CÍMKE: 'labdarúgás'

Újdonságokkal rajtol a hétvégén az NB I

Újdonságokkal rajtol a hétvégén az NB I

Négy mér­kő­zés­sel indul a lab­da­rúgó NB I.

Négy mér­kő­zés­sel ma indul a lab­da­rúgó NB I 2018/19-es sze­zonja.

Hatalmas magyar siker, Nikolics újabb díjat söpört be Amerikában

Hatalmas magyar siker, Nikolics újabb díjat söpört be Amerikában

A ma­gyar tá­ma­dót vá­lasz­tot­ták meg az ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság leg­jobb­já­nak.

FRISS HÍREK

Idén vajon összejön? 14 éve vár erre a Ferencváros

Idén vajon összejön? 14 éve vár erre a Ferencváros

Nehéz dolga lesz a zöld-fe­hé­rek­nek az iz­ra­eli vissza­vá­gón. Leg­utóbb a 2004-es idény­ben élte meg az au­gusz­tust a fő­vá­rosi csa­pat.

Nehéz dolga lesz a zöld-fe­hé­rek­nek az iz­ra­eli vissza­vá­gón. Leg­utóbb a 2004-es idény­ben élte meg az au­gusz­tust a fő­vá­rosi csa­pat.

Leleplezték Hamiltont, csak színjáték, amit művel

Leleplezték Hamiltont, csak színjáték, amit művel

Kamu az egész, a show része. Ki­de­rült a Forma-1 vi­lág­baj­no­ká­ról, hogy mi ve­zé­relte Sil­vers­tone-ban.

Kamu az egész, a show része. Ki­de­rült a Forma-1 vi­lág­baj­no­ká­ról, hogy mi ve­zé­relte Sil­vers­tone-ban.

Elmaradt a focicsoda, nincs új világbajnok

Elmaradt a focicsoda, nincs új világbajnok

A fran­cia vá­lo­ga­tott 1998 után ismét meg­nyerte a vi­lág­baj­nok­sá­got. Gól­zá­po­ros mér­kő­zést ho­zott a moszk­vai fi­nálé. A vb-dön­tők tör­té­ne­té­nek első ön­gólja is meg­szü­le­tett.

A fran­cia vá­lo­ga­tott 1998 után ismét meg­nyerte a vi­lág­baj­nok­sá­got. Gól­zá­po­ros mér­kő­zést ho­zott a moszk­vai fi­nálé.

Eldőlt, megvan Zidane új csapata

Eldőlt, megvan Zidane új csapata

Spa­nyol­or­szág­ban foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát.

Spa­nyol­or­szág­ban foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát Zi­dane leg­idő­sebb fia. A má­sod­osz­tály újonc­ház egy­éves köl­csön­szer­ző­dést írt alá. A Real Mad­rid­nál ne­vel­ke­dett a 23 éves kö­zép­pá­lyás.

Elárulta nagy titkát a magyar sztársportoló

Elárulta nagy titkát a magyar sztársportoló

Az idei évad­ban már ki­lenc gól­nál jár az MLS-ben. Az NBC-nek azt is el­mondta, hogy a gril­le­zés az egyik ked­venc hob­bija. A hét­vé­gén a Dal­las ott­ho­ná­ban lép­nek pá­lyára Ni­ko­li­c­sék.

Az idei évad­ban már ki­lenc gól­nál jár az MLS-ben. Az NBC-nek azt is el­mondta, hogy a gril­le­zés az egyik ked­venc hob­bija.

Lefotózták, Budapestre érkezett a világsztár focista

Lefotózták, Budapestre érkezett a világsztár focista

Vb-ezüst­ér­met szer­zett 2006-ban.

Rend­sze­res ven­dég­nek szá­mít a ma­gyar fő­vá­ros­ban. A 2006-os vi­lág­baj­nok­sá­gon ezüst­ér­met szer­zett a fran­cia lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tal.

Ez nem sikerült, nagy bajban a magyar focicsapat

Ez nem sikerült, nagy bajban a magyar focicsapat

Hazai pá­lyán ja­vít­hat még a Hon­véd.

Hazai pá­lyán ja­vít­hat még a Hon­véd. Nagy Gergő har­minc mé­ter­ről sze­rezte meg a ma­gyar csa­pat gól­ját. Nehéz vissza­vágó vár a fő­vá­rosi klubra.

Durván kifakadt Leekens, ezt gondolja a magyarokról a bukott kapitány

Durván kifakadt Leekens, ezt gondolja a magyarokról a bukott kapitány

A belga edző úgy érzi, jó mun­kát vég­zett a ma­gyar vá­lo­ga­tott élén.

