CÍMKE: 'magyar foci'

Történelmi pillanat, ilyen még soha nem történt a Videotonnal!

Történelmi pillanat, ilyen még soha nem történt a Videotonnal!

A szé­kes­fe­hér­vári csa­pat az első két baj­noki címe után edzőt vál­tott. Most nem így lesz.

Nagy volt a pánik, kórházba rohantak a Fradi játékosával

Nagy volt a pánik, kórházba rohantak a Fradi játékosával

Nagy Do­mi­nik a Bal­maz­új­vá­ros el­leni meccsen ve­szí­tette el az esz­mé­le­tét.

FRISS HÍREK

Kőkemény kritika, csúnyán kifakadt a magyar sztáredző

Kőkemény kritika, csúnyán kifakadt a magyar sztáredző

Hor­váth Fe­renc nem fogta vissza magát, mi­u­tán ki­esett a Bal­maz­új­vá­ros.

Hor­váth Fe­renc nem fogta vissza magát, mi­u­tán ki­esett a Bal­maz­új­vá­ros. A ru­ti­nos tré­ner sze­rint nem jó a ma­gyar fo­ci­baj­nok­ság.

Hihetetlen dráma: a tavalyi bronzérmes is kiesett az NB I-ből!

Hihetetlen dráma: a tavalyi bronzérmes is kiesett az NB I-ből!

A Vasas mel­lett a Bal­maz­új­vá­ros bú­csú­zott az él­vo­nal­tól. A bronz­érem az Új­pesté lett.

A Vasas mel­lett a Bal­maz­új­vá­ros bú­csú­zott az él­vo­nal­tól. A bronz­érem az Új­pesté lett.

Lemond féltett kincséről a magyar foci sztárja

Lemond féltett kincséről a magyar foci sztárja

Kabát Péter ne­he­zen sza­ba­dul meg lu­xus­au­tó­já­tól. A be­fo­lyó pénzt jó­té­kony célra for­dítja.

Kabát Péter ne­he­zen sza­ba­dul meg lu­xus­au­tó­já­tól. A be­fo­lyó pénzt jó­té­kony célra for­dítja.

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a magyar tévés sztár

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a közkedvelt magyar tévés sztár

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke.

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke lab­da­rúgó fiára, aki 20 éve­sen mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben.

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

Ilyet még nem láttál: halálsikollyal terült el a Puskás focistája

Ilyet még nem láttál: halálsikollyal terült el a Puskás focistája

Rö­he­jes mű­esést mu­ta­tott be Henty.

Rö­he­jes mű­esést mu­ta­tott be Eze­kiel Henty a Deb­re­cen pá­lyá­ján. A bíró meg is bün­tette.

Meglepő pletyka, külföldre mehet a Vidi edzője?

Meglepő pletyka, hátat fordít Magyarországnak a Vidi edzője?

Marko Ni­ko­lics ta­valy vál­tott csa­pa­tot.

A hírek sze­rint már tár­gyalt is ko­rábbi klub­já­val Marko Ni­ko­lics.

Így még nem láttad Böde Danit: levetkőzött a Fradi sztárja!

Így még nem láttad Böde Danit: levetkőzött a Fradi sztárja!

A Vasas el­leni meccsen ro­han­gált fél­mez­te­le­nül.

A Vasas el­leni meccsen ro­han­gált fél­mez­te­le­nül. A le­fú­jás után vi­szont nem volt mo­soly­gós ked­vé­ben.

Botrány Zalaegerszegen: biztonságiak védték a magyar focistákat

Botrány Zalaegerszegen: biztonságiak védték a magyar focistákat

A szur­ko­lók­nál be­telt a pohár, a mez le­vé­te­lét kö­ve­tel­ték a já­té­ko­sok­tól.

A ZTE szur­ko­ló­i­nál be­telt a pohár, a mez le­vé­te­lét kö­ve­tel­ték a já­té­ko­sok­tól.

