CÍMKE: 'magyar foci'

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Az ál­lamfő vissza­küldte a par­la­ment­nek az iro­mányt.

Ahogy az vár­ható volt, az ál­lamfő vissza­küldte a par­la­ment­nek az iro­mányt.

Hemingway visszatérhet a magyar futballba?

Hemingway visszatérhet a magyar futballba?

Ma­radt még bőven ten­ni­va­lója a Hon­véd­tól meg­vált ma­gyar-ame­ri­kai üz­let­em­ber­nek.

Ma­radt még bőven ten­ni­va­lója a Hon­véd­tól meg­vált ma­gyar-ame­ri­kai üz­let­em­ber­nek. Új klu­bot aligha vesz, de min­den más­tól talán nem bú­csú­zik vég­leg.

Botrány az NB I-ben: Király Gábor ezt mondta a kiállítása előtt

Reagált Király Gábor, ezt mondta a kiállítása előtt

A ka­pus­le­genda ál­lítja, egyet­len ká­rom­ko­dás sem hagyta el a szá­ját.

A Ha­la­dás ka­pus­le­gen­dája ál­lítja, egyet­len ká­rom­ko­dás sem hagyta el a szá­ját. Ennek el­le­nére is meg­kapta a má­so­dik sárga lap­ját.

Kiborította a bilit a Vidi exfocistája, súlyos dolgokkal állt elő

Kiborította a bilit a Vidi exfocistája

A szer­bek sze­rint La­zovics­ról be­szélt.

Szt­e­fan Scse­povics azt ál­lítja, hogy fo­lya­ma­to­san meg­alázta és sér­te­gette az egyik honfi­társa. Nevet nem mon­dott, de a szer­bek sze­rint egy­ér­tel­műen Danko La­zovicsra utalt.

Puskás építette, most bontják a legendás stadiont

Puskás építette, most bontják a legendás stadiont

Új­ra­hasz­no­sít­ják, amit lehet, de a szur­ko­lók­nak is jut­nak erek­lyék a Bo­zsik Sta­di­on­ból.

Új­ra­hasz­no­sít­ják, amit lehet, de a szur­ko­lók­nak is jut­nak erek­lyék. A pálya tör­té­nete nyolc év­ti­zed alatt össze­fo­nó­dott a tör­té­ne­lem­mel.

Új információk érkeztek Törőcsik Andrásról

Új információk érkeztek Törőcsik Andrásról

A ma­gyar fo­ci­le­genda hu­mora a régi.

A ma­gyar fo­ci­le­gen­dát el­til­tot­ták az édes­ség­től. Jó ba­rátja, Ebedli Zol­tán arról me­sélt, hogy az egy­kori új­­pesti klasszis hu­mora a régi.

Megszólalt Rebrov, nagy változások lesznek a Fradinál

Megszólalt Rebrov, nagy változások lesznek a Fradinál

Új já­té­ko­sok ér­ke­zése vár­ható.

Az ukrán szak­em­ber­nek szük­sége van új já­té­ko­sokra, de konk­ré­tu­mo­kat nem akart el­árulni. Üzent azok­nak is, akik­kel eddig együtt dol­go­zott.

Rossinak köszönheti élete lehetőségét a magyar futballista?

Rossinak köszönheti élete lehetőségét a magyar futballista?

Nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy a vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya aján­lotta be Schä­fer And­rást az ola­szok­nak. Az MTK ne­ve­lése kész bi­zo­nyí­tani a te­het­sé­gét.

Nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy a vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya aján­lotta be Schä­fer And­rást az ola­szok­nak. Az MTK ne­ve­lése kész bi­zo­nyí­tani a te­het­sé­gét.

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

A konk­rét meccs­ről és ál­ta­lá­ban a já­ték­ve­ze­tés hely­ze­té­ről is be­szélt.

A konk­rét meccs­ről és ál­ta­lá­ban a já­ték­ve­ze­tés hely­ze­té­ről is be­szélt a fo­ci­ve­zér. Nem túl jó a hely­zet.

