CÍMKE: 'labdarúgás'

Váltott Dzsudzsák, új szerepben a magyar sztárfocista

Váltott Dzsudzsák, új szerepben a magyar sztárfocista

Há­rom­mil­liós tő­ké­vel tör be a pi­acra a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya. A cég olcsó mo­bil­dí­ja­kat kínál.

Így még sosem láttad Gera Zoltánt

Így még sosem láttad Gera Zoltánt

A sé­rü­lé­sek miatt szo­kat­lan sze­rep­kör­ben a Fradi le­gen­dája. A dán Midtjyl­land el­leni Eu­rópa-liga vissza­vá­gón sok múl­hat majd Gera Zol­tán já­té­kán. A to­vább­ju­tás csoda lenne.

A sé­rü­lé­sek miatt szo­kat­lan sze­rep­kör­ben a Fradi le­gen­dája. A dán Midtjyl­land el­leni Eu­rópa-liga vissza­vá­gón sok múl­hat majd Gera Zol­tán já­té­kán. A to­vább­ju­tás csoda lenne.

Hihetetlen, a Real és a Barca ellen játszhat az NB I sztárja

Hihetetlen, a Real és a Barca ellen játszhat az NB I sztárja

A világ talán leg­erő­sebb baj­nok­sá­gá­ban foly­tat­hatja. Az Új­pest ko­moly pénz­hez jut­hat.

A világ talán leg­erő­sebb baj­nok­sá­gá­ban foly­tat­hatja. Az Új­pest ko­moly pénz­hez jut­hat.

Háború az interneten, jogos volt a kiállítás?

Háború az interneten, jogos volt a kiállítás?

Sokba ke­rült a Fra­di­nak a piros lap. Jogos volt a ki­ál­lí­tás? Hiába a remek játék az első fél­idő­ben, úgy néz ki, hogy el­ment a to­vább­ju­tás a dán Midtjyl­land ellen.

Sokba ke­rült a Fra­di­nak a piros lap. Jogos volt a ki­ál­lí­tás? Hiába a remek játék az első fél­idő­ben, úgy néz ki, hogy el­ment a to­vább­ju­tás a dán Midtjyl­land ellen.

Tragikus hírek érkeztek a kómába került válogatott focistáról

Tragikus hírek érkeztek a kómába került válogatott focistáról

Csoda lenne a fi­a­tal te­het­ség fel­épü­lése. Ma­ra­dandó agy­ká­ro­so­dást szen­ve­dett az Ajax fo­cis­tája.

Budapesten edzőtáborozik a világhírű angol focista

Budapesten edzőtáborozik a világhírű angol focista

Igazi vi­lág­sztár ér­kez­het ha­zánkba. Ger­rard Tel­ki­ben ké­szül­het fel csa­pa­tá­val, töb­bek kö­zött az MTK ellen is.

Igazi vi­lág­sztár ér­kez­het ha­zánkba. Ger­rard Tel­ki­ben ké­szül­het fel csa­pa­tá­val.

Ebből is botrány lehet, újabb NB I-es klub változtatna a címerén

Ebből is botrány lehet, újabb NB I-es klub változtatna a címerén

A szur­ko­lók sza­va­za­tait kérik.

A bor­sodi csa­pat a szur­ko­lók sza­va­za­tait kéri. Egy szim­pa­ti­záns ter­vezte meg az új logót az NB I-es csa­pat szá­mára.

Gólyahír: apa lett a magyar válogatott focista

Gólyahír: apa lett a magyar válogatott focista

Kisfia szü­le­tett Bod­nár Lász­ló­nak.

Meg­szü­le­tett Bod­nár László első gyer­meke. A ko­rábbi 46-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista Fa­ce­boo­kon kö­zölte az öröm­hírt is­me­rő­se­i­vel.

Hosszú Katinkáék miatt aggódhatott a Fradi ellenfele

Hosszú Katinkáék miatt aggódhatott a Fradi ellenfele

Nem várt prob­lé­mába üt­kö­zött a Bu­da­pestre lá­to­gató dán együt­tes. Azóta már meg­ol­dó­dott ez az eset.

Nem várt prob­lé­mába üt­kö­zött a Bu­da­pestre lá­to­gató dán együt­tes. A ma­gyar lé­giós el­mondta, hogy azóta már meg­ol­dó­dott ez az eset. Csü­tör­tö­kön ját­sza­nak a Fra­di­val Korcs­má­rék.

Kínos baki, magát égeti az Újpest vezetősége

Kínos baki, magát égeti az Újpest vezetősége

Va­la­hol ma­radt a régi címer. A klub hon­lap­já­nak aján­dék­bolt­já­ban még régi cí­me­res ter­mé­kek van­nak.

Va­la­hol ma­radt a régi címer. A klub hon­lap­já­nak aján­dék­bolt­já­ban még régi cí­me­res ter­mé­kek ta­lál­ha­tóak meg.