Megszólalt Csányi Sándor, ezért aggódik

Megszólalt Csányi Sándor, emiatt aggódik a magyar futballvezér

Az MLSZ el­nöke el­várja a vá­lo­ga­tot­tól, hogy ki­jus­son az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Az MLSZ el­nöke el­várja a vá­lo­ga­tot­tól, hogy ki­jus­son az Eu­rópa-baj­nok­ságra. Le­ekens­ről is be­szélt.

Milliós kárt szenvedett a magyar focilegenda

Borzalmas trauma: milliós kárt szenvedett a magyar focilegenda

Tóth Jó­zsef so­káig baj­ban volt.

Tóth Jó­zsef ott­hona még min­dig ro­mok­ban hever. Most már bi­za­kodó a fe­le­sé­gé­vel.

Megható pillanat: ajándékokat vittek a nagybeteg Törőcsik Andrásnak

Megható pillanat: ajándékokat vittek a nagybeteg Törőcsik Andrásnak

Május el­se­jén lesz 63 éves a le­gen­dás fut­bal­lista.

Május el­se­jén lesz 63 éves a ma­gyar fut­ball-le­genda, aki­ről most friss képek ké­szül­tek.

Őrület, a magyar focira figyel egész Európa

Őrületes versenyfutás, a magyar focira figyel egész Európa

A baj­noki arany­ére­mért és a ki­esés el­ke­rü­lé­séért is óri­ási harc vár­ható az NB I utolsó for­du­ló­i­ban.

A baj­noki arany­ére­mért és a ki­esés el­ke­rü­lé­séért is óri­ási harc vár­ható az NB I utolsó for­du­ló­i­ban.

Váratlan fordulat, új irányt vehet a magyar sztárfocista élete

Váratlan fordulat, új irányt vehet a magyar sztárfocista élete

Ru­dolf Ger­gely ál­lí­tó­lag sport­igaz­ga­tó­ként tér­het vissza Nyír­egy­há­zára a nyá­ron.

Ru­dolf Ger­gely ál­lí­tó­lag sport­igaz­ga­tó­ként tér­het vissza Nyír­egy­há­zára a nyá­ron.

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Ez aztán a meg­le­pe­tés! Tá­madó sztár­ja­in­kat együtt annyira tak­sál­ják, mint egy vá­lo­ga­tott­beli csa­pat­tár­su­kat.

Újabb sztárfocista fordult szembe Leekensszel

Balhé a válogatottnál, újabb sztárfocista fordult szembe Leekensszel

Most Sti­eber Zol­tán fa­kadt ki.

Sti­eber Zol­tán­nak na­gyon fáj, hogy az új szö­vet­ségi ka­pi­tány nem ját­szatta.

Durva váddal állt elő a magyar sztárfocista

Durva vád: a magyar sztárfocista szerint tönkretették a karrierjét

Lázok Já­nos­nak még min­dig fáj, hogy Eger­vári Sán­dor sem­mibe vette.

Lázok János nem­rég je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát. Még min­dig fáj neki, hogy Eger­vári Sán­dor sem­mibe vette.

Segítségre szorul a magyar focilegenda

Bajba került a magyar focilegenda, segítségre van szüksége

Tóth Jó­zsef háza le­égett, most min­den se­gít­ség jól jön neki.

Tóth Jó­zsef háza le­égett, most min­den se­gít­ség jól jön neki.

Meglepő titkot árult el születésnapján Király Gábor

Meglepő titkot árult el születésnapján Király Gábor

A 108-szo­ros vá­lo­ga­tott le­genda el­mondta, hány mac­kó­nad­rá­got hasz­nál el évente.

A 108-szo­ros vá­lo­ga­tott le­genda el­mondta, hány mac­kó­nad­rá­got hasz­nál el évente.

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Ne es­sünk két­ségbe!

Ne es­sünk két­ségbe! Ők le­het­nek lab­da­rú­gá­sunk ki­ra­kat­em­be­rei a kö­zel­jö­vő­ben.

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Na­gyobb baj is le­he­tett volna.

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Vá­lo­ga­tot­tunk új szak­ve­ze­tője, Georges Le­ekens csa­pa­tá­val kap­cso­lat­ban sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos

Georges Le­ekens csa­pa­tá­val kap­cso­lat­ban egy­előre sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos.

