CÍMKE: 'labdarúgás'

Gera-titok: ezért ő az NB I legjobbja

Gera-titok: ezért ő az NB I legjobbja

A Fradi ásza 38 éve­sen is ki­emel­ke­dik az NB I-ből.

A Fradi ásza 38 éve­sen is ki­emel­ke­dik a ma­gyar baj­nok­ság­ból.

FRISS HÍREK

Vérfagyasztó, pályán támadtak a sztárfocistákra

Vérfagyasztó, pályán támadtak a sztárfocistákra

Meccs előtt és a szü­net­ben volt balhé.

A fut­bal­lis­ták nem is akar­tak ki­menni utána az öl­tö­ző­ből, mégis meg­tet­ték. A má­so­dik tá­ma­dás után már tény­leg mu­száj volt fél­be­sza­kí­tani a meccset.

Kollégája védte meg a magyar botránybírót!

Meglepő fordulat, kollégája védte meg a magyar botránybírót!

Kevés ember van most a vi­lá­gon, aki nem tá­madja Kas­sai Vik­tort. A ko­rábbi FIFA-bíró ennek el­le­nére ki­állt mel­lette.

Kevés ember van most a vi­lá­gon, aki nem tá­madja Kas­sai Vik­tort. A ko­rábbi FIFA-bíró ennek el­le­nére ki­állt mel­lette.

Kassaira támadtak a dühös szurkolók, befellegzett neki?

Kassaira támadtak a dühös szurkolók, befellegzett neki?

Bot­rá­nyos estén van túl a bíró.

A druk­ke­rek nem tud­ták ke­zelni az in­du­la­ta­i­kat, maffi­ó­zó­nak ál­lí­tot­ták be a ma­gyar bírót. Nem biz­tos, hogy van innen visszaút a szá­mára.

Baljós előjel, Dárdai fia a német válogatottban játszott

Baljós előjel, Dárdai fia a német válogatottban játszott

Még nincs min­den re­mény veszve.

Egye­lőre csak az U18-as csa­pat­ban mu­tat­ko­zott be Dár­dai Pál leg­na­gyobb fia, így még nincs ki­zárva, hogy ma­gyar vá­lo­ga­tott lesz a fel­nőt­tek­nél.

Döbbenet, így élték meg a magyarok a dortmundi robbantást

Döbbenet, így élték meg a magyarok a dortmundi robbantást

Ma­gyar szur­ko­lók is vol­tak a német fo­ci­csa­pat sta­di­on­já­ban, ami­kor ér­te­sül­tek a ször­nyű tá­ma­dás­ról.

Ma­gyar szur­ko­lók is vol­tak a német fo­ci­csa­pat sta­di­on­já­ban, ami­kor ér­te­sül­tek a ször­nyű tá­ma­dás­ról. Arról is be­szélt egyi­kük, hogy mek­kora volt a pá­nik­han­gu­lat.

Rémálom, pokolgépekkel támadhattak a sztárcsapatra

Rémálom, pokolgépekkel támadhattak a sztárcsapatra

A me­rénylő vagy me­rény­lők szán­dé­ko­san tá­mad­ták a német fo­ci­csa­pa­tot.

A me­rénylő vagy me­rény­lők szán­dé­ko­san tá­mad­ták a német fo­ci­csa­pa­tot, egy já­té­kos és egy rendőr is meg­sé­rült. A meg­tá­ma­dott busz kö­ze­lé­ben le­ve­let is ta­lál­tak.

Meghökkentő reklám a futballmezeken

Meghökkentő reklám a futballmezeken

Egé­szen kü­lö­nös mód­ját vá­lasz­tot­ták a rek­lá­mo­zás­nak.

Egé­szen kü­lö­nös mód­ját vá­lasz­tot­ták a rek­lá­mo­zás­nak a bra­zil lab­da­rú­gó­klub­nál.

Nagy csapás érheti a Fradit

Nagy csapás érheti a Fradit

Egyik leg­jobbja tá­voz­hat a zöld-fe­hé­rek­nek a sze­zon végén.

Egyik leg­jobbja tá­voz­hat a zöld-fe­hé­rek­nek a sze­zon végén.

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

A szö­vet­ség szék­há­zán kívül a vá­lo­ga­tott edző­köz­pont­já­ban is po­los­ká­kat he­lyez­tek el. Azt nem tudni, ki áll a bot­rány mö­gött.

A szö­vet­ség szék­há­zán kívül a vá­lo­ga­tott edző­köz­pont­já­ban is po­los­ká­kat he­lyez­tek el. Azt nem tudni, ki áll a bot­rány mö­gött.

Megint pucérra vetkőzött a vadító popsimodell

Megint pucérra vetkőzött a vadító popsimodell

Amúgy sem sze­reti, ha sok ruha van rajta, miért ne venné le ma­gá­ról a töb­bit is?

