CÍMKE: 'lemez'

Ötven év után új lemezt ad ki az Illés zenekar!

Ötven év után új lemezt ad ki az Illés zenekar!

Csak­nem fél év­szá­zad telt el, és most ki­ad­ják azt az al­bunot, amit le­til­tá­suk miatt nem tud­tak.

Varga Viktor visszatért a gyökereihez

Varga Viktor visszatért a gyökereihez

Varga Vik­tor nap­ja­ink egyik leg­szí­ne­sebb mé­dia­sze­rep­lője - a férfit éne­kes, szí­nész, festő és hős­sze­rel­mes sze­re­pek­ben is­merte meg a kö­zön­ség, azon­ban 2017-re vissza­tért a gyö­ke­re­i­hez, a ze­né­hez.

Varga Vik­tor nap­ja­ink egyik leg­szí­ne­sebb mé­dia­sze­rep­lője - a férfit éne­kes, szí­nész, festő és hős­sze­rel­mes sze­re­pek­ben is­merte meg a kö­zön­ség, azon­ban 2017-re vissza­tért a gyö­ke­re­i­hez, a ze­né­hez.

Sosem volt még ilyen boldog David Beckham

Sosem volt még ilyen boldog David Beckham

A csa­lád­apa min­dent elért az élet­ben, amire csak vá­gyott, most mégis büsz­kébb, mint va­laha. Vajon mi tör­tént, ami ilyen bol­doggá tette?

A csa­lád­apa min­dent elért az élet­ben, amire csak vá­gyott, most mégis büsz­kébb, mint va­laha. Vajon mi tör­tént?

Kisfiával énekel új lemezén a magyar sztár

Kisfiával énekel új lemezén a magyar sztár

A Bel­mondo együt­tes éne­kese meg­lepte ra­jon­góit, a meg­szo­kott rock­stí­lus he­lyett, gyer­mek­le­mezt ké­szí­tett.

Czu­tor Zol­tán, a Bel­mondo együt­tes front­em­bere meg­lepte ra­jon­góit, hisz a tőle meg­szo­kott rock­stí­lus he­lyett, gyer­mek­le­mezt ké­szí­tett.

Hihetetlen: íme az orángután, aki valóra váltotta sokak álmát

Hihetetlen: íme az orángután, aki valóra váltotta sokak álmát

Le­mezt adott ki.

Sokan csak vágy­nak arra, ami egy orán­gu­tán­nak si­ke­rült: le­mezt adott ki.

Váratlan fordulat: visszatér régi szakmájához Pierrot!

Váratlan fordulat: visszatér régi szakmájához Pierrot!

Újabb le­mezt adott ki.

Újabb le­mezt adott ki A Dal című műsor zsű­ri­tagja. 16 év ki­ha­gyás után je­lent meg a va­do­natúj da­lo­kat tar­tal­mazó Pi­er­rot album.

Exkluzív! Keresztes Ildikó: Lehet, hogy a holnap nem is létezik

Exkluzív! Keresztes Ildikó: Lehet, hogy a holnap nem is létezik

Az éne­kesnő lel­ki­leg és fi­zi­ká­li­san is fá­radt­nak érzi magát, de pi­he­nés­ről egy­előre még szó sem lehet.

Az éne­kesnő lel­ki­leg és fi­zi­ká­li­san is fá­radt­nak érzi magát, de pi­he­nés­ről egy­előre még szó sem lehet, hi­szen min­den ener­gi­á­jára szük­sége van szín­padi mun­ká­i­hoz és per­sze a no­vem­ber 29-ei nagy­kon­cert­jé­nek elő­ké­szü­le­te­i­hez.

Soha ne dobd el a CD-tokot, fantasztikus, mit készíthetsz belőle

Soha ne dobd el a CD-tokot, fantasztikus, mit készíthetsz belőle

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen fan­tasz­ti­kus és prak­ti­kus tár­gya­kat ké­szít­hetsz pil­la­na­tok alatt be­lő­lük.

Ki ne dobd a bakelit lemezt! Valósággal aranyat ér!

Ki ne dobd a bakelit lemezt! Valósággal aranyat ér!

He­gyek­ben áll ott­hon a régi ba­ke­lit? Nincs szí­ved ki­dobni a le­me­ze­ket?

Elképesztő siker Kis Grófo lemeze!

Elképesztő siker Kis Grófo lemeze!

Vég­képp ki­je­lent­het­jük, hogy min­den siker, amit kiad.

Vég­képp ki­je­lent­het­jük, hogy Kis Grófo nem­csak egy egy­slá­ge­res elő­adó, hanem min­den siker, amit kiad. Első le­meze ugyanis na­gyon szé­pen tel­je­sít.

Továbbra sem nyugodhat békében Zámbó Jimmy

Továbbra sem nyugodhat békében Zámbó Jimmy

Zámbó Jimmy nő­vére ma­gá­ból ki­kelve taj­ték­zik és a csa­lád ne­vé­ben kéri ki ma­gá­nak, hogy Jimmy egy ilyen mél­tat­lan vita cél­pont­jává vált.

Zámbó Jimmy nő­vére ma­gá­ból ki­kelve taj­ték­zik és a csa­lád ne­vé­ben kéri ki ma­gá­nak a tör­tén­te­ket.