CÍMKE: 'labdarúgás'

Gulácsi Péter miatt menekülne a válogatott kapus

Gulácsi Péter miatt menekülne a válogatott kapus

Elege lett a lip­csei kis­pad­ból Yvon Mvogo fo­ci­ka­pus­nak.

Váratlan, kirúgták Hódi Pamela szerelmét

Váratlan, kirúgták Hódi Pamela szerelmét

A 29 éves kö­zép­pá­lyás áp­ri­lis eleje óta nem lé­pett pá­lyára.

Távozik Rebrov a Fraditól? Megszólalt a menedzser

Távozik Rebrov a Fraditól? Megszólalt a menedzser

Ukrán hírek sze­rint a török Be­sik­tas együt­te­sé­vel tár­gyal a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edzője.

Ukrán hírek sze­rint a török Be­sik­tas együt­te­sé­vel tár­gyal a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edzője. Reb­rov jól érzi magát a zöld-fe­hé­rek­nél.

Váratlan, hosszú idő után távozik az NB I-es edző

Váratlan, hosszú idő után távozik az NB I-es edző

Cser­tői Aurél 2014. ja­nuár 9-án vette át a Paks irá­nyí­tá­sát, amely a 8. he­lyen vég­zett a lab­da­rúgó NB I-ben.

Cser­tői Aurél 2014. ja­nuár 9-án vette át a Paks irá­nyí­tá­sát, amely a 8. he­lyen vég­zett a lab­da­rúgó NB I-ben.

Óriási erősítést kaphat a magyar fociválogatott

Óriási erősítést kaphat a magyar fociválogatott

Be­mu­tat­koz­hat a vá­lo­ga­tott­ban?

Az NB I idei sze­zon­já­nak társ-gól­ki­rá­lya, a fe­renc­vá­rosi Da­vide Lan­za­fame se­gít­het Marco Rossi által irá­nyí­tott nem­zeti csa­pat­nak?

Megválasztották az NB I legjobb focistáját

Megválasztották az NB I legjobb focistáját

Ki­lenc ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test az MLSZ Rang­adó díj­át­adó gá­lá­ján. A leg­jobb edző a deb­re­ceni Her­czeg And­rás lett.

Ki­lenc ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test az MLSZ Rang­adó díj­át­adó gá­lá­ján. A leg­jobb edző a deb­re­ceni Her­czeg And­rás lett.

Böde Dániel távozik? Ez a klub szerződtetné

Böde Dániel távozik? Ez a klub szerződtetné

Vissza­tér Paksra a kö­zön­ség­ked­venc já­té­kos?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó meg­ható be­szé­det mon­dott a va­sár­napi Fradi fiesz­tán. Vissza­tér Paksra a kö­zön­ség­ked­venc já­té­kos?

Magyar sztár lett a budapesti női BL-döntő hőse

Magyar sztár lett a budapesti női BL-döntő hőse

Meg­védte címét a Lyon.

So­ro­zat­ban ne­gyed­szer is a fran­cia Lyon nyerte meg a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­ját, mi­u­tán a fi­ná­lé­ban ki­ütötte a spa­nyol Bar­ce­lo­nát.

Eldőlt, itt folytatja Böde Dániel

Eldőlt, itt folytatja Böde Dániel

Hét év után tá­voz­hat Böde Dá­niel a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­tól. A kö­zön­ség­ked­venc tá­madó kap­csán több klub neve is fel­me­rült már.

Hét év után tá­voz­hat Böde Dá­niel a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­tól. A kö­zön­ség­ked­venc tá­madó kap­csán több klub neve is fel­me­rült már.

Váratlan, visszatérhet az NB I-be a magyar válogatott focista

Váratlan, visszatérhet az NB I-be a magyar válogatott focista

A du­na­szer­da­he­lyi DAC kö­zép­pá­lyása, Kal­már Zsolt újra a ma­gyar él­vo­nal­ban játsz­hat.

A du­na­szer­da­he­lyi DAC kö­zép­pá­lyása, Kal­már Zsolt újra a ma­gyar él­vo­nal­ban játsz­hat.

Hamarosan döntenek, erre várnak a magyar foci fiatal hősei

Hamarosan döntenek, erre várnak a magyar foci fiatal hősei

Kér­dé­ses a vb idő­pontja.

Az U17-es vá­lo­ga­tott ki­ju­tott a bra­zí­liai kor­osz­tá­lyos vi­lág­baj­nok­ságra, mi­u­tán le­győzte Bel­gi­u­mot.

