Pánik az Operaháznál, kigyulladt a nevezetes épület

Pánik az Operaháznál, kigyulladt a nevezetes épület

Hét tűz­ol­tó­autó vo­nult ki az Ope­ra­ház­hoz kedd dél­után, mi­u­tán ki­gyul­ladt annak a te­tő­szer­ke­zete.

Hét tűz­ol­tó­autó vo­nult ki az Ope­ra­ház­hoz kedd dél­után, mi­u­tán ki­gyul­ladt annak a te­tő­szer­ke­zete.

Felejthetetlen látvány, hatalmas lángokkal égett egy BKK-busz - videó

Felejthetetlen látvány, hatalmas lángokkal égett egy BKK-busz - videó

A tűz pén­te­ken csa­pott fel a bu­da­pesti bu­szon.

A tűz pén­te­ken csa­pott fel a bu­da­pesti bu­szon, de éppen senki sem tar­tóz­ko­dott rajta.

Hatalmasra csaptak a lángok a magyar családi házban, egy ember bennégett

Hatalmasra csaptak a lángok a magyar családi házban, egy ember bennégett

Egy kö­rül­be­lül 50 négy­zet­mé­ter alap­te­rü­letű la­kó­ház gyul­ladt ki Gyöm­rőn.

Ré­m­álom, ami a ház­ban tör­tént. Egy 50 négy­zet­mé­ter alap­te­rü­letű la­kó­ház gyul­ladt ki Gyöm­rőn.

Rendőrök mentették ki a családot az égő házból

Rendőrök mentették ki a családot az égő házból

A nagy­ká­tai rend­őrök­nek kö­szön­heti az éle­tét az a csa­lád, ame­lyik­nek a háza ki­gyul­ladt Tá­pió­sze­lén. A csa­lád­ta­gok­nak ha­tal­mas sze­ren­csé­jük volt.

Hatalmasra csaptak a lángok Szigetszentmiklóson

Hatalmasra csaptak a lángok Szigetszentmiklóson

Ki­gyul­ladt egy csa­ládi ház Szi­get­szent­mik­ló­son. A tűz­ol­tók több fecs­ken­dő­vel ér­kez­tek a hely­színre.

Ki­gyul­ladt egy csa­ládi ház Szi­get­szent­mik­ló­son a Só­de­ros ut­cá­ban. A mint­egy hat­van négy­zet­mé­te­res épü­let te­teje és ol­dal­fala égett le, mikor tűz ke­let­ke­zett a te­tő­szer­ke­zet­ben. A hely­színre több tűz­oltó egy­sé­get ri­asz­tot­tak, szá­mos fecs­ken­dő­vel kezd­ték meg az ol­tást.

Családi tragédia: az égő házban ragadt öt gyermekével az apa

Családi tragédia: az égő házban ragadt öt gyermekével az apa

Három gye­reke éle­tét még meg tudta men­teni, ám öttel az égő ház­ban ra­gadt.

Három gye­reke éle­tét még meg tudta men­teni, ám öttel az égő ház­ban ra­gadt.

Hatalmasra csaptak a lángok Hajdú-Biharban

Hatalmasra csaptak a lángok Hajdú-Biharban: Teljes terjedelmében égett az épület

Egy 80 négy­zet­mé­te­res tá­roló égett.

Egy nyolc­van négy­zet­mé­te­res, tű­zifa tá­ro­lá­sára hasz­nált mel­lék­épü­let égett ki.

Véres dráma tanúi voltak a rendőrök a magyar határ mellett

Véres dráma tanúi voltak a rendőrök a magyar határ mellett

Rend­őrök szeme lát­tára lőtte főbe magát egy 73 éves férfi a szlo­vá­kiai Zsel­ízen. Né­hány órá­val ké­sőbb tűz ütött ki a férfi lévai la­ká­sá­ban.

Rend­őrök szeme lát­tára lőtte főbe magát egy 73 éves férfi a szlo­vá­kiai Zsel­ízen. Né­hány órá­val ké­sőbb tűz ütött ki a férfi lévai la­ká­sá­ban.

