CÍMKE: 'nyeremény'

Elképesztő lottónyeremény: 60 milliárdot vitt haza egy nyugdíjas!

Elképesztő lottónyeremény: 60 milliárdot vitt haza egy nyugdíjas!

Va­ló­szí­nű­leg ké­nyel­me­sen tel­nek majd az ame­ri­kai bácsi nyug­dí­jas évei.

Ujjongott Majka: valóra vált az álma

Ujjongott Majka: valóra vált az álma

Ré­góta dol­go­zott ezen.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető végre bol­do­gan fel­lé­le­gez­he­tett. Ré­góta dol­go­zott ezen.

FRISS HÍREK

Örülnek a drukkerek, milliárdos nyeremény a magyar focival

Milliárdos nyeremény a magyar focival

Nép­szerű volt a hazai fo­ci­baj­nok­ság a sport­fo­ga­dók kö­zött, el­ké­pesztő össze­get fi­zet­tek ki.

Nép­szerű volt a hazai fo­ci­baj­nok­ság a sport­fo­ga­dók kö­zött, el­ké­pesztő össze­get fi­zet­tek ki.

Kemény jelenet a TV2 stúdiójában: mindenki ordított

Kemény jelenet a TV2 stúdiójában: mindenki ordított

A két mű­sor­ve­zető, Majka és Tilla is osz­to­zott a já­té­ko­sok, Süti és Peti örö­mé­ben.

A két mű­sor­ve­zető, Majka és Tilla is osz­to­zott a já­té­ko­sok, Süti és Peti örö­mé­ben.

Óriási nyereményt tartogat az Eurojackpot

Óriási nyereményt tartogat az Eurojackpot

Egyre nép­sze­rűbb az Eu­ro­jack­pot.

Egyre nép­sze­rűbb Ma­gyar­or­szá­gon az Eu­ro­jack­pot, ki­emel­ke­dően magas fő­nye­re­mé­nye pedig még in­kább mo­ti­válja a já­té­ko­so­kat.

Szerelmespár vitte el a Bezár a bazár! eddigi csúcsnyereményét

Szerelmespár vitte el a Bezár a bazár! eddigi csúcsnyereményét

A fi­a­tal pár idén au­gusz­tus­ban tartja az es­kü­vő­jét, így cso­dá­la­tos aján­dék szá­mukra, hogy óri­ási nye­re­mény.

A fi­a­tal pár idén au­gusz­tus­ban tartja az es­kü­vő­jét.

Ilyen sem volt még: pofozóbajnokság lesz Magyarországon

Ilyen sem volt még: pofozóbajnokság lesz Magyarországon

Mesés össze­get lehet nyerni.

Nem csak cél­ta­la­nul csap­kod­ják meg a ver­seny­ző­ket, hi­szen mesés össze­get lehet nyerni, ha va­laki ki­bírja a ha­tal­mas arc­csa­pá­so­kat.

1,5 milliárdot nyert két munkanélküli a lottón, mégsem fizetik ki őket

1,5 milliárdot nyert két munkanélküli a lottón, mégsem fizetik ki őket

Meg­nyer­ték a fő­nye­re­ményt, de a pén­zük fo­lyó­sí­tá­sát meg­ta­gad­ták.

A két jó­ba­rát meg­nyerte a fő­nye­re­ményt, de a pén­zük fo­lyó­sí­tá­sát meg­ta­gad­ták egy fur­csa kö­rül­mény miatt.

Ezek a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 3,966 milliárd forint?

Ezek a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 3,966 milliárd forint?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 15. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 3 mil­­li­árd 966 mil­­lió fo­­rint volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 15. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 3 mil­­li­árd 966 mil­­lió fo­­rint volt.

Újra divat a lóverseny: elképesztő összeget nyert egy magyar férfi

Újra divat a lóverseny: elképesztő összeget nyert egy magyar férfi

Nem hitt a sze­mé­nek!

