CÍMKE: 'piramis'

Lebukott a piramisjáték szervezője

Lebukott a piramisjáték szervezője

A kínai csaló köz­hasznú szer­ve­zet­nek ál­cázta.

A kínai csaló köz­hasznú szer­ve­zet­nek ál­cázta a pi­ra­mis já­té­kot és mil­li­ó­kat ká­ro­sí­tott meg. Ennek meg is lett az ered­mé­nye.

Álmatlan éjszakákkal küzd A Piramis játékosa

Álmatlan éjszakákkal küzd A Piramis játékosa

Na­gyot akar­tak ál­modni, ám végül győ­zött a józan ész. Sze­ren­csére így is bol­do­gan tér­tek haza a já­té­ko­sok.

Na­gyot akar­tak ál­modni, ám végül győ­zött a józan ész. Sze­ren­csére így is bol­do­gan tér­tek haza a já­té­ko­sok.

Most közölték a tudósok, hihetetlen, mit találtak Egyiptomban

Most közölték a tudósok, hihetetlen, mit találtak Egyiptomban

A fel­fe­de­zés sze­rin­tük óri­ási ha­tás­sal lehet a tör­té­ne­lemre.

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Három hónap ki­ha­gyás után jú­nius 2-án szom­ba­ton lép­nek fel újra.

Három hónap ki­ha­gyás után jú­nius 2-án szom­ba­ton lép­nek fel újra.

Börtönbe küldik a piramisjáték szervezőit

Börtönbe küldik a piramisjáték főszervezőjét

Hamis ígé­re­te­ket tet­tek.

Hamis ígé­re­tek­kel adtak el be­fek­te­tők­nek gyé­mán­tot, ké­sőbb volt, aki­től még azt is ki­csal­ták

Megható dologra költötte nyereményét A Piramis játékosa

Ennél meghatóbb dologra nem is költhette volna nyereményét A Piramis játékosa

Nagyné Ad­ri­enn és ba­rát­nője a Pi­ra­mis című té­vé­ve­tél­kedő feb­ru­ári adá­sá­ban tűnt fel.

Kezén viseli szívműtéte nyomát a Piramis énekese

Kezén viseli szívműtéte nyomát a Piramis énekese

Nyem­csók János sok­kal job­ban érzi magát, mint in­fark­tusa előtt! Cso­ki­nak egy per­cen múlt az élete!

Nyem­csók János sok­kal job­ban érzi magát, mint in­fark­tusa előtt! Cso­ki­nak egy per­cen múlt az élete!

Pillanatokon múlt, a halál torkából mentették meg a magyar énekest

Pillanatokon múlt, a halál torkából mentették meg a magyar énekest

A gyors és szak­szerű se­gít­ség­nek és az or­vo­sa­i­nak kö­szön­heti éle­tét!

A gyors és szak­szerű se­gít­ség­nek és az or­vo­sa­i­nak kö­szön­heti éle­tét!

Kislánya jövője múlt A Piramis játékosának döntésén

Kislánya jövője múlt A Piramis játékosának döntésén

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át a 29 éves fi­a­tal nő a TV2 stú­di­ó­já­ban!

Mindent vett a kamera: Stohl Andrást ez a két nő szórakoztatta

Mindent vett a kamera: Stohl Andrást ez a két nő szórakoztatta

Egy biz­tos: kel­le­mes per­ce­ket okoz­tak a Pi­ra­mis mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek!

Kiderült miért kapott infarktust a Piramis frontembere

Kiderült miért kapott infarktust a Piramis frontembere

Nyem­csók János meg­kezdte a re­ha­bi­li­tá­ciót szív­in­fark­tusa után!

Nyem­csók János meg­kezdte a re­ha­bi­li­tá­ciót szív­in­fark­tusa után!

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

Infarktust kapott a színpadon, friss hírek Nyemcsók János állapotáról

Infarktust kapott a színpadon, új hírek Nyemcsók János állapotáról

A ze­ne­kar a Fa­ce­boo­kon tá­jé­koz­tatta a ra­jon­gó­kat a fej­le­mé­nyek­ről.

