CÍMKE: 'magyar foci'

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés.

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Dur­ván el­száll­tak a gá­zsik. Tény­leg ennyit ke­res­nek a fo­cis­ták a ma­gyar baj­nok­ság­ban?

FRISS HÍREK

Rémisztő pillanatok, kórházba vitték a népszerű magyar focistát

Kórházba vitték a népszerű magyar focistát

Az egyik edzé­sen vért kö­pött Szabó László, egy­ből tudta, nagy a baj.

Az egyik edzé­sen vért kö­pött Szabó László, egy­ből tudta, nagy a baj. Gyors se­gít­ség nél­kül élet­ve­szélybe is ke­rül­he­tett volna.

Beleszállt a magyar fociba Dárdai Pál segítője

Beleszállt a magyar fociba Dárdai Pál segítője

Petry Zsolt sze­rint túl ma­ga­sak a fi­ze­té­sek az itt­honi aka­dé­mi­á­kon. A Her­tha ka­pus­edzője a szi­gort is hi­á­nyolja.

Petry Zsolt sze­rint túl ma­ga­sak a fi­ze­té­sek az itt­honi aka­dé­mi­á­kon. A Her­tha ka­pus­edzője a szi­gort és a ke­mény­sé­get is hi­á­nyolja.

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

.

Ala­cso­nyabb osz­tá­lyú meccs után tett fel­je­len­tést a já­té­kos. A tet­test ga­ráz­da­ság­gal gya­nú­sít­ják.

Magyar focista életét mentette meg a hős bíró

Magyar focista életét mentette meg a hős bíró

A fi­a­tal já­té­kos egy üt­kö­zés után nyelte le a nyel­vét, de sze­ren­csére nem lett be­lőle tra­gé­dia.

A fi­a­tal já­té­kos egy üt­kö­zés után nyelte le a nyel­vét, de sze­ren­csére nem lett be­lőle tra­gé­dia.

Kegyetlen brutalitás: biztonságiak vertek embereket Kispesten

Kegyetlen brutalitás: biztonságiak vertek embereket Kispesten

A Fe­renc­vá­ros­ban ját­szó Botka test­vére rob­ban­totta ki a bal­hét a hírek sze­rint. Az ügy­nek foly­ta­tása lesz.

Gólyahír: megszületett a neves magyar focista kisfia!

Gólyahír: megszületett a neves magyar focista kisfia!

A Zé­tény ke­reszt­ne­vet kapta.

A 28 éves védő gyer­meke este hét óra után jött vi­lágra. Zé­tény 2810 gram­mal és 53 cen­ti­mé­ter­rel szü­le­tett.

Ennyit a magyar fociról, mókás okból szakadt félbe a Vasas-Haladás

Ennyit a magyar fociról, mókás okból szakadt félbe a Vasas-Haladás

Új­pes­ten is ked­vet kap­tak az új ma­gyar mó­di­hoz.

Új­pes­ten is ked­vet kap­tak az új ma­gyar mó­di­hoz. Fé­nyes jö­vő­ről eddig sem ál­mod­tunk, ám a sötét sta­di­o­nokra gon­dolni sem mer­tünk. Eddig!

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott.

Dráma, Storckot elhagyták a játékosai

Dráma a válogatottban, Storckot elhagyták a játékosai

Kle­in­heis­ler után a Fradi két alap­em­bere is ki­dőlt a vb-se­lej­te­zők előtt.

Kle­in­heis­ler után a Fe­renc­vá­ros két meg­ha­tá­rozó já­té­kosa is ki­dőlt a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zők előtt.

Elképesztő, Dzsudzsák 150 milliós villát vett magának a Balatonnál

Elképesztő, Dzsudzsák 150 milliós villát vett magának a Balatonnál

A sió­foki tel­két cse­rélte le.

A sió­foki tel­két cse­rélte le a ma­gyar sztár­fo­cista. Az egyik kör­nyék­béli sze­rint vi­szont nem tel­je­sen elé­ge­dett a ház­zal.

Sorsdöntő meccs, Storck állásával játszanak Dzsudzsákék

Sorsdöntő meccs, Storck állásával játszanak Dzsudzsákék

Ha nem si­ke­rül meg­verni Lett­or­szá­got, akkor bajba ke­rül­het a ka­pi­tány.

Ha nem si­ke­rül meg­verni Lett­or­szá­got, akkor ko­moly bajba ke­rül­het a német ka­pi­tány.

