CÍMKE: 'kényszerleszállás'

Rossz hírt kaptak a reptéren Ördög Nóráék, de csak ezután jött a java

Rossz hírt kaptak a reptéren Ördög Nóráék, de csak ezután jött a java

A csa­lád nya­ra­lása bo­nyo­lul­tab­ban vég­ző­dött, mint elő­ször ter­vez­ték.

A csa­lád me­xi­kói nya­ra­lása ki­csit bo­nyo­lul­tab­ban vég­ző­dött, mint elő­ször ter­vez­ték.

Kényszerleszállást hajtott végre egy gép Ferihegyen, rohantak a tűzoltók

Kényszerleszállást hajtott végre egy gép Ferihegyen, rohantak a tűzoltók

Füst áram­lott az utas­térbe, meg kel­lett sza­kí­tani az utat.

Füst áram­lott az utas­térbe, meg kel­lett sza­kí­tani az utat.

Kényszerhelyzetet rendeltek el Ferihegyen, tűzoltókat riasztottak

Kényszerhelyzetet rendeltek el Ferihegyen, tűzoltókat riasztottak

Egy Bécs­ből in­duló re­pülő ke­rült bajba, ezért kény­szer­le­szál­lást haj­tott végre.

Egy Bécs­ből in­duló re­pülő ke­rült bajba, ezért kény­szer­le­szál­lást haj­tott végre.

Rémület a levegőben: bajba került Merkel gépe, lemondta a találkozót

Rémület a levegőben: bajba került Merkel gépe, lemondta a találkozót

A G20-as csúcs­ta­lál­ko­zóra tar­tott a po­li­ti­kus, de fel­szál­lás után egy órá­val vissza kel­lett for­dul­nia.

Elhibázott kényszerleszállásról jött hír: ezért sérültek meg az utasok

Elhibázott kényszerleszállásról jött hír: ezért sérültek meg az utasok

A re­pülő fékje meg­hi­bá­sod­ha­tott, ezért nem tu­dott meg­állni.

A re­pülő fékje meg­hi­bá­sod­ha­tott, ezért nem tu­dott meg­állni a ki­futó végén.

Pánik a levegőben: Schwarzenegger térde is beleremegett a történtekbe

Pánik a levegőben: Schwarzenegger térde is beleremegett a történtekbe

Ar­nold Schwar­ze­neg­ger is meg­ijed­het néha.

A szí­nész­ként és po­li­ti­kus­ként, va­la­mint egy­kor test­épí­tő­ként is si­ke­res Ar­nold Schwar­ze­neg­ger is meg­ijed­het néha. A ki­gyúrt sztár ala­po­san meg­ijedt, ami­kor érezni kezdte, hogy va­lami nem stim­mel a le­ve­gő­ben.

Pánik a repülőn, zokogtak a gyerekek: lángokba borult az utasszállító

Pánik a repülőn, zokogtak a gyerekek: lángokba borult az utasszállító

A gép si­ke­res kény­szer­le­szál­lást haj­tott végre, de nem sok híja volt, hogy tra­gé­dia tör­tén­jen.

Rémálom a levegőben, szörnyű, mi történt Shakira magángépével

Rémálom a levegőben, szörnyű, mi történt Shakira magángépével

Na­gyon meg­ijedt.

A dögös sztár épp ked­ve­sé­hez és gye­re­ke­ik­hez igye­ke­zett, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Közölte a készenléti rendőrség: döbbenet, mit találtak a légi járműben

Közölte a készenléti rendőrség: döbbenet, mit találtak a légi járműben

A határ kö­ze­lé­ben haj­tott végre kény­szer­le­szál­lást egy sik­ló­er­nyő.

A határ kö­ze­lé­ben haj­tott végre kény­szer­le­szál­lást egy sik­ló­er­nyő, de pi­ló­tája azzal nem szá­molt, hogy be­vi­szik a rend­őrök.

Kényszerleszállást hajtott végre egy repülő, baj történt a fedélzeten

Kényszerleszállást hajtott végre egy repülő, baj történt a fedélzeten

A mind­össze 23 éves férfit a gépen látja el a rep­tér egy or­vosi csa­pata.

A mind­össze 23 éves férfit a gépen látja el a rep­tér egy or­vosi csa­pata.

Kitört a pánik a gépen, bajba került egy magyarokat szállító repülő

Kitört a pánik a gépen, bajba került egy magyarokat szállító repülő

Az uta­sok­nak egy tö­rök­or­szági rep­té­ren kel­lett éj­sza­káz­niuk.

Az uta­sok­nak egy tö­rök­or­szági rep­té­ren kel­lett éj­sza­káz­niuk, de végül ép­ség­ben ha­za­ér­tek.

Olyan durva jelenet játszódott le a repülőn, hogy megszakította útját

Olyan durva jelenet játszódott le a repülőn, hogy megszakította útját

Annyira bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett a re­pü­lőn, hogy kény­szer­le­szál­lást kel­let vé­gezni.

