CÍMKE: 'labdarúgás'

A Fradi buktathatja meg az Újpest edzőjét

A Fradi buktathatja meg az Újpest edzőjét

A Fe­renc­vá­ros ott­ho­ná­ban kel­lene győz­nie a lila-fe­hé­rek­nek.

Visszatért a Fradi-tábor, pokoli hangulatot teremtettek

Visszatért a Fradi-tábor, pokoli hangulatot teremtettek

Nagy szám­ban utaz­tak le az NB I-es baj­no­kira.

Nagy szám­ban utaz­tak le az NB I-es baj­no­kira. Jó han­gu­la­tot va­rá­zsol­tak a Fradi-szur­ko­lók.

Döntött az MLSZ? Ez vár Bernd Storckra

Döntött az MLSZ? Ez vár Bernd Storckra

Friss hírek ér­kez­tek a le­het­sé­ges ka­pi­tány­je­löl­tek­ről.

Friss hírek ér­kez­tek a le­het­sé­ges ka­pi­tány­je­löl­tek­ről. Dár­dai Pál biz­to­san nem lesz szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Sousa sincs kép­ben az MLSZ-nél. Storck min­dent buk­hat.

Erre senki sem számított, Kassai Viktor sztárcsapat meccsét vezetheti

Erre senki sem számított, Kassai Viktor sztárcsapat meccsét vezetheti

Nem kell messzire utaz­nia. Angol él­gárda ta­lál­ko­zó­ját kap­hatja meg.

Nem kell messzire utaz­nia. Angol él­gárda ta­lál­ko­zó­ját kap­hatja meg a ma­gyar já­ték­ve­zető.

Fejetlenség a válogatottban, kik ezek a focisták?

Fejetlenség a válogatottban, kik ezek a focisták?

Je­len­leg káosz van a ma­gyar lab­da­rú­gás­ban. Lás­suk, ho­gyan néz ki a fe­jet­len vá­lo­ga­tott!

Böde Dániel nagyon kiakadt, ilyet még nem hallottál a Fradi sztárjától

Böde Dániel nagyon kiakadt, ilyet még nem hallottál a Fradi sztárjától

A Fradi tá­ma­dója elé­ge­det­len volt a já­ték­ve­ze­tés­sel. Ala­po­san ki­osz­totta a bírót a meccs után.

Gulácsi csodát tett, így feledtette a Svájc elleni bakikat

Gulácsi csodát tett, így feledtette a Svájc elleni bakikat

Be­vette Dort­mun­dot az RB Le­ip­zig. Gu­lá­csi Péter bra­vú­ros tel­je­sít­mé­nye is kel­lett a si­ker­hez.

Be­vette Dort­mun­dot az RB Le­ip­zig. Gu­lá­csi Péter bra­vú­ros tel­je­sít­mé­nye is kel­lett a si­ker­hez.

Döbbenetes adat, ez Bernd Storck jövője

Döbbenetes adat, ez Bernd Storck jövője

A német szak­em­ber sokat kí­sér­le­te­zett a se­lej­te­zők során.

A német szak­em­ber sokat kí­sér­le­te­zett a se­lej­te­zők során. A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sen ket­ten is de­bü­tál­tak a nem­zeti csa­pat­ban. Nem si­ke­rült fel­épí­teni a jövő vá­lo­ga­tott­ját.

Nekik miért sikerült? Izlandot irigyli a világ

Nekik miért sikerült? Izlandot irigyli a világ

Soha nem lá­tott ma­gas­sá­gok­ban az iz­landi foci.

Soha nem lá­tott ma­gas­sá­gok­ban az iz­landi foci. Tör­té­ne­tük első vi­lág­baj­noki sze­rep­lé­sére ké­szül­het­nek a szi­get­la­kók. Hazai pá­lyán ver­he­tet­le­nek, a se­lej­te­zők felén gólt sem kap­tak.

A világbajnokságra való kijutást ünnepli a magyar válogatott támadója

A világbajnokságra való kijutást ünnepli a magyar válogatott támadója

Ni­ko­lics Ne­manja na­gyon bol­dog volt a hét­fői se­lej­tező után.

Ni­ko­lics Ne­manja na­gyon bol­dog volt a hét­fői se­lej­tező után. A szer­bek ki­ju­tá­sá­hoz gra­tu­lált kö­zös­ségi ol­da­lán a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója.

