CÍMKE: 'ezotéria'
Ma este eldől, mennyire leszel szerencsés 2019-ben a szerelemben EZO

Ma este eldől, mennyire leszel szerencsés 2019-ben a szerelemben

Ma este eldől, mennyire leszel szerencsés 2019-ben a szerelemben

Most meg­tud­ha­tod, mit tar­to­gat szá­modra az év utolsó új­holdja! Eljön végre a sze­re­lem?

Egy színes fonal megváltoztathatja a sorsodat EZO

Egy színes fonal megváltoztathatja a sorsodat

Egy színes fonal megváltoztathatja a sorsodat

Ék­szer vagy in­kább sors­döntő fonal? Te is vá­lassz egy színt, ha vál­to­zásra vágysz.

Érkezik a novemberi újhold, jobb, ha készülsz, mert ez vár rád! EZO

Érkezik a novemberi újhold, jobb, ha készülsz, mert ez vár rád!

Érkezik a novemberi újhold, jobb, ha készülsz, mert ez vár rád!

A Skor­pió je­gyé­ben lévő új­hold ener­giái nagy se­gít­sé­gedre lesz­nek.

A Skor­pió je­gyé­ben lévő új­hold ener­giái nagy se­gít­sé­gedre lesz­nek a kap­cso­la­taid tisz­tí­tá­sá­ban.

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Vajon rád talál a bol­dog­ság? A kap­cso­la­tod erős és szi­lárd marad? Ezekre kapsz vá­laszt most.

Vajon rád talál a bol­dog­ság? A kap­cso­la­tod erős és szi­lárd marad? Ezekre kapsz vá­laszt most.

Megérkezett a novemberi horoszkópod, ez vár rád még 2018-ban EZO

Megérkezett a novemberi horoszkópod, ez vár rád még 2018-ban

Megérkezett a novemberi horoszkópod, ez vár rád még 2018-ban

Ha­ma­ro­san itt az év vége, mond­hatni húzz bele! Sokak szá­mára po­zi­tív meg­le­pe­tést hoz a mun­ká­ban a no­vem­ber.

Ma este újhold, így változik meg a szerelmi életed EZO

Ma este újhold, így változik meg a szerelmi életed

Ma este újhold, így változik meg a szerelmi életed

Raj­tad áll, hogy mennyire tudsz ebből épít­kezni, hogy mennyire tudsz szem­be­nézni a régi se­beid fel­sza­kí­tá­sá­val.

Raj­tad áll, hogy mennyire tudsz ebből épít­kezni, hogy mennyire tudsz szem­be­nézni a régi se­beid fel­sza­kí­tá­sá­val.

Nem hiszed el mi vár rád most pénteken, kösd fel a gatyád EZO

Nem hiszed el mi vár rád most pénteken, kösd fel a gatyád

Nem hiszed el mi vár rád most pénteken, kösd fel a gatyád

Mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Pén­te­ken haj­nal­ban az új­hold a Rák je­gyé­ben lesz, itt a le­he­tő­ség, hogy elő­se­gítsd ér­zelmi, kap­cso­lati vál­to­zá­sa­i­dat. Ebben tá­mo­gat­nak a csil­la­gok.

Holnap érkezik az augusztusi újhold, őrületes változást ígér! EZO

Holnap érkezik az augusztusi újhold, őrületes változást ígér!

Holnap érkezik az augusztusi újhold, őrületes változást ígér!

A szom­bati új­hold tá­mo­gató és hát­rál­tató erő­ket is kap a többi boly­gó­tól.

A szom­bati új­hold tá­mo­gató és hát­rál­tató erő­ket is kap a többi boly­gó­tól. Most meg­tud­ha­tod, mire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned, és mit kell ten­ned, hogy az ér­zel­meid és az egész éle­ted a he­lyes útra ke­rül­jön.

