CÍMKE: 'gyerekgyilkosság'

Kiderült, súlyos mulasztás miatt halhatott meg Kolozsváron egy kisfiú

Kiderült, súlyos mulasztás miatt halhatott meg Kolozsváron egy kisfiú

A ki­lenc éves fiát ha­lálra verő nő sú­lyos pszi­chés gon­dok­kal küzd, ami­ről a ha­tó­sá­gok is tud­tak.

Szekszárdi gyerekgyilkosság: megerőszakolták a 6 éves kislányt

Szekszárdi gyerekgyilkosság: megerőszakolták a 6 éves kislányt

Meg­döb­bentő rész­le­tekre de­rí­tett fényt a Ri­post a Szek­szár­don meg­gyil­kolt 6 éves kis­lány ügyé­ben.

FRISS HÍREK

Kislányuk gyilkosának a házába költöztek a szekszárdi szülők

Kislányuk gyilkosának a házába költöztek a szekszárdi szülők

K. Dá­niel hi­deg­vér­rel meg­gyil­kolta uno­ka­hú­gát, a 6 éves Le­o­net­tát Szek­szár­don.

K. Dá­niel hi­deg­vér­rel meg­gyil­kolta uno­ka­hú­gát, a 6 éves Le­o­net­tát Szek­szár­don.

Szörnyű részletek derültek ki a sólyi gyerekgyilkosságról, ezt mondta az apa

Szörnyű részletek derültek ki a sólyi gyerekgyilkosságról, ezt mondta az apa

Ez lehet az ok, ami miatt vég­zett a kis­lánnyal a 17 éves gye­rek­gyil­kos.

Ez lehet az ok, ami miatt vég­zett a nyolc­esz­ten­dős kis­lánnyal a 17 éves gye­rek­gyil­kos.

Babagyilkosság Fejér megyében: ezt mondta az anya a rendőröknek

Babagyilkosság Fejér megyében: ezt mondta az anya a rendőröknek

Ki­hall­gat­ták a 23 éves, gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott nőt, aki egy csa­ládi ház mel­lék­épü­le­té­ben szült.

Ki­hall­gat­ták a 23 éves, gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott nőt, aki egy csa­ládi ház mel­lék­épü­le­té­ben szült.

Szekszárdi gyerekgyilkosság: drámai jelenetek sorozata a bíróságon

Szekszárdi gyerekgyilkosság: drámai jelenetek sorozata a bíróságon

A meg­gyil­kolt kis­lány sze­ret­tei üvöl­töz­tek a gya­nú­sí­tot­tal, aki pedig vér­lá­zító módon vi­sel­ke­dett.

Ez derült ki a nevelt fiait meggyilkoló férfiről

Ez derült ki a nevelt fiait meggyilkoló férfiről

Újabb ször­nyű­sé­gekre de­rült fény azzal kap­cso­lat­ban, ami teg­nap dél­előtt Ózdon tör­tént.

Újabb ször­nyű­sé­gekre de­rült fény azzal kap­cso­lat­ban, ami teg­nap dél­előtt Ózdon tör­tént.

Megtalálták a szextörténetekről írt titkos naplót

Megtalálták a szextörténetekről írt titkos naplót

Egy kas­tély­ban buk­kan­tak rá.

A fel­jegy­zé­sek­ből az egész falu élete ki­de­rül. Min­den volt benne: sze­xu­á­lis tör­té­net és po­zi­tú­rák ecse­te­lése, gye­rek­gyil­kos­ság és val­lási tör­té­ne­tek.

Megrázó részletek derültek ki a ceglédi gyermekgyilkosságról

Megrázó részletek derültek ki a ceglédi gyermekgyilkosságról

Ha­lálra verte más­fél éves kisfiát.

Ha­lálra verte más­fél éves kisfiát Mó­nika. Most ki­de­rült, mit csi­nált a vég­ze­tes napon.

Megtörte a csendet, megrendülve nyilatkozott Szita Bence édesanyja

Megtörte a csendet, megrendülve nyilatkozott Szita Bence édesanyja

Az asszony sze­rint a kisfiú gyil­kosa nem szen­ve­dett ele­get.

Az asszony sze­rint a kisfiú gyil­kosa nem szen­ve­dett ele­get.