A sze­ren­csés il­lető éle­té­ben elő­ször ját­szott Kin­csem plusz TUTI-t. Nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a be­fu­tási sor­ren­det!

Több milliárd a tét: Ha valamikor, most érdemes lottózóba menni

Több milliárd a tét: Ha valamikor, most érdemes lottózóba menni

Ezen a héten az Ötös­lot­tón és a Ha­tos­lot­tón is tíz szám­je­gyű a fő­nye­re­mény.

Indul a magyar pofozkodó verseny, sok pénzt lehet nyerni

Indul a magyar pofozkodó verseny, sok pénzt lehet nyerni

Már lehet je­lent­kezni az I. Ma­gyar Po­fo­zó­baj­nok­ságra. Szép össze­get vihet haza a nyer­tes, ér­de­mes be­ne­vezni a ver­senyre.

Már lehet je­lent­kezni az I. Ma­gyar Po­fo­zó­baj­nok­ságra. Szép össze­get vihet haza a nyer­tes, ér­de­mes be­ne­vezni a ver­senyre. Te mennyi po­font bírsz el­vi­selni?

Öt szerencseszám kell az Ötöslottó ötödik legnagyobb főnyereményéhez

Öt szerencseszám kell az Ötöslottó ötödik legnagyobb főnyereményéhez

Az Ötös­lottó tör­té­ne­té­nek ötö­dik leg­na­gyobb nye­re­mé­nye vár­ható.

Az Ötös­lottó 23 hetes hal­mo­zó­dás után 3 mil­li­árd 55 mil­lió fo­rin­tos fő­nye­re­ménnyel várja a já­té­ko­so­kat. Ha va­laki egye­düli nyer­tes­ként ta­lálja el mind az öt szá­mot, annak az Ötös­lottó 62 éves tör­té­ne­té­nek 5. leg­na­gyobb nye­re­mé­nye üt­heti a mar­kát.

Ki vitte el az 1 milliárd 175 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 1 milliárd 175 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye 1 mil­li­árd 175 mil­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye 1 mil­li­árd 175 mil­lió fo­­rint volt.

Másodszorra fosztotta ki Gundit a Legyen Ön is milliomos! nyertese

Másodszorra fosztotta ki Gundit a Legyen Ön is milliomos! nyertese

Ko­ráb­ban is nyert már.

A jo­gász­dok­tor ko­ráb­ban is nyert Gun­del Ta­kács Gá­bor­tól.

Egy házaspár rájött a nagy lottótrükkre, milliárdokat kaszáltak

Egy házaspár rájött a nagy lottótrükkre, milliárdokat kaszáltak

A nyug­dí­ja­zott ma­te­ma­ti­kus és fe­le­sége össze­sen 26 mil­lió dol­lárt nyert az arit­me­tika alap­vető sza­bá­lya­i­nak al­kal­ma­zá­sá­val.

Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, tiéd lett az 1,944 mil­li­árd fo­rint?

Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, tiéd lett az 1,944 mil­li­árd fo­rint?

Jöj­­­­je­­­­nek a nyer­­­­tes szá­­­­mok!

Az 5 ta­­­­lá­­­­la­­­­tos szel­­­­vény vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 3. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 1 mil­­li­árd 944 mil­­­­lió fo­­­­rint volt, jöj­­­­je­­­­nek a nyer­­­­tes szá­­­­mok!

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Krisz­tián va­la­hogy ügye­sebb...

Gás­pár Győző hiába van sok­kal ré­geb­ben a szak­má­ban, Krisz­tián va­la­hogy ügye­seb­ben mozog a kö­ve­tők to­bor­zá­sá­nak me­ze­jén.

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

A Ri­post az ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg a két­gyer­me­kes édes­apát, aki 10 mil­li­ó­val tért haza.

A Ri­post az ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg a két­gyer­me­kes édes­apát, aki 10 mil­li­ó­val tért haza.

10 milliót húzott Gundelen a kétgyermekes apuka

10 milliót húzott Gundelen a kétgyermekes apuka

Ked­den kez­dő­dött a játszma.

