CÍMKE: 'labdarúgás'

Van még remény az Eb-re, ebben bízhatnak a magyar fociszurkolók

Van még remény az Eb-re, ebben bízhatnak a magyar fociszurkolók

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-as dön­tet­lent ját­szott Ész­t­or­szág­ban a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Nem lehetnek elégedettek a Fradi külföldi sztárjai

Nem lehetnek elégedettek a Fradi külföldi sztárjai

Ez­út­tal csak Sz­pi­rovszki ju­tott szó­hoz a Fradi-lé­gi­ó­sai közül a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

FRISS HÍREK

Komoly dicséretet kapott Gera Zoltán a világsztár focistától

Komoly dicséretet kapott Gera Zoltán a világsztár focistától

A hét ele­jén Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dott a ko­rábbi klasszis lab­da­rúgó, Da­mien Duff.

A hét ele­jén Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dott a ko­rábbi klasszis lab­da­rúgó, Da­mien Duff.

Meglepő, világsztár focista érkezett az NB I-es csapathoz

Meglepő, világsztár focista érkezett az NB I-es csapathoz

Az Ír Lab­da­rúgó Szö­vet­ség UEFA Elite "A" tan­fo­lya­má­nak ta­nu­lói hét­főn és ked­den ta­nul­mány­úton vesz­nek részt.

Az Ír Lab­da­rúgó Szö­vet­ség UEFA Elite "A" tan­fo­lya­má­nak ta­nu­lói hét­főn és ked­den ta­nul­mány­úton vesz­nek részt a DVTK Lab­da­rúgó Aka­dé­mián.

Megsértődött a világbajnok franciák alapembere

Megsértődött a világbajnok franciák alapembere

Az Ar­se­nal klasszisa Achil­les-ín-sza­ka­dás miatt ki­hagyta a nyári vi­lág­baj­nok­sá­got.

Az Ar­se­nal klasszisa Achil­les-ín-sza­ka­dás miatt ki­hagyta a nyári vi­lág­baj­nok­sá­got. Deschamps nem ke­reste a lá­ba­do­zása alatt a ru­ti­nos védőt.

Szerelmes fotót osztott meg a magyar focisztár

Szerelmes fotót osztott meg a magyar focisztár

Van ideje a pár­jára is.

A két Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező kö­zött van ideje a pár­jára is a ma­gyar fut­ball nagy re­mény­sé­gé­nek.

Kínos statisztika, erre nem lehet büszke a korábbi magyar kapitány

Kínos statisztika, erre nem lehet büszke a korábbi magyar kapitány

A belga edző­nek az Étoile du Sahel a 18. csa­pata.

Georges Le­ekens újra mun­kába áll­hat, a belga edző­nek az Étoile du Sahel a 18. csa­pata.

Sokkoló, majdnem amputálni kellett a Fradi-sztár lábát

Sokkoló, majdnem amputálni kellett a Fradi-sztár lábát

2011-ben szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést.

A zöld-fe­hé­rek német lab­da­rú­gója 2011-ben szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést a Bun­des­liga 2-ben. Az idei sze­zon­ban egy meccsen ját­szott.

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

A Fradi ok­tó­ber 27-én lép pá­lyára Mis­kol­con. Nagy lét­szám­ban utaz­hat­nak a zöld-fe­hé­rek fa­na­ti­ku­sai.

Három éve emlékezetes dolog történt a magyar válogatottal

Három éve emlékezetes dolog történt a magyar válogatottal

Három éve hang­zott el elő­ször a jól is­mert dal.

Szinte napra pon­to­san három éve, a Gö­rög­or­szág-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eb-se­lej­te­zőn hang­zott el elő­ször "Az éjjel soha nem érhet véget" című slá­ger a ma­gyar szur­ko­lók­tól.

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Akár­csak a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ismét kö­zö­sen vo­nul­nak a szur­ko­ló­ink.

Akár­csak a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ismét kö­zö­sen vo­nul­nak a szur­ko­ló­ink.

Világbajnok sztárok ellen bizonyíthat a Vidi

Világbajnok sztárok ellen bizonyíthat a Vidi

Vi­lág­szen­zá­ció lenne a Vidi győ­zelme.

Négy vi­lág­baj­nok és közel 1 mil­li­árd euró ér­tékű keret - ez vár a Vi­dire a Chel­sea ellen a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga mai mér­kő­zé­sén.

Külföldön is ünneplik a Ferencváros sztárfocistáját

Külföldön is ünneplik a Ferencváros sztárfocistáját

Ko­moly di­csé­re­tet ka­pott.