Amúgy sem sze­reti, ha sok ruha van rajta, miért ne venné le ma­gá­ról a töb­bit is? Erre gon­dol­ha­tott ő is nem­ré­gen.

Elképesztő mélységben a legjobb magyar focicsapat

Elképesztő mélységben a legjobb magyar focicsapat

8 pont­tal előzi meg a Fe­renc­vá­rost.

Még a leg­elő­ke­lőbb he­lyen álló klu­bunk is na­gyon távol áll az él­me­zőny­től. Meg­le­pe­tésre nem va­la­me­lyik eu­ró­pai sztár­csa­pat lett az első he­lye­zett.

Se bugyi, se más: meztelenül terpeszt a szurkolólány

Se bugyi, se más: meztelenül terpeszt a szurkolólány

Gye­rek­ként sze­re­tett bele a fo­ciba.

Már gye­rek­ko­rá­ban be­le­sze­re­tett a lab­da­rú­gásba a nagy­mellű brit mo­dell. Azóta is ki­tar­tóan szur­kol ked­venc csa­pa­tá­nak.

Hatalmas botrány, megzsarolták a focisztár feleségét

Hatalmas botrány, megzsarolták a focisztár feleségét

A ha­cke­rek pénzt kö­ve­tel­tek azért, hogy ne rak­ja­nak fel az in­ter­netre mez­te­len ké­pe­ket róla. Nem üres fe­nye­ge­tő­zés volt.

A ha­cke­rek pénzt kö­ve­tel­tek azért, hogy ne rak­ja­nak fel az in­ter­netre mez­te­len ké­pe­ket róla. Nem üres fe­nye­ge­tő­zés volt.

Szenzáció, Európa legjobbjai között a magyar focicsapat!

Szenzáció, Európa legjobbjai között a magyar focicsapat!

Hazai pá­lyán még senki nem tudta meg­verni a pak­si­a­kat, már csak négy meccsre van szük­sé­gük ahhoz, hogy hi­bát­la­nok ma­rad­ja­nak.

Hazai pá­lyán még senki nem tudta meg­verni a pak­si­a­kat, már csak négy meccsre van szük­sé­gük ahhoz, hogy hi­bát­la­nok ma­rad­ja­nak.

Sötét jövő, Storck megdöbbentette a szurkolókat

Sötét jövő, Storck megdöbbentette a szurkolókat

A német edző sze­rint cso­dát nem lehet tenni, akkor sem, ha va­laki át­venné a he­lyét.

A német edző sze­rint cso­dát nem lehet tenni, ha va­laki át­venné a he­lyét, ugyan­azok­kal a gon­dok­kal ta­lál­kozna, ami­vel ő is.

Gyász, meghalt a legendás szövetségi kapitány

Gyász, meghalt a legendás szövetségi kapitány

Hó­na­pok óta ke­zel­ték kór­ház­ban.

Hó­na­pok óta ke­zel­ték kór­ház­ban, mi­u­tán az egyik lábát am­pu­tálni is kel­lett. A női és férfi vá­lo­ga­tott mel­lett az után­pót­lás­ban is dol­go­zott.

Hazudtak Maradonával kapcsolatban?

Óriási fordulat, hazudtak Maradonával kapcsolatban?

Nem ért egyet Messi el­til­tá­sá­val.

A vi­lág­baj­nok le­genda ál­lí­tó­lag fő­sze­re­pet ját­szott abban, hogy a Bar­ce­lona klasszi­sát sú­lyo­san meg­bün­tet­ték. Most üzent min­den­ki­nek.

Hatalmas focibotrány, Maradona hátba támadta Messit

Hatalmas focibotrány, Maradona hátba támadta Messit

Tá­mo­gatta a FIFA dön­té­sét.

A Bar­ce­lona szu­per­sztár­ját né­hány órá­val a Bo­lí­via el­leni meccs előtt til­tot­ták el, a hírek sze­rint az ar­gen­ti­nok le­gen­dája is szor­gal­mazta a szi­gorú dön­tést.

Meztelen balhé a német focisztár búcsúmeccsén

Meztelen szurkoló balhézott a német focisztár búcsúmeccsén

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ked­tek az an­go­lok.

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett az egész angol tábor a dort­mundi sta­di­on­ban, erre tett rá egy la­pát­tal az egyik fa­na­ti­kus.

Szörnyű vérengzés, leszúrtak két fociszurkolót

Szörnyű vérengzés, leszúrtak két fociszurkolót

A druk­ke­rekre egy ba­rát­sá­gos meccs után tá­mad­tak rá, az ál­do­za­to­kat sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Az orosz druk­ke­rekre egy ba­rát­sá­gos meccs után tá­mad­tak rá Belg­rád­ban, az ál­do­za­to­kat sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kel­lett kór­házba vinni.