Kor­nél ked­den ke­rült já­tékba, szerda este pedig foly­tatta a me­ne­te­lést. Ha­tal­mas összeg­gel tá­vo­zott a stú­di­ó­ból.

Ki vitte el a 355 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 355 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 52. já­­­ték­­­hé­­­ten 355 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ki vitte el a 277 mil­lió fo­rin­tot? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Ki vitte el a 277 mil­lió fo­rin­tot? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 45. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 277 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 45. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 277 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Kiderült, erre költi a nyereményét Pintér Tibor és kedvese

Kiderült, erre költi a nyereményét Pintér Tibor és kedvese

Nem csak ma­gukra gon­dol­tak, ami­kor arról kel­lett dön­te­niük, hogy mit vá­sá­rol­ja­nak A leg­bát­rabb pá­ros­ban nyer tíz­mil­lió fo­rint­ból.

Nem csak ma­gukra gon­dol­tak, ami­kor arról kel­lett dön­te­niük, hogy mit vá­sá­rol­ja­nak A leg­bát­rabb pá­ros­ban nyer tíz­mil­lió fo­rint­ból.

Ki vitte el az óriási nyereményt? Íme, a hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az óriási nyereményt? Íme, a hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 42. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 70 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Itt van­nak a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­k!

Erre költötte ötmilliós nyereményét a TV2 műsorának győztese

Erre költötte ötmilliós nyereményét a TV2 műsorának győztese

Ninja akar lenni a ta­va­lyi leg­jobb.

Újra meg­pró­bálja le­győzni a vas­ször­nyet a Ninja War­rior ta­va­lyi leg­jobbja. Gyöm­rei Máté ta­valy a pálya utolsó két aka­dá­lyát már nem tudta meg­csi­nálni.

Csalók támadnak a Media Markt nevében

Csalók támadnak
a Media Markt nevében

Nem csoda, hogy sokan vér­sze­met kap­nak, ha egy 400 ezer fo­rin­tos szü­le­tés­napi iP­hone Xs ak­ci­ó­val szem­be­sül­nek. Mi tör­té­nik itt?

Nem csoda, hogy sokan vér­sze­met kap­nak, ha egy 400 ezer fo­rin­tos szü­le­tés­napi iP­hone Xs ak­ci­ó­val szem­be­sül­nek, me­lyet SMS-já­ték­ban aján­dékba kínál a Media Markt, s a sze­ren­csés­nek mind­össze a pos­ta­költ­sé­get kell fi­zet­nie. Mi tör­té­nik itt?

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai. Tiéd lett a 202 mil­lió?

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai. Tiéd lett a 202 mil­lió?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 40. já­­ték­­hé­­ten 202 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 40. já­­ték­­hé­­ten 202 mil­­lió fo­­rint volt.

Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait, 1 milliárd 838 millió a tét

Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait, 1 milliárd 838 millió a tét

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 37. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 838 mil­lió fo­rint volt.

Hihetetlen, mire költi nyereményét A Piramis játékosa

Hihetetlen, mire költi nyereményét A Piramis játékosa

Min­den­ki­nek van egy álma...

Min­den­ki­nek van egy álma, ami könnye­dén meg­va­ló­sul­hat, ha épp nyer A Pi­ra­mis­ban. A si­ke­res páros rá­adá­sul csak a buli ked­véért ne­ve­zett be a mű­sorba.

Így nyert hihetetlen összeget a szerencsés lottózó

Így nyert hihetetlen összeget a szerencsés lottózó

A rend­sze­re­sen lot­tózó férfi nem akár­mi­lyen szá­mo­kat ját­szott meg a lot­tón, de meg lett az ered­mé­nye. Fe­le­sé­gé­vel most jobbá vál­hat az éle­tük.

