CÍMKE: 'életmentés'

Senki más nem segített: életet mentett Orosz Barbara

Senki más nem segített: életet mentett Orosz Barbara

Nincs az az el­fog­lalt­ság, ami okot adna arra, hogy ne se­gít­sen a bajba ju­tott em­ber­tár­sa­i­nak.

Hős lett a balatonszabadi hatéves, megmentette édesanyja életét

Hős lett a balatonszabadi hatéves, megmentette édesanyja életét

A kisfiú fel­hívta a 112-t, az együtt­mű­kö­dé­sé­vel pedig si­ke­rült meg­ta­lálni a házat és az anyu­kát.

Dráma Hajdúszoboszlón, egy szállodában állt le a nő légzése

Dráma Hajdúszoboszlón, egy szállodában állt le a nő légzése

A nő vá­rat­la­nul esett össze este, és azon­nal se­gít­ségre volt szük­sége.

A nő vá­rat­la­nul esett össze teg­nap este, és azon­nal se­gít­ségre volt szük­sége.

Horror a konyhában: beleesett egy fazék forró vízbe a kétéves gyerek

Horror a konyhában: beleesett egy fazék forró vízbe a kétéves gyerek

Tes­té­nek 70 szá­za­léka meg­égett a két­éves kisfi­ú­nak.

Tes­té­nek 70 szá­za­léka meg­égett a két­éves kisfi­ú­nak.

Dráma Budapesten, a Dunába akarta vetni magát egy férfi

Dráma Budapesten, a Dunába akarta vetni magát egy férfi

Egy férfi ki­má­szott a kor­lá­ton kí­vülre, hogy a vízbe vesse magát. Va­laki azon­ban be­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Egy férfi ki­má­szott a kor­lá­ton kí­vülre, hogy a vízbe vesse magát. Va­laki azon­ban be­je­len­tést tett.

Rosszul lett egy férfi az autójában Csepelen, ez mentette meg az életét

Rosszul lett egy férfi az autójában Csepelen, ez mentette meg az életét

Rosszul lett egy férfi Cse­pe­len, a Szív City app­li­ká­ción ke­resz­tül kért se­gít­sé­get a men­tős.

Hihetetlen, ezt tette a hős tűzoltó

Hihetetlen, ezt tette a hős tűzoltó

Na­gyon csú­nya bal­eset tör­tént még hét­főn Bia­tor­bágy­nál, a Nya­kas-kő kör­nyé­kén. A bal­ese­tet szen­vedő egyik autó ve­ze­tője félre rán­totta a kor­mányt.

Na­gyon csú­nya bal­eset tör­tént még hét­főn Bia­tor­bágy­nál, a Nya­kas-kő kör­nyé­kén. A bal­ese­tet szen­vedő egyik autó ve­ze­tője félre rán­totta a kor­mányt.

Agyvérzést kapott a feleség, nem segített rajta a férj

Agyvérzést kapott a feleség, nem segített rajta a férj

Eny­hí­tet­ték a férj bün­te­té­sét.

Je­len­tő­sen eny­hí­tet­ték annak a férfi­nak a bün­te­té­sét, aki ott­ho­ná­ban hagyta szen­vedni agy­vér­zést ka­pott fe­le­sé­gét - tá­jé­koz­ta­tott a Sze­gedi Íté­lő­tábla.

Dráma az Operettszínháznál, életet mentett a magyar színész

Dráma az Operettszínháznál, életet mentett a magyar színész

Csak ő tö­rő­dött a föl­dön fekvő bajba ju­tot­tal, aki­hez men­tőt is hí­vott.

Csak ő tö­rő­dött a föl­dön fekvő bajba ju­tot­tal, aki­hez men­tőt is hí­vott.

Utoléri a baj, civilként is sokszor ment életet a hős orvos

Utoléri a baj, civilként is sokszor ment életet a hős orvos

Leg­utóbb az M3-as au­tó­pá­lyán volt szük­ség dr. Csiba Gábor szak­tu­dá­sára, sú­lyos bal­eset­nél se­gí­tett.

