CÍMKE: 'ezotéria'
Ma este újhold, így változik meg a szerelmi életed EZO

Ma este újhold, így változik meg a szerelmi életed

Ma este újhold, így változik meg a szerelmi életed

Raj­tad áll, hogy mennyire tudsz szem­be­nézni a régi se­beid fel­sza­kí­tá­sá­val.

Holnap érkezik az augusztusi újhold, őrületes változást ígér! EZO

Holnap érkezik az augusztusi újhold, őrületes változást ígér!

Holnap érkezik az augusztusi újhold, őrületes változást ígér!

A szom­bati új­hold tá­mo­gató és hát­rál­tató erő­ket is kap a többi boly­gó­tól.

FRISS HÍREK
Húzz egy kártyát, és megkapod a titkos üzenetet sorsodhoz EZO

Húzz egy kártyát, és megkapod a titkos üzenetet sorsodhoz

Húzz egy kártyát, és megkapod a titkos üzenetet sorsodhoz

Egyet­len lapot vá­lassz csak, és meg­ka­pod a jelet, amire vár­tál.

Egyet­len lapot vá­lassz csak, és meg­ka­pod a jelet, amire vár­tál.

Így hozza el a szerelemet a júniusi telihold EZO

Így hozza el a szerelemet a júniusi telihold

Így hozza el a szerelemet a júniusi telihold

Nem min­dig min­den fe­né­kig tej­fel! Nézz szembe a va­ló­ság­gal, és fi­gyelj oda arra, hogy a boly­gók tán­cá­ban meg­ta­láld a neked fon­tos lé­pé­se­ket.

Nem min­dig min­den fe­né­kig tej­fel! Nézz szembe a va­ló­ság­gal, és fi­gyelj oda arra, hogy a boly­gók tán­cá­ban meg­ta­láld a neked fon­tos lé­pé­se­ket. Légy tu­da­tos, és vi­gyél egy kis hu­mort a te­li­hol­das éj­sza­kába!

Nem hiszed el mi vár rád most pénteken, kösd fel a gatyád EZO

Nem hiszed el mi vár rád most pénteken, kösd fel a gatyád

Nem hiszed el mi vár rád most pénteken, kösd fel a gatyád

Mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Pén­te­ken haj­nal­ban az új­hold a Rák je­gyé­ben lesz, itt a le­he­tő­ség, hogy elő­se­gítsd ér­zelmi, kap­cso­lati vál­to­zá­sa­i­dat. Ebben tá­mo­gat­nak a csil­la­gok.

Ha ezt a spirituális ékszert viseled, megőrülnek a férfiak EZO

Ha ezt a spirituális ékszert viseled, megőrülnek a férfiak

Ha ezt a spirituális ékszert viseled, megőrülnek a férfiak

Vi­seld ezt a cso­dá­la­tos ék­szert, nem fogod meg­bánni! Meg­vál­toz­tatja a ki­su­gár­zá­sod és va­dí­tóvá, tü­zessé tesz.

Vi­seld ezt a cso­dá­la­tos ék­szert, nem fogod meg­bánni! Meg­vál­toz­tatja a ki­su­gár­zá­sod.

Fantasztikus, mit hoz ma a telihold! Dupla változást ígér az este EZO

Fantasztikus, mit hoz ma a telihold! Dupla változást ígér az este

Fantasztikus, mit hoz ma a telihold! Dupla változást ígér az este

Itt a pil­la­nat az ér­zel­mek meg­élé­sére.

Itt a pil­la­nat a vál­to­zásra, az ér­zel­mek mély meg­élé­sére. A fej­lő­dés le­he­tő­sé­gét hozza el a mai nap. Állj meg egy ki­csit este, és lépj ki a min­den­na­pok­ból.

Ez a vonal a tenyereden mindent elárul szerelmi életedről és jövődről! EZO

Ez a vonal a tenyereden mindent elárul szerelmi életedről és jövődről!

Ez a vonal a tenyereden mindent elárul szerelmi életedről és jövődről!

Ke­resd meg te­nye­re­den a szív­vo­na­lad, és nézd meg a jövőd - se­gí­tünk meg­ta­lálni és ér­tel­mezni.

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka EZO

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka

Mi az, ami vár rád? Ho­gyan ala­kul a sor­sod?

Mi az, ami vár rád? Ho­gyan ala­kul a sor­sod? Ki­de­rül, ha ve­lünk tar­tasz most né­hány percre.