Eldurvult szópárbaj, itt a magyar foci legfrissebb balhéja

Eldurvult szópárbaj, itt a magyar foci legfrissebb balhéja

Tóth Bence sze­rint Tő­zsér Dá­niel szán­dé­ko­san oko­zott neki sé­rü­lést.

Tóth Bence sze­rint Tő­zsér Dá­niel szán­dé­ko­san oko­zott neki sé­rü­lést.

Hatalmas örömhírt kapott a Fradi sztárja

Hatalmas örömhírt kapott a Fradi sztárja, erre várt eddig

Otigba közel ke­rült ahhoz, hogy be­mu­tat­koz­zon a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Otigba Ken­neth na­gyon közel ke­rült ahhoz, hogy be­mu­tat­koz­zon a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban. Kádár a sé­rü­lése el­le­nére sem ma­radt ki.

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Nem fe­lej­tet­ték el a ta­valy me­nesz­tett ka­pi­tány­nak a vá­lo­ga­tott élén elért ered­mé­nyeit sem.

Emlékezetes pillanat, 13 évet vártak erre a magyar fociszurkolók

Emlékezetes pillanat, 13 évet vártak erre a magyar fociszurkolók

Huszti Sza­bolcs 4679 nap után újra pá­lyára lé­pett az NB I-ben. Egy sárga lap­pal zárt a Bal­maz­új­vá­ros ellen.

Huszti Sza­bolcs 4679 nap után újra pá­lyára lé­pett az NB I-ben. Egy sárga lap­pal zárt a Bal­maz­új­vá­ros ellen.

Újabb fricska Storcknak: kitálalt a Hertha magyar edzője!

Újabb fricska Storcknak: kitálalt a Hertha magyar edzője!

Petry Zsolt azt is el­árulta, ide­haza me­lyik csa­pat kérte a se­gít­sé­gét.

Petry Zsolt azt is el­árulta, ide­haza me­lyik csa­pat kérte a se­gít­sé­gét.

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Tho­mas Dollt a Ham­burg vi­heti el.

A Ham­burg nyá­ron meg­pró­bál­hatja ha­za­csá­bí­tani Tho­mas Dollt. A német edzőt 2019 nya­ráig köti szer­ző­dés a Fra­di­hoz.

Súlyos csapás: meg kellett műteni az NB I-es sztárfocistát

Súlyos csapás: meg kellett műteni az NB I-es sztárfocistát

Az Új­pest el­leni me­csen sé­rült meg.

Az Új­pest el­leni meccsen sza­kadt el a külső bo­ka­sza­lagja. Ebben a sze­zon­ban már nem is játsz­hat.

Kemény üzenet: Nikolics nem kér a magyar kispadból

Kemény üzenet: Nikolics nem kér a magyar kispadból

A Chi­cago Fire fut­bal­lis­tája ugyan­azt sze­retné csi­nálni a vá­lo­ga­tott­ban, mint a klub­csa­pa­tá­ban.

A Chi­cago Fire fut­bal­lis­tája ugyan­azt sze­retné csi­nálni a vá­lo­ga­tott­ban, mint a klub­csa­pa­tá­ban.

Merész terv: erre készül a Ferencváros sztárjátékosa

Merész terv: erre készül a Ferencváros sztárjátékosa

Otigba dön­tött, már csak a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ér­dekli. Ott pedig sze­retne alap­em­ber lenni.

Otigba dön­tött, már csak a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ér­dekli. Ott pedig sze­retne alap­em­ber lenni.

Meglepő kijelentés, edzőváltás lesz az NB I-es focicsapatnál

Meglepő kijelentés, edzőváltás lesz az NB I-es focicsapatnál

A több­ségi tu­laj­do­nos mondta ezt.

A Vasas több­ségi tu­laj­do­nosa biz­tos a do­log­ban. Azt még nem tudja, mikor je­len­tik ezt be hi­va­ta­lo­san is.