Betelt a pohár, kirúgták a szövetségi kapitányt!

Betelt a pohár, kirúgták a szövetségi kapitányt!

Ki­lenc meccsé­ből ötöt el­ve­szí­tett.

Ki­lenc meccsé­ből ötöt el­ve­szí­tett, nem csoda, hogy el­küld­ték. A leg­utóbbi vi­lág­baj­nok­ság bronz­ér­mese nehéz hely­zetbe ke­rült a saját cso­port­já­ban.

Újabb világszenzációra készül a magyar válogatott

Újabb világszenzációra készül a magyar válogatott

Ta­valy si­ke­rült meg­lepni Ro­nal­dóé­kat.

Por­tu­gá­li­á­val óri­ási meccset ját­szot­tunk a ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, azóta sok csere volt a csa­pat­ban. Ettől még nem let­tünk esély­te­le­nek.

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

A Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője ki­emelte, hogy a por­tu­gál fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban jobb já­té­ko­sok van­nak, mint a ma­gyar­ban.

A Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője ki­emelte, hogy a por­tu­gál fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban jobb já­té­ko­sok van­nak, mint a ma­gyar­ban. Vi­szont bajba ke­rül­het­nek, ha nem lőnek gyor­san gólt.

Durva vallomás, elhanyagolta családját a sztáredző

Durva vallomás, elhanyagolta családját a sztáredző

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás skót mes­tere 27 éven ke­resz­tül irá­nyí­totta a csa­pa­tot.

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás skót mes­tere 27 éven ke­resz­tül irá­nyí­totta a csa­pa­tot. Nem csoda, hogy sok­szor nem ma­radt ideje a gye­re­ke­ire.

Nagy pofon, visszavonul a 69 éves edzőlegenda

Nagy pofon, visszavonul a 69 éves edzőlegenda

Most je­len­tette be sok­koló dön­té­sét.

A hét­vé­gén vá­rat­lan ve­re­sé­get szen­ve­dett török sztár­csa­pa­tá­val a hol­land edző. Ezt kö­ve­tően vá­rat­lan be­je­len­tés­sel sok­kolta a szur­ko­ló­kat.

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta.

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos.

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Az an­go­lok ko­rábbi vi­lág­klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral. Na­ponta 110 em­ber­nél di­ag­nosz­ti­zál­ják a be­teg­sé­get Ang­li­á­ban.

Az an­go­lok ko­rábbi vi­lág­klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset.

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset az Eb-győz­tes ellen.

Szenzáció, Nikolics világklasszis csapattársat kaphat

Szenzáció, Nikolics világklasszis csapattársat kaphat

Már nyá­ron lét­re­jö­het az üzlet.

A német vá­lo­ga­tott ko­rábbi kö­zép­pá­lyása kevés le­he­tő­sé­get ka­pott eddig Man­ches­ter­ben, most bru­tá­lis fi­ze­té­sért köl­töz­het Ame­ri­kába.

Újabb botrányt kavart a magyar sztárbíró - videó

Újabb botrányt kavart a magyar sztárbíró - videó

Hall­ga­tott a part­jel­ző­jére Kas­sai.

Hall­ga­tott a part­jel­ző­jére Kas­sai Vik­tor, ezért eggyel ke­ve­sebb gólt szer­zett az olasz sztár­csa­pat. Ez a to­vább­ju­tá­sukba ke­rül­he­tett.

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben az egyik folyó part­ján fu­tott. Két ba­rátja is szem­ta­núja volt ennek, de se­gí­teni nem tud­tak.

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben az egyik folyó part­ján fu­tott. Két ba­rátja is szem­ta­núja volt ennek, de se­gí­teni nem tud­tak.

Újabb csoda a BL-ben, kiütötték az angol sztárcsapatot

Újabb csoda a BL-ben, kiütötték az angol sztárcsapatot

Hiába a hat rú­gott gól, a mil­li­ók­ból össze­ra­kott csa­pat­nak Eu­rópa leg­jobb nyolc csa­pata közé sem si­ke­rült be­jut­nia.

Hiába a hat rú­gott gól, a mil­li­ók­ból össze­ra­kott csa­pat­nak Eu­rópa leg­jobb nyolc csa­pata közé sem si­ke­rült be­jut­nia. Gu­ar­diola ilyen korán még soha nem esett ki a so­ro­zat­ból.

Kedvenceink esküdtek fel a válogatottra

Kedvenceink esküdtek fel a magyar válogatottra

Hi­va­tali úton erő­sí­tett a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott.

