CÍMKE: 'ló'

Schumacher lánya megtörte a csendet, az apjáról is beszélt

Schumacher lánya megtörte a csendet, az apjáról is beszélt

Elő­ször nyi­lat­ko­zott a té­vé­ben. Van, ami­ben na­gyon kü­lön­bö­zik a Forma-1-es le­genda és a lánya.

Megdöbbentő kijelentést tett a balesetet szenvedett Sasvári Sándor

Megdöbbentő kijelentést tett a balesetet szenvedett Sasvári Sándor

A mű­sor­ve­zető, Joshi Bha­rat szeme is el­ke­re­ke­dett a szí­nész ter­vé­nek hal­la­tán.

Vérlázító magyarázatot adott a szóvivő a cirkuszban történt borzalomra

Vérlázító magyarázatot adott a szóvivő a cirkuszban történt borzalomra

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a neten a sok­koló fel­vé­tel.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a neten a sok­koló fel­vé­tel.

Megvadultak a viharban Pintér Tibor lovai!

Megvadultak a viharban Pintér Tibor lovai!

Fáj­dal­mas sé­rü­lé­se­ket szer­zett a szí­nész, ami­kor a vi­har­tól meg­ijedt a ló!

Fáj­dal­mas sé­rü­lé­se­ket szer­zett a szí­nész, ami­kor a vi­har­tól meg­ijedt a ló! Sze­ren­cse, hogy nem tör­tént na­gyobb baj!

Bizarr helyzetben kapták lencsevégre Britney Spearst

Bizarr helyzetben kapták lencsevégre Britney Spearst

Igen kü­lö­nös fotót töl­tött fel az éne­kesnő az Ins­tag­ram profil­jára, ám úgy lát­szik, ra­jon­góit ez sem za­varja.

Igen kü­lö­nös fotót töl­tött fel az éne­kesnő az Ins­tag­ram profil­jára, ám úgy lát­szik, ra­jon­góit ez sem za­varja.

Nem titkolja tovább: Pintér Tibor megmutatta új társát

Nem titkolja tovább: Pintér Tibor megmutatta új társát

Tenya büszke új vá­lasz­tott­jára!

Tenya na­gyon büszke új vá­lasz­tott­jára!

Ezt üzente Stohl András fiatal kollégájának

Ezt üzente Stohl András fiatal kollégájának

Ve­szé­lyes do­logra vál­lal­ko­zott a fi­a­tal szí­nész, Buci azon­ban nem félti, in­kább bá­to­rítja!

Ve­szé­lyes do­logra vál­lal­ko­zott a fi­a­tal szí­nész, Buci azon­ban nem félti, in­kább bá­to­rítja!

Na ne! Már megint túltoltak egy mesekönyvet

Na ne! Már megint túltoltak egy mesekönyvet

Itt a fél­re­si­ke­rült, lovak ana­tó­mi­ája...

A fü­tyi­szí­nező után itt a lovak ana­tó­mi­ája, por­no­gráf stí­lus­ban fel­fogva.

Fantasztikus örömhírt jelentett be Rubint Réka

Fantasztikus örömhírt jelentett be Rubint Réka

Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Nagy az öröm a fit­nesz­lédi csa­lád­já­ban, tel­je­sen fel­épült Lara lova, Her­ceg. Igaz, ver­se­nyen már nem in­dul­hat, de hob­bi­ló­ként újra lehet rajta lo­va­golni.

Elképesztő helyzetben fotózták le Pintér Tibort

Elképesztő helyzetben fotózták le Pintér Tibort

A szem­fü­les ra­jon­gó­nak el­akadt a szava, ami­kor meg­pil­lan­totta ked­ven­cét! Nem csoda, hogy azon­nal elő­kapta a mo­bil­ját!

A szem­fü­les ra­jon­gó­nak el­akadt a szava, ami­kor meg­pil­lan­totta ked­ven­cét! Nem csoda, hogy azon­nal elő­kapta a mo­bil­ját!

Lóháton vágtatott be egy gyorsétterembe a modern cowboy

Lóháton vágtatott be egy gyorsétterembe a modern cowboy

Egy rodeó után akart hir­te­len be­kapni va­la­mit, lova éppen kéz­nél volt. A ven­dé­gek le­döb­ben­tek a lát­vány­tól.

Egy rodeó után akart hir­te­len be­kapni va­la­mit...

Kapócs Zsóka besokallt, rágalmazási pert indít

Kapócs Zsóka besokallt, rágalmazási pert indít

To­vábbra sem csi­tul­nak a ke­dé­lyek.

To­vábbra sem csi­tul­nak a ke­dé­lyek a szí­nésznő és az Ál­lat­ments­vár kö­zött.

Törvénytelenséggel gyanúsítják Kapócs Zsókát!