A le­gen­dás ze­ne­kar a Fa­ce­boo­kon tá­jé­koz­tatta a ra­jon­gó­kat a leg­fris­sebb fej­le­mé­nyek­ről.

Négymilliót bukott A Piramis tegnap esti párosa!

Négymilliót bukott A Piramis tegnap esti párosa!

Ko­moly dön­tés elé ál­lí­tot­ták A Pi­ra­mis teg­nap esti ver­seny­ző­jét!

Megfejtettük A Piramis titkát: Így nyerhetsz milliókat!

Megfejtettük A Piramis titkát: Így nyerhetsz milliókat!

Miért nem elég a né­hány mil­lió?

A ma­ga­biz­tos já­té­ko­sok gyak­ran buk­ják el a pén­zü­ket a TV2 ha­tal­mas si­ker­rel futó ve­tél­ke­dő­jé­ben! De miért?

Kínos pillanatok a stúdióban: nem kedvelte a játékosa Stohl Andrást!

Kínos pillanatok a stúdióban: nem kedvelte a játékosa Stohl Andrást!

A mű­sor­ve­zető előtt eddig még soha senki nem vál­lalta fel ilyen őszin­tén a vé­le­mé­nyét.

Szívbe markoló történet, erre költi millióit A Piramis nyertese

Szívbe markoló történet, erre költi millióit A Piramis nyertese

Ad­ri­enn kis­lá­nya gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­ség­ben szen­ved, de a csa­lád min­dent meg­tesz érte.

A szerelem győzedelmeskedett a kapzsiság felett A Piramisban

A szerelem győzedelmeskedett a kapzsiság felett A Piramisban

A Pi­ra­mis­ban biz­tosra ment a ver­senyző páros. Na­gyot buk­tak.

A Pi­ra­mis­ban biz­tosra ment a ver­senyző páros. Na­gyot buk­tak, mégis bol­do­gan men­tek haza.

Nem hajlandó újabb műtétnek alávetni magát Stohl András

Nem hajlandó újabb műtétnek alávetni magát Stohl András

Stohl And­rás adás­ban val­lott prob­lé­má­já­ról, de ké­sőbb ki­je­len­tette, nem műt­tetné meg magát.

Stohl And­rás adás­ban val­lott prob­lé­má­já­ról, de ké­sőbb ki­je­len­tette, nem műt­tetné meg magát.

Elárulta A Piramis nyertese, mire költi a milliókat

Elárulta A Piramis nyertese, mire költi a milliókat

Szép sum­mát vi­he­tett haza.

Szép sum­mát vi­he­tett haza A Pi­ra­mis ga­me­show keddi já­té­kos­pá­rosa.

Sikerrel indította az évet a TV2

Sikerrel indította az évet a TV2

A bra­vú­ros ered­mé­nyé­nek kö­szön­he­tően szár­nyal a TV2.

A Pi­ra­mis és a Pénzt vagy éve­ket! bra­vú­ros ered­mé­nyé­nek kö­szön­he­tően szár­nyal a TV2.

Most már biztos: továbbra is osztogatja a milliókat Stohl András

Most már biztos: továbbra is osztogatja a milliókat Stohl András

Feb­ruár 12-én star­tol a Pi­ra­mis új évada a TV2-n.

Feb­ruár 12-én star­tol a Pi­ra­mis új évada a TV2-n.

Vérlázító dolog történt Som Lajos ravatalánál, ki képes ilyesmire?

Vérlázító dolog történt Som Lajos ravatalánál, ki képes ilyesmire?

Édes­anyja min­dent lá­tott.

Az ok­tó­ber 30-án el­hunyt ze­nész gyá­szoló édes­anyja vé­gig­nézte a bot­rá­nyos ese­tet.

Egy anya drámája: kiderült, mi okozhatta Som Lajos halálát

Egy anya drámája: kiderült, mi okozhatta Som Lajos halálát

Hetek tel­tek el a ha­lála óta...

He­tek­kel a Pi­ra­mis ala­pí­tó­já­nak ha­lála után sem képes meg­nyu­godni a ze­nész édes­anyja, aki elő­ször be­szélt azok­ról a tra­gi­kus utolsó na­pok­ról...