Da­vide Lan­za­fame tel­je­sít­mé­nyét ha­zá­já­ban is el­is­mer­ték. Ko­moly di­csé­re­tet ka­pott Olasz­or­szág­ban az Új­pest el­leni der­bit el­döntő tá­madó.

A Fradi edzője fantasztikus dolgot tett, meddig tart a sorozat?

A Fradi edzője fantasztikus dolgot tett, meddig tart a sorozat?

Szinte le­he­tet­len gólt lőni a Fe­renc­vá­ros­nak.

Szinte le­he­tet­len gólt lőni a Fe­renc­vá­ros­nak, ami­óta az ukrán Szer­hij Reb­rov a lab­da­rú­gó­csa­pat ve­ze­tő­edzője.

A Fradi sztárja olyan hírt kapott, amire nem számított

A Fradi sztárja olyan hírt kapott, amire nem számított

Ivan Petr­jak remek for­má­ban ját­szik az NB I-ben. Ismét pá­lyára lép­het az ukrán nem­zeti csa­pat­ban.

Ivan Petr­jak remek for­má­ban ját­szik az NB I-ben. Ismét pá­lyára lép­het az ukrán nem­zeti csa­pat­ban. Ötöd­ször lép­het pá­lyára cí­me­res mez­ben.

Nincs bocsánat: Kassai Viktor miatt hőbörgött a sztáredző

Nincs bocsánat: Kassai Viktor miatt hőbörgött a sztáredző

Carlo An­ce­lotti na­gyon nem örül annak, hogy a ma­gyar bíró fújja a Na­poli meccsét szerda este.

Carlo An­ce­lotti na­gyon nem örül annak, hogy a ma­gyar bíró fújja a Na­poli meccsét szerda este.

Elképesztő hír, magyar válogatott lesz a Bundesliga-sztár

Elképesztő hír, magyar válogatott lesz a Bundesliga-sztár

25 éve­sen de­bü­tál­hat.

Gu­lá­csi Péter csa­pat­társa 25 éve­sen de­bü­tál­hat a ma­gyar nem­zeti csa­pat­ban. A keret leg­ér­té­ke­sebb já­té­kosa lesz.

Szupercsere volt a magyar válogatott focista, klubja kiütéssel győzött

Szupercsere volt a magyar válogatott focista, klubja kiütéssel győzött

Eppel Már­ton meg­sze­rezte a har­ma­dik gól­ját a kazah lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Egy perc alatt be­ta­lált.

Eldőlt, menesztették a külföldön dolgozó magyar fociedzőt

Eldőlt, menesztették a külföldön dolgozó magyar fociedzőt

43 meccsen ve­zette az együt­test.

Szűk egy évet töl­tött a skót Dun­dee Uni­ted kis­pad­ján László Csaba. Össze­sen 43 meccsen ve­zette az együt­test, amely a hét­vé­gén 5-1-re ka­pott ki.

Ennek a hírnek nagyon sokan fognak örülni Magyarországon

Ennek a hírnek nagyon sokan fognak örülni Magyarországon

Fel­lé­gez­het­nek a spa­nyol foci sze­rel­me­sei, pén­te­ken már néz­he­tik a ked­venc li­gá­ju­kat. Szom­ba­ton mad­ridi der­bit ren­dez­nek.

Nem maradt el a balhé az NB I-es focimeccs után

Nem maradt el a balhé az NB I-es focimeccs után

To­vábbra is az utolsó he­lyen áll a szom­bat­he­lyi csa­pat. El­fo­gyott a szur­ko­lók tü­relme.

To­vábbra is az utolsó he­lyen áll a szom­bat­he­lyi csa­pat. El­fo­gyott a szur­ko­lók tü­relme. Nem si­ke­rült Hor­váth Fe­renc be­mu­tat­ko­zása.

Komoly döntést hozott Király Gábor fia

Komoly döntést hozott Király Gábor fia

Ki­rály Gábor 42 esz­ten­dő­sen is alap­em­ber az NB I-ben.

Ki­rály Gábor 42 esz­ten­dő­sen is alap­em­ber a lab­da­rúgó NB I-ben sze­replő Ha­la­dás együt­te­sé­ben. Édes­ap­já­val, Ki­rály Fe­renc­cel kö­zö­sen ve­ze­tik a Ki­rály Sport­egye­sü­le­tet.

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak.

Eddig 22 al­ka­lom­mal lé­pett pá­lyára ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban. Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak, a hét­vé­gén az Új­pest ellen bi­zo­nyít­hat.

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

Fon­tos köz­le­ményt adott ki az UEFA. Fo­ko­za­tos re­for­mok­ról dön­töt­tek. A mi­e­in­ket is érin­tik.