Megdöbbentő fordulat a 8 éves Adrienn meggyilkolása ügyében

Megdöbbentő fordulat a 8 éves Adrienn meggyilkolása ügyében

Lehet, hogy nem is a sólyi kis­lányt gyil­kolta meg a tet­tes?

Lehet, hogy nem is a sólyi kis­lányt gyil­kolta meg a tet­tes? Sok a kér­dő­jel az ügy­ben.

A rendőrök is elborzadtak: kádban ölte meg kislányát egy temesvári nő

A rendőrök is elborzadtak: kádban ölte meg kislányát egy temesvári nő

A nő a gyil­kos­ság után maga hívta ki a rend­őr­sé­get, de aztán nem akarta be­en­gedni a ha­tó­sá­got.

Holtan találták a cellájában a gyerekgyilkos apát

Holtan találták a cellájában a gyerekgyilkos apát

Rab­tár­sai ke­gyet­len bosszút áll­tak.

A vad­ál­lat­ként vi­sel­kedő férfi két­na­pos lá­nyát verte ha­lálra - rab­tár­sai ke­gyet­len bosszút áll­tak a pi­ci­ért.

Bosszúból ölte meg gyermekét és magát az anya

Bosszúból ölte meg gyermekét és magát az anya

Sosem látod többé a fi­a­dat - üzente.

Sosem látod többé a fi­a­dat - üzente a fér­jé­nek. Gye­re­két is ma­gá­val vitte a túl­vi­lágra.

Élő adásban vallotta be egy kislány meggyilkolását

Élő adásban vallotta be egy kislány meggyilkolását

A férfi egy show­mű­sor­ban sze­re­pelt, ami­kor a nagy ki­ve­tí­tőn meg­mu­tat­ták neki a tett­he­lyet. Meg­tört, és be­val­lotta bűnét.

Fagyival mérgezné meg a gyerekeket a nemsokára szabaduló terrorista

Fagyival mérgezné meg a gyerekeket a nemsokára szabaduló terrorista

A bí­ró­sági tár­gya­lá­son hát­bor­zon­gató dol­gok de­rül­tek ki.

A bí­ró­sági tár­gya­lá­son hát­bor­zon­gató dol­gok de­rül­tek ki.

Így reagált gyermeke halálára a kegyetlen ceglédi édesanya

Így reagált gyermeke halálára a kegyetlen ceglédi édesanya

Ér­zelmi át­tö­rés még nem tör­tént.

Bár meg­tette val­lo­má­sát, s el­is­merte tet­tét, ügy­védje sze­rint az ér­zelmi át­tö­rés még min­dig nem tör­tént meg, vagyis nem fogta fel, mit tett...

Szörnyű, hogy mi derült ki a ceglédi gyerekgyilkosságról

Szörnyű, hogy mi derült ki a ceglédi gyerekgyilkosságról: erre senki sem számított

Bor­zasztó rész­le­tek de­rül­tek ki.

Bor­zasztó rész­le­tek de­rül­tek ki a tra­gi­kus es­té­ről, ami­nek egy 2 és fél éves kisfiú is a szem­ta­núja volt.

Felfoghatatlan: egyre több magyar gyerek lesz gyilkosság áldozata

Felfoghatatlan: egyre több magyar gyerek lesz gyilkosság áldozata

Nő a gye­rek­gyil­kos­sá­gok száma, és a szü­lői bru­ta­li­tás is el­ké­pesztő...

Nö­vek­szik a gye­rek­gyil­kos­sá­gok száma, és a szü­lői bru­ta­li­tás is egyre el­ké­pesz­tőbb mé­re­te­ket ölt...

Megölte gyerekeit egy magyar származású nő Amerikában

Megölte gyerekeit egy magyar származású nő Amerikában

Nem bírta el­vi­selni, hogy más ne­veli őket, bár vele kín­szen­ve­dés volt az éle­tük. Gye­re­kei ret­teg­tek tőle.

Nem bírta el­vi­selni, hogy más ne­veli őket, bár vele kín­szen­ve­dés volt az éle­tük.

Horroranya: saját otthonában rejtegette halott gyermekeit!

Horroranya: saját otthonában rejtegette halott gyermekeit!