Balhé az NB I-ben, válogatott sztár halálát kívánták a drukkerek

Balhé az NB I-ben, válogatott sztár halálát kívánták a drukkerek

Nem fo­gad­ták szí­vé­lye­sen a Hon­véd druk­ke­rei a Deb­re­cen já­té­ko­sát.

Nem fo­gad­ták szí­vé­lye­sen a Hon­véd druk­ke­rei a Deb­re­cen já­té­ko­sát. Vi­szont Tő­zsér sem ma­radt adósa a szur­ko­lók­nak.

Bombahír, sztárcsapatok ellen küzdhet a magyar focitehetség?

Bombahír, sztárcsapatok ellen küzdhet a magyar focitehetség?

Ehhez már csak annyi kell, hogy a Pus­kás Aka­dé­mia el­en­gedje Cip­rusra.

Ehhez már csak annyi kell, hogy a Pus­kás Aka­dé­mia el­en­gedje Cip­rusra. A vé­tel­ár­ról már nem kell vi­tázni.

Elkergetnék sztárjaikat a Vidi szurkolói

Saját sztárjátékosaikat kergetnék el a Videoton szurkolói

A szerb edző is rög­tön cél­tábla lett.

Az eddig ked­velt szerb edző is rög­tön cél­tábla lett. Ko­vács Fe­renc sze­rint ér­tel­met­len a já­té­ko­so­kat bán­tani.

Nagy kárt okozott a bíró a Videotonnak, itt a bizonyíték!

Nagy kárt okozott a bíró a Videotonnak, itt a bizonyíték!

El­ma­radt egy piros lap a bí­ró­tól.

Jo­gos­nak tűnő piros lapot kér­tek szá­mon a fe­hér­vá­riak az angol bírón. A meccset is be­fo­lyá­sol­hatta a dön­tés.

Csattant a bilincs, rács mögé került a magyar bundakirály

Csattant a bilincs, rács mögé került a magyar bundakirály

A spa­nyol rend­őrök csap­tak le rá.

A volt fo­cista ellen nem­zet­közi el­fo­ga­tó­pa­rancs van ér­vény­ben, ezért ke­rült bör­tönbe Mad­rid­ban. Ko­ráb­ban 22 hó­na­pot ült elő­ze­tes­ben.

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a focielnök

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a fociklub elnöke

A csa­pat még nye­ret­len az NB I-ben.

Görög mil­li­ár­dos ve­heti át Szima Gábor he­lyét, akit a hírek sze­rint már az ön­kor­mány­zat sem akar látni.

Lesújtó vallomás, durva időszak vár a magyar sztárfutballistára

Lesújtó vallomás, durva időszak vár a magyar sztárfutballistára

Nem elő­ször fek­szik kés alá a hor­vát gól­ki­rály, tudja mi vár rá.

Nem elő­ször fek­szik kés alá a hor­vát gól­ki­rály, tudja mi vár rá. Meg­pró­bál minél gyor­sab­ban vissza­térni.

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után.

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után. Páran vég­leg le­mond­hat­nak a nem­zeti csa­pat­ról?

Elkeserítő hírt kapott az újpesti labdarúgócsapat

Elkeserítő hírt kapott az újpesti labdarúgócsapat

Dup­lán bün­teti a klu­bot az MLSZ.

Dup­lán bün­teti a klu­bot a ma­gyar szö­vet­ség, erről csü­tör­tö­kön kap­tak le­ve­let. Szep­tem­ber vé­géig üres le­lá­tók előtt kell fo­ciz­niuk hazai pá­lyán.

Nincs több titok, a Ferencváros leleplezte új szerzeményét

A Ferencváros leleplezte új szerzeményét

Most már lu­xus­kö­rül­mé­nyek kö­zött utaz­hat­nak a klub fo­cis­tái. Az új busz kül­se­jét a Fradi grafi­ku­sai ter­vez­ték.

Most már lu­xus­kö­rül­mé­nyek kö­zött utaz­hat­nak a klub fo­cis­tái. Az új busz kül­se­jét a Fradi grafi­ku­sai ter­vez­ték.

Storck meglepődött a szurkolókon, nem ezt várta tőlük

Storck meglepődött a szurkolókon, nem ezt várta tőlük

A német szak­em­ber sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon csak az ered­mény szá­mít. A vá­lo­ga­tott tá­ma­dóit a vé­del­mébe vette.

A német szak­em­ber sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon csak az ered­mény szá­mít. A vá­lo­ga­tott tá­ma­dóit a vé­del­mébe vette.