Reagált a Vidi a kispesti botrányra

Közleményben reagált a Videoton a kispesti botrányra

A fe­hér­vári csa­pat bu­szá­ban anyagi kár ke­let­ke­zett.

A fe­hér­vári csa­pat bu­szá­ban anyagi kár ke­let­ke­zett, ezért vár­ha­tóan rend­őr­ségi fel­je­len­tést tesz a klub.

Görögtűzzel dobálták meg a Videoton csapatbuszát

Balhé Kispesten, görögtűzzel dobálták meg a Videoton csapatbuszát

Végül nem tör­tént ko­mo­lyabb baj.

A hazai druk­ke­rek ne­he­zen emész­tet­ték meg, hogy nem lesz meccs. Végül nem tör­tént ko­mo­lyabb baj.

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Dur­ván el­száll­tak a gá­zsik. Tény­leg ennyit ke­res­nek a fo­cis­ták a ma­gyar baj­nok­ság­ban?

Lebuktak a Videoton sztárjátékosai, ezért lettek száműzve

Lebuktak a Videoton sztárjátékosai, ezért lettek száműzve

Eze­kiel Henty és Sul­jic Asmir több­ször is fel­tűnt a pesti éj­sza­ká­ban. Ezt nem nézte jó szem­mel a ve­ze­tő­ség.

Eze­kiel Henty és Sul­jic Asmir több­ször is fel­tűnt a pesti éj­sza­ká­ban. Ez nem tet­szett a ve­ze­tő­ség­nek.

Nem kelhet fel a tolószékből a magyar focilegenda

Döbbenet: nem kelhet fel a tolószékből a magyar focilegenda

Nem si­ke­rült jól a láb­am­pu­tá­ci­ója.

Nem si­ke­rült jól a sport­em­ber láb­am­pu­tá­ci­ója. Ám az egy­kori ki­vá­ló­ság a rossz hír el­le­nére is ko­mo­lyan edz.

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Rémisztő pillanatok, kórházba vitték a népszerű magyar focistát

Kórházba vitték a népszerű magyar focistát

Az egyik edzé­sen vért kö­pött Szabó László, egy­ből tudta, nagy a baj.

Az egyik edzé­sen vért kö­pött Szabó László, egy­ből tudta, nagy a baj. Gyors se­gít­ség nél­kül élet­ve­szélybe is ke­rül­he­tett volna.

Beleszállt a magyar fociba Dárdai Pál segítője

Beleszállt a magyar fociba Dárdai Pál segítője

Petry Zsolt sze­rint túl ma­ga­sak a fi­ze­té­sek az itt­honi aka­dé­mi­á­kon. A Her­tha ka­pus­edzője a szi­gort is hi­á­nyolja.

Petry Zsolt sze­rint túl ma­ga­sak a fi­ze­té­sek az itt­honi aka­dé­mi­á­kon. A Her­tha ka­pus­edzője a szi­gort és a ke­mény­sé­get is hi­á­nyolja.

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

.

Ala­cso­nyabb osz­tá­lyú meccs után tett fel­je­len­tést a já­té­kos. A tet­test ga­ráz­da­ság­gal gya­nú­sít­ják.

Magyar focista életét mentette meg a hős bíró

Magyar focista életét mentette meg a hős bíró

Pil­la­na­tok alatt fel­mérte a hely­ze­tet.

A fi­a­tal já­té­kos egy üt­kö­zés után nyelte le a nyel­vét, de sze­ren­csére nem lett be­lőle tra­gé­dia.

Durván megsértették Shane Tusupot, honfitársa rúgott bele

Durván megsértették Shane Tusupot, honfitársa rúgott bele

A baj­nok fo­ci­csa­pat ame­ri­kai tu­laj­do­nosa ren­de­sen ki­osz­totta Hosszú Ka­tinka edző-fér­jét. Ennek biz­to­san lesz foly­ta­tása.

Az NB I-es baj­nok fo­ci­csa­pat ame­ri­kai tu­laj­do­nosa ren­de­sen ki­osz­totta Hosszú Ka­tinka edző-fér­jét. Ennek biz­to­san lesz foly­ta­tása.

