CÍMKE: 'labdarúgás'

Meglepő helyre igazolt a Ferencváros drágán vett légiósa

Meglepő helyre igazolt a Ferencváros drágán vett légiósa

Ma­tías Rod­rí­guez a nyá­ron 125 mil­lió fo­rin­tért ér­ke­zett a zöld-fe­hé­rek­hez.

A régió egyik legértékesebb klubja lett a Vidi

A régió egyik legértékesebb klubja lett a Vidi

Át­lépte a bűvös 20 mil­lió eurós (6,5 mil­li­árd fo­rint) ha­tárt a Mol Vidi FC lab­da­rú­gó­csa­pata.

Csatornát vált a népszerű dögös sportriporternő

Csatornát vált a népszerű dögös sportriporternő

Fo­ci­mű­so­rok­nak kö­szön­heti a nép­sze­rű­sé­gét a szőke szép­ség, aki a jö­vő­ben új he­lyen tűnik fel.

Fo­ci­mű­so­rok­nak kö­szön­heti a nép­sze­rű­sé­gét a szőke szép­ség, aki a jö­vő­ben új he­lyen tűnik fel.

Megvan a friss lista, ők az NB I legértékesebb focistái

Megvan a friss lista, ők az NB I legértékesebb focistái

A Mol Vidi FC fran­cia lab­da­rú­gója holt­ver­seny­ben az NB I leg­ér­té­ke­sebb já­té­kosa lett.

A Mol Vidi FC fran­cia lab­da­rú­gója holt­ver­seny­ben az NB I leg­ér­té­ke­sebb já­té­kosa lett.

Kitálalt a vezető, ez vár Böde Dánielre

Kitálalt a vezető, ez vár Böde Dánielre

A vá­lo­ga­tott tá­madó kap­csán több pletyka is fel­me­rült.

A vá­lo­ga­tott tá­madó kap­csán több pletyka is fel­me­rült, hogy tá­voz­hat a Fra­di­tól. A Me­ző­kö­vesd el­leni baj­no­kin ne­he­zen vi­selte, hogy le­cse­rél­ték, ezért ka­pott egy hetes el­til­tást.

A Vidi angol sztárcsapatokat is maga mögé utasított

A Vidi angol sztárcsapatokat is maga mögé utasított

A ma­gyar baj­nok ko­moly össze­get ka­pott a ti­zen­négy nem­zet­közi mér­kő­zése után.

A ma­gyar baj­nok ko­moly össze­get ka­pott a ti­zen­négy nem­zet­közi mér­kő­zése után.

Hazatér a magyar válogatott focista? Reagált a menedzser

Hazatér a magyar válogatott focista? Reagált a menedzser

A DVTK-val hoz­ták szóba.

Fu­tács Már­kót a héten ko­rábbi csa­pa­tá­val, a Di­ós­győr­rel hoz­ták szóba. Leg­utóbb a hor­vát Haj­duk Split já­té­kosa volt.

Ugyanaz győzte le Fucsovicsot és a Liverpoolt is

Ugyanaz győzte le Fucsovicsot és a Liverpoolt is

Így dön­te­nek a mil­li­mé­te­rek­ről.

Így dön­te­nek vitás hely­ze­tek­ben a mil­li­mé­te­rek­ről. A já­ték­ve­ze­tők talán más­hogy ítél­tek volna, de nincs apel­láta.

Két magyar is a legdrágább focisták között külföldön

Két magyar is a legdrágább focisták között külföldön

Hol­man Dávid és Kal­már Zsolt holt­ver­seny­ben a szlo­vák lab­da­rúgó-baj­nok­ság har­ma­dik leg­drá­gább já­té­ko­sai let­tek.

Hol­man Dávid és Kal­már Zsolt holt­ver­seny­ben a szlo­vák lab­da­rúgó-baj­nok­ság har­ma­dik leg­drá­gább já­té­ko­sai let­tek. A két kö­zép­pá­lyás ki­váló for­má­ban ját­szott az ős­szel.

Mi lett Ronaldóval? Furcsa arcot vág a világsztár mellett

Mi lett Ronaldóval? Furcsa arcot vág a világsztár mellett

Cris­ti­ano Ro­naldo a ne­héz­sú­lyú ököl­vívó vi­lág­baj­nok, An­thony Jos­hua tár­sa­sá­gá­ban fo­tóz­ko­dott.

