CÍMKE: 'razzia'

Magyarország is érintett: doppingszerek tonnáit foglalták le

Magyarország is érintett: doppingszerek tonnáit foglalták le

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb raz­zia: gya­nú­sí­tot­tak szá­za­ira csap­tak le.

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb össz­eu­ró­pai raz­ziát tar­tot­tak. Gya­nú­sí­tot­tak szá­za­ira csap­tak le.

Benkő Lászlónak elege lett: elhagyná Magyarországot

Benkő Lászlónak elege lett: elhagyná Magyarországot

Az Omega együt­tes tagja be­le­fá­radt a foly­to­nos raz­zi­ákba. Klub­jába több­ször is ki­szállt a rend­őr­ség.

Az Omega együt­tes osz­lo­pos tagja be­le­fá­radt a foly­to­nos raz­zi­ákba. Klub­jába több­ször is ki­szállt a rend­őr­ség.

500 kommandós csapott le 11 városban

500 kommandós csapott le 11 városban! Bizonyítékokat kerestek egy bűnszervezet ellen

Fé­lezer, állig fel­fegy­ver­zett kom­man­dós törte be az aj­tó­kat.

Fé­lezer, állig fel­fegy­ver­zett kom­man­dós törte be az aj­tó­kat.

Rendőrök lepték el éjjel Budapest belvárosát, ezért razziáztak

Rendőrök lepték el éjjel Budapest belvárosát, ezért razziáztak

Komp­lex bűn­ügyi és ren­dé­szeti el­len­őr­zést tar­tot­tak Bu­da­pes­ten.

Komp­lex bűn­ügyi és ren­dé­szeti el­len­őr­zést tar­tot­tak Bu­da­pes­ten.

Rendőrök lepték el éjjel a belvárost, ezért intézkedtek a bulinegyedben

Rendőrök lepték el éjjel a belvárost, ezért intézkedtek a bulinegyedben

A rend­őr­ség vé­let­len­szerű el­len­őr­zé­se­ket tart Bu­da­pest belső ke­rü­le­te­i­ben, most is több em­bert elő­ál­lí­tot­tak.

Focicsapatnál tartott razziát a rendőrség

Élvonalbeli focicsapatnál tartott razziát a rendőrség

Pénz­mo­sás gya­núja miatt lep­ték ak­ci­óba a rend­őrök.

Pénz­mo­sás gya­núja miatt lep­ték el a rend­őrök az An­der­lecht edző­köz­pont­ját. Úgy néz ki, hogy az át­iga­zo­lá­sok körül nem stim­mel va­lami.

Razziázott a NAV: 170 milliós kamuszállítmány akadt a horgukra

Razziázott a NAV: 170 milliós kamuszállítmány akadt a horgukra

Ha­mi­sí­tott par­fü­mök, kamu már­kás ruhák, koz­me­ti­ku­mok.

Ha­mi­sí­tott par­fü­mök, kamu már­kás ruhák, koz­me­ti­ku­mok és hamis hang­fa­lak. Eze­ket ta­lálta a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal egy kő­bá­nyai rak­tár­nál. Több ezer ter­mé­ket Olasz­or­szágba akar­tak vinni, hogy ott el­ad­ják őket.

Droglerakatot üzemeltetett László a fővárosi lakásában - videó

Droglerakatot üzemeltetett László a fővárosi lakásában - videó

A fő­vá­rosi rend­őrök le­csap­tak a 38 éves H. Lász­lóra, aki 30 mil­lió fo­rint ér­tékű dro­got tar­tott a la­ká­sá­ban.

Most jött a hír: budapesti fiatalok lettek rosszul, tart a razzia

Most jött a hír: budapesti fiatalok lettek rosszul, tart a razzia

Több szülő is je­lezte, hogy gye­reke rosszul lett az éj­sza­kai buli után. Mi­ni­mum 10 rend­őr­autó van a hely­szí­nen.

Hatalmas razzia a berlini migránsnegyedben

Hatalmas razzia a berlini migránsnegyedben

Ber­lin je­len­tős rész­ben közel-ke­leti mig­rán­sok lakta ke­rü­le­té­ben, Ne­u­kölln­ben tar­totta a helyi rend­őr­ség az el­múlt év­ti­ze­dek leg­na­gyobb raz­zi­á­ját.

Ber­lin je­len­tős rész­ben közel-ke­leti mig­rán­sok lakta ke­rü­le­té­ben, Ne­u­kölln­ben tar­totta a helyi rend­őr­ség az el­múlt év­ti­ze­dek leg­na­gyobb raz­zi­á­ját.