Törvénytelenséggel gyanúsítják Kapócs Zsókát!

Egyre dagad a bot­rány!

Egyre dagad a bot­rány! A csi­nos sztár meg­men­tette egy állat éle­tét, mégis sú­lyos vá­dak­kal il­le­tik!

Sorozatos tragédiák keserítik meg Gaál Noémi életét!

Sorozatos tragédiák keserítik meg Gaál Noémi életét!

Az egy­kori idő­jós de­cem­ber­től új éle­tet kez­dett, ami nem volt könnyű szá­mára.

Az egy­kori idő­jós de­cem­ber­től új éle­tet kez­dett, ami nem volt könnyű szá­mára. Több drá­mai ese­mény is tör­tént az el­múlt idő­szak­ban!

Brutális állatkínzás: földön fekvő, sérült pónit vonszolt kocsijával a férfi

Brutális állatkínzás: földön fekvő, sérült pónit vonszolt kocsijával a férfi

A férfi ko­csi­já­hoz kö­tötte lo­vait. Az sem ér­de­kelte, hogy a póni el­esett...

A férfi vo­nó­ho­rog­hoz kö­tötte lo­vait. Az sem ér­de­kelte, hogy a póni nem bírta a tem­pót... Elő­ál­lí­totta a rend­őr­ség, és ki is hall­gat­ták

Az élettől kapta a legszebb születésnapi ajándékot Rubint Réka lánya

Az élettől kapta a legszebb születésnapi ajándékot Rubint Réka lánya

A fit­nesz­lady jó hí­re­ket osz­tott meg Lara lo­vá­ról, Her­ceg­ről.

A fit­nesz­lady jó hí­re­ket osz­tott meg Lara lo­vá­ról, Her­ceg­ről.

Egy egész város keresi a bizarr lófejű lényt

Mi lehet ez? Egy egész város keresi a bizarr lófejű lényt

Kü­lö­nös pla­ká­tok lep­ték el az ang­liai Long­hill vá­ro­sát!

Kü­lö­nös pla­ká­tok lep­ték el az ang­liai Long­hill vá­ro­sát! A la­kó­kat egy sem­mi­hez sem ha­son­lít­ható, em­ber­sza­bású, ám ló­fejű szörny tartja iz­ga­lom­ban.

Rubint Réka elképesztő mutatványa: lóháton állva énekelt!

Rubint Réka elképesztő mutatványa: lóháton állva énekelt!

A fit­nesz­ki­rálynő és Pin­tér Tibor a Hon­fog­la­lás híres slá­ge­ré­vel káp­ráz­tat­ták el A Nagy Duett kö­zön­sé­gét.

Könnyezve búcsúzott a legenda

Könnyezve búcsúztatta kedvencét az aranylabdás legenda

Mi­chael Owen a foci mel­lett a ló­sport nagy sze­rel­mese is.

Mi­chael Owen a foci mel­lett a ló­sport sze­rel­mese is. A ko­rábbi ki­váló angol csa­tár­nak most el kel­lett bú­csúz­nia a ked­ven­cé­től.

Fellélegzett a Schobert család: sikerült Herceg műtétje

Fellélegzett a Schobert család: sikerült Herceg műtétje

Óri­ási volt a koc­ká­zat, de sze­ren­csére si­ke­res ope­rá­ción esett át Scho­bert Lara imá­dott lova.

Óri­ási volt a koc­ká­zat, de sze­ren­csére si­ke­res ope­rá­ción esett át Scho­bert Lara imá­dott lova.

Dráma Schobertéknél karácsonykor

Dráma Schobertéknél karácsonykor

Teg­nap dél­után Lara imá­dott lo­vá­nak, Her­ceg­nek el­tört a csüd­csontja.

Teg­nap dél­után Lara imá­dott lo­vá­nak, Her­ceg­nek el­tört a csüd­csontja. Mára ki­de­rül, műt­hető-e az állat lába.

Lovakat akar esküvőjén Szabó Zsófi

Lovakat akar esküvőjén Szabó Zsófi

Lovakat akar esküvőjén Szabó Zsófi

Még a kezét sem kérte meg párja, de már az es­kü­vő­ről ál­mo­do­zik.

Ugyan még a kezét sem kérte meg párja, aki­vel fél éve van együtt, de a szí­nésznő már tudja, hogy mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött sze­retné ki­mon­dani a bol­do­gító igent.

Meztelenül lovagolnak, így tiltakoznak a brit nők

Meztelenül lovagolnak, így tiltakoznak a brit nők

Iz­gal­mas, sőt pi­káns moz­gal­mat in­dí­tott egy 19 éves angol lány. Pu­cé­ran lo­va­gol, til­ta­ko­zik az au­tó­for­ga­lom ellen.