Így hozza el a szerelemet a júniusi telihold EZO

Így hozza el a szerelemet a júniusi telihold

Így hozza el a szerelemet a júniusi telihold

Nem min­dig min­den fe­né­kig tej­fel! Nézz szembe a va­ló­ság­gal, és fi­gyelj oda arra, hogy a boly­gók tán­cá­ban meg­ta­láld a neked fon­tos lé­pé­se­ket.

Nem min­dig min­den fe­né­kig tej­fel! Nézz szembe a va­ló­ság­gal, és fi­gyelj oda arra, hogy a boly­gók tán­cá­ban meg­ta­láld a neked fon­tos lé­pé­se­ket. Légy tu­da­tos, és vi­gyél egy kis hu­mort a te­li­hol­das éj­sza­kába!

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka EZO

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka

Húzz egy kártyát! Most kiderül, mit tartogat a jövő: íme a boldogságod titka

Mi az, ami vár rád? Ho­gyan ala­kul a sor­sod?

Mi az, ami vár rád? Ho­gyan ala­kul a sor­sod? Ki­de­rül, ha ve­lünk tar­tasz most né­hány percre.

Ha ezt a spirituális ékszert viseled, megőrülnek a férfiak EZO

Ha ezt a spirituális ékszert viseled, megőrülnek a férfiak

Ha ezt a spirituális ékszert viseled, megőrülnek a férfiak

Vi­seld ezt a cso­dá­la­tos ék­szert, nem fogod meg­bánni! Meg­vál­toz­tatja a ki­su­gár­zá­sod és va­dí­tóvá, tü­zessé, ener­gi­kussá tesz.

Vi­seld ezt a cso­dá­la­tos ék­szert, nem fogod meg­bánni! Meg­vál­toz­tatja a ki­su­gár­zá­sod és va­dí­tóvá, tü­zessé, ener­gi­kussá tesz. Most meg­tud­ha­tod, me­lyik kris­tályt ér­de­mes vá­lasz­ta­nod. Ha hor­dod, hidd el meg­vál­toz­tatja az éle­te­det. Per­sze ne egy nap alatt várj cso­dát, de fi­gyeld meg a vál­to­zást!

Fantasztikus, mit hoz ma a telihold! Dupla változást ígér az este EZO

Fantasztikus, mit hoz ma a telihold! Dupla változást ígér az este

Fantasztikus, mit hoz ma a telihold! Dupla változást ígér az este

Itt a pil­la­nat a vál­to­zásra, az ér­zel­mek mély meg­élé­sére. A fej­lő­dés le­he­tő­sé­gét hozza el a mai nap.

Itt a pil­la­nat a vál­to­zásra, az ér­zel­mek mély meg­élé­sére. A fej­lő­dés le­he­tő­sé­gét hozza el a mai nap. Állj meg egy ki­csit este, és lépj ki a min­den­na­pok mó­kus­ke­re­ké­ből. Sors­for­dító nap van, a má­jusi te­li­hold­hoz tíz­mil­li­ó­szo­ros ener­gi­á­kat ka­punk. Fan­tasz­ti­kus le­he­tő­ség ez.

Ez a vonal a tenyereden mindent elárul szerelmi életedről és jövődről! EZO

Ez a vonal a tenyereden mindent elárul szerelmi életedről és jövődről!

Ez a vonal a tenyereden mindent elárul szerelmi életedről és jövődről!

Ke­resd meg te­nye­re­den a szív­vo­na­lad, és nézd meg a jövőd - se­gí­tünk.

Ke­resd meg te­nye­re­den a szív­vo­na­lad, és nézd meg a jövőd - se­gí­tünk meg­ta­lálni és ér­tel­mezni.

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem EZO

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem

Kér­dés, me­lyik jegy­ben szü­let­tél?

Bár­kit el­önt­het és át­jár­hat a sze­re­lem, mert végre is a ta­vasz. Ez az idő­szak ked­vez a fel­lán­go­lá­sok­nak. Légy bi­za­kodó, meg­mu­tat­juk mi vár rád.