Leg­utóbb az M3-as au­tó­pá­lyán volt szük­ség dr. Csiba Gábor szak­tu­dá­sára, sú­lyos bal­eset­nél se­gí­tett.

Egy csokidarab izzasztotta meg a magyar mentőket

Egy csokidarab izzasztotta meg a magyar mentőket

Si­ke­rült meg­men­teni egy kisfiút.

Si­ke­rült meg­men­teni egy kisfiút, aki fél­re­nyelt egy da­rabka édes­sé­get. El­lá­tás után végül sta­bil ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba a ki­csit.

Drámai, rendőrök rántották el a száguldó vonat elől a magyar férfit

Drámai, rendőrök rántották el a száguldó vonat elől a magyar férfit

A 44 éves férfi ön­tu­dat­lan ál­la­pot­ban fe­küdt a sí­ne­ken, mert ré­sze­gen el­esett és be­ütötte a fejét.

Nem jött a mentő, így próbálták menteni a Budapesten összeesett fiút

Nem jött a mentő, így próbálták menteni a Budapesten összeesett fiút

A fi­a­tal több­ször esz­mé­le­tét vesz­tette, újra kel­lett élesz­teni.

A fi­a­tal több­ször esz­mé­le­tét vesz­tette, újra kel­lett élesz­teni. A men­tő­szol­gá­lat ki­vizs­gálja az ese­tet.

Hihetetlen: a pánikoló tömegben mentett életet az elnök

Hihetetlen: a pánikoló tömegben mentett életet az elnök

Fred­erico Va­ran­das gyors se­gít­sé­get nyúj­tott egy szur­ko­ló­nak, majd a men­tő­sö­ket is meg­várta. Por­tu­gá­li­á­ban új hős szü­le­tett.

Fred­erico Va­ran­das gyors se­gít­sé­get nyúj­tott egy szur­ko­ló­nak, majd a men­tő­sö­ket is meg­várta. Por­tu­gá­li­á­ban új hős szü­le­tett.

Hihetetlen, hogy mentették meg a szülők fiukat a piton szorításából

Hihetetlen, hogy mentették meg a szülők fiukat a piton szorításából

A 14 éve gye­rek ki­a­bá­lása éb­resz­tette fel szü­leit az éj­szaka kö­ze­pén.

A 14 éve gye­rek ki­a­bá­lása éb­resz­tette fel szü­leit az éj­szaka kö­ze­pén Auszt­rá­lia észak­ke­leti ré­szén.

Dráma a budapesti múzeumban, leállt egy nő légzése

Dráma a budapesti múzeumban, leállt egy nő légzése

Azon­nal a se­gít­sé­gére si­et­tek.

Az asszony épp csak el­kez­dett rosszul­létre pa­nasz­kodni, össze is esett. Azon­nal a se­gít­sé­gére si­et­tek.

Itt az év első sikeres újraélesztése

Itt az év első sikeres újraélesztése

A men­tés­irá­nyító azon­nal több men­tő­egy­sé­get is ri­asz­tott.

A be­je­len­tést kö­ve­tően a men­tés­irá­nyító azon­nal több men­tő­egy­sé­get is ri­asz­tott, me­lyek rövid időn belül meg­ér­kez­tek és si­ke­res élet­men­tést haj­tot­tak végre az asszo­nyon.

Életmentő információk az M1 csatornán

Életmentő információk az M1 csatornán

Min­den nap lát­ha­tod!

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat napi tá­jé­koz­ta­tója mel­lett no­vem­ber 6-tól min­den hét­köz­nap reg­gel je­lent­ke­zik az M1 új so­ro­zata, Vér­adás cím­mel.

