CÍMKE: 'iphone'

Okostelefon 1 euróért? Profi csalók verik át a magyarokat

Okostelefon 1 euróért? Profi csalók verik át a magyarokat

Csak mese, hogy 1 eu­ró­ért adják az iP­hone X-et, az Index utá­na­járt, a Te­le­kom pedig meg­erő­sí­tette...

Több millió iPhone tulajdonossal szúrt ki az Apple!

Több millió iPhone tulajdonossal szúrt ki az Apple!

Ren­ge­te­gen ki­akad­tak reg­gel, ami­kor a te­le­fon­jukra néz­tek és nem tud­tak be­lépni.

Ren­ge­te­gen ki­akad­tak reg­gel, ami­kor a te­le­fon­jukra néz­tek és nem tud­tak be­lépni.

Csalók támadnak a Media Markt nevében

Csalók támadnak a Media Markt nevében

Nem csoda, hogy sokan vér­sze­met kap­nak, ha egy 400 ezer fo­rin­tos szü­le­tés­napi iP­hone Xs ak­ci­ó­val szem­be­sül­nek.

Nem csoda, hogy sokan vér­sze­met kap­nak, ha egy 400 ezer fo­rin­tos szü­le­tés­napi iP­hone Xs ak­ci­ó­val szem­be­sül­nek.

Durva! Vezetés közben felrobbant egy nő mobilja

Durva! Vezetés közben felrobbant egy nő mobilja

Na­gyon meg­ijedt a sofőr, ami­kor lán­gok csap­tak fel az az iP­hone-ból. A nő sok­kot ka­pott.

Na­gyon meg­ijedt a sofőr, ami­kor lán­gok csap­tak fel az az iP­hone-ból. A nő az au­tó­pá­lyán haj­tott, ami­kor a mű­szer­fa­lon ha­gyott mo­bilja fel­rob­bant.

Nem lesz többé elérhető a népszerű chat alkalmazás az iPhone-ra!

Nem lesz többé elérhető a népszerű chat alkalmazás az iPhone-ra!

Az prog­ra­mot több kor­mány is bí­rálta, mert ter­ro­ris­ták is hasz­nál­ták.

Titokban készít felvételeket az iPhone - állítja egy elismert mérnök

Titokban készít felvételeket az iPhone - állítja egy elismert mérnök

Az Apple al­kal­ma­zá­sai hoz­zá­fér­nek az esz­köz ka­me­rá­já­hoz.

Az Apple al­kal­ma­zá­sai hoz­zá­fér­nek az esz­köz ka­me­rá­já­hoz, és en­ge­dély nél­kül fo­tóz­hat­nak, vi­de­óz­hat­nak.

Szenzáció! Ez válthatja az ujjlenyomat-olvasót az IPhone8-ban!

Szenzáció! Ez válthatja az ujjlenyomat-olvasót az IPhone8-ban!

Na­gyon menő, az egy­szer már biz­tos. Ilyen meg­ol­dá­sok­ról húsz évvel ez­előtt még csak a sci-fik­ben ta­lál­koz­hat­tunk.

Ezért kilenc perc a szundi az iPhone-on!

Ezért 9 perc a szundi az iPhone-on!

Meg­ol­dó­dott végre az év­ti­ze­des rej­tély.

Aki rég­óta hasz­nálja az Apple ter­mé­keit, egy idő után ma­gá­tól is rá­döb­ben, aztán időn­ként meg is kér­dezi magát: vajon miért pont 9 perc? Ennyi időt enged ugyanis a lus­tál­ko­dásra az összes iP­hone..

Így borult ki a csaj, mert nem vett neki a fiúja iPhone 7-et!

Így borult ki a csaj, mert nem vett neki a fiúja iPhone 7-et!

Úgy tűnik, már szerte a vi­lá­gon ős­ho­nos az a tí­pusú nő, aki ne­he­zen tud fel­dol­gozni egy ku­dar­cot. Pél­dául ezt.

Úgy tűnik, már szerte a vi­lá­gon él és ős­ho­nos az a tí­pusú nő, aki ne­he­zen tud fel­dol­gozni egy olyan hely­ze­tet, ame­lyet mi, földi ha­lan­dók ku­darc­ként defi­ni­á­lunk. Az ilyen hely­ze­tek­ben nem árt, ha van kéz­nél egy ka­mera, mert ta­nul­sá­gos kép­so­ro­kat rög­zít­he­tünk vele.