Pánik Debrecenben, egyre nagyobb bajban a focisták

Pánik Debrecenben, egyre nagyobb bajban a focisták

Her­czeg And­rás is érzi, hogy gond van.

Két ve­re­ség­gel in­dí­tot­ták a baj­nok­sá­got, amire 17 éve nem volt példa a vá­ros­ban. Akkor kieső he­lyen vég­zett a klub.

Röhejes baki, az MLSZ nem küldött bírót egy meccsre!

Röhejes baki, az MLSZ nem küldött bírót egy meccsre!

Part­jel­ző­ket is ke­rí­teni kel­lett.

Hiába je­len­tet­ték be hi­va­ta­lo­san is Kis­vár­dán a ta­lál­ko­zót, a szö­vet­ség erről egy­sze­rűen meg­fe­led­ke­zett. Part­jel­ző­ket is ke­rí­teni kel­lett.

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya az An­dorra el­leni égés­ről, és a mel­lő­zött Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya az An­dorra el­leni égés­ről, és a mel­lő­zött Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt.

Dárdai felkavarta az állóvizet, ezt mondta Storckról

Dárdai felkavarta az állóvizet, ezt mondta Storckról

A ma­gyar fut­ball leg­na­gyobb prob­lé­má­i­ról is be­szélt a Her­tha edzője. Egy nap a Du­na­szer­da­hely edzője is lehet.

A ma­gyar fut­ball leg­na­gyobb prob­lé­má­i­ról is be­szélt a Her­tha edzője. Egy nap a Du­na­szer­da­hely edzője is lehet.

Világsztárokat köröz le a szapult magyar foci

Ez meg hogy lehet? Világsztárokat köröz le a sokat szapult magyar foci

Ez hogy lehet? Se az ered­mé­nyek, se a szín­vo­nal nem vál­toz­tat a sor­ren­den.

Se az ered­mé­nyek, se a szín­vo­nal nem vál­toz­tat­nak a sport­ágak kö­zött be­be­to­no­zott sor­ren­den.

Détári szívesen lenne szövetségi kapitány

Détári Lajos bevallotta, szívesen lenne szövetségi kapitány

A vi­lág­vá­lo­ga­tott fo­cista Kle­in­heis­ler­ről is el­mondta a vé­le­mé­nyét.

A vi­lág­vá­lo­ga­tott fo­cista el­mondta a vé­le­mé­nyét Kle­in­heis­ler­ről és Dzs­u­dzsák­ról is.

Különleges alkotás készült Király Gáborról

Különleges alkotás készült Király Gáborról

A Ki­rály Sport­lé­te­sít­mény­ben ké­szült el a re­mekmű, a le­gen­dás kapus is örült neki.

A Ki­rály Sport­lé­te­sít­mény­ben lát­ható a re­mekmű, a le­gen­dás kapus is örült neki. Mo­so­lyogva pó­zolt mel­lette a Ha­la­dás nagy egyé­ni­sége.

Baleset a Vidi-stadionnál: vasrúd szúrta át az egyik építőmunkást

Baleset a Vidi-stadionnál: vasrúd szúrta át az egyik építőmunkást

Eddig is­me­ret­len okból zu­hant le az emel­vény­ről a mun­kás.

Eddig is­me­ret­len okból zu­hant le az emel­vény­ről a mun­kás, aki je­len­leg a bal­eseti se­bé­sze­ten fek­szik.

Őrült ötlet, ilyet még nem hallottunk magyar focistától!

Őrült ötlet, ilyet még nem hallottunk magyar focistától!

A Vasas vé­dője meg­le­he­tő­sen op­ti­mis­tán nyi­lat­ko­zott csa­pata ku­pa­ter­vé­ről. A re­a­li­tás mást mond.

A Vasas vé­dője meg­le­he­tő­sen op­ti­mis­tán nyi­lat­ko­zott csa­pata ku­pa­ter­vé­ről. A re­a­li­tást látva sok esé­lyük nem lesz be­tar­tani azt.

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Csa­ló­dott né­hány já­té­ko­sá­ban.

A német szak­em­ber csa­ló­dott né­hány já­té­kos­ban, va­la­kit nem is akar többé be­hívni. Pris­kin Ta­mást a Fradi edzője nem en­gedte el.

Balhés futballista tűnt fel a Fradi edzésén

Balhés futballista tűnt fel a Ferencváros edzésén

Az af­ri­kai já­té­kos nem akart fi­zetni, ezért a FIFA el­til­totta a fo­ci­zás­tól.