Erre készül a következő évadban az NB I újonca

Erre készül a következő évadban az NB I újonca

Öt év után ju­tott fel a Ka­pos­vár.

A Ka­pos­vár a 2013/14-es sze­zon után újra a lab­da­rúgó NB I-ben sze­re­pel­het, mi­u­tán a hét­vé­gén be­biz­to­sí­totta a fel­ju­tá­sát az NB II-ből

Nagy változás az NB I-ben, újra nevet vált a Vidi

Nagy változás az NB I-ben, újra nevet vált a Vidi

A 2019/20-as sze­zon­tól már nem Mol Vidi FC lesz az NB I-es szé­kes­fe­hér­vári klub neve.

A 2019/20-as sze­zon­tól már nem Mol Vidi FC lesz az NB I-es szé­kes­fe­hér­vári klub neve.

Érdekes pletyka kering a neten a Vidi edzőjéről

Érdekes pletyka kering a neten a Vidi edzőjéről

Marko Ni­ko­li­csot a Lech Poz­nan­nal hoz­ták hírbe. A len­gye­lek már lé­pé­se­ket is tet­tek a szerb szak­em­ber irá­nyába.

Marko Ni­ko­li­csot a Lech Poz­nan­nal hoz­ták hírbe. A len­gye­lek már lé­pé­se­ket is tet­tek a szerb szak­em­ber irá­nyába.

Külföldön került rács mögé a fiatal magyar focista

Külföldön került rács mögé a fiatal magyar focista

A 23 éves ka­pust Ang­li­á­ban fog­ták el, de Hol­lan­di­á­ban vet­ték őri­zetbe. Ál­lí­tó­lag az ira­ta­i­val vol­tak gon­dok.

A 23 éves ka­pust Ang­li­á­ban fog­ták el, de Hol­lan­di­á­ban vet­ték őri­zetbe. Ál­lí­tó­lag az ira­ta­i­val vol­tak gon­dok. A klubja egy­előre ki­tart mel­lette.

Pénzéhsége miatt mondhat le Pogbáról a Real Madrid

Pénzéhsége miatt mondhat le Pogbáról a Real Madrid

Bru­tá­lis fi­ze­tési igénnyel állt elő.

A fran­cia vi­lág­baj­nok ál­lí­tó­lag évi 15 mil­lió eurós fi­ze­tési igénnyel állt elő. Ez még a dús­gaz­dag spa­nyol sztár­csa­pa­tot is meg­ijesz­tette.

Itt a válasz, reagált a Fradi sztárja a távozásáról szóló hírekre

Itt a válasz, reagált a Fradi sztárja a távozásáról szóló hírekre

Varga Ro­lan­dot az előző héten a Hon­véd­dal hoz­ták hírbe. A Deb­re­cen ellen győz­tes gólt szer­zett a szélső.

Rossz hírt kapott a magyar fociválogatott sztárja

Rossz hírt kapott a magyar fociválogatott sztárja

He­te­kig nem szá­mít­hat­nak rá.

He­te­kig nem szá­mít­hat­nak a 29 éves vé­dőre az ukrán Di­namo Ki­jev­nél. A 42. perc­ben kel­lett le­cse­rélni a leg­utóbbi baj­noki mér­kő­zé­sen.

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Ukrán já­té­kos ér­kez­het.

Ukrán és ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos­sal is erő­sít­het a kö­vet­kező sze­zonra a fő­vá­rosi klub. Meg­lepő nevek iga­zol­hat­nak el a csa­pat­tól.

Hihetetlen dolog történt, ilyet még nem látott a sportvilág

Hihetetlen dolog történt, ilyet még nem látott a sportvilág

Az angol fut­ball­csa­pa­tok idén ki­sa­já­tí­tot­ták az eu­ró­pai ku­pa­dön­tő­ket. Ko­ráb­ban ilyenre nem volt példa.

Az angol fut­ball­csa­pa­tok idén ki­sa­já­tí­tot­ták az eu­ró­pai ku­pa­dön­tő­ket. Ko­ráb­ban ilyenre nem volt példa.

Nem hiszed el, mit csináltak az Ajax focistái a pályán

Nem hiszed el, mit csináltak az Ajax focistái a pályán

Meccs köz­ben kap­tak ener­giagélt.

Nusszair Maz­raui és Hakim Zijes a Tot­ten­ham el­leni meccs köz­ben vett ma­gá­hoz ener­giagélt. Előtte órá­kon át éhez­tek a val­lá­sos fo­cis­ták.

Nagy változás az európai fociban, rég volt erre példa

Nagy változás az európai fociban, rég volt erre példa

11 év után angol ház­idöntő lesz.