Rémisztő statisztika: Hetente két busz gyullad ki a magyar utakon

Rémisztő statisztika: Hetente két busz gyullad ki a magyar utakon

Het­venre emel­ke­dett az idei busz­tü­zek száma!

Het­venre emel­ke­dett az idei busz­tü­zek száma! Úgy tűnik, senki sincs biz­ton­ság­ban, mivel fő­vá­rosi és vi­déki já­ra­tok, bé­relt bu­szok egy­aránt lángra kap­tak már.

Teljes terjedelmében ég egy lakás Salgótarjánban

Teljes terjedelmében ég egy lakás Salgótarjánban

A tűz­ol­tók meg­kezd­ték a lán­gok ol­tá­sát.

A tűz­ol­tók meg­kezd­ték a lán­gok ol­tá­sát.

Brutális fotó a kamiontűzről, hatalmasra csaptak a lángok az M7-en

Brutális fotó a kamiontűzről, hatalmasra csaptak a lángok az M7-en

Az au­tó­pá­lya Bu­da­pest felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bor­zal­mas eset.

Kigyulladt egy Budapestre tartó sétahajó

Most közölték: kigyulladt egy Budapestre tartó sétahajó

Ki kel­lett men­teni az uta­so­kat.

Csak­nem két­száz utast és a sze­mély­ze­tet kel­lett ki­men­teni a ha­jó­ról.

Tragédia Jászkiséren: Kamion kereke okozhatta a bajt

Tragédia Jászkiséren: Kamion kereke okozhatta a bajt

Mint­egy 400 négy­zet­mé­te­ren ég a tarló Jász­kisér kül­te­rü­le­tén. A tűz­ol­tók je­len­leg is dol­goz­nak.

Mint­egy 400 négy­zet­mé­te­ren ég a tarló Jász­kisér kül­te­rü­le­tén. A tűz­ol­tók je­len­leg is a lán­gok dol­goz­nak.

Gyorshír: Egy hektáron ég a száraz fű Bordánynál

Gyorshír: Egy hektáron ég a száraz fű Bordánynál

Gyorshír: Egy hektáron ég a száraz fű Bordánynál

Egy hek­tá­ron ég a szá­raz fű, a tűz­ol­tók két víz­su­gár­ral már kö­rül­ha­tá­rol­ták a lán­go­kat.

Az életükért futottak: benzinkúton gyulladt fel az autó

Az életükért futottak: benzinkúton gyulladt fel az autó

Sze­ren­csére nem tör­tént tra­gé­dia.

Sze­ren­csére nem tör­tént tra­gé­dia, meg tud­ták fé­kezni a lán­go­kat.

Lángokban áll egy panelház, 80 tűzoltó kétségbeesve harcol

Lángokban áll egy panelház, 80 tűzoltó kétségbeesve harcol

Ismét ki­gyul­ladt egy panel Lon­don­ban, a tűz­ol­tók pró­bál­ják meg­fé­kezni a lán­go­kat.

Ismét ki­gyul­ladt egy panel Lon­don­ban, a tűz­ol­tók pró­bál­ják meg­fé­kezni a lán­go­kat.

Tűz ütött ki a TV2 stúdiójában

Tűz ütött ki a TV2 stúdiójában

Ki­sebb pánik tört ki a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi dön­tő­jé­ben, ami­kor ered­mény­hir­de­tés köz­ben a ki­lőtt tű­zi­já­ték­tól Tilla mö­gött ki­gyul­ladt a dísz­let.

Ki­sebb pánik tört ki a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi dön­tő­jé­ben, ami­kor ered­mény­hir­de­tés köz­ben a ki­lőtt tű­zi­já­ték­tól Tilla mö­gött ki­gyul­ladt a dísz­let.

Életveszély: repülőn gyulladt ki a csúcsmobil

Életveszély: repülőn gyulladt ki a csúcsmobil

75 ember volt a fe­dél­ze­ten...

