra emelkedett a strasbourgi vérengzés halálos áldozatainak száma

Meg­halt a lö­völ­dö­zés egy se­be­sült ál­do­zata a kór­ház­ban, ezzel há­romra emel­ke­dett a tá­ma­dás ha­lott­ja­i­nak a száma.

Németországból kapott rejtélyes hívást a karácsonyi vásár terroristája

Németországból kapott rejtélyes telefonhívást a karácsonyi vásár terroristája

Che­rif Che­katt ked­den kez­dett lö­völ­dözni a stras­bourgi vá­sá­ron.

Az al­gé­riai gyö­ke­rek­kel ren­del­kező 29 éves Che­rif Che­katt kedd este kez­dett lö­völ­dözni a stras­bourgi ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron.

Allah akbar a karácsonyi vásáron, eddig három halott

Allah akbar a karácsonyi vásáron, eddig három halott

Egyre több rész­let derül ki...

Szem­ta­núk sze­rint a ter­ro­ris­ták csata ki­ál­tása, az Allah akbar is több­ször el­hang­zott a me­rénylő szá­já­ból.

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott, nem sok­kal a lö­völ­dö­zés előtt.

Nincs magyar érintettje a strasbourgi lövöldözésnek

Nincs magyar érintettje a strasbourgi lövöldözésnek

Ezt kö­zölte Szij­jártó Péter tár­ca­ve­zető szer­dán Bu­da­pes­ten.

A Kül­gaz­da­sági és Kül­ügy­mi­nisz­té­rium ér­te­sü­lé­sei sze­rint a keddi stras­bourgi lö­völ­dö­zés­nek nincs ma­gyar érin­tettje - kö­zölte Szij­jártó Péter tár­ca­ve­zető szer­dán Bu­da­pes­ten, egy más té­má­ban tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót kö­ve­tően.

Hajtóvadászat a terrortámadás elkövetője ellen

Hajtóvadászat a terrortámadás elkövetője ellen

Három éle­tet kö­ve­telt a kedd este St­ras­bourg­ban, egy ka­rá­cso­nyi vásár kö­ze­lé­ben tör­tént lö­völ­dö­zés.

Három éle­tet kö­ve­telt a kedd este St­ras­bourg­ban, egy ka­rá­cso­nyi vásár kö­ze­lé­ben tör­tént lö­völ­dö­zés. Bang­koki hi­va­ta­los köz­lés sze­rint a ha­lá­los ál­do­za­tok kö­zött van egy thai­földi ál­lam­pol­gár.

Újabb gyanúsítottat kaptak el a párizsi terrortámadás kapcsán! - videó

Újabb gyanúsítottat kaptak el a párizsi terrortámadás kapcsán! - videó

A hét­vé­gén ké­selő Azi­mov egyik kö­zeli, szin­tén cse­csen ál­lam­pol­gár­ságú ba­rát­ját fog­ták el a rend­őrök.

Megszólalt a rendőrség, terrortámadás volt Franciaországban

Megszólalt a rendőrség, terrortámadás volt Franciaországban

Két ember halt meg St­ras­bourg­ban a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron.

Két ember halt meg St­ras­bourg­ban a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron.

Börtönben érzik magukat a strasbourgi karácsonyi vásár látogatói

Börtönben érzik magukat a strasbourgi karácsonyi vásár látogatói

45 ka­tona, több száz rendőr és össze­sen több mint egy­mil­lió euró biz­ton­sági ki­adá­sokra.

Migránsügyben ma minden kiderül az Európai Parlamentben

Migránsügyben ma minden kiderül az Európai Parlamentben

Meg­szá­mol­hat­juk Soros em­be­reit.

A Fi­desz te­le­fo­nos tá­jé­koz­tató kam­pányt indít a nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ról és az Eu­ró­pai Par­la­ment mai sza­va­zá­sá­ról.