Hi­he­tet­len nye­re­ményt zse­bel­he­tett be egy férfi Pennsyl­va­ni­á­ban. A rend­sze­re­sen lot­tózó férfi nem akár­mi­lyen szá­mo­kat ját­szott meg a lot­tón, de meg lett az ered­mé­nye. Szám­lá­i­kat végre ki­egyen­lít­he­tik, fe­le­sé­gé­vel pedig végre egye­nesbe jöhet az éle­tük.

Ilyen még nem volt: Őszinte vallomás A Piramis játékosától

Ilyen még nem volt: Őszinte vallomás A Piramis játékosától

A Pi­ra­mis já­té­kosa anyó­sá­val ér­ke­zett a stú­di­óba, hogy éle­tük egyik leg­na­gyobb él­mé­nyé­ben le­gyen ré­szük.

A Pi­ra­mis já­té­kosa anyó­sá­val ér­ke­zett a stú­di­óba, hogy éle­tük egyik leg­na­gyobb él­mé­nyé­ben le­gyen ré­szük.

Barátnőjére hallgatott A Piramis játékosa: Ez lett belőle

Barátnőjére hallgatott A Piramis játékosa: Ez lett belőle

Soha nem lehet tudni, hogy me­lyik dön­tés a jó, csak re­mény­ked­het a já­té­kos, hogy jól vá­lasz­tott.

Soha nem lehet tudni, hogy me­lyik dön­tés a jó, csak re­mény­ked­het a já­té­kos, hogy jól vá­lasz­tott.

Ezért mondott le nyereményéről A Piramis játékosa

Ezért mondott le nyereményéről A Piramis játékosa

A leg­szebb aján­dék.

A leg­szebb aján­dé­kot vette meg ma­gá­nak A Pi­ra­mis ver­seny­zője.

Így reagáltak: Közel negyvenmilliót buktak a Piramis játékosai

Így reagáltak: Közel negyvenmilliót buktak a Piramis játékosai

Ha­tal­mas nye­re­mény.

Ha­tal­mas nye­re­ménnyel a zse­bük­ben tá­voz­hat­tak volna, de el­fo­gad­ták A Pi­ra­mis aján­la­tát.

Hajmeresztő dologra vállalkozik A Piramis nyertese

Hajmeresztő dologra vállalkozik A Piramis nyertese

A Pi­ra­mis já­té­ko­sai meg­be­szél­ték.

A Pi­ra­mis já­té­ko­sai előre meg­be­szél­ték, hogy mire köl­tik a nye­re­mé­nyü­ket. Nem éppen hét­köz­napi az öt­le­tük.

Kiderült, mire költi millióit A Piramis játékosa

Kiderült, mire költi millióit A Piramis játékosa

Foly­ta­tó­dik a küz­de­lem.

Foly­ta­tó­dik a küz­de­lem A Pi­ra­mis mil­li­ó­i­ért, van­nak, akik már si­ker­rel jár­tak és egy ré­szét haza is vi­het­ték.

Álmatlan éjszakákkal küzd A Piramis játékosa

Álmatlan éjszakákkal küzd A Piramis játékosa

Na­gyot akar­tak ál­modni, ám végül győ­zött a józan ész. Sze­ren­csére így is bol­do­gan tér­tek haza a já­té­ko­sok.

Na­gyot akar­tak ál­modni, ám végül győ­zött a józan ész. Sze­ren­csére így is bol­do­gan tér­tek haza a já­té­ko­sok.

Luxusnyaralásra viszi családját A Piramis játékosa

Luxusnyaralásra viszi családját A Piramis játékosa

Nem vol­tak be­vál­la­ló­sak a fiúk.

Nem vol­tak be­vál­la­ló­sak a fiúk, de így is si­ke­rült szép össze­get ha­za­vin­niük. Már a csa­ládi nya­ra­lást ter­ve­zik.

Hihetetlen, hogy már ebből is bajnokságot rendeznek Budapesten

Hihetetlen, hogy már ebből is bajnokságot rendeznek Budapesten

Aki meg­nyeri, ki­jut­hat az Eu­rópa baj­nok­ságra és kép­vi­sel­heti Ma­gyar­or­szá­got.

Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai

Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai

Eze­ket a szá­mo­kat húz­ták ki a 30. héten meg­tar­tott hatos lottó szám­sor­so­lá­son. A te szá­ma­i­dat ki­húz­ták?

Eze­ket a szá­mo­kat húz­ták ki a 30. héten meg­tar­tott hatos lottó szám­sor­so­lá­son. A te szá­ma­i­dat ki­húz­ták?

Óriási öröm érte az ország legszebb nőjét, fülig ért a szája

Óriási öröm érte az ország legszebb nőjét, fülig ért a szája

Ma­gyar­or­szág szépe még csak három hete vi­seli a ko­ro­nát, és máris el­kezdte élni a ki­rály­nők éle­tét.

Ma­gyar­or­szág szépe még csak három hete vi­seli a ko­ro­nát, és máris el­kezdte élni a ki­rály­nők éle­tét.

Kiderült, erre költi milliós nyereményét Harsányi Levente

Kiderült, erre költi milliós nyereményét Harsányi Levente

Na­gyon jól tip­pelt.

A mű­sor­ve­zető na­gyon sze­ren­csés­nek mond­hatja magát. Re­me­kül tip­pelt, az így szer­zett mil­liós té­tel­ből pedig nem csak a sze­ret­te­ire futja majd...

3 napos újjászületés a Caramell Premium Resort****superior szállodában!

3 napos újjászületés a Caramell Premium Resort****superior szállodában!

Gyö­nyörű kör­nye­zet­ben várja ven­dé­geit ele­gáns szo­bá­ivál.

A Ca­ra­mell Pre­mium Re­sort****­su­per­ior Bük­für­dőn, gyö­nyörű kör­nye­zet­ben várja ven­dé­geit ele­gáns 142 szo­bá­já­val és lak­osz­tá­lyá­val.

Többeknek is nagyon jól kezdődik a hét

Többeknek is nagyon jól kezdődik a hét

Sze­ren­csés mil­li­ár­dos­ként kezd­heti a hetet egy bol­dog lot­tózó.

Sze­ren­csés mil­li­ár­dos­ként kezd­heti a hetet az a bol­dog lot­tózó, aki mind az öt szá­mot el­ta­lálta szom­ba­ton az ötös lot­tón, de a hatos lottó nyer­tese sem pa­nasz­kod­hat.

Törött kézzel fosztották ki Tilláékat

Törött kézzel fosztották ki Tilláékat

Hor­gász­csó­nakra haj­tot­tak, de csak mű­szaki cik­ke­ket si­ke­rült el­vin­niük.

Hor­gász­csó­nakra haj­tot­tak, de csak mű­szaki cik­ke­ket si­ke­rült el­vin­niük.

Újabb milliárdos hazai nyeremény született az EuroJackpoton

Újabb milliárdos hazai nyeremény született az EuroJackpoton

Foly­ta­tó­dik a hazai lot­tó­já­té­ko­sok hi­he­tet­len sze­ren­csesz­éri­ája

Foly­ta­tó­dik a hazai lot­tó­já­té­ko­sok hi­he­tet­len sze­ren­csesz­éri­ája: a 22. já­ték­hé­ten meg­nyert, 1,6 mil­li­árd fo­rin­tot érő Ötös­lottó után most hét­vé­gén az Eu­roJack­po­ton tett szert egy honfi­tár­sunk közel 1,5 mil­li­árd fo­rin­tos nye­re­ményre!

1500 forintból lett milliomos és világsztár a 26 éves magyar pókeres

1500 forintból lett milliomos és világsztár a 26 éves magyar pókeres

1500 forintból lett milliomos és világsztár a 26 éves magyar pókeres

Hét­száz ver­seny­ző­ből ju­tott el a leg­jobb nyol­cig.

Szá­mára eddig csak hobbi volt a póker, fő­ál­lás­ban fém­ipari szak­mun­kás­ként dol­go­zik Né­met­or­szág­ban. Hét­száz ver­seny­ző­ből ju­tott el a leg­jobb nyol­cig, mil­li­o­mos­ként és sztár­ként tér majd haza.