Pedig a ha­tó­sá­gok ko­ráb­ban külön fel­hív­ták az em­be­rek fi­gyel­mét, hogy a gé­pe­ken ne hasz­nál­ják a ve­szé­lyes mo­bilt.

Rejtély, mitől borult lángba a kispesti textilgyár!

Rejtély, mitől borult lángba a kispesti textilgyár!

Hét­főn gyul­ladt ki egy gyár­épü­let.

Hétfő dél­után gyul­ladt ki egy hasz­ná­la­ton kí­vüli, kö­rül­be­lül ezer négy­zet­mé­ter alap­te­rü­letű gyár­épü­let a XVIII. ke­rü­let­ben. A tűz okát még nem tud­ják.

Borzalmas: Szénné égett egy férfi a Dunántúlon, vizsgálják a tűz okát

Borzalmas: Szénné égett egy férfi a Dunántúlon, vizsgálják a tűz okát

A holt­test holt­test egy ve­gyes tü­ze­lésű kályha előtt fe­küdt.

A holt­test holt­test egy ve­gyes tü­ze­lésű kályha előtt fe­küdt, itt vol­tak a tűz nyo­mai is. Elő­for­dul­hat, hogy a férfi va­la­mi­lyen égés­gyor­sí­tó­val pró­bált be­gyúj­tani...

Elrabolta volt feleségét, majd magára gyújtotta a házát a kocséri férfi

Elrabolta volt feleségét, majd magára gyújtotta a házát a kocséri férfi

Holt­tes­tet ta­lál­tak a tűz­ol­tók egy ki­gyul­ladt ko­c­séri ház­ban.

Holt­tes­tet ta­lál­tak a tűz­ol­tók egy ki­gyul­ladt ko­c­séri ház­ban.

Kigyulladt a metró gépháza

Kigyulladt a metró gépháza

Kigyulladt a metró gépháza

A ket­tes metró nem áll meg a Deák téren, ahol ren­ge­teg a tűz­oltó.

A ket­tes metró nem áll meg a Deák téren, ahol ren­ge­teg a tűz­oltó.

Hátborzongató: Működés közben gyulladt ki az óriáskerék kabinja!

Hátborzongató: Működés közben gyulladt ki az óriáskerék kabinja!

Szür­re­á­lis kép fo­gadta a tu­ris­tá­kat Bang­kok­ban, az épp el­in­dí­tott óri­ás­ke­rék egyik ka­binja ka­pott lángra.

Több utas köszönheti az életét a kigyulladt BKV-busz hős sofőrjének

Több utas köszönheti az életét a kigyulladt BKV-busz hős sofőrjének

Tel­jes ter­je­del­mé­ben égett egy a BKV-busz a fő­vá­ros­ban...

Tel­jes ter­je­del­mé­ben égett egy a BKV-busz a fő­vá­ros­ban, a II. ke­rü­leti Tö­rök­vész út és Pusz­ta­szeri út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben hét­főn reg­gel. A ko­rábbi hí­rek­kel el­len­tét­ben több utas is volt a ki­gyul­ladt bu­szon.

Magasra csaptak a lángok a Havanna lakótelepen

Magasra csaptak a lángok a Havanna lakótelepen

Szer­dán a kora esti órák­ban ki­gyul­ladt a Ha­vanna la­kó­te­lep egyik fél­re­eső ré­szé­ben álló roncs­ko­csi.

Szer­dán a kora esti órák­ban ki­gyul­ladt a Ha­vanna la­kó­te­lep egyik fél­re­eső ré­szé­ben álló roncs­ko­csi. Az ócska autó egy haj­lék­ta­lan la­ká­sa­ként szol­gált hosszú hó­na­pok óta.

Négyszáz négyzetméteres raktár lángol Sopronban

Négyszáz négyzetméteres raktár lángol Sopronban

Hétfő haj­nal óta ég egy négy­száz négy­zet­mé­te­res rak­tár Sop­ron­ban. Az épü­let fö­déme több he­lyen be­sza­kadt.