Dráma az éjszakában: ezért ébresztették rendőrök a magyar családot

Dráma az éjszakában: ezért ébresztették rendőrök a magyar családot

Két járőr vette észre, hogy ki­gyul­ladt a mel­lék­épü­let.

Két járőr vette észre, hogy ki­gyul­ladt a mel­lék­épü­let.

Hihetetlen, hogy mit tettek ezek a járőrök Borsodban

Hihetetlen, hogy mit tettek ezek a járőrök Borsodban

Meg­lát­ták az esz­mé­let­len férfit.

Meg­lát­ták, hogy egy férfi a föl­dön fek­szik, azon­nal be­tör­ték az ajtót és érte men­tek. Még éppen idő­ben tud­ták a friss le­ve­gőre hozni.

Perceken múlt a budapesti nő élete, a rendőrök mentették meg

Perceken múlt a budapesti nő élete, a rendőrök mentették meg

Ha a rend­őrök ki­csit is kés­le­ked­nek, a nő éle­tét már nem le­he­tett volna meg­men­teni.

Végre megszólal életmentő műtétje után Boros Lajos, ezért tűnt el

Végre megszólal életmentő műtétje után Boros Lajos, ezért tűnt el

Em­bert pró­báló idő­sza­kon van túl a nép­szerű rá­diós!

Em­bert pró­báló idő­sza­kon van túl a nép­szerű rá­diós! Boros La­jo­son szív­mű­té­tet haj­tot­tak végre...

Dunába vetette magát egy nő hajnalban

Dunába vetette magát egy nő hajnalban

A rác­ke­vei rend­őrök meg­men­tet­ték az éle­tét, és to­vábbi el­lá­tása cél­já­ból át­ad­ták az idő­köz­ben hely­színre ér­kező men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­nak.

A rác­ke­vei rend­őrök meg­men­tet­ték az éle­tét, és to­vábbi el­lá­tása cél­já­ból át­ad­ták az idő­köz­ben hely­színre ér­kező men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­nak.

Csak kutyát akart sétáltatni, majdnem az életével fizetett...

Csak kutyát akart sétáltatni, majdnem az életével fizetett...

Hol­tan esett össze egy férfi...

Hol­tan esett össze egy férfi Bu­da­pes­ten ku­tya­sé­tál­ta­tás köz­ben. Éle­tét a SzívCity al­kal­ma­zás­nak kö­szön­heti, si­ke­rült őt új­ra­élesz­teni.

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

A hőség okozott drámát Budakeszin, nő életét mentették meg a rendőrök

A hőség okozott drámát Budakeszin, nő életét mentették meg a rendőrök

A 38 éves nő a föl­dön fe­küdt az egyik ut­cá­ban, mert annyira rosszul volt.

A 38 éves nő a föl­dön fe­küdt az egyik ut­cá­ban, mert annyira rosszul volt.

Megcsípte egy rovar, az arra járó rendőröknek köszönheti az életét

Megcsípte egy rovar, a rendőröknek köszönheti az életét

Al­ler­giás ro­ha­mot ka­pott egy férfi, akit egy rovar csí­pett meg ve­ze­tés köz­ben. Az arra jár­őröző rend­őrök azon­nal élet­mentő or­vosi el­lá­tásra vit­ték.

A thai gyerekeket megmentő csapat ismét mentett

A thai gyerekeket megmentő csapat ismét mentett

A Hook 13-as osz­taga ak­ci­ó­ban.

Ismét éle­te­ket men­tett a Hook 13-as osz­taga. Alig egy hó­napja sza­ba­dí­tot­ták ki a bar­langba re­kedt thai fo­ci­csa­pa­tot, most ismét men­te­niük kel­lett.

Szívbeteg életét mentette meg az okosóra

Tényleg okosóra, megmentette a tulajdonosa életét

Az órája fi­gyel­mez­tette a férfit, hogy men­jen or­vos­hoz. Ez a jel­zés men­tette meg az éle­tét.