Ma este visszatér Stohl András

Ma este visszatér Stohl András

A szí­nészt zsű­ri­ként már lát­hat­tuk a TV2 kép­er­nyő­jén, de mű­sor­ve­ze­tő­ként most de­bü­tál majd és mind­járt mil­li­ók­kal ke­cseg­tet.

A szí­nészt zsű­ri­ként már lát­hat­tuk a TV2 kép­er­nyő­jén, de mű­sor­ve­ze­tő­ként most de­bü­tál majd és mind­járt mil­li­ók­kal ke­cseg­tet.

A sírnál omlott össze Som Lajos édesanyja: Képtelen belenyugodni a döntésbe

A sírnál omlott össze Som Lajos édesanyja: Képtelen belenyugodni a döntésbe

Mély fáj­da­lom...

Mély fáj­da­lom­mal és fe­szült­ség­gel a szí­vük­ben bú­csúz­tak el teg­nap Som Lajos ro­ko­nai az el­hunyt le­gen­dá­tól.

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

El­kez­dő­dött a bú­csúz­ta­tás a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Sokan kí­sér­ték utolsó út­jára a Pi­ra­mis ze­ne­kar ala­pí­tó­ját.

Méltatlan helyzet, botrány Som Lajos búcsúztatóján

Méltatlan helyzet, botrány Som Lajos búcsúztatóján

Nagy volt a káosz a meg­em­lé­ke­zé­sen.

To­tá­lis káosz uralta a le­gen­dás basszus­gi­tá­ros öz­ve­gye által szer­ve­zett ese­ményt. Hiába ér­kez­tek meg a le­gen­dás basszus­gi­tá­ros pá­lya­tár­sai és ra­jon­gói.

Szenzációs felfedezés: hatalmas titkos kamrát találtak a gízai nagy piramisban

Szenzációs felfedezés: hatalmas titkos kamrát találtak a gízai nagy piramisban

A sok évnyi ku­ta­tó­munka meg­hozta a gyü­möl­csét. A ré­gé­szek végre egy szen­zá­ciós fel­fe­de­zést is le tud­tak tenni az asz­talra.

Megtörte a gyász a magyar énekesnőt, most megszólal Som haláláról

Megtörte a gyász a magyar énekesnőt, most megszólal Som haláláról

A csa­lád hétfő óta nem szó­lalt meg Som Lajos ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. Első fe­le­sége, Karda Bea most meg­törte a csen­det.

Som Lajos megrázó vallomása: Leállt a szívem!

Som Lajos megrázó vallomása: Leállt a szívem!

A szél­ső­sé­ges idő­já­rás a hibás!

A 69 éves ze­nész­nek na­gyon rossz az egész­sége: hosszú évek óta be­te­ges­ke­dik. A szél­ső­sé­ges idő­já­rás most bi­zony ren­de­sen pró­bára tette a szer­ve­ze­tét!

Képtelen elfogadni fia halálát Som Lajos édesanyja

Képtelen elfogadni fia halálát Som Lajos édesanyja

Hosszan tartó, sú­lyos be­teg­ség után hétfő dél­után hunyt el a Pé­terfy Sán­dor utcai kór­ház­ban a 70 éves Som Lajos.

Hosszan tartó, sú­lyos be­teg­ség után hétfő dél­után hunyt el a Pé­terfy Sán­dor utcai kór­ház­ban a 70 éves Som Lajos.

Gyász, elhunyt Som Lajos!

Gyász, elhunyt Som Lajos!

Az éne­kes saj­ná­la­tos ha­lál­híre a Fa­ce­boo­kon kez­dett ter­jedni.

Az éne­kes saj­ná­la­tos ha­lál­híre a Fa­ce­boo­kon kez­dett ter­jedni.

Súlyos állapota miatt azonnal műteni kellett Som Lajost

Súlyos állapota miatt azonnal műteni kellett Som Lajost

A le­gen­dás rock­ze­nész éle­té­ben elő­ször esett át szem­mű­té­ten a Pé­terfy kór­ház­ban.