Cris­ti­ano Ro­naldo a ne­héz­sú­lyú ököl­vívó vi­lág­baj­nok, An­thony Jos­hua tár­sa­sá­gá­ban fo­tóz­ko­dott. Je­len­leg Du­ba­i­ban pihen a por­tu­gál.

Komoly összeg, ennyi pénzért érkezett a Fradi új játékosa

Komoly összeg, ennyi pénzért érkezett a Fradi új játékosa

Uk­raj­ná­ból iga­zol­tak a fő­vá­ro­siak.

A ma­gyar fel­me­nők­kel is ren­del­kező ukrán kö­zép­pá­lyás 2.5 plusz 1 évre szóló szer­ző­dést írt alá a zöld-fe­hé­rek­kel. Már hár­mat iga­zolt a Fradi a télen.

Ezt látni kell, szenzációs videó készült a Vidi európai meneteléséről

Ezt látni kell, szenzációs videó készült a Vidi európai meneteléséről

A MOL Vidi FC nem­zet­közi ku­pa­őszé­nek leg­jobb je­le­ne­te­i­ből ké­szült össze­ál­lí­tás. A fe­hér­vá­riak 14 meccset ját­szot­tak.

Hazatérhet a magyar válogatott Eb-hőse, itt folytathatja

Hazatérhet a magyar válogatott Eb-hőse, itt folytathatja

Elek Ákos szer­ző­dé­sét nem hosszab­bí­totta meg a kazah Kaj­rat Al­mati. Ko­rábbi ma­gyar együt­te­sé­hez iga­zol­hat.

Elek Ákos szer­ző­dé­sét nem hosszab­bí­totta meg a kazah Kaj­rat Al­mati. Ko­rábbi ma­gyar együt­te­sé­hez iga­zol­hat.

Íme a lista, minden magyar focista erre akar felkerülni

Íme a lista, minden magyar focista erre akar felkerülni

A Le­ip­zig csa­pat­ka­pi­tá­nya, Willi Orbán a leg­ér­té­ke­sebb ma­gyar fo­cista. Dzs­u­dzsák Ba­lázst öten is meg­elő­zik.

A Le­ip­zig csa­pat­ka­pi­tá­nya, Willi Orbán a leg­ér­té­ke­sebb ma­gyar fo­cista. Dzs­u­dzsák Ba­lázst öten is meg­elő­zik.

Váratlan, ebből az országból érkezhet a Fradi következő igazolása

Váratlan, ebből az országból érkezhet a Fradi következő igazolása

A na­pok­ban je­len­tet­ték be a fe­hér­orosz Ni­k­­olaj Szig­­nye­­vics át­iga­zo­lá­sát.

A na­pok­ban je­len­tet­ték be a fe­hér­orosz Ni­k­­olaj Szig­­nye­­vics át­iga­zo­lá­sát.

Már a Sport Tv is Kevinnel támad karácsonykor

Már a Sport Tv is Kevinnel támad karácsonykor

Vi­lág­sztá­rok lesz­nek a kép­er­nyőn.

Cris­ti­ano Ro­naldo, LeB­ron James, Kevin Du­rant, J.J. Watt - vi­lág­sztá­rok lesz­nek a kép­er­nyőn az ün­ne­pek alatt is a sport­csa­tor­ná­kon.

Váratlan fordulat, topligába igazolhat a magyar válogatott focista

Váratlan fordulat, topligába igazolhat a magyar válogatott focista

Nagy Do­mi­nik remek őszi sze­zont fu­tott a Legia War­szawa együt­te­sé­ben. Az olasz él­vo­nalba mehet.

Elképesztő dolgot tett a sztriptízbárban a sztárfocista

Elképesztő dolgot tett a sztriptízbárban a sztárfocista

Erre senki sem szá­mí­tott.

And­rej Ar­savin no­vem­ber­ben vo­nult vissza, most azon­ban nem a fut­ball miatt ke­rült a cím­la­pokra. Ló­há­ton hagyta el a hely­színt.

Megszólalt az Eb-győztes focista: magyar állampolgár lenne

Megszólalt az Eb-győztes focista: magyar állampolgár lenne

Loic Nego fan­tasz­ti­ku­san ját­szott az egész őszi sze­zon­ban, a Chel­sea-nek bom­ba­gólt lőtt.

Távozik az NB I korábbi gólkirálya, nem számít rá az edzője

Távozik az NB I korábbi gólkirálya, nem számít rá az edzője

A bra­zil André Alves a 2010/11-es sze­zon­ban lett a lab­da­rúgó NB I gól­ki­rá­lya.