Döbbenetes baki homályosította el a Fradi sikerét

Ezt látni kell: döbbenetes baki homályosította el a Fradi sikerét

Rózsa Dá­niel óri­ási po­tya­gólt ka­pott.

A Fe­renc­vá­ros őszi baj­nok lett az NB I-ben, de min­denki Rózsa Dá­niel po­tya­gól­já­ról be­szél. Ki­rály Gábor ké­szül­het a vissza­té­résre?

Súlyos döntés, kihagyják az év meccsét a fradisták

Súlyos döntés, kihagyják az év meccsét a fradisták

Sokan szol­di­a­ri­tás­ból nem utaz­nak.

A szer­ve­zett szur­ko­lói cso­por­tok szo­li­da­ri­tás­ból nem utaz­nak le Szé­kes­fe­hér­várra, így ki­hagy­ják csa­pa­tuk idei utolsó baj­no­ki­ját de­cem­ber 16-án.

Durván kiakadt Böde Dániel, ezért dühöngött a Fradi sztárja a kispadon

Durván kiakadt Böde Dániel, ezért dühöngött a Fradi sztárja a kispadon

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót le­cse­rél­ték, ezen húzta fel magát.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót le­cse­rél­ték, ezen húzta fel magát. A meccs után vi­szont csak di­csé­re­tet ka­pott az edző­jé­től.

Nagy fordulatot vehet Király Gábor karrierje a Haladásnál

Nagy fordulatot vehet Király Gábor karrierje a Haladásnál

Rózsa Dá­niel ki­szo­rí­totta a kez­dő­ből a 42 éves le­gen­dát, aki­ből cse­re­ka­pus vál­hat Szom­bat­he­lyen. Hét­vé­gén ebben a sze­rep­ben is lu­bic­kolt.

Rózsa Dá­niel ki­szo­rí­totta a kez­dő­ből a 42 éves le­gen­dát, aki­ből cse­re­ka­pus vál­hat Szom­bat­he­lyen. Hét­vé­gén ebben a sze­rep­ben is lu­bic­kolt.

Orbán meghökkent attól, ami a magyar válogatottnál várta

Orbán meghökkent attól, ami a magyar válogatottnál várta

Ku­lissza­tit­kot árult el a Lip­cse já­té­kosa. Arra is fény de­rült, hogy mit kel­lett csi­nál­nia a be­ava­tási szer­tar­tá­son.

Ér­de­kes ku­lissza­tit­kot árult el a Lip­cse sztár­fo­cis­tája. Arra is fény de­rült, hogy mit kel­lett csi­nál­nia a be­ava­tási szer­tar­tá­son.

Botrány Miskolcon, szurkolókat büntettek

Botrány Miskolcon, biztonságiakra támadtak a megvadult szurkolók

A klub is re­a­gált az üggyel kap­cso­lat­ban.

A két du­la­kodó fo­ci­druk­kert sú­lyos pénz­bün­te­tés­sel súj­totta a Mis­kolci Já­rás­bí­ró­ság. A klub is re­a­gált az üggyel kap­cso­lat­ban.

Bajban az NB I-es csapat, a szurkolók üzentek a vezetőknek

Óriási gondban az NB I-es csapat, a szurkolók üzentek a vezetőknek

A Ha­la­dás tök­utolsó a ta­bel­lán.

A Ha­la­dás au­gusz­tus óta nem nyert baj­noki meccset, a druk­ke­rek tü­relme egyre job­ban fogy.

Lazovics visszatért a Vidi öltözőjébe, nem távozott üres kézzel

Lazovics visszatért a Vidi öltözőjébe, nem távozott üres kézzel

El­kö­szönt tár­sa­i­tól a szerb csa­tár.

A szerb csa­tár sze­mé­lye­sen is el­kö­szönt a csa­pat­tár­sa­i­tól, majd egy ha­tal­mas tás­kát ka­pott a vál­lára. Tá­vo­zása ér­zé­ke­nyen érinti a baj­noki cím­vé­dőt.

Dzsudzsák megalázó ajánlatot kapott egy magyar csapattól

Dzsudzsák Balázs megalázó ajánlatot kapott egy magyar csapattól

Vic­ces­nek szánt ér­vek­kel győz­kö­dik.