Hi­va­tali úton erő­sí­tett a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott. A Vi­deo­ton két já­té­kosa is ma­gyar ál­lam­pol­gár lett, kö­zü­lük Paulo Vi­ní­cius akár már Por­tu­gá­li­á­ban is bi­zo­nyít­hat.

Újabb csapás érte a magyar focit, fájhat Storck feje

Újabb csapás érte a magyar focit, fájhat Storck feje

Még egy fi­a­talt ve­szí­tett el a ka­pi­tány.

Már a má­so­dik fi­a­tal já­té­ko­sát ve­szíti el a szö­vet­ségi ka­pi­tány a Por­tu­gá­lia el­leni sors­döntő meccs előtt. A Vasas fut­bal­lis­tája 3-4 hét múlva edz­het újra.

Megdöbbentek a fociszurkolók: azonnal kirúgták a sztáredzőt!

Megdöbbentek a fociszurkolók: azonnal kirúgták a sztáredzőt!

Ta­valy cso­dát tett, idén meg­bu­kott.

Ta­valy még cso­dát csi­nált, idén meg­bu­kott.

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt.

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt. Hol­lan­dia vá­lo­ga­tott­já­ban is sze­re­pelt. Piet Keu­tzer 73 éve­sen tü­dő­rák­ban hunyt el. Egy­per­ces gyá­sz­ünet­tel em­lé­kez­nek rá.

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

Senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat.

A spa­nyol baj­nok­ság­ban senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat. Ag­gó­dik a Nem­zet­közi Dop­ping­el­le­nes Ügy­nök­ség, hogy mikor szü­le­tik végre meg­ol­dás.

Nagy a baj, további mélyrepülésben Dárdaiék

Nagy a baj, további mélyrepülésben Dárdaiék

Ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett a Her­tha.

Ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett a Her­tha Ber­lin, rá­adá­sul a jövő héten a Bayern Mün­chen lesz a ber­li­niek el­len­fele. A Herhta vissza­csúsz­hat a he­te­dik helyre.

Agyontaposták egymást, 17 halott a stadionban

Agyontaposták egymást, 17 halott a stadionban

Sú­lyos ka­taszt­rófa tör­tént egy af­ri­kai csa­pat meccsén. Több száz sé­rült, az ál­do­za­tok kö­zött gye­re­kek is van­nak.

Sú­lyos ka­taszt­rófa tör­tént egy af­ri­kai csa­pat meccsén. Több szá­zan meg­sé­rül­tek, az ál­do­za­tok kö­zött gye­re­kek is van­nak. A mér­kő­zést le­ját­szot­ták.

Szegénységben lakik az Aranycsapat utolsó élő tagja

Szegénységben lakik az Aranycsapat utolsó élő tagja

Tóth II Jó­zsef alig kap 100 ezer fo­rint­nyi nyug­dí­jat. A fo­cis­tá­nak el­lop­ták az 1954-es ezüst­ér­mét is.

Tóth II Jó­zsef alig kap 100 ezer fo­rint­nyi nyug­dí­jat. A fo­cis­tá­nak el­lop­ták az 1954-es vi­lág­baj­nok­sá­gon szer­zett ezüst­ér­mét is.

Óriási siker, Dzsudzsák a BL-ben folytathatja

Óriási siker, Dzsudzsák a BL-ben folytathatja

Végig a pá­lyán volt a mér­kő­zé­sen.

Csa­pata a se­lej­te­ző­ben ma­ga­biz­tos győ­zel­met ara­tott. A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa végig a pá­lyán volt a sors­döntő mér­kő­zé­sen.

Tömegverekedés a szuperrangadón

Tömegverekedés a szuperrangadón

Egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud­nak le­ját­szani balhé nél­kül.

A Boca Ju­ni­ors és a River Plate egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud le­ját­szani anél­kül, hogy ne törne ki a balhé. Há­rom­szor vil­lant a piros lap. A River nyert 2-0-ra nyert.

Nagy a baj, hoppon maradhatnak a magyar focidrukkerek

Nagy a baj, hoppon maradhatnak a magyar focidrukkerek

Cup­pog­nak a pá­lyák, kér­dé­ses, hogy hány mér­kő­zést tud­nak meg­ren­dezni a hét­vé­gén a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Cup­pog­nak a pá­lyák, kér­dé­ses, hogy hány mér­kő­zést tud­nak meg­ren­dezni a hét­vé­gén a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Gyászos állapotok, szomorú hír a magyar foci szerelmeseinek

Gyászos állapotok, szomorú hír a magyar foci szerelmeseinek

Olyan rosszul si­ke­rült a Szu­sza Fe­renc sta­dion fel­újí­tása, hogy az Új­pest-Fe­renc­vá­ros Kecs­ke­mé­ten lehet.