Fon­tos köz­le­ményt adott ki az UEFA. Fo­ko­za­tos re­for­mok­ról dön­töt­tek. A mi­e­in­ket is érin­tik a sport­ág­ban ter­ve­zett fej­lesz­té­sek.

Csúnyán beszóltak Messiéknek a Barcelona veresége után

Csúnyán beszóltak Messiéknek a Barcelona veresége után

A Le­ga­nés egy perc alatt for­dí­tott a ka­ta­lán sztár­csa­pat ellen.

A Le­ga­nés egy perc alatt for­dí­tott a ka­ta­lán sztár­csa­pat ellen. Nem gra­tu­lál­tak a sztá­rok.

Továbbra is Dzsudzsák Balázs a válogatott csapatkapitánya

Továbbra is Dzsudzsák Balázs a válogatott csapatkapitánya

Mod­ricra sza­va­zott Dzs­u­dzsák.

Az Év Férfi Lab­da­rú­gója-díjat a hor­vát Luka Mod­ric kapta meg, meg­előzve Cris­ti­ano Ro­nal­dót.

Elképesztő ok miatt rángathatják bíróság elé az ismert focistát

Elképesztő ok miatt rángathatják bíróság elé az ismert focistát

Be­ra­hino fur­csa ügybe ke­ve­re­dett.

A gyanú sze­rint Saido Be­ra­hi­nó­nak két hó­na­pon belül három anya szült egy-egy gye­re­ket. A fut­bal­lista azt ál­lítja, vissza akar­nak élni a ne­vé­vel.

Kiderült, ez volt a baj a magyar fociválogatott korábbi kapitányával

Kiderült, ez volt a baj a magyar fociválogatott korábbi kapitányával

Nagy Ádám mind­össze 45 per­cet ját­szott Le­ekens irá­nyí­tása alatt.

Nagy Ádám mind­össze 45 per­cet ját­szott Georges Le­ekens irá­nyí­tása alatt a nem­zeti csa­pat­ban.

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

A nem­zet­közi szö­vet­ség díj­át­adó gá­lá­ját is ki­hagyja a Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája.

A nem­zet­közi szö­vet­ség díj­át­adó gá­lá­ját is ki­hagyja a Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája. Újra Luka Mod­ric kap­hatja a leg­jobb­nak járó tró­feát.

Fontos döntésre készül a magyar gólkirály

Fontos döntésre készül a magyar gólkirály, Rossi is befolyásolja

Fu­tács Már­kó­nak nagy ter­vei van­nak.

Fu­tács Már­kót már több hely­ről is ke­res­ték, de még nem dön­tött. A vá­lo­ga­tottba is vissza akar térni.

Ibrahimovic távozhat Amerikából, itt folytathatja

Ibrahimovic távozhat Amerikából, itt folytathatja

Egy év után tá­voz­hat Los An­ge­les­ből.

Egy év után tá­voz­hat Los An­ge­les­ből a svéd klasszis. Több aján­lata is van. Az idei sze­zon­ban 22 mér­kő­zé­sen 17 gólt szer­zett az MLS-ben.

Váratlan, Hemingway eladja a Honvédot?

Váratlan, Hemingway eladja a Honvédot?

A Hon­véd je­len­leg a má­so­dik he­lyen áll a lab­da­rúgó NB I-ben. A hét­vé­gén bú­csúz­tat­ták el a Bo­zsik-sta­di­ont. Az új aréna 2020-ra ké­szül­het el.

A Hon­véd je­len­leg a má­so­dik he­lyen áll a lab­da­rúgó NB I-ben. A hét­vé­gén bú­csúz­tat­ták el a Bo­zsik-sta­di­ont. Az új aréna 2020-ra ké­szül­het el.

Kiderült, ekkor térhet vissza az új magyar focisztár

Kiderült, ekkor térhet vissza az új magyar focisztár

Első Bun­des­liga-mér­kő­zé­sén 7 perc után be­ta­lált. Sé­rü­lés miatt cse­rél­ték le.

Első Bun­des­liga-mér­kő­zé­sén 7 perc után be­ta­lált. Sé­rü­lés miatt cse­rél­ték le az első fél­idő 41. per­cé­ben a vá­lo­ga­tott tá­ma­dót.

Lazovics üzent, ezért hagyta el a Vidit

Lazovics üzent, ezért hagyta el a Vidit

A szerb klasszis­sal szer­dán bon­tott szer­ző­dést a klub.

A szerb klasszis­sal szer­dán bon­tott szer­ző­dést a klub. Az el­múlt több mint 2 évben össze­sen 80 tét­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára a Vi­di­ben. A 35 éves tá­madó új ki­hí­vá­sokra vá­gyik.