7 évesen láttam először angyalt, azóta tudom: indigó gyerek vagyok EZO

7 évesen láttam először angyalt, azóta tudom: indigó gyerek vagyok

7 évesen láttam először angyalt, azóta tudom: indigó gyerek vagyok

Kü­lön­le­ges ké­pes­ségű gye­re­kek: oko­sab­bak, mint a töb­biek, és érzik a kö­rü­löt­tük lévő ener­gi­á­kat.

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex EZO

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex

Feb­ru­ár­ban nagy fi­gyel­met kap a sze­xu­a­li­tás. Meg­tud­ha­tod, kitől kap­ha­tod meg az ágy­ban a leg­tü­ze­sebb pil­la­na­to­kat.

Így gyógyítanak a kristályok, mutatjuk, melyik a neked való EZO

Így gyógyítanak a kristályok, mutatjuk, melyik a neked való

Így gyógyítanak a kristályok, mutatjuk, melyik a neked való

Hasz­náld a kris­tá­lyok, ás­vá­nyok le­nyű­göző ere­jét, jó­té­kony ha­tá­sát a min­den­napi élet­ben.

Hasz­náld a kris­tá­lyok, ás­vá­nyok le­nyű­göző ere­jét, jó­té­kony ha­tá­sát a min­den­napi élet­ben.

Melyik jegyben születtél? Ezt kellene hordanod mindig a zsebedben EZO

Melyik jegyben születtél? Ezt kellene hordanod mindig a zsebedben

Melyik jegyben születtél? Ezt kellene hordanod mindig a zsebedben

Min­den jegy szü­löt­té­nek meg­van­nak a jel­lem­zői, élet­fel­ada­tai, és min­den em­ber­nek a saját élet­útja.

Megérzése mentette meg a haláltól a magyar színészt

Megérzése mentette meg a haláltól a magyar színészt

Az is­mert mű­vész ko­ráb­ban nem iga­zán fi­gyelt a belső su­gal­la­tokra, de ami­óta az éle­tét kö­szön­heti egy in­tu­í­ci­ó­já­nak, azóta fi­gyel a je­lekre.

Jön a tél legkülönlegesebb napja EZO

Jön a tél legkülönlegesebb napja

Jön a tél legkülönlegesebb napja, így hozza meg a szerencsédet

Ér­de­mes ké­szülni erre az éj­sza­kára, hi­szen szá­mos hi­e­dele és va­rázs­lás kap­cso­ló­dik hozzá.

Ér­de­mes ké­szülni erre az éj­sza­kára, hi­szen szá­mos hi­e­de­lem és va­rázs­lás kap­cso­ló­dik hozzá.

Ez történik a tudatunkban, amikor meghalunk EZO

Ez történik a tudatunkban, amikor meghalunk

Ez történik a tudatunkban, amikor meghalunk

Az em­be­re­ket sok­kolta a fel­fe­de­zés.

Egy ku­ta­tó­cso­port meg­döb­bentő bi­zo­nyí­té­ko­kat ta­lált arra, mi tör­té­nik a szív meg­ál­lása után. Az em­be­re­ket sok­kolta a fel­fe­de­zés, sokan ké­tel­ked­nek.

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád EZO

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Ismét itt a szám­ve­tés ideje.

Ismét itt a szám­ve­tés ideje, ál­dozz ma­gadra egy kis időt a nap fo­lya­mán. Az estét töltsd bé­ké­ben. Pró­báld ki, meg lesz a ha­tása!

Kivételes lehetőséget és reményt hoz számodra is a novemberi újhold EZO

Kivételes lehetőséget és reményt hoz számodra is a novemberi újhold

Kivételes lehetőséget és reményt hoz számodra is a novemberi újhold

Kü­lön­le­ges hely­zet áll elő, le­tisz­tul­hat­nak a rég­óta ha­lo­ga­tott zűrös ügyek.

Kü­lön­le­ges hely­zet áll elő, mely­ben végre le­tisz­tul­hat­nak a rég­óta ha­lo­ga­tott zűrös ügyek. Az igazi nagy ese­mé­nyek azon­ban lel­ked­ben tör­tén­nek majd, de ehhez szembe kell néz­ned ön­ma­gad­dal. In­dulj el az új, he­lyes úton, így ér­he­ted el a cé­lo­dat.