A Ther­mal Spa Sik­lós FC vic­ces­nek szánt ér­vek­kel győz­ködi a bal­lá­bas fut­bal­lis­tát.

Véget ért a szerelem: tönkrement a Fradi legendájának a házassága

Véget ért a szerelem: tönkrement a Fradi legendájának a házassága

Lisz­tes Krisz­tián 18 év után válik a fe­le­sé­gé­től, két gyer­meke édes­any­já­tól.

Lisz­tes Krisz­tián 18 év után válik a fe­le­sé­gé­től, két gyer­meke édes­any­já­tól.

Friss hír érkezett a kórházba kerülő magyar hírességről

Friss hír érkezett az agyvérzéssel kórházba kerülő magyar hírességről

Eger­vári Sán­dor már job­ban van.

Eger­vári Sán­dor a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest job­ban van, már az ágyá­ban is fel tud ülni.

Gulyást kapna Dzsudzsák Balázs, de a céges kocsival mi lesz?

Gulyást kapna Dzsudzsák Balázs, de a céges kocsival mi lesz?

Na­gyon vár­ják a fo­cis­tát Sik­ló­son.

A Ther­­mal Spa Sik­­lós FC el­nöke még napi egy masszázst is fel­aján­lott a ma­gyar sztár­nak.

Meglepő fordulat: Csernus Imre újra munkába állt

Meglepő fordulat: Csernus Imre újra munkába állt

Az ETO FC Győr szak­mai csa­pa­tá­hoz csat­la­ko­zott a pszi­cho­ló­gus. A klub 2013-ban baj­nok lett a se­gít­sé­gé­vel.

Az ETO FC Győr szak­mai csa­pa­tá­hoz csat­la­ko­zott a híres pszi­cho­ló­gus. A klub 2013-ban baj­nok lett a se­gít­sé­gé­vel.

Házassága miatt kerülhet bajba a magyar sztárcsapat játékosa

Házassága miatt kerülhet bajba a magyar sztárcsapat játékosa

Erik Cikos még sosem vette le a jegy­gyű­rű­jét.

Erik Cikos még sosem vette le a jegy­gyű­rű­jét. Ha nem talál ki va­la­mit, akkor erre az egész sze­zonja rá­me­het.

Könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Megható pillanatok, könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Meg­ható pil­la­na­to­kat élt át min­denki.

Nem akár­hogy kez­dő­dött a kis­vár­dai sta­di­on­avató. Az ifjú pár életre szóló él­mé­nyek­kel gaz­da­go­dott.

Üzent a magyar focinak a horvátok vb-sztárja

Üzent a magyar focinak a horvátok vb-sztárja

El­mondta, mi a si­ke­rük titka. Már csak utá­nuk kel­lene csi­nálni Ma­gyar­or­szá­gon is.

Döbbenet: szörnyű balesetben halt meg három magyar fociszurkoló

Döbbenet: szörnyű balesetben halt meg három magyar fociszurkoló

pén­tek este tör­tént a tra­gé­dia, ami­kor a Vidi meccsé­ről tar­tot­tak ha­za­felé.

Még pén­tek este tör­tént a tra­gé­dia, ami­kor a Vi­deo­ton meccsé­ről tar­tot­tak ha­za­felé.

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Négy­ből három ku­pa­csa­pa­tunk vette az első aka­dályt. Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet. Csak a Fradi esett ki.

Négy­ből három ku­pa­csa­pa­tunk vette az első aka­dályt. Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet.

Döbbenetes bejelentést tett a magyar focitehetség

Döbbenetes bejelentést tett a magyar focitehetség, sokkal többet vártunk tőle

Tajti Má­tyás a DVTK já­té­kosa lett.

Tajti Má­tyás úgy dön­tött, Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatja a kar­ri­er­jét.

Durva: ezt gondolja a magyarokról Lekeens

Durván kifakadt Leekens, ezt gondolja a magyarokról a bukott kapitány

A belga edző úgy érzi, jó mun­kát vég­zett a ma­gyar vá­lo­ga­tott élén.

