CÍMKE: 'örömhír'

Fantasztikus örömhír: Máris jön a baba Homonnay Zsoltéknál

Fantasztikus örömhír: Máris jön a baba Homonnay Zsoltéknál

A Ri­post meg­tudta: a Bu­da­pesti Ope­rett­szín­ház mű­vé­sze és tánc­mű­vész párja, Föl­desi Anita babát vár­nak.

A Ri­post meg­tudta: a Bu­da­pesti Ope­rett­szín­ház mű­vé­sze és tánc­mű­vész párja, Föl­desi Anita babát vár­nak.

Óriási hírt jelentett be Tóth Gabi, kisbabája lesz!

Óriási hírt jelentett be Tóth Gabi, kisbabája lesz!

Az éne­kesnő cso­dá­la­tos öröm­hírt je­len­tett be a Fa­ce­book-ol­da­lán, Kra­usz Gá­bor­ral az első gyer­me­kü­ket vár­ják.

Az éne­kesnő cso­dá­la­tos öröm­hírt je­len­tett be a Fa­ce­book-ol­da­lán, Kra­usz Gá­bor­ral az első gyer­me­kü­ket vár­ják.

Óriási örömhírt posztolt Marco Rossi

Óriási örömhírt posztolt Marco Rossi

Meg­lepő be­jegy­zés a szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­zös­ségi ol­da­lán. Újra a hor­vá­tok le­győ­zése a téma, csak éppen egé­szen más­hogy.

Meg­lepő be­jegy­zés a szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­zös­ségi ol­da­lán. Újra a hor­vá­tok le­győ­zése a téma, csak éppen egé­szen más­hogy.

Örömhírt kapott a korábbi Forma-1-es világbajnok

Hatalmas örömhírt kapott a korábbi Forma-1-es világbajnok

Nel­son Pi­quet lánya gyer­me­ket vár.

Nel­son Pi­quet lánya az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár. A göm­bö­lyödő po­cak­ját is meg­mu­tatta.

Óriási öröm a magyar sztár családjában, elkelt a lánya

Óriási öröm a magyar sztár családjában, elkelt a lánya

Egy videó is ké­szült az ese­mény­ről, az apuka pedig büsz­kén osz­totta meg az öröm­hírt ra­jon­gó­i­val!

Egy videó is ké­szült az ese­mény­ről, az apuka pedig büsz­kén osz­totta meg az öröm­hírt ra­jon­gó­i­val!

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar énekes, jöhet a baba

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar énekes, jöhet a baba

Egy­más­sal akar­ják le­élni az éle­tü­ket.

A fi­a­tal te­het­ség és ked­vese csu­pán nyolc hó­napja ta­lált egy­másra, de máris tud­ják, hogy egy­más­sal akar­ják le­élni az éle­tü­ket.

Örömhírt jelentett be Tatár Csilla: bővült a családja

Örömhírt jelentett be Tatár Csilla: bővült a családja

A mű­sor­ve­ze­tő­nek és kisfi­á­nak régi álma vált va­lóra, bol­dog­sá­gu­kat pedig a nagy­kö­zön­ség­gel is meg­osz­tot­ták.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek és kisfi­á­nak régi álma vált va­lóra, bol­dog­sá­gu­kat pedig a nagy­kö­zön­ség­gel is meg­osz­tot­ták.

Ismét legyőzte a rákot a legendás sportoló

Ismét legyőzte a rákot a legendás sportoló

Jim Kelly so­ro­zat­ban négy­szer ve­zette nagy­dön­tőbe a Buffalo Bills csa­pa­tát. Most a fe­le­sége je­len­tette be az újabb öröm­hírt.

Jim Kelly so­ro­zat­ban négy­szer ve­zette nagy­dön­tőbe a Buffalo Bills csa­pa­tát. Most a fe­le­sége je­len­tette be az újabb öröm­hírt.

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2!

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2!

A TV2 és a TV2 Cso­port is pi­ac­ve­zető volt a tel­jes la­kos­ság­ban.

A ta­va­lyi évben a TV2 és a TV2 Cso­port is pi­ac­ve­zető volt a tel­jes la­kos­ság­ban, a tel­jes napot vizs­gálva, míg a mé­dia­vál­la­lat ká­bel­port­fó­li­ója mind­há­rom fon­tos cél­cso­port­ban meg­előzte a kon­ku­ren­ciát.