Iz­gal­mas, sőt pi­káns moz­gal­mat in­dí­tott egy 19 éves angol lány. Így til­ta­ko­zik az au­tó­for­ga­lom ellen.

Óriási fülei buktatták le a lóerőszakolót

Óriási fülei buktatták le a lóerőszakolót

A ha­tal­mas fülei alap­ján azo­no­sí­totta a skó­ciai rend­őr­ség azt a beteg férfit, aki meg­ké­selt, majd meg­ron­tott egy lovat.

A ha­tal­mas fülei alap­ján azo­no­sí­totta a skó­ciai rend­őr­ség azt a beteg férfit, aki meg­ké­selt, majd meg­ron­tott egy lovat.

Összetört az állatkínzó lovast agyontaposó ló

Összetört az állatkínzó lovast agyontaposó ló

Vé­resre ta­posta az edző­jét.

Vé­resre ta­posta lova az el­hunyt Ch­ris­tine Welst. Egy szem­tanú ál­lítja, Ro­lan­dót, a gyil­kos lovat meg­vi­selte az eset. Welst ko­ráb­ban ál­lat­kín­zá­sért ítél­ték el.

Bosszút állt a ló, halálra taposta állatkínzó lovasát!

Bosszút állt a ló, halálra taposta állatkínzó lovasát!

Ch­ris­tine Wel­sért nem ra­jong­tak.

A lo­vag­lás köz­ben el­hunyt Ch­ris­tine Wels évek óta köz­utá­lat­nak ör­ven­dett Né­met­or­szág­ban. Ál­lat­kín­zás miatt bör­tön­bün­te­tést is ka­pott.

Megkéseltek és megerőszakoltak egy lovat

Megkéseltek és megerőszakoltak egy lovat

El­ké­pesz­tően bru­tá­lis és per­verz bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el egy ár­tat­lan ló ellen. Előbb több­ször meg­szúr­ták, majd meg­erő­sza­kol­ták.

El­ké­pesz­tően bru­tá­lis és per­verz bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el egy ár­tat­lan ló ellen. Előbb több­ször meg­szúr­ták, majd meg­erő­sza­kol­ták.

Átkozott pénz! Miért kellett máris elhamvasztani Overdose-t?

Átkozott pénz! Miért kellett máris elhamvasztani Overdose-t?

Esély sem volt rá, hogy ha­za­hoz­zák, és a ne­vé­hez méltó em­lé­ket ál­lít­sa­nak.

Esély sem volt arra, hogy a lovat ha­za­hoz­zák, és a ne­vé­hez méltó em­lé­ket ál­lít­sa­nak neki. A pénz­te­len­ség dön­tött. A RIPOST meg­döb­bentő rész­le­te­ket tu­dott meg Over­dose ha­lála kap­csán.

Pózolj lóval - Íme az idei nyár szelfitrendje

Pózolj lóval - Íme az idei nyár szelfitrendje

Újabb őrü­letre let­tünk fi­gyel­me­sek!

Újabb őrü­letre let­tünk fi­gyel­me­sek! Míg a ta­va­lyi év a bi­kini bridge nyara volt, idén a lovas szelfik hó­dí­tot­ták meg az in­ter­ne­tet.

Overdose gazdája rendőri kísérettel mehet a temetésre!

Overdose gazdája rendőri kísérettel mehet a temetésre!

Dózi tu­laj­do­nosa abban bízik, hogy elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tása el­le­nére is ott lehet lova te­me­té­sén.

Dózi tu­laj­do­nosa abban bízik, hogy elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tása el­le­nére is ott lehet lova te­me­té­sén. A hely­ze­tet ne­he­zíti, hogy ez eset­ben nem em­ber­ről és kö­zeli hoz­zá­tar­to­zó­ról van szó.

Emberi mulasztás okozhatta a ló halálát

Emberi mulasztás okozhatta Overdose halálát

Over­dose ko­rábbi idom­árja em­beri ha­nyag­sá­got sejt a tra­gé­dia mö­gött.

Senki sem is­merte job­ban a ma­gyar cso­da­lo­vat Ri­bárszki Sán­dor­nál. Over­dose ko­rábbi idom­árja em­beri ha­nyag­sá­got sejt a tra­gé­dia mö­gött.

Overdose odavolt a sebességért! Imádta, ha száguld a lószállító

Overdose odavolt a sebességért! Imádta, ha száguld a lószállító

Még az ajtót is ki­nyi­totta a ma­gyar cso­daló, aki nem csak a ver­seny­pá­lyán volt rend­kí­vüli.

Még az ajtót is ki­nyi­totta a ma­gyar cso­daló, aki nem csak a ver­seny­pá­lyán volt rend­kí­vüli. Ri­bárszki Sán­dor szá­mos hi­he­tet­len szto­rit élt meg Over­dose mel­lett.