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve

Horror, repülés közben esett szét az utasszállító hajtóműve - Hátborzongató fotók

Hát­bor­zon­gató, ami tör­tént: kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy utas­szál­lí­tó­nak.

Újabb kényszerleszállás Ferihegyen, súlyos probléma lépett fel

Újabb kényszerleszállás Ferihegyen, súlyos probléma lépett fel

Me­gint egy Szófi­á­ból in­duló re­pülő ke­rült bajba. Az ere­deti úti­cél Olasz­or­szág volt.

Vészhelyzet a repülőn, kényszerleszállást hajtottak végre Ferihegyen

Vészhelyzet a repülőn, kényszerleszállást hajtottak végre Ferihegyen

A pi­ló­ták meg­bíz­ha­tat­lan ada­to­kat ol­vas­tak le a mű­sze­rek­ről, ezért in­kább a kény­szer­le­szál­lás mel­lett dön­töt­tek.

Vészhelyzet a levegőben, ijesztő becsapódás hallatszott a repülőn

Vészhelyzet a levegőben, ijesztő becsapódás hallatszott a repülőn

Kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy ame­ri­kai gép­nek.

Kény­szer­le­szál­lást kel­lett vég­re­haj­ta­nia egy ame­ri­kai gép­nek.

Becsapódott a repülő a földbe, amin Kóbor János ült

Becsapódott a repülő a földbe, amin Kóbor János ült

Az Omega együt­tes ta­vas­szal foly­tatja tur­né­ját, több szlo­vá­kiai és né­met­or­szági fel­lé­pé­sük is lesz.

Az Omega együt­tes ta­vas­szal foly­tatja tur­né­ját, több szlo­vá­kiai és né­met­or­szági fel­lé­pé­sük is lesz.

Elképesztő okból hajtott végre kényszerleszállást a repülő

Elképesztő okból hajtott végre kényszerleszállást a repülő

Egy durva csa­ládi dráma kel­lős kö­ze­pén ta­lál­ták ma­gu­kat az uta­sok, ezt pedig nem le­he­tett meg­ol­dani a le­ve­gő­ben.

Elképesztő mutatvány: reménytelen helyzetet mentett meg a pilóta

Elképesztő mutatvány: reménytelen helyzetet mentett meg a pilóta

A kis­gép uta­sa­i­nak élete múlt azon, hogy a pi­lóta képes lesz-e vég­re­haj­tani a mű­ve­le­tet.

Bombafenyegetés a repülőn, felkészültek az utasok a halálra

Bombafenyegetés a repülőn, felkészültek az utasok a halálra

107-en utaz­tak azon az utas­szál­lí­tón, amely­nek egyik utasa a ma­gas­ban kö­zölte: bomba van a gépen.

107-en utaz­tak annak az utas­szál­lí­tó­nak a fe­dél­ze­tén, amely­nek egyik utasa a ma­gas­ban kö­zölte: rob­ba­nó­szer­ke­zet van a re­pü­lő­gé­pen. Az in­for­má­ció a brit ál­lam­pol­gárt is sok­kolta, mert az üze­net e-mail for­má­já­ban ér­ke­zett meg a mo­bil­te­le­fon­jára.

Hihetetlen, ezért hajtott végre kényszerleszállást az utasszállító

Hihetetlen, ezért hajtott végre kényszerleszállást az utasszállító

Az egyik utas gya­nússá vált, mert túl sok időt töl­tött a vécén.

Az egyik utas gya­nússá vált a sze­mély­zet­nek, mert túl sok időt töl­tött a vécén.

Kényszerleszállást hajtott végre egy gép több, mint száz utassal a fedélzetén

Kényszerleszállást hajtott végre egy gép több, mint száz utassal a fedélzetén

Meg­döb­bentő fel­vé­te­lek ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra, miért kel­lett le­száll­nia a gép­nek.

Kényszerleszállás mellett döntött a pilóta, mert csúnyán berúgtak az utasok

Kényszerleszállás mellett döntött a pilóta, mert csúnyán berúgtak az utasok

Azért kel­lett le­száll­nia Szófi­á­ban a Bu­da­pest­ről Tel-Avivba tartó já­rat­nak hét­főn, mert né­hány utas be­rú­gott.

Bajba került egy utasszállító: kényszerleszállást hajtott végre

Bajba került egy utasszállító: kényszerleszállást hajtott végre

A re­pü­lő­gé­pen több mint 100 utas uta­zott.

A re­pü­lő­gé­pen több mint 100 utas uta­zott, ami­kor ere­deti cél­já­tól el kel­lett té­rí­teni.

Hősként ünnepelték a pilótát, aki vakon szállt le a jégesőben - videó

Hősként ünnepelték a pilótát, aki vakon szállt le a jégesőben - videó

A re­pü­lő­gép tel­je­sen össze­tört a jég­eső­ben Isz­tam­bul­ban.

A re­pü­lő­gép tel­je­sen össze­tört a jég­eső­ben Isz­tam­bul­ban.

Elképesztő, mit művelt a Ryanair a Budapestre tartó gép utasaival

Elképesztő, mit művelt a Ryanair a Budapestre tartó gép utasaival

Az egyik Bu­da­pestre tartó já­rat­nak kel­lett Po­zsony­ban lan­dol­nia.