Megható, meglepték a gyilkos kórral küzdő válogatott focistát

Megható, meglepték a gyilkos kórral küzdő válogatott focistát

Nemes gesz­tus a tár­sak­tól.

A spa­nyol csa­pat­nál nagy az össze­tar­tás. Az összes csa­pat­társ kiáll a ke­mo­te­rá­pián át­esett já­té­kos mel­lett. Jú­ni­us­ban ka­pott újabb rossz hírt a fo­cista.

Messi ellen küzdött, most a Fradiba igazolhat

Messi ellen küzdött, most a Fradiba igazolhat

To­vább erő­sí­tene a Fradi.

A ru­ti­nos kö­zép­pá­lyás a zöld-fe­hé­rek ki­sze­meltje. Közel 120 mér­kő­zést ját­szott már a spa­nyol első osz­tály­ban. A Barca ellen három gólt is szer­zett.

Botrány: nagy tömeg tüntetett Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Botrány: nagy tömeg tüntet Újpesten, kiakadtak a szurkolók

Az új címer és a tu­laj­do­nos ellen tün­tet­tek az Új­pest-szur­ko­lók. Hosszú el­len­ál­lásra ké­szül­nek.

Az új címer és a tu­laj­do­nos ellen tün­tet­nek az Új­pest-szur­ko­lók. A sta­dion előtt nagy tömeg gyűlt össze. Pon­tokba szed­ték a kö­ve­te­lé­se­i­ket az ult­rák.

Ez a sztárcsapat avathatja az NB I-es csapat stadionját

Ez a sztárcsapat avathatja az NB I-es csapat stadionját

A Ha­la­dás hi­va­ta­lo­san is fel­kérte az olasz csa­pa­tot. Ok­tó­ber­ben ad­hat­ják át a szom­bat­he­lyi aré­nát.

A Ha­la­dás hi­va­ta­lo­san is fel­kérte az olasz csa­pa­tot. Ok­tó­ber­ben ad­hat­ják át a szom­bat­he­lyi aré­nát, amely közel 10.000 néző be­fo­ga­dásra lesz al­kal­mas. Az előző évad­ban Sop­ron­ban ját­szotta hazai meccseit a Ha­la­dás.

Elképesztő, Dárdai remekül kezdte az új idényt

Elképesztő, Dárdai remekül kezdte az új idényt

A német együt­tes első gól­ját Dár­dai Palkó sze­rezte. Jól kezdte a fel­ké­szü­lést a Dár­dai-csa­pat az al­sóbb ligás el­len­fél ellen, 2-0-ra győz­tek.

A német együt­tes első gól­ját Dár­dai Palkó sze­rezte. Jól kezdte a fel­ké­szü­lést a Dár­dai-csa­pat az al­sóbb ligás el­len­fél ellen, 2-0-ra győz­tek.

Eldőlt, Szalai Ádám ebben a csapatban folytatja

Eldőlt, Szalai Ádám ebben a csapatban folytatja

A BL-ben is játsz­hat a ma­gyar csa­tár.

A Baj­no­kok Li­gá­já­ban játsz­hat a kö­vet­kező évad­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója. Az előző sze­zon­ban 8 gólt szer­zett a 29 éves csa­tár.

Eldőlt, távozik a portugál sztár a Real Madridtól

Eldőlt, távozik a portugál sztár a Real Madridtól

A já­té­kos el­hagyja a BL-győz­test.

A vá­lo­ga­tott já­té­kos el­hagyja a BL-győz­test. Nagy össze­gért ér­ke­zett anno a Real Mad­rid­hoz. Ha­za­tér Por­tu­gá­li­ába a 29 éves védő.

Óriási botrány, tüntetést szerveznek a magyar focicsapat szurkolói

Óriási botrány, tüntetést szerveznek a magyar focicsapat szurkolói

A Fa­ce­boo­kon szer­ve­zik a til­ta­ko­zást. Sok em­bert vár­nak szom­ba­ton a sta­dion elé az új­pes­tiek.

Zidane elhagyta a Real Madridot, itt folytatja

Zidane elhagyta a Real Madridot, itt folytatja

A fran­cia já­té­kos a spa­nyol baj­nok­ság él­vo­na­lá­ban foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

A fran­cia já­té­kos a spa­nyol baj­nok­ság él­vo­na­lá­ban foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát. Három évre írt alá új csa­pa­tá­hoz a 22 éves fran­cia tá­madó.

Íme a német recept, működik nálunk?

Íme a német recept, működik Magyarországon?

A német foci tel­je­sen uralja a vi­lá­got. Vajon elég ahhoz Bernd Storck, hogy a si­ker­re­cept Ma­gyar­or­szá­gon is be­vál­jon?

A német foci tel­je­sen uralja a vi­lá­got. Vajon elég ahhoz Bernd Storck, hogy a si­ker­re­cept Ma­gyar­or­szá­gon is be­vál­jon?