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Ha azt hit­ted, csak be­te­ges fan­tá­zi­á­ban lé­te­zik ilyesmi, akkor té­ved­tél!

Ha azt hit­ted, csak be­te­ges fan­tá­zi­á­ban lé­te­zik ilyesmi, akkor té­ved­tél!

Ma este megérkezik az újhold, itt az ideje a változásnak EZO

Ma este megérkezik az újhold, itt az ideje a változásnak

Ma este megérkezik az újhold, itt az ideje a változásnak

Új­hold, új le­he­tő­sé­gek!

Új­hold, új le­he­tő­sé­gek! Itt az al­ka­lom, hogy hosszú idő után rendbe tedd az éle­ted. Ka­vard fel az ál­ló­vi­zet, ami­ben rég­óta vesz­te­gelsz, nyiss új kor­sza­kot!

Istennel beszélget, állítja a magyar színész

Istennel beszélget, állítja a magyar színész

Be­reczki Zol­tán őszin­tén be­szélt!

Be­reczki Zol­tán őszin­tén be­szélt ter­mé­szet­fe­letti ta­pasz­ta­lá­sa­i­ról és lel­ké­nek fél­tett tit­ka­i­ról az ezo­te­ri­kus té­vé­mű­sor­ban...

Kero megfejti színészei álmait

Kero megfejti színészei álmait

A mű­vész szkep­ti­kus a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­go­kat il­le­tően, azon­ban ta­pasz­ta­la­tai alap­ján egyre in­kább úgy érzi, hogy a ter­mé­szet­fe­letti dol­gok va­ló­já­ban lé­tez­nek.

A mű­vész szkep­ti­kus a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­go­kat il­le­tően, azon­ban ta­pasz­ta­la­tai alap­ján egyre in­kább úgy érzi, hogy a ter­mé­szet­fe­letti dol­gok va­ló­já­ban lé­tez­nek.

Reinkarnációs utazás: Melyik korban éltél előző életedben? EZO

Reinkarnációs utazás: Melyik korban éltél előző életedben?

Reinkarnációs utazás: Melyik korban éltél előző életedben?

Min­denki lel­ké­ben ott lapul előző, tit­kos élete, mely­hez anél­kül kö­tő­dik, hogy is­merné. Né­hány jel azon­ban meg­mu­tatja, hol is kell ke­res­ned!

Min­denki lel­ké­ben ott lapul előző, tit­kos élete, mely­hez anél­kül kö­tő­dik, hogy is­merné. Né­hány jel azon­ban meg­mu­tatja, hol is kell ke­res­ned ko­rábbi éle­ted! Vá­lassz és a teszt meg­mu­tatja, me­lyik kor­ban is éltél már, mi vonz téged a leg­in­kább.

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy! EZO

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy!

Te melyik órában születtél? Most kiderül, milyen ember vagy!

Min­denki sor­sát be­fo­lyá­solja szü­le­tése pil­la­nata.

Min­denki sor­sát be­fo­lyá­solja szü­le­tése pil­la­nata. Most meg­néz­he­ted, mi vár rád a jö­vő­ben!

Melyik hónapban születtél? Így irányítsd az életed! EZO

Melyik hónapban születtél? Így irányítsd az életed!

Melyik hónapban születtél? Így irányítsd az életed!

Is­merd meg az élet­utad!

Is­merd meg az élet­utad és légy tisz­tá­ban saját ma­gad­dal. Így könnyeb­ben tudod irá­nyí­tani az éle­ted! Szü­le­tési hó­na­pod jel­lem­vo­ná­so­kat rej­te­get!

Ezért különleges a mai nap, így hozza el az újrakezdést EZO

Ezért különleges a mai nap, így hozza el az újrakezdést

Ezért különleges a mai nap, így hozza el az újrakezdést

Ma van az év utolsó új­holdja.