A belga edző úgy érzi, jó mun­kát vég­zett a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya­ként.

Micsoda szépség, a szexi sportolónő Magyarországra költözik

Micsoda szépség, a szexi sportolónő Magyarországra költözik

Meg­van a Fe­renc­vá­ros női lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak első nyári iga­zo­lása.

Meg­van a Fe­renc­vá­ros női lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak első nyári iga­zo­lása. Ame­ri­ká­ból ér­ke­zett erő­sí­tés.

Ibrahimovic tehet keresztbe a magyar focicsapatnak

Ibrahimovic tehet keresztbe a magyar focicsapatnak

Be­in­dul a nagy­üzem a BL-ben.

Be­in­dul a nagy­üzem az eu­ró­pai ku­pa­po­ron­don. A MOL Vidi FC a lu­xem­burgi baj­nok ott­ho­ná­ban lép pá­lyára ked­den a Baj­no­kok Li­gája se­lej­te­ző­jé­ben.

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzs­u­dzsák ko­rábbi eind­ho­veni csa­pat­tár­sai a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ne­gyed­dön­tő­jére ké­szül­nek.

Új fejlemények a rasszizmussal vádolt magyar sztárbíró ügyében

Új fejlemények a rasszizmussal vádolt magyar sztárbíró ügyében

Kas­sai Vik­tor ta­valy in­dí­tott be­csü­let­sér­tési pert Lip­ták Zol­tán ellen.

Kas­sai Vik­tor ta­valy in­dí­tott be­csü­let­sér­tési pert Lip­ták Zol­tán ellen.

Meghökkentő hír: újra szövetségi kapitány akar lenni Leekens

Meghökkentő hír: újra szövetségi kapitány akar lenni Leekens

Nem sokat tét­len­ke­dett a Ma­gyar­or­szág­ról el­za­vart fut­ball­edző, most Af­ri­ká­ban vál­lalna mun­kát.

Nem sokat tét­len­ke­dett a Ma­gyar­or­szág­ról el­za­vart fut­ball­edző, most Af­ri­ká­ban vál­lalna mun­kát.

Aggódnak a Fradinál, ebből nagy baj lehet

Aggódnak a Fradinál, ebből nagy baj lehet

Rend­kí­vüli saj­tó­tá­jé­koz­tató tar­tott a zöld-fehér klub. Tar­ta­nak az eset­le­ges UEFA-bün­te­tés­től, ha a szur­ko­lók hely­te­len vi­sel­ked­nek az Eu­rópa-li­gá­ban.

Rend­kí­vüli saj­tó­tá­jé­koz­tató tar­tott a zöld-fehér klub. Tar­ta­nak az eset­le­ges UEFA-bün­te­tés­től, ha a szur­ko­lók hely­te­len vi­sel­ked­nek az Eu­rópa-li­gá­ban.

Ez a focicsapat tett fontos bejelentést tett Dzsudzsák Balázsról

Ez a focicsapat tett fontos bejelentést tett Dzsudzsák Balázsról

Ha­za­tér Ma­gyar­or­szágra?

Ha­za­tér Ma­gyar­or­szágra, vagy lé­gi­ós­ként foly­tatja? Két évet töl­tött el az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben.

Váratlan helyen bukkant fel Diego Maradona

Váratlan helyen bukkant fel Diego Maradona

Rit­kán lát­ható ké­rést ka­pott a fod­rász.

Rit­kán lát­ható ké­rést ka­pott a fod­rász. Ma­ra­dona 57 esz­ten­dő­sen is a vi­lág­baj­nok­ság sztárja. Az ar­gen­ti­nok mér­kő­zé­sein a kö­zép­pont­ban volt.

Megvan a pontos összeg, ennyi pénzt keres Lanzafame a Fradiban

Megvan a pontos összeg, ennyi pénzt keres Lanzafame a Fradiban

Jól keres majd új csa­pa­tá­ban az olasz gól­ki­rály. 18 gólt szer­zett az NB I előző sze­zon­já­ban.

Miatta estek ki a spanyolok? Erre nem lehet büszke a világsztár

Miatta estek ki a spanyolok? Erre nem lehet büszke a világsztár

Semmi nem jött össze a klasszis ka­pus­nak. Az oro­szok el­leni ti­zen­egyes­pár­baj­ban sem tu­dott há­rí­tani.

Óriási dráma, jöhet a világbajnokság álommeccse

Óriási dráma, jöhet a világbajnokság álommeccse

Iz­gul­hat­tak az esé­lye­sebb bel­gák. Japán ha­tal­mas le­he­tő­sé­get sza­lasz­tott el a vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Iz­gul­hat­tak az esé­lye­sebb bel­gák. Japán ha­tal­mas le­he­tő­sé­get sza­lasz­tott el a vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben, 2-0-ra is ve­ze­tett az ázsiai vá­lo­ga­tott.