Megdöbbentő történet: Látta meg nem született gyermekét Szandi

Megdöbbentő történet: Látta meg nem született gyermekét Szandi

Szandi min­dig is három gye­rek­ről ál­mo­dott, ami meg is ada­tott neki.

Szandi min­dig is három gye­rek­ről ál­mo­dott, ami meg is ada­tott neki.

7 évesen láttam először angyalt, azóta tudom: indigó gyerek vagyok EZO

7 évesen láttam először angyalt, azóta tudom: indigó gyerek vagyok

7 évesen láttam először angyalt, azóta tudom: indigó gyerek vagyok

Kü­lön­le­ges ké­pes­ségű gye­re­kek: oko­sab­bak, mint a töb­biek, és érzik a kö­rü­löt­tük lévő ener­gi­á­kat.

Így gyógyítanak a kristályok, mutatjuk, melyik a neked való EZO

Így gyógyítanak a kristályok, mutatjuk, melyik a neked való

Így gyógyítanak a kristályok, mutatjuk, melyik a neked való

Hasz­náld le­nyű­göző ha­tá­su­kat!

Hasz­náld a kris­tá­lyok, ás­vá­nyok le­nyű­göző ere­jét, jó­té­kony ha­tá­sát a min­den­napi élet­ben. Több ezer éves gyó­gyító kö­ve­ket mu­ta­tunk.

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem EZO

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem

Bár­kit el­önt­het és át­jár­hat a sze­re­lem, mert végre is a ta­vasz. Ez az idő­szak ked­vez a fel­lán­go­lá­sok­nak.

Bár­kit el­önt­het és át­jár­hat a sze­re­lem, mert végre is a ta­vasz. Ez az idő­szak ked­vez a fel­lán­go­lá­sok­nak. Légy bi­za­kodó, meg­mu­tat­juk mi vár rád. Kér­dés, me­lyik jegy­ben szü­let­tél? Fi­gyeld meg mi zaj­lik kö­rü­löt­ted, for­díts ki­csit több időt a nö­vé­nyekre, ül­tesd el a sze­re­lem­vi­rá­god!

Melyik jegyben születtél? Ezt kellene hordanod mindig a zsebedben EZO

Melyik jegyben születtél? Ezt kellene hordanod mindig a zsebedben

Melyik jegyben születtél? Ezt kellene hordanod mindig a zsebedben

Min­den jegy szü­löt­té­nek meg­van­nak a jel­lem­zői, élet­fel­ada­tai.

Min­den jegy szü­löt­té­nek meg­van­nak a jel­lem­zői, élet­fel­ada­tai, és min­den em­ber­nek a saját élet­útja. De vajon tisz­tá­ban vagy azzal, hogy a kris­tá­lyok, ás­vá­nyok se­gít­het­nek abban, hogy ezen az úton egy­sze­rűb­ben, zök­ke­nő­men­te­seb­ben jár­hass?

Megérzése mentette meg a haláltól a magyar színészt

Megérzése mentette meg a haláltól a magyar színészt

Az is­mert mű­vész ko­ráb­ban nem iga­zán fi­gyelt a belső su­gal­la­tokra.

Az is­mert mű­vész ko­ráb­ban nem iga­zán fi­gyelt a belső su­gal­la­tokra.

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex EZO

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex

Feb­ru­ár­ban nagy fi­gyel­met kap a sze­xu­a­li­tás. Meg­tud­ha­tod, kitől kap­ha­tod meg az ágy­ban a leg­tü­ze­sebb pil­la­na­to­kat.

7 energiaközpont irányítja a tested: Ismerd meg az ősi keleti bölcseletet EZO

7 energiaközpont irányítja a tested: Ismerd meg az ősi keleti bölcseletet

7 energiaközpont irányítja a tested: Ismerd meg az ősi keleti bölcseletet

A ke­leti gyó­gyí­tók más­képp vi­szo­nyul­nak az em­beri egész­ség­hez, mint a ha­gyo­má­nyos or­vos­lás.

Jön a tél legkülönlegesebb napja EZO

Jön a tél legkülönlegesebb napja

Jön a tél legkülönlegesebb napja, így hozza meg a szerencsédet

Ér­de­mes ké­szülni erre az éj­sza­kára.

Ér­de­mes ké­szülni erre az éj­sza­kára, hi­szen szá­mos hi­e­de­lem és va­rázs­lás kap­cso­ló­dik hozzá.