A belga edző úgy érzi, jó mun­kát vég­zett a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya­ként.

Szalai és a német Nagy Ő: bizonyító fotó, vége a titkolózásnak

Szalai és a német Nagy Ő: bizonyító fotó, vége a titkolózásnak

Most már biz­tos, vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk a gyö­nyörű ce­leb­bel jár.

Most már egé­szen biz­tos, hogy vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gónk a lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan szép ce­leb­bel jár. Fő­sze­rep­ben a töl­tött ká­poszta is. A Ri­post egy cso­kor­nyi árul­kodó jelet is össze­gyűj­tött be­szé­des kép mellé. Megéri kat­tin­tani!

Súlyos döntés, újabb magyar híresség tett nagy bejelentést

Súlyos döntés, újabb magyar híresség tett nagy bejelentést

Ru­dolf Ger­gely is be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát. Most már a vál­lal­ko­zá­sára és a gye­re­ke­ire akar kon­cent­rálni.

Ru­dolf Ger­gely is be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát. Most már a vál­lal­ko­zá­sára és a gye­re­ke­ire akar kon­cent­rálni.

Beismerő vallomás, Dzsudzsáknak szerződése van a Fradival

Beismerő vallomás, Dzsudzsáknak szerződése van a Fradival

Ezt Orosz Pál, a Fe­renc­vá­ros ve­zér­igaz­ga­tója je­len­tette ki.

Ezt Orosz Pál, a Fe­renc­vá­ros ve­zér­igaz­ga­tója je­len­tette ki. A VIP-pá­holyt él­vez­heti a sztár­fo­cista.

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

Még­pe­dig elég egy­ér­tel­műen.

A fő­vá­rosi csa­pat­nál ta­gad­ják, hogy hoz­zá­juk iga­zol a ma­gyar sztár­fo­cista. Lehet, hogy mégis kül­föl­dön foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát?

Áll a bál a Fradi-focista miatt, balhéznak a szurkolók

Áll a bál a Fradi-focista miatt, balhéznak a szurkolók

Lan­za­fame és He­ming­way a cél­pont.

Lan­za­fame és He­ming­way a cél­ke­reszt­ben. Bot­rány­cu­na­mit vál­tott ki az NB I-es gól­ki­rály vá­rat­lan helyre tör­tént át­iga­zo­lása.

Óriási változás az NB I-ben, most akkor ki is a bajnok?

Óriási változás az NB I-ben, most akkor ki is a bajnok?

Me­gint új nevet ta­nul­hat­nak a vi­di­sek.

Me­gint új nevet ta­nul­hat­nak a Vidi szur­ko­lói. Emelt összegű tá­mo­ga­tá­sért cse­rébe eu­ró­pai helyt­ál­lás az el­vá­rás.

Hihetetlen dráma: a tavalyi bronzérmes is kiesett az NB I-ből!

Hihetetlen dráma: a tavalyi bronzérmes is kiesett az NB I-ből!

A bronz­érem az Új­pesté lett.

A Vasas mel­lett a Bal­maz­új­vá­ros bú­csú­zott az él­vo­nal­tól. A bronz­érem az Új­pesté lett.

Történelmi pillanat, ilyen még soha nem történt a Videotonnal!

Történelmi pillanat, ilyen még soha nem történt a Videotonnal!

A szé­kes­fe­hér­vári csa­pat az első két baj­noki címe után edzőt vál­tott. Most nem így lesz.

A szé­kes­fe­hér­vári csa­pat az első két baj­noki címe után edzőt vál­tott. Most nem így lesz.

Nagy volt a pánik, kórházba rohantak a Fradi játékosával

Nagy volt a pánik, kórházba rohantak a Fradi játékosával

Nagy Do­mi­nik­nak agy­ráz­kó­dása van.

Nagy Do­mi­nik a Bal­maz­új­vá­ros el­leni meccsen ve­szí­tette el az esz­mé­le­tét. Két napig meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Kőkemény kritika, csúnyán kifakadt a magyar sztáredző

Kőkemény kritika, csúnyán kifakadt a magyar sztáredző

Hor­váth Fe­renc nem volt vissza­fo­gott.