Lecsaptak a rendőrök Budapesten, illegális gyorsulási versenyt előztek meg

Lecsaptak a rendőrök Budapesten, illegális gyorsulási versenyt előztek meg

Több kocsi ki­pu­fo­gó­ját is át­ala­kí­tot­ták, hogy han­go­sabb le­gyen.

Több kocsi ki­pu­fo­gó­ját is át­ala­kí­tot­ták, hogy han­go­sabb le­gyen, ez za­varta a la­kó­kat is.

Razzia Pest megyében: motoros rendőröket vetettek be

Razzia Pest megyében: motoros rendőröket vetettek be

Mo­to­ros rend­őrök el­len­őr­zik a jár­mű­ve­ze­tő­ket Pest me­gyé­ben szom­ba­ton.

Mo­to­ros rend­őrök el­len­őr­zik a jár­mű­ve­ze­tő­ket Pest me­gyé­ben szom­ba­ton.

Kommandósok lepték el Bocskaikertet, durva, amit a családi házban találtak

Kommandósok lepték el Bocskaikertet, brutális, amit a családi házban találtak

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont és a rend­őrök össze­han­golt ak­ció­so­ro­za­tot haj­tot­tak végre.

Négy embert tartóztattak le Árpa Attila lakásában

Négy embert tartóztattak le Árpa Attila lakásában

Döb­be­ne­tes for­du­lat!

Mi­köz­ben Árpa At­tila azzal hak­nizza körbe a mé­diát, hogy "ál" drog­raz­ziát tar­tot­tak la­ká­sá­ban a rend­őrök... Döb­be­ne­tes for­du­lat!

Razziáznak a járdán parkoló autók miatt a BAH-csomópontnál

Razziáznak a járdán parkoló autók miatt a BAH-csomópontnál

El­ren­del­ték a fo­ko­zott el­len­őr­zést!

Mi­u­tán a Ri­post fel­ke­reste az új­bu­dai jegy­zőt a sza­bály­ta­lan­sá­gok miatt, azon­nal el­ren­del­ték a fo­ko­zott el­len­őr­zést: volt autós, akit máris meg­bün­tet­tek.

Drogdílerekre csaptak le a magyar kommandósok - videó

Drogdílerekre csaptak le a magyar kommandósok - videó

Lu­xus­au­tó­kat és lo­va­kat is le­fog­lal­tak.

Össze­han­golt akció ke­re­tén belül fog­tak el drog­dí­le­re­ket a Pest me­gyei Turán. Ká­bí­tó­szert, lu­xus­au­tó­kat és 12 lovat is le­fog­lal­tak a nyo­mo­zók.

Hatalmas erőkkel csapott le a TEK Budapesten, brutális dologra bukkantak

Hatalmas erőkkel csapott le a TEK Budapesten, brutális dologra bukkantak

Drog­dí­le­re­ket kap­csol­tak le, akik oly­kor fegy­ver­rel ju­tot­tak anyag­hoz.

Drog­dí­le­re­ket kap­csol­tak le, akik oly­kor fegy­ver­rel ju­tot­tak anyag­hoz.

Lecsapott a rendőrség a budapesti lakásra, döbbenetes, mit találtak

Lecsapott a rendőrség a budapesti lakásra, döbbenetes, mit találtak

A Ké­szen­léti Rend­őr­ség két ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­dőt is le­kap­csolt.

Ellepték a Határ úti metrómegállót a TEK-esek, videón az akció

Ellepték a Határ úti metrómegállót a TEK-esek, videón az akció

Több em­bert is el­fog­tak.

Több em­bert el­fo­gott a rend­őr­ség és a TEK a város több ke­rü­le­té­ben. Töb­be­ket az ott­ho­nuk­ban, de az egyik férfit a for­gal­mas Határ úti met­ró­meg­ál­ló­nál.

Lecsapott a rendőrség Budapest VII. kerületében, durva dolgokat találtak

Lecsapott a rendőrség Budapest VII. kerületében, durva dolgokat találtak

Egy ká­bí­tó­szer­ügy­let le­bo­nyo­lí­tá­sát kö­ve­tően fog­tak el két dí­lert.

A bu­da­pesti fel­de­rí­tők egy ká­bí­tó­szer­ügy­let le­bo­nyo­lí­tá­sát kö­ve­tően fog­tak el két dí­lert.