Eladta nagy tehetségét a Fradi

Eladta nagy tehetségét a Fradi

A Fradi tá­ma­dója a Pus­kás Aka­dé­mi­á­nál foly­tatja.

A Fradi tá­ma­dója a Pus­kás Aka­dé­mi­á­nál foly­tatja. A múlt héten még kezdő volt az Eu­rópa-li­gá­ban a 23 éves já­té­kos, most a Pus­kás Aka­dé­mi­á­hoz iga­zol. Két idény alatt 8 gólt szer­zett a Fra­di­ban.

Ez az ország uralja most a világ labdarúgását

Ez az ország uralja most a világ labdarúgását

A né­me­tek min­den fron­ton ta­rol­tak. A fan­tasz­ti­kus után­pót­lá­suk mel­lett a B-csa­pa­tuk is ok­tatta a vi­lá­got a Kon­fö­de­rá­ciós Kupán.

Magyarországra jöhet a Barcelona korábbi játékosa

Magyarországra jöhet a Barcelona korábbi játékosa

A Bu­da­pest Hon­véd ellen lép­het pá­lyára a tá­madó. Har­minc ta­lál­ko­zón sze­re­pelt a Bar­ce­lona szí­ne­i­ben.

A Bu­da­pest Hon­véd ellen lép­het pá­lyára a tá­madó. Har­minc ta­lál­ko­zón sze­re­pelt a Bar­ce­lona szí­ne­i­ben a szélső.

Komoly döntést hozott az NB I sztárja, itt folytatja a pályafutását

Komoly döntést hozott az NB I sztárja, itt folytatja a pályafutását

Az olasz tá­madó a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban nyi­lat­ko­zott. Jól érzi magát Kis­pes­ten.

Nagy bukás, ide igazolt a Fradi támadója

Nagy bukás, ide igazolt a Fradi támadója

Nem jött össze neki a ma­gyar ka­land.

A német fo­cis­tá­nak nem jött össze a ma­gyar­or­szági ka­land. A har­mad­osz­tály­ban foly­tatja a 2017-ben már nem is sze­re­pel­te­tett tá­madó.

A kamera előtt maszturbált, most sztárcsapatba igazolt a válogatott focista

A kamera előtt maszturbált, most sztárcsapatba igazolt a válogatott focista

A bal­hés kö­zép­pá­lyás vissza­tért Spa­nyol­or­szágba.

A bal­hés kö­zép­pá­lyás vissza­tért Spa­nyol­or­szágba. El­ké­pesztő dol­go­kat tett meg fi­a­ta­labb ko­rá­ban az ar­gen­tin já­té­kos. Egy év szü­net után újra Se­vil­lá­ban.

Kőkeményen beszólt az MTK-nak a távozó légiós

Kőkeményen beszólt az MTK-nak a távozó légiós

Nem rej­tette véka alá elé­ge­det­len­sé­gét az ukrán já­té­kos. Fél év után tá­vo­zott a kieső MTK-tól.

Nem rej­tette véka alá elé­ge­det­len­sé­gét az ukrán já­té­kos. Fél év után tá­vo­zott a kieső MTK-tól, az edzési le­he­tő­sé­gekre pa­nasz­ko­dott.

Nevetett az edző, amikor a Fradit kapták a sorsoláson

Nevetett az edző, amikor a Fradit kapták a sorsoláson

Ér­de­kes re­ak­ció a mol­dáv edző­től.

A lett csa­pat tré­nere ér­de­kes dolog miatt örült a ma­gyar el­len­fél­nek. A Fradi jövő héten kezd az Eu­rópa-li­gá­ban a Jel­gava ellen.

Hihetetlen dolgot tett a kapus, leesett az emberek álla

Hihetetlen dolgot tett a kapus, leesett az emberek álla

Ala­po­san meg­lepte a sze­mély­ze­tet.

A spa­nyol já­té­kos ala­po­san meg­lepte a sze­mély­ze­tet. Senki nem szá­mí­tott rá ebben az idő­pont­ban. Szor­galma si­kert érhet a kö­vet­kező sze­zon­ban.

Durva, kemény kritikát kapott a magyar válogatott focistája

Durva, kemény kritikát kapott a magyar válogatott focistája

Nem va­ló­színű, hogy marad német csa­pa­tá­nál Sti­eber.

Nem va­ló­színű, hogy marad német csa­pa­tá­nál Sti­eber egy német por­tál sze­rint. A 28 éves ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kost két gólt szer­zett az idei sze­zon­ban a Kaiser­s­la­u­tern szí­ne­i­ben.

Kínos fotó készült a válogatott focistáról

Kínos fotó készült a válogatott focistáról

Ala­po­san ki­pi­heni a sze­zon fá­ra­dal­mait a sztár­já­té­kos Ibi­zán. A PSG és az olasz vá­lo­ga­tott klasszi­sát lát­ha­tóan nem za­varta a róla ké­szült kínos nya­ra­lási fotó.