Hétfő haj­nal óta ég egy négy­száz négy­zet­mé­te­res rak­tár Sop­ron­ban. Az épü­let fö­déme be­sza­kadt.

Kigyulladt egy óvoda Vasban, porrá égtek a gyerekjátékok

Kigyulladt egy óvoda Vasban, porrá égtek a gyerekjátékok

Most vár­ják a fel­aján­lá­so­kat.

Még ka­rá­csony előtt égett ki egy por­nó­apáti óvoda. Most vár­ják a fel­aján­lá­so­kat, a hi­bát­lan fiús és lá­nyos já­té­ko­kat, tár­sa­so­kat és kár­tya­já­té­ko­kat, jól jön min­den!

Négyszáz négyzetméteren égett a székesfehérvári tornaterem

Négyszáz négyzetméteren égett a székesfehérvári tornaterem

A tor­na­sze­rek és a tor­na­te­rem fa te­tő­szer­ke­zete ka­pott lángra csü­tör­tök éj­szaka Szé­kes­fe­hér­vá­ron.

A buszvezető mentette meg utasai életét

A buszvezető mentette meg utasai életét

Hő­si­es­sé­gé­nek és gyor­sa­sá­gá­nak kö­szön­hető, hogy túl­él­ték a po­koli uta­zást. A kör­nyé­ken tor­ló­dás és dugó lesz.

Hő­si­es­sé­gé­nek és gyor­sa­sá­gá­nak kö­szön­hető, hogy túl­él­ték a po­koli uta­zást.

Teljesen kiégett egy újpesti lakás, ketten kórházba kerültek - Fotók

Teljesen kiégett egy újpesti lakás, ketten kórházba kerültek - Fotók

Ma haj­nal­ban ka­pott lángra egy lakás a Külső-Szil­ágyi úton. A tűz­ben ket­ten is meg­sé­rül­tek.

Kigyulladt a budapesti Jahn Ferenc Kórház!

Kigyulladt a budapesti Jahn Ferenc Kórház!

Pén­tek haj­nal­ban csap­tak fel a lán­gok az in­téz­mény­ben, azon­nal ki kel­lett ürí­teni a he­lyi­sé­get, ahol lángra kap­tak a tá­rolt esz­kö­zök.

Pén­tek haj­nal­ban csap­tak fel a lán­gok az in­téz­mény­ben, azon­nal ki kel­lett ürí­teni a he­lyi­sé­get, ahol lángra kap­tak a tá­rolt esz­kö­zök.

Óriási tűz Budapesten! FOTÓ!

Óriási tűz Budapesten! FOTÓ!

Ki­gyul­ladt egy au­tó­ke­res­ke­dés au­tó­sze­relő mű­he­lye a So­rok­sári úton.

Ki­gyul­ladt egy au­tó­ke­res­ke­dés au­tó­sze­relő mű­he­lye a So­rok­sári úton, ki­lo­mé­te­rek­ről lát­szik a go­molygó füst­felhő. Az ol­tást fo­lya­ma­to­san vég­zik

Rejtélyes módon gyulladt ki a frissen szervizelt luxusautó Szombathelyen

Rejtélyes módon gyulladt ki a frissen szervizelt luxusautó Szombathelyen

Éppen a szer­viz­ből hozta el tu­laj­do­nosa a ko­csi­ját, de ju­tott messzire.

Éppen a szer­viz­ből hozta el tu­laj­do­nosa a ko­csi­ját, de csak alig pár ut­cá­nyira ju­tott vele. Az autó lángra ka­pott és le­égett. Az uta­sok idő­ben ki­ug­rot­tak.

Országszerte égnek a tüzek! Vigyázz a hőség miatt!

Országszerte égnek a tüzek! Vigyázz a hőség miatt!

Meg­sza­po­rod­tak a ri­asz­tá­sok.

Az el­múlt na­pok­ban meg­sza­po­rod­tak a ri­asz­tá­sok. Óvoda, sport­in­téz­mény, csa­ládi ház és föld­mű­ve­lési te­rü­let is lán­golt a nap fo­lya­mán.