Egé­szen ért­he­tet­len az egész eset...

Ért­he­tet­len, ho­gyan tud va­laki nyolc gyer­me­ket ti­tok­ban a vi­lágra hozni. Az anya gyer­me­kei közül leg­alább néggyel vég­zett.

Anyatejjel mérgezte meg a kislányát egy őrült nő!

Anyatejjel mérgezte meg a kislányát egy őrült nő!

Fáj­da­lom­csil­la­pí­tót tett az üvegbe!

Erős fáj­da­lom­csil­la­pí­tót csem­pé­szett a cu­mis­üve­gébe majd­nem egy éven át!

Kitagadta apja Szita Bence gyilkosát

Kitagadta apja Szita Bence gyilkosát

Az egy­kori bör­tönőr nem haj­landó tu­do­mást venni P. Eri­ká­ról, aki két tár­sá­val egye­tem­ben élete vé­géig ülni fog a kisfiú meg­ölé­séért.

Az egy­kori bör­tönőr nem haj­landó tu­do­mást venni P. Eri­ká­ról, aki két tár­sá­val egye­tem­ben élete vé­géig ülni fog a kisfiú meg­ölé­séért. A nőt nem lá­to­gatja senki a ka­lo­csai bör­tön­ben...

Eltemették a öngyilkos rendőrnő meggyilkolt kisfiát

Eltemették a öngyilkos rendőrnő meggyilkolt kisfiát

Nem az any­já­val nyug­szik együtt: egy ha­jó­ról szór­ták szét a ham­vait.

Nem az any­já­val nyug­szik együtt: egy ha­jó­ról szór­ták szét a ham­vait.

Megrázó üzenetet hagyott hátra a gyerekgyilkos magyar rendőrnő

Megrázó üzenetet hagyott hátra a gyerekgyilkos magyar rendőrnő

Mi­e­lőtt ki­vé­gezte kisfiát és magát is le­lőtte a bu­da­pesti rend­őrnő, egy bú­csú­le­vél­ben in­do­kolta meg ször­nyű tet­tét.

Hátborzongató részletek a gyerekgyilkos magyar rendőrnőről

Hátborzongató részletek a gyerekgyilkos magyar rendőrnőről

Fe­kete ru­hába öl­tö­zött, így ké­szült a ha­lálra az a bu­da­pesti rend­őrnő, aki ön­gyil­kos­sága előtt ki­vé­gezte kisfiát.

Újabb fejlemények a gyerekgyilkos rendőrnő ügyében!

Újabb fejlemények a gyerekgyilkos rendőrnő ügyében!

A Ri­post már több­ször is be­szá­molt arról a bru­tá­lis gyil­kos­ság­ról, ami feb­ruár ele­jén tör­tént Pest­szent­lő­rin­cen.

A Ri­post már több­ször is be­szá­molt arról a bru­tá­lis gyil­kos­ság­ról, ami feb­ruár ele­jén tör­tént Pest­szent­lő­rin­cen. Egy rend­őrnő ke­gyet­le­nül meg­ölte kisfiát, majd ma­gá­val is vég­zett. A ször­nyű eset után úgy dön­töt­tek, le­vált­ják a gyil­kos anya pa­rancs­no­kát.

Fojtogatta és nejlonzsákba tette újszülöttjét egy karcagi nő

Fojtogatta és nejlonzsákba tette újszülöttjét egy karcagi nő

Nem elő­ször gyil­kolja meg saját gyer­me­két a két­gye­re­kes anya, egy­szer már ült bör­tön­ben új­szü­lött gyil­kos­sá­gért.

Életfogytiglant kaphat a gyerekgyilkos anya

Életfogytiglant kaphat a gyerekgyilkos anya

Egy tatai pan­zi­ó­ban ké­selte ha­lálra 8 éves lá­nyát...

Egy tatai pan­zi­ó­ban ké­selte ha­lálra 8 éves lá­nyát...

Hevesi gyerekgyilkosság: rettegett a nő az élettársától

Hevesi gyerekgyilkosság: rettegett a nő az élettársától

Több­ször kérte, hogy a gye­re­ke­ket ne adják ki az apá­nak az is­ko­lá­ból.