CÍMKE: 'őszi divat'

Így hordd idén ősszel a fehér farmert

Így hordd idén ősszel a fehér farmert

Ezek­ben a szet­tek­ben te is fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni.

Ezek­ben a va­gány, nőies szet­tek­ben te is fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni. Nyár vé­gé­vel sem kell le­mon­da­nod erről a szexi nad­rág­ról.

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Az ősz leg­me­nőbb ci­pője, szinte min­den kor­osz­tály szá­mára tö­ké­le­tes, nőies, és ké­nyel­mes.

Soha többé nem lesz unalmas a női kabát

Soha többé nem lesz unalmas a női kabát, ez az ötlet őrült jó

Fer­ge­te­ge­sen vidám szí­nek­kel vár az idei ka­bát­di­vat.

Fer­ge­te­ge­sen vidám szí­nek­kel vár az idei ka­bát­di­vat, ezért őrül meg min­den nő! A fe­kete vagy szürke he­lyett idén öltsd ma­gadra a nyári ter­mé­szet szí­neit.

A zöld minden árnyalata hódít

A zöld minden árnyalata hódít

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták. Így a zöld sem ma­rad­hat ki, sőt az összes ár­nya­lata közül vá­laszt­hatsz. Min­den ru­ha­da­ra­bot meg­ta­lálsz a bol­tok­ban, vi­seld kre­a­tí­van! Őrü­le­te­sen szexi és nőies le­hetsz benne.

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták. Így a zöld sem ma­rad­hat ki, sőt az összes ár­nya­lata közül vá­laszt­hatsz. Min­den ru­ha­da­ra­bot meg­ta­lálsz a bol­tok­ban, vi­seld kre­a­tí­van! Őrü­le­te­sen szexi és nőies le­hetsz benne. Bo­lon­dítsd meg az őszt, ke­verd az ár­nya­la­to­kat!

Visszatért a 70-es évek nagy szoknyadivatja

Visszatért a 70-es évek nagy szoknyadivatja

Me­lyik kis­lány ne sze­retné a pör­gős szok­nyát? Most vissza­tért ez a fazon a divat vi­lá­gába. Ké­nyel­mes, csi­nos és bárki fel­ve­heti. Él­vezd az őszt, pö­rögj te is, ahogy régen tet­ted!

Me­lyik kis­lány ne sze­retné a pör­gős szok­nyát? Most vissza­tért ez a fazon a divat vi­lá­gába. Ké­nyel­mes, csi­nos és bárki fel­ve­heti.

Újra tombol a 70-es évek nagy divatja, ezt hordja ősszel minden nő

Újra tombol a 70-es évek nagy divatja, ezt hordja ősszel minden nő

A leg­ide­á­li­sabb vá­lasz­tás a hűvös őszi na­pokra.

Gyö­nyö­rűen ki­emeli a női dom­bo­ru­la­to­kat, nem vé­let­len, hogy újra di­vatba jött.

A barna idén legyőzi a feketét! A szabály, hogy nincs szabály

A barna idén legyőzi a feketét! A szabály, hogy nincs szabály

A barna az ősz örök ked­vence.

A barna az ősz örök ked­vence, több ár­nya­lat is pá­ro­sít­ható vele. A di­vat­ban je­len­leg nem meg­lepő a szí­nek vad ke­ve­réke, ne hagyd ki idén te sem!

Most már biztos, ezek lesznek idén ősszel a legmenőbb színek

Most már biztos, ezek lesznek idén ősszel a legmenőbb színek

Vá­lo­gass az erdő szí­nei közül.

Idén ős­szel is a leg­jobb, ha az erdő szí­nei közül vá­lo­gatsz, szé­les a skála, és a min­ták is vadak. Álom­szép le­szel ezek­ben az ár­nya­la­tok­ban!

