CÍMKE: 'ezotéria'
Érzelmekkel, változásokkal érkezik ma az újhold: erre számíthatsz EZO

Érzelmekkel, változásokkal érkezik ma az újhold: erre számíthatsz

Érzelmekkel, változásokkal érkezik ma az újhold: erre számíthatsz

Új kez­det, mé­lyen át­for­máló dön­té­sek, néha ér­zelmi hul­lám­vasút jel­lemzi az új­hold nap­ját.

Pikáns vallomás, így pasizott be Aleska

Pikáns vallomás, így pasizott be Aleska

Kü­lö­nös trük­kel von­zotta be pár­ját.

Kü­lö­nös trük­kel von­zotta be pár­ját, de élete min­den te­rü­le­tén fon­tos sze­re­pet ját­szik az ezo­té­ria.

FRISS HÍREK
Itt a tavaszi újhold, de ne rohanj fejjel a falnak! EZO

Itt a tavaszi újhold, de ne rohanj fejjel a falnak!

Itt a tavaszi újhold, de ne rohanj fejjel a falnak!

Pén­te­ken dél­előtt kö­szönt ránk az új­hold. Fan­tasz­ti­kus le­he­tő­ség vár rád, ha tü­rel­mes vagy!

Pén­te­ken dél­előtt kö­szönt ránk az új­hold. Fan­tasz­ti­kus le­he­tő­ség vár rád, ha tü­rel­mes vagy! Nézz szembe a va­ló­ság­gal és utána hagyd, hogy ma­gá­val ra­gad­jon a friss ener­gia.

Megérkezett a februári horoszkópod, ilyen fordulat várható EZO

Megérkezett a februári horoszkópod, ilyen fordulat várható

Megérkezett a februári horoszkópod, ilyen fordulat várható

Min­den hónap tar­to­gat meg­le­pe­tést, vál­to­zást, ha­la­dást az élet­ben. Feb­ru­ár­ban sincs ez más­kép­pen.

Min­den hónap tar­to­gat meg­le­pe­tést, vál­to­zást, ha­la­dást az élet­ben. Feb­ru­ár­ban sincs ez más­kép­pen.

Fantasztikus égi jelenség: itt a farkashold EZO

Fantasztikus égi jelenség: itt a farkashold

Fantasztikus égi jelenség: itt a farkashold

Ja­nuár 20-ról 21-re vir­radó éj­szaka min­den­kit el­káp­ráz­tat majd ez az égi­test. Kü­lön­le­ges lesz a te­li­hold.

Ja­nuár 20-ról 21-re vir­radó éj­szaka min­den­kit el­káp­ráz­tat majd ez az égi­test. Kü­lön­le­ges lesz a te­li­hold.

Ma este eldől, mennyire leszel szerencsés 2019-ben a szerelemben EZO

Ma este eldől, mennyire leszel szerencsés 2019-ben a szerelemben

Ma este eldől, mennyire leszel szerencsés 2019-ben a szerelemben

Most meg­tud­ha­tod, mit tar­to­gat szá­modra az év utolsó új­holdja! Eljön végre a sze­re­lem? Így tá­mo­gat­nak a csil­la­gok.

Egy színes fonal megváltoztathatja a sorsodat EZO

Egy színes fonal megváltoztathatja a sorsodat

Egy színes fonal megváltoztathatja a sorsodat

Ék­szer vagy in­kább sors­döntő fonal? Te is vá­lassz egy színt, ha vál­to­zásra vágysz.

Ék­szer vagy in­kább sors­döntő fonal? Te is vá­lassz egy színt, ha vál­to­zásra vágysz. Se­gí­tünk abban, me­lyik, mit vonz be az éle­tedbe.

Érkezik a novemberi újhold, jobb, ha készülsz, mert ez vár rád! EZO

Érkezik a novemberi újhold, jobb, ha készülsz, mert ez vár rád!

Érkezik a novemberi újhold, jobb, ha készülsz, mert ez vár rád!