Ennyit a magyar fociról, mókás okból szakadt félbe a Vasas-Haladás

Ennyit a magyar fociról, mókás okból szakadt félbe a Vasas-Haladás

Új­pes­ten is ked­vet kap­tak az új ma­gyar mó­di­hoz.

Új­pes­ten is ked­vet kap­tak az új ma­gyar mó­di­hoz. Fé­nyes jö­vő­ről eddig sem ál­mod­tunk, de ez...

Gólyahír: megszületett a neves magyar focista kisfia!

Gólyahír: megszületett a neves magyar focista kisfia!

A Zé­tény ke­reszt­ne­vet kapta.

A 28 éves védő gyer­meke este hét óra után jött vi­lágra. Zé­tény 2810 gram­mal és 53 cen­ti­mé­ter­rel szü­le­tett.

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

Bu­da­pestre iga­zolt az ifjú kapus.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott.

Kegyetlen brutalitás: biztonságiak vertek embereket Kispesten

Kegyetlen brutalitás: biztonságiak vertek embereket Kispesten

A Fe­renc­vá­ros­ban ját­szó Botka test­vére rob­ban­totta ki a bal­hét a hírek sze­rint. Az ügy­nek foly­ta­tása lesz.

A Fe­renc­vá­ros­ban ját­szó Botka test­vére rob­ban­totta ki a bal­hét a hírek sze­rint. Az ügy­nek foly­ta­tása lesz.

Sorsdöntő meccs, Storck állásával játszanak Dzsudzsákék

Sorsdöntő meccs, Storck állásával játszanak Dzsudzsákék

Ha nem si­ke­rül meg­verni Lett­or­szá­got, akkor bajba ke­rül­het a ka­pi­tány.

Ha nem si­ke­rül meg­verni Lett­or­szá­got, akkor ko­moly bajba ke­rül­het a német ka­pi­tány.

Dráma a válogatottban, Storckot elhagyták a játékosai

Dráma a válogatottban, Storckot elhagyták a játékosai

Kle­in­heis­ler után a Fradi két alap­em­bere is ki­dőlt a vb-se­lej­te­zők előtt.

Kle­in­heis­ler után a Fe­renc­vá­ros két meg­ha­tá­rozó já­té­kosa is ki­dőlt a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zők előtt.

Elképesztő, Dzsudzsák 150 milliós villát vett magának a Balatonnál

Elképesztő, Dzsudzsák 150 milliós villát vett magának a Balatonnál

A sió­foki tel­két cse­rélte le.

A sió­foki tel­két cse­rélte le a ma­gyar sztár­fo­cista. Az egyik kör­nyék­béli sze­rint vi­szont nem tel­je­sen elé­ge­dett a ház­zal.

Válogatott sztár halálát kívánták a drukkerek

Balhé az NB I-ben, válogatott sztár halálát kívánták a drukkerek

Tő­zsér ki is in­tett nekik a gólja után.

Nem fo­gad­ták szí­vé­lye­sen a Hon­véd druk­ke­rei a Deb­re­cen já­té­ko­sát. Vi­szont Tő­zsér sem ma­radt adósa a szur­ko­lók­nak.

Sztárcsapatok ellen küzdhet a magyar focitehetség?

Bombahír, sztárcsapatok ellen küzdhet a magyar focitehetség?

Cip­rusra ve­zet­het az útja.

Ehhez már csak annyi kell, hogy a Pus­kás Aka­dé­mia el­en­gedje Cip­rusra. A vé­tel­ár­ról már nem kell vi­tat­koz­nia a klu­bok­nak.

Lesújtó vallomás, ez vár a magyar sztárfutballistára

Lesújtó vallomás, durva időszak vár a magyar sztárfutballistára

Nem elő­ször fek­szik kés alá.

Nem elő­ször fek­szik kés alá a hor­vát gól­ki­rály, tudja mi vár rá. Meg­pró­bál minél gyor­sab­ban vissza­térni a pá­lyára.