Hétfőtől razziáznak az utakon a rendőrök

Hétfőtől razziáznak az utakon a rendőrök

Az ittas és bó­dult ál­la­potú so­fő­rökre haj­ta­nak majd.

De­cem­ber 10. és 16. kö­zött ki­emelt el­len­őr­zést tart a rend­őr­ség a hazai uta­kon. Az egy hétig tartó raz­zia során az ittas és bó­dult ál­la­potú so­fő­rö­ket akar­ják ki­szűrni a for­ga­lom­ból.

Felfoghatatlan, százmilliókat kaszált anyjával Árpád, az óbudai drogbáró

Felfoghatatlan, százmilliókat kaszált anyjával Árpád, az óbudai drogbáró

Akár egy­mil­li­árd fo­rin­tot is ke­res­he­tett a lam­bor­ghi­nis ámok­futó.

Akár egy­mil­li­árd fo­rin­tot is ke­res­he­tett a lam­bor­ghi­nis ámok­fu­tó­ként is is­mert F. Árpád.

Hatalmas erőkkel vonult ki a TEK, lerohanták a nógrádi házat

Hatalmas erőkkel vonult ki a TEK, lerohanták a nógrádi házat

Két férfit vet­tek őri­zetbe a pász­tói rend­őrök.

Két férfit vet­tek őri­zetbe a pász­tói rend­őrök.

Itt kutattak a rendőrök részeg sofőrök után

Itt kutattak a rendőrök részeg sofőrök után

Ha­tal­mas raz­zi­ára lett fi­gyel­mes a Ri­post fo­tó­ri­por­tere szom­bat este: el­lep­ték a rend­őrök a Pe­tőfi hidat.

Ha­tal­mas raz­zi­ára lett fi­gyel­mes a Ri­post fo­tó­ri­por­tere szom­bat este: el­lep­ték a rend­őrök a Pe­tőfi hidat mind­két ol­da­lon.

Razzia, lecsapott a rendőrség a rettegett Hős utcában

Razzia, lecsapott a rendőrség a rettegett Hős utcában

A drog­hasz­ná­lók miatt vo­nul­tak ki.

Már min­denki meg­elé­gelte a bio­fű­től és más di­záj­nerdro­gok­tól szét­csú­szott szer­hasz­ná­ló­kat. Most ki­vo­nult a rend­őr­ség Kő­bá­nyára!

Drogos zombik miatt tart razziát a rendőrség

Drogos zombik miatt tart razziát a rendőrség

Fo­ko­zott el­len­őr­zés két ke­rü­let­ben.

Bu­da­pest rend­őr­fő­ka­pi­tá­nya fo­ko­zott el­len­őr­zést ren­delt el a 10. és a 14. ke­rü­let­ben. Kő­bá­nya pol­gár­mes­tere pedig el­is­merte, hogy drog­vál­ság van.

Exkluzív videó, Győzike és apja őrjöngenek a NAV megjelenésétől!

Exkluzív videó, Győzike és apja őrjöngenek a NAV megjelenésétől!

A show­man sal­gó­tar­jáni há­zá­ban pus­ka­po­ros a han­gu­lat, Győ­zike sze­rint meg­fé­lem­lí­tet­ték a csa­lád­ju­kat.

Most érkezett: Megszállta a rendőrség Boris Becker házát

Most érkezett: Megszállta a rendőrség Boris Becker házát

Az egy­előre ta­lány, hogy ki hívta ki a zsa­ru­kat, de az biz­tos, hogy nagy a bot­rány. Már nem elő­ször...

Az egy­előre ta­lány, hogy ki hívta ki a zsa­ru­kat, de az biz­tos, hogy nagy a bot­rány. Már nem elő­ször...

Hatalmas razzia Olaszországban: veszélyes terroristákat fogtak el

Hatalmas razzia Olaszországban: veszélyes terroristákat fogtak el

A "Mo­sa­ico" névre ke­resz­telt akció során a ha­tó­sá­gok össze­sen öt em­bert fog­tak el.

Kiderült, meddig lesz biztosan zárva a Mall.hu raktára

Kiderült, meddig lesz biztosan zárva a Mall.hu raktára

Hiába mű­kö­dik újra az ügy­fél­szol­gá­la­tuk, va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a vá­sár­lói roham az in­ter­ne­tes web­áru­ház­nál...