A kü­lön­le­ges idő­mérő szer­ke­zet alvás köz­ben is fi­gyelte a tu­laj­do­nosa pul­zu­sát, s mivel meg­le­pően magas ér­té­ket ta­lált, fi­gyel­mez­tette a férfit, hogy men­jen or­vos­hoz. Ez a jel­zés men­tette meg az ember éle­tét, ugyanis ki­de­rült, hogy szü­le­tése óta szív­rend­el­le­nes­sége van.

Bent ragadt egy nő az átforrósodott autóban

Bent ragadt egy nő az átforrósodott autóban

A hölgy te­le­fo­non kért se­gít­sé­get a rend­őrök­től. Az utas­tér tel­je­sen át­for­ró­so­dott és az aj­tó­kat nem tudta ki­nyitni.

A hölgy te­le­fo­non kért se­gít­sé­get a rend­őrök­től. Az utas­tér tel­je­sen át­for­ró­so­dott és az aj­tó­kat nem tudta ki­nyitni.

Segélykiáltás hallatszott: órákkal később találták meg a holttestet

Segélykiáltás hallatszott: órákkal később találták meg a holttestet

A fi­a­tal férfi fel­ál­dozta magát, hogy bajba ju­tott is­me­rő­sét meg­mentse.

A fi­a­tal férfi fel­ál­dozta magát, hogy bajba ju­tott is­me­rő­sét ki­mentse a tóból.

Antal Imre a halála után így menti meg örököse életét

Antal Imre a halála után így menti meg örököse életét

A hu­mo­rista ba­rátja most nyo­mo­rog.

A hu­mo­rista ba­rátja meg­örült, ami­kor meg­tudta, hogy az Elő­adó­mű­vé­szi Jog­védő Iroda ke­resi a le­gen­dás tévés örö­kö­seit, hogy kifi­zesse a neki járó jog­dí­ja­kat.

Tetőablakon át mentették a kisbabát

Tetőablakon át mentették a kisbabát

Já­ró­ke­lők men­tet­tek meg egy au­tó­ban ha­gyott cse­cse­mőt Ung­vá­ron.

Já­ró­ke­lők men­tet­tek meg egy au­tó­ban ha­gyott cse­cse­mőt Ung­vá­ron. A baba sí­rá­sára fi­gyel­tek fel. Fel­tör­het­jük az autót, ha ide­gen kis­baba vagy állat ma­radt benne?

Búcsúüzenetet hagyott a szolnoki férfi, így találtak rá a rendőrök

Búcsúüzenetet hagyott a szolnoki férfi, így találtak rá a rendőrök

Az egyik ba­rátja kért se­gít­sé­get a rend­őr­ség­től. Az utolsó pil­la­nat­ban értek a hely­színre.

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Az orvos sze­rint csu­pán per­cei vol­tak.

Az orvos sze­rint csu­pán per­cek vá­lasz­tot­ták el az éne­kes­nőt attól, hogy meg­ful­lad­jon. Ha a nagy­apja nem kap­csol, Il­dikó ma biz­to­san nincs az élők so­rá­ban.

Oroszlán Szonja mentette meg a vérző férfi életét

Oroszlán Szonja mentette meg a vérző férfi életét

Esz­mé­let­le­nül fe­küdt mo­torja mel­lett Gór Nagy Mária vérző férje, ami­kor a szí­nésznő rá­ta­lált...

Esz­mé­let­le­nül fe­küdt mo­torja mel­lett Gór Nagy Mária vérző férje, ami­kor a szí­nésznő rá­ta­lált...

Mobillal mentett életet a hős járókelő

Mobillal mentett életet a hős járókelő Újpesten

A Szív City app­li­ká­ci­ó­nak kö­szön­heti egy férfi, hogy meg­me­ne­kült.

A Szív City app­li­ká­ci­ó­nak kö­szön­heti egy férfi, hogy meg­me­ne­kült.