Váratlan, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Váratlan, vádat emeltek a világsztár focista ellen

Ins­tag­ra­mon üzent Lov­ren.

Luka Mod­ric mel­lett a Li­ver­pool vé­dője, Dejan Lov­ren is bajba ke­rül­het, amennyi­ben be­iga­zo­lód­nak a vádak. Lov­ren az Ins­tag­ra­mon üzent.

Újabb pofont kapott Cristiano Ronaldo

Ez nem hiányzott Ronaldónak, újabb pofont kapott a Juventus sztárja

A por­tu­gál fo­cis­tá­nak Ga­reth Bale szúrt oda, rövid időn belül má­sod­szor.

A por­tu­gál fo­cis­tá­nak Ga­reth Bale szúrt oda, rövid időn belül má­sod­szor. Ser­gio Ramos ér­de­kes re­kor­dot ál­lí­tott fel.

Ezeket a dolgokat nehéz lesz megszokni a foci BL-ben

Ezeket a dolgokat nehéz lesz megszokni a foci BL-ben

Ked­den indul az új évad.

Ked­den indul a Baj­no­kok Li­gája 2018/19-es évadja. Az új idő­pon­tok mel­lett több új­don­ság is vár a szur­ko­lókra. Három ma­gyar tévé is köz­ve­tít.

Magyarok mumusa ellen küzd a Vidi

Magyarok mumusa ellen küzd a Vidi

Átok ül fo­ci­csa­pa­ta­in­kon a BATE Bo­ri­szov ellen. A MOL Vidi ma az Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­nek nyi­tá­nyán vág­hat vissza az el­múlt éve­kért a fe­hér­orosz klub­nak.

Átok ül fo­ci­csa­pa­ta­in­kon a BATE Bo­ri­szov ellen. A MOL Vidi ma az Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­nek nyi­tá­nyán vág­hat vissza az el­múlt éve­kért a fe­hér­orosz klub­nak.

Ennek a hírnek minden Fradi-szurkoló örülhet

Ennek a hírnek minden Fradi-szurkoló örülhet

Na­gyon meg­sze­rette Bu­da­pes­tet.

Na­gyon meg­sze­rette Bu­da­pes­tet az ukrán lab­da­rúgó. Ki­vá­ló­nak tartja a kö­rül­mé­nye­ket a Fra­di­nál. Eddig négy gólt szer­zett az NB I-ben.

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

Ki­je­lölte az idő­pon­tot az MLSZ.

A MLSZ köz­zé­tette az NB I kö­vet­kező öt for­du­ló­já­nak a pon­tos me­net­rend­jét. A Fe­renc­vá­ros összes mér­kő­zése a kép­er­nyőre kerül.

Végre összejött, sokat várt erre a magyar válogatott focista

Végre összejött, sokat várt erre a magyar válogatott focista

A Sport­ing Kan­sas City 5-1-re győzte le a San Jose Earth­qu­a­kes együt­te­sét. Né­meth elő­ször ta­lált be a sze­zon­ban.

A Sport­ing Kan­sas City 5-1-re győzte le a San Jose Earth­qu­a­kes együt­te­sét. Né­meth elő­ször ta­lált be.

Váratlan, Dzsudzsák visszatérhet korábbi sikerei helyszínére

Váratlan, Dzsudzsák visszatérhet korábbi sikerei helyszínére

A vá­lo­ga­tott szélső áp­ri­lis óta nem ját­szott tét­mér­kő­zést. Rövid távú szer­ző­dést köt­het.

A vá­lo­ga­tott szélső áp­ri­lis óta nem ját­szott tét­mér­kő­zést. Rövid távú szer­ző­dést köt­het a hol­land baj­nok­ság se­reg­haj­tó­já­val.

Elképesztő fordulatok, ilyen meccsre Dárdai Pál sem számított

Elképesztő fordulatok, ilyen meccsre Dárdai Pál sem számított

Gu­lá­csi Pé­te­rék győz­tek.

Gu­lá­csi Pé­te­rék győz­tek, Sza­lai Ádám vi­szont nem lehet bol­dog. Mind­két ma­gyar vé­gig­ját­szotta csa­pata ak­tu­á­lis mér­kő­zé­sét.

Ez gyors volt, rossz hírt kaptak a magyar fociszurkolók

Ez gyors volt, rossz hírt kaptak a magyar fociszurkolók

El­fogy­tak a je­gyek.

A Vidi de­cem­ber 13-án, a Gro­u­pama Aré­ná­ban fo­gadja az angol Chel­sea-t. Csü­tör­tö­kön a fe­hér­orosz BATE ellen kezd a ma­gyar csa­pat az El-ben.