Hiába mű­kö­dik újra az ügy­fél­szol­gá­la­tuk, va­ló­szí­nű­leg el­ma­rad a vá­sár­lói roham a ma­gyar in­ter­ne­tes web­áru­ház­nál, a Mall.hu-nál.

Lavina: nem csak a Mall.hu-nál volt razzia

Lavina indult el: nem csak a Mall.hu-nál volt razzia

Nem­zet­közi bű­nö­ző­há­ló­za­tot lep­lez­tek le a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

Nem­zet­közi bű­nö­ző­há­ló­za­tot lep­lez­tek le a ma­gyar fő­vá­ros­ban. A NAV em­be­rei meg­száll­ták a Mall.hu web­áru­ház bu­da­pesti szék­he­lyét is.

Kitört a pánik, rendőrök rohanták le az utcát

Kitört a pánik, rendőrök rohanták le az utcát

Több em­bert is le­tar­tóz­tat­tak.

A te­tő­kön mes­ter­lö­vé­szek ke­res­ték a cél­pont­ja­i­kat, a vá­ros­rész fe­lett he­li­kop­te­rek kö­röz­tek - raz­zi­á­zott a rend­őr­ség.

Nemzetközi maffiahálózatot kapcsoltak le a nyomozók Budapesten

Nemzetközi maffiahálózatot kapcsoltak le a nyomozók Budapesten

Filmbe illő je­le­ne­tek ját­szód­tak le Bu­da­pes­ten, ami­kor a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal a Nem­zeti Nyo­mozó Iro­dá­val együtt­mű­ködve meg­szállta a má­so­dik leg­na­gyobb ma­gyar in­ter­ne­tes áru­ház bu­da­pesti szék­há­zát.

Ez történt a razzia után: bezárták a népszerű állatos kávézót

Ez történt a razzia után: bezárták a népszerű állatos kávézót

A ká­vé­zó­ban beteg ál­la­to­kat szol­gál­tak fel a ven­dé­gek­nek.

A ká­vé­zó­ban beteg ál­la­to­kat szol­gál­tak fel a ven­dé­gek­nek és "hu­má­nu­san" fa­gyasz­tóba ölték őket.

1000 migráns tartja ellenőrzés alatt Berlin egy részét!

1000 migráns tartja ellenőrzés alatt Berlin egy részét!

Arab nagy­csa­lá­dok irá­nyít­ják.

A ne­gye­det már arab nagy­csa­lá­dok irá­nyít­ják. Még a szoc­dem pol­gár­mes­ter­nek is elege lett be­lő­lük.

Szorul a hurok a szcientológusok körül, megszólalt az ombudsman

Szorul a hurok a szcientológusok körül, megszólalt az ombudsman

A raz­ziák után Pé­ter­falvi At­tila, adat­vé­delmi biz­tos is­mer­tette a szci­en­to­ló­gu­sok­kal szem­beni el­já­rás ered­mé­nyét.

Autósok, figyelem: akár a forgalmit is bukhatjuk a razzián

Autósok, figyelem: akár a forgalmit is bukhatjuk a razzián

Há­rom­na­pos el­len­őr­zést tar­ta­nak az uta­kon. Min­dent fi­gyel­nek, és ha nem ké­szül­tünk fel, pórul jár­ha­tunk! Mu­tat­juk, mire kell fi­gyelni.

Há­rom­na­pos el­len­őr­zést tar­ta­nak az uta­kon. Min­dent fi­gyel­nek, és ha nem ké­szül­tünk fel, pórul jár­ha­tunk! Mu­tat­juk, mire kell fi­gyelni.

Exkluzív infók a szcientológus razziáról!

Exkluzív infók a szcientológus razziáról!

Az egész napi raz­zia után nagy do­bo­zok­ban vit­ték el a do­ku­men­tu­mo­kat, elekt­ro­ni­kus adat­tá­ro­ló­kat a rend­őrök.

Az egész napi raz­zia után nagy do­bo­zok­ban vit­ték el a do­ku­men­tu­mo­kat, elekt­ro­ni­kus adat­tá­ro­ló­kat a rend­őrök a szci­en­to­ló­gu­sok bu­da­pesti szék­há­zá­ból. Vajon mi lehet ben­nük?

Újabb razzia a szcientológusoknál - videó!

Újabb razzia volt a szcientológusoknál - videó!

Csü­­tör­­tö­kön több NAV-os autó és egyen­­ru­­há­­sok száll­­ták meg a szci­en­­to­­ló­­gu­­sok szék­­há­­zát.