Hor­váth Fe­renc nem fogta vissza magát, mi­u­tán ki­esett a Bal­maz­új­vá­ros. A ru­ti­nos tré­ner sze­rint nem jó a ma­gyar fo­ci­baj­nok­ság.

Lemond féltett kincséről a magyar foci sztárja

Lemond féltett kincséről a magyar foci sztárja

Kabát Péter ne­he­zen sza­ba­dul meg lu­xus­au­tó­já­tól. A be­fo­lyó pénzt jó­té­kony célra for­dítja.

Kabát Péter ne­he­zen sza­ba­dul meg lu­xus­au­tó­já­tól. A be­fo­lyó pénzt jó­té­kony célra for­dítja.

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a közkedvelt magyar tévés sztár

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a közkedvelt magyar tévés sztár

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke lab­da­rúgó fiára.

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke lab­da­rúgó fiára, aki 20 éve­sen mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben.

Így még nem láttad Bödét: levetkőzött a Fradi sztárja!

Így még nem láttad Böde Danit: levetkőzött a Fradi sztárja!

Fél­mez­te­le­nül ro­han­gált örö­mé­ben.

A Vasas el­leni meccsen ro­han­gált fél­mez­te­le­nül. A le­fú­jás után vi­szont nem volt mo­soly­gós ked­vé­ben.

Ilyet még nem láttál: halálsikollyal terült el a Puskás focistája

Ilyet még nem láttál: halálsikollyal terült el a Puskás focistája

Rö­he­jes mű­esést mu­ta­tott be Henty.

Rö­he­jes mű­esést mu­ta­tott be Eze­kiel Henty a Deb­re­cen pá­lyá­ján. A bíró meg is bün­tette.

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

Meglepő pletyka, hátat fordít Magyarországnak a Vidi edzője?

Meglepő pletyka, hátat fordít Magyarországnak a Vidi edzője?

A hírek sze­rint Marko Ni­ko­lics már tár­gyalt is a ko­rábbi klub­já­val.

A hírek sze­rint Marko Ni­ko­lics már tár­gyalt is a ko­rábbi klub­já­val, a Par­ti­zan­nal.

Megható: ajándékokat vittek a nagybeteg Törőcsik Andrásnak

Megható pillanat: ajándékokat vittek a nagybeteg Törőcsik Andrásnak

Ked­den lesz szü­li­napja a le­gen­dá­nak.

Május el­se­jén lesz 63 éves a ma­gyar fut­ball-le­genda, aki­ről most friss képek ké­szül­tek.

Megszólalt Csányi Sándor, ezért aggódik

Megszólalt Csányi Sándor, emiatt aggódik a magyar futballvezér

Az MLSZ el­nöke el­várja a vá­lo­ga­tot­tól, hogy ki­jus­son az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Az MLSZ el­nöke el­várja a vá­lo­ga­tot­tól, hogy ki­jus­son az Eu­rópa-baj­nok­ságra. Le­ekens­ről is be­szélt.

Botrány Zalaegerszegen: biztonságiak védték a magyar focistákat

Botrány Zalaegerszegen: biztonságiak védték a magyar focistákat

A szur­ko­lók­nál be­telt a pohár, a mez le­vé­te­lét kö­ve­tel­ték a já­té­ko­sok­tól.

A ZTE szur­ko­ló­i­nál be­telt a pohár, a mez le­vé­te­lét kö­ve­tel­ték a já­té­ko­sok­tól.

Borzalmas trauma: milliós kárt szenvedett a magyar focilegenda

Borzalmas trauma: milliós kárt szenvedett a magyar focilegenda

Tóth Jó­zsef ott­hona még min­dig ro­mok­ban hever.

Tóth Jó­zsef ott­hona még min­dig ro­mok­ban hever. Most már bi­za­kodó a fe­le­sé­gé­vel.