Komoly kritika, nagy névbe kötött bele Dárdai

Komoly kritika, nagy névbe kötött bele Dárdai

Sokat kell még fej­lőd­nie a Bun­des­li­gá­hoz a 20 esz­ten­dős ka­pus­nak. Dár­dai nem ker­telt a ko­rábbi német vi­lág­klasszis fi­á­val kap­cso­lat­ban.

Sokat kell még fej­lőd­nie a Bun­des­li­gá­hoz a 20 esz­ten­dős ka­pus­nak. Dár­dai nem ker­telt a ko­rábbi német vi­lág­klasszis fi­á­val kap­cso­lat­ban.

Erre biztosan nem számítottál: ide igazolt a fradisták kedvence

Erre biztosan nem számítottál: ide igazolt a fradisták kedvence

A ko­rábbi kö­zön­ség­ked­venc edző újra mun­kát ka­pott. Ko­moly ki­hí­vás elé néz új csa­pa­tá­val.

A ko­rábbi kö­zön­ség­ked­venc edző újra mun­kát ka­pott. Ko­moly ki­hí­vás elé néz új csa­pa­tá­val.

Megvan a diagnózis, ez vár a hordágyon levitt magyar focistára

Megvan a diagnózis, ez vár a hordágyon levitt magyar focistára

Svájc ellen szen­ve­dett sé­rü­lést a védő.

Svájc ellen szen­ve­dett sé­rü­lést a védő. A 32. perc­ben hord­ágyon vit­ték le a pá­lyá­ról a Fran­cia­or­szág­ban lé­gi­ós­kodó já­té­kost.

Ezt látni kell, hihetetlen öngól született a válogatott meccsen

Ezt látni kell, hihetetlen öngól született a válogatott meccsen

Észak-Ír­or­szág vé­delme ezt ala­po­san össze­hozta. Ennek el­le­nére ott lesz­nek a vébé-pót­se­lej­te­ző­jén.

Szomorú pillanat, visszavonul a világbajnok sztárfocista

Szomorú pillanat, visszavonul a világbajnok sztárfocista

Egy igazi ikon akasztja szögre a stop­list. Az olasz vá­lo­ga­tot­tal 2006-ban vi­lág­baj­noki címet nyert.

Kidobott pénz? A Barcelona elengedné Európa-bajnok sztárját

Kidobott pénz? A Barcelona elengedné Európa-bajnok sztárját

Több já­té­ko­sá­tól is meg­vál­hat a Barca.

Több já­té­ko­sá­tól is meg­vál­hat a Barca. A kö­zép­pá­lyá­sok szá­má­val van baja a ka­ta­lá­nok ve­ze­tő­edző­jé­nek.

Ijesztő sérülést szenvedett a magyar válogatott focista

Ijesztő sérülést szenvedett
a magyar válogatott focista

Fel­ké­szü­lési ta­lál­ko­zón érte a sze­ren­csét­len bal­eset. Az esz­mé­le­tét is el­vesz­tette.

Fel­ké­szü­lési ta­lál­ko­zón érte a sze­ren­csét­len bal­eset. Az esz­mé­le­tét is el­vesz­tette.

Ezt látni kell, ez az ország mesébe illő módon jutott ki a vébére

Ezt látni kell, ez az ország mesébe illő módon jutott ki a vébére

Az utolsó perc­ben sze­rez­ték meg a vébét érő ta­lá­la­tot. A leg­utóbbi vi­lág­baj­nok­sá­gon a ne­gye­dön­tőig ju­tot­tak.

Meglepő szavak, elnézést kért a kínos hibákért a válogatott sztárja

Meglepő szavak, elnézést kért a kínos hibákért a válogatott sztárja

Gu­lá­csi el­né­zést kért a tár­sak­tól és a szur­ko­lók­tól. A vá­lo­ga­tott ka­pusa két gól­nál is hi­bá­zott Svájc ellen.

Hihetetlen lábak, ezektől retteghet a magyar válogatott

Hihetetlen lábak, ezektől retteghet a magyar válogatott

Sha­qiri nem lus­tál­ko­dik, ha láb­edzés­ről van szó. El­ké­pesztő izom­zat­tal ren­del­ke­zik a svájci sztár.

Xhed­ran Sha­qiri nem lus­tál­ko­dik, ha láb­edzés­ről van szó. El­ké­pesztő izom­zat­tal ren­del­ke­zik a svájci sztár.