Az év végi összeg­zés ideje ha­ma­ro­san lejár, és a Hold ere­jé­vel meg­kap­juk a lö­kést, hogy le­he­tő­sé­günk le­gyen a 2017-es évet op­ti­mis­tán, lel­ke­sen kez­deni.

A legfontosabb nap az évben: így zárd le a múltat december 21-én EZO

A legfontosabb nap az évben: így zárd le a múltat december 21-én

A legfontosabb nap az évben: így zárd le a múltat december 21-én

A téli nap­for­du­ló­hoz a leg­több kul­tú­rá­ban szá­mos ősi népi szo­kás kap­cso­ló­dik. Ez a Fény Ün­nepe.

Különösen ritka, bizarr égi jelenség tanúi lehetünk ma éjjel EZO

Különösen ritka, bizarr égi jelenség tanúi lehetünk ma éjjel

Különösen ritka, bizarr égi jelenség tanúi lehetünk ma éjjel

Nagy­já­ból évente egy­szer lehet meg­fi­gyelni ezt az égi cso­dát, ilyen­kor ugyanis a Hold a sze­münk lát­tára megy össze.

Tudtad, hogy 2016 a lezárás éve? Most még cselekedhetsz! EZO

Tudtad, hogy 2016 a lezárás éve? Most még cselekedhetsz!

Tudtad, hogy 2016 a lezárás éve? Most még cselekedhetsz!

Re­mél­jük min­dent meg­tet­tél már!

Re­mél­jük min­dent meg­tet­tél már, hogy meg­fe­lelő módon hagyd magad után a múl­tad. Ha­ma­ro­san véget ér az év, de még van egy kis időd.

Földöntúli fotó: kiszállt a lélek a halott motoros testéből!

Földöntúli fotó: kiszállt a lélek a halott motoros testéből!

Vajon mi lát­ható a rej­té­lyes képen?

Min­dig ta­lál­ha­tunk olyan fo­tó­kat, amire csak le­gyin­tünk, hogy mi­lyen os­to­ba­ság. Most azon­ban más a hely­zet...

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban EZO

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban

Bizarr jelek, hogy kísértet jár a házadban

Fur­csa zajok, kü­lö­nös han­gok, mozgó tár­gyak. Vajon a kép­ze­le­ted tré­fál meg vagy eset­leg szel­lem ólál­ko­dik nálad?

Fur­csa zajok, kü­lö­nös han­gok, mozgó tár­gyak. Vajon a kép­ze­le­ted űz veled go­nosz tré­fát vagy eset­leg szel­lem ólál­ko­dik nálad?

2016 - valóban a Sátán éve lenne?

2016 - valóban a Sátán éve lenne?

Egye­sek sze­rint ez az esz­tendő a le­zá­rás­ról és az új­ra­kez­dés­ről szól, ami­től nincs semmi fél­ni­való. Mások vi­szont azt hir­de­tik: 2016 há­rom­szo­ro­san is a Sátán éve.

Egye­sek sze­rint ez az esz­tendő a le­zá­rás­ról és az új­ra­kez­dés­ről szól, ami­től nincs semmi fél­ni­való. Mások vi­szont azt hir­de­tik: 2016 há­rom­szo­ro­san is a Sátán éve.

Horoszkóp: nagy és sorsdöntő lehetőségek várnak rád!

Horoszkóp: nagy és sorsdöntő lehetőségek várnak rád!

Ma ke­rül­hetsz olyan dön­tés elé, mely nagy­ban meg­ha­tá­rozza majd a kö­vet­kező he­te­ket.

Horoszkóp: Új hónap, új lehetőségek várnak rád! Mutatjuk, mit kell tenned!

Horoszkóp: Új hónap, új lehetőségek várnak rád! Mutatjuk, mit kell tenned!

Mit tar­to­gat neked az ok­tó­ber? Is­merd meg a csil­la­gok tit­kát, a saját ho­rosz­kó­pod út­mu­ta­tá­sát.