A Skor­pió je­gyé­ben lévő új­hold ener­giái nagy se­gít­sé­gedre lesz­nek a kap­cso­la­taid tisz­tí­tá­sá­ban. Ehhez előbb nézz ma­gadba!

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Vajon rád talál a bol­dog­ság?

Vajon rád talál a bol­dog­ság? A kap­cso­la­tod erős és szi­lárd marad? Ezekre kapsz vá­laszt most.

Titokzatos jelek a testeden: Kiderült, mit üzennek az anyajegyek EZO

Titokzatos jelek a testeden: Kiderült, mit üzennek az anyajegyek

Titokzatos jelek a testeden: Kiderült, mit üzennek az anyajegyek

Az anya­jegy nem egy­sze­rűen koz­me­ti­kai prob­léma.

Az anya­jegy nem egy­sze­rűen koz­me­ti­kai prob­léma - az ezo­te­ri­kus guruk sze­rint attól füg­gően, hol he­lyez­ked­nek el a tes­ten, kü­lön­le­ges je­len­tés­sel bír­hat­nak. Vajon rád is igaz lehet mindez?

Megérkezett a novemberi horoszkópod, ez vár rád még 2018-ban EZO

Megérkezett a novemberi horoszkópod, ez vár rád még 2018-ban

Megérkezett a novemberi horoszkópod, ez vár rád még 2018-ban

Ha­ma­ro­san itt az év vége, mond­hatni húzz bele!

Ha­ma­ro­san itt az év vége, mond­hatni húzz bele! Lás­suk, mit ígér a ho­rosz­kó­pod!

Holnap érkezik az augusztusi újhold, őrületes változást ígér! EZO

Holnap érkezik az augusztusi újhold, őrületes változást ígér!

Holnap érkezik az augusztusi újhold, őrületes változást ígér!

A szom­bati új­hold tá­mo­gató és hát­rál­tató erő­ket is kap a többi boly­gó­tól. Most meg­tud­ha­tod, mire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned.

Ma este újhold, így változik meg a szerelmi életed EZO

Ma este újhold, így változik meg a szerelmi életed

Ma este újhold, így változik meg a szerelmi életed

Raj­tad áll, hogy mennyire tudsz ebből épít­kezni, hogy mennyire tudsz szem­be­nézni a régi se­beid fel­sza­kí­tá­sá­val.

Ismét itt az új­hold, tisz­títsd ki a képet a pár­kap­cso­la­tod­ban. Ez egy le­he­tő­ség, hogy jó­za­nul tisz­tázd cé­lo­dat, hogy a szen­ve­dély se­gít­sé­gé­vel végig is me­hess rajta. Raj­tad áll, hogy mennyire tudsz ebből épít­kezni, hogy mennyire tudsz szem­be­nézni a régi se­beid fel­sza­kí­tá­sá­val.

Nem hiszed el mi vár rád most pénteken, kösd fel a gatyád EZO

Nem hiszed el mi vár rád most pénteken, kösd fel a gatyád

Nem hiszed el mi vár rád most pénteken, kösd fel a gatyád

Pén­te­ken haj­nal­ban az új­hold a Rák je­gyé­ben lesz, itt a le­he­tő­ség, hogy elő­se­gítsd ér­zelmi, kap­cso­lati vál­to­zá­sa­i­dat. Ebben tá­mo­gat­nak a csil­la­gok.

Pén­te­ken haj­nal­ban az új­hold a Rák je­gyé­ben lesz, itt a le­he­tő­ség, hogy elő­se­gítsd ér­zelmi, kap­cso­lati vál­to­zá­sa­i­dat. Ebben tá­mo­gat­nak a csil­la­gok. Mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Így hozza el a szerelemet a júniusi telihold EZO

Így hozza el a szerelemet a júniusi telihold

Így hozza el a szerelemet a júniusi telihold

Nem min­dig min­den fe­né­kig tej­fel! Nézz szembe a va­ló­ság­gal, és vi­gyél egy kis hu­mort a te­li­hol­das éj­sza­kába!