Az Ajax össze­sí­tés­ben már 3-0-ra is ve­ze­tett a Tot­ten­ham el­leni BL-elő­dön­tő­ben, de az an­go­lok a hosszab­bí­tás utolsó per­cé­ben ki­har­col­ták a to­vább­ju­tást.

Bilincsben vitték el Dzsudzsák Balázs barátját a rendőrök

Bilincsben vitték el Dzsudzsák Balázs barátját a rendőrök

A bíró bű­nös­nek ta­lálta Alek­szandr Ko­ko­rint, és jó­vá­hagyta az ügyész által kért más­fél éves bör­tön­bün­te­tést.

A bíró bű­nös­nek ta­lálta Alek­szandr Ko­ko­rint, és jó­vá­hagyta az ügyész által kért más­fél éves bör­tön­bün­te­tést.

Döntött Bernd Storck, ismét Dárdai Pált váltja?

Döntött Bernd Storck, ismét Dárdai Pált váltja?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott után a Her­tha kis­pad­ján is Dár­dai Pál utódja lehet a német szak­em­ber?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott után a Her­tha kis­pad­ján is Dár­dai Pál utódja lehet a német szak­em­ber? Jól tel­je­sí­tett belga klub­já­nál.

Lesújtott az átok, Messiék rettegni fogják ezt a nevet

Lesújtott az átok, Messiék rettegni fogják ezt a nevet

Alis­son Be­c­ker újra hőssé vált.

Alis­son Be­c­ker ta­valy a Roma, idén a Li­ver­pool já­té­ko­sa­ként ba­bo­názta meg a Bar­ce­lona sztár­jait. Las­san ő lesz a ka­ta­lá­nok leg­na­gyobb mu­musa.

Mindenki ezen röhög: szénné alázták a Barcelona sztárjait

Mindenki ezen röhög: szénné alázták a Barcelona sztárjait

Ak­ci­óba lép­tek a mém­gyá­ro­sok.

A Li­ver­pool cso­da­számba menő győ­zelme után a mém­gyá­ro­sok ak­ci­óba lép­tek. Egy va­lami biz­tos, Su­ár­e­zék ezt nem fog­ják zsebre tenni.

Komoly balhé a PSG-nél, Neymar bunyózni akart a csapattársával

Komoly balhé a PSG-nél, Neymar bunyózni akart a csapattársával

A bra­zil fo­ci­sztár ne­ki­ment volna Ju­lian Drax­ler­nek, de Tu­che­lék szét­vá­lasz­tot­ták őket. Mind­ket­ten fe­szül­tek vol­tak az utóbbi idő­ben.

A bra­zil fo­ci­sztár ne­ki­ment volna Ju­lian Drax­ler­nek, de Tu­che­lék szét­vá­lasz­tot­ták őket. Mind­ket­ten fe­szül­tek vol­tak az utóbbi idő­ben.

Maguknak köszönhetik: súlyos csapás érte a világ legjobb futballistáit

Súlyos csapás érte a világ legjobb futballistáit

Paul Pog­báék heti fi­ze­té­sét 25 szá­za­lék­kal meg­vág­ják.

Paul Pog­báék heti fi­ze­té­sét 25 szá­za­lék­kal meg­vág­ják. Ez az ára annak, hogy az MU a kö­vet­kező sze­zon­ban nem in­dul­hat a BL-ben.

Gyermeket vár a magyar tévés

Leleplező fotó, gyermeket vár a magyar tévés

Szé­pen göm­bö­lyö­dik Ber­kesi Judit po­cakja.

Szé­pen göm­bö­lyö­dik Ber­kesi Judit po­cakja, ezt már hét­vé­gén ki­szúr­hat­ták az éles sze­műek. Úgy hír­lik, hogy ne­gye­dik-ötö­dik hó­na­pos a baba.

Szenzációs hír érkezett a magyar válogatott sztárjáról

Szenzációs hír érkezett a magyar válogatott sztárjáról

Szo­bosz­lai baj­nok lett a Salz­burg­gal.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik baj­nok lett a Salz­burg­gal. Az oszt­rák csa­pat zsi­nór­ban ha­tod­szor lett arany­ér­mes, a ma­gyar já­té­kos kezdő volt va­sár­nap.

Tovább folytatódik a harc a Fradi és a Vidi között

Tovább folytatódik a harc a Fradi és a Vidi között

Napok óta forr­nak az in­du­la­tok a Fradi-szur­ko­lók kö­ré­ben, mi­u­tán ki­de­rült, hogy Ivan Petr­ja­kot le­iga­zolta a nagy ri­vá­lis Mol Vidi.