Váratlan fordulat, új irányt vehet a magyar sztárfocista élete

Váratlan fordulat, új irányt vehet a magyar sztárfocista élete

Ru­dolf Ger­gely sport­igaz­gató lesz?

Ru­dolf Ger­gely ál­lí­tó­lag sport­igaz­ga­tó­ként tér­het vissza Nyír­egy­há­zára a nyá­ron.

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Ez aztán a meg­le­pe­tés! Tá­madó sztár­ja­in­kat együtt annyira tak­sál­ják, mint egy vá­lo­ga­tott­beli csa­pat­tár­su­kat.

Újabb sztárfocista fordult szembe Leekensszel

Balhé a válogatottnál, újabb sztárfocista fordult szembe Leekensszel

Most Sti­eber Zol­tán fa­kadt ki.

Sti­eber Zol­tán­nak na­gyon fáj, hogy az új szö­vet­ségi ka­pi­tány nem ját­szatta.

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Kóbor kutya mentette meg a magyar focilegenda életét

Na­gyobb baj is le­he­tett volna.

Na­gyobb baj is le­he­tett volna a tűz­vész­ből, ha nem ugat a szom­széd eb.

Durva vád: a magyar sztárfocista szerint tönkretették a karrierjét

Durva vád: a magyar sztárfocista szerint tönkretették a karrierjét

Lázok János nem­rég je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát.

Lázok Já­nos­nak még min­dig fáj, hogy Eger­vári Sán­dor sem­mibe vette a vá­lo­ga­tott­nál.

Meglepő titkot árult el születésnapján Király Gábor

Meglepő titkot árult el születésnapján Király Gábor

A mac­kó­nad­rág­já­ról kér­dez­ték.

A 108-szo­ros vá­lo­ga­tott le­genda el­mondta, hány mac­kó­nad­rá­got hasz­nál el évente.

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Ne es­sünk két­ségbe!

Ne es­sünk két­ségbe! Ők le­het­nek lab­da­rú­gá­sunk ki­ra­kat­em­be­rei a kö­zel­jö­vő­ben.

Bajba került a magyar focilegenda, segítségre van szüksége

Bajba került a magyar focilegenda, segítségre van szüksége

Tóth Jó­zsef háza le­égett, most min­den se­gít­ség jól jön neki.

Tóth Jó­zsef háza le­égett, most min­den se­gít­ség jól jön neki.

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Vá­lo­ga­tot­tunk új szak­ve­ze­tője, Georges Le­ekens csa­pa­tá­val kap­cso­lat­ban sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos

Georges Le­ekens csa­pa­tá­val kap­cso­lat­ban egy­előre sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos.

Emlékezetes pillanat, 13 évet vártak erre a magyar fociszurkolók

Emlékezetes pillanat, 13 évet vártak erre a magyar fociszurkolók

Huszti újra pá­lyára lé­pett az NB I-ben.

Huszti Sza­bolcs 4679 nap után újra pá­lyára lé­pett az NB I-ben.

Hatalmas örömhírt kapott a Fradi sztárja

Hatalmas örömhírt kapott a Fradi sztárja, erre várt eddig

Otigba közel ke­rült ahhoz, hogy be­mu­tat­koz­zon a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Otigba Ken­neth na­gyon közel ke­rült ahhoz, hogy be­mu­tat­koz­zon a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban. Kádár a sé­rü­lése el­le­nére sem ma­radt ki.

Eldurvult szópárbaj, itt a magyar foci legfrissebb balhéja

Eldurvult szópárbaj, itt a magyar foci legfrissebb balhéja

Tóth Bence sze­rint Tő­zsér Dá­niel szán­dé­ko­san oko­zott neki sé­rü­lést.

Tóth Bence sze­rint Tő­zsér Dá­niel szán­dé­ko­san oko­zott neki sé­rü­lést.

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Nem fe­lej­tet­ték el a vá­lo­ga­tott élén elért ered­mé­nyeit sem.

Nem fe­lej­tet­ték el a vá­lo­ga­tott élén elért ered­mé­nyeit sem.

Kemény üzenet: Nikolics nem kér a magyar kispadból

Kemény üzenet: Nikolics nem kér a magyar kispadból

Egy fel­té­tel­lel jönne a vá­lo­ga­tottba.