Előadás közben mentette meg egy néző életét Peller Károly!

Előadás közben mentette meg egy néző életét Peller Károly!

Rög­tön oda­ro­hant se­gí­teni a hal­dokló férfi­nek.

A szí­nészt nem ér­de­kelte, hogy ki­esik a sze­re­pé­ből, rög­tön oda­ro­hant se­gí­teni a hal­dokló férfi­nek.

Pillanatokon múlt, a halál torkából mentették meg a magyar énekest

Pillanatokon múlt, a halál torkából mentették meg a magyar énekest

A gyors és szak­szerű se­gít­ség­nek és az or­vo­sa­i­nak kö­szön­heti éle­tét!

A gyors és szak­szerű se­gít­ség­nek és az or­vo­sa­i­nak kö­szön­heti éle­tét!

Rémület a Parlamentnél, egy nőt elsodort a Duna

Rémület a Parlamentnél, egy nőt elsodort a Duna

Csó­nak­kal si­et­tek a bajba ju­tott­hoz.

A rend­őrök csó­nak­kal si­et­tek a bajba ju­tott nőhöz, aki­nek az új­ra­élesz­té­sét azon­nal meg­kezd­ték.

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Az éne­kes ro­ko­nait meg­ha­totta a nem min­den­napi tör­té­net, ami kör­be­járta az in­ter­ne­tet.

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett, talán már nem le­he­tett volna se­gí­teni rajta. A férfi már nem is lé­leg­zett!

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett, talán már nem le­he­tett volna se­gí­teni rajta. A férfi már nem is lé­leg­zett!

Dunába ugrott, megmentette egy nő életét a bátor magyar rendőr

Dunába ugrott, megmentette egy nő életét a bátor magyar rendőr

Film­be­illő je­lent­nek le­het­tek szem­ta­núi a rak­par­ton sé­tá­lók.

Film­be­illő je­lent­nek le­het­tek szem­ta­núi a rak­par­ton sé­tá­lók. Du­nába ve­tette magát egy rendőr.

Hősként mentett életet az NB I-es sportoló

Hősként mentett életet az NB I-es sportoló

A jég­hi­deg víz sem ál­lí­totta meg.

Az Eger já­té­kosa gon­dol­ko­dás nél­kül ve­tette magát a jég­hi­deg vízbe, majd a men­tők ér­ke­zé­séig ápo­lás­ban is je­les­ke­dett.

Magyar focista életét mentette meg a hős bíró

Magyar focista életét mentette meg a hős bíró

Pil­la­na­tok alatt fel­mérte a hely­ze­tet.

A fi­a­tal já­té­kos egy üt­kö­zés után nyelte le a nyel­vét, de sze­ren­csére nem lett be­lőle tra­gé­dia.

Első munkanapján mentette meg a fuldokló baba életét a rendőr

Első munkanapján mentette meg a fuldokló baba életét a rendőr

A kicsi egy darab almát nyelt félre, és akár meg is hal­ha­tott volna.

A kicsi egy darab almát nyelt félre, és akár meg is hal­ha­tott volna, ha nem siet a se­gít­sé­gére a fi­a­tal férfi.

Dráma Zuglóban: életveszélybe került egy férfi az uszodában

Dráma Zuglóban: életveszélybe került egy férfi az uszodában

A BVSC úszó­mes­te­rei vi­szont résen vol­tak, és si­ke­rült meg­aka­dá­lyoz­niuk a tra­gé­diát. A ki­ér­kező men­tők is szak­szerű élet­men­tés­ről be­szél­tek.

A BVSC úszó­mes­te­rei vi­szont résen vol­tak, és si­ke­rült meg­aka­dá­lyoz­niuk a tra­gé­diát. A ki­ér­kező men­tők is szak­szerű élet­men­tés­ről be­szél­tek.