Eldőlt, megvan a Bayern München új vezetőedzője

Eldőlt, megvan a Bayern München új vezetőedzője

Ru­ti­nos tré­ner váltja a ba­jo­rok­tól ki­rú­gott Carlo An­ce­lot­tit. Máris min­den­kit meg­le­pett.

Ru­ti­nos tré­ner váltja a ba­jo­rok­tól ki­rú­gott Carlo An­ce­lot­tit. Máris min­den­kit meg­le­pett a régi-új si­ker­edző.

Kínos, a legrosszabbak közé választották a magyar focistát Angliában

Kínos, a legrosszabbak közé választották a magyar focistát Angliában

Nem si­ke­rült túl fé­nye­sen az ang­liai ka­land a ko­rábbi vá­lo­ga­tott tá­ma­dó­nak.

Ibrahimovic 30 éves kora után lett igazi gólgyáros

Ibrahimovic 30 éves kora után lett igazi gólgyáros

Ibra olyan, mint a jó bor.

Ibra olyan, mint a jó bor, a kor­ral ne­me­se­dik. A své­dek klasszisa ipari mennyi­ség­ben ter­meli a gó­lo­kat az utóbbi évek­ben. Há­rom­szor lett fran­cia gól­ki­rály.

Igazi világválogatott lesz a Storck-csapat ellenfele

Igazi világválogatott lesz a Storck-csapat ellenfele

Kevés hazai szü­le­tésű já­té­kosa van vb-se­lej­te­zős el­len­fe­lünk­nek. Nél­kü­lük nem lenne, ilyen si­ke­res a Svájc.

Kevés hazai szü­le­tésű já­té­kosa van vb-se­lej­te­zős el­len­fe­lünk­nek. A let­tek el­leni kez­dő­csa­pat­ban három tős­gyö­ke­res svájci ka­pott sze­re­pet.

Dárdai megmutatta, álomszerű feltámadás a bajnok ellen

Dárdai megmutatta, álomszerű feltámadás a bajnok ellen

A sír­ból jött vissza a Her­tha.

A Her­tha a sír­ból hozta vissza a meccset. A Dár­dai-csa­pat a ti­ze­dik hely­ről várja a foly­ta­tást a német baj­nok­ság­ban.

Gondban Storck, Dzsudzsák után újabb emberét veszítheti el a válogatott

Gondban Storck, Dzsudzsák után újabb emberét veszítheti el a válogatott

Nem lesz egy­szerű dol­gunk Svájc ellen. Az el­til­tott Dzs­u­dzsák mel­lett a Vasas vé­dője is hi­á­nyoz­hat.

Meglepő hír, újra elköltöznek Dárdai Pálék

Meglepő hír, újra elköltöznek Dárdai Pálék

Ezen a csa­tor­nán lesz­nek lát­ha­tóak a német baj­nok­ság mér­kő­zé­sei. 2018 őszé­től nem a Eu­ro­sport2-n kö­vet­he­tik a szur­ko­lók a Bun­des­li­gát.

Ezen a csa­tor­nán lesz­nek lát­ha­tóak a német baj­nok­ság mér­kő­zé­sei. 2018 őszé­től nem a Eu­ro­sport2-n kö­vet­he­tik a szur­ko­lók a Bun­des­li­gát.

Kirúgása után ezt a csapatot nézte ki magának a BL-győztes sztáredző

Kirúgása után ezt a csapatot nézte ki magának a BL-győztes sztáredző

An­ce­lotti nem Olasz­or­szágba térne vissza.

An­ce­lotti nem Olasz­or­szágba térne vissza. Igazi sztár­csa­pa­tot né­zett ki ma­gá­nak a há­rom­szo­ros BL-győz­tes edző.

Kemény beszólás, alaposan kiosztotta a Fradit az NB I-es csapat edzője

Kemény beszólás, alaposan kiosztotta a Fradit az NB I-es csapat edzője

Hor­váth nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét.

Hor­váth nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét. Ko­rábbi klub­ját kri­ti­zálta a Bal­maz­új­vá­ros tré­nere.

Áll a bál Párizsban, ebből bírósági ügy lehet

Áll a bál Párizsban, ebből bírósági ügy lehet

Újabb balhé a fran­cia sztár­csa­pat­nál.

Újabb balhé a fran­cia sztár­csa­pat­nál. Ben Arfa vél­he­tően nem hagyja annyi­ban, hogy ismét ki­rak­ták az első ke­ret­ből. Ko­ráb­ban jogi útra te­relte a dol­got.