Nagy a baj: Mentő szállította kórházba Závodi Jánost!

Nagy a baj: Mentő szállította kórházba Závodi Jánost!

Sú­lyo­san meg­sé­rült egy bal­eset kö­vet­kez­té­ben, egy­előre nem tudni, szük­ség lesz-e mű­tétre!

Sú­lyo­san meg­sé­rült egy bal­eset kö­vet­kez­té­ben, egy­előre nem tudni, szük­ség lesz-e mű­tétre!

Dagad a botrány: Reagált a Piramis zenésze Som Lajos vádjaira!

Dagad a botrány: Reagált a Piramis zenésze Som Lajos vádjaira!

Elő­ször szó­lal­tak meg a ze­ne­kar tag­jai a bot­rány kap­csán!

Elő­ször szó­lal­tak meg a ze­ne­kar tag­jai a hosszú hó­na­pok óta zajló bot­rány kap­csán! Vajon fi­zet­niük kell?

Családi tragédia: elhagyták szerettei Som Lajost!

Családi tragédia: elhagyták szerettei Som Lajost!

El­for­dul­tak tőle...

A ze­nész arról pa­nasz­ko­dott, már nem kí­ván­csi rá senki: ex­neje, lánya és az édes­anyja is el­for­dult tőle. De ő még remél, hi­szen jön­nek az ün­ne­pek...

Kirobbant a botrány: Elindította a Piramis-pert Som Lajos!

Kirobbant a botrány: Elindította a Piramis-pert Som Lajos!

A ze­nész ma­ga­biz­to­san vág bele a ha­tal­mas perbe! A Pi­ra­mis tag­jai ret­teg­het­nek!

Megtámadták a beteg Som Lajost, csúnyán megsérült a zenész

Megtámadták a beteg Som Lajost, csúnyán megsérült a zenész

Éppen ha­za­felé tar­tott, ami­kor a la­kása előtt rá­ron­tot­tak. Du­la­ko­dás köz­ben tel­je­sen ki­for­dult a beteg lába, amire most alig tud ráállni.

Éppen ha­za­felé tar­tott, ami­kor a la­kása előtt rá­ron­tot­tak. Du­la­ko­dás köz­ben tel­je­sen ki­for­dult a beteg lába, amire most alig tud ráállni. Rá­adá­sul nem ez az első eset, hogy ne­ki­ron­ta­nak a nyílt utcán.

Hatezer éves piramist találtak Kazahsztánban

Hatezer éves piramist találtak Kazahsztánban

Szen­zá­ciós fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek. Ré­gebbi, mint az egyip­tomi pi­ra­mi­sok!

Szen­zá­ciós fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek Ka­zahsz­tán­ban, a semmi kö­ze­pén.

Elárulta a kínos tárgyalás részleteit Som Lajos! Nekiment a Piramisnak!

Elárulta a kínos tárgyalás részleteit Som Lajos! Nekiment a Piramisnak!

A bosszús ze­nész nem nyug­szik addig, amíg meg nem kapja jus­sát! El­árulta, mikor ke­rült sor a kínos tár­gya­lásra!

Rejtélyes alagútra bukkantak a maja piramis alatt!

Rejtélyes alagútra bukkantak a maja piramis alatt!

Vajon hová vezet?

Ki­de­rült, hogy ré­gebbi, mint a fölé épí­tett pi­ra­mis... Vajon hová vezet?

Különös dolog derült ki a gízai nagy piramisról!

Különös dolog derült ki a gízai nagy piramisról!

Eddig min­denki azt hitte, hogy a nagy­pi­ra­mis, az ókori egyip­tomi épí­té­szet cso­dája, tö­ké­le­tes épít­mény, hiba nincs benne...

Eddig min­denki azt hitte, hogy a nagy pi­ra­mis, az ókori egyip­tomi épí­té­szet cso­dája, tö­ké­le­tes épít­mény, hiba nincs benne. Ará­nya­iba szinte min­dent bele lehet ma­gya­rázni az arany­met­szés­től kezdve a pí ér­té­kéig... de most ki­de­rült va­lami, ami mind­ezt sem­missé te­heti!