Nem min­dig min­den fe­né­kig tej­fel! Nézz szembe a va­ló­ság­gal, és fi­gyelj oda arra, hogy a boly­gók tán­cá­ban meg­ta­láld a neked fon­tos lé­pé­se­ket.

Ha ezt a spirituális ékszert viseled, megőrülnek a férfiak EZO

Ha ezt a spirituális ékszert viseled, megőrülnek a férfiak

Ha ezt a spirituális ékszert viseled, megőrülnek a férfiak

Vi­seld ezt a cso­dá­la­tos ék­szert, nem fogod meg­bánni! Meg­vál­toz­tatja a ki­su­gár­zá­sod és va­dí­tóvá, tü­zessé, ener­gi­kussá tesz.

Vi­seld ezt a cso­dá­la­tos ék­szert, nem fogod meg­bánni! Meg­vál­toz­tatja a ki­su­gár­zá­sod és va­dí­tóvá, tü­zessé, ener­gi­kussá tesz. Most meg­tud­ha­tod, me­lyik kris­tályt ér­de­mes vá­lasz­ta­nod. Ha hor­dod, hidd el meg­vál­toz­tatja az éle­te­det. Per­sze ne egy nap alatt várj cso­dát, de fi­gyeld meg a vál­to­zást!

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka EZO

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka

Mi az, ami vár rád? Ho­gyan ala­kul a sor­sod? Ki­de­rül, ha ve­lünk tar­tasz most né­hány percre.

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem EZO

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem

Kér­dés, me­lyik jegy­ben szü­let­tél?

Bár­kit el­önt­het és át­jár­hat a sze­re­lem, mert végre is a ta­vasz. Ez az idő­szak ked­vez a fel­lán­go­lá­sok­nak. Légy bi­za­kodó, meg­mu­tat­juk mi vár rád.

Fantasztikus, mit hoz ma a telihold! Dupla változást ígér az este EZO

Fantasztikus, mit hoz ma a telihold! Dupla változást ígér az este

Fantasztikus, mit hoz ma a telihold! Dupla változást ígér az este

Itt a pil­la­nat a vál­to­zásra, az ér­zel­mek mély meg­élé­sére. A fej­lő­dés le­he­tő­sé­gét hozza el a mai nap.

Itt a pil­la­nat a vál­to­zásra, az ér­zel­mek mély meg­élé­sére. A fej­lő­dés le­he­tő­sé­gét hozza el a mai nap.

Ez a vonal a tenyereden mindent elárul szerelmi életedről és jövődről! EZO

Ez a vonal a tenyereden mindent elárul szerelmi életedről és jövődről!

Ez a vonal a tenyereden mindent elárul szerelmi életedről és jövődről!

Ke­resd meg te­nye­re­den a szív­vo­na­lad, és nézd meg a jövőd - se­gí­tünk meg­ta­lálni és ér­tel­mezni.

7 évesen láttam először angyalt, azóta tudom: indigó gyerek vagyok EZO

7 évesen láttam először angyalt, azóta tudom: indigó gyerek vagyok

7 évesen láttam először angyalt, azóta tudom: indigó gyerek vagyok

Kü­lön­le­ges gye­re­kek: oko­sak, és érzik a kö­rü­löt­tük lévő ener­gi­á­kat.

Kü­lön­le­ges ké­pes­ségű gye­re­kek: oko­sab­bak, mint a töb­biek, és érzik a kö­rü­löt­tük lévő ener­gi­á­kat.

Így gyógyítanak a kristályok, mutatjuk, melyik a neked való EZO

Így gyógyítanak a kristályok, mutatjuk, melyik a neked való

Így gyógyítanak a kristályok, mutatjuk, melyik a neked való

Hasz­náld a kris­tá­lyok, ás­vá­nyok le­nyű­göző ere­jét, jó­té­kony ha­tá­sát a min­den­napi élet­ben.