Ibrahimovic varázsolt, ilyen gólt még nem láttál

Ibrahimovic varázsolt, ilyen gólt még nem láttál

A zse­ni­á­lis ta­lá­lat el­le­nére a Los An­ge­les Ga­laxy 5-3-ra ki­ka­pott Tor­on­tó­ban. Ez volt a svéd 500. ta­lá­lata tét­mér­kő­zé­sen kar­ri­erje során.

A zse­ni­á­lis ta­lá­lat el­le­nére a Los An­ge­les Ga­laxy 5-3-ra ki­ka­pott Tor­on­tó­ban. Ez volt a svéd 500. ta­lá­lata tét­mér­kő­zé­sen kar­ri­erje során.

Kígyózó sorok Budapesten, erre várnak az emberek

Kígyózó sorok Budapesten, erre várnak az emberek

Csü­tör­tö­kön a fe­hér­orosz BATE lesz a Vidi el­len­fele a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­ben.

Csü­tör­tö­kön a fe­hér­orosz BATE lesz a Vidi el­len­fele a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­ben. A PAOK és a Chel­sea is Bu­da­pestre ér­ke­zik majd.

Bombázót igazolt a magyar foci

Bombázót igazolt a magyar foci

Ko­ráb­ban nyolc éven ke­resz­tül fut­bal­lo­zott.

A jö­vő­ben ja­vas­la­ta­i­val, dön­té­se­i­vel is se­gíti a hazai női lab­da­rú­gás fej­lő­dé­sét. Ko­ráb­ban nyolc éven ke­resz­tül fut­bal­lo­zott az NB I-ben és az NB II-ben az M4 Sport mun­ka­társa.

Örömteli hírt jelentett be a magyar fociválogatott sztárja

Örömteli hírt jelentett be a magyar fociválogatott sztárja

Meg­szü­le­tett a má­so­dik gyer­meke.

A gö­rö­gök el­leni Nem­ze­tek Li­gája ta­lál­ko­zón na­gyot küz­dött a Fe­renc­vá­ros sztárja. Meg­szü­le­tett a má­so­dik gyer­meke a szél­ső­nek.

Meglepő, ez az angol focicsapat igazolná le Dzsudzsák Balázst?

Meglepő, ez az angol focicsapat igazolná le Dzsudzsák Balázst?

Áp­ri­lis óta nem ját­szott tét­mér­kő­zést a szélső. A vá­lo­ga­tott ke­retbe sem ke­rült be.

Áp­ri­lis óta nem ját­szott tét­mér­kő­zést a szélső. A vá­lo­ga­tott ke­retbe sem ke­rült be.

Lőw Zsolt elárulta: ez a baj a magyar focival

Lőw Zsolt elárulta: ez a baj a magyar focival

Az el­múlt évek­ben ma­gasra ke­rült a mérce. Marco Rossi eddig jó mun­kát vég­zett a nem­zeti csa­pat élén. Kedd este a gö­rö­gö­ket fo­gadja a vá­lo­ga­tott.

Az el­múlt évek­ben ma­gasra ke­rült a mérce. Marco Rossi eddig jó mun­kát vég­zett a nem­zeti csa­pat élén. Kedd este a gö­rö­gö­ket fo­gadja a vá­lo­ga­tott.

Szörnyű tragédia, meghalt egy néző az afrikai focimeccsen

Szörnyű tragédia, meghalt egy néző az afrikai focimeccsen

Ren­ge­teg a sé­rült, két szur­koló ál­la­pota to­vábbra is vál­sá­gos. A ta­lál­kozó előtt tör­tént a baj.

Ren­ge­teg a sé­rült, két szur­koló ál­la­pota to­vábbra is vál­sá­gos. A ta­lál­kozó előtt tör­tént a baj. A mér­kő­zést végül le­ját­szot­ták, 2-2-es dön­tet­len­nel zá­rult.

5 ok: ezért kell ma csoda a fociválogatottól

5 ok: ezért kell ma csoda a fociválogatottól

Sze­gény Ros­sit az ág is húzza.

Sze­gény Ros­sit az ág is húzza a ma­gyar-görög meccs előtt. Pá­lyán és pá­lyán kívül is sok ne­héz­ség­gel küz­de­nek lab­da­rú­gó­ink.

Maradona ismét olyat tett, amire senki sem számított

Maradona ismét olyat tett, amire senki sem számított

Eddig tar­tott a fe­hér­orosz munka?