Olyan rosszul si­ke­rült a Szu­sza Fe­renc fel­újí­tása, hogy az Új­pest-Fe­renc­vá­ros Kecs­ke­mé­ten lehet.

Furcsa testrészre gerjed a magyar válogatott védője

Furcsa testrészre gerjed a magyar válogatott védője

Neki ez is fon­tos egy nőben.

Ju­hász Ro­nald el­árulta, hogy mi fon­tos sze­rinte egy nőben. Kev­sebb mint egy éve bol­dog kap­cso­lat­ban él a mű­sor­ve­ze­tő­vel, Lip­csei Bet­tá­val.

Itthon is tarolt Hosszú

Itthon is tarolt Hosszú Katinka

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady.

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady. Szil­ágyi Áron elő­ször nyert.

Terroristának nyilvánították a focilegendát

Terroristának nyilvánították a focilegendát

A vissza­vo­nult já­té­kost azzal vá­dol­ják, hogy anya­gi­lag tá­mo­gatta a Musz­lim Test­vé­ri­sé­get.

A vissza­vo­nult já­té­kost azzal vá­dol­ják, hogy anya­gi­lag tá­mo­gatta a Musz­lim Test­vé­ri­sé­get. A szer­ve­zet­hez köt­hető volt el­nö­köt tény­leg tá­mo­gatta.

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze egy ét­te­rem ár­ve­ré­sén. Olyan csa­lád­hoz ke­rült a pénz, akik heten élnek egy más­fél szo­bás la­kás­ban.

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze egy spa­nyol­or­szági ét­te­rem ár­ve­re­zé­sén. Olyan csa­lád­hoz ke­rült a pénz, akik heten élnek egy más­fél szo­bás la­kás­ban.

Brutális, a fél bolygót meg kellett kerülnie egy focicsapatnak

Brutális, a fél bolygót meg kellett kerülnie egy focicsapatnak

Több mint 10 ezer ki­lo­mé­tert uta­zott a fran­cia együt­tes, amely a Fran­cia Ku­pá­ban a Lille együt­te­sé­vel ta­lál­ko­zott. Ki­kap­tak, de a be­csü­let­gólt meg­rúg­ták.

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton.

Fe­c­ze­sin Ró­bert olyan helyre ke­rült, ahol ma­gyar lab­da­rúgó még nem igen járt. Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton a csa­tár el­adá­sá­ból.

Súlyos, négyéves eltiltást kaphat a manchesteri sztár

Súlyos, négyéves eltiltást kaphat a manchesteri sztár

Olyan ke­ze­lést ka­pott, ami tilos.

Ha ki­de­rül Samir Nas­ri­ról, hogy vé­tett a dop­ping­sza­bá­lyok ellen, akkor jó ideig nem lát­hat­juk a pá­lyán. Olyan ke­ze­lést ka­pott, ami tilos a spor­to­lók­nál.

Íme, a világ leggyorsabb büntetője

Ez a világ leggyorsabb büntetője

Ke­ve­sebb mint 7 má­sod­perc kel­lett ahhoz, hogy össze­hoz­zák.

Egy de­cem­beri angol FA Trophy ta­lál­ko­zón si­ke­rült ke­ve­sebb mint 7 má­sod­perc alatt össze­hozni egy ti­zen­egyest. A bün­tető ugyan ki­ma­radt, de így is tör­té­nelmi re­kord szü­le­tett.

Dzsudzsák Hollandiába szerződése újra téma

Dzsudzsák Hollandiába szerződése újra téma

A leg­na­gyobb sztá­rok­kal ke­rült egy lis­tára. Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte, a hol­land baj­nok­ság­ban nem fe­lej­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gót.

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte, a hol­land baj­nok­ság­ban nem fe­lej­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gót.

Luxusnyaralás miatt rúgták ki a focistát?

Luxusnyaralás miatt rúgták ki a focistát?

Cz­vit­ko­vics Pé­tert ka­rá­csony­kor bo­csá­totta el a Vasas.

Cz­vit­ko­vics Pé­tert ka­rá­csony­kor bo­csá­totta el a Vasas. A já­té­kos sze­rint neki kel­lett el­mon­da­nia német edző­jé­nek, hogy már nem a csa­pat fo­cis­tája. A ve­zető re­a­gált.

Überciki kép került elő Dárdairól és Királyról

Ciki kép került elő Dárdairól és Királyról

Az év képét tette ki a Her­tha Ber­lin a két ma­gyar lé­gi­ós­ról.

Az év képét tette ki a Her­tha Ber­lin a két ma­gyar lé­gi­ós­ról. A retró fotó 2002-ben ké­szült, és aligha lehet majd ennél mó­ká­sabb képet elő­kapni az ar­chí­vum­ból.