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Ha azt hit­ted, csak be­te­ges fan­tá­zi­á­ban lé­te­zik ilyesmi, akkor bi­zony na­gyot té­ved­tél!

Kivételes lehetőséget és reményt hoz számodra is a novemberi újhold EZO

Kivételes lehetőséget és reményt hoz számodra is a novemberi újhold

Kivételes lehetőséget és reményt hoz számodra is a novemberi újhold

Kü­lön­le­ges hely­zet áll elő, végre le­tisz­tul­hat­nak a ha­lo­ga­tott zűrös ügyek.

Kü­lön­le­ges hely­zet áll elő, végre le­tisz­tul­hat­nak a rég­óta ha­lo­ga­tott zűrös ügyek.

Ez történik a tudatunkban, amikor meghalunk EZO

Ez történik a tudatunkban, amikor meghalunk

Ez történik a tudatunkban, amikor meghalunk

Az em­be­re­ket sok­kolta a fel­fe­de­zés.

Egy ku­ta­tó­cso­port meg­döb­bentő bi­zo­nyí­té­ko­kat ta­lált arra, mi tör­té­nik a szív meg­ál­lása után. Az em­be­re­ket sok­kolta a fel­fe­de­zés, sokan ké­tel­ked­nek.

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád EZO

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Ismét itt a szám­ve­tés ideje.

Ismét itt a szám­ve­tés ideje, ál­dozz ma­gadra egy kis időt a nap fo­lya­mán. Az estét töltsd bé­ké­ben. Pró­báld ki, meg lesz a ha­tása!

Kero megfejti színészei álmait

Kero megfejti színészei álmait

A mű­vész szkep­ti­kus a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­go­kat il­le­tően, azon­ban ta­pasz­ta­la­tai alap­ján egyre in­kább úgy érzi, hogy a ter­mé­szet­fe­letti dol­gok va­ló­já­ban lé­tez­nek.

A mű­vész szkep­ti­kus a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­go­kat il­le­tően, azon­ban ta­pasz­ta­la­tai alap­ján egyre in­kább úgy érzi, hogy a ter­mé­szet­fe­letti dol­gok va­ló­já­ban lé­tez­nek.

Reinkarnációs utazás: Melyik korban éltél előző életedben? EZO

Reinkarnációs utazás: Melyik korban éltél előző életedben?

Reinkarnációs utazás: Melyik korban éltél előző életedben?

Min­denki lel­ké­ben ott van előző élete.

Min­denki lel­ké­ben ott lapul előző, tit­kos élete, mely­hez anél­kül kö­tő­dik, hogy is­merné. Né­hány jel azon­ban meg­mu­tatja, hol is kell ke­res­ned ko­rábbi éle­ted!

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy! EZO

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy!

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy!

Min­denki sor­sát be­fo­lyá­solja szü­le­tése pil­la­nata. Most meg­néz­he­ted, szü­le­tési órád alap­ján, mi vár rád a jö­vő­ben!

Istennel beszélget, állítja a magyar színész

Istennel beszélget, állítja a magyar színész

Be­reczki Zol­tán őszin­tén be­szélt ter­mé­szet­fe­letti ta­pasz­ta­lá­sa­i­ról és lel­ké­nek fél­tett tit­ka­i­ról az ezo­te­ri­kus té­vé­mű­sor­ban...

Be­reczki Zol­tán őszin­tén be­szélt ter­mé­szet­fe­letti ta­pasz­ta­lá­sa­i­ról és lel­ké­nek fél­tett tit­ka­i­ról az ezo­te­ri­kus té­vé­mű­sor­ban...

Melyik hónapban születtél? Így irányítsd az életed! EZO

Melyik hónapban születtél? Így irányítsd az életed!

Melyik hónapban születtél? Így irányítsd az életed!

Is­merd meg az élet­utad és légy tisz­tá­ban saját ma­gad­dal. Így könnyeb­ben tudod irá­nyí­tani az éle­ted!

Is­merd meg az élet­utad és légy tisz­tá­ban saját ma­gad­dal. Így könnyeb­ben tudod irá­nyí­tani az éle­ted!

A legfontosabb nap az évben: így zárd le a múltat december 21-én EZO

A legfontosabb nap az évben: így zárd le a múltat december 21-én

A legfontosabb nap az évben: így zárd le a múltat december 21-én

A téli nap­for­du­ló­hoz a leg­több kul­tú­rá­ban szá­mos ősi népi szo­kás kap­cso­ló­dik. Ez a Fény Ün­nepe.