Eddig tar­tott a fe­hér­orosz munka? Ér­de­kes he­lyen ka­pott ál­lást a vi­lág­baj­nok­sá­gon bot­rá­nyo­san vi­sel­kedő Diego Ma­ra­dona.

Rossz hírt kaptak a spanyol foci szerelmesei

Rossz hírt kaptak a spanyol foci szerelmesei

A hét ele­jén még úgy tűnt, hogy közel a meg­ál­la­po­dás. A cég ve­zér­igaz­ga­tója re­a­gált. A kö­zel­jö­vő­ben nem vár­ható meg­egye­zés a Te­le­kom és a TV 2 Cso­port kö­zött.

Ronaldo meglepő dolgot tett, erre senki nem számított

Ronaldo meglepő dolgot tett, erre senki nem számított

Mod­ric a Baj­no­kok Li­gája cso­port­kö­ré­nek sor­so­lása után vette át az el­is­me­rést.

Mod­ric a Baj­no­kok Li­gája cso­port­kö­ré­nek sor­so­lása után vette át az el­is­me­rést. A por­tu­gál ügy­nöke ki­akadt a dön­tés után.

Megható, a kanapén, könnyek között búcsúzott a világsztár focista

Megható, a kanapén, könnyek között búcsúzott a világsztár focista

A hol­land klasszis 34 esz­ten­dős ko­rá­ban bú­csú­zott el a vá­lo­ga­tot­tól. Vi­lág­baj­noki ezüst-, és bronz­érme is van.

Gundel Takács Gábor már megint a legjobb lett

Gundel Takács Gábor már megint a legjobb lett

In­te­rak­tív ket­rec­fo­cit köz­ve­tí­tet­tek.

A kom­men­tá­to­ro­kat egy három tag­ból álló szak­mai zsűri pon­tozta. In­te­rak­tív ket­rec­fo­cit köz­ve­tí­tet­tek az adi­das ren­dez­vé­nyén.

Eldőlt, új néven a Ferencváros női labdarúgócsapata

Eldőlt, új néven a Ferencváros női labdarúgócsapata

A Te­le­kom 2015 óta fő­tá­mo­ga­tója a Fe­renc­vá­ros­nak.

A Te­le­kom 2015 óta fő­tá­mo­ga­tója a Fe­renc­vá­ros­nak, meg­hosszab­bí­tot­ták a meg­ál­la­po­dást.

Meglepő, újabb magyar focista kaphat szerepet Bajnokok Ligájában

Meglepő, újabb magyar focista kaphat szerepet Bajnokok Ligájában

A fi­a­tal já­té­kos 2015 nya­rán szer­ző­dött a hol­land sztár­klub­hoz.

Az idei sze­zont már a PSV má­so­dik csa­pa­tá­ban kezdte meg a 19 éves ma­gyar te­het­ség.

Ezért nem igazolt Dzsudzsák Balázs a Ferencvároshoz

Ezért nem igazolt Dzsudzsák Balázs a Ferencvároshoz

A Közel-Ke­le­ten köt­het ki.

A Közel-Ke­le­ten köt­het ki a 31 éves já­té­kos. Jú­lius óta nincs csa­pata. Nem ke­rült be a ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe a Nem­ze­tek Li­gája mér­kő­zé­sekre.

Jófiúk lettek a Fradi-drukkerek

Jófiúk lettek a Fradi-drukkerek

A ta­va­lyi zajos vissza­té­rés után ez­út­tal bé­ké­sebb volt a lég­kör a kapu mö­gött.

A Vidi el­leni hét­végi rang­adón le­gen­dás B-kö­zép­ben egyik kol­lé­gánk is ott volt. A ta­va­lyi zajos vissza­té­rés után ez­út­tal bé­ké­sebb volt a lég­kör a kapu mö­gött.

Nagy meglepetés, válogatott játékosok maradtak ki a Vidi El-keretéből

Nagy meglepetés, válogatott játékosok maradtak ki a Vidi El-keretéből

A Vidi a Chel­sea, a PAOK és a BATE ellen lép pá­lyára.

A ma­gyar baj­nok az angol Chel­sea, a görög PAOK és a fe­hér­orosz BATE ellen lép pá­lyára az Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­ben.

Váratlan, Dzsudzsák Balázsról beszélt a Vidi edzője

Váratlan, Dzsudzsák Balázsról beszélt a Vidi edzője

A 31 éves já­té­kos már a na­pok­ban alá­ír­hat a Vi­di­hez? Jú­lius óta nincs csa­pata.

A 31 éves já­té­kos már a na­pok­ban alá­ír­hat a Vi­di­hez? Jú­lius óta nincs csa­pata, a ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe sem ke­rült be.

