Elborzasztó riport készült a svéd no-go zónákról! Salvini nem kér Eurábiából

Elborzasztó riport készült a svéd no-go zónákról

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter is kom­men­tálta a lá­tot­ta­kat: Mi nemet mon­dunk Eu­rá­bi­ára.

800 éves bazilikát támadtak meg egy no-go zónában

800 éves bazilikát támadtak meg egy no-go zónában

A Saint-Denis Szé­kes­egy­ház ólom­üveg ab­la­kait be­tör­ték és sú­lyos ká­ro­kat okoz­tak or­go­ná­já­ban is.

Hátborzongató! No-go zónákká válnak a svéd kórházak?!

Hátborzongató! No-go zónákká válnak a svéd kórházak?!

Az a leg­rosszabb, ami­kor egy fegy­ve­res konflik­tus­ban meg­lőtt mig­ráns­hoz lá­to­ga­tók ér­kez­nek. Ők sok­szor fegy­vert és go­lyó­álló mel­lényt vi­sel­nek...

Az a leg­rosszabb, ami­kor egy fegy­ve­res konflik­tus­ban meg­lőtt mig­ráns­hoz lá­to­ga­tók ér­kez­nek. Ők sok­szor fegy­vert és go­lyó­álló mel­lényt vi­sel­nek...

Újabb fővárosban alakultak ki no-go zónák

Újabb fővárosban alakultak ki no-go zónák

Lon­don egyes ke­rü­le­tei is csat­la­koz­tak a ré­misztő sor­hoz: élet­ve­széllyel ér fel, ha az ember ki­me­rész­ke­dik az ut­cára.

Lon­don egyes ke­rü­le­tei is csat­la­koz­tak a ré­misztő sor­hoz: gyak­ran élet­ve­széllyel ér fel, ha az ember ki­me­rész­ke­dik az ut­cára.

Elszabadultak az indulatok Bradfordban!

Elszabadultak az indulatok Bradfordban!

Ko­moly baj­ban van ez a város!

A cen­zú­rá­val fel­érő "pol­kor­rekt­ség" miatt tud­tak a szél­ső­sé­ges isz­lam­is­ták így meg­erő­södni.

Lövöldözés a no-go zónában, halottak is vannak

Lövöldözés a no-go zónában, halottak is vannak

Au­tó­ban utazó em­be­rekre nyi­tot­tak tüzet is­me­ret­len tá­ma­dók, rend­sze­ressé vál­tak a gyil­kos­sá­gok.

Au­tó­ban utazó em­be­rekre nyi­tot­tak tüzet az is­me­ret­len tá­ma­dók, a ke­rü­let­ben rend­sze­ressé vál­tak a gyil­kos­sá­gok.

Könnygáz és rettegés: Párizs lángokban áll

Könnygáz és rettegés: Párizs lángokban áll

Egyre ter­jed­nek a za­var­gá­sok a rend­őri túl­ka­pá­sok miatt.

Egyre ter­jed­nek a za­var­gá­sok a fran­cia fő­vá­ros­ban a rend­őri túl­ka­pá­sok miatt, mos­tanra már öt no-go zóna ala­kult ki Pá­rizs északi elő­vá­ro­sa­i­ban.

Agyrém: a muszlimok miatt nem járhatnak kávézóba a francia nők

Agyrém: a muszlimok miatt nem járhatnak kávézóba a francia nők

A pá­ri­zsi no-go zónák miatt szű­kül a helyi la­ko­sok moz­gás­tere, a nők fé­le­lem­ben élnek.

Kialakult Köln és München első no-go zónája!

Kialakult Köln és München első no-go zónája!

A "fé­le­lem park­já­ban" akarta meg­erő­sza­kolni ál­do­za­tát egy afgán fiú. A rend­őr­ség fi­gyel­mez­tető lö­vése miatt hagyta abba...

A "fé­le­lem park­já­ban" akarta meg­erő­sza­kolni ál­do­za­tát egy afgán fiú. A rend­őr­ség fi­gyel­mez­tető lö­vése miatt hagyta abba...

Stockholm: Évente három nemi erőszak volt, most hetente van annyi!

Stockholm: Évente három nemi erőszak volt, most hetente van annyi!

Ez a mi kul­tú­ránk, ezért, ha ide­jön­nek a své­dek, ők iga­zod­ja­nak hoz­zánk - mond­ták a no-go zó­ná­ban.

40 no-go zóna alakult ki Németországban, ahol a rendőrség tehetetlen!

40 no-go zóna alakult ki Németországban, ahol a rendőrség tehetetlen!

Aki oda­me­rész­ke­dik, azt meg­ve­rik és ki­ra­bol­ják, az ott élő­ket pedig na­ponta meg­fé­lem­lí­tik.

Francia rendőrség: igenis vannak a no-go zónák

Francia rendőrség: igenis vannak a no-go zónák

Bár a fran­cia mi­nisz­ter­el­nök ta­gadja...

Bár a fran­cia mi­nisz­ter­el­nök to­vábbra is ta­gadja, a helyi rend­őr­ség sze­rint va­ló­ban van­nak no-go zónák az or­szág­ban.