Napok óta forr­nak az in­du­la­tok a Fradi-szur­ko­lók kö­ré­ben, mi­u­tán ki­de­rült, hogy a csa­pat ukrán köl­csön­já­té­ko­sát, Ivan Petr­ja­kot le­iga­zolta a nagy ri­vá­lis Mol Vidi a Sah­tar Do­ny­eck­től. A 25 éves szélső több mil­lió fo­rint­tal keres majd töb­bet Szé­kes­fe­hér­vá­ron.

Borzalom! Savval támadtak a tinire, átmenetileg megvakult

Borzalom! Savval támadtak a tinire, átmenetileg megvakult

Tega Ag­ber­hi­ere po­koli fáj­dal­ma­kon ment ke­resz­tül a kór­ház­ban.

Tega Ag­ber­hi­ere po­koli fáj­dal­ma­kon ment ke­resz­tül a kór­ház­ban. A 17 éves fut­bal­lista most már job­ban érzi magát.

Ronaldo érdekes dolgokat mondott, a Real is szóba került

Ronaldo érdekes dolgokat mondott, a Real is szóba került

A por­tu­gál sztár sze­reti azt hal­lani a ra­jon­gók­tól, hogy vissza­vár­ják Mad­ridba.

A por­tu­gál sztár sze­reti azt hal­lani a ra­jon­gók­tól, hogy vissza­vár­ják Mad­ridba. Azt sem zárta ki, hogy ké­sőbb edző­ként vál­lal­jon mun­kát.

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Lan­za­fame ismét gól­ki­rály lenne.

Da­vide Lan­za­fame az előző idény­ben még a Hon­véd já­té­ko­sa­ként 18 ta­lá­lat­tal lett az NB I gól­ki­rá­lya. A Fe­renc­vá­ros olasz sztárja meg­véd­heti címét.

Ennek a hírnek nagyon fognak örülni a Fradi-szurkolók

Ennek a hírnek nagyon fognak örülni a Fradi-szurkolók

Fo­tó­ki­ál­lí­tást szer­ve­zett.

A Fe­renc­vá­ros 2019-ben ün­nepli ala­pí­tása 120. esz­ten­de­jét. Ebből az al­ka­lom­ból szer­ve­zett nagy­sza­bású fo­tó­ki­ál­lí­tást a IX. ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat és az FTC.

Átalakulhat a nyáron a Bajnokok Ligájára készülő Ferencváros

Átalakulhat a nyáron a Bajnokok Ligájára készülő Ferencváros

Böde sorsa is kér­dé­ses.

Több neves tá­vo­zója is lehet az előző hét­vé­gén 30. baj­noki címét nyerő Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak. A klub­nál azon­ban min­denre fel van­nak ké­szülve.

Elképesztő, mit művelt a magyar sztár Amerikában

Elképesztő, mit művelt a magyar sztár Amerikában

Őrült meccs az MLS-ben.

Né­meth Krisz­tán csa­pata, a Sport­ing Kan­sas City őrült meccset ját­szott az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban (MLS).

Ezt látni kell, megható jelenet a magyar focipályán

Ezt látni kell, megható jelenet a magyar focipályán

Nem min­den­napi je­le­net­sor ját­szó­dott le a Pus­kás Aka­dé­mia és az Új­pest hét­végi U14-es baj­no­ki­ján.

Nem min­den­napi je­le­net­sor ját­szó­dott le a Pus­kás Aka­dé­mia és az Új­pest hét­végi U14-es baj­no­ki­ján. Erről szól a fut­ball.

Örülhetnek a fociszurkolók, ez a két sztárcsapat érkezik Budapestre

Örülhetnek a fociszurkolók, ez a két sztárcsapat érkezik Budapestre

A spa­nyol Bar­ce­lona és a fran­cia Lyon játssza majd a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája má­jusi dön­tő­jét a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Áll a bál, Neymar nekiment egy szurkolónak a lelátón

Áll a bál, Neymar nekiment egy szurkolónak a lelátón

A PSG 2-0-ra is ve­ze­tett.

A Paris Saint-Ger­main 2-0-ra is ve­ze­tett a Fran­cia Kupa dön­tő­jé­ben, de a Ren­nes egyen­lí­tett, és ti­zen­egye­sek­kel meg­nyerte a tró­feát.