Ezért különleges a mai nap, így hozza el az újrakezdést EZO

Ezért különleges a mai nap, így hozza el az újrakezdést

Ezért különleges a mai nap, így hozza el az újrakezdést

Az év végi összeg­zés ideje ha­ma­ro­san lejár, és a Hold ere­jé­vel meg­kap­juk a lö­kést, hogy le­he­tő­sé­günk le­gyen a 2017-es évet lel­ke­sen kez­deni.

Az év végi összeg­zés ideje ha­ma­ro­san lejár, és a Hold ere­jé­vel meg­kap­juk a lö­kést, hogy le­he­tő­sé­günk le­gyen a 2017-es évet op­ti­mis­tán, lel­ke­sen kez­deni. Ma van az év utolsó új­holdja, ez hozza el az új­ra­kez­dést. Ideje le­zárni a múl­tat, és bát­ran teret adni az is­me­ret­len­nek.

Tudtad, hogy 2016 a lezárás éve? Most még cselekedhetsz! EZO

Tudtad, hogy 2016 a lezárás éve? Most még cselekedhetsz!

Tudtad, hogy 2016 a lezárás éve? Most még cselekedhetsz!

Re­mél­jük min­dent meg­tet­tél már, hogy meg­fe­lelő módon hagyd magad után a múl­tad. Ha­ma­ro­san véget ér az év, de még van egy kis időd.

Re­mél­jük min­dent meg­tet­tél már, hogy meg­fe­lelő módon hagyd magad után a múl­tad. Ha­ma­ro­san véget ér az év, de még van egy kis időd, hogy jobbra for­dul­jon az éle­ted. A szám­misz­tika sze­rint 2016 a le­zá­rás éve. A ki­lenc éves cik­lu­sok fo­lya­ma­to­san vált­ják egy­mást, így előre fel tudsz ké­szülni.

Földöntúli fotó: kiszállt a lélek a halott motoros testéből!

Földöntúli fotó: kiszállt a lélek a halott motoros testéből!

Min­dig ta­lá­lunk olyan fo­tó­kat, amire csak le­gyin­tünk, hogy mi­lyen os­to­ba­ság. Most azon­ban más a hely­zet...

Min­dig van olyan fotó, amire csak le­gyin­tünk, mi­lyen os­to­ba­ság. Most azon­ban más a hely­zet...

Különösen ritka, bizarr égi jelenség tanúi lehetünk ma éjjel EZO

Különösen ritka, bizarr égi jelenség tanúi lehetünk ma éjjel

Különösen ritka, bizarr égi jelenség tanúi lehetünk ma éjjel

Nagy­já­ból évente egy­szer lehet meg­fi­gyelni ezt az égi cso­dát, ilyen­kor ugyanis a Hold a sze­münk lát­tára megy össze.

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban EZO

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban

Fur­csa zajok, han­gok, mozgó tár­gyak.

Hal­lot­tál már ott­hon kü­lö­nös han­go­kat? Ke­rül­tek-e ok nél­kül más­hová a tár­gyaid? Vajon a kép­ze­le­ted űz veled tré­fát vagy eset­leg szel­lem jár ná­la­tok?

2016 - valóban a Sátán éve lenne?

2016 - valóban a Sátán éve lenne?

2016 há­rom­szo­ro­san is a Sátán éve. Kell ettől tar­ta­nunk?

Egye­sek sze­rint ez az esz­tendő a le­zá­rás­ról és az új­ra­kez­dés­ről szól, ami­től nincs semmi fél­ni­való. Mások vi­szont azt hir­de­tik: 2016 há­rom­szo­ro­san is a Sátán éve. Meg­néz­tük, ho­gyan is ál­lunk a szá­mok­kal.

Váratlan eseményeket hozhat a Mérleg

A Mérleg jegyébe lépő Nap váratlan eseményeket hozhat

Vi­gyázz, ha ma rosszul dön­tesz, anyagi vesz­te­ség is érhet.

Vi­gyázz, ha ma rosszul dön­tesz, anyagi vesz­te­ség is érhet. A bosszú­sá­go­kat azon­ban el­ke­rül­he­ted, ha fi­gyel­mes vagy.

Soma bizarr vállalkozásba kezdett

Soma bizarr vállalkozásba kezdett

Döb­be­ne­tes! Az ezo­te­ri­kus ké­pes­sé­gek­kel is meg­ál­dott mű­vésznő nem min­den­napi szer­tar­tás ke­re­té­ben sza­ba­dítja meg a nőket ne­ga­tív em­lé­ke­ik­től.