Rekordot döntött Brazília, Neymarnak köszönhetik

Rekordot döntött Brazília, Neymarnak köszönhetik

Me­xi­kó­nak nem volt esé­lye.

Be­ju­tott a ne­gyed­dön­tőbe a bra­zil vá­lo­ga­tott. Ney­mar és Fir­mino is be­ta­lált Me­xikó ellen. A Bel­gium-Japán ta­lál­kozó győz­te­sé­vel ját­szik Bra­zí­lia a ne­gyed­dön­tő­ben.

Már erről suttognak, kirúgják Messiék főnökét

Már erről suttognak, kirúgják Messiék főnökét

Rosszul si­ke­rült a vi­lág­baj­nok­ság.

Rosszul si­ke­rült a vi­lág­baj­nok­ság Ar­gen­tína szá­mára, a nyol­cad­dön­tő­ben bú­csúz­tak Fran­cia­or­szág ellen. Sam­pa­oli 15 mér­kő­zé­sen ült a kis­pa­don.

Dráma a vb-n, a Real Madrid sztárja örülhetett a végén

Dráma a vb-n, a Real Madrid sztárja örülhetett a végén

Nagy csa­tát ho­zott Dánia és Hor­vát­or­szág vb-nyol­cad­dön­tője. Luka Mod­ric a hosszab­bí­tás­ban bün­te­tőt hi­bá­zott, de a ti­zen­egyes­pár­baj­ban be­ta­lált.

Nagy csa­tát ho­zott Dánia és Hor­vát­or­szág vb-nyol­cad­dön­tője. Luka Mod­ric a hosszab­bí­tás­ban bün­te­tőt hi­bá­zott, de a ti­zen­egyes­pár­baj­ban be­ta­lált.

Itt a vége, elbúcsúzott az argentinok sztárja a válogatottól

Itt a vége, elbúcsúzott az argentinok sztárja a válogatottól

Már a torna előtt je­lezte, hogy a vb után nem ját­szik töb­bet a nem­zeti csa­pat­ban.

Már a torna előtt je­lezte, hogy a vb után nem ját­szik töb­bet a nem­zeti csa­pat­ban.

Ez aztán a meglepetés, Cristiano Ronaldót boldoggá tették

Ez aztán a meglepetés, Cristiano Ronaldót boldoggá tették

Na­gyon örült neki.

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Uru­guay ellen lép pá­lyára a vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Rég várt erre Nikolics, megtörte a rossz sorozatát

Rég várt erre Nikolics, megtörte a rossz sorozatát

Újra be­ta­lált a ma­gyar csa­tár. A Chi­cago Fire a 6. he­lyen áll az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rú­gó­liga Ke­leti fő­cso­port­já­ban.

Újra be­ta­lált a ma­gyar csa­tár. A Chi­cago Fire a 6. he­lyen áll az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rú­gó­liga Ke­leti fő­cso­port­já­ban.

Nagy bejelentésre készül Gera Zoltán, mit szólnak ehhez a fradisták?

Nagy bejelentésre készül Gera Zoltán, mit szólnak ehhez a fradisták?

Sé­rü­lése miatt alig lé­pett pá­lyára a 2017/18-as sze­zon­ban.

Sé­rü­lése miatt alig lé­pett pá­lyára a 2017/18-as sze­zon­ban. A vb alatt szak­kom­men­tá­tor­ként is dol­go­zik.

Horvát focicsoda, mi lehet a titok?

Horvát focicsoda, mi lehet a titok?

Mi lehet az ar­gen­ti­no­kat is le­fo­cizó hor­vá­tok titka?

Két mér­kő­zés, két győ­ze­lem, mindez ka­pott gól nél­kül - ez a hor­vá­tok mér­lege eddig a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Mi lehet az ar­gen­ti­no­kat is le­fo­cizó hor­vá­tok titka?

Holttestre bukkantak, Messi-rajongó az áldozat

Holttestre bukkantak, Messi-rajongó az áldozat

Egy fo­lyó­ban ta­lál­ták meg a tes­tét.

Nem tudta fel­dol­gozni az ar­gen­ti­nok ve­re­sé­gét. A rend­őr­ség szó­vi­vője sze­rint gya­nít­ha­tóan ön­gyil­kos lett a 30 éves in­diai férfi.