Eldőlt, rengetegen ünnepelhetnek ma este Budapesten

Eldőlt, rengetegen ünnepelhetnek ma este Budapesten

A Mol Vidi hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Pus­kás Aka­dé­mi­á­val, így baj­nok a Fradi.

A Mol Vidi hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Pus­kás Aka­dé­mi­á­val, így baj­nok a Fradi a lab­da­rúgó NB I-ben.

Meglepő, kitette a keretből a válogatott focistát az NB I-es klub

Meglepő, kitette a keretből a válogatott focistát az NB I-es klub

Vass Ádám és Ulysse Di­allo is ki­ke­rült a lab­da­rúgó NB I-ben ki­esés ellen har­coló MTK ke­re­té­ből.

Vass Ádám és Ulysse Di­allo is ki­ke­rült a lab­da­rúgó NB I-ben ki­esés ellen har­coló MTK ke­re­té­ből.

Eljött az idő, visszatérhet a Fradi-szurkolók nagy kedvence

Eljött az idő, visszatérhet a Fradi-szurkolók nagy kedvence

A szerb Vla­dan Csu­kics je­len­leg já­té­kos­meg­fi­gye­lő­ként dol­go­zik a zöld-fe­hé­rek­nél.

Ma eldőlhet a bajnoki cím, ez lehet a Vidi utolsó esélye

Ma eldőlhet a bajnoki cím, ez lehet a Vidi utolsó esélye

Jön az NB I csúcs­rang­adója.

Az NB I csúcs­rang­adó­ján a Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán fo­gadja a Mol Vidit, eset­le­ges si­ke­ré­vel pedig lé­nye­gé­ben meg­nyerné a baj­nok­sá­got.

Váratlan fordulat, magyar edző kaphat munkát a Bundesligában

Váratlan fordulat, magyar edző kaphat munkát a Bundesligában

Lőw Zsolt is je­lölt a Bun­des­liga egyik nagy múltú csa­pa­tá­nak a kis­pad­jára.

Egy német por­tál sze­rint Lőw Zsolt is je­lölt a német lab­da­rúgó Bun­des­liga egyik nagy múltú csa­pa­tá­nak, a Stutt­gart­nak a kis­pad­jára.

Hihetetlen, 85 év után történhet ilyen a magyar fociban

Hihetetlen, 85 év után történhet ilyen a magyar fociban

A Hon­véd hazai pá­lyán 2-1-re győzte le a So­rok­sárt a Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jé­ben. To­vább él a má­sod­osz­tá­lyú csa­pat re­mé­nye a dön­tőre.

A Hon­véd hazai pá­lyán 2-1-re győzte le a So­rok­sárt a Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jé­ben. To­vább él a má­sod­osz­tá­lyú csa­pat re­mé­nye a dön­tőre.

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán az Új­pes­tet a lab­da­rúgó NB I-ben. Meg­sé­rült az egyik druk­ker.

Elképesztő, ebből készített mezt a sztárcsapat a rangadóra

Elképesztő, ebből készített mezt a sztárcsapat a rangadóra

Nem min­den­napi sze­re­lés­ben lép majd pá­lyára a Betis a Va­len­cia ellen a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Csodára készül, ezt mondta Lipcsei Péter a Fradiról

Csodára készül, ezt mondta Lipcsei Péter a Fradiról

Egye­düli má­sod­osz­tá­lyú csa­pat­ként ju­tott be a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jébe a So­rok­sár.

Egye­düli má­sod­osz­tá­lyú csa­pat­ként ju­tott be a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jébe a So­rok­sár. A 47 éves Fradi-le­genda, Lip­csei Péter által irá­nyí­tott együt­tes a Hon­véd ellen jut­hat be a fi­ná­léba.

Hősként ünneplik a fiatalt, aki keresztbe tett Cristiano Ronaldónak

Hősként ünneplik a fiatalt, aki keresztbe tett Cristiano Ronaldónak

Az Ajax hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Ju­ven­tus­szal.

Az Ajax hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Ju­ven­tus­szal a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Fájó búcsú, távozik a magyar foci egyik legendás alakja

Fájó búcsú, távozik a magyar foci egyik legendás alakja

George F. He­ming­way el­adta a Bu­da­pest Hon­vé­dot, amely­nek 2006 óta volt a tu­laj­do­nosa.

George F. He­ming­way el­adta a Bu­da­pest Hon­vé­dot, amely­nek 2006 óta volt a tu­laj­do­nosa. 13 év után adta el a klu­bot.