Az af­ri­kai já­té­kos nem akart fi­zetni, ezért a FIFA el­til­totta a fo­ci­zás­tól. Ko­ráb­ban az Ar­se­nal­ban éve­ket hú­zott le.

Megszégyenítette Storckot a legenda, ez az eddigi legdurvább oltás

Megszégyenítette Storckot a legenda, ez az eddigi legdurvább oltás

Még Matthäust is ki­akasz­totta a vá­lo­ga­tott csú­fos an­dor­rai bu­kása. Meg­sem­mi­sítő vé­le­ményt mon­dott honfi­tár­sá­ról.

Börtönbüntetést is kaphat az NB I-es sikeredző

Börtönbüntetést is kaphat az NB I-es sikeredző

Ta­valy rá­tá­madt egy új­ság­íróra.

Még ta­valy ős­szel bal­hé­zott össze egy új­ság­író­val, aki fel­je­len­tette. Nem biz­tos, hogy pénz­bün­te­tés­sel meg­ússza.

Botrány a Fradinál, durván megsértették a szurkolókat!

Botrány a Fradinál, durván megsértették a szurkolókat!

A csa­pat új iga­zo­lása nem vett fi­gye­lembe egy na­gyon fon­tos dol­got, ami­kor alá­írta a szer­ző­dé­sét.

A csa­pat új iga­zo­lása nem vett fi­gye­lembe egy na­gyon fon­tos dol­got, ami­kor alá­írta a szer­ző­dé­sét.

Elképesztő luxusban él Storck, az autócsodája is előkerült

Elképesztő luxusban él Storck, az autócsodája is előkerült

Nem csoda, a se­bes­ség meg­szál­lottja.

Az An­dor­rá­ban meg­égő szö­vet­ségi ka­pi­tány a se­bes­ség meg­szál­lottja, ezt most is bi­zo­nyí­totta.

Eldőlt, itt folytatja a Ferencváros edzője!

Eldőlt, itt folytatja a Ferencváros edzője!

Már ko­ráb­ban el­dőlt, hogy csa­pa­tot volt a klub­le­genda.

Már ko­ráb­ban el­dőlt, hogy csa­pa­tot volt a klub­le­genda. Most vég­leg pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

Kemény szavakkal ment neki Csányiéknak a sztáredző

Kemény szavakkal ment neki Csányiéknak a sztáredző

A Paks ve­ze­tő­edző­jé­nek nem tet­szik a 12 csa­pa­tos baj­nok­ság.

A Paks ve­ze­tő­edző­jé­nek nem tet­szik a 12 csa­pa­tos baj­nok­ság, és a nyári me­net­rend miatt is fel­emelte a sza­vát.

Bűnözéssel vádolt milliárdos szállna be a magyar fociba

Bűnözéssel vádolt milliárdos szállna be a magyar fociba

A hírek sze­rint konk­rét vé­teli aján­la­tot tett a deb­re­ceni tu­laj­do­nos­nak a ha­jó­mág­nás.

A hírek sze­rint konk­rét vé­teli aján­la­tot tett a deb­re­ceni tu­laj­do­nos­nak a ha­jó­mág­nás. Az üz­let­ből aztán nem lett semmi.

Váratlan fordulat, itt kaphat állást Lipcsei Péter!

Váratlan fordulat, itt kaphat állást Lipcsei Péter!

Még­sem a So­rok­sár lesz a be­futó?

Úgy tűnik, hogy még­sem a So­rok­sár lesz a kö­vet­kező csa­pata a Fradi-le­gen­dá­nak.

Harc a Fradinál, újra felveszi a kesztyűt Böde?

Harc a Fradinál, újra felveszi a kesztyűt Böde?

Most Pris­kin Ta­más­sal har­col­hat meg.

Az el­múlt évek­ben sok ri­vá­list ka­pott Böde, de senki nem tudta ki­szo­rí­tani. Most Pris­kin Tamás pró­bál­koz­hat meg ezzel.

Súlyos helyzet, 270 perce gólképtelenek Dzsudzsákék

Súlyos helyzet, 270 perce gólképtelenek Dzsudzsákék

So­ro­zat­ban har­mad­szor ka­pott ki Bernd Storck csa­pata, amely ta­valy no­vem­ber­ben tu­dott leg­utóbb gólt lőni.

So­ro­zat­ban har­mad­szor ka­pott ki Bernd Storck csa­pata, amely ta­valy no­vem­ber­ben tu­dott leg­utóbb gólt lőni.