Hasz­náld a kris­tá­lyok, ás­vá­nyok le­nyű­göző ere­jét, jó­té­kony ha­tá­sát a min­den­napi élet­ben.

Megérzése mentette meg a haláltól a magyar színészt

Megérzése mentette meg a haláltól a magyar színészt

Az is­mert mű­vész ko­ráb­ban nem iga­zán fi­gyelt a belső su­gal­la­tokra, de ami­óta az éle­tét kö­szön­heti egy in­tu­í­ci­ó­já­nak, azóta fi­gyel a je­lekre.

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex EZO

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex

Feb­ru­ár­ban nagy fi­gyel­met kap a sze­xu­a­li­tás. Meg­tud­ha­tod, kitől kap­ha­tod meg az ágy­ban a leg­tü­ze­sebb pil­la­na­to­kat.

Melyik jegyben születtél? Ezt kellene hordanod mindig a zsebedben EZO

Melyik jegyben születtél? Ezt kellene hordanod mindig a zsebedben

Melyik jegyben születtél? Ezt kellene hordanod mindig a zsebedben

Min­den jegy szü­löt­té­nek meg­van­nak a jel­lem­zői, élet­fel­ada­tai.

Min­den jegy szü­löt­té­nek meg­van­nak a jel­lem­zői, élet­fel­ada­tai, és min­den em­ber­nek a saját élet­útja. De vajon tisz­tá­ban vagy azzal, hogy a kris­tá­lyok, ás­vá­nyok se­gít­het­nek abban, hogy ezen az úton egy­sze­rűb­ben, zök­ke­nő­men­te­seb­ben jár­hass?

Kivételes lehetőséget és reményt hoz számodra is a novemberi újhold EZO

Kivételes lehetőséget és reményt hoz számodra is a novemberi újhold

Kivételes lehetőséget és reményt hoz számodra is a novemberi újhold

Kü­lön­le­ges hely­zet áll elő, le­tisz­tul­hat­nak a rég­óta ha­lo­ga­tott zűrös ügyek. A nagy ese­mé­nyek azon­ban lel­ked­ben tör­tén­nek.

Ez történik a tudatunkban, amikor meghalunk EZO

Ez történik a tudatunkban, amikor meghalunk

Ez történik a tudatunkban, amikor meghalunk

Az em­be­re­ket sok­kolta a fel­fe­de­zés.

Egy ku­ta­tó­cso­port meg­döb­bentő bi­zo­nyí­té­ko­kat ta­lált arra, mi tör­té­nik a szív meg­ál­lása után. Az em­be­re­ket sok­kolta a fel­fe­de­zés, sokan ké­tel­ked­nek.

Jön a tél legkülönlegesebb napja. EZO

Jön a tél legkülönlegesebb napja.

Jön a tél legkülönlegesebb napja, így hozza meg a szerencsédet

Ér­de­mes ké­szülni erre az éj­sza­kára, hi­szen szá­mos hi­e­de­lem és va­rázs­lás kap­cso­ló­dik hozzá.

Fog­va­cog­tató idő­vel kö­szönt ránk a téli nap­for­duló, rá­adá­sul ilyen­kor a leg­rö­vi­debb a nap­pal és a leg­hosszabb az éj­szaka. Ér­de­mes ké­szülni erre az éj­sza­kára, hi­szen szá­mos hi­e­de­lem és va­rázs­lás kap­cso­ló­dik hozzá.

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád EZO

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Ismét itt a szám­ve­tés ideje, ál­dozz ma­gadra egy kis időt a nap fo­lya­mán. Az estét töltsd bé­ké­ben. Pró­báld ki, meg lesz a ha­tása!

Ismét itt a szám­ve­tés ideje, ál­dozz ma­gadra egy kis időt a nap fo­lya­mán, vagy a kora reg­geli órák­ban. Az estét töltsd bé­ké­ben. Pró­báld ki, meg lesz a ha­tása! Itt a rend­ra­kás ideje testi-lelki szin­ten, mi­előtt még be­en­ged­het­néd az éle­tedbe az új dol­go­kat.