Csinálj saját GIF-eket - mutatjuk, hogyan!

Csinálj saját GIF-eket - mutatjuk, hogyan!

A Fa­ce­book fris­sí­tette az app­li­ká­ci­ó­ját, így az iP­hone-osok ezen­túl már nem csak fény­ké­pet és vi­deót, de saját GIF-eket is gyárt­hat­nak, ame­lyek­kel el­áraszt­hat­ják a hír­fo­lya­mu­kat.

A Fa­ce­book fris­sí­tette az app­li­ká­ci­ó­ját, így az iP­hone-osok ezen­túl már nem csak fény­ké­pet és vi­deót, de saját GIF-eket is gyárt­hat­nak.

Ebből botrány lesz - ennyi lehet az IPhone 8 ára!

Ebből botrány lesz - ennyi lehet az IPhone 8 ára!

Az ame­ri­ka­i­a­kat nem hatja meg.

A meg­je­le­nés idő­pont­ját egy­előre csak sej­teni lehet, de az már biz­to­sabb­nak tűnik, min­den ed­di­gi­nél drá­gább IP­hone ér­kez­het idén.

Sűrűsödik a rejtély a lezuhant gép körül

Sűrűsödik a rejtély a lezuhant utasszállító körül

A pi­lóta fe­le­lőt­len­sége miatt kel­lett meg­hal­nia 66 utas­nak?

A vizs­gá­la­tok még zaj­la­nak, de a leg­fris­sebb ered­mé­nyek sze­rint le­het­sé­ges, hogy a pi­lóta fe­le­lőt­len­sége miatt kel­lett meg­hal­nia 66 utas­nak.

Nincs több kérdés: itt az új IPhone!

Nincs több kérdés: itt az új IPhone! - Fantasztikus videó készült róla!

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak, hó­na­pok­kal a hi­va­ta­los meg­je­le­nése előtt most az in­ter­netre ke­rült egy videó az új IP­ho­neról. A for­rás pedig igen­csak hi­te­les, a te­le­fon is ott ké­szül.

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak, hó­na­pok­kal a hi­va­ta­los meg­je­le­nése előtt most az in­ter­netre ke­rült egy videó az új IP­ho­neról. A for­rás pedig igen­csak hi­te­les, onnan szár­ma­zik, ahol a te­le­fon is ott ké­szül. De hol lesz az ujj­le­nyo­mat-ol­vasó?

Nagyon fogsz örülni az iPhone egyik legújabb funkciójának!

Nagyon fogsz örülni az iPhone egyik legújabb funkciójának!

Ren­ge­teg új dolog ér­ke­zik az iOS 11-gyel, de ez a fej­lesz­tés már na­gyon rég a kí­ván­ság­lista te­te­jén fog­lalt he­lyett.

Ren­ge­teg új dolog ér­ke­zik az iOS 11-gyel, de ez a fej­lesz­tés már na­gyon rég a kí­ván­ság­lista te­te­jén fog­lalt he­lyett.

Ezt a zseniális kütyüt minden iPhone tulajnak meg kéne vennie!

Ezt a zseniális kütyüt minden iPhone tulajnak meg kéne vennie!

Nem is ért­jük, eddig miért nem dob­ták pi­acra ezt a te­le­fon­to­kot.

Nem is ért­jük, eddig miért nem dob­ták pi­acra ezt a te­le­fon­to­kot, mellyel ren­ge­teg ide­ges­ke­dést spó­rol­ha­tunk majd meg.

Kinyomtatták az első iPhone 8 modellt, így fog kinézni! - videó

Kinyomtatták az első iPhone 8 modellt, így fog kinézni! - videó

Na­gyobb lesz, mint a 7-es!

A ki­szi­vá­rog­ta­tott infók alap­ján si­ke­rült az ős­szel meg­je­lenő új iP­hone pon­tos mását re­pro­du­kálni.

Végre! Íme az első képek az új IPhone-ról!

Végre! Íme az első képek az új IPhone-ról!

Az Apple-nél biz­tos áll a bál., ezt ugyanis nem ők tet­ték a netre.

Az el­múlt he­tek­ben annyi kép, rajz és a te­le­fon­hoz való ki­egé­szítő je­lent meg a vi­lág­há­lón, hogy gya­kor­la­ti­lag némi kéz­ügyes­ség­gel össze kel­lett rakni a képet.