Dzsudzsák miatt nem ment az El-sorsolásra a Vidi sportigazgatója?

Dzsudzsák miatt nem ment az El-sorsolásra a Vidi sportigazgatója?

Nehéz cso­port­ban a Vidi.

A Vidi az angol Chel­sea, a görög PAOK és a fe­hér­orosz BATE ellen lép pá­lyára az Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­ben.

Jó hírt kapott a magyar focikapitány

Jó hírt kapott a magyar focikapitány

Újabb ma­gyar já­té­kos iga­zolt a német Bun­des­li­gába.

Sza­lai Ádám és Gu­lá­csi Péter után újabb ma­gyar já­té­kos iga­zolt a német Bun­des­li­gába. A cip­rusi APOEL-t hagyta el. Be­ke­rült Marco Rossi ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

Meglepő nyilatkozat, csalódott a góllövőlistát vezető Szalai Ádám

Meglepő nyilatkozat, csalódott a góllövőlistát vezető Szalai Ádám

Három gól­nál jár két for­du­lót kö­ve­tően.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója ve­zeti a gól­lö­vő­lis­tát a német lab­da­rúgó Bun­des­li­gá­ban.

Pamela Andersont is Budapestre hozhatja a Vidi

Pamela Andersont is Budapestre hozhatja a Vidi

Vi­lág­baj­nok fo­cis­ták mel­lett akár Pa­mela An­der­sont is Bu­da­pestre hoz­hatja a Vidi az Eu­rópa-li­gá­ban.

Vi­lág­baj­nok fo­cis­ták mel­lett akár Pa­mela An­der­sont is Bu­da­pestre hoz­hatja a Vidi az Eu­rópa-li­gá­ban.

Jól járhat a Fradi edzője, ezt kell tennie érte

Jól járhat a Fradi edzője, ezt kell tennie érte

Az ukrán Szer­hij Reb­rov a Me­ző­kö­vesd el­leni 1-0-s győ­ze­lem­mel de­bü­tált a zöld-fe­hé­rek kis­pad­ján.

Az ukrán Szer­hij Reb­rov a Me­ző­kö­vesd el­leni 1-0-s győ­ze­lem­mel de­bü­tált a zöld-fe­hé­rek kis­pad­ján. A cso­port­kör a cél va­la­me­lyik nem­zet­közi ku­pá­ban.

Jó eséllyel itt láthatod a Vidi Európa-liga mérkőzéseit

Jó eséllyel itt láthatod a Vidi Európa-liga mérkőzéseit

Pén­te­ken sor­sol­nak a cso­port­körre.

A fe­hér­vá­riak a 2012/13-as sze­zon után ju­tot­tak be újra az El-cso­port­kö­rébe. A pén­teki sor­so­lást élő­ben köz­ve­títi a Sport 1.

Találd ki, ki lesz az egyetlen magyar focista idén a BL-ben!

Találd ki, ki lesz az egyetlen magyar focista idén a BL-ben!

A BL sor­so­lá­sát ma, 18 órá­tól tart­ják.

A Baj­no­kok Li­gá­já­ban sor­so­lá­sát ma, 18 órá­tól tart­ják. Lőw Zsolt a PSG má­sod­edző­je­ként lesz ér­de­kelt. A Hoffen­heim a ne­gye­dik ka­lapba ke­rült.

Nagy bajban Mourinho, ultimátumot kapott

Nagy bajban Mourinho, ultimátumot kapott

A Burn­ley ellen ja­vít­hat.

A Tot­ten­ham el­leni 3-0-s ve­re­sé­get kö­ve­tően nehéz hely­zetbe ke­rült a Man­ches­ter Uni­ted ve­ze­tő­edzője. A Burn­ley ellen ja­vít­hat a hét­vé­gén.

Félhet a Vidi ellenfele, megvan a recept a magyar focicsodához

Félhet a Vidi ellenfele, megvan a recept a magyar focicsodához

Bi­za­kod­hat Ni­ko­lics csa­pata.

A ma­gyar baj­nok­csa­pat remek elő­je­lek­kel várja a Baj­no­kok Li­gája utolsó se­lej­te­ző­kö­rét. A Gro­u­pama Aréna újra sze­ren­csét hoz­hat a ma­gyar fo­ci­nak.

Váratlan fordulat, Szalai Ádám a magánéletéről beszélt

Váratlan fordulat, Szalai Ádám a magánéletéről beszélt

A vá­lo­ga­tott tá­madó kö­zös­ségi ol­da­lán cá­folta a plety­ká­kat. A hét­vé­gén gólt szer­zett a Bayern ellen.