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Ha azt hit­ted, csak be­te­ges fan­tá­zi­á­ban lé­te­zik ilyesmi, akkor té­ved­tél!

Ha azt hit­ted, csak be­te­ges fan­tá­zi­á­ban lé­te­zik ilyesmi, akkor té­ved­tél!

Kero megfejti színészei álmait

Kero megfejti színészei álmait

A mű­vész szkep­ti­kus a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­go­kat il­le­tően.

A mű­vész szkep­ti­kus a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­go­kat il­le­tően, azon­ban ta­pasz­ta­la­tai alap­ján egyre in­kább úgy érzi, hogy a ter­mé­szet­fe­letti dol­gok va­ló­já­ban lé­tez­nek.

Ma este megérkezik az újhold, itt az ideje a változásnak EZO

Ma este megérkezik az újhold, itt az ideje a változásnak

Ma este megérkezik az újhold, itt az ideje a változásnak

Új­hold, új le­he­tő­sé­gek!

Új­hold, új le­he­tő­sé­gek! Itt az al­ka­lom, hogy hosszú idő után rendbe tedd az éle­ted. Ka­vard fel az ál­ló­vi­zet, ami­ben rég­óta vesz­te­gelsz, nyiss új kor­sza­kot!

Istennel beszélget, állítja a magyar színész

Istennel beszélget, állítja a magyar színész

Be­reczki Zol­tán őszin­tén be­szélt!

Be­reczki Zol­tán őszin­tén be­szélt ter­mé­szet­fe­letti ta­pasz­ta­lá­sa­i­ról és lel­ké­nek fél­tett tit­ka­i­ról az ezo­te­ri­kus té­vé­mű­sor­ban...

Ezért különleges a mai nap, így hozza el az újrakezdést EZO

Ezért különleges a mai nap, így hozza el az újrakezdést

Ezért különleges a mai nap, így hozza el az újrakezdést

Ma van az év utolsó új­holdja.

Az év végi összeg­zés ideje ha­ma­ro­san lejár, és a Hold ere­jé­vel meg­kap­juk a lö­kést, hogy le­he­tő­sé­günk le­gyen a 2017-es évet op­ti­mis­tán, lel­ke­sen kez­deni.

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy! EZO

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy!

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy!

Min­denki sor­sát be­fo­lyá­solja szü­le­tése pil­la­nata. Most meg­néz­he­ted, szü­le­tési órád alap­ján, mi vár rád a jö­vő­ben!

Melyik hónapban születtél? Így irányítsd az életed! EZO

Melyik hónapban születtél? Így irányítsd az életed!

Melyik hónapban születtél? Így irányítsd az életed!

Is­merd meg az élet­utad!

Is­merd meg az élet­utad és légy tisz­tá­ban saját ma­gad­dal. Így könnyeb­ben tudod irá­nyí­tani az éle­ted! Szü­le­tési hó­na­pod jel­lem­vo­ná­so­kat rej­te­get!

A legfontosabb nap az évben: így zárd le a múltat december 21-én EZO

A legfontosabb nap az évben: így zárd le a múltat december 21-én

A legfontosabb nap az évben: így zárd le a múltat december 21-én

De­cem­ber 21- e a Fény Ün­nepe, téli nap­for­duló.

A téli nap­for­du­ló­hoz a leg­több kul­tú­rá­ban szá­mos ősi népi szo­kás kap­cso­ló­dik. Ez a Fény Ün­nepe.

Földöntúli fotó: kiszállt a lélek a halott motoros testéből!

Földöntúli fotó: kiszállt a lélek a halott motoros testéből!

Vajon mi lát­ható a rej­té­lyes képen?

Min­dig ta­lál­ha­tunk olyan fo­tó­kat, amire csak le­gyin­tünk, hogy mi­lyen os­to­ba­ság. Most azon­ban más a hely­zet...