Rovarcsípéstől állt le a férfi szíve, mentőhelikoptert riasztottak

Rovarcsípéstől állt le a férfi szíve, mentőhelikoptert riasztottak

A férfi el­vesz­tette az esz­mé­le­tét, majd egyre las­sab­ban lé­leg­zett.

A férfi el­vesz­tette az esz­mé­le­tét, majd egyre las­sab­ban lé­leg­zett.

Felesége mentette meg Gálvölgyi János életét

Felesége mentette meg Gálvölgyi János életét

Be­teg­sége óta át­ér­té­kelte éle­tét.

A Kos­suth-díjas szí­nész alig várta, hogy el­in­dul­jon fe­le­sé­gé­vel, Ju­dit­tal nya­ralni. Gál­völ­gyi János nyu­godt pi­he­nésre vágy­tak, csen­des helyre utaz­tak.

TEK-esek mentették meg egy ember életét a Margitszigeten

TEK-esek mentették meg egy ember életét a Margitszigeten

Azon­nal cse­le­ked­tek.

A kom­man­dó­sok ész­re­vet­tek egy férfit, aki vá­rat­la­nul össze­esett. Azon­nal cse­le­ked­tek.

Torgyán József özvegye elárulta: Így mentette meg az életét férje

Torgyán József özvegye elárulta: Így mentette meg az életét férje

Az is­mert és sze­re­tett po­li­ti­kus öz­ve­gye a leg­ked­ve­sebb em­lé­ke­ket a szí­vé­ben őzi.

Nagy volt a baj, Nyilasi Tibor fia életet mentett

Nagy volt a baj, Nyilasi Tibor fia életet mentett

Bod­nár Jó­zsef hálás lehet.

Könnyen lehet, hogy ifj. Nyi­lasi Ti­bor­nak kö­szön­heti éle­tét a masszőr és fi­zio­te­ra­pe­uta Bod­nár Jó­zsef.

Drámai titok derült ki Pécsi Ildikó múltjából

Drámai titok derült ki Pécsi Ildikó múltjából

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész még csak kis­lány volt, ami­kor óri­ási lé­lek­je­len­lét­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got. De hogy tudta ezt fel­dol­gozni?

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész még csak kis­lány volt, ami­kor óri­ási lé­lek­je­len­lét­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got.

Szuperhőst lát apjában az életmentő Rippel Feri kisfia

Szuperhőst lát apjában az életmentő Rippel Feri kisfia

Her­ku­les bál­vá­nyozza édes­ap­ját...

Her­ku­les bál­vá­nyozza édes­ap­ját, aki be is mu­tatta annak a férfi­nak, aki­nek éle­tét még ta­valy men­tette meg az is­mert ak­ro­bata egy ét­te­rem­ben.

Hajdú Péter megmentette barátja életét

Hajdú Péter megmentette barátja életét

Hajdú Péter saját tes­té­vel állta útját...

Hajdú Péter saját tes­té­vel állta útját jó­ba­rát­já­nak, aki ét­terme kony­há­já­ban lett rosszul. Ha későn ér­ke­zik, a séf talán már nincs az élők so­rá­ban.

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

A szük­ség meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan erő­ket moz­gat meg. A na­pok­ban egy pici hős szü­le­tett...

A szük­ség meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan erő­ket moz­gat meg. A na­pok­ban egy pici hős szü­le­tett...

Kapocs Zsóka örökbe fogadta Rudit

Kapocs Zsóka örökbe fogadta Rudit

Meg­lá­to­gatta a kór­ház­ban az ál­tala az éh­ha­lál­tól meg­men­tett lovat Ka­pócs Zsóka.Rudi na­gyon örült a szí­nésznő által vitt al­má­nak és ré­pá­nak.

Meg­lá­to­gatta a kór­ház­ban az éh­ha­lál­tól meg­men­tett lovat Ka­pócs Zsóka.Rudi na­gyon örült a neki szánt al­má­nak és ré­pá­nak.

Életet mentett a Valami Amerika 2 sztárja!