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Le­g­újabb trend a fri­zu­rák kö­zött a kó­ku­szár­nya­latú haj. Légy bátor, és fes­tesd át a hajad erre a fan­tasz­ti­kus ár­nya­latra. Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

Le­g­újabb trend a fri­zu­rák kö­zött a kó­ku­szár­nya­latú haj. Légy bátor, és fes­tesd át a hajad erre a fan­tasz­ti­kus ár­nya­latra. Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

Most már tényleg itt az ősz: ez a kabát lesz a legnagyobb divat

Most már tényleg itt az ősz: ez a kabát lesz a legnagyobb divat

Elég volt ez egy­színű, szürke ka­bát­ból? Idén iz­gal­mas fa­zo­nok közül vá­lo­gat­hatsz. Vi­seld nad­rág­hoz vagy szok­nyá­hoz, min­den meg­ol­dás fan­tasz­ti­kus.

Elég volt ez egy­színű, szürke ka­bát­ból? Idén iz­gal­mas fa­zo­nok közül vá­lo­gat­hatsz. Vi­seld nad­rág­hoz vagy szok­nyá­hoz, min­den meg­ol­dás fan­tasz­ti­kus. Még egy vi­rá­gos ru­há­hoz is fel­ve­he­ted, most va­ló­ban min­dent sza­bad!

Felejtsd el a pulóvert ősszel, ezt vedd fel, ha beköszönt a hűvös idő

Felejtsd el a pulóvert ősszel, ezt vedd fel, ha beköszönt a hűvös idő

Csí­pős reg­ge­le­ken nincs is ennél a fel­ső­nél jobb vi­se­let! Bár­mi­hez fel­ve­he­ted és rop­pant ké­nyel­mes.

Csí­pős reg­ge­le­ken nincs is ennél a fel­ső­nél jobb vi­se­let!

Ez a szín most mindent visz, ez lesz az ősz nagy divatja

Ez a szín most mindent visz, ez lesz az ősz nagy divatja

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­lat lett az ősz ked­vence. Vá­lassz leg­alább egy ru­ha­da­ra­bot ebben a szín­ben, va­gány lesz tőle a meg­je­le­né­sed és jobb a ked­ved.

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­lat lett az ősz ked­vence. Vá­lassz leg­alább egy ru­ha­da­ra­bot ebben a szín­ben, va­gány lesz tőle a meg­je­le­né­sed és jobb a ked­ved. Hidd el, meg­éri! Fel­dobja a napot, és tuti töb­ben is meg­di­csér­nek benne, nem lesz, aki ne venne észre benne!

Őrület, de ez a farmer lesz idén ősszel a legnagyobb divat

Őrület, de ez a farmer lesz idén ősszel a legnagyobb divat

Gal­lér­ral, gom­bok­kal, hosszú vagy rövid ujjal,és pánt­tal dí­szí­tet­ték a ter­ve­zők a leg­újabb far­mer­nad­rá­got.

Gal­lér­ral, gom­bok­kal, hosszú vagy rövid ujjal, pánt­tal és zse­bek­kel dí­szí­tet­ték a ter­ve­zők a leg­újabb far­mer­nad­rá­got. Ka­pasz­kodj meg, idén összes ismét vissza­tér a far­mer ove­rall!Vá­lassz neked való fa­zont, min­den kor­osz­tály talál ma­gá­nak fan­tasz­ti­kus ké­nyel­mes fa­zont.

Állati ötlet, ez a ruha lesz a francia nők őszi nagy kedvence

Állati ötlet, ez a ruha lesz a francia nők őszi nagy kedvence

Pá­rizs ut­cáin már ezek­ben a ru­hák­ban sé­tál­nak a nők! Ha tet­szik va­la­me­lyik fazon, te se hagyd ki a ru­ha­tá­rad­ból.

Pá­rizs ut­cáin már ezek­ben a ru­hák­ban sé­tál­nak a nők! Ha tet­szik va­la­me­lyik fazon, te se hagyd ki!