Magyar focistáról beszélnek Amerikában, ilyen még nem történt idén

Magyar focistáról beszélnek Amerikában, ilyen még nem történt idén

Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese, a Chi­cago Fire 2-2-es dön­tet­lent ját­szott a Tor­on­tó­val az ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

Epi­zód­sze­replő lett.

A Fradi-szur­ko­lók nagy ked­vence, Böde Dá­niel epi­zód­sze­replő lett a ta­va­szi sze­zon­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Gróf Dá­vid­nak, a Hon­véd ka­pu­sá­nak még 2007-ben tá­mad­ták meg az édes­any­ját.

Bejön a váltás? A fodrászában bízik az NB I legdrágább focistája

Bejön a váltás? A fodrászában bízik az NB I legdrágább focistája

A Fradi sztárja, Isael a meleg miatt is vál­tott új fri­zu­rára. Az első NB I-es gól­ját is meg­hoz­hatja az új séró.

Exkluzív fotók: így néz ki most a Puskás Ferenc Stadion

Exkluzív fotók: így néz ki most a Puskás Ferenc Stadion

Las­san a vé­gé­hez ér a 2020-as Eb egyik hely­szí­né­nek, a bu­da­pesti Pus­kás Fe­renc Sta­di­on­nak az épí­tése.

Las­san a vé­gé­hez ér a 2020-as Eb egyik hely­szí­né­nek, a Pus­kás Fe­renc Sta­di­on­nak az épí­tése.

Komoly előrelépés, nagy lehetőség előtt áll Szoboszlai Dominik

Komoly előrelépés, nagy lehetőség előtt áll Szoboszlai Dominik

Már­cius leg­jobbja lehet.

A 18 éves ma­gyar fo­ci­sztárra is lehet sza­vazni a Red Bull Salz­burg által már­cius hónap leg­jobb­ja­i­nak tar­tott já­té­ko­sok lis­tá­ján.

Gyász, elhunyt a köztiszteletben álló rádiós

Gyászhírt kaptunk: elhunyt a köztiszteletben álló rádiós

Fo­ci­pá­lyán halt meg Ra­fael Hen­zel.

Fo­ci­pá­lyán halt meg Ra­fael Hen­zel, aki 2016-ban túl­élt egy re­pü­lő­gép-sze­ren­csét­len­sé­get. Szív­ro­ham vég­zett vele.

Orbán Viktor Afrikában beszélt az ország büszkeségéről

Orbán Viktor Afrikában beszélt az ország büszkeségéről

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hi­va­ta­los lá­to­ga­tásra Pra­i­ába, a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság fő­vá­ro­sába uta­zott.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hi­va­ta­los lá­to­ga­tásra Pra­i­ába, a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság fő­vá­ro­sába uta­zott.

Igazi világsztárral futott össze az NB I-es focista

Igazi világsztárral futott össze az NB I-es focista

A MOL Vidi vé­dője, Sto­pira két­sze­res Baj­no­kok Li­gája-győz­tes lab­da­rú­gó­val ta­lál­ko­zott a lissza­boni re­pü­lő­té­ren.

A MOL Vidi vé­dője, Sto­pira két­sze­res Baj­no­kok Li­gája-győz­tes lab­da­rú­gó­val ta­lál­ko­zott a lissza­boni re­pü­lő­té­ren.

Váratlan fordulat, ebben bízhat Király Gábor

Váratlan fordulat, ebben bízhat Király Gábor

Nem hagyja annyi­ban az ügyet Ki­rály.

Hely­ben­hagyta az MLSZ fe­gyelmi bi­zott­sága Ki­rály Gábor három mér­kő­zésre szóló el­til­tá­sát. A Ha­la­dás ka­pusa nem hagyja annyi­ban az ügyet.

Komoly problémákkal küzd a magyar fociválogatott sztárja

Komoly problémákkal küzd a magyar fociválogatott sztárja

Nem tud be­szélni klub­edző­jé­vel.

Kádár Tamás nem tud be­szélni fe­hér­orosz klub­edző­jé­vel, Al­jak­szandr Hack­eviccsel. Igyek­szik meg­ta­nulni a ne­héz­nek tar­tott nyel­vet.

Eldőlt, Budapestre érkezik a Barcelona vagy a Bayern München

Eldőlt, Budapestre érkezik a Barcelona vagy a Bayern München

Ja­kabfi Zsa­nett együt­tese, a német Wolfs­burg bú­csú­zott a női BL-től.

Ja­kabfi Zsa­nett együt­tese, a német Wolfs­burg bú­csú­zott a női Baj­no­kok Li­gá­já­tól. Ma­ro­zsán Dzse­ni­fe­rék­nek vi­szont van esé­lyük a bu­da­pesti fi­ná­léra.