A bra­zil André Alves a 2010/11-es sze­zon­ban lett a lab­da­rúgó NB I gól­ki­rá­lya.

Ennyi volt, José Mourinhót kirúgták a Manchester Unitedtől

Ennyi volt, José Mourinhót kirúgták a Manchester Unitedtől

2016 óta irá­nyí­totta az MU-t.

A por­tu­gál szak­em­ber 2016 óta irá­nyí­totta az angol sztár­csa­pa­tot. A leg­na­gyobb si­kere az Eu­rópa-liga meg­nye­rése volt. Idén szen­ved az MU a baj­nok­ság­ban.

Messit és Neymart is kenterbe verte ez a 19 éves srác

Messit és Neymart is kenterbe verte ez a 19 éves srác

Mbappé a lista élére ug­rott.

Mbappé a lista élére ug­rott. A be­fu­tott vi­lág­sztá­rok csak a hátát nézik a vb-arany­ér­mes csa­tár­nak.

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg a rap­pert a ten­ge­ren­túlra. El­fo­gadta a meg­hí­vást Cur­tis.

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg a rap­pert a ten­ge­ren­túlra. El­fo­gadta a meg­hí­vást Cur­tis, aki mezt is ka­pott aján­dékba. Mind­ket­ten fo­ciz­tak Új­pes­ten.

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát.

Ba­ráth Bo­tond az iz­ra­eli él­vo­nal­ban foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése, in­gyen tá­voz­hatna a Hon­véd­tól.

Már ma őszi bajnok lehet a Fradi

Már ma őszi bajnok lehet a Fradi

Hazai pá­lyán ver­he­tet­le­nek a zöld-fe­hé­rek.

Az előző sze­zon­hoz ha­son­lóan idén ismét őszi baj­nok lehet a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben. A zöld-fe­hé­rek a fa­na­ti­kus szur­ko­ló­ik­nak is kö­szön­he­tően nőt­tek az el­len­fe­lek felé az utóbbi idő­szak­ban.

Sokkoló döntés, kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt. Be­ke­mé­nyí­tett a meg­sér­tett edző.

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt. Be­ke­mé­nyí­tett a meg­sér­tett edző.

A Fradi játékosai elcsúfították a sényői népünnepélyt

A Fradi játékosai elcsúfították a sényői népünnepélyt

Kjar­tan Finn­bo­ga­son két gólt vál­lalt a Fe­renc­vá­ros győ­zel­mé­ből, és már hat gól­nál tart a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Finn­bo­ga­son két gólt vál­lalt a Fe­renc­vá­ros győ­zel­mé­ből, és már hat gól­nál tart a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Példátlan magyar sportdiplomáciai siker a fociban

Példátlan magyar sportdiplomáciai siker a fociban

Újabb nagy dön­tőt ren­de­zünk.

Újabb nagy dön­tőt ren­de­zünk. 2019 és 2020 után 2021-ben is Ma­gyar­or­szágra jön az eu­ró­pai lab­da­rú­gó­elit.

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ilyen még sosem volt, az időjárás is számít a sorsolásnál

Ma kora dél­után meg­tud­juk, kik ellen kell ki­jut­nia a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak a foci-Eb-re.

Leáll az élet ebben a faluban, nem véletlenül

Leáll az élet ebben a faluban, nem véletlenül

A mind­össze 1400 lel­ket szám­láló sza­bol­csi te­le­pü­lé­sen, Sényőn lép pá­lyára ma a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó Ma­gyar Ku­pá­ban.

A mind­össze 1400 lel­ket szám­láló sza­bol­csi te­le­pü­lé­sen, Sényőn lép pá­lyára ma a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó Ma­gyar Ku­pá­ban. A lel­kes há­zi­gaz­dák nagy számú kö­zön­ség előtt fo­gad­ják majd a ma­gyar re­kord­baj­no­kot.

Megható fotók: rajongói előtt fakadt sírva a világsztár

Megható fotók: rajongói előtt fakadt sírva a világsztár

Fran­cesco Totti kü­lön­le­ges aján­dé­kot ka­pott kedd este. Az olasz fo­ci­le­gen­dá­nál el­tört a mé­cses, ami­kor hossza­san él­tet­ték.

Fran­cesco Totti kü­lön­le­ges aján­dé­kot ka­pott kedd este a Sta­dio Olim­pi­có­ban. Az olasz fo­ci­le­gen­dá­nál el­tört a mé­cses, ami­kor hossza­san él­tet­ték.