Saját sztárjátékosaikat kergetnék el a Videoton szurkolói

Saját sztárjátékosaikat kergetnék el a Videoton szurkolói

Az eddig ked­velt szerb edző is rög­tön cél­tábla lett. Ko­vács Fe­renc sze­rint ér­tel­met­len a já­té­ko­so­kat bán­tani.

A szerb edző is rög­tön cél­tábla lett. Ko­vács Fe­renc sze­rint ér­tel­met­len a já­té­ko­so­kat bán­tani.

Nagy kárt okozott a bíró a Videotonnak, itt a bizonyíték!

Nagy kárt okozott a bíró a Videotonnak, itt a bizonyíték!

El­ma­radt egy piros lap a bí­ró­tól.

Jo­gos­nak tűnő piros lapot kér­tek szá­mon a fe­hér­vá­riak az angol bírón. A meccset is be­fo­lyá­sol­hatta a dön­tés.

Csattant a bilincs, rács mögé került a magyar bundakirály

Csattant a bilincs, rács mögé került a magyar bundakirály

A spa­nyol rend­őrök csap­tak le rá.

A volt fo­cista ellen nem­zet­közi el­fo­ga­tó­pa­rancs van ér­vény­ben, ezért ke­rült bör­tönbe Mad­rid­ban. Ko­ráb­ban 22 hó­na­pot ült elő­ze­tes­ben.

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után. Páran vég­leg le­mond­hat­nak a nem­zeti csa­pat­ról?

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után. Páran vég­leg le­mond­hat­nak a nem­zeti csa­pat­ról?

Elkeserítő hírt kapott az újpesti labdarúgócsapat

Elkeserítő hírt kapott az újpesti labdarúgócsapat

Dup­lán bün­teti a klu­bot a ma­gyar szö­vet­ség, erről csü­tör­tö­kön kap­tak le­ve­let.

Dup­lán bün­teti a klu­bot a ma­gyar szö­vet­ség, erről csü­tör­tö­kön kap­tak le­ve­let. Szep­tem­ber vé­géig üres le­lá­tók előtt kell fo­ciz­niuk hazai pá­lyán.

Nincs több titok, a Ferencváros leleplezte új szerzeményét

Nincs több titok, a Ferencváros leleplezte új szerzeményét

Lu­xus­ban utaz­hat­nak a fo­cis­ták.

Most már lu­xus­kö­rül­mé­nyek kö­zött utaz­hat­nak a klub fo­cis­tái. Az új busz kül­se­jét a Fradi grafi­ku­sai ter­vez­ték.

Storck meglepődött a szurkolókon, nem ezt várta tőlük

Storck meglepődött a szurkolókon, nem ezt várta tőlük

A német edző meg­védte Sza­lai­é­kat.

A német szak­em­ber sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon csak az ered­mény szá­mít. A vá­lo­ga­tott tá­ma­dóit a vé­del­mébe vette.

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a focielnök

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a fociklub elnöke

Görög mil­li­ár­dos ve­heti át Szima Gábor he­lyét, akit már az ön­kor­mány­zat sem akar látni.

Görög mil­li­ár­dos ve­heti át Szima Gábor he­lyét, akit a hírek sze­rint már az ön­kor­mány­zat sem akar látni. A csa­pat a mos­tani sze­zon­ban még nem tu­dott nyerni.

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya az An­dorra el­leni égés­ről, és a mel­lő­zött Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya az An­dorra el­leni égés­ről, és a mel­lő­zött Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt.

Röhejes baki, az MLSZ nem küldött bírót egy meccsre!

Röhejes baki, az MLSZ nem küldött bírót egy meccsre!

Part­jel­ző­ket is ke­rí­teni kel­lett.

Hiába je­len­tet­ték be hi­va­ta­lo­san is Kis­vár­dán a ta­lál­ko­zót, a szö­vet­ség erről egy­sze­rűen meg­fe­led­ke­zett. Part­jel­ző­ket is ke­rí­teni kel­lett.

Dárdai felkavarta az állóvizet, ezt mondta Storckról

Dárdai felkavarta az állóvizet, ezt mondta Storckról

A ma­gyar foci gond­ja­i­ról is be­szélt.