Ala­po­san ki­pi­heni a sze­zon fá­ra­dal­mait a sztár­já­té­kos Ibi­zán. A PSG és az olasz vá­lo­ga­tott klasszi­sát lát­ha­tóan nem za­varta a róla ké­szült kínos nya­ra­lási fotó. A nyá­ron a Bar­ce­lo­ná­hoz iga­zol­hat.

Eltűnt a tétlapról a gyanús magyar edzőmeccs

Eltűnt a tétlapról a gyanús magyar edzőmeccs

A Vasas há­rom­gó­los hát­rány­ból győ­zött oszt­rák el­len­fele ellen. Hi­he­tet­len for­dí­tás.

A Vasas há­rom­gó­los hát­rány­ból győ­zött oszt­rák el­len­fele ellen. Hi­he­tet­len for­dí­tás.

Hihetetlen helyre igazolt a magyar válogatott sztárja

Hihetetlen helyre igazolt a magyar válogatott sztárja

Kle­in­heis­ler messzire iga­zolt.

Kle­in­heis­ler László ennél messzebbre ne­he­zen szer­ződ­he­tett volna. A Baj­no­kok Li­gá­já­ban áll­hat rajt­hoz a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa.

Kínos videó Storcknak, jobb ha nem is látja

Kínos videó Storcknak, jobb ha nem is látja

Csak a szo­ká­sos, Ni­ko­lics Ne­manja ismét be­ta­lált.

Csak a szo­ká­sos, Ni­ko­lics Ne­manja ismét be­ta­lált. A ma­gyar tá­madó a 13. gól­ját sze­rezte az idei sze­zon­ban. Szár­nyal vele a Chi­cago.

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat Ro­naldo.

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már. Az árá­ból sok min­denre futná.

Bombaigazolás, a Fradi Hollandiából szerződtetett játékost

Bombaigazolás, a Fradi Hollandiából szerződtetett játékost

Meg­van a Fradi újabb iga­zo­lása.

Meg­van a Fe­renc­vá­ros ne­gye­dik nyári iga­zo­lása is. Az után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kost már ta­valy is meg akarta sze­rezni a Fradi. A He­eren­veen­től ér­ke­zik.

Eszement változtatások, új szabályok jöhetnek a fociban

Eszement változtatások, új szabályok jöhetnek a fociban

Ha ezt meg­sza­vaz­zák, akkor gya­kor­la­ti­lag újra ta­nul­hat­juk a sport­ágat.

Ha ezt meg­sza­vaz­zák, akkor gya­kor­la­ti­lag újra ta­nul­hat­juk a sport­ágat.

A sikerkapitány távozik, a nagyot bukó Storck maradhat

A sikerkapitány távozik, a nagyot bukó Storck maradhat

Bernd Storck újabb esélyt ka­pott.

Bernd Storck újabb esélyt ka­pott, a ké­zi­ka­pi­tány pedig a si­ke­rek el­le­nére tá­vo­zik.

Távozott a Fradi válogatott támadója, elköszönt a rajongóktól

Távozott a Fradi válogatott támadója, elköszönt a rajongóktól

A csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán kö­szönt el a szur­ko­lók­tól. Böde mö­gött a má­so­dik leg­több gólt sze­rezte.

Dárdai Pált csak szurkolóként érdekli a válogatott

Dárdai Pált csak szurkolóként érdekli a válogatott

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya csa­ló­dott volt az An­dorra el­leni ve­re­ség után.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya csa­ló­dott volt az An­dorra el­leni ve­re­ség után. A nem­zeti csa­pa­tot el­en­gedte.

Iszonyatosan nagy összeget bukhat Bernd Storck

Iszonyatosan nagy összeget bukhat Bernd Storck

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi ko­moly pénz­től eshet el. Az MLSZ a hét má­so­dik fe­lére ígért dön­tést a ka­pi­tány ügyé­ben.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi ko­moly pénz­től eshet el. Az MLSZ a hét má­so­dik fe­lére ígért dön­tést a ka­pi­tány ügyé­ben.

Erőltetett menet, semmit nem pihentek a Fradi focistái

Erőltetett menet, semmit nem pihentek a Fradi focistái

Meg­kezd­ték a fel­ké­szü­lést.

Ha­ma­ro­san indul az új sze­zon a zöld-fe­hé­rek szá­mára. Meg­kezd­ték a fel­ké­szü­lést a 2017/18-as évadra.

Eldőlt, ekkor döntenek Storckról

Eldőlt, ekkor döntenek Storckról

Nem so­káig kell már várni az An­dorra el­leni ku­darc ered­mé­nyére.

Nem so­káig kell már várni az An­dorra el­leni ku­darc ered­mé­nyére. Az Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség ha­ma­ro­san dönt a német ka­pi­tány sor­sá­ról, mondta el a Szö­vet­ség szó­vi­vője.

Hoppá, ez a szakember válthatja Bernd Storckot

Hoppá, ez a szakember válthatja Bernd Storckot

A hírek sze­rint az MLSZ már egyez­tet a tré­ner­rel. Ko­ráb­ban már dol­go­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál.