Nagy a baj, kórházba vitték a világhírű magyar focistát

Nagy a baj, kórházba vitték a világhírű magyar focistát

Azt nem tudni, hogy pon­to­san miért vit­ték be az Arany­csa­pat utolsó élő tag­ját, de egyre rosszabb az ál­la­pota.

Azt nem tudni, hogy pon­to­san miért vit­ték be az Arany­csa­pat utolsó élő tag­ját, de egyre rosszabb az ál­la­pota.

Jó hír, Lovrencsics hamarosan hazamehet!

Megnyugtató fordulat: Lovrencsics hamarosan hazamehet!

Meg­ha­totta a tár­sak re­ak­ci­ója.

A ré­misz­tő­nek tűnő sé­rü­lés el­le­nére nincs ko­mo­lyabb baja. Meg­ha­totta a fut­bal­lis­ták és szur­ko­lók re­ak­ci­ója.

Vészjósló pillanatok, Lovrencsis a kórházból üzent

Vészjósló pillanatok, Lovrencsis a kórházból üzent

Elá­jult a ku­pa­dön­tőn, már job­ban van.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos el­ájult a ku­pa­dön­tőn, sze­ren­csére nem lett ko­mo­lyabb baja.

Megint kórházba került egy Fradi-játékos, műteni is kellett

Megint kórházba került egy Fradi-játékos, műteni is kellett

Lov­ren­csics Gergő után Varga Ro­land szo­rult or­vosi ke­ze­lésre, már jól van.

Lov­ren­csics Gergő után Varga Ro­land szo­rult or­vosi ke­ze­lésre, de már jól van. A csa­pat fel­ké­szü­lé­sé­ről sem marad le.

Újabb csapás, nem csak az NB I-től búcsúzott az MTK

Újabb csapás, nem csak az NB I-től búcsúzott az MTK

Az új edző­nek nem si­ke­rült ki­har­col­nia a benn­ma­ra­dást, így a szer­ző­dé­sét nem hosszab­bí­totta meg a fő­vá­rosi csa­pat.

Az új edző­nek nem si­ke­rült ki­har­col­nia a benn­ma­ra­dást, így a szer­ző­dé­sét nem hosszab­bí­totta meg a fő­vá­rosi csa­pat.

Gyomorforgató, patkányokkal volt tele a bajnokcsapat öltözője!

Gyomorforgató, patkányokkal volt tele a bajnokcsapat öltözője!

Bru­tá­lis ál­la­po­tok fo­gad­ták a Hon­véd ame­ri­kai tu­laj­do­no­sát.

Bru­tá­lis ál­la­po­tok fo­gad­ták a Hon­véd ame­ri­kai tu­laj­do­no­sát, ami­kor meg­vette a csa­pa­tot. Be­szélt a hir­te­len tör­tént edző­vál­tás­ról is.

Gólyahír: apa lett a magyar focisztár!

Gólyahír: apa lett a magyar fociválogatott sztárja!

A Fe­renc­vá­ros já­té­kosa még nem tért ma­gá­hoz.

A Fe­renc­vá­ros já­té­ko­sá­nak még nem si­ke­rült ma­gá­hoz tér­nie. Végig bent volt a szü­lés­nél, a párja és gyer­meke is jól van.

Meglepő név, igazi világvándor lesz a Honvéd új edzője!

Meglepő név, igazi világvándor lesz a Honvéd új edzője!

Hol­land edző váltja Ros­sit a kis­pa­don.

A Hon­véd szom­ba­ton meg­nyerte a baj­nok­sá­got, más­nap be­je­len­tet­ték az edző­cse­rét.

Szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Kettétört élet, szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Már meg­van az új mun­kája.

Nem tá­vo­lo­dik el tel­je­sen a lab­da­rú­gás­tól a ko­rábbi te­het­ség, már az új mun­kája is meg­van. So­ro­za­tos sé­rü­lé­sek gyö­tör­ték pá­lya­fu­tása során.

Bombaigazolásra készül a Ferencváros

Bombaigazolásra készül a Fradi, sztárcsatár érkezhet a csapathoz

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója nem zár­kózna el a klub­vál­tás­tól.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója konk­ré­tu­mot nem tu­dott mon­dani, de nem zár­kózna el a klub­vál­tás­tól.

Balhé a magyar focibírók között, székek is repültek

Hihetetlen balhé a magyar focibírók között, székek is repültek

Hu­li­gán ke­ve­re­dett volna a spo­rik közé. Sör­rel és fes­ték­kel ön­tötte le a ko­rábbi FIFA-já­ték­ve­ze­tőt.