Ezt látni kell, ekkora örömöt még nem okozott a Real Madrid

Ezt látni kell, ekkora örömöt még nem okozott a Real Madrid

Remek sor­so­lást kap­tak.

Ennél job­ban nem ala­kul­ha­tott volna a sor­so­lás. Ha­tal­mas ün­nep­lésbe kez­dett a har­mad­osz­tá­lyú kis­csa­pat. Min­denki meg­őrült.

Őszinte vallomás, pszichológus kezelte Storck új emberét

Őszinte vallomás, pszichológus kezelte Storck új emberét

Ne­he­zen dol­gozta fel a ku­dar­cot.

Ne­he­zen dol­gozta fel a Fe­renc­vá­ros­nál töl­tött idő­sza­kot. A Di­ós­győr­nél meg­ta­lálta a szá­mí­tá­sait a 24 esz­ten­dős Ugrai Ro­land. Remek sze­zont fut idén.

Most jelentették be, kirúgták a BL-győztes csapat edzőjét

Most jelentették be, kirúgták a BL-győztes csapat edzőjét

A PSG el­leni ve­re­ség meg­pe­csé­telte a sor­sát. Az olasz mes­ter ta­valy baj­noki címet szer­zett a csa­pat­tal.

A PSG el­leni ve­re­ség meg­pe­csé­telte a sor­sát. Az olasz mes­ter ta­valy baj­noki címet szer­zett a csa­pat­tal.

Dél- amerikai szappanopera: verekedést robbantott ki egy 10 éves kisfiú

Dél- amerikai szappanopera: tömegverekedést robbantott ki egy 10 éves kisfiú

Bot­rá­nyos kö­rül­mé­nyek miatt kel­lett fél­be­sza­kí­tani az U19-es Pla­tense - Ba­sá­néz mér­kő­zé­sét.

Cristiano Ronaldo nyomdokain, ez a titka az NB I-ből befutó sztárnak

Cristiano Ronaldo nyomdokain, ez a titka az NB I-ből befutó sztárnak

Be­rob­bant a spa­nyol él­vo­nalba a tá­madó. Négy mér­kő­zé­sen három gól­nál tart, több or­szág­ból ér­dek­lőd­nek már iránta.

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Nem ap­rózta el a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Nem ap­rózta el a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Három évre bé­rel­het VIP-pá­holyt a Fradi-pá­lyán.

Détári kioktatta Storckot

Détári kioktatta Storckot

Dét­ári Lajos a ko­rábbi hét­sze­res lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott nem érti, hogy Storck miért nem ta­nult meg ez idáig ma­gya­rul.

Dét­ári Lajos a ko­rábbi hét­sze­res lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott nem érti, hogy Storck miért nem ta­nult meg ez idáig ma­gya­rul.

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

Véres kivégzés, pályán lőtték agyon a focikapust

A rend­őrök az egész vá­rost le­zár­ták.

A tá­ma­dás előtt a ba­rát­já­val edzett a 33 éves kapus, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni. A rend­őrök az egész vá­rost le­zár­ták a gyil­kos után va­dászva.

Megáll az ész, ezek a legfurcsább focistasérülések

Megáll az ész, ezek a legfurcsább focistasérülések

Sok­szor rö­he­jes, más­kor tra­gi­kus.

Sok­szor rö­he­jes, más­kor vi­szont egye­ne­sen tra­gi­kus, ami a pá­lyán kívül tör­té­nik a fut­ball­sta­di­o­nok­ban meg­cso­dált vi­lág­sztá­rok­kal.

Rossz hír, nehéz hetek várnak a magyar sztárfocistára

Rossz hír, nehéz hetek várnak a magyar sztárfocistára

Az edzője árulta el, hogy idén már nem játsz­hat több baj­noki meccset Kle­in­heis­ler. Az Eu­rópa-li­gá­ban talán pá­lyára lép­het.

Az edzője árulta el, hogy idén már nem játsz­hat több baj­noki meccset Kle­in­heis­ler. Az Eu­rópa-li­gá­ban talán pá­lyára lép­het.

Váratlan hír, távozik a holland szövetségi kapitány

Váratlan hír, távozik a holland szövetségi kapitány

A vébén már új edző irá­nyít. A hol­land szak­em­ber azt ki­fo­gá­solta, hogy a stáb­já­ból több em­bert is el­küld­tek.