A Chi­cago Fire fut­bal­lis­tája ugyan­azt sze­retné csi­nálni a vá­lo­ga­tott­ban, mint a klub­csa­pa­tá­ban.

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Tho­mas Dollt a Ham­burg vi­heti el.

A Ham­burg nyá­ron meg­pró­bál­hatja ha­za­csá­bí­tani Tho­mas Dollt. A német edzőt 2019 nya­ráig köti szer­ző­dés a Fra­di­hoz.

Újabb fricska Storcknak: kitálalt a Hertha magyar edzője!

Újabb fricska Storcknak: kitálalt a Hertha magyar edzője!

Petry Zsolt azt is el­árulta, ide­haza me­lyik csa­pat kérte a se­gít­sé­gét.

Petry Zsolt azt is el­árulta, ide­haza me­lyik csa­pat kérte a se­gít­sé­gét.

Súlyos csapás: meg kellett műteni az NB I-es sztárfocistát

Súlyos csapás: meg kellett műteni az NB I-es sztárfocistát

Az Új­pest el­leni meccsen sza­kadt el a külső bo­ka­sza­lagja. Ebben a sze­zon­ban már nem is játsz­hat.

Az Új­pest el­leni meccsen sza­kadt el a külső bo­ka­sza­lagja. Ebben a sze­zon­ban már nem is játsz­hat.

Merész terv: erre készül a Ferencváros sztárjátékosa

Merész terv: erre készül a Ferencváros sztárjátékosa

Otigba dön­tött, már csak a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ér­dekli. Ott pedig sze­retne alap­em­ber lenni.

Otigba dön­tött, már csak a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ér­dekli. Ott pedig sze­retne alap­em­ber lenni.

Mi lesz most? Nagy változás előtt a magyar foci

Mi lesz most? Nagy változás előtt a magyar foci

Az MLSZ el­tö­röl­heti a "fi­a­tal­sza­bályt".

Az MLSZ el­tö­röl­heti a "fi­a­tal­sza­bályt", ami nagy la­vi­nát in­dít­hat el. Jó és rossz kö­vet­kez­mé­nyei is le­het­nek a dön­tés­nek.

Meglepő kijelentés, edzőváltás lesz az NB I-es focicsapatnál

Meglepő kijelentés, edzőváltás lesz az NB I-es focicsapatnál

A több­ségi tu­laj­do­nos mondta ezt.

A Vasas több­ségi tu­laj­do­nosa biz­tos a do­log­ban. Azt még nem tudja, mikor je­len­tik ezt be hi­va­ta­lo­san is.

Reagált a Vidi a kispesti botrányra

Közleményben reagált a Videoton a kispesti botrányra

A fe­hér­vári csa­pat bu­szá­ban anyagi kár ke­let­ke­zett.

A fe­hér­vári csa­pat bu­szá­ban anyagi kár ke­let­ke­zett, ezért vár­ha­tóan rend­őr­ségi fel­je­len­tést tesz a klub.

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Balhé Kispesten, görögtűzzel dobálták meg a Videoton csapatbuszát

Balhé Kispesten, görögtűzzel dobálták meg a Videoton csapatbuszát

A hazai druk­ke­rek ne­he­zen emész­tet­ték meg, hogy nem lesz meccs.

A hazai druk­ke­rek ne­he­zen emész­tet­ték meg, hogy nem lesz meccs.

Lebuktak a Videoton sztárjátékosai, ezért lettek száműzve

Lebuktak a Videoton sztárjátékosai, ezért lettek száműzve

Sok­szor tűn­tek fel a pesti éj­sza­ká­ban.

Eze­kiel Henty és Sul­jic Asmir több­ször is fel­tűnt a pesti éj­sza­ká­ban. Ezt nem nézte jó szem­mel a ve­ze­tő­ség, amely döntő lé­pésre szánta el magát.

Nem kelhet fel a tolószékből a magyar focilegenda

Döbbenet: nem kelhet fel a tolószékből a magyar focilegenda

Nem si­ke­rült jól a láb­am­pu­tá­ci­ója.