Kínos, hamar kirúgták a bukott magyar kapitányt

Kínos, hamar kirúgták a bukott magyar kapitányt

A belga Georges Le­ekens újabb tu­né­ziai ka­landja nem tar­tott so­káig, ismét új csa­pat után néz­het.

A belga Georges Le­ekens újabb tu­né­ziai ka­landja nem tar­tott so­káig, ismét új csa­pat után néz­het. Ez volt pá­lya­fu­tása 18. együt­tese.

Igazi sztárcsapatnál járt a magyar válogatott korábbi kapitánya

Igazi sztárcsapatnál járt a magyar válogatott korábbi kapitánya

A svéd Lju­bo­mir Vran­jes ki­lá­to­ga­tott a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak a mér­kő­zé­sére.

Orbán Viktor: A magyar futball számára kiemelkedő esemény ez

Orbán Viktor: A magyar futball számára kiemelkedő esemény ez

Átad­ták a Bu­da­pest Hon­véd lab­da­rú­gó­csa­pat Ma­gyar Fut­ball Aka­dé­mi­á­já­nak új után­pót­lás­köz­pont­ját.

Eljött az idő, ezt nagyon nem várta a Fradi sztárja

Eljött az idő, ezt nagyon nem várta a Fradi sztárja

Nem sze­reti a hi­de­get.

A zöld-fe­hé­rek já­té­ko­sá­ról, Le­and­ró­ról köz­tu­dott, hogy nem sze­reti a hi­de­get. A hét­vé­gén az uno­ka­test­vére, Lucas ellen játsz­hat.

Meglepő nyilatkozat, ezzel motiválná játékosait a sztáredző

Meglepő nyilatkozat, ezzel motiválná játékosait a sztáredző

Nem min­den­napi fel­aján­lást tett.

Nem min­den­napi fel­aján­lást tett já­té­ko­sa­i­nak a le­gen­dás olasz tré­ner. A leg­több gólt kap­ták az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság él­vo­na­lá­ban.

Meglepő, visszavonult a komoly külföldi karriert befutó magyar focista

Meglepő, visszavonult a komoly külföldi karriert befutó magyar focista

A Baj­no­kok Li­gája cso­port­kö­ré­ben is vé­dett.

A Baj­no­kok Li­gája cso­port­kö­ré­ben is vé­dett.

A Fradinál nem lehetnek boldogok a válogatott szünet miatt

A Fradinál nem lehetnek boldogok a válogatott szünet miatt

A zöld-fe­hé­rek két kulcs­já­té­kosa is meg­sé­rült ha­zája Nem­ze­tek Li­gája-mér­kő­zé­sén.

Váratlan, Pogba testvérét igazi sztárcsapat viheti el a Fradi elől

Váratlan, Pogba testvérét igazi sztárcsapat viheti el a Fradi elől

Flo­ren­tin Pogba edzett a zöld-fe­hé­rek­kel, a Bu­da­fok ellen edző­meccsen is ját­szott. Olasz­or­szág­ból ve­tet­tek rá sze­met.

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

A já­té­ko­sok a na­pok­ban már bir­tokba vet­ték a Sós­tói Sta­di­ont, tét­mér­kő­zé­sen jövő héten de­bü­tál a lé­te­sít­mény.

Tét­mér­kő­zé­sen a jövő héten de­bü­tál az im­po­záns lé­te­sít­mény, az Új­pest lesz a Vidi el­len­fele.

Marco Rossinak üzent a mellőzött magyar focista

Marco Rossinak üzent a mellőzött magyar focista

Vida Kri­stop­her szen­zá­ciós for­má­ban ját­szik a szlo­vák baj­nok­ság­ban.

Vida Kri­stop­her szen­zá­ciós for­má­ban ját­szik a szlo­vák baj­nok­ság­ban, a ma­gyar vá­lo­ga­tott meg­hívó azon­ban még várat ma­gára.

Felismered őket? Világsztárokkal fotózkodott a Fradi focistája

Felismered őket? Világsztárokkal fotózkodott a Fradi focistája

Ivan Petr­jak ko­rábbi vi­lág­klasszis lab­da­rú­gók­kal állt össze egy képre. Vajon kik le­het­nek a fotón?

Emiatt bukhatja el a Vidi a magyar bajnoki címet

Emiatt bukhatja el a Vidi a magyar bajnoki címet

Nyolc pont a hát­rá­nyuk az NB I-ben.

Az Eu­rópa-li­gá­ban remek tel­je­sít­ményt nyújt, to­vább­ju­tásra áll a MOL Vidi FC - de a nem­zet­közi ku­pa­si­ke­rek­nek az NB I-ben issza meg a levét.