A hírek sze­rint az MLSZ már egyez­tet a tré­ner­rel. Ko­ráb­ban már dol­go­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál. Az 53 éves edző je­len­leg mun­ka­nél­küli, leg­utóbb Sz­lo­vá­ki­á­ban ka­pott kis­pa­dot.

Rasszista botrány miatt rúgták ki a Vidi edzőjét

Rasszista botrány miatt rúgták ki a Vidi edzőjét

NB I-es csúcs­gá­zsit kap a bal­hés Marko Ni­ko­lics. Sz­lo­vé­ni­á­ból rasszista balhé miatt kel­lett tá­voz­nia.

NB I-es csúcs­gá­zsit kap a bal­hés Marko Ni­ko­lics. Sz­lo­vé­ni­á­ból rasszista balhé miatt kel­lett tá­voz­nia. 20 éve­sen kezdte az edzői pá­lyát.

Hoppá, Tom Cruise Madridba igazol

Hoppá, Tom Cruise Madridba igazol

A film­sztár névre szóló mezt ve­he­tett át az At­lé­tico Mad­rid­tól.

A film­sztár névre szóló mezt ve­he­tett át az At­lé­tico Mad­rid­tól. Meg­cso­dálta az új sta­di­ont is, ha már a spa­nyol fő­vá­ros­ban járt. El­mon­dása sze­rint alig várja, hogy vissza­tér­jen egy mér­kő­zésre.

Vezércsere: Kiderült, ki lehet a Videoton új vezetőedzője

Vezércsere: Kiderült, ki lehet a Videoton új vezetőedzője

A hírek sze­rint tá­vo­zik Hen­ning Berg.

Saj­tó­hí­rek sze­rint tá­vo­zik Hen­ning Berg a Vi­deo­ton élé­ről.

Csoda Londonban, mindenki meglepődött a döntésen

Csoda Londonban, mindenki meglepődött a döntésen

Úgy fest az Ar­se­nal­ból megy nyug­díjba a le­gen­dás edző.

Úgy fest az Ar­se­nal­ból megy nyug­díjba a le­gen­dás edző. 1996 óta irá­nyítja az "ágyú­so­kat" a 67 éves tré­ner. Az idei évad­ban FA-kupát nyert a lon­doni egy­let­tel.

Eladó a Honvéd, magyar bajnokot vegyenek!

Eladó a Honvéd, magyar bajnokot vegyenek!

Jó aján­lat ese­tén el­adná a Hon­vé­dot He­ming­way. A kö­vet­kező évadra 1,4 mil­li­ár­dos költ­ség­ve­tés­sel ter­vez­nek a kis­pes­tiek. Egy­ben tar­ta­nák a ke­re­tet.

Jó aján­lat ese­tén el­adná a Hon­vé­dot He­ming­way. A kö­vet­kező évadra 1,4 mil­li­ár­dos költ­ség­ve­tés­sel ter­vez­nek a kis­pes­tiek. Egy­ben tar­ta­nák a ke­re­tet a Baj­no­kok Li­gája se­lej­te­ző­ire ké­szülő együt­tes­nél.

Budapestre jön a Manchester United

Budapestre jön a Manchester United

Az MU mel­lett több kül­földi sztár­csa­pat is ér­ke­zik a fő­vá­rosba. Töb­bek kö­zött a Benfica és a DI­namo Zagreb is. A mér­kő­zé­sek­nek a Hi­deg­kuti Nán­dor sta­di­on­ban is ott­hont ad.

Az MU mel­lett több kül­földi sztár­csa­pat is ér­ke­zik a fő­vá­rosba. Töb­bek kö­zött a Benfica és a DI­namo Zagreb is. A mér­kő­zé­sek­nek a Hi­deg­kuti Nán­dor sta­dion is ott­hont ad.

Rejtély, az utolsó pillanatig izgulhatnak a Honvéd és a Videoton játékosai

Rejtély, az utolsó pillanatig izgulhatnak a Honvéd és a Videoton játékosai

To­vábbra sem tudni, ki ve­zeti az arany­ról döntő ta­lál­ko­zót. Vél­he­tően csak pén­te­ken dől el a já­ték­ve­zető ki­léte.

Hoppá, igazi sztárcsapat viheti az Újpest legjobbját

Hoppá, igazi sztárcsapat viheti az Újpest legjobbját

A világ egyik leg­jobb csa­pata nézte ki.

A ma­gyar együt­tes tá­ma­dó­jára a világ egyik leg­jobb csa­pata is felfi­gyelt. A ma­ce­dón vá­lo­ga­tott tá­madó 12 gólt lőtt idén a ma­gyar baj­nok­ság­ban.

Döntött az UEFA, ez vár a Manchesterre

Döntött az UEFA, ez vár a Manchesterre

Az Eu­rópa-liga dön­tő­jé­vel kap­cso­lat­ban meg­hozta dön­té­sét az UEFA.