Hu­li­gán ke­ve­re­dett volna a spo­rik közé. Sör­rel és fes­ték­kel ön­tötte le a ko­rábbi FIFA-já­ték­ve­ze­tőt.

Megríkatta szurkolóját a magyar sztárcsatár

Ezt látni kell: megríkatta szurkolóját a magyar sztárcsatár

Ko­rábbi csa­pa­tá­nak is üzent.

A szom­bati ma­gyar baj­noki "döntő" előtt üzent ko­rábbi csa­pa­tá­nak a Chi­cago ásza. A szur­ko­ló­kat meg­ha­tot­ták a sza­vai.

Nem titkolózik tovább a Fradi, ez vár Thomas Dollra!

Nem titkolózik tovább a Fradi, ez vár Thomas Dollra!

Ki­állt mel­lette a ve­zér­igaz­gató.

A klub ve­zér­igaz­ga­tója be­szélt a fo­ci­csa­pat jövő évi ter­ve­i­ről, ami­ben a német edző­nek is sze­re­pet szán­nak. Dél-Ame­ri­ká­ból is ér­kez­het erő­sí­tés.

Botrány a magyar fociban, visszaszólt a bukott kapitány

Botrány a magyar fociban, visszaszólt a bukott kapitány

Meg­védte egy­kori já­té­ko­sait Pin­tér At­tila, sze­rinte nem ben­nük kéne ke­resni a hibát.

Meg­védte egy­kori já­té­ko­sait Pin­tér At­tila, sze­rinte nem ben­nük kéne ke­resni a hibát.

Súlyosan megsérült a Fradi focisztárja

Súlyosan megsérült a Ferencváros focisztárja

Még áp­ri­lis­ban kel­lett le­cse­rélni egy baj­noki meccsen, azóta vé­dő­fel­sze­re­lés­ben ját­szik. A csa­pat­tár­sak­tól azóta be­ce­ne­vet is ka­pott.

Még áp­ri­lis­ban kel­lett le­cse­rélni egy baj­noki meccsen, azóta vé­dő­fel­sze­re­lés­ben ját­szik. Őt ez nem za­varja, a csa­pat­tár­sak­tól pedig be­ce­ne­vet is ka­pott.

Durva autóbalesete volt a magyar sztárfocistának

Durva autóbalesete volt a magyar sztárfocistának

Ter­hes fe­le­sége is mel­lette volt.

Ter­hes fe­le­sége is mel­lette uta­zott a ko­csi­ban, ami­kor el­ütöt­tek egy ál­la­tot. Sze­ren­csére sen­ki­nek nem lett baja.

Horror a magyar focipályán, sokkot kaptak a játékosok!

Horror a magyar focipályán, sokkot kaptak a játékosok!

Ilyen sé­rü­lést rit­kán látni...

Az egyik fut­bal­lista olyan sú­lyo­san meg­sé­rült, hogy a töb­biek kép­te­le­nek vol­tak to­vább ját­szani.

Kőkeményen belerúgott a magyar fociba a bukott edző

Kőkeményen belerúgott a magyar fociba a bukott edző

Volt já­té­ko­sait sem kí­mélte, de ígé­rete sze­rint még vissza­tér az NB I-be. Ré­m­álom­nak ne­vezte a me­ző­kö­vesdi idő­sza­kát.

Volt já­té­ko­sait sem kí­mélte, de ígé­rete sze­rint még vissza­tér az NB I-be. Ré­m­álom­nak ne­vezte a me­ző­kö­vesdi idő­sza­kát.

Súlyos magyar gondok az NB I-ben

Súlyos magyar gondok az NB I-ben

A ma­gyar baj­nok­ság leg­jobb tá­ma­dói kö­zött több­ség­ben van­nak a kül­föl­diek. Leg­utóbb 2013-ban for­dult elő, hogy nem ma­gyar lett a gól­ki­rály.

A ma­gyar baj­nok­ság leg­jobb tá­ma­dói kö­zött több­ség­ben van­nak a kül­föl­diek.

Eldőlt a szívműtéten átesett NB I-es focista sorsa

Eldőlt a szívműtéten átesett NB I-es focista sorsa

Hét­vé­gén de­bü­tál új sze­rep­kö­ré­ben.

A Deb­re­cen­nel bronz­ér­met nyerő já­té­kos annak el­le­nére sem tá­vo­lo­dik el a sport­tól, hogy az él­vo­nal­ban töb­bet már nem játsz­hat a hírek sze­rint.