Rejtélyes papirusz rántja le a leplet a piramisok építéséről!

Rejtélyes papirusz rántja le a leplet a piramisok építéséről!

A maga 4500 évé­vel a leg­ré­gibb lé­zető egyip­tomi kéz­irat. A Khe­opsz pi­ra­mis épí­té­sé­ben részt vett egyik mun­ka­fel­ügyelő fel­jegy­zé­seit tar­tal­mazza...

A maga 4500 évé­vel a leg­ré­gibb lé­zető egyip­tomi kéz­irat. A Khe­opsz pi­ra­mis épí­té­sé­ben részt vett egyik mun­ka­fel­ügyelő fel­jegy­zé­seit tar­tal­mazza...

Kiderült: ez áll a világ legrégebbi írott papírján!

Kiderült: ez áll a világ legrégebbi írott papírján!

Ki­ál­lí­tot­ták az Egyip­tom­ban va­laha ta­lált leg­ré­gebbi pa­pi­ru­szo­kat csü­tör­tö­kön a ka­i­rói Egyip­tomi Mú­ze­um­ban.

Ki­ál­lí­tot­ták az Egyip­tom­ban va­laha ta­lált leg­ré­gebbi pa­pi­ru­szo­kat csü­tör­tö­kön a ka­i­rói Egyip­tomi Mú­ze­um­ban.

Kitűzte a bíróság a Piramis-per időpontját! Som Lajos nem kegyelmez!

Kitűzte a bíróság a Piramis-per időpontját! Som Lajos nem kegyelmez!

Kínos idő­szak kez­dő­dött a ze­ne­kar éle­té­ben. Som Lajos feb­ru­ár­ban ha­tá­rozta el, hogy jogi lé­pé­se­ket tesz egy­kori ba­rá­tai ellen.

Idegenek nyomai? Hatalmas ősi piramisra bukkantak az óceán mélyén!

Idegenek nyomai? Hatalmas ősi piramisra bukkantak az óceán mélyén!

A Go­ogle mű­hol­das tér­ké­peit bön­gészve, el­ké­pesztő fel­fe­de­zést tet­tek ama­tőr ku­ta­tók.

Szenzáció: minden titok lehullhat az ősi piramisokról!

Szenzáció: minden titok lehullhat az ősi piramisokról!

4500 évnek kel­lett el­tel­nie...

4500 évnek kel­lett el­tel­nie ahhoz, hogy fel tud­juk tér­ké­pezni az ősi pi­ra­mi­sok tel­jes belső szer­ke­ze­tét...

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

Újra kell írni a tan­köny­ve­ket?

Újra kell írni a tan­köny­ve­ket?

Újabb titokzatos dolgot fedeztek fel a Marsról érkező fotókon!

Újabb titokzatos dolgot fedeztek fel a Marsról érkező fotókon!

Olyan alak­za­tot ta­lál­tak, ami­től még a tu­dó­sok is meg­le­pőd­tek...

Olyan alak­za­tot ta­lál­tak, ami­től még a tu­dó­sok is meg­le­pőd­tek...

Som Lajos húszmilliós pert indít!

Som Lajos beperli egykori zenésztársait!

Sze­rinte volt ze­nész­tár­sai nem kon­cer­tez­het­né­nek Pi­ra­mis néven.

Sze­rinte volt tár­sai nem kon­cer­tez­het­né­nek Pi­ra­mis néven, ha kell, ezt be is bi­zo­nyítja.

Óriási kőgömb bizonyíthatja egy ősi civilizáció létezését

Óriási kőgömb bizonyíthatja egy ősi civilizáció létezését

A bosz­niai pi­ra­mi­sok fel­fe­de­ző­je­ként el­hí­re­sült üz­let­em­ber és ama­tőr ré­gész újabb szen­zá­ciós be­je­len­tést tett.

Piramisszerű építményt fedeztek fel az Antarktiszon!

Piramisszerű építményt fedeztek fel az Antarktiszon!

A tá­voli déli kon­ti­nens, az Ant­ark­tisz min­díg is pisz­kálta a fel­fe­de­zők fan­tá­zi­á­ját...