Szomorú bejelentés IPhone ügyben!

Szomorú bejelentés IPhone ügyben!

Soha nem tör­tént még ilyen, a vál­la­lat egy­előre mé­lyen hall­gat.

Soha nem tör­tént még ilyen, a vál­la­lat egy­előre mé­lyen hall­gat. Pedig ti­ze­dik évét kö­szönti idén az Apple kor­szak­al­kotó ter­méke, az IP­hone, nem csoda, hogy nagy do­bást akar­nak.

Friss! Hírek az IPhone 8-ról!

Friss! Hírek az IPhone 8-ról!

Ki­szi­vár­gott, mi­lyen mo­del­lek ér­kez­nek.

Sokan még meg sem tud­ták venni az Apple új ge­ne­rá­ciós IP­hone-jait, már most itt van­nak az első in­for­má­ciók a cég jö­vőre meg­je­lenő ké­szü­lé­ke­i­ről. Nem min­den­napi ti­ze­dik szü­li­nap jöhet.

Kiszivárgott képek - ilyen lesz az új IPhone!

Kiszivárgott képek - ilyen lesz az új IPhone!

Szá­mos vál­to­zás­sal ér­ke­zik az Apple ju­bi­le­umi ké­szü­léke. Két egy­más­tól füg­get­len for­rás is ugyan­ar­ról a terv­ről ho­zott nyil­vá­nos­ságra ké­pe­ket. Hi­he­tet­len vál­to­zá­sok!

Szá­mos vál­to­zás­sal ér­ke­zik az Apple ju­bi­le­umi ké­szü­léke. Két egy­más­tól füg­get­len for­rás is ugyan­ar­ról a terv­ről ho­zott nyil­vá­nos­ságra ké­pe­ket.

Trükk! Töröltél egy SMS-t? Így szerezheted vissza!

Trükk! Töröltél egy SMS-t? Így szerezheted vissza!

Élet­mentő tudás min­den mo­bilra.

Élet­mentő tudás And­roid-ra, IP­hone-ra. Min­den­ki­vel elő­for­dult mr, hogy vé­let­le­nül ki­tö­rölt egy fon­tos sms-t, vagy a te­le­fon­ból egy­sze­rűen el­tűnt. Ennek vége.

Magyar kislány jött rá: erre képes egy kutya az Iphone-nal!

Erre képes egy kutya az Iphone-nal!

Ezen biz­to­san el­ájulsz.

Nem néz­tünk ugyan utána, de eddig nem is hal­lot­tunk még arról, hogy bárki is pró­bára tette volna ilyen mód az okos­te­le­fo­nok ujj­le­nyo­mat-ol­va­só­ját. Egy ti­zen­há­rom éves ma­gyar kis­lány igen.

Így tehet gazdaggá egy ősrégi iPhone!

Így tehet gazdaggá egy ősrégi iPhone!

Nincs még egy elekt­ro­ni­kai ter­mék a vi­lá­gon, amely­nek nem hogy zu­hanna az ára az idő mú­lá­sá­val, in­kább sok­szo­ro­zó­dik. Az iP­hone első ge­ne­rá­ciós te­le­fonja iszo­nyat áron pörög!

Nincs még egy elekt­ro­ni­kai ter­mék a vi­lá­gon, amely­nek nem hogy zu­hanna az ára az idő mú­lá­sá­val, in­kább sok­szo­ro­zó­dik. Az iP­hone első ge­ne­rá­ciós te­le­fonja iszo­nyat áron pörög!

Máris háború dúl az iPhone 7 körül!

Máris háború dúl az iPhone 7 körül!

Szerda este mu­tat­ták be, máris szá­mos tá­ma­dást kap az új IP­hone. Az in­ter­ne­tes fó­ru­mo­kon egyre sza­po­ro­dik azok­nak a száma, akik csa­lód­tak a 7-es sor­számú ké­szü­lék kap­csán.

Szerda este mu­tat­ták be, máris szá­mos tá­ma­dást kap az új IP­hone. Az in­ter­ne­tes fó­ru­mo­kon egyre sza­po­ro­dik a csa­ló­dot­tak száma.

Elképesztő képek: ezt tette a biciklis lábával az iPhone

Elképesztő képek: ezt tette a biciklis lábával az iPhone

Har­mad­fokú égési sé­rü­lése lett.