Nem tud minden nőt beindítani a magyar focista

Nem tud minden nőt beindítani a magyar focista

Pedig min­dent meg­tesz érte.

Meg­hök­kentő vá­las­szal állt elő a Fe­renc­vá­ros ko­rábbi já­té­kosa, ami­kor az új edző­jé­ről kér­dez­ték.

Fontos döntést hozott Détári, a büszkesége győzött

Fontos döntést hozott Détári, a büszkesége győzött

A le­genda úgy érzi, nincs rá szük­sége a ma­gyar fut­ball­nak. Azt is el­árulta, hogy miért tűnik fel rit­kán a le­lá­tók kör­nyé­kén.

A le­genda úgy érzi, nincs rá szük­sége a ma­gyar fut­ball­nak. Azt is el­árulta, hogy miért tűnik fel rit­kán a le­lá­tók kör­nyé­kén.

Példátlan bravúrra készül a Fradi az NB I-ben!

Példátlan bravúrra készül a Fradi az NB I-ben!

Nincs túl jó for­má­ban a baj­noki cím­védő, így még na­gyobb ér­téke lenne annak, ha Pak­son nyerni tudna. Egy­szerű dolga biz­to­san nem lesz.

Nincs túl jó for­má­ban a baj­noki cím­védő, így még na­gyobb ér­téke lenne annak, ha Pak­son nyerni tudna. Egy­szerű dolga biz­to­san nem lesz.

Éles kritika, Csányi nekiment a Ferencvárosnak

Éles kritika, Csányi nekiment a Ferencvárosnak

A szö­vet­ség el­nöke sze­rint min­den csa­pat­nak be kell tar­tani a sza­bá­lyo­kat, ez alól a Fradi sem ki­vé­tel.

A szö­vet­ség el­nöke sze­rint min­den csa­pat­nak be kell tar­tani a sza­bá­lyo­kat, ez alól a Fradi sem ki­vé­tel. Nem elé­ge­dett az új Pus­kás Sta­dion épí­tési üte­mé­vel sem.

Csodálkozol a Honvédon? Megfejtettük a titkot

Csodálkozol a Honvédon? Megfejtettük a titkot

Öt okból szár­nyal a Rossi-csa­pat.

Ma­gyar Le­i­ces­ter - vagy ki­csit in­kább Ju­ven­tus? Eddig erőn felül me­ne­tel­nek a kis­pes­tiek az NB I-ben. Öt okból szár­nyal a Rossi-csa­pat.

Király Gábor sosem áll le, eddig biztosan véd

Király Gábor sosem áll le, eddig biztosan véd

A Ha­la­dás ka­pu­sá­nak gyer­mek­kori álma vál­hat va­lóra.

A Ha­la­dás ka­pu­sá­nak gyer­mek­kori álma volt, hogy a klub 100. szü­le­tés­nap­ján a ka­puba áll­has­son. Ha min­den jól megy, ez így is lesz.

Visszatér a Fradi réme, botrány lesz ebből is?

Visszatér a Fradi réme, botrány lesz ebből is?

No­vem­ber óta elő­ször vezet majd meccset a baj­noki cím­vé­dő­nek Kas­sai.

Hiába kérte a baj­noki cím­védő ve­ze­tő­sége, hogy ne ve­zes­sen több meccset a csa­pat­nak Kas­sai, az MLSZ hajt­ha­tat­lan ma­radt.

Szenzáció, Európa legjobbjai között a magyar focicsapat!

Szenzáció, Európa legjobbjai között a magyar focicsapat!

Durva so­ro­za­tot pro­du­kál­tak eddig.

Hazai pá­lyán még senki nem tudta meg­verni a pak­si­a­kat, már csak négy meccsre van szük­sé­gük ahhoz, hogy hi­bát­la­nok ma­rad­ja­nak.

Intenzív osztályon kezelték a magyar futball legendáját

Intenzív osztályon kezelték a magyar futball legendáját

Sú­lyos gyo­mor­pa­na­szai vol­tak.

Sú­lyos gyo­mor­pa­na­szok­kal vit­ték a Hon­véd kór­házba az Új­pest ko­rábbi nagy­szerű tá­ma­dó­ját, de sze­ren­csére már job­ban van.

Nyílt háború a magyar fociban, beszólt az elnök

Nyílt háború a magyar fociban, beszólt az elnök

A saj­tó­ban kez­dő­dött az üzen­ge­tés.