A tá­voli déli kon­ti­nens, az Ant­ark­tisz min­díg is pisz­kálta a fel­fe­de­zők, de még az egy­szerű em­be­rek fan­tá­zi­á­ját is.

Egyre rosszabbul van Som Lajos! Orvosok vizsgálják!

Egyre rosszabbul van Som Lajos! Orvosok vizsgálják!

Ál­landó fel­ügye­let alá von­ták...

A Pi­ra­mis egy­kori basszus­gi­tá­rosa évek óta sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ved. Úgy dön­töt­tek az or­vo­sai, ál­landó fel­ügye­let alá von­ják.

Elképesztő elmélet: szabályos piramist fedeztek fel a Holdon!

Elképesztő elmélet: szabályos piramist fedeztek fel a Holdon!

Ma­nap­ság már nem kell a Mar­sig menni, hogy va­lami hát­bor­zon­gató föl­dön­kí­vüli do­logra buk­kan­junk.

Ezért kell sürgősen végrendeletet írnia Som Lajosnak!

Ezért kell sürgősen végrendeletet írnia Som Lajosnak!

Ha­ma­ro­san mil­li­o­mos lesz, és sze­retné biz­ton­ság­ban tudni pén­zét akkor is, ha vele bármi tör­té­nik.

A sú­lyo­san beteg ze­nész nagy el­ha­tá­ro­zásra ju­tott. Ha­ma­ro­san mil­li­o­mos lesz, és sze­retné biz­ton­ság­ban tudni pén­zét akkor is, ha vele bármi tör­té­nik.

Mit keres a titokzatos ősi magyar rovásírás a piramisokon?

Mit keres a titokzatos ősi magyar írás a piramisokon?

A hely­színi fel­tá­rá­sok leg­na­gyobb szen­zá­ci­ója a ki­ásott kő­táb­lá­kon ta­lál­ható ro­vás­írás... Mi köze az ős­ma­gyar­ság­nak a pi­ra­mi­sok­hoz?

Újból színpadra áll a rocklegenda, a nők egykori bálványa

Újból színpadra áll a rocklegenda, a nők egykori bálványa

Fény­ko­rá­ban a nők bál­vá­nya volt...

Ta­vas­szal öt­ál­lo­má­sos kon­cert­tur­néba fog Ré­vész Sán­dor, aki 56 éve­sen lett elő­ször édes­apa. Fény­ko­rá­ban a nők bál­vá­nya volt, sárm­ját máig meg­őrizte.

Hátborzongató elmélet a piramisokról: mégis itt jártak az idegenek?

Hátborzongató elmélet a piramisokról: mégis itt jártak az idegenek?

El­is­mert tu­dó­sok most el­ké­pesztő fel­is­me­résre ju­tot­tak...

El­is­mert tu­dó­sok most el­ké­pesztő fel­is­me­résre ju­tot­tak, mely nem­csak a ter­ve­zés és a ki­vi­te­le­zés rej­té­lyére adhat ma­gya­rá­za­tot. Ha mindez igaz, szép las­san össze­áll a tel­jes kép....

Barátait rángatja bíróság elé Som Lajos. 25 milliót követel a Piramistól!

Barátait rángatja bíróság elé Som Lajos. 25 milliót követel a Piramistól!

Ha­tal­mas bot­rány van ki­ala­ku­ló­ban! Egy­kori ze­nész­tár­sa­i­val áll bí­ró­ság elé.

Ha­tal­mas bot­rány van ki­ala­ku­ló­ban! Sú­lyos mil­li­ó­kat kö­ve­tel egy­kori kol­lé­gá­i­tól a ze­nész. A kínos ügy odáig fa­jult, hogy ha­ma­ro­san a bíró előtt néz­nek majd far­kas­sze­met egy­más­sal az együt­tes tag­jai és Som.

Újabb családi balhéról számolt be Som Lajos

Újabb családi balhéról számolt be Som Lajos

A ze­nész sze­rint há­lát­lan Karda Be­á­val közös lá­nyuk, mert nem be­szél velük, pedig ők min­dent meg­ad­tak neki, és a mai napig jó szü­lei.