A vi­lág­baj­nok­sá­gon már új edző irá­nyít. A hol­land szak­em­ber azt ki­fo­gá­solta, hogy a stáb­já­ból több em­bert is el­küld­tek.

Hihetetlen, ennyit alszik Ronaldo egy nap alatt!

Hihetetlen, ennyit alszik Ronaldo egy nap alatt!

Min­dig be­tartja a me­net­ren­det.

A Real Mad­rid sztárja na­ponta öt­ször más­fél órára dől ágyba, a me­net­ren­det min­dig be­tartja. Az is fon­tos, hogy min­dig friss ágy­ne­mű­ben szu­nyó­kál­jon el.

Ebben a balatoni luxusban pihen Dárdai Pál

Ebben a balatoni luxusban pihen Dárdai Pál

A me­den­cé­jét még fel is tur­bóz­ták.

Nem akár­mi­lyen kö­rül­mé­nyek vár­ják a Her­tha si­ker­edző­jét ide­haza. A me­den­cé­jét még fel is tur­bóz­ták.

Nagy csalódás, cserbenhagyták Dárdait a Hertha szurkolói

Nagy csalódás, cserbenhagyták Dárdait a Hertha szurkolói

Fél­ház sem volt csü­tör­tök este az Olim­piai Sta­di­on­ban.

Fél­ház sem volt csü­tör­tök este az Olim­piai Sta­di­on­ban, pedig igazi sztár­csa­pat­tal ját­szot­tak a ber­li­niek. Mire lehet így szá­mí­tani leg­kö­ze­lebb?

Gólyahír: megszületett a neves magyar focista kisfia!

Gólyahír: megszületett a neves magyar focista kisfia!

A 28 éves védő gyer­meke este hét óra után jött vi­lágra. Zé­tény 2810 gram­mal és 53 cen­ti­mé­ter­rel szü­le­tett.

A 28 éves védő gyer­meke este hét óra után jött vi­lágra. Zé­tény 2810 gram­mal és 53 cen­ti­mé­ter­rel szü­le­tett.

Dárdai bizonyíthat Európában, spanyol sztárcsapat az ellenfél

Dárdai bizonyíthat Európában, spanyol sztárcsapat az ellenfél

Spa­nyol ri­vá­lis­sal kezd az El-ben a Her­tha. A Bil­bao el­leni si­kerre fel­kap­nák a fe­jü­ket Eu­ró­pá­ban.

Spa­nyol ri­vá­lis­sal kezd az El-ben a Her­tha. A Bil­bao el­leni si­kerre fel­kap­nák a fe­jü­ket Eu­ró­pá­ban.

Őrületes összeg, ennyiért vihetik a Real Madrid új csillagát

Őrületes összeg, ennyiért vihetik a Real Madrid új csillagát

Na­gyon sokat kéne érte fi­zetni.

A hírek sze­rint 700 mil­lió eurót kel­lene kifi­zetni érte. Ennyit talán az arab sej­kek sem ad­ná­nak egy fo­cis­táért.

Ronaldóval akar ünnepelni a magyar válogatott focista

Ronaldóval akar ünnepelni a magyar válogatott focista

Sal­la­i­nak az egyik álma már tel­je­sült.

Sal­lai Ro­land­nak az egyik álma már tel­je­sült, a másik álom el­éré­sé­hez még sokat kell dol­goz­nia. Úgy érzi, jó csa­pat­hoz ke­rült.

Tovább zuhant a magyar válogatott, itt áll most a világranglistán

Tovább zuhant a magyar válogatott, itt áll most a világranglistán

Három he­lyet ron­tot­tak a mi­e­ink. Né­met­or­szág ve­zeti a vi­lág­rang­lis­tát, Por­tu­gá­lia már a har­ma­dik.

Ilyen még soha nem történt Dárdai Pállal

Ilyen még soha nem történt Dárdai Pállal

Nem osz­tott ki sok lapot a női já­ték­ve­zető.

Nem osz­tott ki sok lapot a női já­ték­ve­zető a Her­tha-Bre­men ta­lál­ko­zón. Egy­szer vil­lant a sárga a 90 perc alatt. Jól si­ke­rült a Bun­des­liga tör­té­ne­té­nek első női bí­ró­já­nak a be­mu­tat­ko­zása.

Csúcson a Fradi támadója, 18 éve nem volt ilyen az NB I-ben

Csúcson a Fradi támadója, 18 éve nem volt ilyen az NB I-ben

Nem tudja ab­ba­hagyni a gól­lö­vést.