Új szerepben tűnt fel a Vidi-kedvenc

Új szerepben tűnt fel a Vidi-kedvenc

Az edzői vizs­gára ké­szül Ju­hász Ro­land, a fe­hér­vá­riak csa­pat­ka­pi­tá­nya. A gyer­mek- és az ifjú­sági foci áll hozzá a leg­kö­ze­lebb.

Az edzői vizs­gára ké­szül Ju­hász Ro­land, a fe­hér­vá­riak csa­pat­ka­pi­tá­nya. A gyer­mek- és az ifjú­sági foci áll hozzá a leg­kö­ze­lebb. Az U17-es csa­pat­nak tar­tott edzést.

Újabb csapás: Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Újabb csapás: Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Sal­lai Ro­land után Fiola At­tila is ki­dőlt a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két meccse előtt.

Sal­lai Ro­land után Fiola At­tila is ki­dőlt a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két meccse előtt.

Három ok, ezért csodálja Európa a Vidit

Három ok, ezért csodálja Európa a Vidit

A to­vább­ju­tás kü­szö­bén áll a MOL Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

A to­vább­ju­tás kü­szö­bén áll a MOL Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban. Már 200 perce nem kap­tak gólt a nem­zet­közi po­ron­don a ma­gyar baj­nok.

Örömünnep Budapesten, újabb hatalmas magyar focisiker született

Örömünnep Budapesten, újabb hatalmas magyar focisiker született

A Vidi hazai pá­lyán is le­győzte a görög PAOK együt­te­sét az Eu­rópa-li­gá­ban. Ismét nem ka­pott gólt a ma­gyar baj­nok.

Hatalmas fordulat történt a fiatal magyar focisztár életében

Hatalmas fordulat történt a fiatal magyar focisztár életében

A Va­sas­nál ne­vel­kedő csa­tár a 2018-as Pus­kás-Su­zuki-kupán gól­ki­rá­lyi címet szer­zett.

A Va­sas­nál ne­vel­kedő csa­tár a 2018-as Pus­kás-Su­zuki-kupán gól­ki­rá­lyi címet szer­zett.

Nagy megtiszteltetés érte a magyar válogatott focistát

Nagy megtiszteltetés érte a magyar válogatott focistát

A Legia War­szawa ma­gyar kö­zép­pá­lyása be­ke­rült a len­gyel baj­nok­ság 14. for­du­ló­já­nak álom­csa­pa­tába. Gólt lőtt és gól­passzt adott.

A Legia War­szawa ma­gyar kö­zép­pá­lyása be­ke­rült a len­gyel baj­nok­ság 14. for­du­ló­já­nak álom­csa­pa­tába. Gólt lőtt és gól­passzt adott.

Ritkán lehet így látni a magyar fociválogatott sztárját

Ritkán lehet így látni a magyar fociválogatott sztárját

Sza­lai Ádám ter­mé­sze­te­sen be­ke­rült Marco Rossi leg­fris­sebb vá­lo­ga­tott ke­re­tébe, ez­út­tal új ol­da­lá­ról is­mer­het­tük meg.

Sza­lai Ádám ter­mé­sze­te­sen be­ke­rült Marco Rossi leg­fris­sebb vá­lo­ga­tott ke­re­tébe, ez­út­tal új ol­da­lá­ról is­mer­het­tük meg.

Rosszul lett a magyar sztár, nem tudta folytatni a játékot

Rosszul lett a magyar sztár, nem tudta folytatni a játékot

Sza­lai Ádá­mot le kel­lett cse­rélni.

A Le­ip­zig 2-0-ra győzte le a Hoffen­hei­met a Német Ku­pá­ban. Sza­lai Ádá­mot le kel­lett cse­rélni. Gu­lá­csi Péter vé­dett, Willi Orbán a kis­pa­don ka­pott he­lyet.

Most jelentették be, mennie kell Hevesi Tamásnak

Most jelentették be, mennie kell Hevesi Tamásnak

A nyá­ron ér­ke­zett a pa­sa­réti klub­hoz.

A nyá­ron ér­ke­zett a pa­sa­réti klub­hoz, amely je­len­leg az utolsó he­lyen áll NB III Nyu­gati cso­port­já­ban. Ti­zen­két baj­no­kin ült a kis­pa­don.

Ez aztán az örömhír, ünnepelhet a magyar válogatott focista

Ez aztán az örömhír, ünnepelhet a magyar válogatott focista

Bol­dog lehet Kle­in­heis­ler László.