Az Eu­rópa-liga dön­tő­jé­vel kap­cso­lat­ban meg­hozta dön­té­sét az UEFA ve­ze­tése. Az Eu­ró­pai Lab­da­rúgó-szö­vet­ség sze­rint nincs jel arra, hogy ter­ror­tá­ma­dás ve­szé­lye fe­nye­getne.

Önkívületben szidták a Barcelona sztárját a Real játékosai

Önkívületben szidták a Barcelona sztárját a Real játékosai

Ju­tott rá idő az ün­nep­lés köz­ben.

A mad­ridi já­té­ko­sok va­ló­sá­gos eu­fó­ri­ába ke­rül­tek a baj­noki cím meg­szer­zése után. A közös el­len­ség­ről sem fe­led­kez­tek meg.

Ez durva, kemény kritikát kapott Dzsudzsák a korábbi klasszistól

Ez durva, kemény kritikát kapott Dzsudzsák a korábbi klasszistól

Ezt a kri­ti­kát nem teszi ki az ab­lakba a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Ezt a kri­ti­kát nem teszi ki az ab­lakba a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Je­len­leg az al-Vah­dát erő­síti.

Hihetetlen döntés, egy fordulóval a vége előtt rúgták ki az edzőt

Hihetetlen döntés, egy fordulóval a vége előtt rúgták ki az edzőt

Az utolsó kör előtt tá­vo­zik a tré­ner.

Az utolsó, ki­esés­ről döntő mér­kő­zés előtt tá­vo­zik a ma­gyar csa­pat tré­nere.

Sokkoló hír, arany nélkül távozik a Videoton legjobbja

Sokkoló hír, arany nélkül távozik a Videoton legjobbja

A Vidi leg­jobbja volt idén a tá­madó.

A szerb tá­madó tá­voz­hat a fe­hér­vá­ri­ak­tól, ha nincs meg az első hely. A Vidi leg­jobbja volt idén a 34 éves tá­madó, 10 gólt szer­zett eddig az NB I-ben.

Hoppá, a Barcelona játékosai már tudják ki lesz az új edzőjük!

Hoppá, a Barcelona játékosai már tudják ki lesz az új edzőjük!

Mes­si­ék­kel az elnök kö­zölte az új tré­ner sze­mé­lyét. Luis En­ri­quét spa­nyol szak­em­ber váltja a hírek sze­rint.

Mes­si­ék­kel az elnök kö­zölte az új tré­ner sze­mé­lyét. Luis En­ri­quét spa­nyol szak­em­ber váltja.

Hihetetlen produkció, világsztár énekesnővel énekelt az edzőlegenda

Hihetetlen produkció, világsztár énekesnővel énekelt az edzőlegenda

Nem akár­mi­lyen fel­lé­pést lát­hat­tak az ün­nep­lők.

Nem akár­mi­lyen fel­lé­pést lát­hat­tak az ün­nep­lők.

Gyász, öngyilkos lett a válogatott focista

Gyász, öngyilkos lett a válogatott focista

Hol­tan ta­lál­tak ott­ho­ná­ban a 34 éves lab­da­rú­góra.

Hol­tan ta­lál­tak ott­ho­ná­ban a 34 éves lab­da­rú­góra. Ez már a má­so­dik ön­gyil­kos­ság, ami meg­rázta a cseh fut­ballt az utóbbi egy hó­nap­ban. A Svájc­ban lé­gi­ós­kodó fo­cis­tára ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá.

Ronaldo csúcssebességgel száguld a bajnoki cím felé

Ronaldo csúcssebességgel száguld a bajnoki cím felé

A Real Mad­rid­dal má­so­dik baj­noki címét sze­rez­heti Cris­ti­ano Ro­naldo.

Ilyen nincs: innen is kirúgták a Fradi korábbi edzőjét

Ilyen nincs: innen is kirúgták a Fradi korábbi edzőjét

Ennél a klub­nál sem so­káig te­vé­keny­ke­dett a ko­rábbi Fradi-ked­venc.

Ennél a klub­nál sem so­káig te­vé­keny­ke­dett a ko­rábbi Fradi-ked­venc. 2014 óta ez már a ne­gye­dik csa­pata volt a hol­land mes­ter­nek. Egyik ál­lo­más­he­lyén sem al­ko­tott ma­ra­dan­dót, Len­gyel­or­szág­ban, Ang­li­á­ban és Né­met­or­szág­ban is meg­bu­kott a Fra­dit két évig edző szak­ve­zető.

Fantasztikus Dzsudzsák, kilenc éves átkot tört meg a sztárfocista

Fantasztikus Dzsudzsák, kilenc éves átkot tört meg a sztárfocista

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya 2008 után nyert újra kupát.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya újra kupát nyert, ami leg­utóbb 2008-ban si­ke­rült neki még Hol­lan­di­á­ban. Az anyu­kája is vele ün­ne­pelt.