Varga nem tudja ab­ba­hagyni a gól­lö­vést. Ve­zeti az NB I gól­lö­vő­lis­tá­ját a Fradi szél­sője. 11 mér­kő­zé­sen 11-szer volt ered­mé­nyes idén.

Góllal hangolt Ronaldóékra a magyar válogatott játékos

Góllal hangolt Ronaldóékra a magyar válogatott játékos

Jók si­ke­rült a tá­madó be­mu­tat­ko­zása.

Jók si­ke­rült a tá­madó be­mu­tat­ko­zása. Szer­dán a Real Mad­rid ott­ho­ná­ban lép­het pá­lyára a 20 éves já­té­kos.

Meglepő nyilatkozat, a börtöntől tart az NB I-es csapat edzője

Meglepő nyilatkozat, a börtöntől tart az NB I-es csapat edzője

Vá­rat­lan ér­té­ke­lést adott a mér­kő­zést kö­ve­tően. Bódog Ta­más­nak nem ez volt az első ér­de­kes nyi­lat­ko­zata.

Vá­rat­lan ér­té­ke­lést adott a mér­kő­zést kö­ve­tően. Bó­dog­nak nem ez volt az első ér­de­kes nyi­lat­ko­zata.

Ez igen, Beckhamhez hasonlítják az NB I-ből igazolt focistát

Ez igen, Beckhamhez mérik az NB I-ből igazolt focistát

Ko­moly el­is­me­rést ka­pott az Új­pest ko­rábbi tá­ma­dója. Be­rob­bant a spa­nyol él­vo­nalba a ma­ce­dón lé­giós.

Ko­moly el­is­me­rést ka­pott az Új­pest ko­rábbi tá­ma­dója. Be­rob­bant a spa­nyol él­vo­nalba.

Súlyosan megfenyegették a magyar válogatott támadóját

Súlyosan megfenyegették a magyar válogatott támadóját

Pris­kin Ta­más­nak nem volt egy­szerű napja a ki­ál­lí­tása után. A török szur­ko­lók ala­po­san ne­ki­men­tek a csa­tár­nak.

Atyaég, mit tett megint Kassai Viktor?

Atyaég, mit tett megint Kassai Viktor?

A ma­gyar bíró újra na­gyot hi­bá­zott, most a hor­vá­tok­nak tett ke­resztbe.

A ma­gyar bíró újra na­gyot hi­bá­zott, nem fújt be egy nyil­ván­való ti­zen­egyest. Ezzel a hor­vá­tok ha­rag­ját is ki­vívta maga ellen.

Roham a belépőkért, ennyien kíváncsiak Dzsudzsákékra

Roham a belépőkért, ennyien kíváncsiak Dzsudzsákékra

Nem árt si­et­nie annak, aki élő­ben akarja látni a nem­zeti csa­pa­tot. Nagy az ér­dek­lő­dés a vá­lo­ga­tott iránt.

Nem árt si­et­nie annak, aki élő­ben akarja látni a nem­zeti csa­pa­tot. A Fe­röer el­leni mér­kő­zés kap­csán is ha­tal­mas az ér­dek­lő­dés a Storck vá­lo­ga­tottja iránt.

Óriási bajban Messiék, szégyent hoztak a hazájukra

Óriási bajban Messiék, szégyent hoztak a hazájukra

Ve­szély­ben az egye­nes ági ki­ju­tás a vb-re. Mes­siék 16 mér­kő­zé­sén csu­pán 16 gólt sze­rez­tek.

Ve­szély­ben az egye­nes ági ki­ju­tás a vb-re. Mes­siék 16 mér­kő­zé­sén csu­pán 16 gólt sze­rez­tek. Peru ellen dől el a sor­suk.

Storck nem lehet nyugodt, ez vár rá októberben

Storck nem lehet nyugodt, ez vár rá októberben

Nehéz meccsek vár­nak a ka­pi­tányra.

A Storck-csa­pat három pon­tot szer­zett a leg­utóbbi két se­lej­te­zőn. Ok­tó­ber­ben el­dől­het a ka­pi­tány sorsa a hát­ra­lévő két ta­lál­ko­zón.

Olimpiai bajnokunk ijesztett rá Ronaldóra

Olimpiai bajnokunk ijesztett rá Ronaldóra a budapesti éjszakában

A por­tu­gál sztár­fo­cista mo­soly­gás he­lyett ré­mült képet vá­gott.