Különösen ritka, bizarr égi jelenség tanúi lehetünk ma éjjel EZO

Különösen ritka, bizarr égi jelenség tanúi lehetünk ma éjjel

Különösen ritka, bizarr égi jelenség tanúi lehetünk ma éjjel

Nagy­já­ból évente egy­szer lehet meg­fi­gyelni ezt az égi cso­dát, ilyen­kor ugyanis a Hold a sze­münk lát­tára megy össze.

Tudtad, hogy 2016 a lezárás éve? Most még cselekedhetsz! EZO

Tudtad, hogy 2016 a lezárás éve? Most még cselekedhetsz!

Tudtad, hogy 2016 a lezárás éve? Most még cselekedhetsz!

Re­mél­jük min­dent meg­tet­tél már, hogy meg­fe­lelő módon hagyd magad után a múl­tad. Ha­ma­ro­san véget ér az év, de még van egy kis időd.

Re­mél­jük min­dent meg­tet­tél már, hogy meg­fe­lelő módon hagyd magad után a múl­tad. Ha­ma­ro­san véget ér az év, de még van egy kis időd, hogy jobbra for­dul­jon az éle­ted. A szám­misz­tika sze­rint 2016 a le­zá­rás éve. A ki­lenc éves cik­lu­sok fo­lya­ma­to­san vált­ják egy­mást, így előre fel tudsz ké­szülni.

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban EZO

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban

Fur­csa zajok, kü­lö­nös han­gok, mozgó tár­gyak. Vajon a kép­ze­le­ted tré­fál meg vagy eset­leg szel­lem ólál­ko­dik nálad?

Fur­csa zajok, kü­lö­nös han­gok, mozgó tár­gyak. Vajon a kép­ze­le­ted űz veled go­nosz tré­fát vagy eset­leg szel­lem ólál­ko­dik nálad?

Soma bizarr vállalkozásba kezdett

Soma bizarr vállalkozásba kezdett

Nem min­den­napi szer­tar­tást végez az ezo­te­ri­kus mű­vésznő.

Döb­be­ne­tes! Az ezo­te­ri­kus ké­pes­sé­gek­kel is meg­ál­dott mű­vésznő nem min­den­napi szer­tar­tás ke­re­té­ben sza­ba­dítja meg a nőket ne­ga­tív em­lé­ke­ik­től.

Horoszkóp: nagy és sorsdöntő lehetőségek várnak rád!

Horoszkóp: nagy és sorsdöntő lehetőségek várnak rád!

Ma ke­rül­hetsz olyan dön­tés elé, mely nagy­ban meg­ha­tá­rozza majd a kö­vet­kező he­te­ket.

2016 - valóban a Sátán éve lenne?

2016 - valóban a Sátán éve lenne?

Egye­sek sze­rint ez az esz­tendő a le­zá­rás­ról, új­ra­kez­dés­ről szól, ami­től nincs semmi fél­ni­való. Mások vi­szont azt hir­de­tik: 2016 há­rom­szo­ro­san is a Sátán éve.

Egye­sek sze­rint ez az esz­tendő a le­zá­rás­ról és az új­ra­kez­dés­ről szól, ami­től nincs semmi fél­ni­való. Mások vi­szont azt hir­de­tik: 2016 há­rom­szo­ro­san is a Sátán éve. Meg­néz­tük, ho­gyan is ál­lunk a szá­mok­kal.

Horoszkóp: Új hónap, új lehetőségek várnak rád! Mutatjuk, mit kell tenned!

Horoszkóp: Új hónap, új lehetőségek várnak rád! Mutatjuk, mit kell tenned!

Is­merd meg a csil­la­gok tit­kát, a saját ho­rosz­kó­pod út­mu­ta­tá­sát.