Szörnyű, amit tettek, ez történt éjjel Cristiano Ronaldóval

Szörnyű, amit tettek, ez történt éjjel Cristiano Ronaldóval

Sors­döntő meccs vár a por­tu­gá­lokra a vébén. Erre biz­to­san nem szá­mí­tott az arany­lab­dás sztár.

Sors­döntő meccs vár a por­tu­gá­lokra a vébén. Erre biz­to­san nem szá­mí­tott az arany­lab­dás sztár.

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n. Toni Kroos a 94. perc­ben lőtte Né­met­or­szág győz­tes gól­ját. A má­so­dik fél­időt nem bírta a svéd vá­lo­ga­tott.

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n. Toni Kroos a 94. perc­ben lőtte Né­met­or­szág győz­tes gól­ját. A má­so­dik fél­időt nem bírta a svéd vá­lo­ga­tott.

Hihetetlen, ilyen még soha nem történt világbajnokságon

Hihetetlen, ilyen még soha nem történt világbajnokságon

To­vábbra is hi­bát­lan Bel­gium. Az 1954-es vb-n szü­le­tett re­kord dőlt meg az orosz­or­szági vi­a­da­lon.

To­vábbra is hi­bát­lan Bel­gium. Az 1954-es vb-n szü­le­tett re­kord dőlt meg az orosz­or­szági vi­a­da­lon.

Eldőlt, visszavonul a magyar válogatott focista

Eldőlt, visszavonul a magyar válogatott focista

A klub stáb­já­ban dol­go­zik to­vább.

Az NB I-ben 15 mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára az előző sze­zon­ban a ru­ti­nos védő. A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban 79-szer lé­pett pá­lyára.

Fájdalmas pillanatok, Maradona szenvedett a lelátón

Fájdalmas pillanatok, Maradona szenvedett a lelátón

Nem erre szá­mí­tott a mér­kő­zé­sen.

Az ar­gen­ti­nok le­gen­dája ne­he­zen emész­tette meg a hor­vá­tok el­leni meg­alázó ve­re­sé­get. Nagy baj­ban Mes­siék, a cso­port­kör­ben bú­csúz­hat­nak.

Dárdai Pál videóiból is tanulhatnak a magyar edzőjelöltek

Dárdai Pál videóiból is tanulhatnak a magyar edzőjelöltek

A fo­ci­vé­bé­vel egy idő­ben in­dí­totta el Ma­gyar­or­szág első in­gye­nes napi fan­tá­zia­já­té­kát www.edzok­li­gaja.hu néven a Sze­ren­cse­já­ték Zrt.

Megszólalt a sztársportoló: az sem lenne baj, ha kiesne a Diósgyőr

Megszólalt a sztársportoló: az sem lenne baj, ha kiesne a Diósgyőr

Iz­gal­mas 90 perc vár a mis­kolci szur­ko­lókra szom­ba­ton. A már baj­nok Vi­deo­tont fo­gadja a DVTK.

Itt a nagy bejelentés: Berki Krisztián visszatér a pályára

Itt a nagy bejelentés: Berki Krisztián visszatér a pályára

2006-ban hagyta abba profi sport­kar­ri­er­jét, és most 12 év után vissza­tér. Rá­adá­sul mind­járt az NB-I-ben.

2006-ban hagyta abba profi sport­kar­ri­er­jét, és most 12 év után vissza­tér. Rá­adá­sul mind­járt az NB-I-ben.

Gera nyomában, Angliába igazolhat a magyar válogatott focista

Gera nyomában, Angliába igazolhat a magyar válogatott focista

Baj­noki címet nyert a nem­ré­gi­ben véget ért sze­zon­ban, 29 mér­kő­zé­sen 9 gólt szer­zett.

Eldőlt Gera Zoltán jövője? Megszólalt a Fradi sztárja

Eldőlt Gera Zoltán jövője? Megszólalt a Fradi sztárja

Tíz hó­napja nem lé­pett pá­lyára.

Sé­rü­lés miatt tíz hó­napja nem lé­pett pá­lyára a 39 éves já­té­kos, már a csa­pat­tár­sak­kal edz. A sze­zon végén lejár Gera szer­ző­dése.

Eldőlt Dzsudzsák sorsa? Megszólalt a magyar focicsapat tulajdonosa

Eldőlt Dzsudzsák sorsa? Megszólalt a magyar focicsapat tulajdonosa

A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Vidi-meccsét.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Vi­deo­ton-Hon­véd mér­kő­zést.

Ezzel állított emléket a rivális szurkolója a BL-döntő negatív hősének

Ezzel állított emléket a rivális szurkolója a BL-döntő negatív hősének

Meg­ih­lette a Li­ver­pool ka­pu­sá­nak tel­je­sít­mé­nye. Két ha­tal­mas hi­bája volt a német há­lóőr­nek a BL-dön­tő­ben.