Bol­dog lehet Kle­in­heis­ler László, ismét arany­érem­mel gaz­da­go­dott a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás. So­ro­zat­ban ötö­dik baj­noki címét sze­rezte meg az Asz­tana.

Ebből az országból igazolhat válogatott focistát a Fradi

Ebből az országból igazolhat válogatott focistát a Fradi

Nagy erő­sí­tés lehet.

A vé­de­kező kö­zép­pá­lyás­ként be­vet­hető lab­da­rúgó ko­ráb­ban tagja volt az ukrán után­pót­lás-vá­lo­ga­tott­nak. Nagy erő­sí­tés lehet.

Beindult a Fradi-kedvenc, Böde Dániel hét hónapot várt erre

Beindult a Fradi-kedvenc, Böde Dániel hét hónapot várt erre

Re­me­kelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó. A Fe­renc­vá­ros 4-1-re győ­zött Mis­kol­con.

Re­me­kelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó. A Fe­renc­vá­ros ma­ga­biz­tos já­ték­kal, 4-1-re győ­zött Mis­kol­con.

Bajban Király Gábor, évek óta nem volt erre példa

Bajban Király Gábor, évek óta nem volt erre példa

Ka­pust cse­rél Hor­váth Fe­renc.

Ka­pust cse­rél Hor­váth Fe­renc. Rózsa Dá­niel védi majd a szom­bat­he­lyiek ka­pu­ját a Hon­véd el­leni lab­da­rúgó NB I-es ta­lál­ko­zón.

A Vidi a Barcelonát és a Real Madridot is megelőzi

A Vidi a Barcelonát és a Real Madridot is megelőzi

A 22. tét­mér­kő­zése jön a Vi­di­nek.

A ma este, Sza­lo­ni­ki­ben pá­lyára lépő Vidi 22. tét­mér­kő­zése kö­vet­ke­zik az idei sze­zon­ban. Loic Nego az összes ta­lál­ko­zót vé­gig­ját­szotta.

Ronaldót lerohanták a pályán, hihetetlen, mi történt ezután

Ronaldót lerohanták a pályán, hihetetlen, mi történt ezután

A Ju­ven­tus fo­ci­sztárja nem jött za­varba, és lőtt egy szelfit a ra­jon­gó­val. A biz­ton­sá­giak sem je­len­tet­tek gon­dot.

A Ju­ven­tus fo­ci­sztárja lőtt egy szelfit a ra­jon­gó­val. A biz­ton­sá­giak sem je­len­tet­tek gon­dot.

Ronaldo visszatért Manchesterbe, ez várta a portugál sztárt

Ronaldo visszatért Manchesterbe, ez várta a portugál sztárt

A Ju­ven­tus 21 órá­tól lép pá­lyára Man­ches­ter­ben. Ro­naldo a sta­di­on­ban nosz­tal­gi­á­zott.

A Ju­ven­tus 21 órá­tól lép pá­lyára Man­ches­ter­ben. Ro­naldo a sta­di­on­ban nosz­tal­gi­á­zott.

Nem lehetnek elégedettek a Fradi külföldi sztárjai

Nem lehetnek elégedettek a Fradi külföldi sztárjai

Ez­út­tal csak Sz­pi­rovszki ju­tott szó­hoz.

Ez­út­tal csak Sz­pi­rovszki ju­tott szó­hoz a Fradi-lé­gi­ó­sai közül a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Bla­zic és Petr­jak nem lé­pett pá­lyára.

Komoly dicséretet kapott Gera Zoltán a világsztár focistától

Komoly dicséretet kapott Gera Zoltán a világsztár focistától

Duff Mis­kol­con járt.

A hét ele­jén Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dott a ko­rábbi klasszis lab­da­rúgó, Da­mien Duff. Gera Zol­tán­ról is szép em­lé­ke­ket idé­zett fel.

Van még remény az Eb-re, ebben bízhatnak a magyar fociszurkolók

Van még remény az Eb-re, ebben bízhatnak a magyar fociszurkolók

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-as dön­tet­lent ját­szott Ész­t­or­szág­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-as dön­tet­lent ját­szott Ész­t­or­szág­ban a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Marco Rossi ne­gye­dik ta­lál­ko­zója volt ez a nem­zeti csa­pat élén, és már ebben a rövid idő­szak­ban sok po­zi­tí­vu­mot lehet fel­fe­dezni.