A ze­nész sze­rint há­lát­lan Karda Be­á­val közös lá­nyuk, mert nem be­szél velük, pedig ők min­dent meg­ad­tak neki, és a mai napig jó szü­lei.

Karda Bea tagadja a róla terjedő megdöbbentő híreket

Karda Bea tagadja a róla terjedő megdöbbentő híreket

Nem érti, Som Lajos miért be­szél róla.

Az éne­kesnő volt férje, Som Lajos azt nyi­lat­kozta a Ri­post­nak, hogy Bea ha­ma­ro­san ismét oltár elé áll. Karda azon­ban mind­ezt cá­folta.

Som Lajos döbbenetes titkot kotyogott ki Karda Beáról

Som Lajos döbbenetes titkot kotyogott ki Karda Beáról

Tit­kot fe­cse­gett ki ex­ne­jé­ről.

A Pi­ra­mis egy­kori basszus­gi­tá­rosa iz­gal­mas rész­le­te­ket fe­cse­gett ki ex­fe­le­sége ma­gán­éle­té­ről.

Súlyos családi dráma mérgezi meg Som Lajos újévét

Súlyos családi dráma mérgezi meg Som Lajos újévét

Nem elég, hogy fáj­dal­mas be­teg­sé­gek kí­noz­zák, lel­ki­leg is tel­je­sen össze­tört a Pi­ra­mis együt­tes egy­kori ze­né­sze.

Nem elég, hogy fáj­dal­mas be­teg­sé­gek kí­noz­zák, lel­ki­leg is tel­je­sen össze­tört a Pi­ra­mis együt­tes egy­kori ze­né­sze.

Elképesztő elmélet: piramisok Magyarországon!

Elképesztő elmélet: piramisok Magyarországon!

Azo­nos­ság az egyip­tomi pi­ra­mi­sok­kal!

Fé­lel­me­tes azo­nos­ság a híres, egyip­tomi pi­ra­mi­sok­kal! Stim­mel az el­he­lye­zés és a csil­la­gok­hoz vi­szo­nyí­tott szö­gek.

Neheztelnek a Piramis tagjai Som Lajosra

Neheztelnek a Piramis tagjai Som Lajosra

To­vábbra sincs nyu­ga­lom a Pi­ra­mis együt­tes háza táján, azt vi­szont egyre ne­he­zebb ki­bo­gozni, ki ha­ra­gu­dott előbb a má­sikra.

To­vábbra sincs nyu­ga­lom a Pi­ra­mis együt­tes háza táján, azt vi­szont egyre ne­he­zebb ki­bo­gozni, ki ha­ra­gu­dott előbb a má­sikra.

Mániákus ufóhívők piramisokat látnak a Plútó holdján - videó

Mániákus ufóhívők piramisokat látnak a Plútó holdján - videó

Mi­u­tán meg­jöt­tek az űr­szon­dá­ról a friss fotók, az ufó­hí­vők egy­ből ne­ki­lát­tak pi­ra­mi­so­kat ke­resni raj­tuk. Naná, hogy ta­lál­tak!

Retteg támadója bosszújától Som Lajos

Retteg támadója bosszújától Som Lajos

A sú­lyos be­teg­ség­gel küzdő ze­nész nem meri el­hagyni a gon­do­zó­há­zat, ahol hó­na­pok óta ke­ze­lik az or­vo­sok. Lajos a Ri­post­nak be­val­lotta: ve­szély­ben van az élete!

A sú­lyos be­teg­ség­gel küzdő ze­nész nem meri el­hagyni a gon­do­zó­há­zat, ahol hó­na­pok óta ke­ze­lik az or­vo­sok. Lajos a Ri­post­nak be­val­lotta: ve­szély­ben van az élete!

Som Lajosnak nincs hova mennie lakni

Som Lajosnak nincs hova mennie lakni

Le­járt a költ­ség­men­tes­sége az idő­sek át­me­neti ott­ho­ná­ban.

Le­járt a költ­ség­men­tes­sége az idő­sek át­me­neti ott­ho­ná­ban, saját la­ká­sába pedig nem tud vissza­térni a ze­nész.