Hihetetlen, ez fogadta Dzsudzsák Balázst a horvátok legyőzése után

Hihetetlen, ez fogadta Dzsudzsák Balázst a horvátok legyőzése után

A 32 éves já­té­kos te­le­fon­ját el­árasz­tot­ták az üze­ne­tek.

A 100. vá­lo­ga­tott­sá­gát ün­neplő 32 éves já­té­kos te­le­fon­ját el­árasz­tot­ták az üze­ne­tek.

Megható pillanat, Dzsudzsák Balázs elsírta magát a győzelmet követően

Megható pillanat, Dzsudzsák Balázs elsírta magát a győzelmet követően

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal győzte le a vb-ezüst­ér­mes Hor­vát­or­szá­got. Dzs­u­dzsák el­ér­zé­ke­nyült.

Meglepő helyen bukkant fel a horvát elnöknő a Groupama Arénában

Meglepő helyen bukkant fel a horvát elnöknő a Groupama Arénában

Kol­inda Gra­bar-Ki­tar­o­vic, Hor­vát­or­szág elnök asszo­nya is ki­lá­to­ga­tott a ma­gyar-hor­vát lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőre.

Csányi Sándor egyik legnagyobb fociélménye volt a horvátok legyőzése

Csányi Sándor egyik legnagyobb fociélménye volt a horvátok legyőzése

Meg­kö­szönte a szur­ko­lók­nak, hogy ki­tar­tot­tak a vá­lo­ga­tott mel­lett.

Az MLSZ el­nöke külön meg­kö­szönte a szur­ko­lók­nak, hogy ki­tar­tot­tak a vá­lo­ga­tott mel­lett.

Örömteli pillanat, Dzsudzsák Balázs titkot árult el

Örömteli pillanat, Dzsudzsák Balázs titkot árult el

A hor­vá­tok el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn ju­bi­lál­hat a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

A hor­vá­tok el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn ju­bi­lál­hat a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

A horvát válogatottnál járt a Fradi edzője, mi lehet az oka?

A horvát válogatottnál járt a Fradi edzője, mi lehet az oka?

Szer­hij Reb­rov meg­lá­to­gatta a hor­vát vá­lo­ga­tott stáb­já­ban dol­gozó is­me­rő­sét.

Szer­hij Reb­rov meg­lá­to­gatta a hor­vát vá­lo­ga­tott stáb­já­ban dol­gozó is­me­rő­sét.

Komoly összeg, bajnokcsapat igazolná le a Fradi sztárját

Komoly összeg, bajnokcsapat igazolná le a Fradi sztárját

A Bru­ges ve­tett sze­met a szél­sőre.

Az ukrán szélső, Ivan Petr­jak idén köl­csön­ben sze­re­pel a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál. Bel­gi­um­ból fi­gye­lik.

Baj van, súlyos sérülést szenvedett a magyar válogatott focista

Baj van, súlyos sérülést szenvedett a magyar válogatott focista

He­te­ket kell ki­hagy­nia Sal­lói Dá­ni­el­nek, az ame­ri­kai Sport­ing Kan­sas City tá­ma­dó­já­nak. Fon­tos meccsek­ről marad le.

Borzalmas este, erre Lionel Messi sem számított

Borzalmas este, erre Lionel Messi sem számított

A vb után tért vissza Messi.

A ta­valy nyári vi­lág­baj­nok­sá­got kö­ve­tően elő­ször lé­pett pá­lyára az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban a Bar­ce­lona vi­lág­sztárja. Nem si­ke­rült a vissza­té­rés.

Európában bizonyíthatnak az NB I sztárlégiósai

Európában bizonyíthatnak az NB I sztárlégiósai

Ki­lenc lé­giós is be­hí­vót ka­pott.

A lab­da­rúgó NB I egyre nö­vekvő szín­vo­na­lát jelzi, hogy ki­lenc lé­giós is be­hí­vót ka­pott ha­zája vá­lo­ga­tott­jába, nyolcan Eb-se­lej­te­zőt játsz­hat­nak.

Jó hír a fradistáknak, visszatérhet a nagy kedvenc

Jó hír a fradistáknak, visszatérhet a nagy kedvenc

Szt­e­fan Sz­pi­rovszki ta­valy no­vem­ber­ben sé­rült meg, azóta nem lé­pett pá­lyára a Fe­renc­vá­ros­ban.

Szt­e­fan Sz­pi­rovszki ta­valy no­vem­ber­ben sé­rült meg, azóta nem lé­pett pá­lyára a Fe­renc­vá­ros­ban.