Majka nem hitt a szemének, olyat látott a stúdióban

Majka nem hitt a szemének, olyat látott a stúdióban

Pénz­fel­do­bás­sal dön­tötte el Tamás és fe­le­sége Dor­ina, hogy je­lent­kez­nek a TV2 mű­so­rába.

Pénz­fel­do­bás­sal dön­tötte el Tamás és fe­le­sége Dor­ina, hogy je­lent­kez­nek a TV2 mű­so­rába. A férj nem akart sze­re­pelni.

Elvitték a Tankcsapda énekesének autóját

Elvitték a Tankcsapda énekesének autóját

Egy hó­nap­pal ez­előtt je­len­tette be Lu­kács Laci, hogy fel­ajánlja a ko­csi­ját.

Egy hó­nap­pal ez­előtt je­len­tette be a deb­re­ceni rock banda front­em­bere, hogy sze­retné fel­aján­lani saját ko­csi­ját egy arra ér­de­mes em­ber­nek. Már át is adta a bol­dog nyer­tes­nek.

Megható dologra költötte nyereményét A Piramis játékosa

Ennél meghatóbb dologra nem is költhette volna nyereményét A Piramis játékosa

Nagyné Ad­ri­enn és ba­rát­nője a Pi­ra­mis című té­vé­ve­tél­kedő feb­ru­ári adá­sá­ban tűnt fel.

Nagyot fordult velük a világ: így él most a győri lottómilliomos család

Nagyot fordult velük a világ: így él most a győri lottómilliomos család

And­rasc­hek László és fe­le­sége haj­lék­ta­lan­ként nyert 636 mil­lió fo­rin­tot...

And­rasc­hek László és fe­le­sége haj­lék­ta­lan­ként nyert 636 mil­lió fo­rin­tot a Skan­di­náv lot­tón még 2013-ban...

Ez a nő az újszülött Lajos herceg miatt lett egy csapásra milliomos

Ez a nő az újszülött Lajos herceg miatt lett egy csapásra milliomos

Sokan fo­gad­tak arra, hogy ho­gyan fog­ják hívni az új­szü­löt­tet, ám nem sokan ta­lál­ták el a kicsi nevét.

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Re­a­gált a csa­torna...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Ötöslottó Szuper Szerencsehetek: két héten keresztül 50 autó keresi gazdáját!

Ötöslottó Szuper Szerencsehetek: két héten keresztül 50 autó keresi gazdáját!

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. óri­ási ak­ci­ó­val várja a lot­tó­já­ték sze­rel­me­seit!

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. óri­ási ak­ci­ó­val várja a lot­tó­já­ték sze­rel­me­seit!

Tiéd lett a 763 mil­lió? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Tiéd lett a 763 mil­lió? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 15. já­­­ték­­­hé­­­ten 763 mil­­­lió fo­­­rint volt. Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 15. já­­­ték­­­hé­­­ten 763 mil­­­lió fo­­­rint volt. Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Nagy álmát adta fel A Piramis játékosa

Nagy álmát adta fel A Piramis játékosa

Petra kezdte el­hinni, hogy el­ér­heti a cél­ját.

Petra kezdte el­hinni, hogy el­ér­heti a cél­ját, de saj­nos nem volt ak­kora sze­ren­cséje A Pi­ra­mis­ban.

Két napig nem tudott elaludni A Piramis játékosa

Két napig nem tudott elaludni A Piramis játékosa

A stressz­től alig em­lék­szik va­la­mire.

A Pi­ra­mis ver­seny­zője a stressz­től alig em­lék­szik va­la­mire a for­ga­tás­ból, de a pénz­nek na­gyon örül.

A Kaszinó sorsjeggyel akár 75 millió forintot is kaszálhatsz

A Kaszinó sorsjeggyel akár 75 millió forintot is kaszálhatsz

Áp­ri­lis 6-tól új sors­jeggyel bővül a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. kí­ná­lata: ki­ma­gasló fő­nye­re­ménnyel csá­bít.