A szer­­dai rend­őr­­ségi raz­­zia után csü­­tör­­tök reg­­gel több NAV-os autó és egyen­­ru­­há­­sok száll­­ták meg a szci­en­­to­­ló­­gu­­sok szék­­há­­zát.

Lecsapott a rendőrség, ők felelősek a barcelonai pokolért?

Lecsapott a rendőrség, ők felelősek a barcelonai pokolért?

Őri­zetbe vet­tek két em­bert Ma­rok­kó­ban, aki­ket azzal vá­dol­nak, hogy közük volt a ka­ta­ló­niai me­rény­le­tek­hez.

Teherautók kerekei között bújnak meg a rafinált migránsok

Teherautók kerekei között bújnak meg a rafinált migránsok

Hely­szín: a raub­lingi vas­út­ál­lo­más

A bajor rend­őr­ség 2016 ősze óta heti rend­sze­res­ség­gel raz­zi­á­zik a raub­lingi vas­út­ál­lo­má­son. Nem telik el úgy rend­őr­ségi akció, hogy ne ke­rül­né­nek páran elő.

Hat mázsa hal ment volna a levesbe, kukába dobták az ellenőrök

Hat mázsa hal ment volna a levesbe, kukába dobták az ellenőrök

A több száz kiló halat mind­össze egyet­len hét­vége alatt fog­lalta le a NÉBIH.

Lecsapott a felügyelet: Razziáztak Klapka üzletében

Lecsapott a felügyelet: Razziáztak Klapka üzletében

Vá­rat­la­nul je­len­tek meg az aj­tó­ban.

Az Arany­em­ber leg­ki­sebb lánya vette át a cég ve­ze­té­sét. Ő fo­gadta a ha­tó­ság em­be­reit.

Napokig állnak a pulton a bulinegyed piái

Napokig állnak a pulton a bulinegyed piái

Meg­buk­tak a hat­na­pos el­len­őr­zé­sen a szó­ra­ko­zó­he­lyek. Sok he­lyen volt gond az ita­lok mi­nő­sé­gé­vel.

Meg­buk­tak a hat­na­pos el­len­őr­zé­sen a szó­ra­ko­zó­he­lyek. Sok he­lyen volt gond az ita­lok mi­nő­sé­gé­vel és a tisz­ta­ság sem volt az erős­sé­gek kö­zött.

A fővárosban kapcsolták le a terroristákat, hálóingben voltak

A fővárosban kapcsolták le a terroristákat, hálóingben csípték el őket

Meg­előző csa­pást mér­tek a spa­nyol rend­őrök három ma­rok­kói férfira Mad­rid­ban.

Úgy tűnik, Győzikét odadobták a hatóságoknak a nagy játékosok

Úgy tűnik, Győzikét odadobták a hatóságoknak a nagy játékosok

A Ri­post na­pi­lap in­for­má­ci­ója sze­rint el­kép­zel­hető, hogy egy "ro­ma­ki­rály­ként" em­le­ge­tett pénz­em­ber vette pa­lira.

Újabb nyomozás Galambos Lajosnál

Újabb nyomozás Galambos Lajosnál: hangos zokogás a falak mögül

Újabb raz­ziát tar­tot­tak Laj­csi­ék­nál, a ha­tó­ság em­be­rei több órát töl­töt­tek a bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kon. De­cem­be­rig meg­hosszab­bí­tot­ták a nyo­mo­zást.

De­cem­be­rig meg­hosszab­bí­tot­ták a nyo­mo­zást, amit egyre ne­he­zeb­ben vi­seli a csa­lád.

A vég kezdete! Talajradarral szálltak a közműlopással gyanúsított Kozsóra

A vég kezdete! Talajradarral szálltak a közműlopással gyanúsított Kozsóra

Ked­den ki­szállt a rend­őr­ség és a víz­mű­vek is.

Ked­den ki­szállt a rend­őr­ség és a víz­mű­vek is.

Elképesztő razzia: Elfogták a prostikat futtató szegedi bűnbandát!

Elképesztő razzia: Elfogták a prostikat futtató szegedi bűnbandát!

Hi­he­tet­len luxus fo­gadta azo­kat a gép­fegy­ve­res rend­őrö­ket, akik hét­főn haj­nal­ban száll­ták meg a csong­rádi me­gye­szék­helyt.

Ezért hagyta el Lajcsi és családja az országot!

Ezért hagyta el Lajcsi és családja az országot!

A fe­le­sége nem bírta to­vább.