Soma bizarr vállalkozásba kezdett

Soma bizarr vállalkozásba kezdett

Döb­be­ne­tes! Az ezo­te­ri­kus ké­pes­sé­gek­kel is meg­ál­dott mű­vésznő nem min­den­napi szer­tar­tás ke­re­té­ben sza­ba­dítja meg a nőket ne­ga­tív em­lé­ke­ik­től.

Döb­be­ne­tes! Az ezo­te­ri­kus ké­pes­sé­gek­kel is meg­ál­dott mű­vésznő nem min­den­napi szer­tar­tás ke­re­té­ben sza­ba­dítja meg a nőket ne­ga­tív em­lé­ke­ik­től.

A Mérleg jegyébe lépő Nap váratlan eseményeket hozhat

A Mérleg jegyébe lépő Nap váratlan eseményeket hozhat

Vi­gyázz, ha ma rosszul dön­tesz, anyagi vesz­te­ség is érhet. A bosszú­sá­go­kat azon­ban el­ke­rül­he­ted.

Vi­gyázz, ha ma rosszul dön­tesz, anyagi vesz­te­ség is érhet. A bosszú­sá­go­kat azon­ban el­ke­rül­he­ted.

Horoszkóp: Szuper szombat, elképesztő lehetőségek várnak ma rád!

Horoszkóp: Szuper szombat, elképesztő lehetőségek várnak ma rád!

Hold ma a Nyi­las je­gyébe lép. Lel­kes és len­dü­le­tes vagy! A ne­héz­sé­ge­ket is op­ti­mis­táb­ban szem­lé­led.

Horoszkóp: a hét közepén váratlan események leselkednek rád!

Horoszkóp: a hét közepén váratlan események leselkednek rád!

Horoszkóp: a hét közepén váratlan események leselkednek rád!

Ma erő­tel­jes ér­zelmi vihar sö­pör­het végig az éle­te­den. Han­gu­la­tod vál­tozó és sze­szé­lyes lehet.

Horoszkóp: a hét utolsó napja nagy meglepetést tartogat!

Horoszkóp: a hét utolsó napja nagy meglepetést tartogat!

Ma nincs ked­ved az unal­mas, meg­szo­kott dol­gok­hoz... Von­za­nak a ka­lan­dok, az új­don­ság.

Ma nincs ked­ved az unal­mas, meg­szo­kott dol­gok­hoz... Von­za­nak a ka­lan­dok, az új­don­ság. Sze­ret­néd most fel­fe­dezni a kör­nye­ze­ted­ben lévő rej­té­lyes dol­go­kat, hajt a kí­ván­csi­ság!

5 ezoterikus jel az arcon: ezt árulja el a szemöldök!

5 ezoterikus jel az arcon: ezt árulja el a szemöldök!

5 ezoterikus jel az arcon: ezt árulja el a szemöldök!

Nincs többé titok! Ha is­mersz né­hány össze­füg­gést, be­le­látsz a lé­nyegbe! Így könnyen meg­tud­ha­tod mi­lyen a párod vagy a fő­nö­köd igazi jel­leme!

Nincs többé titok! Ha is­mersz né­hány össze­füg­gést, be­le­látsz a lé­nyegbe! Így könnyen meg­tud­ha­tod mi­lyen a párod, a fő­nö­köd vagy épp a szom­szé­dod igazi jel­leme!

Horoszkóp: ma ezekre a különleges dolgokra számíthatsz!

Horoszkóp: ma ezekre a különleges dolgokra számíthatsz!

A Hold a Szűz je­gyé­ben segít, hogy ren­det te­gyünk ma­gunk­ban, ma­gunk körül.

A Hold a Szűz je­gyé­ben segít, hogy ren­det te­gyünk ma­gunk­ban, ma­gunk körül.

Horoszkóp: meghökkentő változásokat hozhat ez a nap!

Horoszkóp: meghökkentő változásokat hozhat ez a nap!

A Hold a Rák je­gyé­ben áll, ma át­ala­kí­tásra, fel­újí­tásra is al­kal­mas az idő.