Dér Heninek szurkol a magyar fociedző

Dér Heninek szurkol a magyar fociedző

Olyan he­lyen buk­kant fel Mé­szöly Géza, ahol rit­kán lát­hat­juk. Na­gyon tet­szett neki, amit lá­tott, egész csa­ládja a hely­szí­nen él­vezte a mű­sort.

Olyan he­lyen buk­kant fel Mé­szöly Géza, ahol rit­kán lát­hat­juk. Na­gyon tet­szett neki, amit lá­tott, egész csa­ládja a hely­szí­nen él­vezte a mű­sort.

75 éves a legendás edző

75 éves a legendás edző

A Man­ches­ter Uni­ted volt edzője éle­té­nek több mint a har­ma­dát egyet­len csa­pat­nál töl­tötte, annyi re­kor­dot ál­lí­tott fel, hogy meg­szá­molni is nehéz.

A Man­ches­ter Uni­ted volt edzője éle­té­nek több mint a har­ma­dát egyet­len csa­pat­nál töl­tötte, annyi re­kor­dot ál­lí­tott fel, hogy meg­szá­molni is nehéz.

Itt az év műesése

Itt az év legnagyobb műesése

Olyan ütem­ké­sés­sel ho­mo­rí­tott a Hull City já­té­kosa a Man­ches­ter City ellen, hogy ga­ran­tál­tan el­rö­hö­göd magad.

Olyan ütem­ké­sés­sel ho­mo­rí­tott a Hull City já­té­kosa a Man­ches­ter City ellen, hogy ga­ran­tál­tan el­rö­hö­göd magad. Sem a rú­gá­sért, sem a szi­mu­lá­lá­sért nem jött sárga.

Magyar a világ legjobb bírója

Magyar a világ legjobb bírója

Kul­csár Ka­ta­lin 32 éve­sen lett a leg­jobb női bíró a lab­da­rú­gók közt.

Kul­csár Ka­ta­lin 32 éve­sen lett a leg­jobb női bíró a lab­da­rú­gók közt. Kas­sai Vik­tor is elő­kelő he­lyen sze­re­pel a rang­lis­tán. A női síp­mes­ter egy re­kor­dot is fel­ál­lí­tott.

Válogatott focisták dubajoznak Dzsudzsáknál

Válogatott focisták dubajoznak Dzsudzsáknál

Varga Ro­land és Pris­kin Tamás is együtt bu­li­zott az arab vá­ros­ban a tá­ma­dó­val. Elég magas az egy négy­zet­mé­terre eső te­to­vá­lá­sok száma.

Varga Ro­land és Pris­kin Tamás is együtt bu­li­zott az arab vá­ros­ban a tá­ma­dó­val. Elég magas az egy négy­zet­mé­terre eső te­to­vá­lá­sok száma.

Tömegverekedés a bajnoki döntőn

Tömegverekedés a bajnoki döntőn

A me­xi­kói lab­da­rúgó-baj­nok­ság őszi fél­sze­zon­ját drá­mai kö­rül­mé­nyek közt nyerte a Tig­res. A já­té­ko­sok nem csak a fo­ci­pá­lyán meg­szo­kott esz­kö­zök­kel csap­tak össze.

A me­xi­kói lab­da­rúgó-baj­nok­ság őszi fél­sze­zon­ját drá­mai kö­rül­mé­nyek közt nyerte a Tig­res. A já­té­ko­sok nem csak a fo­ci­pá­lyán meg­szo­kott esz­kö­zök­kel csap­tak össze.

Ezt nézd bejgli evés közben

Ezt nézd bejgli evés közben

A meccs­né­zés­hez min­den adott, hi­szen a spor­to­lók nem pi­hen­nek.

A meccs­né­zés­hez min­den adott az ün­ne­pek alatt, hi­szen a spor­to­lók nem pi­hen­nek. Lab­da­rú­gás, ko­sár­labda, ame­ri­kai foci és darts is lesz. Rang­adó rang­adót követ.

Szerelmes karácsony Kabát Péteréknél

Szerelmes karácsony Kabát Péteréknél

Kabát Péter ka­rá­csonyra és es­kü­vőre ké­szül sze­rel­mé­vel.

Kabát Péter ka­rá­csonyra és es­kü­vőre ké­szül sze­rel­mé­vel. A fo­cista és Róka Ad­ri­enn vé­gig­utazza az ün­ne­pe­ket, köz­ben pedig már a kö­zelgő jeles napot ter­ve­zik.