Mit tar­to­gat neked az ok­tó­ber? Is­merd meg a csil­la­gok tit­kát, a saját ho­rosz­kó­pod út­mu­ta­tá­sát. Ne tö­rődj vele, hogy egyre hi­de­gebb lesz az idő, van­nak dol­gok, ame­lyek be­lül­ről fog­nak mától fű­teni!

A Mérleg jegyébe lépő Nap váratlan eseményeket hozhat

A Mérleg jegyébe lépő Nap váratlan eseményeket hozhat

Vi­gyázz, ha ma rosszul dön­tesz, anyagi vesz­te­ség is érhet. A bosszú­sá­go­kat azon­ban el­ke­rül­he­ted.

Vi­gyázz, ha ma rosszul dön­tesz, anyagi vesz­te­ség is érhet. A bosszú­sá­go­kat azon­ban el­ke­rül­he­ted.

Horoszkóp: a hét utolsó napja nagy meglepetést tartogat!

Horoszkóp: a hét utolsó napja nagy meglepetést tartogat!

Ma hajt a kí­ván­csi­ság!

Ma nincs ked­ved az unal­mas, meg­szo­kott dol­gok­hoz... Von­za­nak a ka­lan­dok, az új­don­ság. Sze­ret­néd most fel­fe­dezni a kör­nye­ze­ted­ben lévő rej­té­lyes dol­go­kat, hajt a kí­ván­csi­ság!

Horoszkóp: Szuper szombat, elképesztő lehetőségek várnak ma rád!

Horoszkóp: Szuper szombat, elképesztő lehetőségek várnak ma rád!

Hold ma a Nyi­las je­gyébe lép. Lel­kes és len­dü­le­tes vagy! A ne­héz­sé­ge­ket is op­ti­mis­táb­ban szem­lé­led.

Horoszkóp: a hét közepén váratlan események leselkednek rád!

Horoszkóp: a hét közepén váratlan események leselkednek rád!

Horoszkóp: a hét közepén váratlan események leselkednek rád!

Ma erő­tel­jes ér­zelmi vihar sö­pör­het végig az éle­te­den. Han­gu­la­tod vál­tozó és sze­szé­lyes lehet.

Horoszkóp: olvasd el mi vár rád a hétvégén!

Horoszkóp: olvasd el mi vár rád a hétvégén!

A Hold az Ikrek je­gyébe lé­pett, ma ér­zé­ke­nyebb le­hetsz.

A Hold az Ikrek je­gyébe lé­pett, ma ér­zé­ke­nyebb le­hetsz, ha te­he­ted töltsd a na­po­dat pi­he­nés­sel a sza­bad­ban.

5 ezoterikus jel az arcon: ezt árulja el a szemöldök!

5 ezoterikus jel az arcon: ezt árulja el a szemöldök!

5 ezoterikus jel az arcon: ezt árulja el a szemöldök!

Nincs többé titok! Ha is­mersz né­hány össze­füg­gést, be­le­látsz a lé­nyegbe! Pél­dául mi­lyen a párod igazi jel­leme!

Nincs többé titok! Ha is­mersz né­hány össze­füg­gést, be­le­látsz a lé­nyegbe! Így könnyen meg­tud­ha­tod mi­lyen a párod igazi jel­leme!

Horoszkóp: ma ezekre a különleges dolgokra számíthatsz!

Horoszkóp: ma ezekre a különleges dolgokra számíthatsz!

A Hold a Szűz je­gyé­ben áll.

A Hold a Szűz je­gyé­ben segít, hogy ren­det te­gyünk ma­gunk­ban, ma­gunk körül.

Horoszkóp: meghökkentő változásokat hozhat ez a nap!

Horoszkóp: meghökkentő változásokat hozhat ez a nap!

A Hold a Rák je­gyé­ben áll, ma át­ala­kí­tásra, fel­újí­tásra is al­kal­mas az idő.

Horoszkóp: a hétvége előtt erre figyelj nagyon!

Horoszkóp: a hétvége előtt erre figyelj nagyon!