A ma­gyar fut­ball leg­na­gyobb prob­lé­má­i­ról is be­szélt a Her­tha tré­nere. Egy nap a Du­na­szer­da­hely edzője is lehet, ha úgy látja jónak.

Pánik Debrecenben, egyre nagyobb bajban a focisták

Pánik Debrecenben, egyre nagyobb bajban a focisták

Két ve­re­ség­gel in­dí­tot­ták a baj­nok­sá­got, amire 17 éve nem volt példa a vá­ros­ban. Akkor kieső he­lyen vég­zett a klub.

Két ve­re­ség­gel in­dí­tot­ták a baj­nok­sá­got, amire 17 éve nem volt példa a vá­ros­ban. Akkor kieső he­lyen vég­zett a klub.

Különleges alkotás készült Király Gáborról

Különleges alkotás készült Király Gáborról

A Ki­rály Sport­lé­te­sít­mény­ben ké­szült el a re­mekmű, a le­gen­dás kapus is örült neki.

A Ki­rály Sport­lé­te­sít­mény­ben lát­ható a re­mekmű, a le­gen­dás kapus is örült neki. Mo­so­lyogva pó­zolt mel­lette a Ha­la­dás nagy egyé­ni­sége.

Ez meg hogy lehet? Világsztárokat köröz le a szapult magyar foci

Ez meg hogy lehet? Világsztárokat köröz le a sokat szapult magyar foci

Se az ered­mé­nyek, se a szín­vo­nal nem vál­toz­tat­nak a sport­ágak kö­zött be­be­to­no­zott sor­ren­den.

Se az ered­mé­nyek, se a szín­vo­nal nem vál­toz­tat­nak a sport­ágak kö­zött be­be­to­no­zott sor­ren­den.

Détári szívesen lenne szövetségi kapitány

Détári Lajos bevallotta, szívesen lenne szövetségi kapitány

A vi­lág­vá­lo­ga­tott fo­cista Kle­in­heis­ler­ről is el­mondta a vé­le­mé­nyét.

A vi­lág­vá­lo­ga­tott fo­cista el­mondta a vé­le­mé­nyét Kle­in­heis­ler­ről és Dzs­u­dzsák­ról is.

Vasrúd okozott balesetet a Vidi-stadionnál

Baleset a Vidi-stadionnál: vasrúd szúrta át az egyik építőmunkást

Nem tudni, miért esett le a mun­kás.

Eddig is­me­ret­len okból zu­hant le az emel­vény­ről a mun­kás, aki je­len­leg a bal­eseti se­bé­sze­ten fek­szik.

Őrült ötlet, ilyet még nem hallottunk magyar focistától!

Őrült ötlet, ilyet még nem hallottunk magyar focistától!

A Vasas vé­dője eléggé op­ti­mista.

A Vasas vé­dője meg­le­he­tő­sen op­ti­mis­tán nyi­lat­ko­zott csa­pata ku­pa­ter­vé­ről. A re­a­li­tást látva sok esé­lyük nem lesz be­tar­tani azt.

Botrány a Fradinál, durván megsértették a szurkolókat!

Botrány a Fradinál, durván megsértették a szurkolókat!

Az új iga­zo­lás nem volt fi­gyel­mes.

A csa­pat új iga­zo­lása nem vett fi­gye­lembe egy na­gyon fon­tos dol­got, ami­kor alá­írta a szer­ző­dé­sét.

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

A német szak­em­ber csa­ló­dott né­hány já­té­kos­ban, va­la­kit nem is akar többé be­hívni.

A német szak­em­ber csa­ló­dott né­hány já­té­kos­ban, va­la­kit nem is akar többé be­hívni. Pris­kin Ta­mást a Fradi edzője nem en­gedte el.

Balhés futballista tűnt fel a Fradi edzésén

Balhés futballista tűnt fel a Ferencváros edzésén

Az af­ri­kai já­té­kos nem akart fi­zetni, ezért a FIFA el­til­totta a fo­ci­zás­tól.