Meglepő, világsztár focista érkezett az NB I-es csapathoz

Meglepő, világsztár focista érkezett az NB I-es csapathoz

Az Ír Lab­da­rúgó Szö­vet­ség UEFA Elite "A" tan­fo­lya­má­nak ta­nu­lói hét­főn és ked­den ta­nul­mány­úton vesz­nek részt.

Az Ír Lab­da­rúgó Szö­vet­ség UEFA Elite "A" tan­fo­lya­má­nak ta­nu­lói hét­főn és ked­den ta­nul­mány­úton vesz­nek részt a DVTK Lab­da­rúgó Aka­dé­mián.

Szerelmes fotót osztott meg a magyar focisztár

Szerelmes fotót osztott meg a magyar focisztár

Van ideje a pár­jára is.

A két Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező kö­zött van ideje a pár­jára is a ma­gyar fut­ball nagy re­mény­sé­gé­nek.

Kínos statisztika, erre nem lehet büszke Leekens

Kínos statisztika, erre nem lehet büszke a korábbi magyar kapitány

Meg­van kar­ri­erje 18. csa­pata.

Georges Le­ekens újra mun­kába áll­hat, ez­út­tal Af­ri­ká­ban. A belga edző­nek az Étoile du Sahel a 18. csa­pata.

Megsértődött a világbajnok franciák alapembere

Megsértődött a világbajnok franciák alapembere

Az Ar­se­nal klasszisa Achil­les-ín-sza­ka­dás miatt ki­hagyta a nyári vi­lág­baj­nok­sá­got.

Az Ar­se­nal klasszisa Achil­les-ín-sza­ka­dás miatt ki­hagyta a nyári vi­lág­baj­nok­sá­got. Deschamps nem ke­reste a lá­ba­do­zása alatt a ru­ti­nos védőt.

Három éve emlékezetes dolog történt a magyar válogatottal

Három éve emlékezetes dolog történt a magyar válogatottal

Három éve hang­zott el elő­ször a jól is­mert dal.

Szinte napra pon­to­san három éve, a Gö­rög­or­szág-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eb-se­lej­te­zőn hang­zott el elő­ször "Az éjjel soha nem érhet véget" című slá­ger a ma­gyar szur­ko­lók­tól.

Sokkoló, majdnem amputálni kellett a Fradi-sztár lábát

Sokkoló, majdnem amputálni kellett a Fradi-sztár lábát

A zöld-fe­hé­rek német lab­da­rú­gója 2011-ben szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést a Bun­des­liga 2-ben.

A zöld-fe­hé­rek német lab­da­rú­gója 2011-ben szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést a Bun­des­liga 2-ben. Az idei sze­zon­ban egy meccsen ját­szott.

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

A Fradi ok­tó­ber 27-én lép pá­lyára Mis­kol­con. Nagy lét­szám­ban utaz­hat­nak a zöld-fe­hé­rek fa­na­ti­ku­sai.

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Akár­csak a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ismét kö­zö­sen vo­nul­nak a szur­ko­ló­ink.

A Fradi edzője fantasztikus dolgot tett, meddig tart a sorozat?

A Fradi edzője fantasztikus dolgot tett, meddig tart a sorozat?

Szinte le­he­tet­len gólt lőni a Fe­renc­vá­ros­nak, ami­óta az ukrán Szer­hij Reb­rov a lab­da­rú­gó­csa­pat ve­ze­tő­edzője.

Nincs bocsánat: Kassai Viktor miatt hőbörgött a sztáredző

Nincs bocsánat: Kassai Viktor miatt hőbörgött a sztáredző

Carlo An­ce­lotti nem fe­lejt.

Carlo An­ce­lotti nem fe­lejt, az olasz tré­ner na­gyon nem örül annak, hogy a ma­gyar bíró fújja a Na­poli meccsét szerda este a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Világbajnok sztárok ellen bizonyíthat a Vidi

Világbajnok sztárok ellen bizonyíthat a Vidi

Négy vi­lág­baj­nok és közel 1 mil­li­árd euró ér­tékű keret - ez vár a Vi­dire a Chel­sea ellen a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga mai mér­kő­zé­sén. A ma­gyar baj­nok pont­szer­zése vi­lág­szen­zá­ció lenne.

Négy vi­lág­baj­nok és közel 1 mil­li­árd euró ér­tékű keret - ez vár a Vi­dire a Chel­sea ellen a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga mai mér­kő­zé­sén.

Külföldön is ünneplik a Ferencváros sztárfocistáját

Külföldön is ünneplik a Ferencváros sztárfocistáját

Ko­moly di­csé­re­tet ka­pott.