Horoszkóp: olvasd el mi vár rád a hétvégén!

Horoszkóp: olvasd el mi vár rád a hétvégén!

A Hold az Ikrek je­gyébe lé­pett, ma ér­zé­ke­nyebb le­hetsz.

A Hold az Ikrek je­gyébe lé­pett, ma ér­zé­ke­nyebb le­hetsz, ha te­he­ted töltsd a na­po­dat pi­he­nés­sel a sza­bad­ban.

Horoszkóp: a hétvége előtt erre figyelj nagyon!

Horoszkóp: a hétvége előtt erre figyelj nagyon!

Hold az Ikrek je­gyébe lép..

A hét­vége kö­zel­sége job­ban fel­erő­sít­heti re­ak­ci­ó­in­kat, ér­zé­se­in­ket. Hold az Ikrek je­gyébe lép sze­re­tünk ki­moz­dulni a meg­szo­kott rit­mus­ból.

Ma este telihold! Holnaptól sokkal könnyebben lefogyhatsz

Ma este telihold! Készülj, mert holnaptól sokkal könnyebben lefogyhatsz

Di­é­tá­dat ér­de­mes fo­gyó­hold ide­jén el­kez­deni, hogy va­ló­ban si­ke­res le­gyen.

Horoszkóp: közeleg a hétvége, óriási fordulatot hozhat a nap

Horoszkóp: közeleg a hétvége, óriási fordulatot hozhat a nap

Han­gu­lat­vál­to­zásra szá­mít­ha­tunk és job­ban fi­gye­lünk pénz­ügye­inkre.

Ma han­gu­lat­vál­to­zásra szá­mít­ha­tunk és pénz­ügye­ink­kel, ér­té­ke­ink­kel is töb­bet fog­lal­koz­ha­tunk.

Horoszkóp: nézd meg, hogy indul a heted

Horoszkóp: nézd meg, hogy indul a heted

Ma a Hold a Halak je­gyé­ben áll, ér­zé­ke­nyeb­ben re­a­gál­ha­tunk a dol­gokra.

Ma a Hold a Halak je­gyé­ben áll, ami­től meg­nő­het az em­pá­ti­ánk, ér­zé­ke­nyeb­ben re­a­gál­ha­tunk a világ dol­ga­ira.

Horoszkóp: a telihold tegnap nagy változásokat hozott

Horoszkóp: a telihold tegnap nagy változásokat hozott

Egy gy új kor­szak kez­dete jön.

A te­li­hold ki­tel­je­se­dése min­dig egy új kor­szak kez­de­tét je­lenti, így min­den­képp ér­de­mes el­ol­vas­nod, ma mi­lyen vál­to­zást ígér­nek szá­modra a csil­la­gok!

Ilyen pokoli erőteljesen hat ma este rád a telihold

Ilyen pokoli erőteljesen hat ma este rád a telihold

A Te­li­hold lát­vá­nya le­nyű­göző, de nem árt, ha tudod, ho­gyan hat pon­to­san a szer­ve­ze­tedre, mire kell vi­gyáz­nod.

A Te­li­hold lát­vá­nya le­nyű­göző, de nem árt, ha tudod, ho­gyan hat pon­to­san a szer­ve­ze­tedre, mire kell vi­gyáz­nod.

Horoszkóp: ez a nap meglepetéseket tartogat

Horoszkóp: ez a nap meglepetéseket tartogat

Hi­he­tet­len sze­ren­csés, hogy a mai napon a Mars éppen együtt áll a Vé­nus­szal.

Így válassz magadnak jóst!

Így válassz magadnak jóst!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ke­rül­he­ted el a szél­há­mo­so­kat!

Nehéz hely­zet­ben vagy, és nem tudod, ho­gyan lépj to­vább? Azt fon­tol­ga­tod, hogy el­mész egy jós­hoz? Mi­e­lőtt vá­lasz­ta­nál, meg­mu­tat­juk, ho­gyan ke­rül­he­ted el a szél­há­mo­so­kat!