Gyönyörű lesz az őszi körömdivat, elképesztő ötleteket mutatunk

Gyönyörű lesz az őszi körömdivat, elképesztő ötleteket mutatunk

Har­mó­ni­á­ban az év­szak­kal ez a leg­újabb trend a ma­ni­kűr­ben. Vá­lo­gass a leg­újabb kom­bi­ná­ci­ók­ból.

Har­mó­ni­á­ban az év­szak­kal ez a leg­újabb trend a ma­ni­kűr­ben. Vá­lo­gass a leg­újabb kom­bi­ná­ci­ók­ból, hasz­nálj szí­ne­ket, min­tá­kat és kö­ve­ket az ősz­nek meg­fe­le­lően.Segít ebben a ter­mé­szet, az erdei táj, a fan­tá­ziád és né­hány remek tipp! Mu­ta­tunk né­há­nyat, légy kre­a­tív, így lesz fan­tasz­ti­kus a ma­ni­kű­röd.

Ez a gyönyörű ruha lesz az ősz slágere, ilyet akar minden nő

Ez a gyönyörű ruha lesz az ősz slágere, ilyet akar minden nő

Mu­tat­juk a fa­zo­no­kat.

Min­den év­szak­nak meg­van a ked­venc vi­se­lete. Idén ős­szel ez a ruha lesz a leg­nép­sze­rűbb, nem lesz olyan prog­ram, ahová nem ve­he­ted fel.

Ettől a látványos sminktrükktől leszel bombázó idén ősszel

Ettől a látványos sminktrükktől leszel bombázó idén ősszel

Bá­mu­la­tos, ahogy meg­vál­toz­tatja az arcod ez a szín, emel­kedj ki a tö­meg­ből. Szí­nezd át az őszt, mo­so­lyogj a vi­lágra, meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­gyél di­va­tos.

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

Most, hogy hű­vö­sek a napok, ér­de­mes be­sze­rez­ned egy remek ka­bá­tot.

Most, hogy hű­vö­sek a napok, ér­de­mes be­sze­rez­ned egy remek ka­bá­tot. Nézd meg, me­lyek a leg­di­va­to­sabb fa­zo­nok idén ős­szel.

Íme az ősz kedvenc kardigánja, itt a hosszított fazon

Íme az ősz kedvenc kardigánja, itt a hosszított fazon

Ké­nyel­mes, prak­ti­kus, ki ne sze­retné a kar­di­gánt? Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ha­tod, bár­hová fel­ve­he­ted. Ke­resd meg ma­gad­nak az idei da­ra­bot!

Ké­nyel­mes, prak­ti­kus, ki ne sze­retné a kar­di­gánt? Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ha­tod, bár­hová fel­ve­he­ted. Ke­resd meg ma­gad­nak az idei da­ra­bot!

Engedd közel magadhoz a Hold erejét! Mutatjuk a legegyszerűbb ötleteket

Engedd közel magadhoz a Hold erejét! Mutatjuk a legegyszerűbb ötleteket

Mu­tat­juk a Hold-aura stí­lus­je­gyeit.

Szá­mos öl­töz­kö­dési prak­tika segít: divat a bár­sony, a csipke és a de­ne­vér­ujj!

Imádod a velúrcsizmát? Így tudod mindig tisztán tartani

Imádod a velúrcsizmát? Így tudod mindig tisztán tartani

Vissza­tér­tek a divat vi­lá­gába ezek a cso­da­szép, rend­kí­vül ké­nyes da­ra­bok.

Vissza­tér­tek a divat vi­lá­gába ezek a cso­da­szép, ele­gáns, ugyan­ak­kor rend­kí­vül ké­nyes da­ra­bok.

Megújult a leggings: őrület, milyen szín lett a divat

Megújult a leggings: őrület, milyen szín lett a divat

Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Idén ős­szel rend­ha­gyó szín­ben tört be a leg­gings a di­vatba. Va­dí­tóan sze­xis min­ták­kal, spor­tos és ele­gáns szett­ben is vi­sel­he­ted. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Újra divat a szoknya, amiben bomba feneke van minden nőnek

Újra divat a szoknya, amiben bomba feneke van minden nőnek

Mu­tat­juk az ősz leg­szebb mo­dell­jeit!