Gyászolnak a szurkolók, visszavonul a bajnokcsapat kedvence

Gyászolnak a szurkolók, visszavonul a bajnokcsapat kedvence

Három nap­pal a baj­noki cím meg­nye­rése után je­len­tette be dön­té­sét a hol­land sztár.

Elképesztő, robogóval rontott az öltözőbe az Európa-bajnok focista

Elképesztő, robogóval rontott az öltözőbe az Európa-bajnok focista

Ala­po­san meg­ün­ne­pelte az ara­nyat.

Ala­po­san meg­ün­ne­pelte a baj­noki címet a Benfica por­tu­gál sztárja. A tár­sak őr­jöngve fo­gad­ták az öl­tö­ző­ben a nyári Eb-n arany­ér­met szerző fo­cis­tát.

Leitatja szurkolóit az NB I-es csapat

Leitatja szurkolóit az NB I-es csapat

In­gyen sört osz­ta­nak Deb­re­cen­ben az utolsó hazai baj­no­kira ki­lá­to­gató fa­na­ti­ku­sok­nak. Ér­de­mes lesz ki­lá­to­gatni a Nagy­er­dei Sta­di­onba a Hon­véd ellen. A já­té­ko­sok fi­ze­tik az ita­lo­kat.

In­gyen sört osz­ta­nak Deb­re­cen­ben az utolsó hazai baj­no­kira ki­lá­to­gató fa­na­ti­ku­sok­nak. Ér­de­mes lesz ki­lá­to­gatni a Nagy­er­dei Sta­di­onba a Hon­véd ellen. A já­té­ko­sok fi­ze­tik az ita­lo­kat. Az Új­pest ellen remek han­gu­la­tot te­rem­tet­tek a Loki szur­ko­lói, ezt há­lál­ják meg most a klub lab­da­rú­gói.

Megható fotó, sosem feledik az elhunyt magyar focistát

Megható fotó, sosem feledik az elhunyt magyar focistát

Baj­nok lett a Benfica Por­tu­gá­li­á­ban, a 2004-ben el­hunyt Fehér Mik­lós­ról is meg­em­lé­kez­tek.

Baj­nok lett a Benfica Por­tu­gá­li­á­ban, immár 36. al­ka­lom­mal. A 2004-ben tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt Fehér Mik­lós­ról is meg­em­lé­kez­tek a klub szur­ko­lói.

Dráma: sírva búcsúzott el a focitól a legendás védő

Dráma: sírva búcsúzott el a focitól a legendás védő

Az egy­kori ar­gen­tin vá­lo­ga­tott já­té­kos pá­lya­fu­tása alatt a Bayern­ben és a Man­hes­ter City­ben is meg­for­dult.

Az egy­kori ar­gen­tin vá­lo­ga­tott já­té­kos pá­lya­fu­tása alatt a Bayern Mün­chen­ben és a Man­ches­ter City­ben is meg­for­dult.

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

10 meccsen nyolc gólt szer­zett eddig.

Szen­zá­ci­ó­san in­dí­totta ame­ri­kai ka­land­ját a tá­madó, egy­előre meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik. Most a cím­vé­dőt szo­mo­rí­totta remek tel­je­sít­mé­nyé­vel.

A Fradi egyik legjobbját görög játékosra cserélhetik

A Fradi egyik legjobbját görög játékosra cserélhetik

Úgy néz ki, tá­vo­zik a gól­vágó.

Úgy néz ki, el­ve­szíti egyik leg­jobb já­té­ko­sát a Fe­renc­vá­ros. Dju­ricint Auszt­ri­ába hív­nák vissza, majd cse­rél­nék is to­vább egy görög vé­dőre.

Szenzációs Szalai, óriásit játszott a magyar válogatott támadója

Szenzációs Szalai, óriásit játszott a magyar válogatott támadója

Öt perc alatt két­szer is vil­lant a 29 éves já­té­kos. Ez volt a nyol­ca­dik gólja a Bun­des­liga idei sze­zon­já­ban.

Szenzációs lehetőség, ilyen könnyen még nem randiztál sztárfocistával

Szenzációs lehetőség, ilyen könnyen még nem randiztál sztárfocistával

A Tin­der nevű társ­ke­reső app­li­ká­ció se­gít­sé­gé­vel bár­ki­nek össze­jö­het a randi a klasszis csa­tár­ral.

Kórházba került a Barcelona klasszisa

Kórházba került a Barcelona klasszisa

A va­sár­napi baj­no­kit is ki kell hagy­nia a sztár­já­té­kos­nak. Hi­á­nyá­ban nehéz hely­zetbe kerül a baj­noki cí­mért a Real Mad­rid­dal küzdő Bar­ce­lona. Mu­száj győz­nie a ka­ta­lá­nok­nak.