Sokkoló videó, tömegben szenvedett balesetet a kisfiú a Fradi-meccsen

Sokkoló videó, tömegben szenvedett balesetet a kisfiú a Fradi-meccsen

A sé­rült kis­gye­re­ket azon­nal el­lát­ták az or­vo­sok. A ta­lál­kozó má­so­dik fél­ide­jé­ben tör­tént a bal­eset.

Nagy a szerelem, a magyar focisztár romantikus fotót osztott meg

Nagy a szerelem, a magyar focisztár romantikus fotót osztott meg

A fi­a­tal pár su­gár­zik a bol­dog­ság­tól. Szo­bosz­lai jó sze­zont fu­tott.

A fi­a­tal pár su­gár­zik a bol­dog­ság­tól. Jú­ni­us­ban be­mu­tat­koz­hat a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Eldőlt a bajnoki cím az NB I-ben, három éve nem történt ilyen

Eldőlt a bajnoki cím az NB I-ben, három éve nem történt ilyen

Az utolsó for­duló ered­mé­nyé­től füg­get­le­nül arany­ér­mes a fe­hér­vári csa­pat.

Az utolsó for­duló ered­mé­nyé­től füg­get­le­nül arany­ér­mes a szé­kes­fe­hér­vári csa­pat.

Érdekes nyilatkozat, Ronaldo elhagyja a Real Madridot?

Érdekes nyilatkozat, Ronaldo elhagyja a Real Madridot?

Tá­vo­zik a spa­nyol fő­vá­ros­ból?

Az idei BL-ser­leg lesz az utolsó tró­fe­ája a spa­nyol sztár­csa­pat­tal? Az ün­nep­lés köz­ben tett fur­csa ki­je­len­tést a por­tu­gál klasszis.

Dráma a BL-döntőn, elképesztő hibákat vétett a Liverpool kapusa

Dráma a BL-döntőn, elképesztő hibákat vétett a Liverpool kapusa

Bale cso­da­cse­ré­nek bi­zo­nyult. So­ro­zat­ban har­mad­szor nyerte meg a Baj­no­kok Li­gá­ját a Real Mad­rid.

Maffiaper, börtönbe kerülhet a világbajnok focista

Maffiaper, börtönbe kerülhet a világbajnok focista

Az édes­apja is ott van a vád­lot­tak kö­zött. A ko­rábbi olasz vá­lo­ga­tott tá­ma­dót Il­le­gá­lis fegy­ver­vi­se­lés­sel is vá­dol­ják.

Az édes­apja is ott van a vád­lot­tak kö­zött. A ko­rábbi olasz vá­lo­ga­tott tá­ma­dót Il­le­gá­lis fegy­ver­vi­se­lés­sel is vá­dol­ják.

Ronaldo fejbe rúgta az operatőrt, ezután meglepő dolgot tett

Ronaldo fejbe rúgta az operatőrt, ezután meglepő dolgot tett

Nagy­lelkű gesz­tust tett a Real Mad­rid sztárja. A pén­teki edzé­sen ta­lálta el vé­let­le­nül a spa­nyol té­vést, akit ez­után meg­aján­dé­ko­zott.

Nagy­lelkű gesz­tust tett a Real Mad­rid sztárja. A pén­teki edzé­sen ta­lálta el vé­let­le­nül a spa­nyol té­vést, akit ez­után meg­aján­dé­ko­zott.

Részegen balhézott a világhírű futballsztár, börtönbe vághatják

Részegen balhézott a világhírű futballsztár, börtönbe vághatják

Na­gyon be­rú­gott Ar­turo Vidal, a szem­ta­núk sze­rint gya­kor­la­ti­lag min­den­kibe be­le­kö­tött.

Na­gyon be­rú­gott Ar­turo Vidal, a szem­ta­núk sze­rint gya­kor­la­ti­lag min­den­kibe be­le­kö­tött.

Magyar lányok a csúcson, csak egy nyerhet

Magyar lányok a csúcson, csak egy nyerhet

A férfiak mel­lett a nők is meg­har­col­nak lab­da­rúgó-BL dön­tő­jé­ben. Ja­kabfi Zsa­nett, vagy Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer vi­heti haza a kupát.

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

De a Vi­di­ben is el tudná kép­zelni.

Vár­hidi Péter úgy látja, a Fe­renc­vá­ros stí­lusa ked­vezne a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztár­já­nak.

Csapatot vált a magyar válogatott kapus, itt folytathatja

Csapatot vált a magyar válogatott kapus, itt folytathatja

Dá­ni­ába iga­zol­hat.