Ismét nagy divat az egye­nes vo­nalú bőr­szok­nya, amely re­me­kül ki­emeli az ala­kod. Mu­tat­juk az ide ősz leg­szebb mo­dell­jeit.

Megújult a neccharisnya, őrült szexi lesz tőle a nő

Megújult a neccharisnya, őrült szexi lesz tőle a nő

Elő a nagy lyukú nec­cel! Vi­sel­he­ted nad­rág alá vagy mi­ni­szok­nyá­hoz, egy biz­tos: fel­kelti a férfiak fi­gyel­mét.

Elő a nagy lyukú nec­cel! Vi­sel­he­ted nad­rág alá vagy mi­ni­szok­nyá­hoz, egy biz­tos: fel­kelti a férfiak fi­gyel­mét. Néz­zük, ho­gyan vi­seld, hogy trendi le­gyél!

Itt a legszexibb őszi melltartó: a bimbóra került a lényeg

Itt a legszexibb őszi melltartó: a bimbóra került a lényeg

Raj­tad múlik, mi kerül a bim­bó­idra. Mu­tat­juk az új mell­tartó őrü­le­tet, némi kre­a­ti­vi­tás, és te is ké­szít­hetsz ha­son­lót! Meg­le­pe­tés le­szel a pa­sid­nak!

Raj­tad múlik, mi kerül a bim­bó­idra. Mu­tat­juk az új mell­tartó őrü­le­tet, némi kre­a­ti­vi­tás, fan­tá­zia és te is ké­szít­hetsz ha­son­lót! Meg­le­pe­tés le­szel a pa­sid­nak! Ki ne hagyd a le­he­tő­sé­get, va­rá­zsold át régi mell­tar­tó­dat. Mu­ta­tunk hozzá némi út­mu­ta­tást, de te vá­lasz­tasz mi­lyen le­gyen.

Hihetetlen, ez a két szín lett együtt a divat! Szexi lesz tőle minden nő

Hihetetlen, ez a két szín lett együtt a divat! Szexi lesz tőle minden nő

Ki ne fi­gyelne fel erre a két színre? Bo­lon­dítsd meg az őszt!

Ki ne fi­gyelne fel erre a két színre? Bo­lon­dítsd meg az őszt!

Óriási meglepetést hoz az őszi divat, kivirágzik minden

Óriási meglepetést hoz az őszi divat, kivirágzik minden

Őszre ér­kez­tek a ta­va­szi mo­del­lek? Nem erről van szó, az új da­ra­bok in­kább vi­dám­sá­got hoz­tak a tren­dekbe.

Őszre ér­kez­tek a ta­va­szi mo­del­lek? Nem erről van szó, az új da­ra­bok in­kább vi­dám­sá­got hoz­tak a tren­dekbe. Éld meg az őszi-téli idényt fi­a­ta­los fris­ses­ség­gel!

A simogató plüss tarol a divatban: legyél bársonyosan szexi!

A simogató plüss tarol a divatban: legyél bársonyosan szexi!

Lá­gyítsd meg a va­gány stí­lust, légy si­mo­ga­tóan vonzó és ele­gáns! Bármi le­gyen a célod, segít az idén is di­va­tos bár­sony.

Lá­gyítsd meg a va­gány stí­lust, légy si­mo­ga­tóan vonzó és ele­gáns! Bármi le­gyen a célod, segít az idén is di­va­tos bár­sony.

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

El­árul­juk neked, mi az év­szak leg­tren­dibb da­rabja.

Ha még nem néz­tél körül az üz­le­tek­ben, el­árul­juk neked, mi az év­szak leg­tren­dibb da­rabja.