Az af­ri­kai já­té­kos nem akart fi­zetni, ezért a FIFA el­til­totta a fo­ci­zás­tól. Ko­ráb­ban az Ar­se­nal­ban éve­ket hú­zott le.

Megszégyenítette Storckot a legenda, ez az eddigi legdurvább oltás

Megszégyenítette Storckot a legenda, ez az eddigi legdurvább oltás

Még Matthäust is ki­akasz­totta a vá­lo­ga­tott csú­fos an­dor­rai bu­kása. Meg­sem­mi­sítő vé­le­ményt mon­dott honfi­tár­sá­ról.

Elképesztő luxusban él Storck, az autócsodája is előkerült

Elképesztő luxusban él Storck, az autócsodája is előkerült

Az An­dor­rá­ban meg­égő szö­vet­ségi ka­pi­tány a se­bes­ség meg­szál­lottja, ezt most is bi­zo­nyí­totta.

Az An­dor­rá­ban meg­égő szö­vet­ségi ka­pi­tány a se­bes­ség meg­szál­lottja, ezt most is bi­zo­nyí­totta.

Eldőlt, itt folytatja a Ferencváros edzője!

Eldőlt, itt folytatja a Ferencváros edzője!

Már ko­ráb­ban el­dőlt, hogy csa­pa­tot volt a klub­le­genda. Nem kevés hu­za­vona után most vég­leg pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

Már ko­ráb­ban el­dőlt, hogy csa­pa­tot volt a klub­le­genda. Most vég­leg pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

Keményen beszólt Csányiéknak a sztáredző

Kemény szavakkal ment neki Csányiéknak a sztáredző

A nyári me­net­rend miatt is ki­akadt.

A Paks ve­ze­tő­edző­jé­nek nem tet­szik a 12 csa­pa­tos baj­nok­ság, és a nyári me­net­rend miatt is fel­emelte a sza­vát.

Bűnözéssel vádolt milliárdos szállna be a magyar fociba

Bűnözéssel vádolt milliárdos szállna be a magyar fociba

Semmi sem lett az üz­let­ből.

A hírek sze­rint konk­rét vé­teli aján­la­tot tett a deb­re­ceni tu­laj­do­nos­nak a ha­jó­mág­nás. Az üz­let­ből aztán nem lett semmi.

Börtönbüntetést is kaphat az NB I-es sikeredző

Börtönbüntetést is kaphat az NB I-es sikeredző

Még ta­valy ős­szel bal­hé­zott össze egy új­ság­író­val, aki fel­je­len­tette. Nem biz­tos, hogy pénz­bün­te­tés­sel meg­ússza.

Még ta­valy ős­szel bal­hé­zott össze egy új­ság­író­val, aki fel­je­len­tette. Nem biz­tos, hogy pénz­bün­te­tés­sel meg­ússza.

Harc a Fradinál, újra felveszi a kesztyűt Böde?

Harc a Fradinál, újra felveszi a kesztyűt Böde?

Most Pris­kin Ta­más­sal har­col­hat meg.

Az el­múlt évek­ben sok ri­vá­list ka­pott Böde, de senki nem tudta ki­szo­rí­tani. Most Pris­kin Tamás pró­bál­koz­hat meg ezzel.

Nagy a baj, kórházba vitték a világhírű magyar focistát

Nagy a baj, kórházba vitték a világhírű magyar focistát

Egyre rosszabb az ál­la­pota.

Azt nem tudni, hogy pon­to­san miért vit­ték be az Arany­csa­pat utolsó élő tag­ját, de egyre rosszabb az ál­la­pota.

Váratlan fordulat, itt kaphat állást Lipcsei Péter!

Váratlan fordulat, itt kaphat állást Lipcsei Péter!

Úgy tűnik, hogy még­sem a So­rok­sár lesz a kö­vet­kező csa­pata a Fradi-le­gen­dá­nak.

Úgy tűnik, hogy még­sem a So­rok­sár lesz a kö­vet­kező csa­pata a Fradi-le­gen­dá­nak.