Igazi örömhír: nagy bejelentést tett Balázs Klári

Igazi örömhír: nagy bejelentést tett Balázs Klári

Nagy álmuk vált va­lóra.

A Korda há­zas­pár­nak min­denki gra­tu­lált a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon. Nagy álmuk vált va­lóra.

Igazi örömhír, nagy bejelentést tett a Forma-1-es világbajnok

Igazi örömhír, nagy bejelentést tett a Forma-1-es világbajnok

Jen­son But­ton a kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be, hogy ha­ma­ro­san apa lesz.

Jen­son But­ton a kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be, hogy meny­asszo­nya vá­ran­dós. Képet is mu­ta­tott a mag­zat­ról.

Örömhír a rajongóknak, visszatért Magyarországra Terence Hill

Örömhír a rajongóknak, újra Magyarországon tűnt fel Terence Hill

Ismét Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Feb­ruár 16-án egy fer­ge­te­ges ren­dez­vé­nyen lép szín­padra a le­gen­dás szí­nész, de addig sem kell nél­kü­lözni őt: ismét Ma­gyar­or­szá­gon van.

Örömhírt jelentett be Till Attila: mindenki gratulált!

Örömhírt jelentett be Till Attila: mindenki gratulált!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője büsz­kén új­sá­golta ra­jon­gó­i­nak, hogy kéz­hez kapta a jo­go­sít­vá­nyát.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője büsz­kén új­sá­golta ra­jon­gó­i­nak, hogy kéz­hez kapta a jo­go­sít­vá­nyát.

Nagypapa lett Deutsch Tamás

Bővült az MTK-család: megszületett Deutsch Tamás unokája

Az MTK el­nöke a saját Ins­tag­ram­ján szá­molt be az öröm­hír­ről.

A ma­gyar po­li­ti­kus a saját Ins­tag­ram­ján szá­molt be az öröm­hír­ről. Az új­szü­lött csöpp­ség nevét is lehet már tudni.

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

A Té­nyek hír­adósa oltár elé kí­sérte gyer­meke édes­any­ját, Il­di­kót. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Hódi Pamela nagy bejelentése: Mától ő is a családhoz tartozik

Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Pa­mela a kö­zös­ségi ol­da­lon meg­osz­tott cuki fo­tó­val je­len­tette be a nagy hírt. Ko­moly fe­le­lős­sé­get vett ma­gára.

Hatalmas öröm érte a legendás tévést: Megmutatta az apróságokat

Hatalmas öröm érte a legendás tévést: Megmutatta az apróságokat

Az egy­kori hír­adós csak rit­kán szá­mol be ra­jon­gó­i­nak élete rész­le­te­i­ről...

Az egy­kori hír­adós csak rit­kán szá­mol be ra­jon­gó­i­nak élete rész­le­te­i­ről...

Eddig titkolta: Apa lesz Puzsér Róbert

Eddig titkolta: Apa lesz Puzsér Róbert

A kri­ti­kus­ról egé­szen mos­ta­náig azt sem le­he­tett tudni, hogy sze­rel­mes.

A kri­ti­kus­ról egé­szen mos­ta­náig azt sem le­he­tett tudni, hogy rá­ta­lált a sze­re­lem. Most pedig el­szólta magát: Apa lesz!

Fucsovics Marci örömhírt osztott meg a Facebookon

Fucsovics Marci örömhírt osztott meg a Facebookon

El­árulta, mi a leg­jobb szá­mára.

Si­ke­res te­ni­sze­zőnk el­árulta, mi a leg­jobb szá­mára. Ez fon­to­sabb, mint a szö­vet­ség­gel foly­ta­tott haj­cihő.

Óriási örömhírt jelentett be: hamarosan bővül Stohl András családja

Óriási örömhírt jelentett be: hamarosan bővül Stohl András családja

A szí­nész­nek nagy álma vált va­lóra. Öröm­mel be­szélt a rész­le­tek­ről.

A szí­nész­nek nagy álma vált va­lóra. Öröm­mel be­szélt a rész­le­tek­ről.

Hatalmas örömhírt jelentett be Cooky!