Hold az Ikrek je­gyébe lép sze­re­tünk ki­moz­dulni a meg­szo­kott rit­mus­ból.

A hét­vége kö­zel­sége job­ban fel­erő­sít­heti re­ak­ci­ó­in­kat, ér­zé­se­in­ket. Hold az Ikrek je­gyébe lép sze­re­tünk ki­moz­dulni a meg­szo­kott rit­mus­ból.

Horoszkóp: közeleg a hétvége, óriási fordulatot hozhat a nap

Horoszkóp: közeleg a hétvége, óriási fordulatot hozhat a nap

Han­gu­lat­vál­to­zásra szá­mít­ha­tunk és job­ban fi­gye­lünk pénz­ügye­inkre.

Ma han­gu­lat­vál­to­zásra szá­mít­ha­tunk és pénz­ügye­ink­kel, ér­té­ke­ink­kel is töb­bet fog­lal­koz­ha­tunk.

Horoszkóp: a telihold tegnap nagy változásokat hozott

Horoszkóp: a telihold tegnap nagy változásokat hozott

Egy gy új kor­szak kez­dete jön.

A te­li­hold ki­tel­je­se­dése min­dig egy új kor­szak kez­de­tét je­lenti, így min­den­képp ér­de­mes el­ol­vas­nod, ma mi­lyen vál­to­zást ígér­nek szá­modra a csil­la­gok!

Ma este telihold! Holnaptól sokkal könnyebben lefogyhatsz

Ma este telihold! Készülj, mert holnaptól sokkal könnyebben lefogyhatsz

Di­é­tá­dat ér­de­mes fo­gyó­hold ide­jén el­kez­deni, hogy va­ló­ban si­ke­res le­gyen.

Horoszkóp: nézd meg, hogy indul a heted

Horoszkóp: nézd meg, hogy indul a heted

Ma a Hold a Halak je­gyé­ben áll, ami­től meg­nő­het az em­pá­ti­ánk, ér­zé­ke­nyeb­ben re­a­gál­ha­tunk a világ dol­ga­ira. Ér­de­mes előre fel­ké­szülni.

Ma a Hold a Halak je­gyé­ben áll, ami­től meg­nő­het az em­pá­ti­ánk, ér­zé­ke­nyeb­ben re­a­gál­ha­tunk a világ dol­ga­ira.

Ilyen pokoli erőteljesen hat ma este rád a telihold

Ilyen pokoli erőteljesen hat ma este rád a telihold

A te­li­hold lát­vá­nya le­nyű­göző, de nem árt, ha tudod, ho­gyan hat pon­to­san a szer­ve­ze­tedre, mire kell vi­gyáz­nod és mibe ér­de­mes ilyen­kor be­le­kez­de­ned.

Horoszkóp: ez a nap meglepetéseket tartogat

Horoszkóp: ez a nap meglepetéseket tartogat

A Mars éppen együtt áll a Vé­nus­szal.

Hi­he­tet­len sze­ren­csés, hogy a mai napon a Mars éppen együtt áll a Vé­nus­szal. Az utolsó nyári hét­vége az op­ti­mis­táké!

Így válassz magadnak jóst!

Így válassz magadnak jóst!

Nehéz hely­zet­ben vagy, és nem tudod, ho­gyan lépj to­vább? Azt fon­tol­ga­tod, hogy éle­ted­ben elő­ször el­mész egy jós­hoz? Mi­e­lőtt vá­lasz­ta­nál, meg­mu­tat­juk, ho­gyan ke­rül­he­ted el a szél­há­mo­so­kat!

Nehéz hely­zet­ben vagy, és nem tudod, ho­gyan lépj to­vább? Azt fon­tol­ga­tod, hogy - bár min­dig a föl­dön jár­tál - éle­ted­ben elő­ször el­mész egy jós­hoz? Mi­e­lőtt vá­lasz­ta­nál, meg­mu­tat­juk, ho­gyan ke­rül­he­ted el a szél­há­mo­so­kat!