Döb­be­ne­tes! Az ezo­te­ri­kus ké­pes­sé­gek­kel is meg­ál­dott mű­vésznő nem min­den­napi szer­tar­tás ke­re­té­ben sza­ba­dítja meg a nőket ne­ga­tív em­lé­ke­ik­től.

Horoszkóp: nagy és sorsdöntő lehetőségek várnak rád!

Horoszkóp: nagy és sorsdöntő lehetőségek várnak rád!

Ma ke­rül­hetsz olyan dön­tés elé, mely nagy­ban meg­ha­tá­rozza majd a kö­vet­kező he­te­ket.

Horoszkóp: Új hónap, új lehetőségek várnak rád! Mutatjuk, mit kell tenned!

Horoszkóp: Új hónap, új lehetőségek várnak rád! Mutatjuk, mit kell tenned!

Mit tar­to­gat neked az ok­tó­ber? Is­merd meg a csil­la­gok tit­kát, a saját ho­rosz­kó­pod út­mu­ta­tá­sát.

Horoszkóp: a hét utolsó napja nagy meglepetést tartogat!

Horoszkóp: a hét utolsó napja nagy meglepetést tartogat!

Ma nincs ked­ved az unal­mas, meg­szo­kott dol­gok­hoz... Von­za­nak a ka­lan­dok, az új­don­ság.

Ma nincs ked­ved az unal­mas, meg­szo­kott dol­gok­hoz... Von­za­nak a ka­lan­dok, az új­don­ság.

Horoszkóp: Szuper szombat, elképesztő lehetőségek várnak ma rád!

Horoszkóp: Szuper szombat, elképesztő lehetőségek várnak ma rád!

Hold ma a Nyi­las je­gyébe lép. Lel­kes és len­dü­le­tes vagy!

Hold ma a Nyi­las je­gyébe lép. Lel­kes és len­dü­le­tes vagy! A ne­héz­sé­ge­ket is op­ti­mis­táb­ban szem­lé­led.

5 ezoterikus jel az arcon: ezt árulja el a szemöldök!

5 ezoterikus jel az arcon: ezt árulja el a szemöldök!

5 ezoterikus jel az arcon: ezt árulja el a szemöldök!

Nincs többé titok! Látod a lé­nye­get!

Nincs többé titok! Ha is­mersz né­hány össze­füg­gést, be­le­látsz a lé­nyegbe! Így meg­tud­ha­tod mi­lyen a párod, a fő­nö­köd vagy épp a szom­szé­dod igazi jel­leme!

Horoszkóp: ma ezekre a különleges dolgokra számíthatsz!

Horoszkóp: ma ezekre a különleges dolgokra számíthatsz!

A Hold a Szűz je­gyé­ben áll.

A Hold a Szűz je­gyé­ben segít, hogy ren­det te­gyünk ma­gunk­ban, ma­gunk körül.

Horoszkóp: a hét közepén váratlan események leselkednek rád!

Horoszkóp: a hét közepén váratlan események leselkednek rád!

Horoszkóp: a hét közepén váratlan események leselkednek rád!

Ma erő­tel­jes ér­zelmi vihar sö­pör­het végig az éle­te­den. Han­gu­la­tod vál­tozó és sze­szé­lyes lehet.

Ma erő­tel­jes ér­zelmi vihar sö­pör­het végig az éle­te­den. Han­gu­la­tod vál­tozó és sze­szé­lyes lehet.

Horoszkóp: meghökkentő változásokat hozhat ez a nap!

Horoszkóp: meghökkentő változásokat hozhat ez a nap!

A Hold a Rák je­gyé­ben áll, ma át­ala­kí­tásra, fel­újí­tásra is al­kal­mas az idő.

A Hold a Rák je­gyé­ben áll, ma át­ala­kí­tásra, fel­újí­tásra is al­kal­mas az idő.

Horoszkóp: a hétvége előtt erre figyelj nagyon!

Horoszkóp: a hétvége előtt erre figyelj nagyon!

Hold az Ikrek je­gyébe lép..

A hét­vége kö­zel­sége job­ban fel­erő­sít­heti re­ak­ci­ó­in­kat, ér­zé­se­in­ket. Hold az Ikrek je­gyébe lép sze­re­tünk ki­moz­dulni a meg­szo­kott rit­mus­ból.