Életet mentett a Valami Amerika 2 sztárja!

A leg­jobb­kor ér­ke­zett a maffi­ózó....

Csuja Imre nem csak az arcát adta a men­tő­szol­gá­lat kam­pá­nyá­hoz, hanem be is állt se­gí­teni. Épp a leg­jobb­kor ér­ke­zett a maffi­ó­zót ala­kító szín­mű­vész....

Vérfagyasztó videó! Házfalon rekedt a "pókember"!

Vérfagyasztó videó! Házfalon rekedt a "pókember"!

Élet­ve­szélybe so­dorta magát...

Egy bu­da­pesti férfi élet­ve­szé­lyes hely­zetbe so­dorta magát haj­nal­ban... A "vak­merő" fi­a­tal va­ló­szí­nű­leg fel sem fogta, hogy tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna...

Életmentő gyógyszert kapott Pintér Tibor szerelme

Életmentő gyógyszert kapott Pintér Tibor szerelme

Vissza­vá­gott Sarka Ka­tá­nak Pin­tér Tibor ked­vese. Bea zokon vette, hogy a ba­ki­ját a volt szép­ség­ki­rálynő ki­te­re­gette kö­zös­ségi ol­da­lán.

Vissza­vá­gott Sarka Ka­tá­nak Pin­tér Tibor új ked­vese. Ács Be­at­rix zokon vette, hogy a Mok­ká­ban tör­tént ba­ki­ját a volt szép­ség­ki­rálynő ki­te­re­gette kö­zös­ségi ol­da­lán, ahol több, mint 200 ezer kö­ve­tője van. Ács Be­at­rix, aki ugyan­csak szép­ség­ki­rálynő volt, szin­tén saját kö­zös­ségi ol­da­lán írt Ka­tá­nak.

Megmentette kollégája életét a megasztáros

Megmentette kollégája életét a megasztáros

A fi­a­tal szí­nész inni ment be az öl­tö­zőbe az elő­adás alatt, de ha nem teszi, idős kol­lé­gája már biz­to­san nem él.

A fi­a­tal szí­nész inni ment be az öl­tö­zőbe az elő­adás alatt, de ha nem teszi, idős kol­lé­gája már biz­to­san nem él.

Forradalmi beavatkozás mentette meg Kulka életét

Forradalmi beavatkozás mentette meg Kulka életét

A ha­gyo­má­nyos el­já­rás nem se­gí­tett.

A ha­gyo­má­nyos el­já­rás nem se­gí­tett, ezért kel­lett át­szál­lí­tani Kulka Já­nost az Or­szá­gos Kli­ni­kai Ideg­tu­do­má­nyi In­té­zetbe.

Hős egyetemisták élesztettek újra egy idős nénit Debrecenben!

Hős egyetemisták élesztettek újra egy idős nénit Debrecenben!

A 20 éves di­á­kok­nak kö­szön­heti az éle­tét az az idős asszony, aki fé­nyes nap­pal lett rosszul az utcán.

Viagrát adtak a haldokló csecsemőnek! Jó döntés volt.

Viagrát adtak a haldokló csecsemőnek! Jó döntés volt.

A kínai cse­csemő lég­zési ne­héz­sé­gek­kel jött a vi­lágra.

A kínai cse­csemő lég­zési ne­héz­sé­gek­kel jött a vi­lágra és a ha­gyo­má­nyos mód­sze­rek­kel nem si­ke­rült sta­bi­li­zálni az ál­la­po­tát. Jött az ötlet, és a pici élet­ben ma­radt.

Részeg nőt mentettek meg a vízbe fúlástól a hős focisták

Részeg nőt mentettek meg a vízbe fúlástól a hős focisták

Ki­rán­ci­gál­ták Luisa Ma­riát a ten­gerbe süllyedt au­tó­já­ból. Tú­lélte, de az őri­zetbe vé­telt nem úszta meg.