Úgy tűnik, hogy Ga­lam­bos Lajos fe­le­sége nem bírta to­vább, fel­őröl­ték ide­geit a raz­ziák. Ezért dön­tött úgy a ze­nész, hogy Me­xi­kóba viszi csa­lád­ját.

Újabb robbanás Brüsszelben!

Újabb robbanás Brüsszelben!

A brüsszeli Scha­er­beek nevű ne­gyed­ben egy rend­őr­ségi raz­zia során, a tel­jes kör­nyé­ket le­zár­ták! Az egy­sé­gek éppen egy ma­gán­la­kásba ha­tol­tak be.

A brüsszeli Scha­er­beek nevű ne­gyed­ben egy rend­őr­ségi raz­zia során, a tel­jes kör­nyé­ket le­zár­ták! Az egy­sé­gek éppen egy ma­gán­la­kásba ha­tol­tak be.

Lajcsi Mexikóban sem lehet nyugodt! Újra rendőrök jártak nála

Lajcsi Mexikóban sem lehet nyugodt! Újra rendőrök jártak nála

Min­d­eköz­ben a rend­őség újabb raz­ziát tar­tott a bir­to­kán.

Ga­lam­bos Lajos és csa­ládja Me­xi­kóba uta­zott a gon­dok elől. Azon­ban úgy tűnik, hogy a tró­pusi ten­ger­par­ton sem tud pi­henni a ze­nész, nap­hosszat egye­dül sé­tál­gat. Min­d­eköz­ben a rend­őség újabb raz­ziát tar­tott a bir­to­kán.

Csütörtökön is rátörtek a rendőrök Lajcsiékra

Csütörtökön is rátörtek a rendőrök Lajcsiékra

A Bog­lárka apart­man­há­zat vizs­gál­ták.

Ren­dőri kí­sé­ret­tel men­tek be ma a gáz­szol­gál­ta­tók a Ga­lam­bos Lajos ér­de­kelt­sé­gébe tar­tozó tatai Bog­lárka apart­man­házba.

Újabb razzia Lajcsinál! Megrémültek, hogy megint menniük kell

Újabb razzia Lajcsinál! Megrémültek, hogy megint menniük kell

Szer­dán újabb ri­a­dal­mat kel­tet­tek a rend­őrök Ga­lam­bos Lajos bir­to­kán.

Szer­dán újabb ri­a­dal­mat kel­tet­tek a rend­őrök Ga­lam­bos Lajos bir­to­kán. A trom­bi­tás és fe­le­sége éppen a kert­ben vol­tak, ami­kor özön­leni kezd­tek a rend­őrök. Bog­lárka össze­om­lott, és majd­nem sí­ró­gör­csöt ka­pott, mert azt hitte, megint el­vi­szik őket.

Lajcsi felesége sokkot kapott az újabb razziától!

Lajcsi felesége sokkot kapott a razziától!

A rend­őrök, va­la­mint a víz- és áram­szol­gál­tató em­be­rei ismét el­lep­ték a mo­csai bir­to­kot. Ami­kor a trom­bi­tás meg­látta, hogy fe­le­sége hét­szer hívta, tudta, hogy nagy a baj.

Undorító üzemre csapott le a Nébih

Undorító üzemre csapott le a Nébih

El­ké­pesztő kö­rül­mé­nye­ket ta­lált egy ve­csési kis­ter­me­lő­nél a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal. Mu­tat­juk!

El­ké­pesztő kö­rül­mé­nye­ket ta­lált egy ve­csési kis­ter­me­lő­nél a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal. Mu­tat­juk!

Korda ismét bajba kerülhet a póker miatt

Korda ismét bajba kerülhet a póker miatt

Újabb bi­zony­ta­lan vál­lal­ko­zásba kezd a tánc­dal­éne­kes. Pedig öt éve pont a já­ték­szen­ve­dé­lye miatt raz­zi­áz­tak nála a rend­őrök... Vajon tisz­tá­ban van azzal, hogy újra meg­üt­heti a bo­ká­ját?

Újabb bi­zony­ta­lan vál­lal­ko­zásba kezd a tánc­dal­éne­kes. Pedig nem­ré­gi­ben pont já­ték­szen­ve­dé­lye miatt raz­zi­áz­tak nála a rend­őrök... Vajon tisz­tá­ban van azzal, hogy újra bajba ke­rül­het? Gyuri bácsi min­den­esetre már a neten hir­deti: ismét meg­nyitja ka­puit a Korda Póker Klub.