Horoszkóp: olvasd el mi vár rád a hétvégén!

Horoszkóp: olvasd el mi vár rád a hétvégén!

A Hold az Ikrek je­gyébe lé­pett, ma ér­zé­ke­nyebb le­hetsz, ha te­he­ted töltsd a na­po­dat pi­he­nés­sel a sza­bad­ban. Ér­de­mes ma ki­csit tü­rel­me­sebb­nek len­ned min­den­ki­vel.

A Hold az Ikrek je­gyébe lé­pett, ma ér­zé­ke­nyebb le­hetsz, ha te­he­ted töltsd a na­po­dat pi­he­nés­sel a sza­bad­ban. Ér­de­mes ma ki­csit tü­rel­me­sebb­nek len­ned min­den­ki­vel. A fe­szült­ség ugyanis benne van a le­ve­gő­ben.

Horoszkóp: nézd meg, hogy indul a heted

Horoszkóp: nézd meg, hogy indul a heted

Ma a Hold a Halak je­gyé­ben áll, ami­től meg­nő­het az em­pá­ti­ánk, ér­zé­ke­nyeb­ben re­a­gál­ha­tunk a világ dol­ga­ira. Ér­de­mes előre fel­ké­szülni.

Ma a Hold a Halak je­gyé­ben áll, ami­től meg­nő­het az em­pá­ti­ánk, ér­zé­ke­nyeb­ben re­a­gál­ha­tunk a világ dol­ga­ira.

Ilyen pokoli erőteljesen hat ma este rád a telihold

Ilyen pokoli erőteljesen hat ma este rád a telihold

A te­li­hold lát­vá­nya le­nyű­göző, de nem árt, ha tudod, ho­gyan hat pon­to­san a szer­ve­ze­tedre, mire kell vi­gyáz­nod és mibe ér­de­mes ilyen­kor be­le­kez­de­ned.

Horoszkóp: a telihold tegnap nagy változásokat hozott

Horoszkóp: a telihold tegnap nagy változásokat hozott

A te­li­hold min­dig egy új kor­szak kez­de­tét je­lenti, így min­den­képp ér­de­mes el­ol­vas­nod, ma mi­lyen vál­to­zást ígér­nek szá­modra a csil­la­gok!

A te­li­hold ki­tel­je­se­dése min­dig egy új kor­szak kez­de­tét je­lenti, így min­den­képp ér­de­mes el­ol­vas­nod, ma mi­lyen vál­to­zást ígér­nek szá­modra a csil­la­gok!

Horoszkóp: ez a nap meglepetéseket tartogat

Horoszkóp: ez a nap meglepetéseket tartogat

A Mars éppen együtt áll a Vé­nus­szal.

Hi­he­tet­len sze­ren­csés, hogy a mai napon a Mars éppen együtt áll a Vé­nus­szal. Az utolsó nyári hét­vége az op­ti­mis­táké!

Ma este telihold! Holnaptól sokkal könnyebben lefogyhatsz

Ma este telihold! Készülj, mert holnaptól sokkal könnyebben lefogyhatsz

Di­é­tá­dat ér­de­mes fo­gyó­hold ide­jén el­kez­deni, hogy va­ló­ban si­ke­res le­gyen.

Ha meg­is­me­red a Hold fá­zá­sa­i­nak ha­tá­sát már nem is olyan nehéz a fo­gyó­kú­rá­zás! Di­é­tá­dat ér­de­mes fo­gyó­hold ide­jén el­kez­deni, hogy va­ló­ban si­ke­res le­gyen.

Így válassz magadnak jóst!

Így válassz magadnak jóst!

Nehéz hely­zet­ben vagy, és nem tudod, ho­gyan lépj to­vább? Azt fon­tol­ga­tod, hogy éle­ted­ben elő­ször el­mész egy jós­hoz? Mi­e­lőtt vá­lasz­ta­nál, meg­mu­tat­juk, ho­gyan ke­rül­he­ted el a szél­há­mo­so­kat!

Nehéz hely­zet­ben vagy, és nem tudod, ho­gyan lépj to­vább? Azt fon­tol­ga­tod, hogy - bár min­dig a föl­dön jár­tál - éle­ted­ben elő­ször el­mész egy jós­hoz? Mi­e­lőtt vá­lasz­ta­nál, meg­mu­tat­juk, ho­gyan ke­rül­he­ted el a szél­há­mo­so­kat!