Hatalmas örömhírt jelentett be Cooky!

Az or­szá­go­san is­mert rá­di­ós­nak és ked­ve­sé­nek ja­nu­ár­ban szü­le­tett meg az első gyer­me­kük, aki azóta be­ara­nyozza a nap­ja­i­kat, és min­dig tar­to­gat szá­mukra meg­le­pe­tést.

Az or­szá­go­san is­mert rá­di­ós­nak és ked­ve­sé­nek ja­nu­ár­ban szü­le­tett meg az első gyer­me­kük, aki azóta be­ara­nyozza a nap­ja­i­kat, és min­dig tar­to­gat szá­mukra meg­le­pe­tést.

Egy álma válik valóra Zimány Lindának: Ezért tér vissza New Yorkba

Egy álma válik valóra Zimány Lindának: Ezért tér vissza New Yorkba

Linda 2013-ban nyerte meg a világ egyik leg­is­mer­tebb mo­dell­ver­se­nyét, most pedig vissza­tér a ten­ge­ren­túlra...

Nagy az öröm: Megszülettek a két magyar tévés közös "unokái"

Nagy az öröm: Megszülettek a két magyar tévés közös "unokái"

Né­hány hete még ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást kel­tett, hogy Sváby és Pi­masz úr ked­ven­cei egy­másba sze­ret­tek.

Hatalmas örömhír, megszületett a TV2 sztárjának gyermeke!

Hatalmas örömhír, megszületett a TV2 sztárjának gyermeke!

A csa­lád­ban nagy a bol­dog­ság, az új­don­sült szü­lők há­lá­sak, ami­ért a ra­jon­gók is velük örül­nek.

A csi­nos éne­kesnő né­hány nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra első ba­bá­ját. A csa­lád­ban nagy a bol­dog­ság, az új­don­sült szü­lők há­lá­sak, ami­ért a ra­jon­gók is velük örül­nek.

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Így még nem örült mes­ter­hár­mas­nak az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó gól­zsák.

Így még nem örült egyet­len mes­ter­hár­ma­sá­nak sem az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó gól­zsák.

Nagy a boldogság: fantasztikus hírt közölt Molnár Andi

Nagy a boldogság: fantasztikus hírt közölt Molnár Andi

A gya­kor­lás meg­hozta a gyü­möl­csét.

A ren­ge­teg ta­nu­lás és gya­kor­lás meg­hozta a gyü­möl­csét.

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Csa­ládja új tag­gal bővül.

Az Omega front­em­be­ré­nek csa­ládja szep­tem­ber­ben új tag­gal bővül, így az éne­kes im­má­ron két­sze­res nagy­pa­pa­ként él­vez­heti a min­den­na­po­kat.

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Nagy örömhírt jelentett be Balázs Andi, mindenki gratulált

Nagy örömhírt jelentett be Balázs Andi, mindenki gratulált

Zá­po­roz­tak a ra­jon­gói gra­tu­lá­ciók a szí­nésznő Fa­ce­book-ol­da­lán.

Zá­po­roz­tak a ra­jon­gói gra­tu­lá­ciók a szí­nésznő Fa­ce­book-ol­da­lán.

Hatalmas öröm érte Demcsák Zsuzsát, boldogabb, mint valaha!

Hatalmas öröm érte Demcsák Zsuzsát, boldogabb, mint valaha!

A csi­nos mű­sor­ve­zető vissza­iga­zo­lást ka­pott arról, hogy remek édes­anya.

A csi­nos mű­sor­ve­zető vissza­iga­zo­lást ka­pott arról, hogy remek édes­anya.

Óriási örömhírt jelentett be a Bárdosi család, mindenki gratulált

Óriási örömhírt jelentett be a Bárdosi család, mindenki gratulált

Az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó és fe­le­sége, Il­dikó szűk csa­ládi kör­ben ün­ne­pelte meg a kis Maja első szü­le­tés­nap­ját.

Nagy örömhírt jelentett be Király Viktor

Nagy örömhírt jelentett be Király Viktor

Ha­tal­mas le­he­tő­sé­get ka­pott.

Ha­tal­mas le­he­tő­sé­get ka­pott az éne­kes. Az Ins­tag­ram-ol­da­lán vi­de­ó­ban be­szélt a rész­le­tek­ről.