A por­tu­gál sztár­fo­cista most nem mo­soly­gott, he­lyette eléggé ré­mült képet vá­gott. Már azt is tud­juk, miért tör­tént mindez.

Szomorú hír, óriási balszerencse érte a magyar focistát

Szomorú hír, óriási balszerencse érte a magyar focistát

Eddig csa­pata min­den baj­no­ki­ján pá­lyára lé­pett. Elő­re­lát­ha­tó­lag hat hetet kell ki­hagy­nia a Spa­nyol­or­szág­ban lé­gi­ós­kodó ma­gyar kö­zép­pá­lyás­nak.

Eddig csa­pata min­den baj­no­ki­ján pá­lyára lé­pett. Elő­re­lát­ha­tó­lag hat hetet kell ki­hagy­nia a Spa­nyol­or­szág­ban lé­gi­ós­kodó ma­gyar kö­zép­pá­lyás­nak. Egy gól­passza is volt már idén.

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázst is elveszítette a magyar válogatott

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázst is elveszítette a magyar válogatott

A csa­pat­ka­pi­tány ki­sár­gázta magát a kö­vet­kező meccs­ről, nem játsz­hat Svájc­ban. A por­tu­gá­lok Ro­naldo gól­passzá­val nyer­tek Bu­da­pes­ten.

A csa­pat­ka­pi­tány ki­sár­gázta magát a kö­vet­kező meccs­ről, nem játsz­hat Svájc­ban. A por­tu­gá­lok Cris­ti­ano Ro­naldo gól­passzá­val nyer­tek Bu­da­pes­ten.

Kész rablás, durván átverhetik a magyar fociszurkolókat

Kész rablás, durván átverhetik a magyar fociszurkolókat

El­ké­pesztő pénzt is el­kér­het­nek a jegy­üzé­rek a hasz­nál­ha­tat­lan be­lé­pő­kért. Az MLSZ fi­gyel­mez­tette a druk­ke­re­ket.

Egé­szen el­ké­pesztő pénzt is el­kér­het­nek a jegy­üzé­rek. Az MLSZ fi­gyel­mez­tette a druk­ke­re­ket a por­tu­gál meccs előtt.

Érdekes képek a Fradi edzésén, megbüntették Dibuszt?

Érdekes képek a Fradi edzésén, megbüntették Dibuszt?

Nyi­lat­ko­zata miatt ma­rad­ha­tott le az edzés­ről? A keddi gya­kor­lá­sán nem vett részt Di­busz.

Hihetetlen, a korábbi Inter-játékos a magyar másodosztályba igazolt

Hihetetlen, a korábbi Inter-játékos a magyar másodosztályba igazolt

Ko­moly iga­zo­lást je­len­tett be a ma­gyar csa­pat. Hét­szer sze­re­pelt a vá­lo­ga­tott­ban.

Rejtélyes fotó, a rajongók 90 százaléka nem ismeri fel a focistát

Rejtélyes fotó, a rajongók 90 százaléka nem ismeri fel a focistát

Ér­de­kes fény­képre buk­kan­tunk 1993-ból. Két neves lab­da­rúgó har­col egy­más­sal, egyi­kük Dét­ári Lajos. De ki a másik?

Eldőlt, ez a válogatott focista segíthet a Fradin

Eldőlt, ez a válogatott focista segíthet a Fradin

Meg­van a he­te­dik iga­zo­lás is.

A zöld-fe­hé­rek­nél foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát a 27 éves kö­zép­pá­lyás. Meg­van a he­te­dik nyári át­iga­zo­lás is a Fra­di­nál. A Var­dar Sz­kop­jé­től ér­ke­zik a já­té­kos.

Fantasztikus siker, bejutott a BL-be a magyar játékos

Fantasztikus siker, bejutott a BL-be a magyar játékos

A Real Mad­rid ellen is pá­lyára lép­het a 20 éves ma­gyar fi­a­tal, aki leg­utóbb Olasz­or­szág­ban lé­gi­ós­ko­dott.

A Real Mad­rid ellen is pá­lyára lép­het a 20 éves ma­gyar fi­a­tal, aki leg­utóbb Olasz­or­szág­ban lé­gi­ós­ko­dott.

Edzőváltás az NB I-ben, távozott a zöld-fehérek trénere

Edzőváltás az NB I-ben, távozott a zöld-fehérek trénere

Eddig tar­tott a tü­re­lem.