Az egyik Bu­da­pestre tartó já­rat­nak kel­lett Po­zsony­ban lan­dol­nia, ott azon­ban kel­le­met­len­sé­gek vár­tak az uta­sokra.

Kényszerleszállást hajtott végre egy gép Budapesten

Kényszerleszállást hajtott végre egy gép Budapesten

Esz­mé­le­tét vesz­tette az egyik utas.

Esz­mé­le­tét vesz­tette az egyik utas, ezért kel­lett meg­sza­kí­tani az uta­zást.

Kényszerleszállást hajtott végre Kóbor János repülőgépe!

Kényszerleszállást hajtott végre Kóbor János repülőgépe!

Tel­je­sen ki­ké­szül!

A nép­szerű éne­kes hát­bor­zon­gató hely­zetbe ke­rült: le­áll­tak a re­pülő haj­tó­mű­vei, amin ült! Tel­je­sen ki­ké­szül!

Rémálommá vált Bódi Sylvi utazása...

Rémálommá vált Bódi Sylvi utazása...

Az első csa­pás egy bom­ba­ri­adó volt a bu­da­pesti rep­té­ren.

Az első csa­pás egy bom­ba­ri­adó volt a bu­da­pesti rep­té­ren, ám a ma­gyar sztár ekkor még azt hitte, az uta­zás többi része za­var­ta­lan lesz. Saj­nos nem így tör­tént...

Ezért hajtott végre kényszerleszállást egy repülőgép az M7-esen!

Ezért hajtott végre kényszerleszállást egy repülőgép az M7-esen!

Egyes hírek sze­rint mo­tor­hiba, mások sze­rint egy rosszul el­vég­zett át­star­to­lási fel­adat okozta a hibát.

Repülő ütközött egy motorossal!

Repülő ütközött egy motorossal!

Mo­tor­ke­rék­pár­ral üt­kö­zött hét­főn egy tu­ris­tá­kat szál­lító kis­re­pülő kény­szer­le­szál­lás köz­ben. A pi­lóta nem tudta más­hova le­tenni a kis­gé­pet csak egy útra, ahol el­gá­zolt egy mo­to­rost.

Mo­tor­ke­rék­pár­ral üt­kö­zött hét­főn egy tu­ris­tá­kat szál­lító kis­re­pülő kény­szer­le­szál­lás köz­ben. A pi­lóta nem tudta más­hova le­tenni a kis­gé­pet csak egy útra.

Elképesztő, miért kellett leszállnia egy utasszállítónak

Elképesztő, miért kellett kényszerleszállást végrehajtania egy gépnek!

Va­lami szo­kat­lan­nal üt­kö­zött össze...

A Uni­ted Air­li­nes Los An­ge­lesbe tartó já­rata 90 perc­cel fel­szál­lás után ke­rült bajba...

Vészhelyzet: Kényszerleszállást hajtott végre Schobert Norbiék gépe

Vészhelyzet: Kényszerleszállást hajtott végre Schobert Norbiék gépe

A fit­nesz­guru és fe­le­sége, Ru­bint Réka egy ro­man­ti­kus uta­zás­ról tar­tot­tak ha­za­felé.

Ufó kényszerleszállás: A kanadai hadsereg rátette a kezét a roncsokra

Ufó kényszerleszállás: A kanadai hadsereg rátette a kezét a roncsokra

Azo­no­sí­tat­lan re­pülő tárgy csa­pó­dott Ka­nada egyik ha­tal­mas ta­vába.

Azo­no­sí­tat­lan re­pülő tárgy csa­pó­dott Ka­nada egyik ha­tal­mas ta­vába.

Pánik a repülőn: Részeg randalírozók keltettek riadalmat

Pánik a repülőn: Részeg randalírozók keltettek riadalmat

Egy le­gény­bú­csú erő­sen ittas részt­ve­vői miatt kel­lett meg­sza­kí­ta­nia útját a Rya­nair já­ra­tá­nak.

Robbanószerkezet volt egy Párizsba tartó gép mosdójában!

Robbanószerkezet volt egy Párizsba tartó gép mosdójában!

A tűz­sze­ré­szek biz­ton­sá­gos helyre vit­ték a po­kol­gé­pet. A gép­ről hat utast hall­gat­tak ki eddig.

Vészhelyzetbe került Morgan Freeman

Vészhelyzetbe került Morgan Freeman

Ré­misztő pil­la­na­to­kat élt át az Oscar-díjas szí­nész.

Egy film­for­ga­tásra re­pülve szét­rob­bant ma­gán­gépe fu­tó­mű­vé­nek egyik ke­reke.

Friss! Kényszerleszállást hajtott végre Hevesi Tamás repülőgépe

Friss! Kényszerleszállást hajtott végre Hevesi Tamás repülőgépe

A den­veri re­pü­lő­tér­ről ér­te­sí­tette a Ri­pos­tot az éne­kes: a le­ve­gő­ben hi­bá­so­dott meg a gépe.