Örömhírt közölt Szandi, nagy a boldogság a családban

Örömhírt közölt Szandi, nagy a boldogság a családban

A Fa­ce­book-ol­da­lán írt róla.

A nép­szerű éne­kesnő, a ze­nész Bog­dán Csaba fe­le­sége a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg a jó hírt kö­ve­tő­i­vel.

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

Örömhír a Schumacher családban, kijárt már nekik

Örömhír a Schumacher családban, kijárt már nekik

Már a ne­gye­dik te­het­sé­ges ver­senyző bon­to­gatja a szár­nyait a fa­mí­li­á­ból.

Már a ne­gye­dik te­het­sé­ges au­tó­ver­senyző bon­to­gatja a szár­nyait a híres és si­ke­res fa­mí­li­á­ból.

Most érkezett: végre örömhír Hosszú Katinkáról

Most érkezett: végre örömhír Hosszú Katinkáról

Egy szin­ten Roger Fe­de­der­rel.

Ideje volt már ennek az utóbbi napok sok ré­misztő plety­kája után. Ami a férfi­ak­nál Roger Fe­de­rer, az a nők­nél a ma­gyar Iron Lady.

Örömhír, nagypapa lesz Doszpot Péter!

Örömhír, nagypapa lesz Doszpot Péter!

Ha­ma­ro­san egy tel­je­sen új sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát.

Az egy­kori fő­rendőr ha­ma­ro­san egy tel­je­sen új sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát.

Nagy az öröm: másodszorra is apa lesz Vastag Tamás!

Nagy az öröm: másodszorra is apa lesz Vastag Tamás!

Feb­ru­ár­ban ér­ke­zik a kö­vet­kező baba, de a ra­jon­gók egy­előre nem tud­hat­ják a nemét.

Feb­ru­ár­ban ér­ke­zik a kö­vet­kező baba, de a ra­jon­gók egy­előre nem tud­hat­ják a nemét.

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

A na­gyob­bik Gás­pár lány az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a leg­újabb fej­le­mé­nyek­ről.

A na­gyob­bik Gás­pár lány az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a leg­újabb fej­le­mé­nyek­ről.

Nagy örömhírt osztott meg rajongóival Szalai Ádám

Örömhírt osztott meg rajongóival Szalai Ádám

Rég várt erre a vá­lo­ga­tott csa­tár.

Rég várt erre a vá­lo­ga­tott csa­tár. Csa­pata Eu­rópa-liga-meccsre uta­zott nél­küle, de ő sem csüg­ged, sőt!

Gólyahír! Megszületett a magyar sztárpár első gyermeke

Gólyahír! Megszületett a magyar sztárpár első gyermeke

Fa­ce­boo­kon je­len­tet­ték be...

A nép­szerű szí­nész és a vi­lág­baj­nok spor­to­lónő a kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tet­ték be, hogy meg­szü­le­tett kis­lá­nyuk Mimi...

Örömhír, eljegyezték Vámos Erikát, jöhet a baba!

Örömhír, eljegyezték Vámos Erikát, jöhet a baba!

A TV2 sztárja nem­so­kára férj­hez megy, így va­lóra vál­hat régi álma, örökbe fo­gad­hat egy gyer­me­ket.

Ked­vese, Máté, alig egy év után, több szem­pont­ból is rend­ha­gyó módon kérte meg Erika kezét, aki bol­do­gan igent mon­dott. A TV2 sztárja tehát nem­so­kára férj­hez megy. Ez pedig hoz­zá­se­gít­heti régi álma va­lóra vá­lá­sá­hoz, és örökbe fo­gad­hat egy gyer­me­ket.

Hatalmas az öröm: Apa lesz a magyar sztárfocista!

Hatalmas az öröm: Apa lesz a magyar sztárfocista!

A le­endő édes­anya kö­zös­ségi ol­da­lán kür­töl­ték vi­lággá, hogy jön a baba.

Élete legnagyobb boldogsága: Kisbabát vár Péter Szabó Szilvia!

Élete legnagyobb boldogsága: Kisbabát vár Péter Szabó Szilvia!

Még nem sze­rette volna vi­lággá kür­tölni az öröm­hírt a TV2 sztárja, de többé már nem titok.