Nem si­ke­rült jól a sport­em­ber láb­am­pu­tá­ci­ója. Ám az egy­kori ki­vá­ló­ság a rossz hír el­le­nére is ko­mo­lyan edz.

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Dur­ván el­száll­tak a gá­zsik. Tény­leg ennyit ke­res­nek az itt ját­szó fo­cis­ták?

Dur­ván el­száll­tak a gá­zsik. Tény­leg ennyit ke­res­nek a fo­cis­ták a ma­gyar baj­nok­ság­ban?

Rémisztő pillanatok, kórházba vitték a népszerű magyar focistát

Kórházba vitték a népszerű magyar focistát

Az egyik edzé­sen vért kö­pött Szabó László, egy­ből tudta, nagy a baj.

Az egyik edzé­sen vért kö­pött Szabó László, egy­ből tudta, nagy a baj. Gyors se­gít­ség nél­kül élet­ve­szélybe is ke­rül­he­tett volna.

Durván megsértették Shane Tusupot, honfitársa rúgott bele

Durván megsértették Shane Tusupot, honfitársa rúgott bele

Ennek biz­to­san lesz foly­ta­tása.

Az NB I-es baj­nok fo­ci­csa­pat ame­ri­kai tu­laj­do­nosa ren­de­sen ki­osz­totta Hosszú Ka­tinka edző-fér­jét. Ennek biz­to­san lesz foly­ta­tása.

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

Szájba verte a focistát a magyar edző, nyomoz a rendőrség

.

Ala­cso­nyabb osz­tá­lyú meccs után tett fel­je­len­tést a já­té­kos. A tet­test ga­ráz­da­ság­gal gya­nú­sít­ják.

Beleszállt a magyar fociba Dárdai Pál segítője

Beleszállt a magyar fociba Dárdai Pál segítője

Petry Zsolt sze­rint túl ma­ga­sak a fi­ze­té­sek az itt­honi aka­dé­mi­á­kon. A Her­tha ma­gyar ka­pus­edzője a szi­gort és a ke­mény­sé­get is hi­á­nyolja.

Petry Zsolt sze­rint túl ma­ga­sak a fi­ze­té­sek az itt­honi aka­dé­mi­á­kon. A Her­tha ma­gyar ka­pus­edzője a szi­gort és a ke­mény­sé­get is hi­á­nyolja.

Magyar focista életét mentette meg a hős bíró

Magyar focista életét mentette meg a hős bíró

A fi­a­tal já­té­kos egy üt­kö­zés után nyelte le a nyel­vét, de sze­ren­csére nem lett be­lőle tra­gé­dia.

A fi­a­tal já­té­kos egy üt­kö­zés után nyelte le a nyel­vét, de sze­ren­csére nem lett be­lőle tra­gé­dia.

Kegyetlen brutalitás: biztonságiak vertek embereket Kispesten

Kegyetlen brutalitás: biztonságiak vertek embereket Kispesten

A Fe­renc­vá­ros­ban ját­szó Botka test­vére rob­ban­totta ki a bal­hét a hírek sze­rint. Az ügy­nek foly­ta­tása lesz.

Gólyahír: megszületett a neves magyar focista kisfia!

Gólyahír: megszületett a neves magyar focista kisfia!

A Zé­tény ke­reszt­ne­vet kapta.

A 28 éves védő gyer­meke este hét óra után jött vi­lágra. Zé­tény 2810 gram­mal és 53 cen­ti­mé­ter­rel szü­le­tett.

Ennyit a magyar fociról, mókás okból szakadt félbe a Vasas-Haladás

Ennyit a magyar fociról, mókás okból szakadt félbe a Vasas-Haladás

Új­pes­ten is ked­vet kap­tak az új ma­gyar mó­di­hoz.

Új­pes­ten is ked­vet kap­tak az új ma­gyar mó­di­hoz. Fé­nyes jö­vő­ről eddig sem ál­mod­tunk, ám a sötét sta­di­o­nokra gon­dolni sem mer­tünk. Eddig!