Áp­ri­lis 6-tól új sors­jeggyel bővül a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. kí­ná­lata: az új játék rá­adá­sul ki­emel­ke­dően magas, 75 mil­lió fo­rin­tos fő­nye­re­ményt kínál meg­vá­sár­ló­i­nak. Rá­adá­sul to­vábbi pénz­nye­re­mé­nyek­kel is ke­cseg­tet a west­ern-han­gu­latú, ki­nyit­ható já­ték­fe­lü­let.

Ilyen farmot szeretne venni A Piramis nyertese

Ilyen farmot szeretne venni A Piramis nyertese

Gyer­mek­kori ál­mu­kat akar­ják meg­va­ló­sí­tani A Pi­ra­mis nyer­te­sei, akik imád­ják az ál­la­to­kat.

Gyer­mek­kori ál­mu­kat akar­ják meg­va­ló­sí­tani A Pi­ra­mis nyer­te­sei, akik imád­ják az ál­la­to­kat.

Óriási a tét a Hatoslottón, mutatjuk a nyerőszámokat

Óriási a tét a Hatoslottón, mutatjuk a nyerőszámokat

Vajon lett te­li­ta­lá­la­tos szel­vény?

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 11. já­­­ték­­­hé­­­ten 878 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

Egykori Big Brother játékos tűnt fel A Piramisban

Egykori Big Brother játékos tűnt fel A Piramisban

Nem min­den­ki­nek ada­tik meg, hogy nagy pén­zért több­ször is ver­senybe száll­hat, de Li­nyá­nak si­ke­rült.

Nem min­den­ki­nek ada­tik meg, hogy nagy pén­zért több­ször is ver­senybe száll­hat, de Li­nyá­nak si­ke­rült.

Nagylelkű felajánlást tettek A Piramis nyertesei

Nagylelkű felajánlást tettek A Piramis nyertesei

Több mint öt­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek, de nem ma­gukra köl­tik a nye­re­ményt a fi­a­tal já­té­ko­sok.

Több mint öt­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek, de nem ma­gukra köl­tik a nye­re­ményt a fi­a­tal já­té­ko­sok.

Tiéd lett a 212 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 212 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 10. já­ték­hé­ten 212 mil­lió fo­rint volt. Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 10. já­ték­hé­ten 212 mil­lió fo­rint volt. Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Meglepő és illatos dologra költi nyereményét A Piramis játékosa

Meglepő és illatos dologra költi nyereményét A Piramis játékosa

Más­fél mil­liót nyer­tek ba­rát­nő­jé­vel: Tünde már alig várja, hogy be­fek­tesse a pénzt.

Ilyen még nem volt: Lemondott nyereményéről A Piramis játékosa

Ilyen még nem volt: Lemondott nyereményéről A Piramis játékosa

Apa és lánya majd két­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek csü­tör­tök este A Pi­ra­mis­ban, de a férfi nem kért a pénz­ből.

Nem semmi: Saját műsort indít millióiból A Piramis nyertes párosa

Nem semmi: Saját műsort indít millióiból A Piramis nyertes párosa

A két jó barát tét nél­kül in­dult neki a já­ték­nak, a végén ti­zen­hat­mil­lió ütötte a mar­ku­kat.

Előre tudták, hogy nyerni fognak A Piramis játékosai

Előre tudták, hogy nyerni fognak A Piramis játékosai

Aki mer, az nyer.

Aki mer, az nyer, és ez meg­mu­tat­ko­zott A Pi­ra­mis­ban is, ahol anya és lánya 14 mil­lió fo­rint­tal lett gaz­da­gabb. Régi ál­mu­kat vált­ják va­lóra a nye­re­mény­ből.

Nem fogadta el a Piramis ajánlatát, így közel 10 milliót nyert a szerencsés páros!