Da­vide Lan­za­fame tel­je­sít­mé­nyét ha­zá­já­ban is el­is­mer­ték. Ko­moly di­csé­re­tet ka­pott Olasz­or­szág­ban az Új­pest el­leni der­bit el­döntő tá­madó.

A Fradi sztárja olyan hírt kapott, amire nem számított

A Fradi sztárja olyan hírt kapott, amire nem számított

Ivan Petr­jak remek for­má­ban ját­szik.

Ivan Petr­jak remek for­má­ban ját­szik az NB I-ben. Ismét pá­lyára lép­het az ukrán nem­zeti csa­pat­ban. Ötöd­ször lép­het pá­lyára cí­me­res mez­ben.

Elképesztő hír, magyar válogatott lesz a Bundesliga-sztár

Elképesztő hír, magyar válogatott lesz a Bundesliga-sztár

Gu­lá­csi Péter csa­pat­társa 25 éve­sen de­bü­tál­hat a ma­gyar nem­zeti csa­pat­ban.

Gu­lá­csi Péter csa­pat­társa 25 éve­sen de­bü­tál­hat a ma­gyar nem­zeti csa­pat­ban.

Szupercsere volt a magyar válogatott focista, klubja kiütéssel győzött

Szupercsere volt a magyar válogatott focista, klubja kiütéssel győzött

Eppel Már­ton meg­sze­rezte a har­ma­dik gól­ját a kazah li­gá­ban.

Eppel Már­ton meg­sze­rezte a har­ma­dik gól­ját a kazah lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Egy perc alatt be­ta­lált.

Nem maradt el a balhé az NB I-es focimeccs után

Nem maradt el a balhé az NB I-es focimeccs után

El­fo­gyott a szur­ko­lók tü­relme.

To­vábbra is az utolsó he­lyen áll a szom­bat­he­lyi csa­pat. El­fo­gyott a szur­ko­lók tü­relme. Nem si­ke­rült az új ve­ze­tő­edző, Hor­váth Fe­renc be­mu­tat­ko­zása.

Komoly döntést hozott Király Gábor fia

Komoly döntést hozott Király Gábor fia

Ki­rály Gábor 42 esz­ten­dő­sen is alap­em­ber az NB I-ben.

Ki­rály Gábor 42 esz­ten­dő­sen is alap­em­ber a lab­da­rúgó NB I-ben sze­replő Ha­la­dás együt­te­sé­ben. Édes­ap­já­val, Ki­rály Fe­renc­cel kö­zö­sen ve­ze­tik a Ki­rály Sport­egye­sü­le­tet.

Eldőlt, menesztették a külföldön dolgozó magyar fociedzőt

Eldőlt, menesztették a külföldön dolgozó magyar fociedzőt

Szűk egy évet töl­tött a skót Dun­dee Uni­ted kis­pad­ján László Csaba. Össze­sen 43 meccsen ve­zette az együt­test.

Szűk egy évet töl­tött a skót Dun­dee Uni­ted kis­pad­ján László Csaba. Össze­sen 43 meccsen ve­zette az együt­test, amely a hét­vé­gén 5-1-re ka­pott ki.

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Eddig 22 al­ka­lom­mal lé­pett pá­lyára ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban. Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak.

Eddig 22 al­ka­lom­mal lé­pett pá­lyára ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban. Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak.

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

A mi­e­in­ket is érin­tik a re­for­mok.

Fon­tos köz­le­ményt adott ki az UEFA. Fo­ko­za­tos re­for­mok­ról dön­töt­tek. A mi­e­in­ket is érin­tik a sport­ág­ban ter­ve­zett fej­lesz­té­sek.

Csúnyán beszóltak Messiéknek a Barcelona veresége után

Csúnyán beszóltak Messiéknek a Barcelona veresége után

A Le­ga­nés egy perc alatt for­dí­tott a ka­ta­lán sztár­csa­pat ellen. Nem gra­tu­lál­tak a sztá­rok.

Ennek a hírnek nagyon sokan fognak örülni Magyarországon

Ennek a hírnek nagyon sokan fognak örülni Magyarországon

Fel­lé­gez­het­nek a spa­nyol foci sze­rel­me­sei, pén­te­ken már néz­he­tik a ked­venc li­gá­ju­kat.

Fel­lé­gez­het­nek a spa­nyol foci sze­rel­me­sei, pén­te­ken már néz­he­tik a ked­venc li­gá­ju­kat.