Ebben az or­szág­ban is meg­mu­tat­hatja ké­pes­sé­geit a há­lóőr. Az idén ki­lenc tét­mér­kő­zé­sen vé­dett a Bun­des­liga 2-ben az egy­sze­res ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus.

Meglepő döntés, az Eb-hőse nem megy a világbajnokságra

Meglepő döntés, az Eb-hőse nem megy a világbajnokságra

Erős ke­ret­tel uta­zik Por­tu­gá­lia.

Erős ke­ret­tel uta­zik Por­tu­gá­lia Orosz­or­szágba. A 30 éves csa­tár mind­össze négy gólt szer­zett az idei sze­zon­ban a Lo­ko­mo­tiv Moszkva szí­ne­i­ben.

Meglepő hír, külföldre igazolhat a Fradi egyik legjobbja

Meglepő hír, külföldre igazolhat a Fradi egyik legjobbja

Auszt­ri­á­ból ér­dek­lőd­nek a szélső iránt. A 24 éves já­té­kos 26 baj­no­kin ka­pott idén le­he­tő­sé­get a zöld-fe­hé­rek­nél.

Auszt­ri­á­ból ér­dek­lőd­nek a szélső iránt. A 24 éves já­té­kos 26 baj­no­kin ka­pott idén le­he­tő­sé­get a zöld-fe­hé­rek­nél.

Ibra begurult, erre nem számított az ellenfél játékosa

Ibra begurult, erre nem számított az ellenfél játékosa

Rit­kán látni ilyet a 36 éves klasszis­tól.

Rit­kán látni ilyet a 36 éves klasszis­tól. A svéd tá­madó ki­ál­lí­tása el­le­nére győzni tu­dott a Los An­ge­les Ga­laxy a Mont­real Im­pact ellen.

Meglepő hír, eldőlt Dzsudzsák Balázs sorsa

Meglepő hír, eldőlt Dzsudzsák Balázs sorsa

Új lé­giós ér­ke­zik a klub­hoz.

Új lé­giós ér­ke­zik a klub­hoz. Dzs­u­dzsák az idei sze­zon­ban 19 tét­mér­kő­zé­sen hat gólt szer­zett a klub szí­ne­i­ben, hat gól­passzt is ki­osz­tott.

Döntött a magyar focistáról a BL-döntős sztárcsapat

Döntött a magyar focistáról a BL-döntős sztárcsapat

A ma­gyar kapus 2015-ben ér­ke­zett az angol klub­hoz. Hat tét­mér­kő­zé­sen vé­dett.

A ma­gyar kapus 2015-ben ér­ke­zett az angol klub­hoz. Hat tét­mér­kő­zé­sen vé­dett. A nyá­ron el­hagy­hatja Ang­liát.

Rossz hírt kapott, elsírta magát az edzésen a válogatott focista

Rossz hírt kapott, elsírta magát az edzésen a válogatott focista

A német csa­tár 34 tét­mér­kő­zé­sen 15 gólt szer­zett az idei sze­zon­ban.

A német csa­tár 34 tét­mér­kő­zé­sen 15 gólt szer­zett az idei sze­zon­ban. A télen iga­zolt a Bayern­hez.

Magyar lányt választották Neymar mellé

Magyar lányt választották Neymar mellé

Meg­nyerte a ran­gos el­is­me­rést.

Idén is meg­nyerte a ran­gos el­is­me­rést, május 24-én BL-dön­tőt játsz­hat a Wolfs­burg ellen. A férfi­ak­nál Ney­mar győ­zött, Ro­naldo adta át neki a díjat.

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

A győ­ze­lem el­le­nére bú­csúz­tak az él­vo­nal­tól, 55 év után. A hosszab­bí­tás­ban félbe is sza­kadt a ta­lál­kozó.

Palvin Barbival bukott le a Barcelona sztárfocistája

Palvin Barbival bukott le a Barcelona sztárfocistája

Sé­rü­lés miatt hagyta ki a ka­ta­lá­nok meccsét a vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő védő, de...

Sé­rü­lés miatt hagyta ki a ka­ta­lá­nok meccsét a vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő védő, de...

Bravúr, Szalai Ádám a Bajnokok Ligája főtáblájára lőtte a Hoffenheimet

Bravúr, Szalai Ádám a Bajnokok Ligája főtáblájára lőtte a Hoffenheimet

A ma­gyar csa­tár újra gólt szer­zett. Dár­daiék simán ki­kap­tak hazai pá­lyán.

A ma­gyar csa­tár újra gólt szer­zett. Dár­daiék simán ki­kap­tak hazai pá­lyán Gu­lá­csi Pé­te­rek ellen.