Eddig tar­tott a tü­re­lem a ve­ze­tő­edző­vel szem­ben. Mé­szöly két és fél év után tá­vo­zik a szom­bat­he­lyi egy­let­től. Az új tré­ner ki­léte még nem is­mert.

Káosz Barcelonában, probléma a sztárigazolás körül

Káosz Barcelonában, probléma a sztárigazolás körül

Ala­po­san el­hú­zó­dott a be­mu­ta­tás.

Ala­po­san el­hú­zó­dott a be­mu­ta­tás. A ki­lá­to­gató szur­ko­lók­nak három órát kel­lett vár­nia, míg Dem­bélé ki­jött a Camp Nou gye­pére.

Komoly kritikát kapott Bernd Storck, hiba volt maradnia

Komoly kritikát kapott Bernd Storck, hiba volt maradnia

Storck ke­zé­ben túl sok fel­adat össz­pon­to­sul. A szö­vet­ség ré­szé­ről hiba volt a német ka­pi­tány ma­ra­dása.

Storck ke­zé­ben túl sok fel­adat össz­pon­to­sul. A szö­vet­ség ré­szé­ről hiba volt a német ka­pi­tány ma­ra­dása.

Váratlan átigazolás, ebben az országban folytatja a magyar Eb-hős

Váratlan átigazolás, ebben az országban folytatja a magyar Eb-hős

Tá­vo­zott Fran­cia­or­szág­ból a védő. Iz­ra­el­ben foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

Tá­vo­zott Fran­cia­or­szág­ból a védő. Iz­ra­el­ben foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát a ma­gyar vá­lo­ga­tott egyik Eb-hőse.

Ámul a világ, szenzációs gólt lőtt az NB I-ből igazolt focista

Ámul a világ, szenzációs gólt lőtt az NB I-ből igazolt focista

Véd­he­tet­le­nül lőtt a ka­puba.

Véd­he­tet­le­nül lőtt a ka­puba az Új­pest­ről iga­zolt lé­giós Spa­nyol­or­szág­ban.

Váratlan terv a Fradinál, nagyot durranhat

Váratlan terv a Fradinál, nagyot durranhat

Ma­ce­dón kö­zép­pá­lyás ér­kez­het.

Ma­ce­dón vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás ér­kez­het az Eu­rópa-liga cso­port­kö­rébe jutó Var­dar Sz­kopje együt­te­sé­től. Alap­em­ber volt csa­pa­tá­ban a kö­zép­pá­lyás.

Eldőlt, a Ferencvárosban folytatja a válogatott focista

Eldőlt, a Ferencvárosban folytatja a válogatott focista

Kül­föl­dön már be­je­len­tet­ték a a 27 éves já­té­kos át­iga­zo­lá­sát.

Kül­föl­dön már be­je­len­tet­ték a hírt. A 27 éves ma­ce­dón vá­lo­ga­tott já­té­kos a zöld-fe­hé­rek­nél foly­tatja. A Var­dar­ral az Eu­rópa-liga cso­port­kö­rébe ju­tott.

Eldőlt, hogy láthatjuk-e Cristiano Ronaldót Budapesten

Eldőlt, hogy láthatjuk-e Cristiano Ronaldót Budapesten

Meg­van a por­tu­gál keret.

Meg­van a por­tu­gál keret a mi­e­ink ellen. A leg­erő­sebb név­sor­ral ér­ke­zik a ma­gyar fő­vá­rosba az Eu­rópa-baj­nok lu­zi­tán vá­lo­ga­tott.

Hihetetlen, Dzsudzsák Balázs ehhez a csapathoz igazolhat

Hihetetlen, Dzsudzsák Balázs ehhez a csapathoz igazolhat

Dzs­u­dzsák tá­voz­hat.

Dzs­u­dzsák tá­voz­hat az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ből. Vissza­tér­het ko­rábbi si­ke­rei hely­szí­nére a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja.

Ez igen, ennél jobb hírt nem is kaphattak volna a Fradi-szurkolók

Ez igen, ennél jobb hírt nem is kaphattak volna a Fradi-szurkolók

Foly­ta­tó­dik a tu­da­tos munka a Fe­renc­vá­ros­nál.

Foly­ta­tó­dik a tu­da­tos munka a Fe­renc­vá­ros­nál. Az NB I gól­lö­vő­lis­tá­ját erő­sítő já­té­kos hosszab­bí­tott. A vá­lo­ga­tottba is meg­hí­vót ka­pott a szélső.