Fél éve ért véget az éjjel

Fél éve ért véget az éjjel

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a ma­gyar szur­ko­ló­kat 2016-ban. Ke­re­ken fél éve a Bel­gium el­leni meccsen ért véget a nagy me­ne­te­lés.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a ma­gyar szur­ko­ló­kat 2016-ban. Ke­re­ken fél éve a Bel­gium el­leni meccsen ért véget a nagy me­ne­te­lés. Ma­gyar­or­szág a 13. he­lyen vég­zett a kon­ti­nens­tor­nán.

Megható búcsú a magyar focistától

Megható fotóval búcsúznak a magyar focistától

Kedd este hi­va­ta­lossá vált, hogy az ame­ri­kai Chi­cago Fire fo­cis­tája lett Ni­ko­lics Ne­manja. A len­gyel gól­ki­rály­tól klubja meg­ható fo­tó­val bú­csú­zott Fa­ce­boo­kon.

Kedd este hi­va­ta­lossá vált, hogy az ame­ri­kai Chi­cago Fire fo­cis­tája lett Ni­ko­lics Ne­manja. A len­gyel gól­ki­rály­tól klubja meg­ható fo­tó­val bú­csú­zott Fa­ce­boo­kon.

Kevésen múlt a magyar edző élete Berlinben

Kevésen múlt a magyar edző élete Berlinben

A Her­tha ma­gyar ka­pus­edzője kis híján a hely­szí­nen volt. A tra­gé­dia el­le­nére a baj­noki ta­lál­ko­zót nem ha­laszt­ják el.

A Her­tha ma­gyar ka­pus­edzője kis híján a hely­szí­nen volt. A tra­gé­dia el­le­nére a baj­noki ta­lál­ko­zót nem ha­laszt­ják el.

Lenyűgöző stadionok, te hányat ismersz fel?

Lenyűgöző stadionok, te hányat ismersz fel?

Össze­szed­tük a világ leg­nép­sze­rűbb és leg­szebb sta­di­on­jait.

Össze­szed­tük a világ leg­nép­sze­rűbb és leg­szebb sta­di­on­jait. A világ min­den táján épül­nek ilyen sport­lé­te­sít­mé­nyek, és Ma­gyar­or­szá­gon is egyre több sta­dion áll a fo­cis­ták ré­szére.

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

A ma­gyar csa­tár az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben.

A ma­gyar csa­tár min­den bi­zonnyal az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben. Rej­tély, hogy hol foly­tatja a tá­madó, több aján­lata is van.

C. Ronaldo mentette meg a Real Madridot

C. Ronaldo mentette meg a Real Madridot

Majd­nem meg­tré­fál­ták a Baj­no­kok Li­gája győz­te­sét. Ro­naldo trip­lá­zott.

A klub­vi­lág­baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­ben elő­ször ju­tott ázsiai csa­pat a fi­ná­léba, és majd­nem meg­tré­fálta a Baj­no­kok Li­gája győz­te­sét. Ro­naldo trip­lá­zott.

Nikolics a Bajnokok Ligája nagy vesztese

Nikolics a Bajnokok Ligája nagy vesztese

A ma­gyar csa­tár álma va­lóra vált, de alig ka­pott le­he­tő­sé­get a so­ro­zat­ban.

A ma­gyar csa­tár álma ugyan va­lóra vált, de alig ka­pott le­he­tő­sé­get a so­ro­zat­ban. Az Eu­rópa-li­gá­ban ja­vít­hat, ha addig nem iga­zol el. Egy gólt lőtt, a Dort­mund­nak ta­lált be.

Sporttörténelem, Kassai használta a videóbírót

Sporttörténelem, Kassai használta a videóbírót

A ma­gyar bíró a klub­vi­lág­baj­nok­sá­gon ho­zott he­lyes dön­tést, elő­ször ju­tott Ázsia leg­jobbja a dön­tőbe.

A ma­gyar bíró a klub­vi­lág­baj­nok­sá­gon ho­zott he­lyes dön­tést, elő­ször ju­tott Ázsia leg­jobbja a dön­tőbe, ahol a Real jöhet.

Döbbenet, ekkor vonulhat vissza Gera

Döbbenet, ekkor vonulhat vissza Gera Zoltán

A ma­gyar já­té­kos célba veszi Ki­rály Gábor re­kord­ját.

A ma­gyar já­té­kos célba veszi Ki­rály Gábor re­kord­ját. A fo­cista édes­apja el­árulta azt is, hogy kit a tart a Fradi-já­té­kos leg­na­gyobb ki­hí­vó­já­nak.

Búcsúzik az NB I, itt a magyar focikvíz

Búcsúzik az NB I, itt a magyar focikvíz

A héten véget értek a ma­gyar lab­da­rúgó él­vo­nal küz­del­mei.

A héten, 19 for­du­lót kö­ve­tően véget értek a ma­gyar lab­da­rúgó él­vo­nal küz­del­mei. Tesz­teld a Ri­post leg­újabb kví­zé­vel, hogy mennyit tudsz az NB I 2016/17-es őszi sze­zon­já­ról!