Az auszt­rál férfi­nek har­mad­fokú égési sé­rü­lése lett az okos­te­le­fon­tól. A lá­bá­ról ké­szült ké­pe­ket el­küldte az Apple-nek és több hír­ügy­nök­ség­nek is.

Nézd élőben! Megérkezett az új IPhone!

Nézd élőben! Megérkezett az új IPhone!

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak a ki­szi­vár­gott in­for­má­ci­ók­nak, ezek­ben a per­cek­ben is zaj­lik az IP­hone 7 be­mu­ta­tója, amit ol­va­só­ink élő­ben is kö­vet­het­nek.

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak a ki­szi­vár­gott in­for­má­ci­ók­nak, ezek­ben a per­cek­ben is zaj­lik az IP­hone 7 be­mu­ta­tója, amit a Ri­post ol­va­sói élő­ben is kö­vet­het­nek. Már eddig is szá­mos meg­lepő in­for­má­ció lá­tott nap­vi­lá­got, de nem lő­nénk le a poént, hi­szen a java még hátra van.

Megdöbbentő hírek az új iPhone-ról!

Megdöbbentő hírek az új iPhone-ról!

Rossz hí­re­ket szi­vá­rog­ta­tott ki a meg­bíz­ható belső in­for­má­to­rok­kal ren­del­kező Wall St­reet Jo­ur­nal és a Ven­tureBeat a ké­szülő iP­hone 7-ről.

Rossz hí­re­ket szi­vá­rog­ta­tott ki a meg­bíz­ható belső in­for­má­to­rok­kal ren­del­kező Wall St­reet Jo­ur­nal és a Ven­tureBeat a ké­szülő iP­hone 7-ről.

Erre az SMS-re semmiképp se reagálj, ha iPhone-od van!

Erre az SMS-re semmiképp se reagálj, ha iPhone-od van!

Az Apple ID-kat akar­ják el­lopni.

Újabb mód­szer­rel pró­bál­ják csa­lók meg­sze­rezni a szol­gál­ta­tá­sok­hoz szük­sé­ges Apple ID-kat.

Segítséget kér az ismert magyar énekes! Fizetne is érte

Segítséget kér az ismert magyar énekes! Fizetne is érte

Kö­kény At­tila el­hagyta a te­le­fon­ját.

Ag­gódva osz­totta meg Fa­ce­book-ol­da­lán a hírt Kö­kény At­tila, mi sze­rint pén­tek este el­hagyta a mé­reg­drága te­le­fon­ját.

IPhone egy 350 éves festményen! - Mégis van időutazás?

IPhone egy 350 éves festményen! - Mégis van időutazás?

"Idő­uta­zók lé­tez­nek!" - ál­lítja az Apple ve­zér­igaz­ga­tója, mi­u­tán ész­re­vette egy 350 éves fest­mé­nyen a te­le­fon­ju­kat az egyik ko­ra­beli mo­dell ke­zé­ben.

"Idő­uta­zók lé­tez­nek!" - ál­lítja az Apple ve­zér­igaz­ga­tója, mi­u­tán ész­re­vette egy 350 éves fest­mé­nyen a te­le­fon­ju­kat az egyik ko­ra­beli mo­dell ke­zé­ben.

Beleégett a savas telefontok egy 9 éves kislány bőrébe

Beleégett a savas telefontok egy 9 éves kislány bőrébe

Oli­via Ret­ter igen­csak pórul járt, ami­kor el­csente édes­anyja csi­li­vili te­le­fon­já­val aludt.

Lemeríti az iPhone aksiját a Facebook app-ja

Lemeríti az iPhone aksiját a Facebook app-ja

Nem csak az időnk­kel, mo­bil­te­le­fo­nunk ak­si­já­val is szó­ra­ko­zik a világ leg­na­gyobb kö­zös­ségi há­ló­zata.

Megmentheti az életed az iPhone-od

Megmentheti az életed az iPhone-od

iP­hone ké­szü­lé­kek több em­ber­éle­tet is meg­men­tet­tek.

El­sőre hi­he­tet­len­nek tűnik, de iP­hone ké­szü­lé­kek már több ember éle­tét is meg­men­tet­ték az utóbbi évek­ben és nem azért, mert te­le­fo­nál­tak raj­tuk.