Nem fogadta el a Piramis ajánlatát, így közel 10 milliót nyert a szerencsés páros!

Ka­rakó Éva és Ha­lász Tibor a nye­re­mény­ből va­lóra vált­hat­ják ál­ma­i­kat!

Ka­rakó Éva és Ha­lász Tibor a nye­re­mény­ből va­lóra vált­hat­ják ál­ma­i­kat!

Kifosztották Andy Vajnát

Kifosztották Andy Vajnát

Két nap alatt közel 18 mil­lió fo­rin­tot vit­tek el a film­ügyi kor­mány­biz­tos­tól.

Két nap alatt közel 18 mil­lió fo­rin­tot nyert egy sze­ren­csés já­té­kos a film­ügyi kor­mány­biz­tos on­line ka­szi­nó­já­ban. A 42 éves férfi a Delfin gyöngy­szeme já­té­kon hozta össze a mil­liós nye­re­ményt.

Kottázd le a város moraját: legyen a tiéd Budapest legjobb dala!

Kottázd le a város moraját: legyen a tiéd Budapest legjobb dala!

Már­cius 22-ig lehet je­lent­kezni.

A Fő­vá­rosi Ön­kor­mány­zat sze­retné meg­ta­lálni Bu­da­pest Dalát.

Klausmann volt felesége tarolt A Piramisban

Klausmann volt felesége tarolt A Piramisban

Klaus­mann Vik­tor volt neje, Anikó és ba­rát­nője szép sum­mát vit­tek el teg­nap este Stohl And­rás mű­so­rá­ból.

Klaus­mann Vik­tor volt neje, Anikó és ba­rát­nője szép sum­mát vit­tek el teg­nap este Stohl And­rás mű­so­rá­ból.

Minden idők legnagyobb hazai lottónyereménye vár a magyar játékosokra

Minden idők legnagyobb hazai lottónyereménye vár ezen a héten a magyar játékosokra

Az Eu­roJack­pot fő­nye­re­mé­nye el­érte a 90 mil­lió eurót, azaz a több mint 27 mil­li­árd fo­rin­tot.

Megfejtettük A Piramis titkát: Így nyerhetsz milliókat!

Megfejtettük A Piramis titkát: Így nyerhetsz milliókat!

Miért nem elég a né­hány mil­lió?

A ma­ga­biz­tos já­té­ko­sok gyak­ran buk­ják el a pén­zü­ket a TV2 ha­tal­mas si­ker­rel futó ve­tél­ke­dő­jé­ben! De miért?

Lottómilliomos lettél? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

Lottómilliomos lettél? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 5. já­­­ték­­­hé­­­ten 373 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 5. já­­­ték­­­hé­­­ten 373 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Elárulta A Piramis nyertese, mire költi a milliókat

Elárulta A Piramis nyertese, mire költi a milliókat

Szép sum­mát vi­he­tett haza A Pi­ra­mis ga­me­show keddi já­té­kos­pá­rosa.

Szép sum­mát vi­he­tett haza A Pi­ra­mis ga­me­show keddi já­té­kos­pá­rosa.

Stohl András elárulta, mire költené A Piramis pénznyereményét

Stohl András elárulta, mire költené A Piramis pénznyereményét

A TV2 új já­té­ká­nak mű­sor­ve­ze­tő­jét arról kér­dez­ték, hogy mit tenne a pénz­zel, ha ő is játsz­hatna.

Gáspár Zsolti fia ritka betegségben szenved

Gáspár Zsolti fia ritka betegségben szenved

Zsolti le­mon­dott nye­re­mé­nyé­ről, hogy ki­fe­jezze há­lá­ját fia meg­men­tő­i­nek...

Gás­pár Győző öccse több mil­lió fo­rint­ról mon­dott le azért, hogy ki­fe­jezze há­lá­ját a fia éle­tét meg­mentő or­vo­sok­nak...

Te lettél milliomos? Íme a Hatoslottó nyerőszámai

Te lettél milliomos? Íme a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 1. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 1. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!