CÍMKE: 'lemez'

Meglepő dolog derült ki David Hasselhoffról

Meglepő dolog derült ki David Hasselhoffról

A Bay­watch sztárja heavy me­talt is éne­kel leg­újabb le­me­zén.

Klippremier: ironikus önarckép Zanzinger új videójában!

Klippremier: ironikus önarckép Zanzinger új videójában!

A Zan­zin­ger mű­vész­név mö­gött meg­búvó Mi­sota Dá­niel 2009-be kez­dett el saját da­lo­kat írni.

FRISS HÍREK

Hatalmas öröm érte a magyar énekest: Instagramon jelentette be a hírt

Hatalmas öröm érte a magyar énekest: Instagramon jelentette be a hírt

A mai le­mez­pi­a­con már nem könnyű átütő si­ke­re­ket el­érni...

A mai le­mez­pi­a­con már nem könnyű átütő si­ke­re­ket el­érni...

Hatalmas dobásra készül Presser Gábor felfedezettje

Hatalmas dobásra készül Presser Gábor felfedezettje

Va­diúj le­mez­zel és kon­cert­tel lepi meg ra­jon­góit Voga Viki május 25-én. Ezt ne hagyd ki!

Va­diúj le­mez­zel és kon­cert­tel lepi meg ra­jon­góit Voga Viki május 25-én. Ezt ne hagyd ki!

Különleges koncertvideóval jelentkezik a Fran Palermo

Különleges koncertvideóval jelentkezik a Fran Palermo

A 2018-as év a leg­moz­gal­ma­sabb­nak bi­zo­nyult a Fran Pa­lermo éle­té­ben.

A 2018-as év a leg­moz­gal­ma­sabb­nak bi­zo­nyult a Fran Pa­lermo éle­té­ben.

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

A köz­ked­velt ma­gyar sztár ked­ves aján­dék­kal lepte meg a rap­pert, aki meg­ha­tó­dott a sze­mélyre szóló erek­lyé­től.

Drámai bejelentést tett a világhírű énekes, ennyi volt...

Drámai bejelentést tett a világhírű énekes, ennyi volt...

Az éne­kes azt nyi­lat­kozta, hogy ez lesz az utolsó lemez, amit kiad és vissza­vo­nul.

Az éne­kes azt nyi­lat­kozta, hogy ez lesz az utolsó lemez, amit kiad és vissza­vo­nul.

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Jen­ni­fer szá­mára nem ide­gen a vi­lág­sztá­rok kö­zel­sége, hi­szen több­ször állt már egy szín­pa­don le­gen­dák­kal.

Varga Viktor visszatért a gyökereihez

Varga Viktor visszatért a gyökereihez

Az is­mert éne­kes sok­szí­nű­sége ze­né­jét is át­járja.

Varga Vik­tor nap­ja­ink egyik leg­szí­ne­sebb mé­dia­sze­rep­lője - a férfit éne­kes, szí­nész, festő és hős­sze­rel­mes sze­re­pek­ben is­merte meg a kö­zön­ség, azon­ban 2017-re vissza­tért a gyö­ke­re­i­hez, a ze­né­hez.

50 év után új Illés-lemez jön!

50 év után új Illés-lemez jön!

Csak­nem fél év­szá­zad­dal a ter­ve­zett idő­pont után meg­je­lent a várva várt lemez. Akkor nem tud­ták ki­adni, mert le­til­tot­ták őket.

Csak­nem fél év­szá­zad­dal a ter­ve­zett idő­pont után meg­je­lent a várva várt lemez.

Hűha: Ferenc pápa kapja meg Zalatnay Sarolta lemezét!

Hűha: Ferenc pápa kapja meg Zalatnay Sarolta lemezét!

Az éne­kes­nő­nek né­hány napon belül olyan meg­tisz­tel­te­tés­ben lesz része, ami nem min­den­ki­nek ada­tik meg.

Az éne­kes­nő­nek né­hány napon belül olyan meg­tisz­tel­te­tés­ben lesz része, ami nem min­den­ki­nek ada­tik meg.

Kisfiával énekel új lemezén a magyar sztár

Kisfiával énekel új lemezén a magyar sztár

Gye­rek­le­mezt ké­szí­tett a ze­nész.