Tartalékosan küzdenek tovább az NB I bajnokesélyesei

Tartalékosan küzdenek tovább az NB I bajnokesélyesei

Sok a sé­rült a Fra­di­nál.

Mind­két csa­pat több alap­em­be­rét el­vesz­tette sé­rü­lé­sek, il­letve el­til­tás miatt a der­bin. A Fradi egy­pon­tos előnnyel ve­zeti a ta­bel­lát a Vi­deo­ton előtt.

Példátlan cselekedet, minden focista ilyen búcsúról álmodik

Példátlan cselekedet, minden focista ilyen búcsúról álmodik

A klub így tisz­te­leg a já­té­kost előtt.

A klub így tisz­te­leg a hű­sé­ges já­té­kost előtt. A hét­vé­gén az 530. mér­kő­zé­sén lép­het pá­lyára az együt­tes szí­ne­i­ben a 34 éves lab­da­rúgó.

Meglepő hír, külföldre igazolhat a Fradi egyik legjobbja

Meglepő hír, külföldre igazolhat a Fradi egyik legjobbja

Az idei sze­zon­ban 21 tét­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára a zöld-fe­hé­rek­nél. Fran­cia­or­szág­ból és Olasz­or­szág­ból is ér­dek­lőd­nek.

Az idei sze­zon­ban 21 tét­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára a zöld-fe­hé­rek­nél. Fran­cia­or­szág­ból és Olasz­or­szág­ból is ér­dek­lőd­nek.

Micsoda fotó, felismered a négy világsztárt?

Micsoda fotó, felismered a négy világsztárt?

Im­po­záns név­sort cso­dál­hat­tak meg a ki­lá­to­gató ra­jon­gók. Nem esett gól a Szaúd-Ará­bi­á­ban ren­de­zett ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen.

Im­po­záns név­sort cso­dál­hat­tak meg a ki­lá­to­gató ra­jon­gók. Nem esett gól a Szaúd-Ará­bi­á­ban ren­de­zett ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen.

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Idén már há­rom­gyer­me­kes apu­ka­ként nyer­het Baj­no­kok Li­gá­ját a walesi klasszis. A két kis­lány után kisfiú ér­ke­zett a Real Mad­rid fo­cis­tá­já­nak csa­lád­jába.

Idén már há­rom­gyer­me­kes apu­ka­ként nyer­het Baj­no­kok Li­gá­ját a walesi klasszis. A két kis­lány után kisfiú ér­ke­zett a csa­ládba.

Lazovics kitapsolta magát az NB I hajrájáról?

Lazovics kitapsolta magát az NB I hajrájáról?

Az egész baj­nok­sá­got ki­hagy­hatja.

Akár az egész fo­ci­baj­nok­sá­got ki­hagy­hatja mos­tan­tól Danko La­zovics. A sze­zon­ban a má­so­dik piros lap­ját kapta a szerb tá­madó.

Dárdai nem kegyelmez, kiosztotta fiatal játékosát

Dárdai nem kegyelmez, kiosztotta fiatal játékosát

Ma­gya­rá­za­tot vár a vé­dő­től.

A ma­gyar szak­em­ber ma­gya­rá­za­tot vár a vé­dő­től. Jor­dan To­ru­na­righa 11 mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára a Bun­des­liga idei sze­zon­já­ban.

Meglepő döntés, ingyen dolgozik a sztárcsapat vezetőedzője

Meglepő döntés, ingyen dolgozik a sztárcsapat vezetőedzője

Ko­ráb­ban már öt éven ke­resz­tül irá­nyí­totta az együt­test. A Se­villa célja az Eu­rópa-liga in­du­lás ki­har­co­lása.

Szuper hír érkezett, ez vár a csapatokra az NB I rangadóján

Szuper hír érkezett, ez vár a csapatokra az NB I rangadóján

Nagy az ér­dek­lő­dés a derbi iránt.

Nagy az ér­dek­lő­dés a derbi iránt. A Fe­renc­vá­ros 59 pont­tal ve­zeti a ta­bel­lát a ma­gyar baj­nok­ság­ban, a Vi­deo­ton 58 pont­tal áll a má­so­dik he­lyen.

Sokáig beszélni fognak még a magyar sztár anyák napi köszöntőjéről

Sokáig beszélni fognak még a magyar sztár anyák napi köszöntőjéről

Kö­zös­ségi ol­da­lán üzent édes­any­já­nak a fi­a­tal lab­da­rúgó.

Kö­zös­ségi ol­da­lán üzent édes­any­já­nak a fi­a­tal lab­da­rúgó. Első ta­lá­la­tát sze­rezte a sze­zon­ban.