Már csak egyszer ül Doll a Fradi kispadján?

Már csak egyszer ül Doll a Fradi kispadján?

A Me­ző­kö­vesd el­leni ve­re­ség miatt le­csú­szott a Fe­renc­vá­ros a do­bo­gó­ról. A német szak­em­ber el­til­tás miatt nem le­he­tett ott a pálya szé­lén, kér­dés, hány­szor lát­juk még.

A Me­ző­kö­vesd el­leni ve­re­ség miatt le­csú­szott a Fe­renc­vá­ros a do­bo­gó­ról. A német szak­em­ber el­til­tás miatt nem le­he­tett ott a pálya szé­lén.

Dárdai csodacseréje dobogót ér

Dárdai csodacseréje dobogót ér

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a Wolfs­burg el­leni ta­lál­ko­zót. Nem elő­ször vál­toz­ta­tott cél­ra­ve­ze­tően a Her­tha Ber­lin edzője.

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a Wolfs­burg el­leni ta­lál­ko­zót. Nem elő­ször vál­toz­ta­tott cél­ra­ve­ze­tően a Her­tha Ber­lin edzője.

Óriási botrány, börtön várhat Cristiano Ronaldóra

Óriási botrány, börtön várhat Cristiano Ronaldóra

150 mil­lió eurót rej­tett el.

150 mil­lió eurót rej­tett el kü­lön­böző adó­pa­ra­di­cso­mok­ban. Nem csak a por­tu­gál érin­tett, va­ló­szí­nű­leg di­rekt az El Clá­sicó előtt rob­bant a bomba.

Tét az Aranylabda és a bajnoki cím

Tét az Aranylabda és a bajnoki cím

Ha a Real nyerni tud a ri­vá­lis ellen, akkor el­dől­het a spa­nyol baj­nok­ság.

Ha a Real Mad­rid nyerni tud az ősi ri­vá­lis ellen, akkor el­dől­het a spa­nyol baj­nok­ság. Cris­ti­ano Ro­naldo és Li­onel Messi reflek­tor­fény­ben van az Arany­labda miatt.

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

A nap egyik rang­adó­ján el­sza­kadt a cérna a zse­ni­á­lis tá­ma­dó­nál. Agü­ero len­dü­let­ből be­le­szállt el­len­fe­lébe, azon­nal me­he­tett az öl­tö­zőbe.

A nap egyik rang­adó­ján el­sza­kadt a cérna a zse­ni­á­lis tá­ma­dó­nál. Agü­ero len­dü­let­ből be­le­szállt el­len­fe­lébe, azon­nal me­he­tett az öl­tö­zőbe.

Nagyon rossz hír Király Gábor jövőjéről

Nagyon rossz hír Király Gábor jövőjéről

Sú­lyo­sabb volt a sé­rü­lése, mint ami­lyenre szá­mí­tot­tak. Hiába jött rendbe a mac­kó­nad­rá­gos le­genda, to­vábbra is fáj­dal­mat érez. Mé­szöly Géza már csak egy do­log­ban bízik.

Sú­lyo­sabb volt a sé­rü­lése, mint ami­lyenre szá­mí­tot­tak. Hiába jött rendbe a mac­kó­nad­rá­gos le­genda, to­vábbra is fáj­dal­mat érez.

Csalódott a magyar csatár, mégis Angliába igazol?

Csalódott a magyar csatár, mégis Angliába igazol?

Ni­ko­lics 187 per­cet ka­pott a BL-ben.

Ni­ko­lics csak 187 per­cet ka­pott a Baj­no­kok Li­gá­já­ban, de így is elé­ge­dett tel­je­sít­mé­nyé­vel. Hal­lott az angol aján­lat­ról, de egy­előre bi­zony­ta­lan a jö­vője.

Csillaghullás a magyar fociban

Csillaghullás a magyar fociban

Ma ki­esett a Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli klub, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok.

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

A benzin miatt zuhant le a halálgép

A benzin miatt zuhant le a halálgép

A re­pü­lőn utaz­tak a Cha­pe­co­ense bra­zil lab­da­rú­gó­csa­pat já­té­ko­sai. Fon­tos meccset ját­szot­tak volna, a mér­kő­zés hely­szí­nén több tíz­ez­ren gyá­szol­tak.

A re­pü­lőn utaz­tak a Cha­pe­co­ense bra­zil lab­da­rú­gó­csa­pat já­té­ko­sai. Fon­tos meccset ját­szot­tak volna, a mér­kő­zés hely­szí­nén több tíz­ez­ren gyá­szol­tak, a sta­di­on­ban be­szé­det is mond­tak.