A fáj­dal­mas ku­pa­bú­csú után a saj­tó­ban kez­dett el egy­más­nak üzen­getni a sop­ro­niak ve­ze­tő­edzője és el­nöke.

Döntöttek Doll sorsáról, ez vár a Fradi edzőjére

Döntöttek Doll sorsáról, ez vár a Fradi edzőjére

Nem kell fél­nie a német edző­nek, a kö­vet­kező sze­zon­ban is meg­tart­hatja az ál­lá­sát.

Nem kell fél­nie a német edző­nek, akkor sem rúg­ják ki, ha nem si­ke­rül be­jut­nia a csa­pa­tá­val va­la­me­lyik nem­zet­közi kupa cso­port­kö­rébe.

Doll megmondta a magáét, ez a baj a magyar focival

Doll megmondta a magáét, ez a baj a magyar focival

Nem ker­telt a Fe­renc­vá­ros német ve­ze­tő­edzője. Sze­rinte ezek a lab­da­rú­gá­sunk alap­vető prob­lé­mái.

Nem ker­telt a Fe­renc­vá­ros német ve­ze­tő­edzője. Sze­rinte ezek a rég­óta ha­nyatló lab­da­rú­gá­sunk alap­vető prob­lé­mái.

Szenzációs igazolást jelentett be a Fradi

Szenzációs igazolást jelentett be a Fradi

Első profi szer­ző­dé­sét kapta a 17 éves já­té­kos.

Első profi szer­ző­dé­sét kapta a 17 éves já­té­kos, aki már ját­szott hat me­cset a Fra­di­ban. Az Eb-re ki­jutó U17-es vá­lo­ga­tott­nak pedig az alap­em­bere.

Óriási botrány, leköpte ellenfelét a magyar sztár

Óriási botrány, leköpte ellenfelét a magyar sztár

Na­gyobb balhé is le­he­tett volna.

Sú­lyos el­til­tásra szá­mít­hat a 36-szo­ros vá­lo­ga­tott já­té­kos, aki csa­pat­ka­pi­tány­ként ve­szí­tette el a fejét. Na­gyobb balhé is le­he­tett volna be­lőle.

Elképesztő, visszatértek a pályára a bundakirályok

Elképesztő, visszatértek a pályára a bundakirályok

A sze­re­pel­té­te­té­sük­kel nem sér­tett sza­bályt az MTK, ahol úgy gon­dol­ják, min­denki meg­ér­de­mel egy má­so­dik esélyt. Eddig nem volt rájuk pa­nasz.

A sze­re­pel­té­te­té­sük­kel nem sér­tett sza­bályt az MTK, ahol úgy gon­dol­ják, min­denki meg­ér­de­mel egy má­so­dik esélyt. Eddig nem volt rájuk pa­nasz.

Nem szeretne sokáig a Fradiban játszani Kleinheisler

Nem szeretne sokáig a Fradiban játszani Kleinheisler

Oly­annyira nem, hogy a né­met­or­szági mo­bil­szá­mát sem cse­rélte le ma­gyarra.

Oly­annyira nem, hogy a né­met­or­szági mo­bil­szá­mát sem cse­rélte le ma­gyarra. Már meg­bánta az An­dorra el­leni fe­gyel­me­zet­len­sé­gét.

Kétszer annyiért csináltak kiesőjelöltet, mint bajnokot az NB I-ben

Kétszer annyiért csináltak kiesőjelöltet, mint bajnokot az NB I-ben

Már csak a pénz tartja a deb­re­ceni kis­pa­don a por­tu­gál Le­o­nel Pon­test? A ma­gya­rok nem csak job­bak, ol­csób­bak is vol­tak.

A Vasasban játszott Európa legjobb focistája

Hihetetlen: a Vasasban játszott Európa legjobb jobbhátvédje

Mára tel­je­sen el­tá­vo­lo­dott a sport­tól.

Ko­rábbi csa­pat­társa sze­rint Ve­re­bes Jó­zsef ki­hozta a ma­xi­mu­mot a vé­dő­ből, aki tel­je­sen el­tá­vo­lo­dott már a lab­da­rú­gás­tól.

Lesújtó adatok, tizenéves focistáink kallódnak el Európában

Lesújtó adatok, tizenéves focistáink kallódnak el Európában

Pa­u­noch Péter sze­rint az el­múlt évek ered­mény­te­len­sége is okol­ható ezért.

Pa­u­noch Péter sze­rint az el­múlt évek ered­mény­te­len­sége ne­he­zen vál­toz­tatja meg a fi­a­ta­lok hoz­záál­lá­sát.