Így vették be Nagyszombatot a magyar drukkerek

Így vették be Nagyszombatot a magyar drukkerek

Sokan jegy nél­kül ér­kez­tek.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este 20.45-kor lép pá­lyára Eb-se­lej­te­zőn Sz­lo­vá­kia ellen. Sokan jegy nél­kül ér­kez­tek a rang­adóra.

Van barátnője Dzsudzsák Balázsnak? Elárulta a magyar sztárfocista

Van barátnője Dzsudzsák Balázsnak? Elárulta a magyar sztárfocista

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a ma­gán­éle­té­ről be­szélt. Kik­nek lehet esé­lye a 32 éves já­té­kos­nál?

Árnyék borult Ronaldo örömünnepére

Árnyék borult Ronaldo örömünnepére

A por­tu­gál fut­bal­lista obsz­cén gesz­tus­sal ün­ne­pelte az At­lé­tico Mad­rid el­leni trip­lá­ját, ezért min­den bi­zonnyal meg­bün­te­tik.

A por­tu­gál fut­bal­lista obsz­cén gesz­tus­sal ün­ne­pelte az At­lé­tico Mad­rid el­leni trip­lá­ját, ezért min­den bi­zonnyal meg­bün­te­tik.

Röpködnek a milliók, ennyivel tömi ki Zidane zsebeit a Real Madrid

Röpködnek a milliók, ennyivel tömi ki Zidane zsebeit a Real

A fran­cia le­genda lett a világ egyik leg­job­ban fi­ze­tett fut­ball­edzője.

A fran­cia le­genda lett a világ egyik leg­job­ban fi­ze­tett fut­ball­edzője. A napi és heti ke­re­sete sem pis­kóta.

Kiderült, meccs után kapták el az ittas NB I-es focistát

Kiderült, meccs után kapták el az ittas NB I-es focistát

Be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát.

Rájár a rúd az utóbbi idő­szak­ban Hal­mosi Pé­terre, a szom­bat­he­lyi Ha­la­dás lab­da­rú­gó­jára. A 39 éves já­té­kos­nak be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát.

Rossz hír a magyar válogatottnak, ez nem hiányzott

Rossz hír a magyar válogatottnak, ez nem hiányzott

Más­fél hó­na­pig nem játsz­hat.

Sal­lai Ro­land nem lép­het pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott szlo­vá­kok és hor­vá­tok el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőin. Más­fél hó­na­pig nem játsz­hat.

Váratlan esemény, szurkoló ment neki a sztárfocistának

Váratlan esemény, szurkoló ment neki a sztárfocistának

Az Ar­se­nal 2-0-ra győzte le a Man­ches­ter Uni­te­det az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság hét­végi rang­adó­ján.

Az Ar­se­nal 2-0-ra győzte le a Man­ches­ter Uni­te­det az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság hét­végi rang­adó­ján.

Mi történhetett? Három magyart figyeltek Los Angelesben

Mi történhetett? Három magyart figyeltek Los Angelesben

Három ma­gyar já­té­kos is sze­re­pet ka­pott a Sport­ing Kan­sas City­ben.

Három ma­gyar já­té­kos is sze­re­pet ka­pott a Sport­ing Kan­sas City­ben az MLS első for­du­ló­já­ban.

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Né­meth Krisz­ti­án­tól éve jöhet.

Edzője ki­ugró tel­je­sít­ményt vár Né­meth Krisz­ti­án­tól a ma kez­dődő 2019-es sze­zon­ban. Ta­valy nyá­ron tért vissza a Sport­ing Kan­sas City együt­te­sé­hez.

Ritkán látható gól az NB I-ben, mit csinált a kapus? - videó

Ritkán látható gól az NB I-ben, mit csinált a kapus? - videó

A Paks 2-1-re győzte le a Deb­re­cent.

A Paks 2-1-re győzte le a Deb­re­cent a lab­da­rúgó NB I-ben, az egyen­lítő ta­lá­lat em­lé­ke­ze­tes marad. A Loki két nyer­tes meccs után ka­pott ki ismét.

Elképesztő különbséggel nyert a Ferencváros az NB I-ben

Elképesztő különbséggel nyert a Ferencváros az NB I-ben

A Fradi és a Vidi is győ­zött az NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

A Fradi és a Vidi is győ­zött az NB I szom­bati já­ték­nap­ján. To­vábbra is hat­pon­tos a zöld-fe­hé­rek elő­nye a ta­bel­lán.