CÍMKE: 'kommentek'
FRISS HÍREK

Irigy kommentelők akasztották ki Weisz Fanni férjét

Irigy kommentelők akasztották ki Weisz Fanni férjét

"Ha nő len­nék és rossz­in­du­latú, sze­rin­tem én is meg­őrül­nék, hogy nem tudok úgy ki­nézni, mint a Fanni!"

"Ha nő len­nék és rossz­in­du­latú, sze­rin­tem én is meg­őrül­nék, hogy nem tudok úgy ki­nézni, mint a Fanni!"

Nagyon kiakadt Tóth Gabi, durva, mit terjesztenek róla

Nagyon kiakadt Tóth Gabi, durva, mit terjesztenek róla

Bár az éne­kesnő sok­szor lát utál­ko­zást a kö­zös­ségi mé­di­á­ban, ezt most nem hagyta annyi­ban!

Bár az éne­kesnő sok­szor lát utál­ko­zást a kö­zös­ségi mé­di­á­ban, ezt most nem hagyta annyi­ban!

Elárasztották a támogató üzenetek Orbán Facebook-oldalát

Elárasztották a támogató üzenetek Orbán Facebook-oldalát

A Sar­gen­tini-je­len­tés el­fo­ga­dása után Eu­rópa több or­szá­gá­ból is írtak neki.

A csa­lás­sal el­fo­ga­dott Sar­gen­tini-je­len­tés után több or­szá­gá­ból is írtak a ma­gyar kor­mány­fő­nek...

Testalkata miatt kap durva beszólásokat Balázs Andi

Testalkata miatt kap durva beszólásokat Balázs Andi

Ba­lázs Andi nem bánja, ha ki­be­szé­lik.

Ba­lázs Andi nem bánja, ha ki­be­szé­lik, de sze­rinte jobb, ha min­denki ma­gá­val fog­lal­ko­zik.

Mit tett? Másodjára kívánták Zámbó Krisztián halálát

Mit tett? Másodjára kívánták Zámbó Krisztián halálát

A tra­gi­ku­san el­hunyt Jimmy fia nem szo­kott fog­lal­kozni a rossz­in­du­latú, de most tel­je­sen ki­akadt.

A tra­gi­ku­san el­hunyt Jimmy fia nem szo­kott fog­lal­kozni a rossz­in­du­latú kom­men­tek­kel, de most tel­je­sen ki­akadt.

Kettészakadt az ország, támadják Tusupot

Kettészakadt az ország, hevesen támadják Tusupot

Gyű­lö­let­hul­lám zú­dult Ka­tinka fér­jére.

Gyű­lö­let­hul­lám zú­dult Hosszú Ka­tinka fér­jére és edző­jére. Az ame­ri­kai szak­em­ber el­mondta a vé­le­mé­nyét a ma­gyar úszás­ról, a kom­men­te­lők ki­akad­tak.

Magyart követelnek az angol válogatottba

Magyar focistát követelnek az angol válogatottba

A kapus újabb hát­bor­zon­gató hibát kö­ve­tett el.

A kapus újabb hát­bor­zon­gató hibát kö­ve­tett el, ren­de­sen ki­gú­nyol­ták a szur­ko­lók. Per­sze olyan is volt, aki kő­ke­mé­nyen kri­ti­zálta őt.

Hosszú Katinka mellett állnak a rajongók

Hosszú Katinka mellett állnak a rajongók

A bot­rány után a szur­ko­lók is ki­akad­tak, több ezres kom­men­tár­adat zú­dult az Iron Lady ol­da­lára. A több­ség az úszót tá­mo­gatja.

A bot­rány után a szur­ko­lók is ki­akad­tak, több ezres kom­men­tár­adat zú­dult az Iron Lady ol­da­lára. A több­ség az úszót tá­mo­gatja, sőt el­nök­ként is el tud­ják kép­zelni.

Ezért tűnhetett el Damu Roland?

Ezért tűnhetett el Damu Roland?

Hiába ke­re­sik a ra­jon­gói a szí­nészt, sen­ki­nek nem re­a­gál.

Hiába ke­re­sik a ra­jon­gói a szí­nészt, sen­ki­nek nem re­a­gál, így a kom­men­te­lők el­kezd­tek öt­let­elni, hogy vajon miért tűnt el hir­te­len a világ elől.

Freddie olyan kommenteket kap, hogy te is belepirulsz!

Freddie olyan kommenteket kap, hogy te is belepirulsz!

Fred­die nem csak a sta­di­ont tü­zeli fel da­lá­val, és per­sze kül­se­jé­vel, de a kom­men­te­lő­ket is.

Máris támadják Istenes Bence kisfiát

Máris támadják Istenes Bence kisfiát

Az in­ter­net népe máris ne­ki­ron­tott a csa­lád­nak.

Cso­bot Adél és Is­te­nes Bence alig je­len­tet­ték be első gyer­me­kük ér­ke­zé­sé­nek hírét, az in­ter­net ke­vésbé kul­tu­rált fele máris ne­ki­ron­tott a csa­lád­nak.