CÍMKE: 'hackertámadás'

Ebből baj lesz, privát képek szivárogtak ki Meghanról és Harry-ről

Ebből baj lesz, privát képek szivárogtak ki Meghanról és Harry-ről

A hi­va­ta­los fo­tó­suk gépét ha­cker­tá­ma­dás érte, de csak jóval ké­sőbb ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra a fotók.

Már a rendőrség nevével is visszaélnek az adathalászok

Már a rendőrség nevével is visszaélnek az adathalászok

A bű­nö­zők le­le­mé­nyes­sége ha­tár­ta­lan. Már a rend­őr­ség ne­vé­vel is vissza­él­nek a netes csa­lók.

10 jele annak, hogy megtámadták a gépünket

10 jele annak, hogy megtámadták a gépünket

A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a je­le­ket, amik lát­tán biz­to­sak le­he­tünk benne, hogy be­le­mász­tak a gé­pünkbe.

A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a ti­pi­kus je­le­ket, amik lát­tán biz­to­sak le­he­tünk benne, hogy va­laki be­le­má­szott a szá­mí­tó­gé­pünkbe.

Feltörték a mobilját! Interneten az énekesnő szexképei!

Feltörték a mobilját! Interneten az énekesnő szexképei!

A jelek sze­rint senki nem lehet biz­ton­ság­ban, ezt most egy újabb éne­kes­nő­nek kell meg­ta­pasz­tal­nia.

A jelek sze­rint senki nem lehet biz­ton­ság­ban, ezt most egy újabb éne­kes­nő­nek kell meg­ta­pasz­tal­nia. Min­den tit­kát ki­te­re­get­ték.

Hackertámadás a magyar sztárok privát fiókjai ellen!

Hackertámadás a magyar sztárok privát fiókjai ellen!

Sarka Kata az első ál­do­zat. Most egy fit­nesz­vi­lág­baj­nok és egy szép­ség­ki­rálynő is cél­ponttá vált.

Sarka Kata az első ál­do­zat. Most egy fit­nesz­vi­lág­baj­nok és egy szép­ség­ki­rálynő is cél­ponttá vált.

30 másodperc alatt kiderül, feltörték-e bármelyik fiókodat!

30 másodperc alatt kiderül, feltörték-e bármelyik fiókodat!

Sokan nem is tud­ják, hogy ál­do­za­tok!

Sokan nem is tud­nak róla, hogy fel­tör­ték pél­dául a Fa­ce­book fi­ók­ját, vagy a Drop­box-tár­he­lyét. Időn­ként nem árt le­el­len­őrizni, biz­ton­ság­ban van­nak-e az ada­ta­ink. 30 má­sod­perc alatt meg­te­het­jük!

Nagy bajba kerültek a szexoldal látogatói!

Nagy bajba kerültek a szexoldal látogatói!

Hac­ke­rek fel­tör­ték a por­tált, és áruba bo­csá­tot­ták a fel­hasz­ná­lók ada­tait. Igen kínos ada­tok is nyil­vá­nos­ságra ke­rül­het­nek.

Hac­ke­rek fel­tör­ték a por­tált, és áruba bo­csá­tot­ták a fel­hasz­ná­lók ada­tait. Igen kínos ada­tok is nyil­vá­nos­ságra ke­rül­het­nek.

Így fogják tönkretenni a Pokémon Go szerverét

Friss infók! Így fogják tönkretenni a Pokémon Go szerverét

Le­kap­csol­ják a vir­tu­á­lis va­ló­sá­got?

Most már azt is tudni lehet, ho­gyan akar­ják meg­ölni a Po­kémon Go lel­két a ha­cke­rek. Itt a vissza­szám­lá­lás!

Ezért vágják tönkre
a Pokémon Gót

Ezért vágják tönkre
a Pokémon Gót

A ha­cker­cso­port el­mondta, miért akar­ják a Po­kémon Go végét.

Meg­szó­lalt a ha­cker­cso­port, és el­mond­ták, miért akar­ják a Po­kémon Go vesz­tét. Az in­do­kaik elég egy­sze­rűek és egy­ál­ta­lán nem ker­tel­tek.

Kínos: Kiszivárgott Justin Bieber erotikus szelfije!

Kínos: Kiszivárgott Justin Bieber erotikus szelfije!

Ala­po­san rájár a rúd a tinik bál­vá­nyára! Mi­u­tán be­je­len­tette, hogy el­tű­nik az Ins­tag­ram­ról, anya­szült mez­te­len fotói árasz­tot­ták el a netet.

Ala­po­san rájár a rúd a tinik bál­vá­nyára! Mi­u­tán fel­há­bo­ro­dot­tan be­je­len­tette, hogy el­tű­nik az Ins­tag­ram­ról, anya­szült mez­te­len fotói árasz­tot­ták el a netet.

Amerika beveti a kiberfegyvert az Iszlám Állam ellen

Amerika beveti a kiberfegyvert az Iszlám Állam ellen

A tech­nika új, a mód­szer ősi.

Szu­per­tit­kos har­co­sa­i­kat kül­dik az ame­ri­ka­iak a dzsi­ha­dis­ták ellen. A tech­nika új, a mód­szer ősi, már az ős­em­ber is ezt hasz­nálta.

Ilyen megalázó módon járatják le a magyar sztárokat!

Ilyen megalázó módon járatják le a magyar sztárokat!

Volt, aki rend­őr­ség­hez for­dult...

Volt, aki rend­őr­ség­hez for­dult, egye­sek a kö­zös­ségi ol­da­lon adtak han­got fel­há­bo­ro­dá­suk­nak, míg né­hány sztár pró­bálta el­fe­ledni a tör­tén­te­ket...

Vigyázz! A Facebook nevében lopják a jelszavad!

Vigyázz! A Facebook nevében lopják a jelszavad!

A csa­lók­nak semmi sem szent, most a Fa­ce­book ne­vé­ben verik át a fel­hasz­ná­ló­kat.

A csa­lók­nak semmi sem szent, most a Fa­ce­book ne­vé­ben verik át a fel­hasz­ná­ló­kat.

2016 az internetes bűnözés éve lesz! Te sem vagy biztonságban

2016 az internetes bűnözés éve lesz! Te sem vagy biztonságban

Kór­há­zak, áram­szol­gál­ta­tók és óri­ás­vál­la­la­tok, de a ma­gán­em­be­rek sin­cse­nek biz­ton­ság­ban.

Börtönbe juttatott egy férfit Madonna

Börtönbe juttatott egy férfit Madonna

Nem hagyta annyi­ban az őt meg­ká­ro­sító férfi ügyét a Pop Na­gyasszo­nya.

Nem hagyta annyi­ban az őt meg­ká­ro­sító férfi ügyét a Pop Na­gyasszo­nya, ami­nek egy jó pár hó­na­pos bör­tön­bün­te­tés lett az ered­mé­nye.

Ravasz trükk:
Így törik fel a telefonodat, így lopnak el mindent!

Támad az iPhone-lerabló hackerbanda

Ügyes kezű tol­va­jok és egy nem­zet­közi ha­cker­banda tá­madja az iP­hone-tu­laj­do­no­so­kat. Ha nem vi­gyá­zunk, nem csak a te­le­fo­no­kat buk­hat­juk el, hanem még a , szám­la­szá­mun­kat is!