Földig érő köpeny és farmer, ez az ősz divatja

Földig érő köpeny és farmer, ez az ősz divatja

Nem a va­rázs­lók vi­lá­gá­ból ke­rül­tek elő ezek a kö­pe­nyek, hanem a mai va­ló­ság­ból. Szep­tem­ber­től egé­szen biz­tos, hogy az ut­cá­kon is szem­be­jön­nek veled.

Nem a va­rázs­lók vi­lá­gá­ból ke­rül­tek elő ezek a kö­pe­nyek, hanem a mai va­ló­ság­ból. Szep­tem­ber­től egé­szen biz­tos, hogy az ut­cá­kon is szem­be­jön­nek veled ezek a fa­zo­nok. Lás­suk, neked me­lyik nyeri el a tet­szé­se­det!

Tarol a műbőr az őszi divatban! Légy vad és szexi

Tarol a műbőr az őszi divatban! Légy vad és szexi

Idén ős­szel légy vad és szexi, öltsd ma­gadra a Macs­kanő-ruhát! Íme né­hány trendi fazon, ami­ben el­len­áll­ha­tat­lanná vál­hatsz.

Idén ős­szel légy vad és szexi, öltsd ma­gadra a Macs­kanő-ruhát! Íme né­hány trendi fazon, ami­ben el­len­áll­ha­tat­lanná vál­hatsz.

Nem hiszed el, milyen az ősz legmenőbb ruhadarabja!

Nem hiszed el, milyen az ősz legmenőbb ruhadarabja!

Őrü­le­te­sen szexi és nőies.

A leg­újabb divat sze­rint a kabát és a pu­ló­ver iga­zán kü­lön­le­ges és meg­lepő. Őrü­le­te­sen szexi és nőies. Szinte bár­mi­vel hord­ha­tod, és meg­véd a hi­deg­től.

Ősszel visszatér az ikonikus farmerdivat, a nők többsége bajban lesz

Ősszel visszatér az ikonikus farmerdivat, a nők többsége bajban lesz

Nyári trend­nek egye­nes kö­vet­kez­mé­nye a régi-új far­mer­fa­zon.

Nyá­ron a nők iga­zán me­ré­szen meg­mu­tat­ják a bá­ja­i­kat, ennek a trend­nek pedig egye­nes kö­vet­kez­mé­nye a régi-új far­mer­fa­zon. Csak le­gyen bá­tor­sá­god vi­selni! Vi­gyázz hogy vi­se­led, mert ez a fazon nem min­den­ki­nek áll jól.

Meghökkentő, ez lesz az őszi hajdivat

Meghökkentő, ez lesz az őszi hajdivat

Fe­lejtsd el az egy­szerű sző­két, bar­nát és vö­rö­set!

Idén, ha iga­zán di­va­tos sze­ret­nél lenni fe­lejtsd el az egy­szerű sző­két, bar­nát és vö­rö­set! A li­lá­val vi­szont ba­rát­kozz meg, hi­szen ham­vas ár­nya­la­ta­i­val gyak­ran ta­lál­koz­hatsz majd az utcán és a fod­rá­szok szín­pa­let­tá­ján.

Úristen: ellopták a nők a férfiaktól a klasszikus divatdarabot

Úristen: ellopták a nők a férfiaktól a klasszikus divatdarabot

Az ing immár tel­jes jogú da­rabja a női ru­ha­tár­nak. Mu­tat­juk a lé­nye­get!

Az ing immár tel­jes jogú da­rabja a női ru­ha­tár­nak. Egy­szerre le­hetsz benne ma­ga­biz­tos, nőies és egy kis trük­kel szexi is. Mu­tat­juk a lé­nye­get!

Nem kell még váltani: így lesz a nyári ruhából őszi viselet

Nem kell még váltani: így lesz a nyári ruhából őszi viselet

Nem kell a nyári ru­há­i­dat el­rakni a szek­rény mé­lyére. Az ősz al­kal­mas arra, hogy kom­bi­náld a két év­szak ru­háit. Hasz­náld ki, ne várd meg a hideg telet!