A vá­lo­ga­tott tá­madó kö­zös­ségi ol­da­lán cá­folta a plety­ká­kat. A hét­vé­gén gólt szer­zett a Bayern ellen.

Erre ki számított? Döntött jövőjéről a magyar válogatott Eb-hőse

Erre ki számított? Döntött jövőjéről a magyar válogatott Eb-hőse

Ko­ráb­ban Spa­nyol­or­szág­ban, Gö­rög­or­szág­ban, Orosz­or­szág­ban és Né­met­or­szág­ban is lé­gi­ós­ko­dott.

Huszti Szabolcs megszólalt, ez a véleménye a kiállításáról

Huszti Szabolcs megszólalt, ez a véleménye a kiállításáról

Az olasz Gi­an­luca Roc­chi a 22. perc­ben ál­lí­totta ki a Tasz­osz Ba­ka­sze­tasz lá­bára rá­lépő Huszti Sza­bol­csot.

Családi dráma: felébredt a kómából a válogatott focista

Családi dráma: felébredt a kómából a válogatott focista

Abd­el­hak Nouri meg­is­merte a sze­ret­teit, még kom­mu­ni­kálni is tu­dott velük.

Abd­el­hak Nouri meg­is­merte a sze­ret­teit, még kom­mu­ni­kálni is tu­dott velük. Több mint egy éve esett össze a pá­lyán, agy­ká­ro­so­dást is szen­ve­dett.

Nagy árat fizethet hibájáért a magyar válogatott focista

Nagy árat fizethet hibájáért a magyar válogatott focista

A saját és a vá­lo­ga­tott szem­pont­já­ból is a le­hető leg­rosszabb­kor kapta meg profi pá­lya­fu­tása első piros lap­ját Nagy Ádám.

A saját és a vá­lo­ga­tott szem­pont­já­ból is a le­hető leg­rosszabb­kor kapta meg profi pá­lya­fu­tása első piros lap­ját Nagy Ádám.

Megvan az első, negatív hős lett a magyar válogatott focista

Megvan az első, negatív hős lett a magyar válogatott focista

A Bo­logna hazai pá­lyán 1-0-ra ka­pott ki a SPAL-tól az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság első for­du­ló­já­ban.

Újabb csapás érte a száműzött magyar válogatott focistát

Újabb csapás érte a száműzött magyar válogatott focistát

A DVTK egyik leg­jobbja volt ta­valy.

A 25 éves csa­tár az előző sze­zon­ban a Di­ós­győr egyik leg­jobbja volt, 31 baj­no­kin 10 gólt szer­zett. A má­so­dik csa­pat­hoz küld­ték az előző héten.

Rossz hír, megsérült a magyar foci legnagyobb reménysége

Rossz hír, megsérült a magyar foci legnagyobb reménysége

Hosszabb ki­ha­gyás vár az után­pót­lás-vá­lo­ga­tott lab­da­rú­góra.

A Red Bull Salz­burg ma­gyar után­pót­lás-vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­jára hosszabb ki­ha­gyás vár.

Nagy a baj, eltiltották a sporttól a foci-vb egyik hősét

Nagy a baj, eltiltották a sporttól a foci-vb egyik hősét

Alap­em­ber volt a vb-ezüst­ér­mes hor­vát lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban. A nyá­ron iga­zolta le a Milan.

Alap­em­ber volt a vb-ezüst­ér­mes hor­vát lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban. A nyá­ron iga­zolta le a Milan. To­vábbi vizs­gá­la­tok vár­nak a já­té­kosra.

Ennyi volt, elküldték a magyar focistát a külföldi csapattól

Ennyi volt, elküldték a magyar focistát a külföldi csapattól

Ti­zen­négy mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára.

Az új sze­zon­ban már nem szá­mol­nak a Hon­véd­től ér­ke­zett kö­zép­pá­lyás­sal. A má­sod­osz­tály­ban 14 mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára.

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele.

Ez a köz­já­ték is kel­lett a si­ker­hez? A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele. Az már biz­tos, hogy a BL-ben vagy az El-ben fő­táb­lás lesz a ma­gyar baj­nok.

Nincs kegyelem, azonnal kirúgták az NB I-es focistát

Nincs kegyelem, azonnal kirúgták az NB I-es focistát

A Fe­renc­vá­ros ellen ka­pott piros lapot az ukrán fo­cista, emi­att tá­vo­zik a ma­gyar él­vo­nal­ból.

A Fe­renc­vá­ros ellen ka­pott piros lapot az ukrán fo­cista, emi­att tá­vo­zik a ma­gyar él­vo­nal­ból. Az MLSZ négy hó­napra el­til­totta az eset után.