Idén is elveszíti a Videoton az aranycsatát? Jön a szuperrangadó

Idén is elveszíti a Videoton az aranycsatát? Jön a szuperrangadó

Szom­ba­ton ren­de­zik a ma­gyar lab­da­rúgó-baj­nok­ság rang­adó­ját, amely vél­he­tően a baj­noki cím­ről is dönt majd.

Balhé a BL-ben, kitálalt a magyar bíró!

Kitálalt a magyar bíró, Bayern-Roma döntő is lehetett volna a BL-ben!

Bede Fe­renc sze­rint négy jogos bün­tető is el­ma­radt az elő­dön­tő­ben.

Bede Fe­renc sze­rint négy jogos bün­tető is el­ma­radt az elő­dön­tő­ben.

Sejtelmes üzenet, beszólt Pintér Attilának a mellőzött focista?

Sejtelmes üzenet, beszólt Pintér Attilának a mellőzött focista?

Már­cius óta nem ját­szott a belga védő. A nyá­ron az Új­pest­től ér­ke­zett.

Már­cius óta nem ját­szott a belga védő. A nyá­ron az Új­pest­től ér­ke­zett Fel­cs­útra a 27 esz­ten­dős lab­da­rúgó.

Kígyózó sorok Miskolcon, erre várnak az emberek

Kígyózó sorok Miskolcon, erre várnak az emberek

Nagy az ér­dek­lő­dés a hét­végi ta­lál­kozó iránt. Az előző héten már teszt­mér­kő­zé­se­ket ren­dez­tek az új sta­di­on­ban.

Nagy az ér­dek­lő­dés a hét­végi ta­lál­kozó iránt. Az előző héten már teszt­mér­kő­zé­se­ket ren­dez­tek az új sta­di­on­ban.

Nagy pénzt kaszált az NB I-es focicsapat, a Barcelonának is köszönheti

Nagy pénzt kaszált az NB I-es focicsapat, a Barcelonának is köszönheti

Jól járt az Új­pest a ma­ce­dón já­té­kos el­adá­sá­val. A kö­vet­kező sze­zon­ban is meg­kap­hat­ják ezt az össze­get a lila-fe­hé­rek.

Hoppá, Ronaldo nagy döntésre szánta el magát?

Hoppá, Cristiano Ronaldo nagy döntésre szánta el magát?

El­ké­pesztő, mit vett a sze­rel­mé­nek.

Gyé­mánt­be­ra­ká­sos gyű­rűt adott ba­rát­nő­jé­nek a por­tu­gál sztár­fo­cista. Sokak sze­rint ez biz­tos jele az el­jegy­zés­nek.

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak? Más­fél hét alatt három csa­pat­sport-szak­osz­tá­lyuk baj­noki címét szur­kol­hat­ják ki a Fradi hívei.

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak a zöld-fe­hé­rek? Más­fél hét alatt három csa­pat­sport-szak­osz­tá­lyuk baj­noki címét szur­kol­hat­ják ki a Fradi hívei.

Elképesztő hír, országot válthat a népszerű magyar sztár!

Elképesztő hír, országot válthat a népszerű magyar sztár!

Ang­li­á­ból lehet ké­rője Sza­lai Ádám­nak a nyá­ron.

Ang­li­á­ból lehet ké­rője Sza­lai Ádám­nak, aki most négy gól­nál tart a Bun­des­li­gá­ban.

A családi tragédia után újra edz a magyar válogatott focista

A családi tragédia után újra edz a magyar válogatott focista

Újra fo­ci­zik a vá­lo­ga­tott já­té­kos. A Di­ós­győr el­leni baj­no­kira már el­uta­zott a csa­pat­tal.

Hihetetlen, ezért rúgták ki azonnal a belga focikapitányt

Hihetetlen, ezért rúgták ki azonnal a belga focikapitányt

Tom Sa­intfiet min­dent tagad.

Tom Sa­intfiet ta­gadja az el­lene fel­ho­zott vádat. Ko­ráb­ban Na­mí­bia, Zim­babwe és Eti­ó­pia csa­pa­tát is irá­nyí­totta

Eldőlt, komoly döntést hozott a Barcelona sztárja

Eldőlt, komoly döntést hozott a Barcelona sztárja

A spa­nyol baj­noki cím lehet az utolsó tró­fe­ája a ka­ta­lá­nok­kal. 2002-ben mu­tat­ko­zott be a Barca első csa­pa­tá­ban.

A spa­nyol baj­noki cím lehet az utolsó tró­fe­ája a ka­ta­lá­nok­kal. 2002-ben mu­tat­ko­zott be a Barca első csa­pa­tá­ban.