Ki­rán­ci­gál­ták Luisa Ma­riát a ten­gerbe süllyedt au­tó­já­ból. Tú­lélte, de az őri­zetbe vé­telt nem úszta meg a 22 éves lány, mi­u­tán a rend­őrök al­ko­hol­tesz­tet vé­gez­tek el rajta.

Gyerekéletet mentett a Forma-1 sztárja!

Gyerekéletet mentett a Forma-1 sztárja!

Hő­si­e­sen dön­tött Nico Ros­berg. Öté­ves kisfiú kö­szön­heti az éle­tét a német pi­ló­tá­nak. Hall­gat a hős­tet­té­ről, hetek múl­tán de­rült ki a nem min­den­napi sztori.

Hő­si­e­sen dön­tött Nico Ros­berg. Öté­ves kisfiú kö­szön­heti az éle­tét a pi­ló­tá­nak. Hall­gat a hős­tet­té­ről, hetek múl­tán de­rült ki a nem min­den­napi sztori.

Gyepmester húzta ki a halál torkából a makói férfit

Gyepmester húzta ki a halál torkából a makói férfit

Ja­nu­ár­ban rob­ban­totta ma­gára a házát egy makói férfi, ked­den pedig a Maros fo­lyóba ve­tette magát. Egy gyep­mes­ter­nek kö­szön­heti az éle­tét.

Rendőr élesztett újra egy 43 éves nőt a Népligetben!

Rendőr élesztett újra egy 43 éves nőt a Népligetben!

A men­tők ki­ér­ke­zé­séig.

A men­tők ki­ér­ke­zé­séig a hely­szí­nen lévő járőr kezdte meg az élet­mentő ak­ciót, aki si­ke­re­sen sta­bi­li­zálni is tudta ál­la­po­tát.

A 74 éves bácsinak köszönheti életét a kiliti horgász

A 74 éves bácsinak köszönheti életét a kiliti horgász

Utána ug­rott a ba­rátja a Sióba.

Meg­csú­szott és a Sióba esett egy pecás né­hány napja, aki után gon­dol­ko­dás nél­kül ug­rott hor­gász­társa, hogy meg­mentse az éle­tét.

Két tinédzser mentette meg a vízbe merült férfi életét

Két tinédzser mentette meg a vízbe merült férfi életét

Igazi hős­tet­tet vit­tek vég­hez.

Igazi hős­tet­tet vitt vég­hez jú­li­us­ban Fa­ze­kas Den­nis és Nyírő Béni. A ti­zen­éve­sek Szig­li­ge­ten stran­dol­tak, ami­kor ész­re­vet­tek egy félig el­me­rült férfit a víz­ben.

Újraélesztette osztálytársát a hős pécsi lány

Újraélesztette osztálytársát a hős pécsi lány

A pécsi Nagy Lajos Gim­ná­zium ta­nu­lója az élet­ben is je­lesre vizs­gá­zott az is­ko­lá­ban ta­nul­tak­ból.

A pécsi Nagy Lajos Gim­ná­zium ta­nu­lója az élet­ben is je­lesre vizs­gá­zott az is­ko­lá­ban ta­nul­tak­ból.

Megható: újraélesztette társát a kismadár!

Megható: újraélesztette társát a kismadár!

Jókor volt jó he­lyen az az ember, aki a kö­vet­kező hi­he­tet­len kép­so­ro­kat tudta rög­zí­teni. Egy kis­ma­dár addig no­szo­gatta tár­sát, míg az vissza­nyerte esz­mé­le­tét.

Rippel Feri székpárnával mentette meg egy férfi életét

Rippel Feri székpárnával mentette meg egy férfi életét

Amíg min­denki ször­nyül­kö­dött, addig Feri oda­állt saját éle­tét is koc­káz­tatva.

Rip­pel Feri hős tet­té­vel egy csa­lád­apát men­tett meg, akit áram­ütés ért munka köz­ben.