A va­sár­napi baj­no­kit is ki kell hagy­nia a sztár­já­té­kos­nak. Hi­á­nyá­ban nehéz hely­zetbe kerül a baj­noki cí­mért a Real Mad­rid­dal küzdő Bar­ce­lona. Mu­száj győz­nie a ka­ta­lá­nok­nak.

Eldőlt, a világbajnoki részvételért játszhat a magyar válogatott

Eldőlt, a világbajnoki részvételért játszhat a magyar válogatott

To­vább él a ki­ju­tási esé­lye.

A mi­e­ink­nek to­vább él a ki­ju­tási esé­lye az in­diai kor­osz­tá­lyos vb-re. A német és a hol­land vá­lo­ga­tott mér­kő­zése után dől el, ki lesz az el­len­fe­lünk.

Botrányos káromkodás, önkívületben a Chelsea-sztár

Botrányos káromkodás, önkívületben a Chelsea-sztár

Élő adás­ban rit­kán látni ilyet, a spa­nyol sztár ken­dő­zet­le­nül ki­mondta a vé­le­mé­nyét.

Hoppá, a Barcelona elhagyhatja a spanyol bajnokságot!

Hoppá, a Barcelona elhagyhatja a spanyol bajnokságot!

A grá­nát­vö­rös-kékek 2018-tól csat­la­koz­hat­nak az Egye­sült Ál­la­mok baj­noki küz­del­me­i­hez.

A grá­nát­vö­rös-kékek 2018-tól csat­la­koz­hat­nak az Egye­sült Ál­la­mok baj­noki küz­del­me­i­hez.

Nagy botrány készül, Ronaldo a bíróságon köthet ki

Nagy botrány készül, Ronaldo a bíróságon köthet ki

A Real Mad­rid sztárja Por­tu­gá­li­á­ban vil­lát épít­te­tett ma­gá­nak, de nem tar­tott be min­den sza­bályt.

A Real Mad­rid sztárja Por­tu­gá­li­á­ban vil­lát épít­te­tett ma­gá­nak, de nem tar­tott be min­den sza­bályt. A fi­gyel­mez­tető le­ve­lekre nem is re­a­gált.

Óriási balhé Debrecenben, ezért távoztak a portugálok

Óriási balhé Debrecenben, ezért távoztak a portugálok

Nem volt békés az el­vá­lás.

Nem éppen békés kö­rül­mé­nyek kö­zött vált meg a Loki a por­tu­gál stáb­tól. A por­tu­gál trió fél évig dol­go­zott a Deb­re­cen­nél.

Ez durva: meccs közben gurult el Ronaldo gyógyszere

Ez durva: meccs közben gurult el Ronaldo gyógyszere

Fer­nando Tor­rest sem kel­let fél­teni.

A Real Mad­rid sztár­fo­cis­tája Fer­nando Tor­es­szel bal­hé­zott össze, kis híján egy­más­nak estek. Most ki­de­rült, hogy miket vág­tak egy­más fe­jé­hez.

Nagy átalakulás várható a Fradinál

Nagy átalakulás várható a Fradinál

Je­len­tős jövés-menés lehet a Fe­renc­vá­ros­nál a nyári szü­net­ben. Igye­kezni kell a já­té­kos­ke­ret ki­ala­kí­tá­sá­val a jú­nius 11-én kez­dődő fel­ké­szü­lés miatt.

Je­len­tős jövés-menés lehet a je­len­leg az NB I har­ma­dik he­lyén álló Fe­renc­vá­ros­nál a nyári szü­net­ben. A té­li­hez ha­sonló moz­gás lehet majd a zöld-fe­hé­rek­nél. Akkor hét új lab­da­rúgó is ér­ke­zett Tho­mas Doll csa­pa­hoz.

Szénné alázta a Real Madrid játékosa a korábbi világsztárt

Szénné alázta a Real Madrid játékosa a korábbi világsztárt

A Real Mad­rid já­té­ko­sai jót szó­ra­koz­tak az el­len­fél edző­jé­nek az öl­tö­zé­kén.

Megvan a Barcelona új edzője

Megvan a Barcelona új edzője

A ka­ta­lán klub egyik ve­ze­tője nyi­lat­ko­zott az edző ki­lé­té­ről.

A ka­ta­lán klub egyik ve­ze­tője nyi­lat­ko­zott az edző ki­lé­té­ről. A nyár­tól új kor­szak kez­dő­dik a Bar­cá­nál, az új tré­ner ve­zet­heti újra a csúcsra őket.

Ígéretet tett Storck, új embereket kell választania

Ígéretet tett Storck, új embereket kell választania

A ma­gyar vá­lo­ga­tott jú­ni­us­ban két meccset is az alap­em­be­rei nél­kül ját­szik. Kinek si­ke­rül ezt ki­hasz­nál­nia?

Meghökkentő változás, így néz ki most a válogatott focista

Meghökkentő változás, így néz ki most a válogatott focista

A 38 éves lab­da­rúgó ala­po­san ki­gyúrta magát pá­lya­fu­tása be­fe­je­zése után. Íme a fotók.