Czu­tor Zol­tán, a Bel­mondo együt­tes front­em­bere meg­lepte ra­jon­góit, hisz a tőle meg­szo­kott rock­stí­lus he­lyett gyer­mek­le­mezt ké­szí­tett.

Exkluzív! Keresztes Ildikó: Lehet, hogy a holnap nem is létezik

Exkluzív! Keresztes Ildikó: Lehet, hogy a holnap nem is létezik

Nincs meg­ál­lás ja­nu­á­rig...

Az éne­kesnő lel­ki­leg és fi­zi­ká­li­san is fá­radt­nak érzi magát, de pi­he­nés­ről egy­előre még szó sem lehet.

Sosem volt még ilyen boldog David Beckham

Sosem volt még ilyen boldog David Beckham

A csa­lád­apa min­dent elért az élet­ben, amire csak vá­gyott, most mégis büsz­kébb, mint va­laha.

A csa­lád­apa min­dent elért az élet­ben, amire csak vá­gyott, most mégis büsz­kébb, mint va­laha. Vajon mi tör­tént, ami ilyen bol­doggá tette?

Hihetetlen: íme az orángután, aki valóra váltotta sokak álmát

Hihetetlen: íme az orángután, aki valóra váltotta sokak álmát

Sokan csak vágy­nak arra, ami egy orán­gu­tán­nak si­ke­rült: le­mezt adott ki.

Sokan csak vágy­nak arra, ami egy orán­gu­tán­nak si­ke­rült: le­mezt adott ki.

Ki ne dobd a bakelit lemezt! Valósággal aranyat ér!

Ki ne dobd a bakelit lemezt! Valósággal aranyat ér!

He­gyek­ben áll ott­hon a régi ba­ke­lit?

He­gyek­ben áll ott­hon a régi ba­ke­lit? Nincs szí­ved ki­dobni a le­me­ze­ket? Öt­le­tes és prak­ti­kus dol­go­kat ké­szít­hetsz be­lő­lük.

Váratlan fordulat: visszatér régi szakmájához Pierrot!

Váratlan fordulat: visszatér régi szakmájához Pierrot!

Újabb le­mezt adott ki A Dal című műsor zsű­ri­tagja. 16 év ki­ha­gyás után je­lent meg a va­do­natúj da­lo­kat tar­tal­mazó Pi­er­rot album.

Újabb le­mezt adott ki A Dal című műsor zsű­ri­tagja. 16 év ki­ha­gyás után je­lent meg a va­do­natúj da­lo­kat tar­tal­mazó Pi­er­rot album.

Elképesztő siker Kis Grófo lemeze!

Elképesztő siker Kis Grófo lemeze!

Vég­képp ki­je­lent­het­jük, hogy min­den siker, amit kiad.

Vég­képp ki­je­lent­het­jük, hogy Kis Grófo nem­csak egy egy­slá­ge­res elő­adó, hanem min­den siker, amit kiad. Első le­meze ugyanis na­gyon szé­pen tel­je­sít.

Soha ne dobd el a CD-tokot, fantasztikus, mit készíthetsz belőle

Soha ne dobd el a CD-tokot, fantasztikus, mit készíthetsz belőle

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen prak­ti­kus tár­gya­kat ké­szít­hetsz pil­la­na­tok alatt be­lő­lük.

Sokan sze­re­tik nagy gyűj­tő­to­kok­ban tá­rolni a le­me­ze­ket, így az ere­deti CD-tokok sza­na­szét he­ver­nek a la­kás­ban. Meg­mu­tat­juk, mi­lyen fan­tasz­ti­kus és prak­ti­kus tár­gya­kat ké­szít­hetsz pil­la­na­tok alatt be­lő­lük.

Továbbra sem nyugodhat békében Zámbó Jimmy

Továbbra sem nyugodhat békében Zámbó Jimmy

Zámbó Jimmy nő­vére ma­gá­ból ki­kelve taj­ték­zik és a csa­lád ne­vé­ben ki­kéri ma­gá­nak, hogy Jimmy egy ilyen mél­tat­lan vita cél­pont­jává vált.

Zámbó Jimmy nő­vére ma­gá­ból ki­kelve taj­ték­zik és a csa­lád ne­vé­ben ki­kéri ma­gá­nak, hogy Jimmy egy ilyen mél­tat­lan vita cél­pont­jává vált.